Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0044

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore (Text s významom pre EHP )

OJ L 247, 21.9.2007, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 164 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2018; Zrušil 32014L0065 A Platnosť rozšíril 32016L1034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/44/oj

21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/44/ES

z 5. septembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2 a článok 55,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (tretia smernica o neživotnom poistení) (4), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (5), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (6), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (7) upravujú situácie, keď sa fyzická alebo právnická osoba rozhodla nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovaný podiel v úverovej inštitúcii, životnej poisťovni, poisťovni, zaisťovni alebo v investičnej spoločnosti.

(2)

Právny rámec doposiaľ neposkytoval podrobné kritériá na obozretné posudzovanie navrhovaného nadobudnutia ani postup ich uplatňovania. Na zabezpečenie nevyhnutnej právnej istoty, jasnosti a predvídateľnosti, pokiaľ ide o proces posudzovania, ako aj o jeho výsledok, je potrebné objasniť kritériá a proces obozretného posudzovania.

(3)

Úlohou príslušných orgánov vo vnútroštátnych, ako aj cezhraničných prípadoch by malo byť vykonávanie obozretného posudzovania na základe jasného a transparentného postupu a obmedzeného súboru jasných kritérií na posudzovanie striktne obozretnej povahy. Je preto potrebné stanoviť kritériá obozretného posudzovania akcionárov a manažmentu v súvislosti s navrhovaným nadobudnutím a jasný postup ich uplatňovania. Táto smernica bráni akémukoľvek obchádzaniu počiatočných podmienok pre získanie povolenia nadobudnutím kvalifikovaného podielu v cieľovom subjekte, v prípade ktorého sa nadobudnutie navrhuje. Touto smernicou by sa nemalo brániť príslušným orgánom, aby zohľadnili záväzky, ktoré prijal navrhovaný nadobúdateľ s cieľom splniť požiadavky obozretného podnikania podľa hodnotiacich kritérií ustanovených touto smernicou za predpokladu, že sa tým neovplyvnia práva navrhovaného nadobúdateľa podľa tejto smernice.

(4)

Obozretné posudzovanie navrhovaného nadobudnutia by nemalo nijako narušiť ani nahradiť požiadavky trvalého dohľadu nad obozretným podnikaním ani iné príslušné ustanovenia, ktorým cieľový subjekt podlieha od získania prvého povolenia.

(5)

Táto smernica by nemala účastníkom trhu brániť v efektívnom pôsobení na trhu s cennými papiermi. Informácie potrebné na posúdenie navrhovaného nadobudnutia, ako aj posúdenie toho, či boli splnené rôzne kritériá, by preto mali byť okrem iného primerané účasti navrhovaného nadobúdateľa na riadení subjektu, v prípade ktorého sa nadobudnutie navrhuje. Príslušné orgány by mali v súlade s osvedčenými administratívnymi postupmi bezodkladne ukončiť posudzovanie a informovať navrhovaného nadobúdateľa aj o kladnom výsledku, v každom prípade, ak to požaduje navrhovaný nadobúdateľ.

(6)

V prípade trhov, ktoré sa čoraz viac integrujú, a ak skupina má svoje štruktúry vo viacerých členských štátoch, nadobudnutie kvalifikovaného podielu podlieha podrobnému preskúmaniu vo viacerých členských štátoch. Preto je dôležitá maximálna harmonizácia postupu a obozretného posudzovania v celom Spoločenstve bez toho, aby členské štáty prijímali prísnejšie pravidlá. Hranice pre oznamovanie navrhovaného nadobudnutia alebo zbavenia sa kvalifikovaného podielu, postup posudzovania, zoznam hodnotiacich kritérií a iné ustanovenia tejto smernice, ktoré sa majú vzťahovať na obozretné posudzovanie navrhovaných nadobudnutí, by preto mali v čo najväčšom rozsahu podliehať harmonizácii. Táto smernica by nemala brániť členským štátom požadovať, aby príslušné orgány boli informované o nadobudnutiach podielov pod hranicami ustanovenými touto smernicou, pokiaľ členský štát nestanoví na tento účel viac ako jednu dodatočnú hranicu pod hodnotou 10 %. Nemala by príslušným orgánom brániť ani v poskytovaní všeobecných usmernení o tom, kedy by sa takéto podiely považovali za podiely znamenajúce podstatný vplyv.

(7)

V záujme jasnosti a predvídateľnosti postupu posudzovania by mala existovať obmedzená maximálna lehota pre ukončenie obozretného posudzovania. Príslušné orgány by mali mať možnosť počas procesu posudzovania pozastaviť túto lehotu iba raz a len na účely vyžiadania si dodatočných informácií, po ktorom by orgány mali v každom prípade posudzovanie ukončiť v rámci maximálnej lehoty na posúdenie. Príslušným orgánom by to nemalo brániť v tom, aby požiadali o ďalšie spresnenie aj po uplynutí lehoty stanovenej pre doplnenie požadovaných informácií alebo aby navrhovanému nadobúdateľovi umožnili predložiť dodatočné informácie kedykoľvek počas maximálnej lehoty na posúdenie, pričom sa však táto lehota nesmie prekročiť. Príslušným orgánom by to nemalo brániť ani v tom, aby kedykoľvek počas maximálnej lehoty na posúdenie v prípade potreby vzniesli proti navrhovanému nadobudnutiu námietky. Spolupráca medzi navrhovaným nadobúdateľom a príslušnými orgánmi by tak počas celej lehoty na posúdenie mala byť jeho prirodzenou súčasťou. Pravidelný kontakt medzi navrhovaným nadobúdateľom a príslušným orgánom regulovaného subjektu, v prípade ktorého sa nadobudnutie navrhuje, sa môže začať už pred formálnym oznámením. Súčasťou tejto spolupráce by mala byť ozajstná snaha o vzájomnú pomoc, ktorá by mala umožniť vyhnúť sa napríklad neočakávaným žiadostiam o informácie alebo predkladaniu informácií až v závere lehoty na posúdenie.

(8)

S ohľadom na obozretné posudzovanie ovplyvňuje podmienky týkajúce sa „dobrého mena navrhnutého nadobúdateľa“ určenie, či sú pochybnosti, pokiaľ ide o integritu a odbornú spôsobilosť navrhovaného nadobúdateľa, a či sú tieto pochybnosti odôvodnené. Takéto pochybnosti môžu vyplynúť napríklad z predchádzajúceho výkonu činnosti. Posudzovanie dobrého mena je na mieste, najmä pokiaľ je navrhovaným nadobúdateľom neregulovaný subjekt, ale malo by sa uľahčiť, ak má nadobúdateľ povolenie a podlieha dohľadu v rámci Európskej únie.

(9)

V zozname, ktorý zostaví členský štát, by sa mali uviesť informácie, ktoré môžu byť požadované na účely posudzovaní, a to výlučne v súlade s kritériami ustanovenými touto smernicou. Tieto informácie by mali byť primerané a prispôsobené povahe navrhovaného nadobudnutia, najmä ak je navrhovaným nadobúdateľom neregulovaný subjekt alebo subjekt založený v tretej krajine. Mala by sa zabezpečiť aj možnosť požadovať v odôvodnených prípadoch informácie v menšom rozsahu.

(10)

Je dôležité, aby pri posudzovaní vhodnosti navrhovaného nadobúdateľa, ktorý je regulovaným subjektom s povolením v inom členskom štáte alebo v inom sektore, príslušné orgány úzko spolupracovali. Hoci sa považuje za vhodné, aby zodpovednosť za konečné rozhodnutie týkajúce sa obozretného posudzovania prijímal príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad subjektom, v prípade ktorého sa nadobudnutie navrhuje, tento príslušný orgán by mal plne zohľadniť stanovisko príslušného orgánu zodpovedného za dohľad nad navrhovaným nadobúdateľom, najmä pokiaľ ide o kritériá posudzovania priamo súvisiace s navrhovaným nadobúdateľom.

(11)

Komisia by mala byť v súlade s právami a povinnosťami ustanovenými v zmluve schopná monitorovať uplatňovanie ustanovení o obozretnom posudzovaní nadobudnutí, aby si mohla plniť úlohy, ktorými je poverená v súvislosti s presadzovaním práva Spoločenstva. So zreteľom na článok 296 zmluvy by členské štáty mali spolupracovať s Komisiou tak, že po ukončení procesu posudzovania jej poskytnú informácie týkajúce sa obozretného posudzovania, ktoré vykonávajú ich príslušné orgány, ak sa tieto informácie požadujú výlučne na účely zistenia, či členské štáty neporušili svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice.

