Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0010

Smernica Komisie 2007/10/ES z 21. februára 2007 , ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Rady 92/119/EHS, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré treba prijať v rámci ochrannej zóny v dôsledku prepuknutia vezikulárnej choroby ošípaných (Text s významom pre EHP )

OJ L 63, 1.3.2007, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 55 - 56

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/10/oj

1.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 63/24


SMERNICA KOMISIE 2007/10/ES

z 21. februára 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Rady 92/119/EHS, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré treba prijať v rámci ochrannej zóny v dôsledku prepuknutia vezikulárnej choroby ošípaných

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/119/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa zavádzajú všeobecné opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných (1), a najmä na jej článok 24 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (2), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

V smernici 92/119/EHS sa ustanovujú opatrenia na kontrolu určitých chorôb zvierat. Osobitné ustanovenia pre vezikulárnu chorobu ošípaných sú ustanovené v prílohe II k uvedenej smernici.

(2)

Keďže smernice Rady 72/461/EHS (3) a 80/215/EHS (4) boli zrušené s účinnosťou od 1. januára 2006, je potrebné nahradiť v smernici 92/119/EHS odkazy na tieto smernice odkazmi na prílohy II a III k smernici 2002/99/ES.

(3)

Je vhodné zabezpečiť osobitné riešenie, pokiaľ ide o označovanie mäsa a jeho následné použitie, ako aj miesto určenia spracovaných produktov, keď to zdravotná situácia týkajúca sa vezikulárnej choroby ošípaných umožňuje, pod podmienkou, že sa to uskutočňuje takým spôsobom, že úroveň ochrany vnútorného trhu Spoločenstva alebo medzinárodného obchodu pred vezikulárnou chorobou ošípaných nie je narušená.

(4)

Niektoré členské štáty informovali Komisiu, že subjekty odvetvia a spotrebitelia takmer vôbec neprijali identifikačnú známku stanovenú v prílohe II k smernici 2002/99/ES. Preto je potrebné ustanoviť alternatívnu identifikačnú značku, ktorú sa môžu členské štáty rozhodnúť uplatňovať. Na uskutočnenie kontrol je však potrebné, aby členské štáty dopredu informovali Komisiu, ak sa rozhodnú uplatniť alternatívnu identifikačnú značku v prípade prepuknutia vezikulárnej choroby ošípaných.

(5)

Alternatívna identifikačná značka ustanovená v tejto smernici by mala byť jasne odlíšiteľná od iných identifikačných značiek, ktoré sa majú použiť na bravčové mäso v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (5), alebo s nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (6).

(6)

Na rozdiel od všeobecných ustanovení článku 13 smernice 92/119/EHS sa v osobitných ustanoveniach pre vezikulárnu chorobu ošípaných v prílohe II k tejto smernici neustanovuje povolenie na prepravu zvierat z hospodárstva v ochrannej zóne v prípade, že zákaz prepravy sa dodržiava dlhšie ako 30 dní v dôsledku výskytu ďalších prípadov choroby. Je vhodné ustanoviť takúto výnimku pre hospodárstva, v ktorých by ustajnenie zvierat na dlhšie obdobie ako 30 dní robilo problémy.

(7)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Oddiel 7 prílohy II k smernici 92/119/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písm. g) sa nahrádza týmto:

„g)

mäso z ošípaných uvedené v písm. f) bode i):

i)

nie je predmetom vnútorného obchodu Spoločenstva ani medzinárodného obchodu a musí byť označené zdravotnou značkou pre čerstvé mäso podľa prílohy II k smernici Rady 2002/99/ES (7);

ii)

získava sa, krája, prepravuje a uskladňuje oddelene od mäsa určeného pre vnútorný obchod Spoločenstva a medzinárodný obchod a používa sa tak, aby sa zabránilo jeho pridaniu do mäsových výrobkov určených pre vnútorný obchod Spoločenstva alebo medzinárodný obchod, pokiaľ nebolo podrobené ošetreniu uvedenému v prílohe III k smernici 2002/99/ES;

b)

Vkladá sa toto písm. h):

„h)

i)

odchylne od písm. g) sa členské štáty môžu rozhodnúť použiť inú identifikačnú značku ako osobitnú identifikačnú značku uvedenú v prílohe II k smernici 2002/99/ES pre bravčové mäso uvedené v písm. f) bode i) pod podmienkou, že je jasne odlíšiteľná od iných identifikačných značiek, ktoré sa používajú pre bravčové mäso v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (8) alebo nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 (9).

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú použiť alternatívnu identifikačnú značku, informujú o tom Komisiu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat;

ii)

na účely bodu i) musí byť identifikačná značka čitateľná a nezmazateľná, znaky musia byť ľahko čitateľné a viditeľne umiestnené. Identifikačná značka musí mať nasledujúci tvar a obsahovať nasledujúce údaje:

Image

XY znamená kód príslušnej krajiny ustanovený v bode 6 časti B oddielu I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

1234 je schvaľovacie číslo prevádzkarne stanovené v bode 7 časti B oddielu I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

2.

Vkladá sa tento bod 5:

„5.

Keď sa zákazy ustanovené v bode 2 písm. f) dodržiavajú dlhšie ako 30 dní z dôvodu výskytu ďalších prípadov choroby a keď tým vznikajú problémy s ustajnením zvierat, kompetentný úrad môže na základe odôvodnenej žiadosti majiteľa a pod podmienkou, že úradný veterinár konštatoval vyššie uvedené skutočnosti, povoliť prepravu zvierat z hospodárstva v zóne ochrany. Bod 2 písm. f) a h) sa uplatňuje mutatis mutandis.“

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 2008. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravujú členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 21. februára 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 69. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 24. Smernica zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33).

(4)  Ú. v. ES L 47, 21.2.1980, s. 4. Smernica zrušená smernicou 2004/41/ES.

(5)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83.

(7)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.“

(8)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83.

(9)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.“


Top