Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0643

Rozhodnutie Rady 2007/643/SZBP z  18. septembra 2007 o finančných pravidlách Európskej obrannej agentúry a o pravidlách obstarávania a pravidlách týkajúcich sa finančných príspevkov z operačného rozpočtu Európskej obrannej agentúry

OJ L 269, 12.10.2007, p. 1–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 003 P. 32 - 69

No longer in force, Date of end of validity: 03/08/2016; Zrušil 32016D1353

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/643/oj

12.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/1


ROZHODNUTIE RADY 2007/643/SZBP

z 18. septembra 2007

o finančných pravidlách Európskej obrannej agentúry a o pravidlách obstarávania a pravidlách týkajúcich sa finančných príspevkov z operačného rozpočtu Európskej obrannej agentúry

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2004/551/SZBP z 12. júla 2004 o zriadení Európskej obrannej agentúry (1), a najmä na jej článok 18 ods. 1,

keďže:

(1)

Dňa 13. septembra 2004 Rada prijala rozhodnutie 2004/658/SZBP o finančných ustanoveniach vzťahujúcich sa na všeobecný rozpočet Európskej obrannej agentúry (2).

(2)

Dňa 21. novembra 2005 Rada prijala rozhodnutie 2005/821/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/658/SZBP (3) a ktorým sa ustanovuje, že riadiaci výbor agentúry by mal preskúmať alebo podľa potreby zmeniť a doplniť tieto finančné ustanovenia do 31. decembra 2006.

(3)

Dňa 13. novembra 2006 riadiaci výbor prijal rozhodnutie 2006/29 (Cor.), ktorým sa zmenili, doplnili a nahradili hlavy I, II a IV existujúceho dokumentu Finančné ustanovenia vzťahujúce sa na všeobecný rozpočet agentúry dokumentom Finančné pravidlá Európskej obrannej agentúry.

(4)

Dňa 14. decembra 2006 riadiaci výbor prijal rozhodnutie 2006/34, ktorým sa zmenila, doplnila a nahradila hlava III existujúceho dokumentu Finančné ustanovenia vzťahujúce sa na všeobecný rozpočet agentúry dokumentom Pravidlá obstarávania a pravidlá týkajúce sa finančných príspevkov z operačného rozpočtu Európskej obrannej agentúry.

(5)

Pri prijímaní uvedených rozhodnutí riadiaci výbor tiež navrhol, aby Rada trvalo splnomocnila riadiaci výbor na vykonávanie úprav týchto pravidiel.

(6)

Nové finančné pravidlá riadiaceho výboru agentúry by sa mali potvrdiť a riadiaci výbor by sa mal splnomocniť na prípadné preskúmavanie, pozmeňovanie a dopĺňanie týchto pravidiel v rámci určitých limitov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Finančné pravidlá Európskej obrannej agentúry, ako aj pravidlá obstarávania a pravidlá týkajúce sa finančných príspevkov z operačného rozpočtu Európskej obrannej agentúry sa ustanovujú v prílohe. Tieto pravidlá nahrádzajú ustanovenia v prílohe k rozhodnutiu 2004/658/SZBP, zmenenému a doplnenému riadiacim výborom (4).

2.   V prípade potreby riadiaci výbor preskúmava a prijíma technické zmeny a doplnenia týchto pravidiel najmä s cieľom zabezpečiť súlad s príslušnými predpismi Spoločenstva. Podstatné zmeny a doplnenia ich rozsahu pôsobnosti a účelu, zásad rozpočtového a finančného riadenia a všeobecných ustanovení týkajúcich sa obstarávania, ako aj všetky nové pravidlá, ktoré majú významný vplyv na rozpočet, sa predkladajú Rade na schválenie.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. septembra 2007

Za Radu

predseda

R. PEREIRA


(1)  Ú. v. EÚ L 245, 17.7.2004, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ L 300, 25.9.2004, s. 52.

(3)  Ú. v. EÚ L 305, 24.11.2005, s. 43.

(4)  Rozhodnutie riadiaceho výboru 2005/06 z 21. júna 2005.


PRÍLOHA

FINANČNÉ PRAVIDLÁ EURÓPSKEJ OBRANNEJ AGENTÚRY

OBSAH

ROZSAH PÔSOBNOSTI

 

HLAVA I

ZÁSADY TÝKAJÚCE SA VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

Článok 1

Všeobecný rozpočet

Článok 2

Operačný rozpočet

Článok 3

Finančný rámec

Článok 4

Prijatie všeobecného rozpočtu

Článok 5

Účelovo viazané príjmy

Článok 6

Hospodárenie agentúry s výdavkami v mene zúčastneného členského štátu

Článok 7

Príspevky

Článok 8

Rozpočtový prebytok

Článok 9

Rozpočtové zásady

Článok 10

Zásady účtovania

Článok 11

Prenos rozpočtových prostriedkov

Článok 12

Opravný rozpočet

Článok 13

Revidovaný rozpočet

HLAVA II

PLNENIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

KAPITOLA 1

Finanční zamestnanci

Článok 14

Zásada oddelenia funkcií

Článok 15

Úloha povoľujúceho úradníka

Článok 16

Zodpovednosť povoľujúceho úradníka

Článok 17

Oddelenie funkcií začatia operácie a overenia

Článok 18

Postupy riadenia a vnútornej kontroly

Článok 19

Úloha účtovníka

Článok 20

Zodpovednosti účtovníka

KAPITOLA 2

Zodpovednosť finančných zamestnancov

Článok 21

Všeobecné pravidlá

Článok 22

Pravidlá vzťahujúce sa na povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním

Článok 23

Pravidlá vzťahujúce sa na účtovníkov

KAPITOLA 3

Príjmy

Článok 24

Sprístupnenie príjmov agentúry

Článok 25

Odhad výšky pohľadávok

Článok 26

Stanovenie pohľadávok

Článok 27

Povolenie na vymáhanie pohľadávok

Článok 28

Vymáhanie finančných prostriedkov

Článok 29

Úroky z omeškania

KAPITOLA 4

Výdavky

Článok 30

Všeobecné zásady

Článok 31

Definícia rozpočtového záväzku

Článok 32

Postup viazania rozpočtových prostriedkov

Článok 33

Povolenie na viazanie rozpočtových prostriedkov

Článok 34

Potvrdenie výdavkov

Článok 35

Povolenie výdavkov

Článok 36

Úhrada výdavkov

Článok 37

Lehoty na úhradu

KAPITOLA 5

Systémy informačných technológií

Článok 38

Účtovnícky softvér

KAPITOLA 6

Vnútorný audit

Článok 39

Úloha vnútorného audítora

Článok 40

Zodpovednosti vnútorného audítora

HLAVA III

FINANČNÉ VYKAZOVANIE A VÝROČNÝ AUDIT

Článok 41

Rozpočtový kalendár a kalendár predkladania správ

Článok 42

Predkladanie štvrťročných správ

Článok 43

Kolégium audítorov

Článok 44

Výročný audit

Článok 45

Záverečný článok

ROZSAH PÔSOBNOSTI:

Finančnými pravidlami Európskej obrannej agentúry sa vykonávajú a dopĺňajú príslušné články o finančných aspektoch v jednotnej akcii Rady 2004/551/SZBP z 12. júla 2004 o zriadení Európskej obrannej agentúry (1) (ďalej len „jednotná akcia“).

HLAVA I

ZÁSADY TÝKAJÚCE SA VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

Článok 1

Všeobecný rozpočet

1.   Všeobecný rozpočet pozostáva z príjmov a výdavkov za jeden rozpočtový rok.

2.   Vo všeobecnom rozpočte sa plne dodržiavajú limity stanovené vo finančnom rámci agentúry schválenom Radou v súlade s článkom 3.

3.   Výdavky pozostávajú z rozpočtových prostriedkov na zamestnancov, z prevádzkových, operačných a provizórnych rozpočtových prostriedkov. Príjmy pozostávajú z rôznych príjmov vrátane zrážok z odmien zamestnancov a úrokov, ktoré získala agentúra na bankových účtoch, a príspevkov členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na činnosti agentúry (ďalej len „zúčastnené členské štáty“).

4.   Prevádzkový rozpočet predstavuje všeobecný rozpočet bez operačného rozpočtu vymedzeného v článku 2.

Článok 2

Operačný rozpočet

1.   Operačný rozpočet je súčasťou všeobecného rozpočtu a tvoria ho rozpočtové prostriedky na obstarávanie externých poradenských služieb, najmä operačných analýz, ktoré sú nevyhnutné, aby agentúra mohla plniť svoje úlohy, a osobitných výskumných a technologických činností, z ktorých majú spoločný prospech všetky zúčastnené členské štáty, najmä technických prípadových štúdií a predrealizačných štúdií.

2.   Výkonný riaditeľ pravidelne informuje riadiaci výbor o súčasných a budúcich činnostiach financovaných z operačného rozpočtu.

Článok 3

Finančný rámec

Rada každé tri roky jednomyseľne schvaľuje finančný rámec pre agentúru na nasledujúce tri roky. V tomto finančnom rámci sa určujú dohodnuté priority a stanovuje právne záväzný strop. Prvý finančný rámec zahŕňa obdobie rokov 2007 – 2009.

Článok 4

Prijatie všeobecného rozpočtu

1.   Vedúci agentúry poskytuje riadiacemu výboru do 30. júna každého roku celkový odhad návrhu všeobecného rozpočtu na nasledujúci rok, ktorý v plnej miere zohľadňuje limity ustanovené vo finančnom rámci.

2.   Vedúci agentúry predkladá návrh všeobecného rozpočtu riadiacemu výboru do 30. septembra každého roku. Návrh zahŕňa:

a)

rozpočtové prostriedky potrebné na:

i)

krytie nákladov agentúry na prevádzku, personál a zasadnutia;

ii)

obstarávanie externých poradenských služieb, najmä operačných analýz, ktoré sú nevyhnutné, aby agentúra mohla plniť svoje úlohy, a osobitných výskumných a technologických činností, z ktorých majú spoločný prospech všetky zúčastnené členské štáty, najmä technických prípadových štúdií a predrealizačných štúdií;

b)

odhad príjmov potrebných na krytie výdavkov.

3.   Riadiaci výbor sa usiluje zabezpečiť, aby rozpočtové prostriedky uvedené v odseku 2 písm. a) bode ii) predstavovali významný podiel celkových rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 2. Tieto rozpočtové prostriedky odrážajú skutočné potreby a umožňujú agentúre plniť jej operačnú úlohu.

4.   K návrhu všeobecného rozpočtu sa prikladá podrobný organizačný poriadok a podrobné odôvodnenia.

5.   Riadiaci výbor môže jednomyseľne rozhodnúť, že návrh všeobecného rozpočtu bude zahŕňať aj konkrétny projekt alebo program, ak je jeho cieľom jednoznačne spoločný prospech všetkých zúčastnených členských štátov.

6.   Rozpočtové prostriedky sa členia do hláv, kapitol a podľa potreby do článkov, pričom výdavky sa zoskupujú podľa druhu alebo účelu.

7.   Každá hlava môže zahŕňať kapitolu nazvanú Provizórne rozpočtové prostriedky. Do nej patria rozpočtové prostriedky, pri ktorých existuje zo závažných dôvodov neistota, pokiaľ ide o výšku potrebných rozpočtových prostriedkov alebo rozsah plnenia z vyčlenených rozpočtových prostriedkov.

8.   Príjmy pozostávajú z:

a)

rôznych príjmov;

b)

príspevkov, ktoré platia zúčastnené členské štáty agentúry podľa stupnice hrubého národného dôchodku (HND).

Návrh všeobecného rozpočtu obsahuje položky pre účelovo viazané príjmy, a ak je to možné, uvádza predpokladanú sumu.

9.   Riadiaci výbor prijíma návrh všeobecného rozpočtu do 31. decembra každého roku v rámci finančného rámca agentúry. Pri prijímaní rozpočtu predsedá riadiacemu výboru vedúci agentúry alebo ním vymenovaný zástupca z Generálneho sekretariátu Rady, alebo člen riadiaceho výboru, ktorého vedúci agentúry vyzval, aby predsedal. Výkonný riaditeľ vyhlasuje prijatie rozpočtu a informuje o tom zúčastnené členské štáty.

10.   Pokiaľ sa na začiatku rozpočtového roku návrh všeobecného rozpočtu ešte neprijal, každý mesiac sa môže v každej kapitole alebo v inom nižšom členení rozpočtu čerpať najviac suma, ktorá sa rovná jednej dvanástine rozpočtových prostriedkov v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Na základe tohto opatrenia však agentúra nemôže disponovať viac ako jednou dvanástinou rozpočtových prostriedkov stanovených v návrhu všeobecného rozpočtu, ktorý sa pripravuje. Riadiaci výbor môže kvalifikovanou väčšinou na návrh výkonného riaditeľa povoliť výdavky presahujúce jednu dvanástinu. Výkonný riaditeľ môže požiadať o príspevky potrebné na krytie rozpočtových prostriedkov povolených týmto odsekom, ktoré sú splatné do 30 dní od odoslania žiadosti o príspevky.

Článok 5

Účelovo viazané príjmy

1.   Agentúra môže do všeobecného rozpočtu prijímať účelovo viazané finančné príspevky na konkrétne ciele, ktoré môžu slúžiť na krytie iných nákladov ako nákladov uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) bode i), a to:

a)

zo všeobecného rozpočtu Európskej únie jednotlivo pre každý prípad, pričom sa musia plne dodržiavať pravidlá, postupy a rozhodovacie procesy, ktoré sa naň vzťahujú;

b)

od zúčastnených členských štátov, tretích krajín alebo iných tretích strán.

2.   Účelovo viazané príjmy sa môžu použiť iba na konkrétny účel, na ktorý sú pridelené.

Článok 6

Hospodárenie agentúry s výdavkami v mene zúčastneného členského štátu

1.   Riadiaci výbor môže na návrh výkonného riaditeľa alebo zúčastneného členského štátu rozhodnúť o poverení agentúry zúčastnenými členskými štátmi, aby na zmluvnom základe vykonávala administratívne a finančné riadenie určitých činností v rámci svojej pôsobnosti.

2.   Riadiaci výbor môže svojím rozhodnutím poveriť agentúru uzatvárať zmluvy v mene niektorých zúčastnených členských štátov. Môže poveriť agentúru vopred získať od týchto zúčastnených členských štátov finančné prostriedky potrebné na plnenie uzatvorených zmlúv.

Článok 7

Príspevky

1.   Stanovenie príspevkov, na ktoré sa vzťahuje stupnica hrubého národného dôchodku (HND).

1.1.

Ak sa uplatňuje stupnica HND, príspevky zúčastnených členských štátov, od ktorých sa príspevok požaduje, sa stanovujú v súlade s kľúčom hrubého národného produktu v zmysle článku 28 ods. 3 Zmluvy o EÚ a v súlade s rozhodnutím Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (2), prípadne iným rozhodnutím Rady, ktoré ho môže nahradiť.

1.2.

Výpočet každého príspevku sa vykoná na základe údajov stanovených v stĺpci Vlastné zdroje založené na HND v tabuľke Súhrnný prehľad financovania všeobecného rozpočtu podľa typu vlastného zdroja a podľa členského štátu, ktorá tvorí dodatok k poslednému rozpočtu prijatému Európskymi spoločenstvami. Príspevok každého zúčastneného členského štátu, ktorý je povinný príspevok platiť, je úmerný k podielu HND tohto členského štátu k celkovému HND zúčastnených členských štátov, ktoré sú povinné príspevok platiť.

2.   Harmonogram platieb príspevkov

2.1.

Príspevky určené na financovanie všeobecného rozpočtu Európskej únie uhrádzajú zúčastnené členské štáty v troch rovnakých splátkach k 15. februáru, 15. júnu a 15. októbru príslušného rozpočtového roku.

2.2.

V prípade prijatia opravného rozpočtu dotknuté zúčastnené členské štáty uhrádzajú potrebné príspevky do 60 dní od odoslania žiadosti o príspevky.

2.3.

Každý zúčastnený členský štát hradí bankové poplatky súvisiace s platbou jeho príspevkov.

Článok 8

Rozpočtový prebytok

Každý rozpočtový prebytok za rozpočtový rok, ktorý predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami, sa považuje za záväzok voči zúčastneným členským štátom, ktorý sa im vráti v podobe príslušného zníženia tretieho príspevku v nasledujúcom rozpočtovom roku (15. októbra).

Článok 9

Rozpočtové zásady

1.   Rozpočty, ktoré sa zostavujú v eurách, sú akty, ktorými sa pre každý rozpočtový rok stanovujú a povoľujú všetky príjmy a výdavky, s ktorými agentúra hospodári.

2.   Rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu sa schvaľujú na obdobie jedného rozpočtového roku, ktorý sa začína 1. januára a končí 31. decembra toho istého roku.

3.   V každom rozpočte musia byť príjmy a výdavky v rovnováhe. Všetky príjmy a výdavky sú v príslušnom rozpočte zaúčtované v celosti bez vzájomných úprav.

4.   Rozpočet pozostáva z diferencovaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa skladajú z viazaných rozpočtových prostriedkov a výdavkových rozpočtových výdavkov, a z nediferencovaných rozpočtových prostriedkov.

5.   Viazané rozpočtové prostriedky zahŕňajú celkové náklady na právne záväzky uzatvorené v bežnom rozpočtovom roku. Záväzky však môžu byť vcelku alebo v ročných splátkach. Viazané rozpočtové prostriedky sa účtujú na základe právnych záväzkov uzatvorených do 31. decembra.

6.   Výdavkové rozpočtové prostriedky slúžia na platby určené na plnenie právnych záväzkov, ktoré sa uzatvorili v bežnom rozpočtovom roku a/alebo v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Platby sa účtujú na základe rozpočtových záväzkov do 31. decembra.

7.   Príjmy za rozpočtový rok sa účtujú na základe súm prijatých v tomto rozpočtovom roku.

8.   Príjmy aj výdavky sa musia realizovať zaradením do rozpočtovej položky v rámci limitov rozpočtových prostriedkov, ktoré sú v nej stanovené.

9.   Rozpočtové prostriedky sa vynakladajú v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia, a to v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.

10.   Nakladanie s majetkom a odpisy: v súvislosti s rozpočtom sa všetky výdavky vynaložené v súvislosti s nadobudnutím majetku zaúčtujú do rozpočtu v plnej výške; majetok sa neodpisuje.

Článok 10

Zásady účtovania

1.   Účtovná závierka sa vypracúva v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami Európskej únie, a to:

a)

zásadou nepretržitého pokračovania v činnosti, ktorou sa rozumie, že sa agentúra považuje za zriadenú na neurčitý čas;

b)

zásadou obozretnosti, ktorou sa rozumie, že aktíva a príjmy nesmú byť nadhodnotené a pasíva a výdavky nesmú byť podhodnotené;

c)

zásadou konzistentnosti účtovných metód, ktorou sa rozumie, že štruktúra súčastí účtovnej závierky, metódy účtovania a pravidlá oceňovania sa nemôžu z roka na rok meniť. Účtovník sa môže odchýliť od zásady jednotných účtovných metód účtovania len za výnimočných okolností, najmä ak je takáto zmena v záujme správnejšieho vykazovania účtovných operácií;

d)

zásadou porovnateľných informácií, ktorou sa rozumie, že v účtovnej závierke sa pre každú položku uvádza aj výška zodpovedajúcej položky za prechádzajúci rok. Ak sa zmenilo vykazovanie alebo klasifikácia jednej zo súčastí účtovnej závierky, musí sa zabezpečiť, aby zodpovedajúce sumy za predchádzajúci rok boli porovnateľné, a teda sa musia preklasifikovať;

e)

zásadou významnosti, ktorou sa rozumie, že do účtovnej závierky sa zahŕňajú všetky operácie, ktoré sú významné z hľadiska požiadaviek na informácie. Významnosť sa posudzuje najmä vzhľadom na charakter transakcie alebo výšku sumy;

f)

zásadou zákazu kompenzácie, ktorou sa rozumie, že sa nesmú navzájom kompenzovať pohľadávky a záväzky, ako ani výdavky a príjmy s výnimkou prípadov, keď sa výdavky a príjmy týkajú tej istej transakcie, podobných transakcií alebo zabezpečovacích operácií, a za predpokladu, že nie sú jednotlivo významné;

g)

zásadou prednosti skutočnosti pred zdaním, ktorou sa rozumie, že účtovné prípady uvedené v účtovnej závierke sa vykazujú odkazom na ich ekonomický charakter;

h)

zásadou účtovania na základe časového rozlíšenia, ktorou sa rozumie, že transakcie a prípady sa zaúčtujú vtedy, keď sa uskutočnia, a nie vtedy, keď sú sumy v skutočnosti uhradené alebo prijaté;

i)

zásadou evidencie aktív a odpísaných aktív, ktorou sa rozumie, že agentúra vedie súpisy s uvedením množstva a hodnoty všetkých hmotných, nehmotných a finančných aktív vrátane akýchkoľvek odpísaných aktív.

2.   Ak účtovník v osobitných prípadoch usúdi, že je potrebné urobiť výnimku, pokiaľ ide o obsah jednej zo zásad účtovania vymedzených v odseku 1, takúto výnimku riadne odôvodní a oznámi.

Článok 11

Prenos rozpočtových prostriedkov

1.   Rozpočtové prostriedky, ktoré zostanú na konci rozpočtového roku, na ktorý boli pridelené, nevyčerpané, prepadnú.

2.   Viazané rozpočtové prostriedky, na ktoré však ku koncu rozpočtového roku ešte nevznikol záväzok, sa môžu preniesť v rozsahu súm, ktoré zodpovedajú viazaným rozpočtovým prostriedkom, pre ktoré sa do 31. decembra ukončila väčšina prípravných etáp postupu viazania, t. j. výber potenciálnych zmluvných dodávateľov. Tieto sumy sa potom môžu prideliť až do 31. marca nasledujúceho roku.

3.   Výdavkové rozpočtové prostriedky sa môžu preniesť v rozsahu súm potrebných na uhradenie existujúcich záväzkov alebo záväzkov spojených s prenesenými viazanými rozpočtovými prostriedkami, ak rozpočtové prostriedky poskytnuté pre príslušné rozpočtové položky na nasledujúci rozpočtový rok nepokrývajú požiadavky. Konkrétne rozpočtové prostriedky sa prenášajú iba raz.

4.   Rozpočtové prostriedky umiestnené do rezervy a rozpočtové prostriedky na výdavky na zamestnancov sa prenášať nemôžu.

5.   Nepoužité účelovo viazané príjmy a rozpočtové prostriedky pochádzajúce z takýchto príjmov uvedených v článku 5, ktoré sú k dispozícii 31. decembra, sa prenášajú automaticky, pričom sa môžu použiť iba na osobitné účely, na ktoré sú určené. Disponibilné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce preneseným účelovo viazaným príjmom sa musia použiť ako prvé.

6.   Výkonný riaditeľ predloží do 15. februára riadiacemu výboru návrh na prenosy rozpočtových prostriedkov. Riadiaci výbor prijme rozhodnutie do 15. marca.