(12)

Kritériá posudzovania môže byť v budúcnosti potrebné upraviť s cieľom zohľadniť vývoj trhu a potrebu jednotného uplatňovania v rámci Spoločenstva. Takéto technické úpravy by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8).

(13)

Keďže cieľ tejto smernice, a to ustanovenie harmonizovaných procesných pravidiel a kritérií posudzovania na úrovni Spoločenstva, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(14)

Zámerom Spoločenstva je ponechať svoje finančné trhy otvorené zvyšku sveta, a tak pomáhať zlepšovať liberalizáciu globálnych finančných trhov v tretích krajinách. Pre všetkých účastníkov trhu by bolo prínosom dosiahnuť rovnocenný prístup k investíciám na celom svete. Členské štáty by mali nahlasovať Komisii prípady, keď úverovým inštitúciám, investičným spoločnostiam, iným finančným inštitúciám alebo poisťovniam Spoločenstva nadobúdajúcim úverové inštitúcie, investičné spoločnosti, iné finančné inštitúcie alebo poisťovne so sídlom v tretích krajinách nie je poskytnuté rovnaké zaobchádzanie ako domácim nadobúdateľom a stretávajú sa s veľkými prekážkami. Komisia by mala navrhovať opatrenia na nápravu takýchto prípadov alebo by ich mala predkladať na vhodnom fóre.

(15)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (9) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili svoje vlastné tabuľky, ktoré budú čo možno najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(16)

Smernice 92/49/EHS, 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES by sa mali preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 92/49/EHS

Smernica 92/49/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 písm. g) sa druhý odsek nahrádza takto:

„Na účely tejto definície v súvislosti s článkami 8 a 15 a inými výškami podielu uvedenými v článku 15 sa zohľadnia hlasovacie práva uvedené v článkoch 9 a 10 smernice 2004/109/ES (10), ako aj podmienky týkajúce sa ich spojenia ustanovené v článku 12 ods. 4 a 5 uvedenej smernice.

Členské štáty nezohľadnia hlasovacie práva alebo podiely, ktoré investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie môžu držať ako výsledok upisovania finančných nástrojov a/alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku, ako sa uvádza v prílohe 1 oddiele A bode 6 k smernici 2004/39/ES (11), za predpokladu, že tieto práva sa na jednej strane nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia emitenta a na druhej strane sa ich investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie zbavia do jedného roka po ich nadobudnutí.

2.

Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty požadujú, aby každá fyzická alebo právnická osoba, alebo takéto osoby konajúce v zhode (ďalej len ‚navrhovaný nadobúdateľ‘), ktoré sa rozhodli nadobudnúť, priamo alebo nepriamo, kvalifikovaný podiel v poisťovni alebo ďalej zvýšiť, priamo alebo nepriamo, takýto kvalifikovaný podiel v poisťovni, čím by pomer hlasovacích práv alebo základného imania, ktoré vlastnia, dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo by sa poisťovňa stala jej dcérskym podnikom (ďalej len ‚navrhované nadobudnutie‘), to najprv písomne oznámili príslušným orgánom poisťovne, v ktorej sa snažia nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovaný podiel, a uviedli veľkosť zamýšľaného podielu a príslušné informácie, ako je uvedené v článku 15b ods. 4. Členské štáty nemusia uplatňovať prahovú hodnotu 30 %, ak v súlade s článkom 9 ods. 3 písm. a) smernice 2004/109/ES uplatňujú prahovú hodnotu vo výške jednej tretiny.“;

b)

odsek 1a sa vypúšťa;

c)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty požadujú, aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa rozhodla priamo alebo nepriamo vzdať kvalifikovaného podielu v poisťovni, to najprv písomne oznámila príslušným orgánom domáceho členského štátu a uviedla veľkosť zamýšľaného podielu. Taká osoba tiež oznámi príslušným orgánom, ak sa rozhodla znížiť svoj kvalifikovaný podiel tak, že by podiel hlasovacích práv alebo základného imania, ktorý vlastní, klesol pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo tak, že by poisťovňa prestala byť jej dcérskym podnikom. Členské štáty nemusia uplatňovať prahovú hodnotu vo výške 30 %, ak v súlade s článkom 9 ods. 3 písm. a) smernice 2004/109/ES uplatňujú prahovú hodnotu vo výške jednej tretiny.“

3.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 15a

1.   Príslušné orgány bezodkladne a v každom prípade do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia požadovaného podľa článku 15 ods. 1, ako aj po prípadnom následnom doručení informácií uvedených v odseku 2 tohto článku navrhovanému nadobúdateľovi písomne potvrdia ich doručenie.

Príslušné orgány majú maximálne šesťdesiat pracovných dní od dátumu písomného potvrdenia doručenia oznámenia a všetkých dokumentov požadovaných členským štátom, ktoré majú byť priložené k oznámeniu na základe zoznamu uvedeného v článku 15b ods. 4 (ďalej len ‚lehota na posúdenie‘) na vykonanie posudzovania uvedeného v článku 15b ods. 1 (ďalej len ‚posudzovanie‘).

Príslušné orgány informujú navrhovaného nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na posúdenie pri potvrdzovaní doručenia oznámenia.

2.   Príslušné orgány môžu, ak je to potrebné, počas lehoty na posúdenie, ale najneskôr do päťdesiateho pracovného dňa lehoty na posúdenie požiadať o ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na ukončenie posudzovania. Táto žiadosť musí byť písomná a musí sa v nej uvádzať, o ktoré dodatočné potrebné informácie ide.

Na obdobie od dátumu žiadosti príslušných orgánov o informácie do doručenia odpovede na ňu od navrhovaného nadobúdateľa sa lehota na posúdenie preruší. Prerušenie nesmie byť dlhšie ako dvadsať pracovných dní. Príslušné orgány môžu požiadať o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, takáto žiadosť však nesmie viesť k prerušeniu lehoty na posúdenie.

3.   Príslušné orgány môžu predĺžiť prerušenie uvedené v odseku 2 druhom pododseku až na tridsať pracovných dní, ak navrhovaný nadobúdateľ:

a)

sídli alebo sa riadi právnymi predpismi mimo Spoločenstva, alebo

b)

je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nepodlieha dohľadu na základe tejto smernice alebo smerníc 85/611/EHS (12), 2002/83/ES (13), 2004/39/ES, 2005/68/ES (14) alebo 2006/48/ES (15).

4.   Ak sa príslušné orgány rozhodnú po skončení posudzovania vyjadriť nesúhlas s navrhovaným nadobudnutím, do dvoch pracovných dní a pred uplynutím lehoty na posúdenie o tom písomne informujú navrhovaného nadobúdateľa a svoje rozhodnutie odôvodnia. Ak vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, na žiadosť navrhovaného nadobúdateľa je možné sprístupniť verejnosti primerané odôvodnenie rozhodnutia. To nebráni členskému štátu, aby umožnil príslušnému orgánu zverejniť odôvodnenie bez žiadosti navrhovaného nadobúdateľa.

5.   Ak príslušné orgány nevyjadria písomne nesúhlas s navrhovaným nadobudnutím v lehote na posúdenie, navrhované nadobudnutie sa považuje za schválené.

6.   Príslušné orgány môžu stanoviť maximálnu lehotu na dokončenie navrhovaného nadobudnutia a prípadne ju predĺžiť.

7.   Členské štáty nesmú stanoviť požiadavky na oznamovanie priameho alebo nepriameho nadobudnutia hlasovacích práv alebo základného imania príslušným orgánom a na schvaľovanie takéhoto nadobudnutia príslušnými orgánmi, ktoré sú prísnejšie ako požiadavky ustanovené touto smernicou.

