Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0275

2007/275/ES: Rozhodnutie Komisie zo 17. apríla 2007 o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly na miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES [oznámené pod číslom K(2007) 1547] (Text s významom pre EHP)

OJ L 116, 4.5.2007, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 29 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/oj

4.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/9


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. apríla 2007

o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly na miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES

[oznámené pod číslom K(2007) 1547]

(Text s významom pre EHP)

(2007/275/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 4 ods. 5,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 3 ods. 5,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 8 ods. 5,

keďže:

(1)

Smernicou 91/496/EHS sa stanovuje, že členské štáty vykonávajú veterinárne kontroly zvierat pochádzajúcich z tretích krajín, ktoré prichádzajú na územie Spoločenstva, v súlade s uvedenou smernicou.

(2)

Smernicou 97/78/ES sa stanovujú veterinárne kontroly určitých výrobkov živočíšneho pôvodu a určitých rastlinných výrobkov uvádzaných do Spoločenstva z tretích krajín.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2002/349/ES z 26. apríla 2002, ktorým sa ustanovuje zoznam produktov, ktoré sa majú skúmať na hraničných inšpekčných staniciach podľa smernice Rady 97/78/ES (4), sa stanovuje, že na výrobky živočíšneho pôvodu uvedené v danom rozhodnutí sa vzťahujú veterinárne kontroly na miestach hraničnej kontroly v súlade so smernicou 97/78/ES.

(4)

Keďže veterinárne kontroly na miestach hraničnej kontroly sa vykonávajú v tesnej spolupráci s colnými úradníkmi, je vhodné používať zoznam výrobkov zodpovedajúcich kombinovanej nomenklatúre (ďalej len „KN“) stanovenej v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (5) ako základ pre výber zásielok. Zoznam výrobkov v rozhodnutí 2002/349/ES by sa mal preto nahradiť zoznamom v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

(5)

V záujme racionálnosti právnych predpisov Spoločenstva je vhodné, aby zoznam v prílohe I k tomuto rozhodnutiu takisto zahŕňal zvieratá prichádzajúce do Spoločenstva z tretích krajín.

(6)

Zoznam v prílohe I k tomuto rozhodnutiu by mal stanovovať čo najpresnejší opis zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne kontroly podľa smernice 97/78/ES, s cieľom uľahčiť kontroly vykonávané príslušnými orgánmi na miestach hraničnej kontroly. Okrem toho sa v tomto rozhodnutí v prípade určitých kódov KN stanovuje, že veterinárne kontroly sa majú vzťahovať len na malú časť výrobkov patriacich do príslušnej kapitoly alebo položky. V takých prípadoch by sa stĺpec 3 prílohy I k tomuto rozhodnutiu mal vzťahovať na uplatniteľný kód KN a uvádzať podrobné údaje o produktoch, na ktoré by sa mali vzťahovať uvedené veterinárne kontroly.

(7)

Rozhodnutím 2002/349/ES sa stanovuje, že na zmiešané potravinárske výrobky obsahujúce len obmedzený percentuálny podiel produktov živočíšneho pôvodu sa naďalej vzťahujú vnútroštátne pravidlá.

(8)

S cieľom vyhnúť sa rozdielom vo výklade medzi členskými štátmi, ktoré vedú k deformáciám v obchode a k potenciálnym rizikám pre zdravie zvierat, by sa však teraz na úrovni Spoločenstva mali stanoviť pravidlá týkajúce sa zmiešaných výrobkov, ktoré môžu byť vyňaté z veterinárnych kontrol podľa smernice 97/78/ES.

(9)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (6), obsahuje definície určitých výrobkov. V záujme zhody právnych predpisov Spoločenstva je vhodné brať do úvahy uvedené definície v tomto rozhodnutí.

(10)

Existujú rozdiely, pokiaľ ide o riziko pre zdravie zvierat, ktoré sú spojené s dovozmi rôznych druhov produktov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva. Preto by toto rozhodnutie malo stanovovať, že na všetky zmiešané výrobky obsahujúce mäsové produkty by sa mali vzťahovať veterinárne kontroly, zatiaľ čo na zmiešané výrobky obsahujúce iné živočíšne produkty by sa mali uplatňovať odlišné kritériá na základe potreby harmonizovaných pravidiel na úrovni Spoločenstva.