Článok 12

Opravný rozpočet

1.   V prípade nevyhnutných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností môže výkonný riaditeľ predložiť návrh opravného rozpočtu v rámci limitov stanovených vo finančnom rámci vymedzenom v článku 3.

2.   Návrh opravného rozpočtu sa zostavuje, predkladá, prijíma a oznamuje v súlade s rovnakými postupmi ako všeobecný rozpočet v rámci limitov stanovených vo finančnom rámci. Riadiaci výbor koná s náležitým ohľadom na naliehavosť záležitosti.

3.   Ak sa aj pri plnom zohľadnení pravidiel ustanovených v článku 4 ods. 2 a 3 limity stanovené vo finančnom rámci považujú za nedostatočné vzhľadom na výnimočné a nepredvídané okolnosti, riadiaci výbor predloží Rade, ktorá sa uznáša jednomyseľne, na prijatie opravný rozpočet.

Článok 13

Revidovaný rozpočet

1.   Výkonný riaditeľ môže v rámci limitu prijatého rozpočtu v prípade potreby predložiť riadiacemu výboru revidovaný rozpočet na bežný rozpočtový rok vychádzajúci zo skutočných výdavkov vzniknutých počas prvých deviatich mesiacov a odhadu výdavkov do konca tohto rozpočtového roku.

2.   Výkonný riaditeľ môže presúvať rozpočtové prostriedky z jednej hlavy do druhej, z jednej kapitoly do druhej alebo z jedného článku do druhého v rozsahu celkového limitu 10 % rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok.

3.   Tri týždne pred uskutočnením presunov uvedených v odseku 2 výkonný riaditeľ informuje riadiaci výbor o svojom úmysle. Ak počas tohto obdobia niektorý zúčastnený členský štát uplatní opodstatnené dôvody, riadiaci výbor prijme rozhodnutie.

4.   Výkonný riaditeľ môže presúvať rozpočtové prostriedky v rámci článkov a navrhovať riadiacemu výboru iné presuny.

HLAVA II

PLNENIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

KAPITOLA 1

Finanční zamestnanci

Článok 14

Zásada oddelenia funkcií

Povinnosti povoľujúceho úradníka a účtovníka sú oddelené a vzájomne nezlučiteľné.

Článok 15

Úloha povoľujúceho úradníka

1.   Povinnosti povoľujúceho úradníka plní v mene agentúry výkonný riaditeľ.

2.   Agentúra vo svojich vnútorných administratívnych predpisoch ustanoví zamestnancov na vhodnej úrovni, na ktorých môže výkonný riaditeľ v súlade s podmienkami uvedenými v jej rokovacom poriadku delegovať povinnosti povoľujúceho úradníka, a rozsah delegovaných právomocí.

3.   Právomoci povoľujúceho úradníka sa delegujú iba na zamestnancov prijatých priamo agentúrou na základe zmlúv na dobu určitú, vybraných spomedzi štátnych príslušníkov zúčastnených členských štátov v súlade s článkom 11 ods. 3 bodom 3.1 jednotnej akcie Rady 2004/551/SZBP.

4.   Povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním môžu konať iba v medziach ustanovených nástrojom o delegovaní. Zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním môže pri vykonávaní určitých operácií potrebných na plnenie rozpočtu a vykazovanie účtov pomáhať pri plnení jeho úloh a na jeho zodpovednosť jeden alebo viac poverených zamestnancov.

Článok 16

Zodpovednosť povoľujúceho úradníka

1.   Povoľujúci úradník je zodpovedný za realizáciu príjmov a výdavkov v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia vrátane zásad hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti a za zabezpečovanie plnenia požiadaviek zákonnosti a správnosti.

2.   Pri vynakladaní výdavkov povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním vytvára viazané rozpočtové prostriedky a právne záväzky, potvrdzuje platnosť výdavkov, povoľuje platby a preberá predbežné požiadavky na realizáciu rozpočtových prostriedkov.

3.   Súčasťou realizácie príjmov je tvorba odhadov výšky pohľadávok, stanovovanie pohľadávok, ktoré treba vymáhať, a vydávanie príkazov na vymáhanie pohľadávok. Realizácia výdavkov podľa potreby zahŕňa vzdanie sa stanovených nárokov.

4.   Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním zavedie v súlade s minimálnymi normami prijatými agentúrou organizačnú štruktúru a postupy vnútorného riadenia a kontroly, prípadne vrátane overovania ex post, vhodné na výkon jeho povinností, pričom náležite zohľadňuje riziká spojené s riadiacim prostredím a s povahou financovaných akcií. Pred povolením operácie overujú prevádzkové a finančné aspekty iní zamestnanci než tí, ktorí operáciu iniciovali. Podnet na začatie operácie a jej overovanie ex anteex post sú oddelené funkcie.

5.   Všetci zamestnanci zodpovední za kontrolu riadenia finančných operácií musia mať potrebné odborné znalosti. Sú povinní dodržiavať kódex služobných predpisov agentúry.

6.   Každý zamestnanec zapojený do finančného riadenia a kontroly transakcií, ktorý sa domnieva, že rozhodnutie, o ktorého uplatnenie alebo odsúhlasenie ho žiada jeho nadriadený, je nezákonné alebo v protiklade so zásadami riadneho finančného hospodárenia alebo profesijnými pravidlami, ktorých dodržiavanie sa od neho vyžaduje, písomne informuje povoľujúceho úradníka. Ak tento povoľujúci úradník neprijme žiadne opatrenie, písomne informuje komisiu uvedenú v článku 22 ods. 3. V prípade akejkoľvek nezákonnej činnosti, podvodu alebo korupcie, ktorá môže poškodiť záujmy agentúry, povoľujúci úradník informuje úrady a orgány určené platnými právnymi predpismi.

7.   Povoľujúci úradník podáva riadiacemu výboru správy o výkone svojich povinností spolu s finančnými a riadiacimi informáciami v podobe výročnej správy o činnosti. Správa obsahuje výsledky operácií s odkazom na stanovené ciele, riziká spojené s týmito operáciami, využitie poskytnutých zdrojov a spôsob, akým funguje systém vnútornej kontroly. Vnútorný audítor zoberie výročnú správu a všetky ostatné zistené informácie na vedomie.

Článok 17

Oddelenie funkcií začatia operácie a overenia

1.   Začatie operácie znamená vykonanie všetkých operácií, ktoré bežne vykonávajú zamestnanci uvedení v článku 16 ods. 4 a 5 a ktoré sú prípravné z hľadiska prijatia aktov, na základe ktorých sa plní rozpočet, príslušným povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním.

2.   Overovanie operácie ex ante znamená všetky kontroly ex ante, ktoré vykonáva zodpovedný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním s cieľom overiť operačné a finančné aspekty tejto operácie.

3.   Každá operácia sa overuje aspoň ex ante. Účelom takéhoto overenia je zabezpečiť, že:

a)

výdavky a príjmy sú v poriadku a v súlade s uplatniteľnými pravidlami, najmä s pravidlami týkajúcimi sa rozpočtu a ustanoveniami príslušných právnych predpisov a všetkých aktov prijatých v rámci vykonávania príslušných zmlúv, uplatniteľných právnych predpisov a prípadne zmluvných podmienok;

b)

uplatňuje sa zásada riadneho finančného hospodárenia.

4.   Overovaním dokumentov ex post a prípadne ich overovaním priamo na mieste sa skontroluje, či sa operácie financované z rozpočtu realizovali správne, a najmä či sa dodržiavajú kritériá uvedené v odseku 3. Tieto overovania sa môžu uskutočňovať pomocou vzoriek na základe analýzy rizika.

5.   Úradníci alebo ostatní zamestnanci zodpovední za overovanie uvedené v odsekoch 2 a 4 nesmú byť tí istí ako tí, ktorí vykonávajú úlohy spojené so začatím operácie podľa odseku 1, a nesmú byť ani ich podriadení.

Článok 18

Postupy riadenia a vnútornej kontroly

Systémy a postupy riadenia a vnútornej kontroly sú určené na:

a)

dosiahnutie cieľov politík, programov a akcií agentúry v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

b)

dosiahnutie súladu s pravidlami práva EÚ a normami kontroly stanovenými agentúrou;

c)

ochranu aktív a informácií agentúry;

d)

predchádzanie a zisťovanie nezrovnalostí, omylov a podvodov;

e)

identifikovanie a predchádzanie rizikám pri riadení;

f)

zabezpečovanie spoľahlivej tvorby finančných a riadiacich informácií;

g)

vedenie podpornej dokumentácie týkajúcej sa plnenia rozpočtu a nadväzujúcej naň a opatrení týkajúcich sa plnenia rozpočtu;

h)

vedenie dokumentácie týkajúcej sa záruk poskytnutých agentúre vopred a vedenie záznamov umožňujúcich primerane sledovať takéto zábezpeky.

Článok 19

Úloha účtovníka

Agentúra vymenuje účtovníka zo zamestnancov prijatých priamo agentúrou na základe zmlúv na dobu určitú, vybraných spomedzi štátnych príslušníkov zúčastnených členských štátov v súlade s článkom 11 ods. 3 bodom 3.1 jednotnej akcie Rady 2004/551/SZBP. Účtovníka vymenuje riadiaci výbor na základe jeho osobitnej spôsobilosti doloženej dokladmi o odbornej kvalifikácii alebo rovnocennej odbornej praxi.

Článok 20

Zodpovednosti účtovníka

1.   Účtovník zodpovedá v agentúre za:

a)

správnu realizáciu platieb, výber príjmov a vymáhanie súm stanovených ako pohľadávky vrátane úrokov z omeškania v zmysle článku 29;

b)

vypracovanie a vykazovanie účtov;

c)

vedenie účtov;

d)

stanovenie pravidiel a metód účtovania a účtovnej osnovy;

e)

stanovenie a overovanie účtovných systémov a v prípade potreby overovanie systémov stanovených povoľujúcim úradníkom na poskytovanie alebo odôvodňovanie účtovných informácií;

f)

riadenie finančných operácií.

2.   Účtovník získava všetky informácie potrebné na tvorbu účtov, ktoré poskytujú pravdivý obraz o aktívach agentúry a plnení rozpočtu od povoľujúcich úradníkov, ktorí zodpovedajú za spoľahlivosť týchto informácií.

3.   Iba účtovník je splnomocnený riadiť peňažné prostriedky a iné aktíva. Zodpovedá za ich bezpečnú úschovu.

4.   Účtovník môže pri výkone svojich povinností delegovať určité úlohy na podriadených zamestnancov zo zamestnancov prijatých priamo agentúrou na základe zmlúv na dobu určitú, vybraných spomedzi štátnych príslušníkov zúčastnených členských štátov v súlade s článkom 11 ods. 3 bodom 3.1 jednotnej akcie Rady 2004/551/SZBP. Úlohy zverené delegovaným zamestnancom sa ustanovujú dokumentom o delegovaní.

KAPITOLA 2

Zodpovednosť finančných zamestnancov

Článok 21

Všeobecné pravidlá

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek disciplinárne konanie, môže povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním toto delegovanie kedykoľvek dočasne alebo trvalo odobrať orgán, ktorý ich vymenoval.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek disciplinárne konanie, môže účtovníka kedykoľvek dočasne alebo trvalo zbaviť jeho povinností orgán, ktorý ho vymenoval.

3.   Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá trestná zodpovednosť, ktorej podliehajú osoby uvedené v tomto článku, ako sa ustanovuje v uplatniteľnom vnútroštátnom práve a v platných ustanoveniach o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a o boji proti korupcii, ktoré sa vzťahujú na úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov zúčastnených členských štátov.

4.   Každý povoľujúci úradník alebo účtovník podlieha disciplinárnemu konaniu a zaplateniu náhrady. V prípade nezákonnej činnosti, podvodu alebo korupcie, ktorá môže poškodiť záujmy agentúry, sa záležitosť predloží úradom alebo orgánom určeným platnými právnymi predpismi.

Článok 22

Pravidlá vzťahujúce sa na povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním

1.   Od povoľujúceho úradníka sa môže vyžadovať, aby úplne alebo čiastočne nahradil škodu, ktorú utrpela agentúra v dôsledku vážneho porušenia pracovných povinností z jeho strany v priebehu výkonu jeho povinností alebo v súvislosti s ním, najmä ak zistí pohľadávky, ktoré treba vymáhať, alebo vydá príkazy na vymáhanie pohľadávok, zaviaže agentúru na výdavky alebo podpíše platobný príkaz bez toho, aby dodržal tieto finančné pravidlá. To isté platí, keď povoľujúci úradník v dôsledku vážneho porušenia pracovných povinností nevypracuje dokument stanovujúci výšku pohľadávky alebo ak nevydá príkaz na vymáhanie pohľadávky, alebo ho bez odôvodnenia vydá neskoro, alebo ak nevydá platobný príkaz, alebo ho bez odôvodnenia vydá neskoro, čím spôsobí vznik občianskoprávnej zodpovednosti agentúry voči tretím stranám.

2.   Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním, ktorý sa domnieva, že rozhodnutie, o prijatie ktorého bol požiadaný, je nezákonné alebo v protiklade so zásadami riadneho finančného hospodárenia, písomne informuje delegujúci orgán. Ak delegujúci orgán následne vydá povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním odôvodnený písomný pokyn, aby prijal príslušné rozhodnutie, povoľujúceho úradníka nemožno brať na zodpovednosť. V prípade akejkoľvek nezákonnej činnosti, podvodu alebo korupcie, ktorá môže poškodiť záujmy agentúry, povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním informuje úrady a orgány určené platnými právnymi predpismi.

3.   Agentúra zriadi nezávislú špecializovanú komisiu pre finančné nezrovnalosti, ktorá určuje, či sa porušili finančné pravidlá, a ak áno, aké by mali byť dôsledky. Na základe stanoviska tejto komisie agentúra rozhodne, či začať konanie, ktoré môže mať za následok disciplinárny trest alebo povinnosť zaplatiť náhradu. Ak komisia zistí systematické problémy, zašle správu s odporúčaniami povoľujúcemu úradníkovi a povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním, ak tento povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním nie je zainteresovaná osoba, ako aj vnútornému audítorovi.

Článok 23

Pravidlá vzťahujúce sa na účtovníkov

Od účtovníka sa môže vyžadovať, aby úplne alebo čiastočne nahradil každú škodu, ktorú utrpela agentúra v dôsledku vážneho porušenia pracovných povinností z jeho strany v priebehu výkonu jeho povinností alebo v súvislosti s ním. Môže byť najmä uznaný za zodpovedného za každú z týchto foriem porušenia pracovných povinností:

a)

ak stratí alebo poškodí peniaze, aktíva a dokumenty, ktoré má v držbe;

b)

ak nesprávne zmení bankové účty;

c)

ak vymôže alebo zaplatí sumy, ktoré nie sú v súlade s príslušnými príkazmi na vymáhanie pohľadávok alebo platobnými príkazmi;

d)

ak nevyberie splatný príjem.

KAPITOLA 3

Príjmy

Článok 24

Sprístupnenie príjmov agentúry

Odhad príjmov, ktoré tvoria rôzne príjmy a príspevky zúčastnených členských štátov, sa vo všeobecnom rozpočte uvádza v eurách. Príspevky zúčastnených členských štátov pokrývajú celkové rozpočtové prostriedky zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie po odpočítaní rôznych príjmov.

Článok 25

Odhad výšky pohľadávok

1.   Výšku pohľadávky odhaduje povoľujúci úradník zodpovedný za každé opatrenie alebo situáciu, na základe ktorej vznikla alebo sa zmenila dlžná suma voči agentúre.

2.   Zodpovedný povoľujúci úradník vydá príkaz na vymáhanie týchto súm.

Článok 26

Stanovenie pohľadávok

1.   Stanovenie pohľadávky je úkon, ktorým povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním:

a)

overí, že dlh existuje;

b)

zistí alebo overí skutočný stav a výšku dlhu;

c)

overí podmienky splatnosti dlhu.

2.   Príjmy agentúry a každá pohľadávka, o ktorej sa zistí, že má stanovenú výšku a je splatná, sa musí uplatniť príkazom na vymáhanie predloženým účtovníkovi, po ktorom nasleduje ťarchopis dlžníkovi, pričom obidva dokumenty vypracuje zodpovedný povoľujúci úradník.

3.   Nesprávne vyplatené sumy sa vymáhajú.

Článok 27

Povolenie na vymáhanie pohľadávok

1.   Povolenie na vymáhanie pohľadávok je úkon, ktorým zodpovedný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním dá vydaním príkazu na vymáhanie pohľadávok pokyn účtovníkovi, aby vymáhal pohľadávku, ktorú stanovil.

2.   Agentúra môže formálne stanoviť určitú sumu ako pohľadávku voči iným osobám, než sú štáty, rozhodnutím, ktorého vynútiteľnosť sa spravuje platnými pravidlami občianskeho konania štátu, na území ktorého sa takéto konanie vykonáva.

Článok 28

Vymáhanie finančných prostriedkov

1.   Účtovník koná na základe príkazov na vymáhanie pohľadávok, ktoré riadne stanovil zodpovedný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním. Koná s náležitou starostlivosťou, aby zabezpečil, že agentúra dostáva svoje príjmy a že jej práva sú zaručené.

Účtovník vymáha finančné prostriedky na základe akýchkoľvek pohľadávok agentúry.

2.   V prípade, keď zodpovedný povoľujúci úradník plánuje vzdať sa vymáhania stanovenej pohľadávky, zabezpečí, aby bolo vzdanie sa v poriadku a v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a proporcionality a v súlade s postupmi a kritériami ustanovenými vo vykonávacích predpisoch. Rozhodnutie o vzdaní sa vymáhania musí byť odôvodnené.

Článok 29

Úroky z omeškania

1.   Na každú pohľadávku, ktorá nebola uhradená k dátumu splatnosti, sa uplatňujú úroky v súlade s odsekmi 2 a 3.

2.   Úrokovou sadzbou pre pohľadávky neuhradené k dátumu splatnosti je úroková sadzba uplatňovaná Európskou centrálnou bankou na jej hlavné operácie refinancovania uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskej únie, platná v prvý kalendárny deň mesiaca, keď nastal dátum splatnosti, ktorá sa zvýši o:

a)

sedem percentuálnych bodov v prípade, že záväzným dôvodom je verejná zákazka na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb;

b)

tri a pol percentuálneho bodu vo všetkých ostatných prípadoch.

3.   Úrok sa počíta od kalendárneho dňa nasledujúceho po dátume splatnosti uvedenom v ťarchopise až do kalendárneho dňa, ku ktorému sa dlh v plnej výške uhradí.

4.   Všetky čiastkové platby slúžia najprv na pokrytie úrokov stanovených v súlade s odsekmi 2 a 3.

5.   V prípade pokút, ak dlžník poskytne namiesto predbežnej platby finančnú zábezpeku, ktorú účtovník akceptuje, je úrokovou sadzbou uplatniteľnou od dátumu splatnosti úroková sadzba uvedená v odseku 2 zvýšená iba o jeden a pol percentuálneho bodu.

6.   Aby sa zabránilo vzniku úrokov z omeškania v prípade príspevkov zúčastnených členských štátov, tieto členské štáty dostanú od agentúry originály podpísaných listov s výzvou na poskytnutie príspevku najneskôr 30 dní pred dátumami splátok stanovenými v zmysle článku 7 ods. 2.1.

KAPITOLA 4

Výdavky

Článok 30

Všeobecné zásady

1.   Každá výdavková položka sa viaže, potvrdí sa jej platnosť, schváli sa a vyplatí.

2.   Viazanie výdavku predchádza rozhodnutie o financovaní, ktoré prijíma agentúra alebo orgány, na ktoré agentúra delegovala právomoci.

Článok 31

Definícia rozpočtového záväzku

1.   Rozpočtové viazanie je operácia, ktorou sa vyhradia rozpočtové prostriedky potrebné na uhradenie následných platieb vykonávaných s cieľom plniť právny záväzok. Právny záväzok je úkon, ktorým povoľujúci úradník vstupuje do záväzku, z ktorého vyplýva platba, alebo taký záväzok vytvára. Rozpočtový záväzok a právny záväzok prijíma ten istý povoľujúci úradník okrem riadne odôvodnených prípadov v zmysle vykonávacích predpisov.

2.   Rozpočtový záväzok je individuálny, ak je známy prijímateľ a výška výdavku. Rozpočtový záväzok je rámcový, ak zatiaľ nie je známy aspoň jeden z prvkov potrebných na identifikáciu individuálneho záväzku. Rozpočtový záväzok je predbežný, ak je určený na pokrytie bežných administratívnych výdavkov a buď výška, alebo koneční prijímatelia nie sú s konečnou platnosťou známi.

3.   Rozpočtové záväzky, ktoré sa vzťahujú na akcie trvajúce viac než jeden rozpočtový rok, sa môžu rozdeliť na niekoľko rokov a na ročné splátky, iba ak sa tak ustanovuje v základnom akte a ak sú určené na administratívne výdavky. Keď sa rozpočtový záväzok takto rozdelí na ročné splátky, ustanovuje sa to v právnom záväzku okrem prípadu výdavkov na zamestnancov.

Článok 32

Postup viazania rozpočtových prostriedkov

1.   Vzhľadom na každé opatrenie, ktoré môže spôsobiť výdavky, ktorými možno zaťažiť rozpočet, musí zodpovedný povoľujúci úradník predtým, ako vstúpi do právneho záväzku s tretími stranami, vytvoriť rozpočtový záväzok.

2.   Rámcové rozpočtové záväzky pokrývajú celkové náklady na príslušné individuálne právne záväzky uzavreté do 31. decembra roku n + 1.

Pokiaľ sa v článku 31 ods. 3 neustanovuje inak, individuálne právne záväzky, ktoré sa týkajú individuálnych a predbežných rozpočtových záväzkov, sa uzatvárajú do 31. decembra roku n.

Na konci období uvedených v prvom a druhom pododseku zodpovedný povoľujúci úradník zruší viazanosť nepoužitého zostatku týchto rozpočtových záväzkov.

Pred podpisom zodpovedný povoľujúci úradník zapíše výšku každého individuálneho právneho záväzku prijatého po rámcovom záväzku do rozpočtových účtov a zaúčtuje ju k rámcovému záväzku.

3.   Uzavreté právne záväzky na opatrenia trvajúce viac než jeden finančný rok a príslušné rozpočtové záväzky majú okrem prípadu výdavkov na zamestnancov stanovený konečný termín realizácie v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia.

Viazanosť všetkých častí týchto záväzkov, ktoré sa nerealizovali šesť mesiacov po tomto konečnom termíne, sa zruší a príslušné rozpočtové prostriedky prepadnú.

Ak ani po troch rokoch nie je výsledkom právneho záväzku platba, zodpovedný povoľujúci úradník zruší jeho viazanosť.

Článok 33

Povolenie na viazanie rozpočtových prostriedkov

1.   Zodpovedný povoľujúci úradník pri prijímaní rozpočtového záväzku zabezpečí, že:

a)

výdavkom je zaťažená správna rozpočtová položka;

b)

rozpočtové prostriedky sú k dispozícii;

c)

výdavky sú v súlade s ustanoveniami zmlúv, rozpočtu, tohto rozhodnutia a platných právnych predpisov;

d)

je dodržaná zásada riadneho finančného hospodárenia.