Článok 15b

1.   Pri posudzovaní oznámenia ustanoveného v článku 15 ods. 1 a informácií uvedených v článku 15a ods. 2 príslušné orgány v záujme zaručenia správneho a obozretného riadenia poisťovne, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje, a so zreteľom na možný vplyv navrhovaného nadobúdateľa na poisťovňu zhodnotia vhodnosť navrhovaného nadobúdateľa a finančnú transparentnosť navrhovaného nadobudnutia na základe týchto kritérií:

a)

dobré meno navrhovaného nadobúdateľa;

b)

dobré meno a skúsenosti osoby, ktorá bude riadiť činnosť poisťovne v dôsledku navrhovaného nadobudnutia;

c)

pozitívna finančná situácia navrhovaného nadobúdateľa, najmä v súvislosti s druhom činnosti vykonávanej a plánovanej v poisťovni, v ktorej sa nadobudnutie navrhuje;

d)

či poisťovňa bude schopná plniť požiadavky obozretného podnikania na základe tejto smernice a prípadne iných smerníc, najmä smerníc 73/239/EHS, 98/78/ES (16), 2002/13/ES (17) a 2002/87/ES (18), či bude schopná v ich plnení pokračovať, a najmä, či skupina, ktorej súčasťou sa stane, má takú štruktúru, ktorá umožňuje vykonávať účinný dohľad, účinne vymieňať informácie medzi príslušnými orgánmi a určiť rozdelenie zodpovednosti medzi príslušné orgány;

e)

či existujú primerané dôvody na podozrenie, že v súvislosti s navrhovaným nadobudnutím sa pácha alebo bolo spáchané pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, alebo došlo k pokusu o pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu v zmysle článku 1 smernice 2005/60/ES (19), alebo že navrhované nadobudnutie by mohlo zvýšiť riziko takéhoto konania.

2.   Príslušné orgány môžu vzniesť námietky proti navrhovanému nadobudnutiu len vtedy, ak na to existujú dostatočné dôvody na základe kritérií uvedených v odseku 1 alebo ak informácie poskytnuté navrhovaným nadobúdateľom nie sú úplné.

3.   Členské štáty neuložia žiadne predchádzajúce podmienky v súvislosti s výškou podielu, ktorý musí byť nadobudnutý, ani neumožnia príslušným orgánom skúmať navrhnuté nadobudnutie z hľadiska ekonomických potrieb trhu.

4.   Členské štáty zverejnia zoznam s informáciami, ktoré sú potrebné na vykonanie posúdenia a ktoré sa musia príslušným orgánom poskytnúť zároveň s oznámením uvedeným v článku 15 ods. 1. Požadované informácie musia byť primerané a musia zodpovedať povahe navrhovaného nadobúdateľa a navrhovaného nadobudnutia. Členské štáty nesmú vyžadovať informácie, ktoré pre obozretné posudzovanie nie sú relevantné.

5.   Bez ohľadu na článok 15a ods. 1, 2 a 3, ak sa príslušnému orgánu oznámili dva alebo viac návrhov na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovaných podielov v tej istej poisťovni, tento príslušný orgán bude so všetkými navrhovanými nadobúdateľmi zaobchádzať nediskriminačným spôsobom.

Článok 15c

1.   Pri posudzovaní nadobudnutia sa dotknuté príslušné orgány navzájom radia, ak je navrhovaný nadobúdateľ jedným z týchto subjektov:

a)

úverová inštitúcia, životná poisťovňa, poisťovňa, zaisťovňa, investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť v zmysle článku 1a bodu 2 smernice 85/611/EHS (ďalej len ‚správcovská spoločnosť PKIPCP‘) s povolením v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje;

b)

materská spoločnosť úverovej inštitúcie, životnej poisťovne, poisťovne, zaisťovne, investičnej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti PKIPCP povolená v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje, alebo

c)

fyzická alebo právnická osoba kontrolujúca úverovú inštitúciu, životnú poisťovňu, poisťovňu, zaisťovňu, investičnú spoločnosť alebo správcovskú spoločnosť PKIPCP povolenú v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje.

2.   Príslušné orgány si bez zbytočného odkladu navzájom poskytnú akékoľvek informácie, ktoré sú podstatné alebo relevantné pre posúdenie nadobudnutia. V tejto súvislosti si príslušné orgány vzájomne oznámia všetky relevantné informácie a z vlastnej iniciatívy oznámia všetky dôležité informácie. V rozhodnutí príslušného orgánu, ktorý udelil povolenie poisťovni, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje, sa uvedú všetky názory alebo výhrady príslušného orgánu zodpovedného za navrhovaného nadobúdateľa.

4.

Do článku 51 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

úpravy kritérií stanovených v článku 15b ods. 1 s cieľom zohľadniť budúci vývoj a zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice.“

Článok 2

Zmeny a doplnenia smernice 2002/83/ES

Smernica 2002/83/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 písm. j) sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Na účely tejto definície v súvislosti s článkami 8 a 15 a inými výškami podielu uvedenými v článku 15 sa zohľadnia hlasovacie práva uvedené v článkoch 9 a 10 smernice 2004/109/ES (20), ako aj podmienky týkajúce sa ich spojenia ustanovené v článku 12 ods. 4 a 5 uvedenej smernice.

Členské štáty nezohľadnia hlasovacie práva alebo akciové podiely, ktoré investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie môžu držať ako výsledok upisovania finančných nástrojov a/alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku, ako sa uvádza v prílohe I oddiele A bode 6 k smernici 2004/39/ES (21), ak sa tieto práva na jednej strane nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia emitenta a na druhej strane sa ich investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie zbavia do jedného roka po ich nadobudnutí.

2.

Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty požadujú, aby každá fyzická alebo právnická osoba, alebo takéto osoby konajúce v zhode (ďalej len ‚navrhovaný nadobúdateľ‘), ktoré sa rozhodli nadobudnúť, priamo alebo nepriamo, kvalifikovaný podiel v poisťovni alebo ďalej zvýšiť, priamo alebo nepriamo, takýto kvalifikovaný podiel v poisťovni, čím by pomer hlasovacích práv alebo základného imania, ktoré vlastnia, dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo by sa poisťovňa stala jej dcérskym podnikom (ďalej len ‚navrhované nadobudnutie‘), to najprv písomne oznámili príslušným orgánom poisťovne, v ktorej sa snažia nadobudnúť kvalifikovaný podiel alebo zvýšiť tento kvalifikovaný podiel, a uviedli veľkosť zamýšľaného podielu a príslušné informácie uvedené v článku 15b ods. 4. Členské štáty nemusia uplatňovať prahovú hodnotu vo výške 30 %, ak v súlade s článkom 9 ods. 3 písm. a) smernice 2004/109/ES uplatňujú prahovú hodnotu vo výške jednej tretiny.“;

b)

odsek 1a sa vypúšťa;

c)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty požadujú, aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa rozhodla vzdať, priamo alebo nepriamo, kvalifikovaného podielu v poisťovni, to najprv písomne oznámila príslušným orgánom členského štátu pôvodu a uviedla veľkosť navrhovaného podielu. Taká osoba tiež informuje príslušné orgány, ak sa rozhodla znížiť svoj kvalifikovaný podiel tak, že by podiel hlasovacích práv alebo základného imania, ktorý vlastní, klesol pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo tak, že by poisťovňa prestala byť jej dcérskym podnikom. Členské štáty nemusia uplatňovať prahovú hodnotu vo výške 30 %, ak v súlade s článkom 9 ods. 3 písm. a) smernice 2004/109/ES uplatňujú prahovú hodnotu vo výške jednej tretiny.“

3.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 15a

Lehota na posúdenie

1.   Príslušné orgány bezodkladne a v každom prípade do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia požadovaného podľa článku 15 ods. 1, ako aj po prípadnom následnom doručení informácií uvedených v odseku 2 tohto článku navrhovanému nadobúdateľovi písomne potvrdia ich doručenie.

Príslušné orgány majú maximálne šesťdesiat pracovných dní od dátumu písomného potvrdenia doručenia oznámenia a všetkých dokumentov požadovaných členským štátom, ktoré majú byť priložené k oznámeniu na základe zoznamu uvedeného v článku 15b ods. 4 (ďalej len ‚lehota na posúdenie‘), na vykonanie posúdenia uvedeného v článku 15b ods. 1 (ďalej len ‚posúdenie‘).

Príslušné orgány informujú navrhovaného nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na posúdenie pri potvrdzovaní doručenia oznámenia.

2.   Príslušné orgány môžu, ak je to potrebné, počas lehoty na posúdenie, ale najneskôr do päťdesiateho pracovného dňa lehoty na posúdenie požiadať o ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na ukončenie posudzovania. Táto žiadosť musí byť písomná a musí sa v nej uvádzať, o ktoré dodatočné potrebné informácie ide.

