Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0869

2007/869/ES: Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/692/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých tretích krajinách [oznámené pod číslom K(2007) 6693] (Text s významom pre EHP )

OJ L 340, 22.12.2007, p. 104–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/869/oj

22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/104


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/692/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých tretích krajinách

[oznámené pod číslom K(2007) 6693]

(Text s významom pre EHP)

(2007/869/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 18 ods. 7,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 22 ods. 6,

keďže:

(1)

V dôsledku výskytu ohniska vtáčej chrípky spôsobenej vysokopatogénnym vírusovým kmeňom H5N1 v juhovýchodnej Ázii začiatkom decembra 2003 Komisia prijala v súvislosti s vtáčou chrípkou niekoľko ochranných opatrení. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä rozhodnutie Komisie 2005/692/ES zo 6. októbra 2005 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých tretích krajinách (3).

(2)

Rozhodnutie 2005/692/ES sa uplatňuje do 31. decembra 2007. Keďže sa však v juhovýchodnej Ázii a v Číne naďalej zisťujú ohniská ázijského kmeňa vírusu vtáčej chrípky, je vhodné predĺžiť obdobie uplatňovania uvedeného rozhodnutia do 31. decembra 2008.

(3)

Rozhodnutie 2005/692/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 7 rozhodnutia 2005/692/ES sa dátum „31. decembra 2007“ nahrádza dátumom „31. decembra 2008“.

Článok 2

Členské štáty bezodkladne prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a dané opatrenia uverejnia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(3)  Ú. v. EÚ L 263, 8.10.2005, s. 20. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/99/ES (Ú. v. EÚ L 43, 15.2.2007, s. 35).


Top