2.   Povoľujúci úradník pri evidovaní právneho záväzku zabezpečí, že:

a)

záväzok je krytý príslušným rozpočtovým záväzkom;

b)

výdavok nie je nezákonný a je v súlade s ustanoveniami zmlúv, rozpočtu, tohto rozhodnutia a platných právnych predpisov;

c)

je dodržaná zásada riadneho finančného hospodárenia.

Článok 34

Potvrdenie výdavkov

Potvrdenie výdavkov je úkon, ktorým zodpovedný povoľujúci úradník:

a)

overí existenciu nároku veriteľa;

b)

zistí alebo overí skutočný stav a výšku nároku;

c)

overí podmienky splatnosti.

Článok 35

Povolenie výdavkov

Povolenie výdavkov je úkon, ktorým zodpovedný povoľujúci úradník po overení, že rozpočtové prostriedky sú k dispozícii, dá vydaním platobného príkazu pokyn účtovníkovi, aby zaplatil výdavok vo výške, ktorú zodpovedný povoľujúci úradník potvrdil.

Článok 36

Úhrada výdavkov

1.   Úhrada sa vykoná po predložení dôkazu o tom, že príslušný úkon je v súlade s ustanoveniami základného právneho aktu alebo zmluvy a vzťahuje sa na jednu alebo viaceré z týchto operácií:

a)

vyplatenie celej splatnej sumy;

b)

úhrada v jednej alebo viacerých priebežných platbách.

2.   V účtoch sa pri vykonávaní platieb rozlišuje medzi rôznymi typmi platieb uvedenými v odseku 1.

3.   Výdavky uhrádza účtovník do výšky disponibilných finančných prostriedkov.

Článok 37

Lehoty na úhradu

1.   Splatné sumy sa musia uhradiť najneskôr do 45 kalendárnych dní od dátumu, keď povoľujúci útvar zodpovedného povoľujúceho úradníka zaregistroval prípustnú žiadosť o platbu. Dátumom úhrady je dátum, keď bol zaťažený účet agentúry.

Žiadosť o platbu nie je prípustná, ak sa nesplní čo i len jedna základná požiadavka.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, lehota na úhradu uvedená v uvedenom odseku je 30 kalendárnych dní v prípade platieb, ktoré sa týkajú zmlúv o poskytnutí služieb alebo dodaní tovaru, ak zmluva neustanovuje inak.

3.   V prípade zmlúv alebo dohôd, podľa ktorých platba závisí od schválenia správy, lehoty na úhradu uvedené v odsekoch 1 a 2 nezačnú plynúť, až kým nie je predmetná správa schválená, buď explicitne po informovaní prijímateľa, alebo implicitne, pretože čas povolený zmluvou na schválenie uplynul bez toho, aby bol pozastavený prostredníctvom formálneho dokumentu zaslaného prijímateľovi.

Lehota vymedzená na schválenie nesmie presiahnuť:

a)

20 kalendárnych dní pre priame zmluvy týkajúce sa dodania tovaru alebo poskytnutia služieb;

b)

45 kalendárnych dní pre ostatné zmluvy a dohody o grante;

c)

60 kalendárnych dní pre zmluvy týkajúce sa technických služieb, ktoré sú mimoriadne zložité na vyhodnocovanie.

4.   Zodpovedný povoľujúci úradník môže pozastaviť lehotu na úhradu tým, že kedykoľvek počas obdobia uvedeného v odseku 1 informuje veriteľov o tom, že žiadosti o úhradu sa nemôže vyhovieť buď z dôvodu, že suma nie je splatná, alebo z dôvodu, že neboli predložené príslušné podporné dokumenty. Ak sa zodpovedný povoľujúci úradník dozvie o informácii, ktorá spochybní oprávnenosť výdavkov uvedených v žiadosti o úhradu, môže pozastaviť lehotu na úhradu na účely ďalšieho preverenia vrátane kontroly na mieste s cieľom uistiť sa ešte pred platbou o tom, že výdavky sú skutočne oprávnené. Povoľujúci úradník čo možno najskôr informuje príslušného prijímateľa.

Zvyšná lehota na úhradu začína opäť plynúť od dátumu prvej registrácie správne formulovanej žiadosti o platbu.

5.   Po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 môže veriteľ do dvoch mesiacov od prijatia oneskorenej platby požadovať úroky v súlade s týmito ustanoveniami:

a)

úrokové sadzby sú tie, ktoré sú uvedené v prvom pododseku článku 29 ods. 2;

b)

úrok je splatný za obdobie, ktoré uplynulo od kalendárneho dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na úhradu až do dňa platby.

Prvý pododsek tohto odseku sa nevzťahuje na zúčastnené členské štáty.

KAPITOLA 5

Systémy informačných technológií

Článok 38

Účtovnícky softvér

1.   Účtovnícky softvér agentúry zohľadňuje zásady ustanovené v týchto finančných pravidlách.

2.   Dokumenty sa môžu podpisovať bezpečným počítačovým alebo elektronickým postupom.

KAPITOLA 6

Vnútorný audit

Článok 39

Úloha vnútorného audítora

1.   Agentúra vytvorí funkciu vnútorného audítora, ktorá sa musí vykonávať v súlade s príslušnými medzinárodnými normami. Vnútorný audítor, ktorého vymenuje agentúra, sa jej zodpovedá za overovanie správneho fungovania systémov a postupov plnenia rozpočtu. Vnútorným audítorom nemôže byť povoľujúci úradník ani účtovník.

2.   Agentúra ustanoví osobitné pravidlá vzťahujúce sa na vnútorného audítora, ktorými zaručí, že vnútorný audítor je vo výkone svojich povinností úplne nezávislý, a ktorými určí jeho zodpovednosť.

Článok 40

Zodpovednosti vnútorného audítora

1.   Vnútorný audítor poskytuje agentúre poradenstvo, pokiaľ ide o riešenie rizík, vydávaním nezávislých stanovísk ku kvalite systémov riadenia a kontroly a poskytovaním odporúčaní na zlepšovanie podmienok realizácie operácií a na podporu riadneho finančného hospodárenia.

Vnútorný audítor zodpovedá najmä za:

a)

hodnotenie vhodnosti a efektívnosti systémov vnútorného riadenia a činnosti útvarov pri realizácii politík, programov a opatrení odkazom na riziká, ktoré sú s nimi spojené;

b)

hodnotenie vhodnosti a kvality systémov vnútornej kontroly a auditu, ktoré sa vzťahujú na každú operáciu plnenia rozpočtu.

2.   Vnútorný audítor vykonáva svoje povinnosti vo vzťahu k všetkým činnostiam a útvarom agentúry. Má úplný a neobmedzený prístup k všetkým informáciám potrebným na výkon svojich povinností, v prípade potreby na mieste.

3.   Vnútorný audítor podáva agentúre správy o svojich zisteniach a odporúčaniach. Agentúra zabezpečuje prijímanie opatrení na základe odporúčaní, ktoré vyplývajú z auditov. Vnútorný audítor predkladá agentúre aj výročnú správu o vnútorných auditoch, v ktorej sa uvádza počet a typ vykonaných vnútorných auditov, poskytnuté odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní.

4.   Výkonný riaditeľ každý rok predloží riadiacemu výboru správu, v ktorej zhrnie počet a typ vykonaných vnútorných auditov, poskytnuté odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní.

HLAVA III

FINANČNÉ VYKAZOVANIE A VÝROČNÝ AUDIT

Článok 41

Rozpočtový kalendár a kalendár predkladania správ

Agentúra predkladá riadiacemu výboru tieto dokumenty:

a)

do 15. februára návrh na prenosy rozpočtových prostriedkov v zmysle článku 11;

b)

do 30. júna celkový odhad návrhu všeobecného rozpočtu na nasledujúci rok v zmysle článku 4 ods. 1;

c)

do 30. septembra návrh všeobecného rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok v zmysle článku 4 ods. 9;

d)

ak je to po prvých deviatich mesiacoch rozpočtového roku potrebné, revidovaný rozpočet na bežný rozpočtový rok v zmysle článku 13;

e)

štvrťročné správy o finančnom hospodárení v zmysle článku 42;

f)

správy o operačnom rozpočte v zmysle článku 2;

g)

správu o finančnom hospodárení overenú audítorom, ktorú schválil riadiaci výbor 1. septembra v zmysle článku 44.

Článok 42

Predkladanie štvrťročných správ

Každé tri mesiace výkonný riaditeľ predkladá riadiacemu výboru správu o realizácii príjmov a výdavkov počas predchádzajúcich troch mesiacov a od začiatku rozpočtového roku.

Článok 43

Kolégium audítorov

1.   Po skončení každého rozpočtového roku sa vykoná externý audit výdavkov vrátane prevádzkového a operačného rozpočtu a príjmov, ktoré spravuje agentúra.

2.   Kolégium audítorov pozostáva z troch audítorov z troch rôznych zúčastnených členských štátov, ktorým podľa potreby pomáhajú pracovníci, ktorí konajú pod ich vedením.

3.   Členovia kolégia audítorov sú vymenovaní na obdobie troch po sebe nasledujúcich auditov okrem počiatočných členov, ktorí sú vymenovaní na vykonanie troch, dvoch a jedného auditu. Zabezpečí sa spravodlivá rotácia medzi zúčastnenými členskými štátmi, ktoré chcú nominovať audítorov.

4.   Riadiaci výbor vymenuje kolégium audítorov z kandidátov navrhnutých zúčastnenými členskými štátmi. Kandidáti sú prednostne členmi najvyššieho vnútroštátneho audítorského orgánu zúčastneného členského štátu a zaručujú primeranú bezpečnosť a nezávislosť. Sú podľa potreby k dispozícii na plnenie úloh v mene agentúry. Pri plnení týchto úloh:

a)

členov kolégia naďalej platí ich audítorský orgán pôvodu a z agentúry dostávajú len náhradu svojich výdavkov v súvislosti so svojím poslaním v zmysle pravidiel platných pre úradníkov Európskych spoločenstiev rovnakej úrovne;

b)

nepožadujú ani nedostávajú žiadne iné pokyny než pokyny od riadiaceho výboru; v rámci svojho mandátu vykonávať audit je kolégium audítorov a jeho členovia úplne nezávislí a výhradne zodpovední za vykonávanie externého auditu;

c)

správy o svojej úlohe podávajú len riadiacemu výboru;

d)

kontrolujú, či sa príjmy a výdavky spravované agentúrou realizovali v zhode s platnými právnymi predpismi a zásadami riadneho finančného hospodárenia, to znamená v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.

5.   Kolégium audítorov si každý rok volí svojho predsedu na nadchádzajúci rozpočtový rok. Prijíma pravidlá uplatniteľné na audity, ktoré vykonávajú jeho členovia v súlade s najvyššími medzinárodnými audítorskými normami. Kolégium audítorov schvaľuje audítorské správy, ktoré vypracujú jeho členovia, skôr než sa zašlú výkonnému riaditeľovi a riadiacemu výboru.

6.   Audítori zaručujú zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach a ochranu údajov, o ktorých sa dozvedia počas výkonu svojho auditu, v súlade s pravidlami platnými pre tieto skutočnosti a údaje.

7.   Audítori majú okamžite a bez predchádzajúceho oznámenia prístup k dokumentom a k obsahu všetkých podkladov k údajom o príjmoch a výdavkoch vrátane všetkých písomných dokumentov uvedených v článku 22 a do priestorov, kde sa tieto dokumenty a podklady uchovávajú. Môžu si robiť kópie. Osoby zúčastnené na plnení príjmov a výdavkov agentúry poskytnú výkonnému riaditeľovi a osobám zodpovedným za audit týchto výdavkov potrebnú pomoc pri plnení ich úloh. Výdavky spojené s auditom sa hradia zo všeobecného rozpočtu agentúry.

8.   Okrem toho riadiaci výbor môže na návrh výkonného riaditeľa alebo členského štátu kedykoľvek vymenovať externých audítorov, ktorým určí pracovné úlohy a podmienky.

Článok 44

Výročný audit

1.   Do 31. marca po skončení rozpočtového roku výkonný riaditeľ predloží kolégiu audítorov na preskúmanie a zaujatie stanoviska návrh výročnej správy o finančnom hospodárení.

Správa o finančnom hospodárení Európskej obrannej agentúry pozostáva z rôznych častí, a to najmä:

a)

zo správy o činnosti, ktorá opisuje hlavné aspekty rozpočtového roku;

b)

z účtovných výkazov, v ktorých sa pre každý rozpočet spravovaný agentúrou uvádzajú rozpočtové prostriedky, viazané a vyplatené výdavky, ako aj rôzne príjmy a príjmy od zúčastnených členských štátov a ostatných strán;

c)

zo súvahy ku koncu rozpočtového roku, v ktorej sa uvádzajú aktíva, ktoré patria agentúre, a pasíva pri zohľadnení amortizácie a všetkých úbytkov majetku.

2.   Do 15. júna po skončení rozpočtového roku kolégium audítorov predloží výkonnému riaditeľovi svoju výročnú správu o audite spolu so stanoviskom a poznámkami kolégia k návrhu správy o finančnom hospodárení uvedenom v odseku 1.

3.   Do 15. júla po skončení rozpočtového roku výkonný riaditeľ predloží riadiacemu výboru správu o finančnom hospodárení overenú audítorom a správu o audite spolu so svojimi pripomienkami.

4.   Do 1. septembra nasledujúceho po skončení rozpočtového roku riadiaci výbor schváli správu o finančnom hospodárení overenú audítorom a udelí absolutórium výkonnému riaditeľovi a účtovníkovi za tento rozpočtový rok.

5.   Zverejnenie správy o finančnom hospodárení sa po jej schválení riadiacim výborom oznámi v Úradnom vestníku Európskej únie.

6.   Všetky výkazy a súpisy zásob účtovník uchováva počas piatich rokov od dátumu udelenia príslušného absolutória.

Článok 45

Záverečný článok

Tieto finančné pravidlá nemajú vplyv na platné opatrenia prijaté zúčastnenými členskými štátmi podľa článku 296 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva alebo podľa článkov 10 a 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (3).


(1)  Ú. v. EÚ L 245, 17.7.2004, s. 17.

(2)  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.

(3)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).


PRAVIDLÁ OBSTARÁVANIA A PRAVIDLÁ PRE FINANČNÉ PRÍSPEVKY Z OPERAČNÉHO ROZPOČTU EURÓPSKEJ OBRANNEJ AGENTÚRY (ĎALEJ LEN „AGENTÚRA“)

OBSAH

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti

Článok 2

Zásady zadávania zákaziek a zákazky zadané po častiach

Článok 3

Uverejnenie

Článok 4

Postupy obstarávania

Článok 5

Prahové hodnoty a odhad hodnoty zákazky

Článok 6

Výzva na predkladanie ponúk

Článok 7

Účasť na postupoch obstarávania

Článok 8

Dohoda WTO o vládnom obstarávaní

Článok 9

Kritériá vylúčenia

Článok 10

Konflikt záujmov a skresľovanie skutočností

Článok 11

Centrálna databáza

Článok 12

Administratívne alebo finančné sankcie

Článok 13

Kritériá výberu a postupy zadávania zákazky

Článok 14

Všeobecné zásady predkladania ponúk

Článok 15

Kontakty medzi agentúrou a záujemcami alebo uchádzačmi

Článok 16

Informovanie záujemcov a uchádzačov

Článok 17

Zrušenie alebo odstúpenie od postupu obstarávania

Článok 18

Záruky

Článok 19

Narušenie postupu

KAPITOLA 2

VYKONÁVACIE POSTUPY

Článok 20

Rámcové dohody a konkrétne zákazky

Článok 21

Uverejnenie zákaziek, ktoré upravuje smernica 2004/18/ES

Článok 22

Uverejňovanie zákaziek, ktoré neupravuje smernica 2004/18/ES

Článok 23

Uverejňovanie oznámení

Článok 24

Iné formy uverejňovania

Článok 25

Druhy postupov obstarávania

Článok 26

Počet kandidátov pri užšom alebo rokovacom konaní

Článok 27

Pravidlá rokovacieho konania

Článok 28

Súťaže

Článok 29

Dynamický obstarávací systém

Článok 30

Súťažný dialóg

Článok 31

Použitie rokovacieho konania bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

Článok 32

Použitie rokovacieho konania po uverejnení oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

Článok 33

Výzva na prejavenie záujmu

Článok 34

Zákazky s nízkou hodnotu

Článok 35

Prahové hodnoty pre predbežné informatívne oznámenia

Článok 36

Prahové hodnoty uplatniteľné na postupy podľa smernice 2004/18/ES

Článok 37

Dokumenty týkajúce sa výzvy na predkladanie ponúk

Článok 38

Technické špecifikácie

Článok 39

Úprava ceny

Článok 40

Administratívne a finančné sankcie

Článok 41

Dôkazné dokumenty

Článok 42

Kritériá výberu

Článok 43

Ekonomická a finančná spôsobilosť

Článok 44

Technická a odborná spôsobilosť

Článok 45

Spôsoby a kritériá zadávania zákaziek

Článok 46

Používanie elektronických aukcií

Článok 47

Ponuky s neobvykle nízkou cenou

Článok 48

Lehoty na prijímanie ponúk a žiadostí o účasť

Článok 49

Čas poskytnutý na prístup k podkladom týkajúcim sa výzvy na predkladanie ponúk

Článok 50

Lehoty v naliehavých prípadoch

Článok 51

Spôsoby oznamovania

Článok 52

Otvorenie ponúk a žiadostí o účasť

Článok 53

Komisia na vyhodnotenie ponúk a žiadostí o účasť

Článok 54

Článok 296 ZES

KAPITOLA 3

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV Z OPERAČNÉHO ROZPOČTU

Článok 55

Rozsah pôsobnosti

Článok 56

Vyhodnotenie návrhov

Článok 57

Obsah výziev na predkladanie návrhov

Článok 58

Žiadosti o finančné príspevky

Článok 59

Obsah dohody o finančnom príspevku

Článok 60

Sprievodné podklady pre žiadosti o platbu

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti

1.   Verejné zákazky sú zmluvy s peňažným plnením, ktoré písomne uzavrie agentúra konajúca ako verejný obstarávateľ s cieľom získať za cenu, ktorá sa celá alebo jej časť zaplatí zo všeobecného rozpočtu, dodávku hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, vykonanie prác alebo poskytnutie služieb.

Medzi verejné zákazky patria:

a)

zákazky na nákup alebo prenájom budovy;

b)

zákazky na dodávku tovaru;

c)

zákazky na práce;

d)

zákazky na služby.

2.

a)

Zákazky na nehnuteľnosti sa vzťahujú na kúpu pôdy, existujúcich budov alebo iného nehnuteľného majetku, ich dlhodobý nájom, lízing, kúpu na splátky alebo prenájom s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia.

b)

Zákazky na dodávku tovaru sa vzťahujú na kúpu výrobkov, ich lízing, kúpu na splátky alebo prenájom s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia. Zákazka na dodávku výrobkov a prípadne na montáž a inštaláciu sa považuje za zákazku na dodávku tovaru.

c)

Zákazky na práce sa vzťahujú buď na vykonanie prác, alebo na vykonanie prác a vypracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti s jednou z činností uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (1) alebo na realizáciu diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám stanoveným agentúrou. „Dielo“ znamená výsledok stavebných alebo stavebnoinžinierskych prác ako celku, ktorý sám osebe stačí na to, aby plnil ekonomickú alebo technickú funkciu.

d)

Zákazky na služby sa vzťahujú na všetky služby spojené s duševnou činnosťou, ako aj na služby nespojené s duševnou činnosťou okrem služieb, na ktoré sa vzťahujú zákazky na dodávku tovaru, zákazky na práce a zákazky na nehnuteľnosti. Tieto služby sú uvedené v prílohách II A a II B k smernici 2004/18/ES.

e)

Zákazka, ktorá sa vzťahuje na výrobky aj služby, sa považuje za zákazku na služby, ak hodnota daných služieb prevyšuje hodnotu výrobkov, na ktoré sa táto zákazka vzťahuje.

Zákazka, ktorej predmetom sú služby a ktorá zahŕňa práce, ktoré sú len sprievodné k hlavnému predmetu zákazky, sa považuje za zákazku na služby.

Zákazka, ktorej predmetom sú služby upravené v prílohe II A k smernici 2004/18/ES a služby upravené v jej prílohe II B, sa považuje za zákazku na služby upravené v prílohe II A, ak hodnota služieb uvedených v tejto prílohe prevyšuje hodnotu služieb uvedených v prílohe II B.

f)

Opis rôznych druhov zákaziek je založený na referenčnej nomenklatúre, ktorá pozostáva zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 (2).

V prípade odlišností medzi nomenklatúrou CPV a štatistickou klasifikáciou ekonomických činností Európskeho spoločenstva (NACE) uvedenou v prílohe I k smernici 2004/18/ES alebo medzi nomenklatúrou CPV a ústrednou klasifikáciou produkcie (CPC) (predbežná verzia) uvedenou v prílohe II k uvedenej smernici sa prednostne uplatňuje v prvom prípade nomenklatúra NACE a v druhom prípade nomenklatúra CPC.

g)

Pojmy „zhotoviteľ“, „dodávateľ“ a „poskytovateľ služieb“ sa týkajú všetkých fyzických alebo právnických osôb alebo verejných subjektov, alebo združenia týchto osôb a/alebo subjektov, ktoré ponúkajú vykonanie prác, dodávku výrobkov alebo poskytovanie služieb. Pojem „hospodársky subjekt“ sa vzťahuje na „zhotoviteľov“, „dodávateľov“ a „poskytovateľov služieb“. Hospodárske subjekty, ktoré predložia ponuku, sa označujú ako „uchádzači“. Tí, ktorí žiadajú o možnosť zúčastniť sa na užšom konaní, vrátane súťažného dialógu, alebo na rokovacom konaní, sa označujú ako „záujemcovia“.

h)

Pojem „operačný rozpočet“ odkazuje na článok 2 finančných pravidiel Európskej obrannej agentúry a pojem „prevádzkový rozpočet“ odkazuje na všeobecný rozpočet (ako je definovaný v článku 1 finančných pravidiel Európskej obrannej agentúry) s výnimkou operačného rozpočtu.

i)

Pojem „zákazka na účely obrany“ sa vzťahuje na zmluvu, ktorú má uzavrieť agentúra v oblastiach, v ktorých členské štáty môžu uplatniť výnimku uvedenú v článku 10 smernice 2004/18/ES.

Článok 2

Zásady zadávania zákaziek a zákazky zadané po častiach

1.   Všetky zákazky financované úplne alebo čiastočne zo všeobecného rozpočtu sú v súlade so zásadami transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

2.   Všetky zákazky v rámci obstarávania sa dajú do súťaže na čo najširšej možnej úrovni okrem prípadov, keď sa využije rokovacie konanie uvedené v článku 4 ods. 1 písm. f).

3.   Odhadovaná hodnota zákazky sa nesmie stanoviť s cieľom obísť podmienky uvedené v týchto ustanoveniach a zákazka sa na tento účel ani nemôže rozdeliť.