Na obdobie od dátumu žiadosti príslušných orgánov o informácie do doručenia odpovede na ňu od navrhovaného nadobúdateľa sa lehota na posúdenie preruší. Prerušenie nesmie byť dlhšie ako dvadsať pracovných dní. Príslušné orgány môžu požiadať o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, takáto žiadosť však nesmie viesť k prerušeniu lehoty na posúdenie.

3.   Príslušné orgány môžu predĺžiť prerušenie uvedené v odseku 2 druhom pododseku až na tridsať pracovných dní, ak navrhovaný nadobúdateľ:

a)

sídli alebo sa riadi právnymi predpismi mimo Spoločenstva, alebo

b)

je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nepodlieha dohľadu na základe tejto smernice alebo smerníc 85/611/EHS (22), 92/49/EHS (23), 2004/39/ES, 2005/68/ES alebo 2006/48/ES (24).

4.   Ak sa príslušné orgány rozhodnú po skončení posudzovania vyjadriť nesúhlas s navrhovaným nadobudnutím, do dvoch pracovných dní a pred uplynutím lehoty na posúdenie o tom písomne informujú navrhovaného nadobúdateľa a svoje rozhodnutie odôvodnia. Ak vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, na žiadosť navrhovaného nadobúdateľa je možné sprístupniť verejnosti primerané odôvodnenie rozhodnutia. To nebráni členskému štátu, aby umožnil príslušnému orgánu zverejniť odôvodnenie bez žiadosti navrhovaného nadobúdateľa.

5.   Ak príslušné orgány nevyjadria písomne nesúhlas s navrhovaným nadobudnutím v lehote na posúdenie, navrhované nadobudnutie sa považuje za schválené.

6.   Príslušné orgány môžu stanoviť maximálnu lehotu na dokončenie navrhovaného nadobudnutia a v prípade potreby ju predĺžiť.

7.   Členské štáty nesmú stanoviť požiadavky na oznamovanie priameho alebo nepriameho nadobudnutia hlasovacích práv alebo základného imania príslušným orgánom a na schvaľovanie takéhoto nadobudnutia príslušnými orgánmi, ktoré sú prísnejšie ako požiadavky ustanovené touto smernicou.

Článok 15b

Posudzovanie

1.   Pri posudzovaní oznámenia ustanoveného v článku 15 ods. 1 a informácií uvedených v článku 15a ods. 2 príslušné orgány v záujme zaručenia správneho a obozretného riadenia poisťovne, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje, a so zreteľom na možný vplyv navrhovaného nadobúdateľa na poisťovňu zhodnotia vhodnosť navrhovaného nadobúdateľa a finančnú transparentnosť navrhovaného nadobudnutia na základe týchto kritérií:

a)

dobré meno navrhovaného nadobúdateľa;

b)

dobré meno a skúsenosti osoby, ktorá bude riadiť činnosť poisťovne v dôsledku navrhovaného nadobudnutia;

c)

pozitívna finančná situácia navrhovaného nadobúdateľa, najmä v súvislosti s druhom činnosti vykonávanej a plánovanej v poisťovni, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje;

d)

či poisťovňa bude schopná plniť požiadavky obozretného podnikania na základe tejto smernice a prípadne iných smerníc, najmä smerníc 98/78/ES (25) a 2002/87/ES (26), a či bude schopná v ich plnení pokračovať, a najmä, či skupina, ktorej súčasťou sa stane, má takú štruktúru, ktorá umožňuje vykonávať účinný dohľad, účinne vymieňať informácie medzi príslušnými orgánmi a určiť rozdelenie zodpovednosti medzi príslušné orgány;

e)

či existujú primerané dôvody na podozrenie, že v súvislosti s navrhovaným nadobudnutím sa pácha alebo bolo spáchané pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, alebo došlo k pokusu o pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu v zmysle článku 1 smernice 2005/60/ES (27) alebo že navrhované nadobudnutie by mohlo zvýšiť riziko takéhoto konania.

2.   Príslušné orgány môžu vzniesť námietky proti navrhovanému nadobudnutiu len vtedy, ak na to existujú dostatočné dôvody na základe kritérií uvedených v odseku 1 alebo ak informácie poskytnuté navrhovaným nadobúdateľom nie sú úplné.

3.   Členské štáty neuložia žiadne predchádzajúce podmienky v súvislosti s výškou podielu, ktorý musí byť nadobudnutý, ani neumožnia príslušným orgánom skúmať navrhnuté nadobudnutie z hľadiska ekonomických potrieb trhu.

4.   Členské štáty zverejnia zoznam s informáciami, ktoré sú potrebné na vykonanie posúdenia a ktoré sa musia príslušným orgánom poskytnúť zároveň s oznámením uvedeným v článku 15 ods. 1. Požadované informácie musia byť primerané a musia zodpovedať povahe navrhovaného nadobúdateľa a navrhovaného nadobudnutia. Členské štáty nesmú vyžadovať informácie, ktoré pre obozretné posudzovanie nie sú relevantné.

5.   Bez ohľadu na článok 15a ods. 1, 2 a 3, ak sa príslušnému orgánu oznámili dva alebo viac návrhov na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovaných podielov v tej istej poisťovni, tento príslušný orgán bude so všetkými navrhovanými nadobúdateľmi zaobchádzať nediskriminačným spôsobom.

Článok 15c

Nadobudnutia regulovanými finančnými spoločnosťami

1.   Pri vykonávaní posudzovania sa dotknuté príslušné orgány navzájom radia, ak je navrhovaný nadobúdateľ jedným z týchto subjektov:

a)

úverová inštitúcia, životná poisťovňa, poisťovňa, zaisťovňa, investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť v zmysle článku 1a bodu 2 smernice 85/611/EHS (ďalej len ‚správcovská spoločnosť PKIPCP‘) s povolením v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje;

b)

materská spoločnosť úverovej inštitúcie, životnej poisťovne, poisťovne, zaisťovne, investičnej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti PKIPCP povolená v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje, alebo

c)

fyzická alebo právnická osoba kontrolujúca úverovú inštitúciu, životnú poisťovňu, poisťovňu, zaisťovňu, investičnú spoločnosť alebo správcovskú spoločnosť PKIPCP s povolením v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje.

2.   Príslušné orgány si bez zbytočného odkladu navzájom poskytnú akékoľvek informácie, ktoré sú podstatné alebo relevantné pre posudzovanie. V tejto súvislosti si príslušné orgány vzájomne oznámia všetky relevantné informácie a z vlastnej iniciatívy oznámia všetky dôležité informácie. V rozhodnutí príslušného orgánu, ktorý udelil povolenie poisťovni, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje, sa uvedú všetky názory alebo výhrady príslušného orgánu zodpovedného za navrhovaného nadobúdateľa.

4.

Do článku 64 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

úpravy kritérií uvedených v článku 15b ods. 1 s cieľom zohľadniť budúci vývoj a zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice.“

Článok 3

Zmeny a doplnenia smernice 2004/39/ES

Smernica 2004/39/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 ods. 1 sa bod 27 nahrádza takto:

„27.

‚kvalifikovaný podiel‘ znamená akýkoľvek priamy alebo nepriamy podiel v investičnej spoločnosti, ktorý predstavuje 10 % alebo viac základného kapitálu alebo hlasovacích práv, ako je ustanovené v článkoch 9 a 10 smernice 2004/109/ES (28), berúc do úvahy aj podmienky týkajúce sa ich spojenia ustanovené v článku 12 ods. 4 a 5 uvedenej smernice, alebo ktorý umožňuje vykonávať podstatný vplyv na riadenie investičnej spoločnosti, v ktorej existuje tento podiel;

2.

V článku 10 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.   Členské štáty požadujú, aby každá fyzická alebo právnická osoba, alebo takéto osoby konajúce v zhode (ďalej len ‚navrhovaný nadobúdateľ‘), ktoré sa rozhodli nadobudnúť, priamo alebo nepriamo, kvalifikovaný podiel v investičnej spoločnosti, alebo ďalej zvýšiť, priamo alebo nepriamo, takýto kvalifikovaný podiel v investičnej spoločnosti, čím by pomer hlasovacích práv alebo základného imania, ktoré vlastnia, dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo by sa investičná spoločnosť stala jej dcérskym podnikom (ďalej len ‚navrhované nadobudnutie‘), to najprv písomne oznámili príslušným orgánom investičnej spoločnosti, v ktorej sa snažia nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovaný podiel, a uviedli veľkosť zamýšľaného podielu a príslušné informácie uvedené v článku 10b ods. 4.