(11)

Určité zmiešané výrobky sa počas výroby upravujú, čím sa znižuje potenciálne riziko pre zdravie zvierat v takýchto výrobkoch. Príslušné orgány, ktoré musia rozhodnúť o potrebe podrobenia zmiešaných výrobkov veterinárnym kontrolám, by preto ako rozpoznateľné charakteristické znaky mali používať vzhľad, trvanlivosť a fyzikálne vlastnosti.

(12)

V záujme konzistentnosti veterinárnych kontrol na miestach hraničnej kontroly, pokiaľ ide o zmiešané výrobky uvádzané do Spoločenstva, je vhodné stanoviť aj zoznam určitých potravín a zmiešaných výrobkov, ktoré je možné vyňať z veterinárnych kontrol stanovených v smernici 97/78/ES.

(13)

V záujme koherentnosti právnych predpisov Spoločenstva je vhodné zrušiť rozhodnutie 2002/349/ES a nahradiť ho týmto rozhodnutím.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne kontroly na miestach hraničnej kontroly pri uvedení do Spoločenstva, v súlade so smernicami 91/496/EHS a 97/78/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„zmiešaný výrobok“: potravina určená na ľudskú spotrebu, ktorá obsahuje spracované produkty živočíšneho pôvodu i produkty rastlinného pôvodu a zahŕňa tie, pri ktorých je spracovanie primárneho produktu neoddeliteľnou súčasťou finálneho produktu;

b)

„mäsové výrobky“: výrobky, ako sú definované v bode 7.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

c)

„spracované výrobky“: spracované výrobky uvedené v bode 7 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

d)

„mliečne výrobky“: výrobky, ako sú definované v bode 7.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 3

Veterinárne kontroly zvierat a výrobkov uvedených v prílohe I

1.   Na zvieratá a výrobky uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu sa vzťahujú veterinárne kontroly na miestach hraničnej kontroly v súlade so smernicami 91/496/EHS a 97/78/ES.

2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté kontroly zmiešaných výrobkov potrebné na zabezpečenie súladu s požiadavkami Spoločenstva na verejné zdravie.

3.   Prvotný výber výrobkov na účely veterinárnych kontrol uskutočňovaný na základe kombinovanej nomenklatúry v stĺpci I prílohy je spresnený odkazom na konkrétne znenie alebo veterinárne právne predpisy uvedené v stĺpci 3.

Článok 4

Zmiešané výrobky, na ktoré sa vzťahujú veterinárne kontroly

Veterinárne kontroly sa vzťahujú na tieto zmiešané výrobky:

a)

Zmiešané výrobky obsahujúce spracovaný mäsový výrobok.

b)

Zmiešané výrobky, pri ktorých najmenej polovicu hmoty predstavuje akýkoľvek spracovaný výrobok živočíšneho pôvodu iný než spracovaný mäsový výrobok.

c)

Zmiešané výrobky, ktoré neobsahujú žiadny spracovaný mäsový výrobok a pri ktorých menej ako polovicu hmoty predstavuje spracovaný mliečny výrobok, ak finálne produkty nespĺňajú požiadavky článku 6.

Článok 5

Osvedčenie, ktoré musí byť priložené k zmiešaným výrobkom, na ktoré sa vzťahujú veterinárne kontroly

K tým zmiešaným výrobkom, ktoré obsahujú spracovaný mäsový výrobok, sa pri uvedení do Spoločenstva prikladá príslušné osvedčenie pre mäsové výrobky stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva bez ohľadu na obsah akéhokoľvek iného živočíšneho produktu.

K tým zmiešaným výrobkom uvedeným v článku 4 písm. b) a článku 4 písm. c), ktoré obsahujú spracovaný mliečny výrobok, sa pri uvedení do Spoločenstva prikladá príslušné osvedčenie stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva.

K zmiešaným výrobkom, ktoré obsahujú iba spracované rybie alebo vaječné produkty živočíšneho pôvodu, sa pri uvedení do Spoločenstva prikladá príslušné osvedčenie stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo, ak sa také osvedčenie nevyžaduje, obchodný doklad.