4.   Ak je predmet zákazky na dodávku tovaru, zákazky na služby alebo zákazky na práce rozdelený na niekoľko častí, pričom každá z nich je predmetom samostatnej zákazky, pri celkovom vyhodnotení uplatniteľnej prahovej hodnoty sa zohľadní hodnota každej časti.

Ak sa celková hodnota častí rovná prahovým hodnotám stanoveným v článku 36 alebo ich prevyšuje, články 3 a 4 sa vzťahujú na každú časť okrem tých, ktorých odhadovaná hodnota je nižšia ako 80 000 EUR v prípade zákaziek na služby alebo zákaziek na dodávku tovarov, alebo nižšia ako 1 000 000 EUR v prípade zákaziek na práce za predpokladu, že celková suma týchto častí nepresahuje 20 % celkovej hodnoty všetkých častí, z ktorých daná zákazka pozostáva.

5.   Ak plánovaný nákup štandardných dodávok môže viesť k tomu, že zákazky sa zadajú súčasne vo forme samostatných častí, za základ stanovenia uplatniteľnej prahovej hodnoty sa zoberie odhadovaná hodnota všetkých týchto častí.

Článok 3

Uverejnenie

1.   S výnimkou tajných zákaziek a tiež pokiaľ nie je inak ustanovené pre zákazky na účely obrany, všetky zákazky, ktoré prevyšujú prahové hodnoty ustanovené v smernici 2004/18/ES, sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

Oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania sa uverejňujú vopred okrem prípadov zákaziek s nízkou cenou uvedených v článku 34 a pokiaľ nie je ustanovené inak.

Od uverejnenia niektorých informácií po zadaní zákazky sa môže upustiť v prípade, že by to bránilo uplatneniu práva, bolo by to v rozpore s verejným záujmom alebo záujmom agentúry alebo Únie, poškodilo by to oprávnené obchodné záujmy verejných alebo súkromných podnikov alebo by mohlo narušiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi týmito podnikmi.

2.   Zákazky s hodnotou pod prahovými hodnotami ustanovenými v článku 34 sa uverejňujú podľa potreby, pokiaľ nie je ustanovené inak.

Článok 4

Postupy obstarávania

Postupy obstarávania majú jednu z týchto foriem:

a)

otvorené konanie;

b)

užšie konanie;

c)

súťaže;

d)

dynamický obstarávací systém;

e)

súťažný dialóg;

f)

rokovacie konanie.

Článok 5

Prahové hodnoty a odhad hodnoty zákazky

1.   Pokiaľ nie je ustanovené inak pre zákazky na účely obrany, smernica 2004/18/ES stanovuje prahové hodnoty, ktoré určujú:

a)

opatrenia na uverejnenie uvedené v článku 3;

b)

výber postupov uvedených v článku 4;

c)

príslušné lehoty.

2.   Každý povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním posúdi, či sa dosiahli prahové hodnoty uvedené v odseku 1.

3.   Na účely výpočtu odhadovanej sumy zákazky agentúra zahŕňa aj celkovú odhadovanú odmenu zhotoviteľovi.

Ak sú súčasťou zákazky prednostné práva alebo možnosť jej predĺženia, základom výpočtu je maximálna povolená suma zahŕňajúca prednostné práva a predĺženie.

Tento odhad sa robí v čase odoslania oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania alebo v prípade, ak nedôjde k takémuto uverejneniu, v čase, keď agentúra začne zadanie zákazky.

4.   Pri rámcových dohodách a dynamických obstarávacích systémoch sa do úvahy vezme maximálna hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa očakávajú počas trvania rámcovej dohody alebo dynamického obstarávacieho systému.

5.   Pri zákazkách na služby sa zohľadňuje:

a)

splatné poistné a ostatné formy odmien, ak ide o poisťovacie služby;

b)

poplatky, provízie, úroky a ostatné formy odmien, ak ide o bankové alebo finančné služby;

c)

poplatky, splatné provízie a ostatné formy odmeny, ak ide o zákazky zahŕňajúce vypracovanie projektovej dokumentácie.

6.   Pokiaľ ide o zákazky na služby, pri ktorých nie je uvedená celková cena, alebo o zákazky na dodávku tovaru, ktoré súvisia s lízingom výrobkov, ich prenájmom alebo kúpou na splátky, hodnotou, ktorá sa berie ako základ výpočtu predpokladanej hodnoty, je:

a)

v prípade zmlúv na dobu určitú:

i)

ak je táto doba najviac štyridsaťosem mesiacov v prípade služieb alebo najviac dvanásť mesiacov v prípade dodávok tovaru, celková hodnota zákazky počas jej trvania;

ii)

ak je táto doba dlhšia ako dvanásť mesiacov v prípade dodávok tovaru, celková hodnota vrátane predpokladanej zostatkovej hodnoty;

b)

v prípade zmlúv bez pevne stanovenej doby alebo v prípade zmlúv na služby na dobu viac ako štyridsaťosem mesiacov, mesačná hodnota vynásobená štyridsiatimi ôsmimi.

7.   V prípade zákaziek na služby alebo zákaziek na dodávku tovaru, ktoré sa pravidelne zadávajú alebo sa v stanovenom čase musia obnoviť, hodnota zákazky sa stanoví na základe:

a)

buď skutočných celkových nákladov podobných zákaziek pre rovnaké kategórie služieb alebo výrobkov zadaných počas predchádzajúceho rozpočtového roku, alebo v priebehu predchádzajúcich dvanástich mesiacov upravených podľa možnosti tak, aby zohľadňovali predpokladané zmeny množstva alebo hodnoty, ku ktorým došlo počas dvanástich mesiacov po zadaní pôvodnej zákazky, alebo

b)

predpokladaných celkových nákladov po sebe nasledujúcich zákaziek zadaných počas dvanástich mesiacov po prvej uskutočnenej službe alebo po prvej dodávke, alebo počas trvania zmluvy, ak je dlhšia ako dvanásť mesiacov.

8.   V prípade zákaziek na práce sa neberie do úvahy iba hodnota prác, ale aj predpokladaná celková hodnota tovaru nevyhnutného na vykonanie prác, ktorý dala agentúra k dispozícii zhotoviteľovi.

Článok 6

Výzva na predkladanie ponúk

V podkladoch súvisiacich s výzvou na predkladanie ponúk je uvedený úplný, jasný a presný opis predmetu zákazky.

Článok 7

Účasť na postupoch obstarávania

1.   Účasť na postupoch obstarávania je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti zmlúv, a pre všetky fyzické a právnické osoby v tretej krajine, ktorá má s Európskymi spoločenstvami uzavretú osobitnú dohodu v oblasti verejného obstarávania za podmienok ustanovených v uvedenej dohode.

2.   Účasť na postupoch obstarávania v súvislosti so zákazkami na účely obrany je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré majú vhodnú technologickú a/alebo priemyselnú základňu pre zákazky na tento účel na území ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie alebo na území ktorejkoľvek tretej krajiny, ktorá uzavrela s agentúrou správnu dohodu, za predpokladu, že fyzické a právnické osoby tejto krajiny sa za podmienok stanovených v uvedenej dohode môžu zúčastniť na postupoch obstarávania v súvislosti so zákazkami na účely obrany.

3.   Združenia hospodárskych subjektov sú oprávnené predkladať ponuky alebo byť záujemcami. Agentúra nesmie vyžadovať, aby tieto združenia mali určitú právnu formu na to, aby mohli predkladať ponuku alebo žiadosť o účasť, ale od vybraného združenia sa môže žiadať, aby prijalo určitú právnu formu po tom, čo sa mu zadala zákazka, ak je takáto zmena potrebná na riadne plnenie zákazky.

Článok 8

Dohoda WTO o vládnom obstarávaní

S výnimkou zákaziek na účely obrany, na ktoré sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o vládnom obstarávaní uzavretá v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), sú takéto zákazky za podmienok ustanovených v tejto dohode otvorené aj pre štátnych príslušníkov tých štátov, ktoré uvedenú dohodu ratifikovali.

Článok 9

Kritériá vylúčenia

1.   Záujemcovia alebo uchádzači sa vylúčia z účasti na postupe obstarávania, ak:

a)

boli v konkurze alebo v likvidácii, ich záležitosti spravujú súdy, prebieha voči nim vyrovnávacie konanie, pozastavili výkon obchodných činností, začalo sa proti nim konanie v týchto veciach alebo sú v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo iných predpisov;

b)

boli konečným a právoplatným rozsudkom uznaní vinnými zo spáchania trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

c)

boli uznaní vinnými zo závažného porušenia odborných povinností, ktoré agentúra môže preukázať akýmikoľvek prostriedkami;

d)

si nesplnili povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo platenia daní v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej sú usadení, alebo právnymi predpismi krajiny, kde sa nachádza agentúra, alebo právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa má zákazka plniť;

e)

bol proti nim vynesený konečný a právoplatný rozsudok za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo za každú inú nezákonnú činnosť škodlivú pre finančné záujmy spoločenstiev alebo agentúry;

f)

po ukončení iného postupu obstarávania financovaného z rozpočtu Európskej únie alebo všeobecného rozpočtu agentúry sa vyhlásilo, že závažným spôsobom porušili zmluvu z dôvodu neplnenia si svojich zmluvných záväzkov.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 41, záujemcovia alebo uchádzači musia potvrdiť, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 10

Konflikt záujmov a skresľovanie skutočností

Zákazky sa nesmú zadávať záujemcom ani uchádzačom, ktorí sú počas postupu obstarávania:

a)

vystavení konfliktu záujmov;

b)

vinní zo skresľovania skutočností pri poskytovaní informácií, ktoré si vyžiadala agentúra ako podmienku účasti na postupe obstarávania, alebo tieto informácie neposkytli.

Článok 11

Centrálna databáza

Agentúra vytvorí centrálnu databázu s údajmi o záujemcoch a uchádzačoch, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článkoch 9 a 10. Jediným účelom tejto databázy je v súlade s pravidlami Spoločenstva o spracúvaní osobných údajov zabezpečovať správne uplatňovanie článkov 9 a 10.

Článok 12

Administratívne alebo finančné sankcie

Agentúra môže uložiť administratívne alebo finančné sankcie záujemcom alebo uchádzačom, na ktorých sa vzťahuje jeden z prípadov vylúčenia ustanovených v článkoch 9 a 10, po tom, ako dostali príležitosť predložiť svoje pripomienky.

Tieto sankcie môžu pozostávať:

a)

z vylúčenia príslušného záujemcu alebo uchádzača zo zákaziek financovaných zo všeobecného rozpočtu agentúry počas obdobia maximálne piatich rokov;

b)

zo zaplatenia finančných sankcií zo strany zhotoviteľa v prípade uvedenom v článku 9 ods. 1 písm. f) a zo strany záujemcu alebo uchádzača v prípadoch uvedených v článku 10, ak sú skutočne závažné, a bez toho, aby sa prekročila hodnota dotknutej zákazky.

Uložené sankcie sú úmerné k dôležitosti zákazky a závažnosti porušenia odborných povinností.

Článok 13

Kritériá výberu a postupy zadávania zákazky

1.   Kritériá výberu na hodnotenie spôsobilosti záujemcov alebo uchádzačov a kritériá na zadanie zákazky vo vzťahu k hodnoteniu obsahu ponúk sa vymedzia vopred a sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.

2.   Zákazky možno zadávať automatickým postupom zadávania zákazky alebo prijatím ponuky, ktorá ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze.

Článok 14

Všeobecné zásady predkladania ponúk

1.   Pravidlá predkladania ponúk zabezpečujú, aby šlo o skutočnú súťaž a aby obsah ponúk zostal dôverný dovtedy, kým sa všetky ponuky súčasne neotvoria.

2.   Agentúra môže v súlade s článkom 18 požiadať uchádzačov, aby vopred zložili zábezpeku ako záruku, že svoje predložené ponuky nestiahnu.

3.   S výnimkou zákaziek s hodnotou najviac 60 000 EUR žiadosti a ponuky otvára komisia na otváranie ponúk vymenovaná na tento účel. Každá ponuka alebo žiadosť, ktorú komisia vyhlási za nevyhovujúcu stanoveným podmienkam, sa zamietne.

4.   Komisia vymenovaná na tento účel vyhodnotí na základe kritérií výberu a kritérií na zadanie zákazky vopred stanovených v podkladoch týkajúcich sa výzvy na predkladanie ponúk všetky žiadosti alebo ponuky, ktoré komisia na otváranie ponúk vyhlási za vyhovujúce stanoveným podmienkam, s cieľom navrhnúť, komu by sa mala zákazka zadať.

Článok 15

Kontakty medzi agentúrou a záujemcami alebo uchádzačmi

1.   Počas postupu obstarávania všetky kontakty medzi agentúrou a záujemcami alebo uchádzačmi spĺňajú podmienky zabezpečujúce transparentnosť a rovnaký prístup podľa podmienok stanovených v odsekoch 2 a 3. Tieto kontakty nesmú viesť k zmene podmienok zákazky alebo podmienok pôvodnej ponuky.

2.   Pokiaľ ide o doplňujúce podklady a informácie uvedené v článku 49, agentúra môže pred dátumom uzávierky na predkladanie ponúk:

a)

na žiadosť uchádzačov oznámiť ďalšie informácie výlučne na účely vyjasnenia povahy zákazky; takéto informácie sa musia oznámiť v rovnaký deň všetkým uchádzačom, ktorí požiadali o špecifikácie;

b)

z vlastného podnetu informovať dotknuté osoby v rovnaký deň a rovnakým spôsobom, aký sa použil pri pôvodnej výzve na predkladanie ponúk, ak zistí chybu, nepresnosť, opomenutie alebo akýkoľvek iný druh tlačovej chyby v texte oznámenia o vyhlásení zadávacieho konanie, vo výzve na predkladanie ponúk alebo v špecifikáciách.

3.   Ak sa po otvorení ponúk vyžaduje určité vysvetlenie v súvislosti s ponukou alebo ak sa musia opraviť jednoznačné tlačové chyby v ponuke, agentúra môže kontaktovať uchádzača, aj keď takýto kontakt nemusí viesť k žiadnej zmene podmienok ponuky.

4.   V každom prípade, keď sa nadviaže kontakt, vypracuje sa „poznámka do spisu“.

5.   V prípade zákaziek na právne služby v zmysle prílohy II B k smernici 2004/18/ES a v prípade zákaziek na účely obrany agentúra môže nadviazať nevyhnutné kontakty s uchádzačmi, aby skontrolovala kritériá výberu a/alebo kritériá na zadanie zákazky.

Článok 16

Informovanie záujemcov a uchádzačov

1.   Povoľujúci úradník rozhoduje, komu sa zákazka zadá v súlade s kritériami výberu a kritériami na zadanie zákazky ustanovenými vopred v podkladoch týkajúcich sa výzvy na predkladanie ponúk a v súlade s pravidlami obstarávania.

2.   Agentúra oznamuje všetkým záujemcom alebo uchádzačom, ktorých žiadosti alebo ponuky sa odmietnu, dôvody, pre ktoré bolo rozhodnutie prijaté, a všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sú prijateľné a ktorí o to písomne požiadajú, charakteristiky a pomerné výhody úspešnej ponuky a meno uchádzača, ktorému sa zákazka zadá. Niektoré údaje však nemusia byť zverejnené v prípade, že ich zverejnenie by bránilo uplatneniu práva, bolo by v protiklade s verejným záujmom alebo so záujmom agentúry alebo Únie alebo by poškodilo oprávnené obchodné záujmy verejných alebo súkromných podnikov, alebo by mohlo narušiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi týmito podnikmi.

Agentúra v rovnakom čase, keď neúspešných záujemcov alebo uchádzačov informuje o tom, že ich ponuky alebo žiadosti neboli prijaté, informuje úspešného uchádzača o rozhodnutí o zadaní zákazky, pričom spresní, že oznámené rozhodnutie nepredstavuje záväzok agentúry.

Článok 17

Zrušenie alebo odstúpenie od postupu obstarávania

Agentúra môže pred podpísaním zmluvy buď odstúpiť od postupu obstarávania, alebo zrušiť postup zadávania zákazky bez toho, aby záujemcovia alebo uchádzači mali nárok žiadať akúkoľvek náhradu. Toto rozhodnutie musí byť odôvodnené a oznámené záujemcom alebo uchádzačom.

Článok 18

Záruky

1.   Agentúra môže a v niektorých prípadoch uvedených nižšie musí požiadať zhotoviteľov, aby vopred zložili záruky pre:

a)

zabezpečenie úplného plnenia zákazky;

b)

obmedzenie finančných rizík spojených so zálohovými platbami.

2.   Agentúra môže žiadať záruku na predloženie ponuky vo výške 1 % až 2 % z celkovej hodnoty zákazky. Záruka na predloženie ponuky sa uvoľní po zadaní zákazky. Ak sa v stanovenej lehote nepredloží žiadna ponuku alebo ak sa ponuka následne stiahne, záruka prepadne.

3.   Ak sa od dodávateľov, zhotoviteľov alebo poskytovateľov služieb vyžaduje zloženie záruky vopred, záruka sa zloží vo výške a na obdobie, ktoré je dostatočné na to, aby sa mohla aktivovať. Záruku poskytuje banka alebo schválená finančná inštitúcia. Môže ju nahradiť spoločná a nerozdielna záruka tretej strany, ktorá je pre agentúru prijateľná. Záruka sa zloží v eurách. Jej cieľom je zaviazať banku, finančnú inštitúciu alebo tretiu stranu na neodvolateľnú zábezpeku alebo prvé ručenie za záväzky zhotoviteľa.

4.   Povoľujúci úradník môže požadovať záruku na plnenie v súlade s bežnými obchodnými podmienkami pre zákazky na dodávku tovaru a zákazky na služby a v súlade s osobitnými špecifikáciami pre zákazky na práce. Táto záruka je povinná v prípade zákaziek na práce v hodnote nad 345 000 EUR. Záruka vo výške 10 % celkovej hodnoty zákazky sa môže vytvoriť zrážkami z uskutočnených platieb. Môže sa nahradiť sumou zadržanou z poslednej platby, aby sa vytvorila záruka, než dôjde ku konečnému prevzatiu služieb, dodávok tovaru alebo prác. Záruky sa uvoľnia v súlade so zmluvnými podmienkami okrem prípadov, keď sa zákazka neplnila alebo sa plnila nesprávne alebo s oneskorením. V takýchto prípadoch prepadne časť záruky, ktorá je úmerná k závažnosti vzniknutej škody.

5.   Záruka sa požaduje na vyplatenie každej zálohovej platby prevyšujúcej sumu 150 000 EUR alebo v prípadoch uvedených v článku 42 ods. 6.

Ak je však zhotoviteľom verejný subjekt, zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od vlastného posúdenia rizika upustiť od tejto povinnosti.

Záruka sa uvoľní vtedy, keď sa zálohové platby odpočítajú z priebežných platieb alebo platieb zostatkov vyplatených zhotoviteľovi v súlade s podmienkami zákazky.

Článok 19

Narušenie postupu

1.   Ak postup zadávania zákazky alebo plnenie zákazky narušia podstatné chyby, nezrovnalosti alebo podvody, agentúra pozastaví plnenie zákazky. Zákazky sa pozastavia s cieľom overiť, či skutočne došlo k údajným podstatným chybám, nezrovnalostiam alebo k podvodu. Ak sa nepotvrdia, plnenie zákaziek sa čo najskôr obnoví (a agentúra predĺži zmluvné lehoty).

2.   Ak je za tieto chyby, nezrovnalosti alebo podvod zodpovedný zhotoviteľ, agentúra môže navyše odmietnuť vykonávať platby alebo môže zaplatené sumy vymáhať vo výške úmernej k závažnosti chýb, nezrovnalostí alebo podvodu.

3.   Za podstatnú chybu alebo nezrovnalosť sa považuje akékoľvek porušenie ustanovenia zmluvy alebo právneho predpisu vyplývajúce z konania alebo opomenutia, ktoré spôsobí alebo by mohlo spôsobiť stratu pre rozpočet agentúry.

KAPITOLA 2

VYKONÁVACIE POSTUPY

Článok 20

Rámcové dohody a konkrétne zákazky

1.   Rámcová dohoda je dohoda medzi agentúrou a jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi, ktorej cieľom je stanoviť podmienky upravujúce zákazky, ktoré sa môžu zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu a prípadne aj o predpokladané množstvo. Ak sa rámcová dohoda uzatvorí s niekoľkými hospodárskymi subjektmi, ich počet nesmie byť nižší ako tri, pokiaľ existuje dostatočný počet hospodárskych subjektov spĺňajúcich kritériá výberu a/alebo dostatočný počet prijateľných ponúk, ktoré spĺňajú kritériá na zadanie zákazky.

Rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi môže mať podobu samostatných zmlúv, ktoré sa však uzatvoria za rovnakých podmienok.

Dĺžka trvania rámcovej dohody nesmie presiahnuť štyri roky okrem výnimočných prípadov náležite odôvodnených najmä predmetom rámcovej dohody.

Agentúra nemôže využívať rámcové dohody neprimerane ani ich nesmie využívať tak, aby účelom alebo následkom bolo zabránenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže.

Na účely postupu zadávania zákazky vrátane uverejňovania sa rámcové dohody považujú za zákazky o obstarávaní.

2.   Konkrétne zákazky na základe rámcových dohôd sa zadávajú v súlade s podmienkami príslušnej rámcovej dohody len medzi agentúrou a hospodárskymi subjektmi, ktoré boli pôvodnými zmluvnými stranami rámcovej dohody.

Pri zadávaní konkrétnych zákaziek zmluvné strany nesmú vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok stanovených v danej rámcovej dohode, najmä v prípade uvedenom v odseku 3.

3.   Ak sa rámcová dohoda uzatvorí s jediným hospodárskym subjektom, konkrétne zákazky sa zadávajú v rámci podmienok stanovených v rámcovej dohode.

Agentúra sa pri zadávaní týchto konkrétnych zákaziek môže písomne poradiť s hospodárskym subjektom, ktorý je zmluvnou stranou rámcovej dohody, a požiadať ho o doplnenie jeho ponuky, ak je to potrebné.

4.   Konkrétne zákazky na základe rámcových dohôd uzatvorených s viacerými hospodárskymi subjektmi sa zadávajú v súlade s týmito pravidlami:

a)

uplatnením podmienok stanovených v rámcovej dohode bez opätovného vyhlásenia súťaže;

b)

v prípade, že v rámcovej dohode nie sú stanovené všetky podmienky, po tom, ako zmluvné strany opäť súťažili na základe rovnakých a v prípade potreby presnejšie sformulovaných podmienok, prípadne aj na základe ďalších podmienok uvedených v špecifikáciách rámcovej dohody.

Pri každej konkrétnej zákazke, ktorá sa má zadať v súlade s pravidlami uvedenými v prvom pododseku písm. b), sa agentúra písomne poradí s hospodárskymi subjektmi, ktoré dokážu splniť zákazku, pričom stanoví dostatočne dlhú lehotu na to, aby sa mohli predložiť ponuky. Ponuky sa predkladajú písomne. Agentúra zadá každú konkrétnu zákazku tomu uchádzačovi, ktorý predložil najlepšiu ponuku na základe kritérií na zadanie zákazky uvedených v špecifikáciách rámcovej dohody.