Členské štáty požadujú od každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá sa rozhodla vzdať, priamo alebo nepriamo, kvalifikovaného podielu v investičnej spoločnosti, aby to najprv písomne oznámila príslušným orgánom a uviedla veľkosť zamýšľaného podielu. Táto osoba oznámi príslušným orgánom, ak sa rozhodla znížiť svoj kvalifikovaný podiel tak, že jej podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní by klesol pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo že by následkom tohto zníženia investičná spoločnosť prestala byť jej dcérskou spoločnosťou.

Členské štáty nemusia uplatňovať prahovú hodnotu vo výške 30 %, ak v súlade s článkom 9 ods. 3 písm. a) smernice 2004/109/ES uplatňujú prahovú hodnotu vo výške jednej tretiny.

Pri určovaní, či sú splnené kritériá pre kvalifikovaný podiel uvedené v tomto článku, členské štáty nezohľadnia hlasovacie práva alebo podiely, ktoré investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie môžu držať ako výsledok upisovania finančných nástrojov a/alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku, ako sa uvádza v bode 6 oddielu A prílohy I, ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia emitenta a pokiaľ sa ich investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie zbavia do jedného roka po ich nadobudnutí.

4.   Pri vykonávaní posudzovania v zmysle článku 10b ods. 1 (ďalej len ‚posudzovanie‘) sa dotknuté príslušné orgány navzájom radia, ak je navrhovaný nadobúdateľ jedným z týchto subjektov:

a)

úverová inštitúcia, životná poisťovňa, poisťovňa, zaisťovňa, investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť PKIPCP s povolením v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje;

b)

materská spoločnosť úverovej inštitúcie, životnej poisťovne, poisťovne, zaisťovne, investičnej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti PKIPCP povolenej v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje, alebo

c)

fyzická alebo právnická osoba kontrolujúca úverovú inštitúciu, životnú poisťovňu, poisťovňu, zaisťovňu, investičnú spoločnosť alebo správcovskú spoločnosť PKIPCP s povolením v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje.

Príslušné orgány si bez zbytočného odkladu navzájom poskytnú akékoľvek informácie, ktoré sú dôležité alebo relevantné pre posudzovanie. V tejto súvislosti si príslušné orgány na žiadosť navzájom oznámia všetky relevantné informácie a na vlastný podnet všetky dôležité informácie. V rozhodnutí príslušného orgánu, ktorý udelil povolenie investičnej spoločnosti, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje, sa uvedú všetky názory alebo výhrady príslušného orgánu zodpovedného za navrhovaného nadobúdateľa.“

3.

Dopĺňajú sa tieto články:

„Článok 10a

Lehota na posúdenie

1.   Príslušné orgány bezodkladne a v každom prípade do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia požadovaného podľa článku 10 ods. 3 prvého pododseku, ako aj po prípadnom následnom doručení informácií uvedených v odseku 2 tohto článku písomne potvrdia jeho doručenie navrhovanému nadobúdateľovi.

Príslušné orgány majú maximálne šesťdesiat pracovných dní od dátumu písomného potvrdenia o doručení oznámenia a všetkých dokumentov požadovaných členským štátom, ktoré majú byť priložené k oznámeniu na základe zoznamu uvedeného v článku 10b ods. 4, (ďalej len ‚lehota na posúdenie‘) na vykonanie posúdenia.

Príslušné orgány informujú navrhovaného nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na posúdenie pri potvrdení o doručení.

2.   Príslušné orgány môžu počas lehoty na posúdenie, ak je to potrebné, ale najneskôr do päťdesiateho pracovného dňa lehoty na posúdenie požiadať o ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na ukončenie posudzovania. Táto žiadosť sa podá písomne a uvedie sa v nej, ktoré dodatočné informácie sú potrebné.

Na obdobie od dátumu žiadosti príslušných orgánov o informácie do doručenia odpovede na ňu od navrhovaného nadobúdateľa sa lehota na posúdenie preruší. Prerušenie nesmie byť dlhšie ako dvadsať pracovných dní. Príslušné orgány môžu požiadať o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, táto žiadosť však nesmie viesť k prerušeniu lehoty na posúdenie.

3.   Príslušné orgány môžu predĺžiť prerušenie uvedené v odseku 2 druhom pododseku až na tridsať pracovných dní, ak navrhovaný nadobúdateľ:

a)

sídli alebo sa riadi právnymi predpismi mimo Spoločenstva, alebo

b)

je fyzickou alebo právnickou osobou a nepodlieha dohľadu podľa tejto smernice alebo smerníc 85/611/EHS, 92/49/EHS (29), 2002/83/ES, 2005/68/ES (30) alebo 2006/48/ES (31).

4.   Ak sa príslušné orgány rozhodnú po skončení posudzovania vyjadriť nesúhlas s navrhovaným nadobudnutím, písomne informujú navrhovaného nadobúdateľa do dvoch pracovných dní a pred uplynutím lehoty na posúdenie a uvedú dôvody tohto rozhodnutia. Ak vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, na žiadosť navrhovaného nadobúdateľa je možné sprístupniť verejnosti primerané odôvodnenie rozhodnutia. To nebráni členskému štátu, aby umožnil príslušnému orgánu zverejniť odôvodnenie bez žiadosti navrhovaného nadobúdateľa.

5.   Ak príslušné orgány nevyjadria písomne nesúhlas v lehote na posúdenie proti navrhovanému nadobudnutiu, navrhované nadobudnutie sa považuje za schválené.

6.   Príslušné orgány môžu stanoviť maximálnu lehotu na dokončenie navrhovaného nadobudnutia a v prípade potreby ju predĺžiť.

7.   Členské štáty nesmú stanoviť požiadavky na oznamovanie priameho alebo nepriameho nadobudnutia hlasovacích práv, alebo základného imania príslušným orgánom a na schvaľovanie takéhoto nadobudnutia príslušnými orgánmi, ktoré sú prísnejšie ako požiadavky ustanovené touto smernicou.

Článok 10b

Posudzovanie

1.   Príslušné orgány pri posudzovaní oznámenia uvedeného v článku 10 ods. 3 a informácií uvedených v článku 10a ods. 2 v záujme zaručenia správneho a obozretného riadenia investičnej spoločnosti, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje, a so zreteľom na možný vplyv navrhovaného nadobúdateľa na investičnú spoločnosť zhodnotia vhodnosť navrhovaného nadobúdateľa a finančnú transparentnosť navrhovaného nadobudnutia na základe týchto kritérií:

a)

dobré meno navrhovaného nadobúdateľa;

b)

dobré meno a skúsenosti osoby, ktorá bude riadiť činnosť investičnej spoločnosti v dôsledku navrhovaného nadobudnutia;

c)

pozitívna finančná situácia navrhovaného nadobúdateľa, najmä v súvislosti s druhom činnosti vykonávanej a plánovanej v investičnej spoločnosti, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje;

d)

či investičná spoločnosť bude schopná plniť požiadavky obozretného podnikania na základe tejto smernice a prípadne iných smerníc, najmä smerníc 2002/87/ES (32) a 2006/49/ES (33), a či bude schopná v ich plnení pokračovať, a najmä, či skupina, ktorej súčasťou sa stane, má takú štruktúru, ktorá umožňuje vykonávať účinný dohľad, účinne vymieňať informácie medzi príslušnými orgánmi a určiť rozdelenie zodpovednosti medzi príslušné orgány;

e)

či existujú primerané dôvody na podozrenie, že v súvislosti s navrhovaným nadobudnutím sa pácha alebo bolo spáchané pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, alebo došlo k pokusu o pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu v zmysle článku 1 smernice 2005/60/ES (34), alebo že navrhované nadobudnutie by mohlo zvýšiť riziko takéhoto konania.

S cieľom zohľadniť budúci vývoj a zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice môže Komisia konajúca v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2 prijať vykonávacie opatrenia, ktoré upravujú kritériá uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

2.   Príslušné orgány môžu vzniesť námietky proti navrhovanému nadobudnutiu, len ak na to existujú dostatočné dôvody na základe kritérií uvedených v odseku 1 alebo ak informácie poskytnuté navrhovaným nadobúdateľom nie sú úplné.

3.   Členské štáty neuložia žiadne predchádzajúce podmienky v súvislosti s výškou podielu, ktorý musí byť nadobudnutý, ani neumožnia príslušným orgánom skúmať navrhnuté nadobudnutie z hľadiska ekonomických potrieb trhu.

