Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0335

2007/335/ES: Rozhodnutie Komisie z 21. marca 2007 o schéme štátnej pomoci C 18/2006 (ex N 524/2005), ktorú Taliansko zamýšľa implementovať v prospech malých podnikov a mikropodnikov [oznámené pod číslom K(2007) 1175] (Text s významom pre EHP)

OJ L 128, 16.5.2007, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/335/oj

16.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/43


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. marca 2007

o schéme štátnej pomoci C 18/2006 (ex N 524/2005), ktorú Taliansko zamýšľa implementovať v prospech malých podnikov a mikropodnikov

[oznámené pod číslom K(2007) 1175]

(Iba talianske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2007/335/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami (1),

keďže:

I.   POSTUP

(1)

Listom z 18. októbra 2005 talianske orgány notifikovali Komisii predmetnú schému štátnej pomoci. Listami z 20. decembra 2005, 13. marca 2006 a 27. marca 2006 predložili Komisii ďalšie informácie. Listami z 10. novembra 2005 a 8. februára 2006 si Komisia vyžiadala dodatočné informácie.

(2)

Listom zo 16. mája 2006 Komisia informovala Taliansko o svojom rozhodnutí začať konanie v zmysle článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES v súvislosti s predmetným opatrením pomoci.

(3)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (2). Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili pripomienky.

(4)

Taliansko zaslalo pripomienky listom z 23. júna 2006, v ktorom oznámilo svoj úmysel predložiť ďalšie pripomienky týkajúce sa špecifického aspektu.

(5)

Žiadna iná zainteresovaná strana pripomienky nepredložila.

(6)

Listami z 21. septembra 2006 a 10. januára 2007 si Komisia vyžiadala dodatočné informácie.

(7)

Listom z 30. januára 2007, ktorý Komisia zaevidovala 2. februára 2007, Taliansko oznámilo Komisii, že notifikované opatrenie bolo zrušené.

II.   PODROBNÝ OPIS OPATRENIA

(8)

Opatrenie bolo určené na podporu rastu mikropodnikov a malých podnikov, ktoré by vznikli konsolidačným postupom (koncentráciou alebo agregáciou mikropodnikov a malých podnikov) prostredníctvom daňovej úľavy. Rozpočet na opatrenie by predstavoval 120 mil. EUR v roku 2006, 242 mil. EUR v roku 2007 a 122 mil. EUR v roku 2008.

(9)

Právnym základom opatrenia je článok 2 vládneho nariadenia č. 106 zo 17. júna 2005 zmeneného na zákon č. 156 z 31. júla 2005. Právny základ obsahuje doložku o zastavení pomoci. Schéma štátnej pomoci nebola implementovaná.

(10)

Taliansko už podobné opatrenie uplatnilo v roku 2005 (3) v rámci nariadenia o skupinovej výnimke pre MSP (4). Vtedajšia verzia opatrenia obmedzovala daňovú úľavu na 50 % nákladov na poradenstvo pri koncentrácii a agregácii. Talianske orgány uviedli, že vzhľadom na uvedené obmedzenie malo opatrenie len slabý úspech. Bolo predložených 132 žiadostí v celkovej výške daňovej úľavy 3 442 261 EUR, z ktorých sa prijalo len 46 žiadostí s celkovou výškou daňovej úľavy 415 306 EUR.

III.   PRIPOMIENKY TALIANSKA

(11)

Listom z 30. januára 2007 talianske orgány informovali Komisiu, že rozpočet na predmetné opatrenie bol použitý na iné účely a že notifikované opatrenie nebolo implementované a bolo zrušené.

IV.   POSÚDENIE

(12)

Vzhľadom na to, že notifikácia bola stiahnutá, konanie sa stalo bezpredmetným.

V.   ZÁVER

(13)

Komisia preto rozhodla o ukončení konania v zmysle článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES, keďže toto sa stalo bezpredmetným po zrušení opatrenia zo strany Talianska,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vzhľadom na zrušenie notifikovaného opatrenia zo strany Talianska sa toto konanie stáva bezpredmetným. Komisia preto rozhodla o ukončení konania v zmysle článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 21. marca 2007

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C L 146, 22.6.2006, s. 18.

(2)  Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(3)  Založené na článku 9 vládneho nariadenia č. 35/2005 zmeneného na zákon č. 80/2005 a zaevidovaného Komisiou 21. apríla 2005 pod číslom XS 89/05.

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33).


Top