5.   Rozpočtový záväzok predchádza iba konkrétne zmluvy uzatvorené na základe rámcových dohôd.

Článok 21

Uverejnenie zákaziek, ktoré upravuje smernica 2004/18/ES

1.   V prípade zmlúv, ktoré upravuje smernica 2004/18/ES, sa uverejnenie skladá z predbežného informatívneho oznámenia, oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a oznámenia o výsledkoch zadávacieho konania.

2.   Predbežné informatívne oznámenie je oznámenie, v ktorom agentúra uvedie predpokladanú celkovú hodnotu zákaziek podľa kategórií služieb alebo skupín výrobkov a hlavné charakteristiky zákaziek na práce, ktoré má v úmysle zadať v priebehu rozpočtového roku. Predbežné informatívne oznámenie je povinné len vtedy, ak predpokladaná celková hodnota zákaziek sa rovná prahovým hodnotám stanoveným v článku 35 alebo je vyššia a ak má agentúra v úmysle využiť možnosť skrátiť lehoty na prijímanie ponúk v súlade s článkom 48 ods. 4.

Predbežné informatívne oznámenie sa Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev posiela v prípade zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby čo najskôr, ale najneskôr do 31. marca každého rozpočtového roku, a v prípade zákaziek na práce čo najskôr po prijatí rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje program týchto zákaziek.

Ak agentúra uverejňuje predbežné informatívne oznámenie v profile kupujúceho, zasiela elektronicky Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev oznámenie o uverejnení predbežného informatívneho oznámenia v profile kupujúceho vo formáte a podľa postupov na zasielanie oznámení uvedených v bode 3 prílohy VIII k smernici 2004/18/ES.

3.   Oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania je spôsob, ktorým agentúra oznámi svoj zámer začať postup obstarávania. Oznámenie je povinné v prípade zákaziek s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou, ako sú prahové hodnoty uvedené v článku 36 písm. a) a c). V prípade konkrétnych zákaziek na základe rámcovej dohody nie je oznámenie povinné.

Ak chce agentúra zadať konkrétnu zákazku na základe dynamického obstarávacieho systému, oznámi svoj zámer prostredníctvom zjednodušeného oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

Ak existuje neobmedzený, priamy a úplný elektronický prístup k výzve na predkladanie ponúk, najmä v prípade dynamických obstarávacích systémoch uvedených v článku 29, v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania sa uvedie internetová adresa, kde možno nahliadnuť do týchto dokumentov.

Pri otvorenom konaní sa v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania uvedie dátum, čas a miesto zasadnutia komisie na otváranie ponúk, ktoré je pre uchádzačov verejne prístupné, okrem zákaziek na účely obrany.

Ak si agentúra želá organizovať súťaž, vydá oznámenie, v ktorom ohlási svoj zámer.

4.   V oznámení o výsledkoch zadávacieho konania sa uvedie výsledok postupu obstarávania. V prípade zákaziek, ktorých hodnota sa rovná prahovým hodnotám stanoveným v článku 36 alebo je vyššia, je oznámenie o výsledkoch zadávacieho konania povinné. V prípade konkrétnych zákaziek na základe rámcovej dohody nie je toto oznámenie povinné.

Oznámenie o výsledkoch zadávacieho konania sa posiela Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev najneskôr do štyridsiatich ôsmich kalendárnych dní od dátumu podpísania zmluvy.

Oznámenia týkajúce sa zákaziek na základe dynamického obstarávacieho systému sa však môžu zoskupovať štvrťročne. V takých prípadoch sa posielajú Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev najneskôr do štyridsiatich ôsmich kalendárnych dní od skončenia každého štvrťroka.

Ak agentúra uskutočnila súťaž návrhov, oznámenie o výsledkoch súťaže zasiela Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev.

5.   Oznámenia sa vypracúvajú v súlade so štandardnými formulármi, ktoré Komisia prijala podľa smernice 2004/18/ES.

Článok 22

Uverejňovanie zákaziek, ktoré neupravuje smernica 2004/18/ES

1.   Zákazky s hodnotou nižšou, ako sú prahové hodnoty uvedené v článkoch 35 a 36, a zákazky na služby uvedené v prílohe II B k smernici 2004/18/ES a zákazky na účely obrany s výnimkou tajných zákaziek sa uverejňujú vhodnými prostriedkami tak, aby sa zabezpečila zdravá súťaž a nestrannosť postupu obstarávania. Súčasťou takéhoto uverejnenia je:

a)

oznámenie o výzve na vyjadrenie záujmu pri zákazkách vzťahujúcich sa na podobný predmet s hodnotou, ktorá sa rovná sume uvedenej v článku 33 ods. 1 alebo je väčšia, ak nebolo uverejnené oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania uvedené v článku 21;

b)

ročné uverejnenie zoznamu zhotoviteľov s uvedením predmetu a hodnoty zadanej zákazky v prípade zákaziek s hodnotou najmenej 25 000 EUR.

Uverejnenie ustanovené v prvom pododseku písm. b) nie je povinné v prípade konkrétnych zákaziek na základe rámcovej dohody ani pre zákazky na účely obrany.

2.   Zoznam zhotoviteľov, ktorým boli zadané zákazky na nehnuteľnosti, sa uverejňuje raz za rok s uvedením predmetu a hodnoty zadaných zákaziek. Zoznam zhotoviteľov, ktorým boli zadané zákazky vyhlásené za tajné v súlade s článkom 31 ods. 1 písm. j), sa zasiela riadiacemu výboru raz za rok s uvedením predmetu a hodnoty zadaných zákaziek.

3.   S výnimkou zákaziek na účely obrany sa informácie o zákazkách s hodnotou, ktorá sa rovná sume uvedenej v článku 33 ods. 1 alebo je vyššia, zasielajú Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev. Ročné zoznamy zhotoviteľov sa zasielajú najneskôr do 31. marca po ukončení rozpočtového roku.

Uverejňovanie vopred a ročné uverejňovanie zoznamu zhotoviteľov pre ostatné zákazky s výnimkou zákaziek na účely obrany sa uskutoční na internetovej stránke agentúry; následné uverejňovanie sa uskutoční do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roku. Môžu sa tiež uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 23

Uverejňovanie oznámení

1.   Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev uverejňuje oznámenia uvedené v článkoch 21 a 22 v Úradnom vestníku Európskej únie najneskôr do dvanástich kalendárnych dní po ich odoslaní.

Lehota stanovená v prvom pododseku sa skracuje na päť kalendárnych dní v prípade zrýchlených postupov uvedených v článku 50.

2.   Agentúra musí byť schopná poskytnúť dôkaz o dátume odoslania.

Článok 24

Iné formy uverejňovania

1.   Okrem uverejňovania stanoveného v článkoch 21, 22 a 23 sa zákazky môžu uverejňovať akýmkoľvek iným spôsobom, najmä v elektronickej podobe. Pri každom takomto uverejnení sa odkazuje na oznámenie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v zmysle článku 23, ak takéto oznámenie bolo uverejnené, a nesmie predchádzať uverejnenie takéhoto oznámenia, ktoré jediné je autentické.

2.   Takéto uverejnenie nesmie zaviesť žiadnu diskriminácia medzi záujemcami alebo uchádzačmi a nesmie ani obsahovať žiadne iné údaje okrem tých, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, ak sa uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 25

Druhy postupov obstarávania

1.   Zákazky sa zadávajú na základe výzvy na predkladanie ponúk prostredníctvom otvoreného, užšieho alebo rokovacieho konania (vrátane súťažného dialógu) po uverejnení oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie alebo na základe rokovacieho konania bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, prípadne na základe súťaže.

2.   Výzvy na predkladanie ponúk sú v otvorenom konaní, ak všetky hospodárske subjekty, ktoré majú záujem, môžu predložiť ponuku. Toto platí aj pre dynamické obstarávacie systémy uvedené v článku 29. Výzvy na predkladanie ponúk sú v užšom konaní, ak o účasť môžu požiadať všetky hospodárske subjekty, avšak len záujemcovia, ktorí spĺňajú kritériá výberu uvedené v článku 42 a ktorých agentúra súčasne vyzve písomnou formou, môžu predložiť ponuku alebo riešenie v rámci súťažného dialógu uvedeného v článku 30.

Výberová fáza sa môže opakovať pre každú jednotlivú zákazku aj v prípade súťažného dialógu alebo môže zahŕňať vypracovanie zoznamu prípadných záujemcov v rámci postupu uvedeného v článku 33.

3.   Agentúra v rokovacom konaní konzultuje podľa svojho výberu s uchádzačmi, ktorí spĺňajú kritériá výberu uvedené v článku 42, a rokuje o podmienkach zákazky s jedným alebo viacerými z nich.

Pri rokovacom konaní, ak sa oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania uverejní v zmysle článku 32, agentúra vyzve súčasne vybraných kandidátov písomnou formou na rokovanie.

4.   Súťaž je konanie, ktoré umožňuje agentúre získať hlavne v oblasti architektúry a stavebného inžinierstva alebo spracovania údajov plán alebo projektovú dokumentáciu odporúčanú výberovou komisiou po predložení do súťaže s udelením alebo bez udelenia cien.

Článok 26

Počet kandidátov pri užšom alebo rokovacom konaní

1.   Pri užšom konaní vrátane postupu uvedeného v článku 33 nesmie počet záujemcov vyzvaných na predloženie ponúk byť nižší ako päť, ak dostatočný počet záujemcov spĺňa kritériá výberu.

Agentúra môže taktiež stanoviť maximálny počet kandidátov na dvadsať v závislosti od predmetu zákazky a na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií výberu. V takýchto prípadoch sa rozsah a kritériá uvedú v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu, ktoré sú uvedené v článkoch 21 a 22.

Počet záujemcov vyzvaných na predloženie ponuky musí byť v každom prípade dostatočný na to, aby sa zabezpečila skutočná súťaž.

2.   Pri rokovacom konaní a užšom konaní po súťažnom dialógu nesmie byť počet záujemcov vyzvaných na rokovanie alebo na predloženie ponuky nižší ako tri, ak dostatočný počet záujemcov spĺňa kritériá výberu.

Počet záujemcov vyzvaných na predloženie ponuky musí byť v každom prípade dostatočný na to, aby sa zabezpečila skutočná súťaž.

Prvý a druhý pododsek sa neuplatňuje na:

a)

zákazky s nízkou hodnotou v zmysle článku 34 ods. 3;

b)

zákazky na právne služby v zmysle prílohy II B k smernici 2004/18/ES;

c)

zákazky vyhlásené za tajné v zmysle článku 31 ods. 1 písm. j);

d)

tie prípady uvedené v článku 31, v ktorých je agentúra oprávnená rokovať len s jedným uchádzačom alebo zadať zákazku len jednému hospodárskemu subjektu.

3.   Ak je počet záujemcov, ktorí spĺňajú kritériá výberu a minimálne úrovne nižší ako minimálny počet stanovený v odsekoch 1 a 2, agentúra môže pokračovať v postupe tak, že vyzve záujemcu alebo záujemcov s požadovanou schopnosťou. Agentúra však nesmie zahrnúť iné hospodárske subjekty, ktoré nepodali žiadosť o účasť, ani záujemcov bez požadovanej schopnosti.

Článok 27

Pravidlá rokovacieho konania

V rokovacích konaniach agentúra rokuje s uchádzačmi o ponukách, ktoré predložili, s cieľom prispôsobiť ich požiadavkám stanoveným v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania uvedenom v článku 21 alebo v špecifikáciách a v akýchkoľvek doplňujúcich podkladoch s cieľom vybrať ponuku s najlepšou hodnotou za vynaložené peniaze. Počas rokovania agentúra zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Ak agentúra môže v súlade s článkom 32 zadávať zákazky s použitím rokovacieho konania po uverejnení oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, môže zariadiť, aby sa rokovacie konanie viedlo po etapách s cieľom znížiť počet uchádzačov, s ktorými sa má rokovať, pričom uplatňuje kritériá na zadanie zákazky stanovené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách. Využitie tejto možnosti je uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách.

Článok 28

Súťaže

1.   Pravidlá organizácie súťaže sa oznamujú tým, ktorí majú záujem sa na nej zúčastniť. Počet záujemcov vyzvaných na účasť musí byť v každom prípade dostatočný, aby sa zabezpečila skutočná súťaž.

2.   Výberovú komisiu vymenuje zodpovedný povoľujúci úradník. Je zložená výhradne z fyzických osôb, ktoré sú nezávislé od účastníkov súťaže. Ak sa pre účasť v súťaži vyžaduje osobitná odborná kvalifikácia, aspoň jedna tretina členov výberovej komisie musí mať rovnakú alebo ekvivalentnú kvalifikáciu.

Výberová komisia je vo svojich stanoviskách nezávislá. Jej stanoviská sa prijímajú na základe projektov, ktoré jej záujemcovia predložia anonymne a výhradne so zreteľom na kritériá stanovené v oznámení o vyhlásení súťaže.

3.   Návrhy výberovej komisie založené na kvalite každého projektu a jej pripomienky sa zaznamenajú do zápisnice podpísanej členmi komisie. Záujemcovia zostávajú anonymní dovtedy, kým výberová komisia nevydá svoje stanovisko. Výberová komisia môže záujemcov požiadať, aby odpovedali na otázky zaznamenané v zápisnici s cieľom vyjasniť projekt. Vypracuje sa podrobná správa výsledného rozhovoru.

4.   Agentúra potom prijme rozhodnutie, v ktorom uvedie meno a adresu vybraného záujemcu a dôvody výberu s odvolaním sa na kritériá uvedené v oznámení o vyhlásení súťaže, najmä ak sa líši od návrhov uvedených v stanovisku výberovej komisie.

Článok 29

Dynamický obstarávací systém

1.   Dynamický obstarávací systém v zmysle článku 1 ods. 6 a článku 33 smernice 2004/18/ES je úplne elektronický proces na bežné nákupy, ktorý je počas celej lehoty platnosti otvorený pre každý hospodársky subjekt, ktorý spĺňa kritériá výberu a predloží informatívnu ponuku, ktorá je v súlade so špecifikáciami a akýmikoľvek doplňujúcimi podkladmi. Informatívne ponuky sa môžu kedykoľvek vylepšiť pod podmienkou, že zostanú v súlade so špecifikáciami.

2.   Agentúra na účely zriadenia dynamického obstarávacieho systému uverejní oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, v ktorom uvedie, že sa používa dynamický obstarávací systém, a uvedie aj odkaz na internetovú adresu, ktorá od uverejnenia oznámenia až do skončenia používania systému ponúkne neobmedzený, priamy a úplný prístup k špecifikáciám a akýmkoľvek doplňujúcim podkladom.

V špecifikáciách okrem iného uvedie povahu nákupov predpokladaných v rámci tohto systému a všetky potrebné informácie týkajúce sa obstarávacieho systému, používaných elektronických zariadení a podmienok a špecifikácií technického pripojenia.

3.   Agentúra umožní počas celej dĺžky trvania dynamického obstarávacieho systému každému hospodárskemu subjektu predložiť informatívnu ponuku na účely jeho prijatia do systému za podmienok uvedených v odseku 1. Vyhodnotenie vykoná najneskôr do pätnástich dní odo dňa predloženia informatívnej ponuky. Lehotu na vyhodnotenie však môže predĺžiť, ak medzitým nevydala žiadnu výzvu na predkladanie ponúk.

Agentúra čo najskôr informuje uchádzačov o ich prijatí do dynamického obstarávacieho systému alebo o tom, že ich ponuka bola odmietnutá.

4.   Každá konkrétna zákazka je predmetom výzvy na predkladanie ponúk. Pred vydaním takejto výzvy agentúra uverejní zjednodušené oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, v ktorom vyzve všetky hospodárske subjekty, ktoré prejavili záujem, aby predložili informatívnu ponuku v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť dní odo dňa odoslania zjednodušeného oznámenia. Agentúra nesmie pristúpiť k zadaniu zákazky, pokiaľ neukončila vyhodnotenie všetkých informatívnych ponúk, ktoré jej boli doručené v uvedenej lehote.

Agentúra vyzýva všetkých uchádzačov, ktorí boli prijatí do systému, aby v primeranej lehote predložili ponuku. Zákazku zadáva tomu uchádzačovi, ktorý predloží ponuku s najlepšou hodnotou za vynaložené peniaze na základe kritérií na zadanie zákazky uvedených v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania pre zriadenie dynamického obstarávacieho systému. Tieto kritériá sa môžu v prípade potreby presnejšie formulovať vo výzve na predkladanie ponúk.

5.   Dynamický obstarávací systém nesmie trvať dlhšie ako štyri roky okrem náležite odôvodnených výnimočných prípadov.

Agentúra nesmie používať tento systém spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narúšal.

Hospodárskym subjektom, ktoré prejavili záujem, ani účastníkom systému sa nesmú účtovať žiadne poplatky.

Článok 30

Súťažný dialóg

1.   V prípade obzvlášť zložitých zákaziek, keď sa agentúra domnieva, že použitie otvoreného konania alebo existujúcich pravidiel užšieho konania neumožní zadať zákazku ponuke, ktorá ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze, môže agentúra využiť súťažný dialóg uvedený v článku 29 smernice 2004/18/ES.

Zákazka sa považuje za „obzvlášť zložitú“, ak agentúra nie je objektívne schopná definovať technické prostriedky, ktoré by spĺňali jej potreby alebo ciele, alebo nie je schopná špecifikovať právne alebo finančné podmienky projektu.

2.   Agentúra uverejňuje oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, v ktorom stanovuje svoje potreby a požiadavky definované v tomto oznámení a/alebo v informatívnom dokumente.

3.   Agentúra začína dialóg so záujemcami, ktorí spĺňajú kritériá výberu stanovené v článku 42 s cieľom určiť a definovať spôsob, ktorý je najvhodnejší na uspokojenie jej potrieb.

Agentúra zabezpečuje počas dialógu rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi a dôvernosť navrhovaných riešení alebo iných informácií, ktoré jej oznamuje záujemca zúčastňujúci sa na dialógu, pokiaľ tento záujemca nedá súhlas na ich zverejnenie.

Agentúra môže stanoviť, že sa konanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú prediskutovať v etape dialógu, pričom uplatní kritériá na zadanie zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v informatívnom dokumente, ak je táto možnosť ustanovená v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v informatívnom dokumente.

4.   Po tom, ako agentúra informuje účastníkov o skončení dialógu, požiada ich, aby predložili svoje konečné ponuky na základe predloženého riešenia alebo riešení, ktoré sa skonkretizovali počas dialógu. Tieto ponuky musia obsahovať všetky požadované parametre, ktoré sú potrebné na vykonanie projektu.

Tieto ponuky sa môžu na žiadosť agentúry objasniť, spresniť a doladiť za predpokladu, že sa tým nezmenia základné aspekty ponuky alebo výzvy na predkladanie ponúk, ktorých zmeny by mohli narušiť hospodársku súťaž alebo mať diskriminačný účinok.

Na žiadosť agentúry môže byť uchádzač, ktorý bol identifikovaný ako uchádzač, ktorý predložil ponuku s najlepšou hodnotou za vynaložené peniaze, požiadaný, aby objasnil aspekty ponuky alebo potvrdil záväzky uvedené v ponuke, ak to nemá vplyv na úpravu podstatných aspektov ponuky alebo výzvy na predkladanie ponúk a nepredstavuje riziko narušenia hospodárskej súťaže alebo riziko diskriminácie.

5.   Agentúra môže určovať ceny alebo odmeny pre účastníkov dialógu.

Článok 31

Použitie rokovacieho konania bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

1.   Agentúra môže použiť rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania pri akejkoľvek predpokladanej hodnote zákazky v týchto prípadoch:

a)

ak nebola predložená žiadna ponuka alebo žiadna vhodná ponuka alebo žiadosť ako odpoveď na otvorené konanie alebo užšie konanie po ukončení úvodného konania za predpokladu, že pôvodné podmienky zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v zmysle článku 37 sa podstatne nezmenili;

b)

ak sa z technických alebo umeleckých dôvodov alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou výhradných práv môže zákazka zadať len určitému hospodárskemu subjektu;

c)

ak z dôvodov časovej tiesne spôsobenej nepredvídanými udalosťami, ktoré nezavinila agentúra, nemožno v prípade zákaziek upravených v smernici 2004/18/ES dodržať lehoty pre ostatné konania, ktoré sú stanovené v článkoch 48, 49 a 50, a len pokiaľ je to bezpodmienečne nevyhnutné;

d)

ak zákazka na služby nasleduje po súťaži a musí sa podľa platných pravidiel zadať úspešnému záujemcovi alebo jednému z úspešných záujemcov; v druhom prípade sa všetci úspešní záujemcovia pozvú, aby sa zúčastnili na rokovaniach;

e)

pri dodatočných službách a prácach nezahrnutých v pôvodne plánovanom projekte alebo v pôvodnej zákazke, ale ktoré sa pre nepredvídané okolnosti ukázali ako nevyhnutné na poskytovanie služieb alebo vykonanie prác, pokiaľ sa dodržia podmienky stanovené v odseku 2;

f)

pri nových službách alebo prácach spočívajúcich v opakovaní podobných služieb alebo prác zverených hospodárskemu subjektu, ktorému agentúra zadala pôvodnú zákazku za predpokladu, že tieto služby alebo práce sú v súlade so základným projektom a že tento projekt je predmetom pôvodnej zákazky zadanej na základe otvoreného alebo užšieho konania, pokiaľ sa dodržiapodmienky stanovené v odseku 3;

g)

pri zákazkách na dodávku tovaru:

i)

pri dodatočných dodávkach, ktoré sú určené buď ako čiastočná náhrada bežných dodávok tovaru alebo zariadení, alebo ako rozšírenie existujúcich dodávok tovaru alebo zariadení, ak by zmena dodávateľa spôsobila, že agentúra by získala materiál s odlišnými technickými charakteristikami, čo by malo za následok nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti pri prevádzke a údržbe; takéto zákazky nesmú trvať dlhšie ako tri roky;

ii)

ak sa výrobky vyrábajú len na účely výskumu, pokusov, štúdia alebo vývoja s výnimkou testov obchodnej životaschopnosti a veľkovýroby zameranej na náhradu nákladov na výskum a vývoj;

iii)

v prípade dodávok tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa kupuje na komoditnom trhu;

iv)

v prípade nákupov tovaru za osobitne výhodných podmienok buď od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosťou končí so svojou obchodnou činnosťou, alebo od správcov konkurznej podstaty alebo likvidátorov, z vyrovnávacieho konania alebo z podobného konania podľa vnútroštátnych právnych predpisov;

h)

pri zákazkách na nehnuteľnosti po preskúmaní miestneho trhu;

i)

pri zákazkách na právne služby v zmysle prílohy II B k smernici 2004/18/ES za predpokladu, že tieto zákazky sú náležite uverejnené;

j)

pri zákazkách, ktoré agentúra vyhlásila za tajné, alebo pri zákazkách, ktorých plnenie musia sprevádzať osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade s platnými administratívnymi opatreniami, alebo ak si to vyžaduje ochrana základných záujmov agentúry, jedného alebo viacerých zúčastnených členských štátov alebo Únie;

k)

pri zákazkách s hodnotou najviac 60 000 EUR;

l)

pri zákazkách na služby pri výskume a vývoji, ktoré neupravuje smernica 2004/18/ES;

m)

pri zákazkách, ktoré neupravuje smernica 2004/18/ES okrem tých, ktoré sú uvedené inde v tomto odseku, ak sa uverejnila výzva na prejavenie záujmu;

n)

ak sa zákazka môže zadať len určitému hospodárskemu subjektu z dôvodov spojených s veľkými predbežnými investíciami súvisiacimi s obranným zariadením alebo technológiou, s jedinečnými špecifickými obrannými zariadeniami alebo s cieľom zaručiť bezpečnosť dodávky obranných zariadení alebo technológií, alebo so zreteľom na potrebu ďalšieho vývoja inovačnej obrannej technológie, ktorú vyvinul tento subjekt;

o)

ak Európska komisia alebo iná európska alebo medzinárodná organizácia alebo subjekt uzavreli dohodu s konkrétnym hospodárskym subjektom v oblasti bezpečnostného výskumu a je vhodné zadať zákazku na výskum súvisiaci s obranou tomu istému hospodárskemu subjektu;

p)

pri zákazkách na účely obrany, ktoré sa majú ponechať v rámci programu alebo projektu riadeného v spolupráci s inou medzinárodnou organizáciou.