4.   Členské štáty zverejnia zoznam s informáciami potrebnými na vykonanie posúdenia, ktoré sa musia príslušným orgánom poskytnúť zároveň s oznámením uvedeným v článku 10 ods. 3. Požadované informácie musia byť primerané a musia zodpovedať povahe navrhovaného nadobúdateľa a navrhovaného nadobudnutia. Členské štáty nesmú vyžadovať informácie, ktoré nie sú príslušné na obozretné posudzovanie.

5.   Bez ohľadu na článok 10a ods. 1, 2 a 3, ak sa príslušnému orgánu oznámili dva alebo viac návrhov na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovaných podielov v tej istej investičnej spoločnosti, tento orgán zaobchádza so všetkými navrhovanými nadobúdateľmi nediskriminačným spôsobom.

Článok 4

Zmeny a doplnenia smernice 2005/68/ES

Smernica 2005/68/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Na účely odseku 1 písm. j) v súvislosti s článkami 12 a 19 až 23 a inými výškami podielu uvedenými v článkoch 19 až 23 sa zohľadnia hlasovacie práva uvedené v článkoch 9 a 10 smernice 2004/109/ES (35), ako aj podmienky týkajúce sa ich spojenia ustanovené v článku 12 ods. 4 a 5 uvedenej smernice.

Členské štáty nezohľadnia hlasovacie práva alebo akcie, ktoré investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie môžu držať ako výsledok upisovania finančných nástrojov a/alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku, ako sa uvádza v prílohe 1 oddiele A bode 6 k smernici 2004/39/ES, ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia emitenta a pokiaľ sa ich investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie zbavia do jedného roka po ich nadobudnutí.

2.

Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

Nadobudnutia

1.   Členské štáty požadujú, aby každá fyzická alebo právnická osoba, alebo takéto osoby konajúce v zhode (ďalej len ‚navrhovaný nadobúdateľ‘), ktoré sa rozhodli nadobudnúť, priamo alebo nepriamo, kvalifikovaný podiel v zaisťovni alebo ďalej zvýšiť, priamo alebo nepriamo, takýto kvalifikovaný podiel v zaisťovni, čím by pomer hlasovacích práv alebo základného imania, ktoré vlastnia, dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo by sa zaisťovňa stala jej dcérskym podnikom (ďalej len ‚navrhované nadobudnutie‘), to najprv písomne oznámili príslušným orgánom zaisťovne, v ktorej sa snažia nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovaný podiel, a uviedli veľkosť zamýšľaného podielu a príslušné informácie uvedené v článku 19a ods. 4. Členské štáty nemusia uplatňovať prahovú hodnotu 30 %, ak v súlade s článkom 9 ods. 3 písm. a) smernice 2004/109/ES uplatňujú prahovú hodnotu vo výške jednej tretiny.

2.   Príslušné orgány bezodkladne a v každom prípade do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia, ako aj po prípadnom následnom doručení informácií uvedených v odseku 3 navrhovanému nadobúdateľovi písomne potvrdia doručenie.

Príslušné orgány majú maximálne šesťdesiat pracovných dní od dátumu písomného potvrdenia o doručení oznámenia a všetkých dokumentov požadovaných členským štátom, ktoré majú byť priložené k oznámeniu na základe zoznamu uvedeného v článku 19a ods. 4 (ďalej len ‚lehota na posúdenie‘), na posudzovanie uvedené v článku 19a ods. 1 (ďalej len ‚posudzovanie‘).

Príslušné orgány informujú navrhovaného nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na posúdenie pri potvrdení o doručení.

3.   Príslušné orgány môžu, ak je to potrebné, počas lehoty na posúdenie, ale najneskôr do päťdesiateho pracovného dňa lehoty na posúdenie požiadať o ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na ukončenie posudzovania. Táto žiadosť sa vykoná písomne a uvedie sa v nej, ktoré dodatočné informácie sú potrebné.

Na obdobie od dátumu žiadosti príslušných orgánov o informácie do doručenia odpovede na ňu od navrhovaného nadobúdateľa sa lehota na posúdenie preruší. Prerušenie nesmie byť dlhšie ako dvadsať pracovných dní. Príslušné orgány môžu požiadať o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, táto žiadosť však nesmie viesť k prerušeniu lehoty na posúdenie.

4.   Príslušné orgány môžu predĺžiť prerušenie uvedené v odseku 3 druhom pododseku až na tridsať pracovných dní, ak navrhovaný nadobúdateľ:

a)

sídli alebo sa riadi právnymi predpismi mimo Spoločenstva, alebo

b)

je fyzickou alebo právnickou osobou a nepodlieha dohľadu podľa tejto smernice alebo smerníc 85/611/EHS (36), 92/49/EHS, 2002/83/ES, 2004/39/ES alebo 2006/48/ES (37).

5.   Ak sa príslušné orgány rozhodnú po skončení posudzovania vyjadriť nesúhlas s navrhovaným nadobudnutím, písomne informujú navrhovaného nadobúdateľa do dvoch pracovných dní a pred uplynutím lehoty na posúdenie a uvedú dôvody tohto rozhodnutia. Ak vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, na žiadosť navrhovaného nadobúdateľa je možné sprístupniť verejnosti primerané odôvodnenie rozhodnutia. To nebráni členskému štátu, aby umožnil príslušnému orgánu zverejniť odôvodnenie bez žiadosti navrhovaného nadobúdateľa.

6.   Ak príslušné orgány nevyjadria písomne nesúhlas s navrhovaným nadobudnutím v lehote na posúdenie, navrhované nadobudnutie sa považuje za schválené.

7.   Príslušné orgány môžu stanoviť maximálnu lehotu na ukončenie navrhovaného nadobudnutia a v prípade potreby ju predĺžiť.

8.   Členské štáty nesmú stanoviť požiadavky na oznamovanie priameho alebo nepriameho nadobudnutia hlasovacích práv, alebo základného imania príslušným orgánom a na schvaľovanie takéhoto nadobudnutia príslušnými orgánmi, ktoré sú prísnejšie ako požiadavky ustanovené touto smernicou.

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 19a

Posudzovanie

1.   Príslušné orgány pri posudzovaní oznámenia uvedeného v článku 19 ods. 1 a informácií uvedených v článku 19 ods. 3 v záujme zaručenia správneho a obozretného riadenia zaisťovne, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje, a so zreteľom na možný vplyv navrhovaného nadobúdateľa na zaisťovňu zhodnotia vhodnosť navrhovaného nadobúdateľa a finančnú transparentnosť navrhovaného nadobudnutia na základe týchto kritérií:

a)

dobré meno navrhovaného nadobúdateľa;

b)

dobré meno a skúsenosti osoby, ktorá bude riadiť činnosť zaisťovne v dôsledku navrhovaného nadobudnutia;

c)

pozitívna finančná situácia navrhovaného nadobúdateľa, najmä v súvislosti s druhom činnosti vykonávanej a plánovanej v zaisťovni, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje;

d)

či bude zaisťovňa schopná plniť požiadavky obozretného podnikania na základe tejto smernice a prípadne iných smerníc, najmä smerníc 98/78/ES a 2002/87/ES, a či bude schopná v ich plnení pokračovať, a najmä, či skupina, ktorej súčasťou sa stane, má takú štruktúru, ktorá umožňuje vykonávať účinný dohľad, účinne vymieňať informácie medzi príslušnými orgánmi a určiť rozdelenie zodpovednosti medzi príslušné orgány;

e)

či existujú primerané dôvody na podozrenie, že v súvislosti s navrhovaným nadobudnutím sa pácha alebo bolo spáchané pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, alebo došlo k pokusu o pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu v zmysle článku 1 smernice 2005/60/ES (38), alebo že navrhované nadobudnutie by mohlo zvýšiť riziko takéhoto konania.

2.   Príslušné orgány môžu vzniesť námietky proti navrhovanému nadobudnutiu len vtedy, ak na to existujú dostatočné dôvody na základe kritérií uvedených v odseku 1, alebo ak informácie poskytnuté navrhovaným nadobúdateľom nie sú úplné.

3.   Členské štáty neuložia žiadne predchádzajúce podmienky v súvislosti s výškou podielu, ktorý musí byť nadobudnutý, ani neumožnia príslušným orgánom skúmať navrhované nadobudnutie z hľadiska ekonomických potrieb trhu.

