EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0041

Smernica Komisie 2007/41/ES z  28. júna 2007 , ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

OJ L 169, 29.6.2007, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 285 - 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/41/oj

29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/51


SMERNICA KOMISIE 2007/41/ES

z 28. júna 2007,

ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä jej článok 14 druhý odsek písm. c) a d),

po porade s príslušnými členskými štátmi,

keďže:

(1)

V smernici 2000/29/ES sa uvádza zoznam organizmov, ktoré sú škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty, a stanovujú určité opatrenia proti ich zavlečeniu do členských štátov z iných členských štátov alebo tretích krajín. Ustanovuje sa v ňom aj uznanie chránených zón v rámci Spoločenstva.

(2)

Dánsko bolo uznané ako chránená zóna v súvislosti s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Na základe výsledkov príslušných prieskumov, ktoré sa vykonali v Dánsku, Dánsko predložilo informácie, z ktorých vyplýva, že primeraná rastlinnolekárska ochrana Dánska pred Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr si nevyžaduje zachovanie štatútu Dánska ako chránenej zóny voči tomuto organizmu, a požiadalo, aby sa mu tento štatút chránenej zóny voči Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr odobral. Dánsko by sa preto už naďalej nemalo uznávať za chránenú zónu, pokiaľ ide o tento škodlivý organizmus.

(3)

Podľa informácií, ktoré predložili Česká republika, Francúzsko a Taliansko v uvedenom poradí, by sa mali Česká republika, regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace vo Francúzsku a región Basilicata v Taliansku uznať za chránené zóny v súvislosti s Grapevine flavescence dorée MLO (žltnutie viniča), keďže tento patogén v uvedených oblastiach nie je prítomný. Preto by sa mali ustanoviť osobitné požiadavky v súvislosti s dovážaním množiteľského materiálu viniča a jeho premiestňovaním v rámci príslušných chránených zón.

(4)

Prílohy II, IV a V k smernici 2000/29/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy II, IV a V k smernici 2000/29/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. októbra 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. novembra 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/35/ES (Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 9).


PRÍLOHA

1.

V prílohe II časti B písm. c) sa zo stĺpca na pravej strane vypúšťa „DK“.

2.

V prílohe II časti B písm. d) sa za bod 1 dopĺňa tento bod:

„2.

Grapevine flavescence dorée MLO

Rastliny Vitis L., okrem plodov a osiva

CZ, FR (regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace), IT (Basilicata)“

3.

V prílohe IV časti B bode 6.3 sa zo stĺpca na pravej strane vypúšťa „DK“.

4.

V prílohe IV časti B sa za bod 31 dopĺňa tento bod:

„32.

Rastliny Vitis L. okrem plodov a osiva

Bez dosahu na ustanovenia vzťahujúce sa na rastliny uvedené v zozname v prílohe III časti A bode 15, prílohe IV časti A oddiele II bode 17 a v prílohe IV časti B bode 21.1 úradné potvrdenie, že:

a)

rastliny pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa pestovali v krajine, o ktorej je známe, že sa v nej nevyskytuje Grapevine flavescence dorée MLO, alebo

b)

rastliny pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa pestovali v oblasti bez výskytu Grapevine flavescence dorée MLO zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami, alebo

c)

rastliny pochádzajú buď z Českej republiky, Francúzska (regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace), alebo Talianska (región Basilicata), kde sa pestovali, alebo

d)

rastliny pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa pestovali, pričom na tomto mieste:

aa)

sa nespozorovali príznaky Grapevine flavescence dorée MLO na materských rastlinách od začiatku posledných dvoch úplných vegetačných období a

bb)

buď

i)

sa na rastlinách v mieste pestovania nezistili príznaky Grapevine flavescence dorée MLO, alebo

ii)

rastliny boli ošetrené horúcou vodou s teplotou minimálne 50 °C počas 45 minút s cieľom eliminovať prítomnosť Grapevine flavescence dorée MLO.“

CZ, FR (regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace), IT (Basilicata)

5.

V prílohe V časti AII sa znenie bodu 1.3 nahrádza takto:

„1.3.

Rastliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. a Vitis L. okrem plodov a osiva.“


Top