2.   V prípade dodatočných služieb a prác uvedených v odseku 1 písm. e) môže agentúra využiť rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania za podmienky, že zákazka sa zadá zhotoviteľovi, ktorý zákazku plní:

a)

ak sa takéto dodatočné zákazky nemôžu technicky ani ekonomicky oddeliť od hlavnej zákazky bez toho, aby to agentúre spôsobilo závažné problémy, alebo

b)

ak sú takéto služby alebo práce síce oddeliteľné od plnenia pôvodnej zákazky, ale sú bezpodmienečne nevyhnutné na jej dokončenie.

S výnimkou zákaziek na účely obrany nesmie celková hodnota dodatočných zákaziek prekročiť 50 % zo sumy pôvodnej zákazky.

3.   V prípadoch uvedených v prvom pododseku ods. 1 písm. f) sa možnosť využiť rokovacie konanie zdôrazní, hneď ako sa prvá operácia dá do súťaže a celková predpokladaná výška následných služieb alebo prác sa zohľadní pri výpočte prahových hodnôt uvedených v článku 36. Uvedené konanie sa môže použiť len počas troch rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy.

Článok 32

Použitie rokovacieho konania po uverejnení oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

1.   Agentúra môže použiť rokovacie konanie po uverejnení oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania pri akejkoľvek predpokladanej hodnote zákazky v týchto prípadoch:

a)

ak boli v otvorenom alebo užšom konaní alebo v súťažnom dialógu, ktorý bol ukončený, predložené neregulárne ponuky alebo ponuky, ktoré nie sú prijateľné, s odvolaním sa najmä na kritériá výberu alebo kritériá na zadanie zákazky, pokiaľ sa podstatne nezmenili pôvodné podmienky zákazky tak, ako boli stanovené vo výzve na predkladanie ponúk v zmysle článku 37 bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie odseku 2;

b)

vo výnimočných prípadoch spojených s prácou, tovarom alebo službami, keď povaha alebo riziká neumožňujú uchádzačovi stanoviť celkovú cenu;

c)

ak je povaha služieb, ktoré sa majú obstarať, najmä v prípade finančných služieb a služieb spojených s duševnou činnosťou taká, že špecifikácie zákazky sa nemôžu stanoviť dostatočne presne na to, aby umožnili zadanie zákazky výberom najlepšej ponuky podľa pravidiel, ktoré upravujú otvorené alebo užšie konanie;

d)

pri zákazkách na práce, ak sa práce uskutočňujú výhradne na účely výskumu, testovania alebo vývoja, a nie s cieľom zabezpečiť ziskovosť alebo vrátenie nákladov na výskum a vývoj;

e)

pri zákazkách na služby uvedené v prílohe II B k smernici 2004/18/ES s výhradou článku 31 ods. 1 prvého pododseku písm. i) a j);

f)

bez toho, aby bol dotknutý článok 31 ods. 1, pri zákazkách na účely obrany, pri ktorých sa neuverejnila žiadna výzva na prejavenie záujmu ani žiadne predbežné informatívne oznámenie.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) agentúra môže upustiť od uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, ak zahrnie do rokovacieho konania všetkých uchádzačov (a len tých uchádzačov), ktorí spĺňajú kritériá výberu a ktorí v rámci predchádzajúceho konania predložili ponuky v súlade s formálnymi požiadavkami postupu obstarávania.

Článok 33

Výzva na prejavenie záujmu

1.   Výzva na prejavenie záujmu je spôsob predbežného výberu záujemcov, ktorí budú vyzvaní, aby predložili ponuky, ako odpoveď na budúce výzvy na predkladanie ponúk v užšom konaní na zákazky s hodnotou viac ako 60 000 EUR, pokiaľ sa dodržia ustanovenia článkov 31 alebo 32. Výzva na prejavenie záujmu sa s výhradou článkov 31 alebo 32 využije aj ako spôsob predbežného výberu záujemcov, ktorí budú vyzvaní, aby predložili ponuky, ako odpoveď na budúce výzvy na predkladanie ponúk na zákazky na účely obrany bez ohľadu na výšku zákazky a bez ohľadu na to, či sa využije užšie alebo rokovacie konanie.

2.   Zoznam vypracovaný na základe výzvy na prejavenie záujmu je platný najviac tri roky odo dňa, keď bolo oznámenie uvedené v článku 22 ods. 1 písm. a) zaslané Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev alebo uverejnené na internetovej stránke agentúry. Každá zainteresovaná osoba môže predložiť žiadosť kedykoľvek počas obdobia platnosti tohto zoznamu s výnimkou posledných troch mesiacov tohto obdobia. Tento zoznam sa môže rozdeliť do subkategórií podľa typu zákaziek, pre ktoré je zoznam platný.

3.   Ak sa má zadať konkrétna zákazka, agentúra vyzve na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií výberu, presne stanovených pre danú zákazku, buď všetkých záujemcov uvedených v zozname, alebo iba niektorých z nich, aby predložili ponuku.

Článok 34

Zákazky s nízkou hodnotou

1.   Rokovacie konanie najmenej s piatimi záujemcami, s ktorými sa rokuje, sa môže použiť na zákazky s hodnotou najviac 60 000 EUR v rámci prevádzkového rozpočtu a s hodnotou nižšou ako 137 000 EUR v rámci operačného rozpočtu, pokiaľ sa dodržia ustanovenia článkov 31 alebo 32.

Ak po rokovaní so záujemcami dostane agentúra len jednu ponuku, ktorá je administratívne a technicky platná, zákazka sa môže zadať za predpokladu, že sa splnia kritériá na zadanie zákazky.

2.   Rokovacie konanie najmenej s tromi záujemcami sa môže použiť na zákazky s hodnotou najviac 25 000 EUR v rámci prevádzkového rozpočtu a s hodnotou nižšou ako 60 000 EUR v rámci operačného rozpočtu.

3.   Zákazky s hodnotou najviac 3 500 EUR v rámci prevádzkového rozpočtu a s hodnotou nižšou ako 5 000 EUR v rámci operačného rozpočtu sa môžu zadávať na základe jedinej ponuky.

4.   Vyplatenie súm vo výške najviac 200 EUR za výdavkové položky sa môže uskutočniť jednoducho na základe predložených faktúr bez predchádzajúceho prijatia ponuky.

Článok 35

Prahové hodnoty pre predbežné informatívne oznámenia

Prahové hodnoty pre uverejňovanie predbežného informatívneho oznámenia sú:

a)

750 000 EUR v prípade zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby uvedené v prílohe II A k smernici 2004/18/ES;

b)

5 278 000 EUR v prípade zákaziek na práce.

Článok 36

Prahové hodnoty uplatniteľné na postupy podľa smernice 2004/18/ES

Prahové hodnoty uvedené v článku 5 sú:

a)

137 000 EUR v prípade zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby uvedené v prílohe II A k smernici 2004/18/ES s výnimkou zákaziek na výskum a vývoj, ktoré sú uvedené v kategórii č. 8 uvedenej prílohy;

b)

211 000 EUR v prípade zákaziek na služby uvedené v prílohe II B k smernici 2004/18/ES a v prípade zákaziek na služby výskumu a vývoja uvedené v kategórii č. 8 prílohy II A k uvedenej smernici;

c)

5 278 000 EUR v prípade zákaziek na práce.

Článok 37

Dokumenty týkajúce sa výzvy na predkladanie ponúk

1.   Medzi dokumenty týkajúce sa výzvy na predkladanie ponúk patrí prinajmenšom:

a)

výzva na predkladanie ponúk alebo na rokovanie, alebo na účasť na dialógu v rámci postupu stanoveného v článku 30;

b)

pripojené špecifikácie, ktorých prílohu tvoria všeobecné podmienky vzťahujúce sa na zákazky, alebo v prípade súťažného dialógu v zmysle článku 30 dokument opisujúci potreby a požiadavky agentúry alebo odkaz na internetovú adresu, na ktorej možno nahliadnuť do týchto špecifikácií alebo do tohto dokumentu;

c)

vzorová zmluva.

Dokumenty týkajúce sa výzvy na predkladanie ponúk obsahujú odkaz na opatrenia na uverejnenie prijaté na základe článkov 21 až 24.

2.   Vo výzve na predkladanie ponúk alebo na rokovanie, alebo na účasť na dialógu sa prinajmenšom:

a)

stanovia pravidlá, ktorými sa upravuje predkladanie a prezentácia ponúk vrátane dátumu uzávierky a lehoty na predkladanie, všetky požiadavky týkajúce sa používania štandardnej formy odpovede, dokumenty, ktoré sa majú pripojiť vrátane tých, ktoré slúžia ako dôkaz o finančnej, ekonomickej, technickej a odbornej spôsobilosti uvedenej v článku 42, ak nie sú stanovené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, a adresa, na ktorú sa musia poslať;

b)

uvedie, že predloženie ponuky znamená akceptovanie špecifikácií a všeobecných podmienok uvedených v odseku 1, ktoré sa vzťahujú na ponuku, a že toto predloženie ponuky zaväzuje zhotoviteľa, ktorému bola zadaná zákazka, počas plnenia zákazky;

c)

stanoví lehota, počas ktorej ponuka zostáva v platnosti a nemôže sa v žiadnom prípade meniť;

d)

zakáže akýkoľvek kontakt medzi agentúrou a uchádzačom počas konania okrem výnimočných prípadov, a v prípadoch, keď sa prijme ustanovenie o návšteve na mieste, sa presne stanovia pravidlá takejto návštevy;

e)

v prípade súťažného dialógu spresní stanovený dátum a adresa pre začatie konzultačnej fázy.

3.   V špecifikáciách sa prinajmenšom:

a)

presne stanovia kritériá vylúčenia a výberu vzťahujúce sa na zákazku s výnimkou užšieho konania, vrátane po súťažnom dialógu, a rokovacieho konania po uverejnení oznámenia uvedeného v článku 32; v takýchto prípadoch sa tieto kritériá uvádzajú výlučne v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu;

b)

presne stanovia kritériá na zadanie zákazky a ich pomerné váhy alebo prípadne klesajúce poradie dôležitosti, ak to nie je spresnené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania;

c)

stanovia technické špecifikácie uvedené v článku 38;

d)

uvedú minimálne požiadavky, ktoré musia spĺňať variantné riešenia pri postupe uvedenom v článku 45 ods. 2, na základe ktorého sa zákazka zadá ponuke, ktorá ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze, ak agentúra uviedla v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, že takéto variantné riešenia sú povolené;

e)

uvedie, že sa uplatňuje rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o výsadách a imunitách udelených Európskej obrannej agentúre a jej zamestnancom z 10. novembra 2004, doplnené dodatkovým protokolom medzi Belgickým kráľovstvom a agentúrou;

f)

spresnia dôkazy o prístupe k zákazkám, tak ako je to stanovené v článku 41;

g)

v prípade dynamických obstarávacích systémov uvedených v článku 29 spresní povaha predpokladaných nákupov, ako aj všetky potrebné informácie týkajúce sa obstarávacieho systému, používané elektronické zariadenie a podmienky a špecifikácie technického pripojenia.

4.   Vo vzorovej zmluve sa najmä:

a)

presne stanovia sankcie za nedodržanie jej doložiek;

b)

presne stanovia údaje, ktoré sa musia nachádzať vo faktúrach alebo v príslušných podporných dokumentoch;

c)

presne stanoví rozhodné právo, ktorým sa spravuje zákazka a príslušný súd na konanie v prípade sporov.

5.   Agentúra si môže od uchádzača vyžiadať informácie o ktoromkoľvek podiele zákazky, ktorú má uchádzač v úmysle zadať ako subdodávku tretím stranám, a o totožnosti ktoréhokoľvek subdodávateľa.

6.   V súvislosti s poskytovaním technických špecifikácií zainteresovaným hospodárskym subjektom, s výberom hospodárskych subjektov a so zadávaním zákaziek môže agentúra stanoviť požiadavky s cieľom chrániť dôverné alebo tajné informácie, ktoré dáva agentúra k dispozícii.

7.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o povinnostiach v súvislosti s uverejňovaním zadaných zákaziek a s informáciami pre záujemcov a uchádzačov, agentúra nezverejňuje informácie, ktoré jej poskytli hospodárske subjekty a ktoré tieto subjekty označili za dôverné; takéto informácie zahŕňajú najmä technické alebo obchodné tajomstvo a dôverné aspekty ponúk alebo žiadostí o účasť. Tajné informácie vymenené medzi agentúrou a záujemcami alebo uchádzačmi sa používajú, prenášajú, uchovávajú, spracúvajú a chránia v súlade s rozhodnutím Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcim bezpečnostné nariadenia Rady (3).

Článok 38

Technické špecifikácie

1.   Technické špecifikácie poskytujú rovnaký prístup záujemcom a uchádzačom a nesmú viesť k vytváraniu neoprávnených prekážok pri obstarávaní. V špecifikáciách sa definujú požadované charakteristické vlastnosti výrobku, služby, materiálu alebo práce so zreteľom na účel, na ktorý ich má agentúra v úmysle použiť.

2.   Medzi charakteristické vlastnosti uvedené v odseku 1 patria:

a)

úrovne kvality;

b)

úroveň ochrany životného prostredia/environmentálny profil;

c)

vždy keď je to možné, podmienky prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo návrh pre všetkých používateľov;

d)

úrovne a postupy posudzovania zhody;

e)

vhodnosť na použitie;

f)

bezpečnosť alebo rozmery a v prípade dodávok tovaru aj názov, pod ktorým sa tovar predáva, a návod na použitie a v prípade všetkých zákaziek terminológia, symboly, skúšanie a skúšobné metódy, balenie, označovanie a etiketovanie, výrobné postupy a metódy;

g)

v prípade zákaziek na práce postupy týkajúce sa zabezpečenia kvality a pravidlá týkajúce sa projektovania a kalkulácie nákladov, skúšania, kontroly a podmienok prevzatia prác, ako aj metód alebo techník výstavby a všetkých ostatných technických podmienok, ktoré môže agentúra stanoviť podľa všeobecných alebo osobitných predpisov a ktoré súvisia s ukončením prác a s materiálmi alebo časťami, ktoré tieto práce zahŕňajú.

3.   Technické špecifikácie sa formulujú takto:

a)

odkazom na európske normy alebo na európske technické osvedčenia, alebo spoločné technické špecifikácie, ak existujú, a medzinárodné normy alebo iné technické referenčné materiály vypracované európskymi úradmi pre normalizáciu, alebo ak takéto neexistujú, im zodpovedajúcim úradom na vnútroštátnej úrovni. Po každom odkaze nasleduje výraz „alebo rovnocenný“ alebo

b)

z hľadiska výkonnostných alebo funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky a ktoré sú dostatočne podrobné, aby umožnili uchádzačom stanoviť účel zákazky a agentúre zadať zákazku, alebo

c)

kombináciou týchto dvoch spôsobov formulácie.

4.   Ak agentúra využíva možnosť odvolať sa na špecifikácie uvedené v odseku 3 písm. a), nemôže zamietnuť ponuku z dôvodov, že nespĺňa uvedené špecifikácie, ak uchádzač alebo záujemca akýmkoľvek vhodným spôsobom preukáže k spokojnosti agentúry, že ponuka spĺňa stanovené požiadavky rovnocenným spôsobom.

Vhodným spôsobom môže byť technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol uznávanej inštitúcie.

5.   Ak agentúra využíva možnosť uvedenú v odseku 3 písm. b) predpísať špecifikácie, pokiaľ ide o výkonnostné alebo funkčné požiadavky, nemôže zamietnuť ponuku, ktorá spĺňa vnútroštátnu normu transponujúcu európsku normu, európske technické osvedčenie alebo spoločné technické špecifikácie, medzinárodnú normu alebo technický referenčný materiál vypracovaný európskym úradom pre normalizáciu, ak sa tieto špecifikácie týkajú výkonnostných alebo funkčných požiadaviek.

Uchádzač musí akýmkoľvek vhodným spôsobom preukázať k spokojnosti agentúry, že ponuka spĺňa výkonnostné alebo funkčné požiadavky stanovené agentúrou. Vhodným spôsobom môže byť technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol uznávanej inštitúcie.

6.   Ak agentúra stanovuje environmentálne charakteristiky vzhľadom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky, môže použiť podrobné špecifikácie alebo prípadne ich časti, ako sú definované v európskom, viacnárodnom alebo národnom environmentálnom označovaní alebo v akomkoľvek inom environmentálnom označovaní, za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

použité špecifikácie sú vhodné na definovanie charakteristických vlastností tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky;

b)

požiadavky označovania sú vypracované na základe vedeckých informácií;

c)

environmentálne značky sú prijaté použitím postupu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky príslušné strany, ako sú orgány štátnej správy, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori a environmentálne organizácie;

d)

environmentálne značky sú prístupné všetkým zainteresovaným stranám.

Agentúra môže uviesť, že výrobky alebo služby, ktoré sú označené environmentálnou značkou, sa považujú za výrobky a služby spĺňajúce technické špecifikácie stanovené v zadávacích podkladoch. Agentúra akceptuje všetky iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad technickú dokumentáciu výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie.

7.   Na účely odsekov 4, 5 a 6 uznávanou inštitúciou je skúšobné a kalibračné laboratórium alebo certifikačný a inšpekčný orgán, ktorý spĺňa platné európske normy.

8.   Okrem výnimočných prípadov, ktoré sú náležite zdôvodnené predmetom zákazky, takéto špecifikácie sa nesmú odvolávať na konkrétnu značku alebo zdroj, alebo na určitý postup, alebo na ochranné známky, patenty, druhy alebo určitý pôvod alebo výrobu, čo by mohlo viesť k uprednostneniu alebo vylúčeniu niektorých výrobkov alebo hospodárskych subjektov. Ak nemožno poskytnúť dostatočne podrobný a zrozumiteľný opis predmetu zákazky, za odkazom nasleduje výraz „alebo rovnocenný“.

Článok 39

Úprava ceny

1.   V dokumentoch týkajúcich sa výzvy na predkladanie ponúk sa jasne uvádza, či ponúknutá cena musí byť pevná a nemenná.

2.   Ak to tak nie je, v dokumentoch týkajúcich sa výzvy na predkladanie ponúk sa uvedú podmienky a/alebo vzorce na úpravu cien počas dĺžky trvania zmluvy. V takýchto prípadoch agentúra zohľadňuje najmä:

a)

predmet postupu obstarávania a hospodársku situáciu, v ktorej prebieha;

b)

typ úloh a zákazky a ich trvanie;

c)

svoje finančné záujmy.

Článok 40

Administratívne a finančné sankcie

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté ukladanie sankcií uvedených v zákazke, záujemcovia alebo uchádzači a zhotovitelia, ktorí sa previnili tým, že uskutočnili nepravdivé vyhlásenia, alebo sa zistilo, že závažným spôsobom nedodržali svoje zmluvné záväzky pri niektorom z predchádzajúcich postupov obstarávania, sú vylúčení zo všetkých zákaziek financovaných zo všeobecného rozpočtu agentúry najviac na dva roky odvtedy, ako sa porušenie zistilo a bolo potvrdené po spornom konaní so zhotoviteľom.

Toto obdobie sa môže predĺžiť na tri roky v prípade opakovaného trestného činu v priebehu piatich rokov od prvého porušenia.

Uchádzačom alebo záujemcom, ktorí sú uznaní vinnými z uskutočnenia nepravdivých vyhlásení, sa uložia aj finančné sankcie vo výške 2 % až 10 % z celkovej hodnoty zadanej zákazky.

Zhotoviteľom, u ktorých sa zistilo, že závažným spôsobom nedodržali svoje zmluvné záväzky, sa uložia finančné sankcie vo výške 2 % až 10 % z celkovej hodnoty dotknutej zákazky.

Táto sadzba sa môže zvýšiť na 4 % až 20 % v prípade opakovaného trestného činu v priebehu piatich rokov od prvého porušenia.

2.   V prípadoch uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a), c) a d) sú záujemcovia alebo uchádzači vylúčení zo všetkých zákaziek na obdobie najviac dvoch rokov odvtedy, ako sa porušenie zistilo a bolo potvrdené po spornom konaní so zhotoviteľom.

V prípadoch uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) a e) sú záujemcovia alebo uchádzači vylúčení zo všetkých zákaziek na obdobie najmenej jedného roka a najviac štyroch rokov od dátumu vynesenia rozsudku.

Tieto obdobia sa môžu predĺžiť na päť rokov v prípade opakovaného trestného činu v priebehu piatich rokov od prvého porušenia alebo prvého rozsudku.

3.   Prípady uvedené v článku 9 ods. 1 písm. e) sú tieto:

a)

prípady podvodu uvedené v článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vyhotoveného na základe aktu Rady z 26. júla 1995 (4);

b)

prípady korupcie uvedené v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie vypracovaného na základe aktu Rady z 26. mája 1997 (5);

c)

prípady účasti v zločineckej organizácii vymedzené v článku 2 ods. 1 jednotnej akcie Rady 98/733/SVV z 21. decembra 1998, ktorou sa stanovuje, že účasť v zločineckej organizácii je v členských štátoch Európskej únie trestným činom (6);

d)

prípady prania špinavých peňazí vymedzené v článku 1 smernice Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí (7).