4.   Členské štáty zverejnia zoznam s informáciami potrebnými na to, aby sa vykonalo posúdenie, ktoré sa musia príslušným orgánom poskytnúť zároveň s oznámením uvedeným v článku 19 ods. 1. Požadované informácie musia byť primerané a zodpovedať povahe navrhovaného nadobúdateľa a navrhovaného nadobudnutia. Členské štáty nesmú vyžadovať informácie, ktoré nie sú príslušné na obozretné posudzovanie.

5.   Bez ohľadu na článok 19 ods. 2, 3 a 4, ak sa príslušnému orgánu oznámili dva alebo viac návrhov na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovaných podielov v tej istej zaisťovni, tento orgán zaobchádza so všetkými navrhovanými nadobúdateľmi nediskriminačným spôsobom.

4.

Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Nadobudnutia regulovanými finančnými spoločnosťami

1.   Pri vykonávaní posudzovania sa dotknuté príslušné orgány navzájom radia, ak je navrhovaný nadobúdateľ jedným z týchto subjektov:

a)

úverová inštitúcia, životná poisťovňa, poisťovňa, zaisťovňa, investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť v zmysle článku 1a bodu 2 smernice 85/611/EHS (ďalej len ‚správcovská spoločnosť PKIPCP‘) povolená v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje;

b)

materská spoločnosť úverovej inštitúcie, životnej poisťovne, poisťovne, zaisťovne, investičnej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti PKIPCP s povolením v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje, alebo

c)

fyzická alebo právnická osoba kontrolujúca úverovú inštitúciu, životnú poisťovňu, poisťovňu, zaisťovňu, investičnú spoločnosť alebo správcovskú spoločnosť PKIPCP s povolením v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje.

2.   Príslušné orgány si bez zbytočného odkladu navzájom poskytnú akékoľvek informácie, ktoré sú dôležité alebo relevantné pre posudzovanie. V tejto súvislosti si príslušné orgány na žiadosť navzájom oznámia všetky relevantné informácie a z vlastnej iniciatívy oznámia všetky dôležité informácie. V rozhodnutí príslušného orgánu, ktorý udelil povolenie zaisťovni, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje, sa uvedú všetky názory alebo výhrady príslušného orgánu zodpovedného za navrhovaného nadobúdateľa.“

5.

V článku 21 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Taká osoba musí tiež informovať príslušné orgány, ak sa rozhodla znížiť svoj kvalifikovaný podiel tak, že by podiel hlasovacích práv alebo základného imania, ktorý vlastní, klesol pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo tak, že by zaisťovňa prestala byť jej dcérskym podnikom. Členské štáty nemusia uplatňovať prahovú hodnotu vo výške 30 %, ak v súlade s článkom 9 ods. 3 písm. a) smernice 2004/109/ES uplatňujú prahovú hodnotu vo výške jednej tretiny.“

6.

Do článku 56 sa dopĺňa toto písmeno:

„f)

úpravy kritérií uvedených v článku 19a ods. 1 s cieľom zohľadniť budúci vývoj a zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice.“

Článok 5

Zmeny a doplnenia smernice 2006/48/ES

Smernica 2006/48/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 12 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Pri určení, či sú splnené kritériá kvalifikovaného podielu v súvislosti s týmto článkom, sa zohľadnia hlasovacie práva uvedené v článkoch 9 a 10 smernice 2004/109/ES (39), ako aj podmienky týkajúce sa ich spojenia ustanovené v článku 12 ods. 4 a 5 uvedenej smernice.

Členské štáty nezohľadnia hlasovacie práva alebo podiely, ktoré investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie môžu držať ako výsledok upisovania finančných nástrojov a/alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku, ako sa uvádza v prílohe 1 oddiele A bode 6 k smernici 2004/39/ES (40), ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia emitenta a pokiaľ sa ich investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie zbavia do jedného roka po ich nadobudnutí.

2.

Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

1.   Členské štáty požadujú, aby každá fyzická alebo právnická osoba, alebo takéto osoby konajúce v zhode (ďalej len ‚navrhovaný nadobúdateľ‘), ktoré sa rozhodli nadobudnúť, priamo alebo nepriamo, kvalifikovaný podiel v úverovej inštitúcii alebo ďalej zvýšiť, priamo alebo nepriamo, takýto kvalifikovaný podiel v úverovej inštitúcii, čím by jej podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa úverová inštitúcia stala jej dcérskym podnikom (ďalej len ‚navrhované nadobudnutie‘), to najprv písomne oznámili príslušným orgánom úverovej inštitúcie, v ktorej chcú kvalifikovaný podiel nadobudnúť alebo zvýšiť, a uviedli veľkosť zamýšľaného podielu a príslušné informácie uvedené v článku 19a ods. 4. Členské štáty nemusia uplatňovať prahovú hodnotu vo výške 30 %, ak v súlade s článkom 9 ods. 3 písm. a) smernice 2004/109/ES uplatňujú prahovú hodnotu vo výške jednej tretiny.

2.   Príslušné orgány bezodkladne a v každom prípade do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia, ako aj po prípadnom následnom doručení informácií uvedených v odseku 3 písomne potvrdia jeho doručenie navrhovanému nadobúdateľovi.

Príslušné orgány majú maximálne šesťdesiat pracovných dní od dátumu písomného potvrdenia o doručení oznámenia a všetkých dokumentov požadovaných členským štátom, ktoré majú byť priložené k oznámeniu na základe zoznamu uvedeného v článku 19a ods. 4, (ďalej len ‚lehota na posúdenie‘) na posúdenie v zmysle článku 19a ods. 1 (ďalej len ‚posúdenie‘).

Príslušné orgány informujú navrhovaného nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na posúdenie pri potvrdzovaní doručenia oznámenia.

3.   Príslušné orgány môžu, ak je to potrebné, počas lehoty na posúdenie, ale najneskôr do päťdesiateho pracovného dňa lehoty na posúdenie požiadať o ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na ukončenie posúdenia. Táto žiadosť musí byť písomná a musí sa v nej uvádzať, o ktoré dodatočné potrebné informácie ide.

Lehota na posúdenie sa preruší od dátumu žiadosti príslušných orgánov o informácie do doručenia odpovede navrhovaného nadobúdateľa na túto žiadosť. Prerušenie nesmie byť dlhšie ako dvadsať pracovných dní. Príslušné orgány môžu požiadať o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, táto žiadosť však nesmie viesť k prerušeniu lehoty na posúdenie.

4.   Príslušné orgány môžu predĺžiť prerušenie uvedené v odseku 3 druhom pododseku až na tridsať pracovných dní, ak navrhovaný nadobúdateľ:

a)

sídli alebo sa riadi právnymi predpismi mimo Spoločenstva, alebo

b)

je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nepodlieha dohľadu podľa tejto smernice alebo smerníc 85/611/EHS (41), 92/49/EHS (42), 2002/83/ES (43), 2004/39/ES alebo 2005/68/ES (44).

5.   Ak sa príslušné orgány rozhodnú po skončení posudzovania vyjadriť nesúhlas s navrhovaným nadobudnutím, do dvoch pracovných dní a pred uplynutím lehoty na posúdenie o tom písomne informujú navrhovaného nadobúdateľa a uvedú dôvody tohto rozhodnutia. Ak vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, na žiadosť navrhovaného nadobúdateľa je možné sprístupniť verejnosti primerané odôvodnenie rozhodnutia. To nebráni členskému štátu, aby umožnil príslušnému orgánu zverejniť odôvodnenie bez žiadosti navrhovaného nadobúdateľa.

6.   Ak príslušné orgány nevyjadria písomne nesúhlas s navrhovaným nadobudnutím v lehote na posúdenie, navrhované nadobudnutie sa považuje za schválené.

7.   Príslušné orgány môžu stanoviť maximálnu lehotu na dokončenie navrhovaného nadobudnutia a v prípade potreby ju predĺžiť.

8.   Členské štáty nesmú stanoviť požiadavky na oznamovanie priameho alebo nepriameho nadobudnutia hlasovacích práv, alebo základného imania príslušným orgánom a na schvaľovanie takéhoto nadobudnutia príslušnými orgánmi, ktoré sú prísnejšie ako požiadavky ustanovené touto smernicou.