Článok 6

Výnimka pre určité zmiešané výrobky a potraviny

1.   Odchylne od článku 3 sa na nasledujúce zmiešané výrobky alebo potraviny určené na ľudskú spotrebu, ktoré neobsahujú žiadne mäsové výrobky, nevzťahujú veterinárne kontroly:

a)

zmiešané výrobky obsahujúce menej ako polovicu hmoty akéhokoľvek iného spracovaného výrobku za predpokladu, že:

i)

sú trvanlivé pri teplote prostredia alebo celý ich obsah počas ich výroby jednoznačne prešiel úplným varom alebo procesom tepelnej úpravy, takže akýkoľvek surový produkt je denaturovaný;

ii)

sú jednoznačne označené ako určené na ľudskú spotrebu;

iii)

sú bezpečne zabalené alebo zapečatené v čistých nádobách;

iv)

je k nim pripojený obchodný doklad a sú označené etiketou v úradnom jazyku členského štátu, takže tento dokument a označenie spoločne poskytujú informácie o charaktere, množstve a počte balení zmiešaných výrobkov, krajine pôvodu, výrobcovi a zložke;

b)

zmiešané výrobky alebo potraviny uvedené v prílohe II.

2.   Každý mliečny výrobok, ktorý obsahujú akékoľvek zmiešané výrobky, však pochádza len z krajín uvedených v prílohe I k rozhodnutiu Komisie 2004/438/ES (7) a je spracovaný tak, ako sa stanovuje v uvedenej prílohe.

Článok 7

Zrušenie

Rozhodnutie 2002/349/ES sa zrušuje.

Článok 8

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od jedného mesiaca po dátume uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Ú. v. ES L 121, 8.5.2002, s. 6.

(5)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 301/2007 (Ú. v. EÚ L 81, 22.3.2007, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  Ú. v. EÚ L 154, 30.4.2004, s. 72.


PRÍLOHA I

ZOZNAM ZVIERAT A VÝROBKOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ VETERINÁRNE KONTROLY, AKO JE UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

V tomto zozname sa stanovujú zvieratá a výrobky podľa tovarovej nomenklatúry používanej v Spoločenstve s cieľom pomôcť pri výbere zásielok, ktoré sa musia podrobiť veterinárnym kontrolám na mieste hraničnej kontroly

Poznámky:

1.   Stĺpec 1:

V prípade, že sa používa štvorčíselný kód: pokiaľ nie je stanovené inak, všetky výrobky, ktorým predchádza tento štvorčíselný kód alebo na ktoré sa vzťahuje toto štvorčíslie, sa musia predložiť príslušnému orgánu na veterinárne kontroly.

Ak sa vyžaduje, že iba určité výrobky patriace pod ktorýkoľvek kód sa majú skúmať na základe veterinárnych kontrol, a v tovarovej nomenklatúre nie je žiadne špecifické členenie v rámci tohto kódu, kód sa označí výrazom Ex (napríklad Ex30 02: veterinárna kontrola sa vyžaduje iba v prípade materiálu pochádzajúceho zo zvierat a nie pre celú položku).

Číslice umiestnené v zátvorkách v stĺpci 1 sa nemajú zavádzať do systému Traces ustanoveného rozhodnutím Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces a o zmene rozhodnutia 92/486/EHS (1).

2.   Stĺpec 2:

Opis tovaru je taký, ako ho stanovuje deskriptívny stĺpec prílohy 1 k nariadeniu (EHS) č. 2658/87. Bližšie vysvetlenie k Spoločnému colnému sadzobníku nájdete v poslednej zmenenej a doplnenej verzii uvedenej prílohy.

Poznámka: Ďalšie informácie o výrobkoch zahrnutých do rôznych kapitol a položiek poskytujú vysvetlivky Svetovej colnej organizácie k Harmonizovanému systému alebo, pokiaľ ide o kódy kombinovanej nomenklatúry (KN), možno ich nájsť vo vysvetlivkách ku kombinovanej nomenklatúre.

3.   Stĺpec 3: Tento stĺpec uvádza podrobnosti o zaradených výrobkoch.

V niektorých prípadoch sa úradnému veterinárovi zasielajú určité živé zvieratá (ako sú napríklad plazy, obojživelníky, hmyz, červy alebo iné bezstavovce) alebo živočíšne produkty, v prípade ktorých nie sú stanovené harmonizované veterinárne podmienky pre dovoz do Spoločenstva, a preto nie je zavedené ani harmonizované dovozné osvedčenie. Podmienky dovozu všetkých živých zvierat inde nešpecifikovaných patria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (2), ale v prípade určitých zvierat sa uplatňujú vnútroštátne právne predpisy, pokiaľ ide o doklady, ktoré musia byť k zásielkam pripojené. Úradní veterinárni lekári musia zásielky preskúmať a vystaviť Spoločný veterinárny vstupný doklad (SVVD), v ktorom podľa potreby uvedú, že kontrola bola vykonaná a že zvieratá môžu vstúpiť do voľného obehu.