Článok 41

Dôkazné dokumenty

1.   Agentúra prijíma za uspokojivý dôkaz o tom, že záujemca alebo uchádzač, ktorému sa zadá zákazka, sa nenachádza v žiadnej zo situácií opísaných v článku 9 ods. 1 písm. a), b) alebo e), predloženie posledného výpisu z registra trestov alebo ak takýto výpis neexistuje, posledného rovnocenného dokumentu vydaného súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v mieste, odkiaľ záujemca alebo uchádzač pochádza, ktorý potvrdzuje, že tieto podmienky sú splnené. Agentúra prijíma za uspokojivý dôkaz o tom, že záujemca alebo uchádzač sa nenachádza v žiadnej zo situácií opísaných v článku 9 ods. 1 písm. d), predloženie posledného potvrdenia vydaného príslušným orgánom dotknutej krajiny.

Ak sa v dotknutej krajine nevydáva takýto dokument alebo potvrdenie uvedené v prvom pododseku a v ostatných prípadoch vylúčenia uvedených v článku 9 sa môže takýto dokument alebo potvrdenie nahradiť prísažným vyhlásením, alebo ak takéto neexistuje, slávnostným vyhlásením urobeným zainteresovanou stranou pred súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo kvalifikovaným odborným orgánom v krajine pôvodu alebo mieste, odkiaľ daná osoba pochádza.

2.   Na základe analýzy rizík povoľujúceho úradníka agentúra môže pre zákazky s hodnotou nižšou ako 60 000 EUR v rámci prevádzkového rozpočtu a hodnotou nižšou ako 137 000 EUR v rámci operačného rozpočtu požiadať záujemcov alebo uchádzačov, aby poskytli len čestné vyhlásenie, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedenej v článkoch 9 a 10.

V prípade združení môže agentúra bez ohľadu na výšku zákazky akceptovať, aby dokumenty vyžadované podľa odseku 1 vyššie poskytol len vedúci združenia za predpokladu, že sa tento vedúci zaviaže na spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť so všetkými ostatnými členmi združenia počas postupu obstarávania a plnenia každej prípadnej následnej zákazky, a tiež za predpokladu, že ostatní členovia združenia poskytnú agentúre čestné vyhlásenie, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v článkoch 9 a 10.

3.   V závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov krajiny, v ktorej je záujemca alebo uchádzač usadený, dokumenty uvedené v odseku 1 sa týkajú právnických osôb a/alebo fyzických osôb vrátane, ak to agentúra považuje za potrebné, riaditeľov spoločností alebo akejkoľvek inej osoby splnomocnenej na zastupovanie, rozhodovanie alebo kontrolu vo vzťahu k záujemcovi alebo uchádzačovi.

4.   Ak má agentúra pochybnosti o tom, či sa záujemcovia alebo uchádzači nenachádzajú v jednej zo situácií vedúcej k vylúčeniu, môže sa sama obrátiť na príslušné orgány uvedené v odseku 1 s cieľom získať o danej situácii informácie, ktoré považuje za potrebné.

5.   Agentúra môže zrušiť povinnosť záujemcu alebo uchádzača predložiť dôkazný dokument uvedený v odseku 1, ak sa jej takýto dôkaz už predložil na účely iného postupu obstarávania, a za predpokladu, že dokumenty neboli vydané viac ako jeden rok a že tieto dokumenty sú stále platné.

Záujemca alebo uchádzač v takom prípade čestne vyhlási, že dôkazný dokument sa už poskytol pri predchádzajúcom postupe obstarávania, a potvrdí, že jeho situácia sa odvtedy nezmenila.

6.   Uchádzači uvedú, v ktorom štáte majú svoje sídlo alebo bydlisko, a predložia podporný dôkaz, ktorý je bežne akceptovateľný podľa ich vnútroštátneho práva.

Článok 42

Kritériá výberu

1.   Agentúra vypracuje jasné a nediskriminačné kritériá výberu.

2.   Kritériá výberu sa uplatňujú pri každom postupe obstarávania, aby sa posúdila finančná, ekonomická, technická a odborná spôsobilosť záujemcu alebo uchádzača.

Agentúra môže stanoviť minimálne úrovne spôsobilosti; ak ich záujemcovia nesplnia, nemôžu byť vybraní.

3.   Každý uchádzač alebo záujemca môže byť vyzvaný, aby preukázal, že je oprávnený plniť zákazku podľa vnútroštátneho práva, čo musí byť doložené zápisom v obchodnom registri alebo profesijnom registri, alebo prísažným vyhlásením alebo potvrdením, členstvom v príslušnej organizácii, výslovným povolením alebo zápisom do registra platiteľov DPH.

4.   V oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo vo výzve na prejavenie záujmu, alebo vo výzve na predkladanie ponúk agentúra uvedie referencie, ktoré vybrala na účely preverenia postavenia a právnej spôsobilosti uchádzačov alebo záujemcov.

5.   Informácie, ktoré požaduje agentúra ako dôkaz o finančnej, ekonomickej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača, a minimálne úrovne spôsobilosti požadované v súlade s odsekom 2 nesmú ísť nad rámec predmetu zákazky a musia zohľadňovať oprávnené záujmy hospodárskych subjektov, najmä pokiaľ ide o ochranu technických a obchodných tajomstiev podniku.

6.   Na základe analýzy rizík povoľujúceho úradníka sa môže agentúra pre zákazky s hodnotou najviac 60 000 EUR v rámci prevádzkového rozpočtu a s hodnotou najviac 137 000 EUR v rámci operačného rozpočtu rozhodnúť nežiadať od záujemcov alebo uchádzačov, aby poskytli dôkazný materiál o svojej finančnej, ekonomickej, technickej a odbornej spôsobilosti. V takomto prípade sa nesmie uskutočniť žiadna zálohová ani priebežná platba.

7.   Agentúra môže vzhľadom na konkrétne požiadavky na riadne plnenie zákazky požiadať o tieto doplňujúce informácie súvisiace so záujemcami alebo uchádzačmi a ich prípadnými subdodávateľmi: platnú bezpečnostnú previerku na zodpovedajúcej úrovni a bezpečnostné previerky tých osôb, ktoré sa zúčastnia na plnení zákazky, informácie o ich technickej alebo priemyselnej základni na území ktoréhokoľvek zúčastneného členského štátu. Tieto požiadavky sa uvedú v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo vo výzve na prejavenie záujmu, alebo vo výzve na predkladanie ponúk.

8.   Pri zákazkách na účely obrany môže agentúra transparentne a nediskriminačne podporovať združenia vytvorené z hospodárskych subjektov, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 7 ods. 2, a podporovať zásady podobné Kódexu najlepších postupov agentúry v dodávateľskom reťazci, aby sa v rámci dodávateľského reťazca podporila zvýšená konkurencia a spravodlivé príležitosti pre všetkých dodávateľov vrátane malých a stredných podnikov (MSP). Odkaz na zásady podobné Kódexu najlepších postupov agentúry v dodávateľskom reťazci sa môže uviesť v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu, alebo vo výzve na predkladanie ponúk.

Článok 43

Ekonomická a finančná spôsobilosť

1.   Dôkazy o ekonomickej a finančnej spôsobilosti sa môžu poskytnúť prostredníctvom jedného alebo viacerých z týchto dokumentov:

a)

príslušné výpisy z bánk alebo dôkaz o poistení náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika;

b)

predloženie súvah alebo výpisov zo súvah najmenej za posledné dva roky, za ktoré boli účty uzatvorené, ak sa uverejnenie súvahy vyžaduje podľa práva obchodných spoločností krajiny, v ktorej je hospodársky subjekt usadený;

c)

výkaz o celkovom obrate a o obrate týkajúcom sa prác, tovaru alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje zákazka počas obdobia, ktoré nemôže byť dlhšie ako posledné tri rozpočtové roky.

2.   Ak z určitých výnimočných dôvodov, ktoré agentúra považuje za opodstatnené, uchádzač alebo záujemca nie je schopný poskytnúť dôkazy požadované agentúrou, svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť môže preukázať akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý agentúra považuje za primeraný.

3.   Hospodársky subjekt sa prípadne môže pri konkrétnej zákazke spoľahnúť na spôsobilosť iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu vzťahov, ktoré s nimi má. V takom prípade musí agentúre preukázať, že bude mať k dispozícii zdroje potrebné na vykonanie zákazky, napríklad predložením prísľubu uvedených subjektov, že mu dajú tieto zdroje k dispozícii.

Združenie hospodárskych subjektov sa môže v zmysle článku 7 ods. 2 spoliehať na schopnosti členov združenia alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.

Článok 44

Technická a odborná spôsobilosť

1.   Technická a odborná spôsobilosť hospodárskych subjektov sa vyhodnocuje a preveruje v súlade s odsekmi 2 a 3. V prípade postupu obstarávania týkajúceho sa dodávok tovaru, ktoré si vyžadujú montážne a inštalačné práce, služieb a/alebo prác sa takáto spôsobilosť posudzuje so zreteľom najmä na ich know-how, efektívnosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

2.   Dôkazy o technickej a odbornej spôsobilosti poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa sa v závislosti od povahy, množstva alebo rozsahu a účelu tovaru, služieb alebo prác, ktoré sa majú zabezpečiť, môžu poskytnúť prostredníctvom týchto dokumentov:

a)

vzdelanostná a odborná kvalifikácia poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa a/alebo jeho riadiacich pracovníkov, najmä kvalifikácia osoby alebo osôb zodpovedných za poskytovanie služieb alebo vykonanie prác;

b)

zoznam:

i)

základných služieb poskytnutých a základných dodávok tovaru uskutočnených za posledné tri roky s uvedením súm, dátumov a verejných alebo súkromných príjemcov;

ii)

prác vykonaných za posledných päť rokov s uvedením súm, dátumov a miesta. K zoznamu najdôležitejších prác sa priložia potvrdenia o uspokojivom vykonaní, pričom sa uvedie, či sa vykonali profesionálne a či boli úplne dokončené;

c)

opis technického vybavenia, nástrojov a strojov, ktoré má poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ použiť pri plnení zákazky na služby alebo zákazky na práce;

d)

opis technického vybavenia a opatrení, ktoré sa použijú na zabezpečenie kvality tovaru a služieb a opis študijných a výskumných zariadení poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa;

e)

uvedenie zúčastnených technikov alebo technických orgánov bez ohľadu na to, či priamo patria poskytovateľovi služieb, alebo zhotoviteľovi, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality;

f)

pokiaľ ide o dodávky tovaru: vzorky, opisy a/alebo autentické fotografie a/alebo certifikáty vydané oficiálnymi ústavmi alebo agentúrami na kontrolu kvality, ktoré majú priznanú právomoc vydávať potvrdenia o zhode výrobkov s platnými špecifikáciami alebo normami;

g)

uvedenie ročného priemeru počtu pracovných síl a počtu riadiacich pracovníkov poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa za posledné tri roky;

h)

uvedenie časti zákazky, ktorú môže mať poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľom;

i)

pri verejných zákazkách na práce a verejných zákazkách na služby a len v náležitých prípadoch uvedenie opatrení environmentálneho riadenia, ktoré bude môcť hospodársky subjekt použiť pri plnení zákazky.

Ak sa služby alebo tovar uvedené v písmene b) bode i) poskytujú alebo dodávajú agentúre, dôkaz o ich vykonaní musí mať formu osvedčení vystavených alebo spolupodpísaných príslušným orgánom.

3.   Ak sú služby alebo výrobky, ktoré sa majú poskytnúť alebo dodať, zložité alebo sa výnimočne vyžadujú na osobitný účel, dôkaz o technickej a odbornej spôsobilosti sa môže zabezpečiť pomocou kontroly, ktorú vykoná agentúra alebo v jej mene príslušný oficiálny orgán krajiny, v ktorom je poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ usadený, so súhlasom takéhoto orgánu. Takéto kontroly sa týkajú technickej spôsobilosti a výrobnej kapacity poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa a v prípade potreby aj jeho študijných a výskumných zariadení a opatrení na kontrolu kvality.

4.   Ak agentúra vyžaduje predloženie certifikátov vystavených nezávislými inštitúciami potvrdzujúcimi, že hospodársky subjekt spĺňa určité normy zabezpečenia kvality, agentúra sa odvolá na systémy zabezpečenia kvality založené na príslušných sériách európskych noriem, ktoré certifikovali orgány v súlade so sériami európskych noriem pre certifikáciu.

5.   Ak agentúra vyžaduje predloženie certifikátov vystavených nezávislými orgánmi potvrdzujúcimi, že hospodársky subjekt spĺňa určité normy environmentálneho riadenia, agentúra sa odvolá na systém Spoločenstva pre environmentálne riadenie a audit (EMAS) ustanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 (8) alebo na normy environmentálneho riadenia založené na príslušných európskych alebo medzinárodných normách, ktoré certifikovali orgány v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva alebo s príslušnými európskymi alebo medzinárodnými normami pre certifikáciu. Agentúra uznáva rovnocenné certifikáty vydané orgánmi usadenými v iných členských štátoch. Od hospodárskych subjektov akceptuje aj iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné s opatreniami environmentálneho riadenia.

6.   Poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ sa prípadne môže pri konkrétnej zákazke spoľahnúť na spôsobilosť iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu vzťahov, ktoré s nimi má. V takom prípade preukáže agentúre, že bude mať k dispozícii zdroje potrebné na vykonanie zákazky, napríklad predložením prísľubu uvedených subjektov, že mu dajú tieto zdroje k dispozícii.

Združenie hospodárskych subjektov sa môže v zmysle článku 7 ods. 2 spoliehať na spôsobilosti členov združenia alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.

Článok 45

Spôsoby a kritériá zadávania zákaziek

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, zákazky sa zadávajú jedným z týchto dvoch spôsobov:

a)

automatickým postupom zadávania zákazky, pričom v takomto prípade sa zákazka zadá ponuke, ktorá ponúka najnižšiu cenu a zároveň je v poriadku a spĺňa stanovené podmienky;

b)

prijatím ponuky, ktorá ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze.

2.   Ponukou, ktorá ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze, je ponuka s najlepším pomerom ceny ku kvalite, pričom sa zohľadňujú kritériá odôvodnené predmetom zákazky, ako je uvádzaná cena, technické spracovanie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, ziskovosť, termín dokončenia alebo dodania, pozáručný servis a technická pomoc.

3.   Agentúra v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách, alebo v informatívnom dokumente uvedie váhu, ktorú priradí ku každému z kritérií na určenie najlepšej hodnoty za vynaložené peniaze. Tieto váhy sa môžu vyjadriť ako interval s príslušným maximálnym rozpätím.

Váha, ktorá sa priradí k cene vo vzťahu k iným kritériám, nesmie viesť k neutralizácii ceny pri výbere zhotoviteľa bez toho, aby boli dotknuté tabuľky stanovené agentúrou pre odmeny za niektoré služby, ako napríklad hodnotiace služby expertov.

Ak vo výnimočných prípadoch nie je technicky možné stanoviť váhy, predovšetkým pokiaľ ide o predmet zákazky, agentúra iba uvedie v zostupnom poradí dôležitosť, s akou sa majú kritériá uplatňovať.

4.   Základným kritériom výberu zhotoviteľa pri zákazkách na účely obrany bude ekonomicky najvýhodnejšie riešenie určitej požiadavky pri zohľadnení okrem iného aj nákladov (nadobudnutie aj životnosť), technického súladu, zabezpečenia kvality a harmonogramu dodávky, ako aj prípadne bezpečnosti dodávky a postupu navrhnutého na výber zdrojov dodávky so zreteľom na zásady Kódexu najlepších postupov v dodávateľskom reťazci.

Článok 46

Používanie elektronických aukcií

1.   Pri otvorených, užších alebo rokovacích konaniach v prípade uvedenom v článku 32 ods. 1 písm. a) môže agentúra rozhodnúť, že pred zadaním verejnej zákazky sa uskutoční elektronická aukcia v zmysle článku 54 smernice 2004/18/ES, v rámci ktorej sa môžu presnejšie stanoviť špecifikácie zákazky.

Za rovnakých okolností sa môže uskutočniť elektronická aukcia pri opätovnom otvorení súťaže medzi zmluvnými stranami rámcovej dohody v zmysle článku 20 a pri otvorení súťaže pri zákazkách, ktoré sa majú zadávať v rámci dynamického obstarávacieho systému v zmysle článku 29.

Elektronická aukcia vychádza buď výlučne z cien v prípade, ak sa zákazka zadáva za najnižšiu cenu, alebo z cien a/alebo hodnôt charakteristických parametrov ponúk uvedených v špecifikácii, ak sa zákazka zadáva ponuke s najlepšou hodnotou za vynaložené peniaze.

2.   Ak sa agentúra rozhodne, že uskutoční elektronickú aukciu, túto skutočnosť uvedie v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania.

Špecifikácie obsahujú okrem iného aj tieto údaje:

a)

charakteristické parametre, hodnoty, ktoré budú predmetom elektronickej aukcie, ak sú tieto charakteristické parametre kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách;

b)

všetky limity hodnôt, ktoré sa môžu predložiť, ktoré vyplynú zo špecifikácií týkajúcich sa predmetu zákazky;

c)

informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu elektronickej aukcie, prípadne keď im budú tieto informácie sprístupnené;

d)

relevantné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie;

e)

podmienky, za ktorých uchádzači budú môcť predkladať ponuky, a najmä minimálne rozdiely, ktoré sa prípadne budú pri predkladaní ponúk vyžadovať;

f)

príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia a technické podmienky a špecifikácie pripojenia.

3.   Pred uskutočnením elektronickej aukcie agentúra vykoná úplné úvodné vyhodnotenie ponúk podľa stanovených kritérií na zadanie zákazky a váh priradených jednotlivým kritériám.

Všetci uchádzači, ktorí predložili prijateľné ponuky, sa súčasne elektronicky vyzvú, aby predložili nové ceny a/alebo nové hodnoty; výzva obsahuje všetky dôležité informácie o individuálnom pripojení na používané elektronické zariadenie a spresňuje dátum a hodinu začatia elektronickej aukcie. Elektronická aukcia sa môže uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronická aukcia sa nesmie začať skôr ako dva pracovné dni po dni odoslania výziev.

4.   Ak sa má zákazka zadať na základe ponuky s najlepšou hodnotou za vynaložené peniaze, k výzve sa priloží výsledok celkového vyhodnotenia príslušnej ponuky uskutočneného na základe váh uvedených v článku 45 ods. 3 prvom pododseku.

Vo výzve sa uvedie aj vzorec, ktorý sa použije pri elektronickej aukcii na určenie automatického prehodnotenia poradí na základe predložených nových cien a/alebo nových hodnôt. Tento vzorec obsahuje váhy pre všetky kritériá stanovené na určenie ponuky s najlepšou hodnotou za vynaložené peniaze, ktoré boli uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách; na tento účel sa však prípadné rozpätie vopred obmedzí na určitú hodnotu.

Ak sú povolené variantné riešenia, pre každé variantné riešenie sa stanoví osobitný vzorec.

5.   Počas každej etapy elektronickej aukcie agentúra oznamuje bezodkladne všetkým uchádzačom aspoň dostatočné informácie, ktoré im v každom okamihu umožnia posúdiť ich relatívne umiestnenie. Agentúra môže takisto oznámiť ďalšie informácie týkajúce sa iných predložených cien alebo hodnôt pod podmienkou, že je to uvedené v špecifikáciách. Taktiež môže kedykoľvek v danej etape aukcie zverejniť počet účastníkov. V žiadnom prípade však agentúra nesmie v žiadnej etape elektronickej aukcie zverejniť totožnosť uchádzačov.

6.   Agentúra ukončí elektronickú aukciu jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov:

a)

agentúra vo výzve na účasť v aukcii uvedie vopred stanovený dátum a čas skončenia aukcie;

b)

ak agentúra nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov. V takom prípade spresní vo výzve na účasť v aukcii lehotu od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie;

c)

ak sa dokončil počet etáp v aukcii, ktorý bol pevne stanovený vo výzve na účasť v danej aukcii.

Ak sa agentúra rozhodne ukončiť elektronickú aukciu v súlade s písmenom c), prípadne v kombinácii so spôsobmi ustanovenými v písmene b), uvedie sa vo výzve na účasť v aukcii harmonogram každej etapy aukcie.

7.   Po ukončení elektronickej aukcie agentúra zadá zákazku v súlade s článkom 45 na základe výsledkov elektronickej aukcie.

Agentúra nesmie elektronické aukcie zneužívať ani ich nesmie používať takým spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narúšal, nesmie ani meniť predmet zákazky, ktorý bol daný do súťaže v uverejnenom oznámení o vyhlásení zadávacieho konania a vymedzený v špecifikáciách.

Článok 47

Ponuky s neobvykle nízkou cenou

1.   Ak sa pri určitej zákazke objavia ponuky s neobvykle nízkou cenou, agentúra predtým, ako takéto ponuky odmietne len z tohto dôvodu, písomne požiada o podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité, a tieto základné charakteristické parametre si preverí po vypočutí zúčastnených strán, pričom zohľadní poskytnuté vysvetlenia. Tieto podrobnosti môžu súvisieť najmä so súladom s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platnými na mieste, kde sa má práca, služby alebo dodávka tovaru vykonať.

Agentúra môže zohľadniť najmä vysvetlenia, ktoré sa týkajú:

a)

hospodárnosti výrobného procesu, poskytovania služieb alebo stavebných postupov;

b)

zvolených technických riešení alebo výnimočne priaznivých podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii;

c)

originality ponuky.

2.   Ak agentúra zistí, že ponuka má mimoriadne nízku cenu v dôsledku poskytnutej štátnej pomoci, môže ju zamietnuť len z tohto jediného dôvodu iba vtedy, ak uchádzač nie je schopný preukázať v prijateľnej lehote stanovenej agentúrou, že táto pomoc bola poskytnutá s konečnou platnosťou a v súlade s postupmi a rozhodnutiami uvedenými v pravidlách Spoločenstva o poskytovaní štátnej pomoci.

Článok 48

Lehoty na prijímanie ponúk a žiadostí o účasť

1.   Lehoty na prijímanie ponúk a žiadostí o účasť stanovené agentúrou v kalendárnych dňoch sú dostatočne dlhé na to, aby poskytli zainteresovaným stranám prijateľný a primeraný čas na vypracovanie a predloženie ponúk, pričom sa zohľadní predovšetkým zložitosť zákazky alebo potreba navštíviť dané miesto, alebo nahliadnuť do dokumentov pripojených k špecifikáciám priamo na mieste.

2.   V prípade otvorených konaní na zákazky s hodnotou rovnou alebo vyššou ako prahové hodnoty stanovené v článku 36 nesmie byť lehota na prijímanie ponúk kratšia ako 52 dní odo dňa, keď bolo odoslané oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania.

3.   V prípade užších konaní vrátane použitia súťažného dialógu uvedeného v článku 30 a v prípade rokovacích konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania na zákazky s hodnotou rovnou alebo vyššou ako prahové hodnoty stanovené v článku 36 nesmie byť lehota na prijímanie žiadostí o účasť kratšia ako 37 dní odo dňa, keď bolo odoslané oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania.

V prípade užších konaní na zákazky s hodnotou rovnou alebo vyššou ako prahové hodnoty stanovené v článku 36 nesmie byť lehota na prijímanie ponúk kratšia ako 40 dní odo dňa, keď bola odoslaná výzva na predkladanie ponúk.