3.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 19a

1.   Príslušné orgány pri posudzovaní oznámenia uvedeného v článku 19 ods. 1 a informácií uvedených v článku 19 ods. 3 v záujme zaručenia správneho a obozretného riadenia úverovej inštitúcie, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje, a so zreteľom na možný vplyv navrhovaného nadobúdateľa na úverovú inštitúciu zhodnotia vhodnosť navrhovaného nadobúdateľa a finančnú transparentnosť navrhovaného nadobudnutia na základe týchto kritérií:

a)

dobré meno navrhovaného nadobúdateľa;

b)

dobré meno a skúsenosti osoby, ktorá bude riadiť činnosť úverovej inštitúcie v dôsledku navrhovaného nadobudnutia;

c)

pozitívna finančná situácia navrhovaného nadobúdateľa, najmä v súvislosti s druhom činnosti vykonávanej a plánovanej v úverovej inštitúcii, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje;

d)

či úverová inštitúcia bude schopná plniť požiadavky obozretného podnikania na základe tejto smernice a prípadne iných smerníc, najmä smerníc 2000/46/ES, 2002/87/ES a 2006/49/ES, a či bude schopná v ich plnení pokračovať, a najmä, či skupina, ktorej súčasťou sa stane, má takú štruktúru, ktorá umožňuje vykonávať účinný dohľad, účinne vymieňať informácie medzi príslušnými orgánmi a určiť rozdelenie zodpovednosti medzi príslušné orgány;

e)

či existujú primerané dôvody na podozrenie, že v súvislosti s navrhovaným nadobudnutím sa pácha alebo bolo spáchané pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, alebo došlo k pokusu o pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu v zmysle článku 1 smernice 2005/60/ES (45), alebo že navrhované nadobudnutie by mohlo zvýšiť riziko takéhoto konania.

2.   Príslušné orgány môžu vzniesť námietky proti navrhovanému nadobudnutiu len vtedy, ak na to existujú dostatočné dôvody na základe kritérií uvedených odseku 1 alebo ak informácie poskytnuté navrhovaným nadobúdateľom nie sú úplné.

3.   Členské štáty neuložia žiadne predchádzajúce podmienky v súvislosti s výškou podielu, ktorý musí byť nadobudnutý, ani neumožnia príslušným orgánom skúmať navrhnuté nadobudnutie z hľadiska ekonomických potrieb trhu.

4.   Členské štáty zverejnia zoznam s informáciami potrebnými na vykonanie posúdenia, ktoré sa musia príslušným orgánom poskytnúť zároveň s oznámením uvedeným v článku 19 ods. 1. Požadované informácie musia byť primerané a zodpovedať povahe navrhovaného nadobúdateľa a navrhovaného nadobudnutia. Členské štáty nesmú vyžadovať informácie, ktoré pre obozretné posudzovanie nie sú relevantné.

5.   Bez ohľadu na článok 19 ods. 2, 3 a 4, ak sa príslušnému orgánu oznámili dva alebo viac návrhov na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovaných podielov v tej istej úverovej inštitúcii, tento orgán zaobchádza so všetkými navrhovanými nadobúdateľmi nediskriminačným spôsobom.

Článok 19b

1.   Pri posudzovaní sa dotknuté príslušné orgány navzájom radia, ak je navrhovaný nadobúdateľ jedným z týchto subjektov:

a)

úverová inštitúcia, životná poisťovňa, poisťovňa, zaisťovňa, investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť v zmysle článku 1a bodu 2 smernice 85/611/EHS (ďalej len ‚správcovská spoločnosť PKIPCP‘) s povolením v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje;

b)

materská spoločnosť úverovej inštitúcie, životnej poisťovne, poisťovne, zaisťovne, investičnej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti PKIPCP s povolením v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje, alebo

c)

fyzická alebo právnická osoba kontrolujúca úverovú inštitúciu, životnú poisťovňu, poisťovňu, zaisťovňu, investičnú spoločnosť alebo správcovskú spoločnosť PKIPCP s povolením v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa nadobudnutie navrhuje.

2.   Príslušné orgány si bez zbytočného odkladu navzájom poskytnú akékoľvek informácie, ktoré sú dôležité alebo relevantné pre posudzovanie. V tejto súvislosti si príslušné orgány na žiadosť navzájom oznámia všetky relevantné informácie a na vlastný podnet všetky dôležité informácie. V rozhodnutí príslušného orgánu, ktorý udelil povolenie úverovej inštitúcii, v prípade ktorej sa nadobudnutie navrhuje, sa uvedú všetky názory alebo výhrady príslušného orgánu zodpovedného za navrhovaného nadobúdateľa.

4.

Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Členské štáty požadujú, aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa rozhodla vzdať, priamo alebo nepriamo, kvalifikovaného podielu v úverovej inštitúcii, to najprv písomne oznámila príslušným orgánom členského štátu pôvodu a uviedla veľkosť navrhovaného podielu. Taká osoba musí tiež informovať príslušné orgány, ak sa rozhodla znížiť svoj kvalifikovaný podiel tak, že by podiel hlasovacích práv alebo základného imania, ktorý vlastní, klesol pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo tak, že by úverová inštitúcia prestala byť jej dcérskym podnikom. Členské štáty nemusia uplatňovať prahovú hodnotu vo výške 30 %, ak v súlade s článkom 9 ods. 3 písm. a) smernice 2004/109/ES uplatňujú prahovú hodnotu vo výške jednej tretiny.“

5.

Článok 21 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Pri určovaní, či sú splnené kritériá kvalifikovaného podielu v súvislosti s článkami 19, 20 a týmto článkom, sa zohľadnia hlasovacie práva uvedené v článkoch 9 a 10 smernice 2004/109/ES, ako aj podmienky týkajúce sa ich spojenia ustanovené v článku 12 ods. 4 a 5 uvedenej smernice.

Pri určovaní, či sú splnené kritériá pre kvalifikovaný podiel uvedené v tomto článku, členské štáty nezohľadnia hlasovacie práva alebo podiely, ktoré investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie môžu držať ako výsledok upisovania finančných nástrojov a/alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku, ako sa uvádza v prílohe 1 oddiele A bode 6 smernice 2004/39/ES, ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia emitenta a pokiaľ sa ich investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie zbavia do jedného roka po ich nadobudnutí.“

6.

Do článku 150 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„f)

úpravy kritérií uvedených v článku 19a ods. 1 s cieľom zohľadniť budúci vývoj a zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice.“

Článok 6

Preskúmanie

Komisia v spolupráci s členskými štátmi do 21. marca 2011 preskúma uplatňovanie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu spolu s vhodnými návrhmi.

Článok 7

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 21. marca 2009. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

1.   Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Postup posudzovania uplatňovaný na navrhované nadobudnutia, pre ktoré sa príslušným orgánom predložili oznámenia uvedené v článku 1 ods. 2, článku 2 ods. 2, článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 2 a článku 5 ods. 2 pred nadobudnutím účinnosti zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s touto smernicou, sa vykoná v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu platným v čase oznámenia.

Článok 9

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 5. septembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 93, 27.4.2007, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ C 27, 7.2.2007, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. marca 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 28. júna 2007.

(4)  Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/101/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 238).

(6)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/31/ES (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 60).

(7)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/18/ES (Ú. v. EÚ L 87, 28.3.2007, s. 9).

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).“

(12)  Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES.

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1). Smernica zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES.

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES.

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami a zaisťovňami v skupine poisťovní alebo zaisťovní (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/68/ES.

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/13/ES z 5. marca 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 73/239/EHS, pokiaľ ide o požiadavky na mieru solventnosti pre poisťovne v oblasti neživotného poistenia (Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 17).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1). Smernica zmenená a doplnená smernicou 2005/1/ES.

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).“

(20)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).

(21)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch vo finančných nástrojoch (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).“

(22)  Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).

(23)  Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (tretia smernica o neživotnom poistení) (Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES.

(24)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES.

(25)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami a zaisťovňami v skupine poisťovní a zaisťovní (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/68/ES.

(26)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1). Smernica zmenená a doplnená smernicou 2005/1/ES.

(27)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).“

(28)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).“

(29)  Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (tretia smernica o neživotnom poistení) (Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).

(30)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1). Smernica zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES.

(31)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES.

(32)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1). Smernica zmenená a doplnená smernicou 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).

(33)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201).

(34)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).“

(35)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).“

(36)  Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).

(37)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).“

(38)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).“

(39)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).

(40)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).“

(41)  Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES.

(42)  Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (tretia smernica o neživotnom poistení) (Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES.

(43)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES.

(44)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1). Smernica zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES.“

(45)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).“


Top