Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0029

Smernica Komisie 2007/29/ES z 30. mája 2007 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 96/8/ES, pokiaľ ide o označovanie, propagovanie a prezentáciu potravín určených na použitie pri diétach so zníženou energetickou hodnotou na reguláciu telesnej hmotnosti (Text s významom pre EHP)

OJ L 139, 31.5.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 102 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2015; Zrušil 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/29/oj

31.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/22


SMERNICA KOMISIE 2007/29/ES

z 30. mája 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 96/8/ES, pokiaľ ide o označovanie, propagovanie a prezentáciu potravín určených na použitie pri diétach so zníženou energetickou hodnotou na reguláciu telesnej hmotnosti

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie (1), a najmä na jej článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (2) sa uplatňuje od 1. júla 2007. Uplatňuje sa na potraviny určené na použitie pri diétach so zníženou energetickou hodnotou na reguláciu telesnej hmotnosti, avšak bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá smernice Komisie 96/8/ES z 26. februára 1996 o potravinách určených na použitie pri diétach so zníženou energetickou hodnotou na reguláciu telesnej hmotnosti (3).

(2)

V smernici 96/8/ES sa ustanovuje, že pri označovaní, propagovaní a prezentácii výrobkov, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, sa nesmie uvádzať odkaz na rýchlosť ani mieru úbytku hmotnosti spôsobeného ich používaním, ani na zníženie pocitu hladu či zvýšenie pocitu nasýtenia.

(3)

Článkom 13 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa pri potravinách povoľuje použitie zdravotných tvrdení, ktoré opisujú alebo odkazujú najmä na zníženie pocitu hladu alebo zvýšenie pocitu nasýtenia, za predpokladu, že sú splnené určité podmienky.

(4)

Povolenie tvrdení týkajúcich sa zníženia pocitu hladu alebo zvýšenia pocitu nasýtenia za predpokladu, že takéto tvrdenia sa zakladajú na všeobecne akceptovaných vedeckých dôkazoch a priemerný spotrebiteľ im dobre rozumie, súvisí s vývojom v oblasti rozsahu a vlastností výrobkov.

(5)

Takéto odôvodnenie je ešte relevantnejšie v súvislosti s výrobkami určenými na použitie pri diétach so zníženou energetickou hodnotou na reguláciu telesnej hmotnosti. Preto by použitie takýchto tvrdení už nemalo byť zakázané za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V článku 5 smernice 96/8/ES sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Pri označovaní, propagovaní a prezentácii príslušných výrobkov sa nesmie uvádzať žiaden odkaz na rýchlosť alebo množstvo úbytku hmotnosti, ktoré môže nastať na základe ich používania.“

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 30. novembra 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto predpisy sa budú uplatňovať od 1. júla 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravujú členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 30. mája 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9. Nariadenie opravené v Ú. v. EÚ L 12, 8.1.2007, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 55, 6.3.1996, s. 22.


Top