V prípade užších konaní a rokovacích konaní však po výzve na vyjadrenie záujmu uvedenej v článku 33 nesmie byť lehota na prijímanie ponúk kratšia ako 21 dní odo dňa, keď bola odoslaná výzva na predkladanie ponúk.

4.   Ak agentúra v súlade s článkom 21 ods. 2 poslala na uverejnenie predbežné informatívne oznámenie alebo sama uverejnila predbežné informatívne oznámenie na jej profile kupujúceho, lehota na prijímanie ponúk sa môže spravidla skrátiť na 36 dní, ale za žiadnych okolností nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa, keď bolo odoslané oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania alebo výzva na predkladanie ponúk.

Skrátené lehoty uvedené v prvom pododseku sú povolené len v prípade, že predbežné informatívne oznámenie spĺňa tieto podmienky:

a)

obsahuje všetky informácie, ktoré sa vyžadujú pri oznámeniach o vyhlásení zadávacieho konania, pokiaľ sú takéto informácie k dispozícii v čase, keď sa oznámenie uverejňuje;

b)

odoslalo sa na uverejnenie v rozpätí od päťdesiatich dvoch dní do dvanástich mesiacov pred dňom, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané.

5.   Lehoty na prijímanie ponúk sa môžu skrátiť o päť dní, ak odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania alebo výzvy na vyjavenie záujmu je k všetkým podkladom týkajúcim sa výzvy na predkladanie ponúk zabezpečený neobmedzený a priamy elektronický prístup.

Článok 49

Čas poskytnutý na prístup k podkladom týkajúcim sa výzvy na predkladanie ponúk

1.   Za predpokladu, že žiadosť bola podaná s dostatočným predstihom pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, špecifikácie alebo informatívne dokumenty v konaní uvedenom v článku 30 a doplňujúce podklady sa posielajú do šiestich kalendárnych dní od prijatia žiadosti všetkým hospodárskym subjektom, ktorí požiadali o špecifikácie alebo vyjadrili záujem zúčastniť sa na dialógu alebo predložiť ponuku, ak ustanovenia odseku 4 neustanovujú inak. Agentúra nie je povinná odpovedať na žiadosti o zaslanie podkladov, ktoré sa podajú neskôr ako päť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

2.   Za predpokladu, že žiadosť sa podala s dostatočným predstihom pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť, doplňujúce informácie týkajúce sa výzvy na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť sa zašlú súčasne všetkým hospodárskym subjektom, ktoré prejavili záujem o účasť v konaní, najneskôr však šesť dní pred uplynutím príslušnej lehoty alebo v prípade žiadostí o informácie prijatých neskôr ako osem kalendárnych dní pred uplynutím príslušnej lehoty čo najskôr od prijatia žiadosti. Agentúra nie je povinná odpovedať na žiadosti o zaslanie doplňujúcich informácií, ktoré sa podajú neskôr ako päť pracovných dní pred uplynutím príslušnej lehoty.

3.   Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžu špecifikácie a doplňujúce podklady alebo informácie poskytnúť v lehotách stanovených v odsekoch 1 a 2 alebo ak možno ponuky vypracovať len po obhliadke miesta alebo po nahliadnutí do dokumentov pripojených k špecifikáciám priamo na mieste, lehoty na prijímanie ponúk uvedené v článku 48 sa predĺžia tak, aby sa všetky hospodárske subjekty mohli oboznámiť so všetkými potrebnými informáciami na vypracovanie ponúk. Takéto predĺženie sa uverejní príslušným spôsobom v súlade s článkami 21 až 24.

4.   Ak pri otvorenom konaní vrátane dynamických obstarávacích systémov uvedených v článku 29 existuje neobmedzený a plne elektronický priamy prístup k celej výzve na predkladanie ponúk a všetkým doplňujúcim podkladom, odsek 1 sa neuplatňuje. V oznámení o vyhlásení zadávacieho konania uvedenom v článku 21 ods. 3 sa uvedie internetová adresa, na ktorej možno nahliadnuť do týchto podkladov.

V takýchto prípadoch sú všetky doplňujúce podklady a informácie taktiež voľne, úplne a priamo prístupné hneď, ako sa zašlú všetkým hospodárskym subjektom, ktoré si vyžiadali špecifikácie alebo prejavili záujem predložiť ponuku.

Článok 50

Lehoty v naliehavých prípadoch

1.   Ak náležite odôvodnená časová tieseň znemožňuje použitie minimálnych lehôt stanovených v článku 48 ods. 3 pri užších konaniach a rokovacích konaniach, pri ktorých sa uverejnilo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, a pri rokovacom konaní bez uverejnenia takéhoto oznámenia pre zákazky na účely obrany, môže agentúra stanoviť tieto lehoty vyjadrené v kalendárnych dňoch:

a)

lehotu na prijímanie žiadostí o účasť, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané, alebo 10 dní, ak sa oznámenie odoslalo Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev elektronicky;

b)

lehotu na prijímanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa výzvy na predkladanie ponúk.

2.   Pri užších konaniach a zrýchlených rokovacích konaniach sa doplňujúce informácie o špecifikáciách oznamujú všetkým záujemcom alebo uchádzačom najneskôr štyri kalendárne dni pred uplynutím lehoty na prijímanie ponúk, ak sa žiadosť o tieto informácie podala s dostatočným predstihom.

Článok 51

Spôsoby oznamovania

1.   Pravidlá predkladania ponúk a žiadostí o účasť určuje agentúra, ktorá si môže vyhradiť metódu predkladania. Ponuky a žiadosti o účasť sa môžu predkladať písomne alebo elektronicky. Žiadosti o účasť sa tiež môžu predkladať faxom. Žiadosti o účasť predložené faxom alebo elektronickou poštou sa musia potvrdiť písomne pred uplynutím lehôt stanovených v článku 48.

Vybrané spôsoby oznamovania majú nediskriminačný charakter a ich dôsledkom nemôže byť obmedzenie prístupu hospodárskych subjektov k postupu zadávania zákazky.

Vybrané spôsoby oznamovania sú také, aby zaručili splnenie týchto podmienok:

a)

každé predloženie obsahuje všetky informácie potrebné na jeho vyhodnotenie;

b)

je zachovaná úplnosť údajov;

c)

je zachovaná ochrana dôverných údajov uvedených v ponukách a agentúra preskúma obsah ponúk až po uplynutí lehoty stanovenej na ich predloženie.

Agentúra môže vyžadovať, aby elektronické ponuky obsahovali zaručený elektronický podpis v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES (9).

2.   Ak agentúra povolí elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť, použité nástroje a ich technické charakteristiky nie sú diskriminačné, sú všeobecne dostupné a interoperabilné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií. Informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií potrebných na predloženie ponúk a žiadostí o účasť vrátane kódovania, sú dostupné uchádzačom alebo záujemcom.

Okrem toho zariadenia na elektronické prijímanie ponúk a žiadostí o účasť sú v súlade s požiadavkami prílohy X k smernici 2004/18/ES.

3.   Ak záujemcovia alebo uchádzači predkladajú ponuky alebo žiadosti o účasť písomne, môžu si vybrať, že ich:

a)

buď pošlú doporučenou poštou; v tomto prípade rozhodujúcim dátumom je skutočný dátum prijatia (počas pracovných hodín) doporučenej zásielky agentúrou, alebo

b)

ich osobne doručí záujemca alebo uchádzač, alebo jeho zástupca vrátane kuriérnej služby do priestorov agentúry; v tomto prípade agentúra určí útvar, ktorému sa majú žiadosti o účasť alebo ponuky doručiť proti podpísanému potvrdeniu o prijatí s uvedením dátumu, a tiež určí, že rozhodujúcim dátumom je skutočný dátum prijatia (počas pracovných hodín) agentúrou.

4.   Na účely zachovania mlčanlivosti a vyhnutia sa akýmkoľvek ťažkostiam pri posielaní ponúk poštou sa musí vo výzve na predkladanie ponúk uviesť toto ustanovenie:

„Ponuky sa musia predkladať v zapečatenej obálke, ktorá musí byť vložená do druhej zapečatenej obálky. Na vnútornej obálke musia byť uvedené okrem názvu útvaru, ktorému je adresovaná, ako je uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, slová: Výzva na predkladanie ponúk – poštová služba nesmie otvoriť. Ak sa používajú samolepiace obálky, musia byť zapečatené lepiacou páskou a odosielateľ sa musí podpísať cez túto pásku.“

Článok 52

Otvorenie ponúk a žiadostí o účasť

1.   Všetky žiadosti o účasť a ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 51 ods. 1 a 2, sa musia otvoriť.

2.   Ak hodnota zákazky prevyšuje hodnotu 60 000 EUR, zodpovedný povoľujúci úradník vymenuje komisiu na otváranie ponúk.

Komisia na otváranie ponúk sa skladá najmenej z troch osôb, ktoré zastupujú aspoň dve organizačné jednotky agentúry, medzi ktorými nie je vzájomné hierarchické prepojenie, pričom najmenej jedna z nich nepatrí do zodpovednosti povoľujúceho úradníka. Tieto osoby sa vyhýbajú akýmkoľvek konfliktom záujmov.

3.   Jeden alebo viacerí členovia komisie na otváranie ponúk parafujú dokumenty s potvrdením dátumu a času prijatia každej ponuky, ak sa žiadosti o účasť alebo ponuky poslali poštou alebo expresnou kuriérskou službou alebo ak sa doručili osobne.

Taktiež parafujú:

a)

buď každú stranu každej ponuky, alebo

b)

titulnú stranu a strany, ktoré obsahujú finančné údaje každej ponuky, pričom je úplnosť pôvodnej ponuky zaručená akýmkoľvek vhodným spôsobom použitým útvarom, ktorý je nezávislý od povoľujúceho útvaru.

Ak sa zákazka zadáva automatickým zadávacím postupom v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. a), ceny uvedené v ponukách, ktoré spĺňajú požiadavky, sa musia zverejniť.

Členovia komisie podpíšu písomný záznam o otváraní prijatých ponúk, v ktorom sa určia tie ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky, a tie ponuky, ktoré ich nespĺňajú, a v ktorom sa uvedú dôvody, na základe ktorých boli ponuky zamietnuté pre nesúlad s požiadavkami s odvolaním sa na postupy predkladania ponúk uvedené v článku 51.

Článok 53

Komisia na vyhodnotenie ponúk a žiadostí o účasť

1.   Všetky žiadosti o účasť a ponuky, o ktorých je vyhlásené, že spĺňajú požiadavky, vyhodnotí a zoradí komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená pre každú z dvoch etáp na základe vopred oznámených kritérií vylúčenia, kritérií výberu a kritérií na zadanie zákazky.

Komisiu na vyhodnotenie ponúk vymenuje zodpovedný povoľujúci úradník s cieľom poskytnúť poradné stanovisko v prípade zákaziek s hodnotou vyššou ako prahová hodnota uvedená v článku 34 ods. 2.

2.   Komisia na vyhodnotenie ponúk sa skladá najmenej z troch osôb, ktoré zastupujú aspoň dve organizačné jednotky agentúry, medzi ktorými nie je vzájomné hierarchické prepojenie, pričom najmenej jedna z nich nepatrí do zodpovednosti povoľujúceho úradníka. Tieto osoby sa vyhýbajú akýmkoľvek konfliktom záujmov. Komisia na vyhodnotenie ponúk sa môže skladať z tých istých členov ako komisia na otváranie ponúk.

Na základe rozhodnutia zodpovedného povoľujúceho úradníka môžu komisii pomáhať externí odborníci. Zodpovedný povoľujúci úradník zabezpečuje, aby títo odborníci neboli v konflikte záujmov.

3.   Žiadosti o účasť a ponuky, ktoré nespĺňajú všetky zásadné požiadavky stanovené v sprievodnej dokumentácii týkajúcej sa výziev na predkladanie ponúk alebo konkrétne požiadavky v nej uvedené, sa vylúčia.

Komisia na vyhodnotenie ponúk alebo agentúra však môže záujemcov alebo uchádzačov požiadať o dodanie doplňujúcich materiálov alebo o vysvetlenie predložených sprievodných dokumentov v súvislosti s kritériami vylúčenia alebo kritériami výberu v lehote, ktorú stanoví.

4.   Komisia na vyhodnotenie ponúk si v prípade ponúk s neobvykle nízkou cenou uvedených v článku 47 vyžiada všetky príslušné informácie týkajúce sa zostavenia ponuky.

Článok 54

Článok 296 ZES

Tieto finančné ustanovenia nemajú vplyv na existujúce opatrenia prijaté členskými štátmi podľa článku 296 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva alebo podľa článkov 10 a 14 smernice 2004/18/ES.

KAPITOLA 3

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV Z OPERAČNÉHO ROZPOČTU

Článok 55

Rozsah pôsobnosti

1.   Agentúra je oprávnená prispievať zo svojho operačného rozpočtu na projekty zamerané na pomoc pri dosahovaní cieľov ročného pracovného programu agentúry, ktoré vypracujú a spolufinancujú súkromné alebo verejné subjekty ktorýchkoľvek zo zúčastnených členských štátov alebo v spolupráci s ktoroukoľvek inou európskou inštitúciou alebo medzinárodnou organizáciou.

2.   Riadiaci výbor rozhoduje o výške sumy z operačného rozpočtu, ktorá sa má použiť formou finančných príspevkov. Jeden projekt môže viesť k poskytnutiu len jedného finančného príspevku agentúry.

3.   Finančné príspevky agentúry sú upravené písomnou dohodou s prijímateľom.

4.   Finančné príspevky sa poskytujú po výzve na predkladanie ponúk s výnimkou tých prípadov, keď Európska komisia alebo iná európska alebo medzinárodná organizácia alebo subjekt už uzavreli dohodu s konkrétnym hospodárskym subjektom v oblasti bezpečnostného výskumu alebo obrany a je vhodné, aby agentúra poskytla finančný príspevok tomu istému hospodárskemu subjektu.

5.   Finančný príspevok sa môže poskytnúť na projekt, ktorý sa už začal, len vtedy, ak môže žiadateľ preukázať, že projekt bolo potrebné začať pred podpísaním dohody. Okrem riadne odôvodnených výnimočných prípadov výdavky oprávnené na financovanie nesmú v takých prípadoch vzniknúť pred dátumom predloženia žiadosti o finančný príspevok. Žiadny finančný príspevok sa nesmie poskytnúť spätne na už skončené projekty.

6.   Finančnými príspevkami sa nesmú financovať celé náklady projektu. Projekt musí zahŕňať spolufinancovanie. Prijímateľ predloží dôkaz o zabezpečenej forme spolufinancovania buď z vlastných zdrojov, alebo finančným transferom od tretích strán. Povoľujúci úradník môže v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch akceptovať spolufinancovanie v naturáliách. V takých prípadoch hodnota takýchto príspevkov nesmie prekročiť skutočne vynaložené náklady, ktoré sú riadne doložené účtovnými dokladmi.

7.   Cieľom ani účelom finančného príspevku nesmie byť vytvorenie nadbytku príjmov oproti nákladom príslušného projektu, ak sa podáva žiadosť o záverečnú platbu finančného príspevku na projekt.

8.   Na postup poskytnutia finančného príspevku a podpísania dohody s prijímateľom sa podobne vzťahujú tieto ustanovenia: článok 2 ods. 1, články 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52 a 53, ak sa má na finančné príspevky prípadne uplatniť úprava, ktorá platí pre zákazky na účely obrany.

Článok 56

Vyhodnotenie návrhov

1.   Na základe vopred oznámených kritérií výberu a kritérií na zadanie zákazky vyhodnotí návrhy komisia na vyhodnotenie zriadená na tento účel s cieľom určiť, ktoré návrhy sa môžu financovať.

2.   Kritériá výberu sa uverejňujú vo výzve na predkladanie návrhov a sú stanovené tak, aby umožnili vyhodnotenie finančnej a operačnej spôsobilosti žiadateľa dokončiť navrhovaný projekt. Žiadateľ musí mať stabilné a dostatočné zdroje financovania, ktoré mu umožnia vykonávať svoju činnosť počas obdobia vykonávania projektu alebo počas roka, na ktorý sa finančný príspevok poskytuje, a musí sa podieľať na jeho financovaní. Žiadateľ musí mať odbornú spôsobilosť a kvalifikácie, ktoré sa vyžadujú na vykonanie celého navrhovaného projektu.

3.   Kritériá na zadanie zákazky sú také, aby umožnili poskytnutie finančných príspevkov projektom, ktoré maximalizujú celkovú účinnosť ročného pracovného programu agentúry, ktorý vykonávajú. Tieto kritériá sa definujú tak, aby sa tiež zabezpečilo riadne spravovanie finančných prostriedkov agentúry a možnosť následného hodnotenia.

4.   Po tom, ako komisia ukončí hodnotenie, zodpovedný povoľujúci úradník na základe vykonaného hodnotenia vyberie prijímateľa a určí výšku finančného príspevku.

Článok 57

Obsah výziev na predkladanie návrhov

1.   Vo výzvach na predkladanie návrhov sa uvedú:

a)

sledované ciele;

b)

oprávnenosť, kritériá výberu a kritériá na zadanie zákaziek a príslušné sprievodné podklady;

c)

mechanizmy financovania agentúrou;

d)

mechanizmy a uzávierka na predkladanie návrhov a možný dátum začatia projektov a plánovaný termín ukončenia postupu zadávania zákazky.

2.   Výzvy na predkladanie návrhov sa uverejňujú na internetovej stránke Európskej obrannej agentúry, prípadne akýmkoľvek iným prostriedkom, okrem iných aj v Úradnom vestníku Európskej únie, s cieľom zabezpečiť maximálnu publicitu medzi prípadnými prijímateľmi.

Článok 58

Žiadosti o finančné príspevky

1.   Žiadosti sa podávajú na stanovenom tlačive a v súlade s kritériami stanovenými vo výzve na predkladanie návrhov.

2.   V žiadosti sa preukáže, že žiadateľom je právnická osoba, ktorá má finančnú a odbornú spôsobilosť vykonávať navrhovaný projekt. Na tento účel povoľujúci úradník vyžaduje od prípadných prijímateľov čestné vyhlásenie. V závislosti od analýzy riadenia rizík vykonanej zodpovedným povoľujúcim úradníkom sa k žiadosti pripojí aj výkaz ziskov a strát, súvaha za posledný rozpočtový rok, za ktorý boli účty uzatvorené, a všetky ďalšie sprievodné dokumenty vyžadované vo výzve na predkladanie návrhov.

3.   Príjmy a výdavky v rozpočte projektu alebo operačnom rozpočte pripojenom k žiadosti musia byť v rovnováhe a rozpočet musí jasne uvádzať náklady, ktoré sú oprávnené na financovanie z rozpočtu agentúry.

4.   Pre finančné príspevky nad 25 000 EUR sa k žiadosti prikladá aj správa o externom audite, ktorú vypracoval oprávnený audítor. Táto správa certifikuje účty, ktoré sú k dispozícii za posledný rozpočtový rok, a hodnotí finančnú životaschopnosť žiadateľa. Ustanovenia tohto pododseku sa vzťahujú iba na prvú žiadosť, ktorú prijímateľ predložil povoľujúcemu úradníkovi v ktoromkoľvek rozpočtovom roku. Zodpovedný povoľujúci úradník môže na základe svojej analýzy riadenia rizík zrušiť túto povinnosť pre verejné orgány a európske inštitúcie alebo medzinárodné organizácie.

5.   Žiadateľ uvedie zdroje a sumy akýchkoľvek iných získaných finančných prostriedkov alebo finančných prostriedkov, o ktoré žiadal v tom istom rozpočtovom roku na ten istý projekt alebo na akýkoľvek iný projekt, ako aj na bežné činnosti.

Článok 59

Obsah dohody o finančnom príspevku

V dohode o finančnom príspevku sa predovšetkým uvedie:

a)

predmet;

b)

prijímateľ;

c)

dĺžka trvania, konkrétne:

i)

dátum nadobudnutia platnosti a dátum jej skončenia;

ii)

dátum začatia projektu a dĺžka jeho trvania;

d)

maximálna výška finančného príspevku a

e)

podrobný opis projektu;

f)

všeobecné podmienky platné pre všetky dohody tohto typu, ako napríklad dohody týkajúce sa práv duševného vlastníctva, určenie rozhodného práva, príslušného súdu na rozhodovanie sporov a akceptovanie zo strany prijímateľa auditov Európskej obrannej agentúry a jej audítorov a pravidiel následného uverejňovania uvedených v článku 3;

g)

predpokladaná výška finančného príspevku a údaje o oprávnených nákladoch projektu;

h)

rýchlosť vyplácania platieb pri zohľadnení súvisiacich finančných rizík, dĺžka trvania a napredovanie projektu a náklady vynaložené prijímateľom;

i)

zodpovednosť prijímateľa, najmä pokiaľ ide o riadne finančné hospodárenie a predkladanie správ o činnosti a finančných správ;

j)

mechanizmy a lehoty schvaľovania týchto správ a platieb Európskou obrannou agentúrou;

k)

ustanovenia pre Európsku obrannú agentúru a jej audítorov na výkon ich právomocí spojených s kontrolou dokladov a priestorov u všetkých zhotoviteľov a subdodávateľov, ktorí dostali finančné prostriedky od agentúry.

Článok 60

Sprievodné podklady pre žiadosti o platbu

1.   V prípade každého finančného príspevku, kde je financovanie rozdelené, každá nová platba podlieha čerpaniu minimálne vo výške 70 % z celkovej sumy každého priebežného financovania. Na podporu každej žiadosti o novú platbu sa predloží výkaz o výdavkoch prijímateľa.

2.   Prijímateľ vydá čestné vyhlásenie, že informácie uvedené v žiadostiach o platbu sú úplné, spoľahlivé a pravdivé. Preukáže tiež, že vynaložené náklady sa môžu považovať za oprávnené v súlade s dohodou o finančnom príspevku a že žiadosti o platbu sú doložené zodpovedajúcimi sprievodnými podkladmi, ktoré možno skontrolovať.

3.   Zodpovedný povoľujúci úradník môže na základe svojej analýzy rizík požadovať na podporu každej platby predloženie externého auditu účtovnej závierky a súvisiacich účtovných výkazov vypracovaného schváleným audítorom. V prípade finančného príspevku na projekt alebo finančného príspevku z operačného rozpočtu je k žiadosti o platbu pripojená audítorská správa. Jej cieľom je preukázať, že náklady, ktoré v účtovnej závierke uvádza prijímateľ a o ktoré sa opiera žiadosť o platbu, sú skutočné, presné a oprávnené v súlade s dohodou o finančnom príspevku.

Na základe svojej analýzy rizík zodpovedný povoľujúci úradník môže tiež zrušiť povinnosť externého auditu v prípade verejných subjektov a ostatných európskych inštitúcií a medzinárodných organizácií.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté následné kontroly, výška finančného príspevku je konečná až vtedy, keď inštitúcia akceptuje záverečné správy a účtovné výkazy.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).

(2)  Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/438/ES (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2007, s. 24).

(4)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.

(5)  Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 351, 29.12.1998, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 166, 28.6.1991, s. 77. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/97/ES (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 76).

(8)  Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.


Top