V určitých prípadoch, pokiaľ ide o živočíšne vedľajšie produkty, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu (3), nie je presne definovaný úplný rozsah pôsobnosti právnych predpisov Spoločenstva v súvislosti s odvodenými alebo spracovanými produktmi. Musia sa vykonať veterinárne kontroly výrobkov, ktoré sú spracované, ale v podstate sú to ešte vždy polotovary, ktoré sa pred predložením konečnému spotrebiteľovi majú ďalej spracovávať.

V týchto prípadoch musí úradný veterinárny lekár na mieste hraničnej kontroly stanoviť, či je konkrétny odvodený produkt spracovaný tak, že nespadá pod veterinárne kontroly stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva.

TABUĽKA

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, znenie v prípade opisu výrobkov v stĺpci 2 sa má považovať iba za orientačné, pričom rozsah pôsobnosti je stanovený, v kontexte tejto prílohy, rozsahom pôsobnosti kódov KN platných v čase prijatia tohto rozhodnutia.

Ak sú v tejto tabuľke uvedené ex kódy KN, rozsah pôsobnosti sa stanovuje pomocou uplatnenia kódu KN spoločne so zodpovedajúcim opisom.


Kód KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

Kapitola 1:   

Živé zvieratá

0101

Živé kone, somáre, muly a mulice

Všetky

0102

Živé hovädzie zvieratá

Všetky

0103

Živé svine

Všetky

0104 10

Živé ovce

Všetky

0104 20

Živé kozy

Všetky

0105

Živá hydina, menovite hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky

Všetky

0106

Ostatné živé zvieratá

Všetky

Položka zahŕňa tieto domáce alebo voľne žijúce zvieratá:

A.

Cicavce:

1.

Primáty

2.

Veľryby, delfíny a delfínovce (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugongy (cicavce radu Sirenia)

3.

Ostatné (ako sú soby, mačky, psy, levy, tigre, medvede, slony, ťavy, zebry, králiky, zajace, jelenia zver, antilopy, kamzíky, líšky, norky a ostatné zvieratá pre kožušinové farmy)

B.

Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)

C.

Vtáky:

1.

Dravé vtáky

2.

Psittaciformes (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)

3.

Ostatné (ako sú jarabice, bažanty, prepelice, sluky, močiarnice, holuby, hlucháne, strnádky, kačice divé, husi divé, drozdy plavé, drozdy čierne, škovránky, pinky, sýkorky, kolibríky, pávy, labute a ostatné vtáky nešpecifikované v položke 0105).

D.

Ostatné, ako napríklad včely (tiež prepravované v škatuliach, klietkach alebo úľoch), ostatný hmyz, žaby.

Do položky 0106 nepatria zvieratá, ktoré sú súčasťou cirkusov, zverincov alebo podobných kočovných výstav zvierat (položka 9508).

0106 11

Primáty

Všetky

0106 12

Veľryby, delfíny a delfínovce (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugongy (cicavce radu Sirenia)

Všetky

0106 19

Ostatné

Domáce králiky a cicavce okrem tých, ktoré sú súčasťou položiek 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 a 0106 12. Zahŕňa psy a mačky.

0106 20

Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)

Všetky

0106 31

Vtáky: dravé vtáky

Všetky

0106 32

Vtáky: Psittaciformes (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)

Všetky

0106 39

Ostatné

Zahŕňa: vtáky, okrem tých, ktoré patria do položiek 0105, 0106 31 a 0106 32, vrátane holubov.

0106 90 00

Ostatné

Všetky ostatné živé zvieratá nezahrnuté inam okrem cicavcov, vtákov a plazov. Táto položka sa vzťahuje na živé žaby, či už určené na chov pre viváriá, alebo na ľudskú konzumáciu.

Kapitola 2:   

Mäso a jedlé droby

 

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

výrobky druhov opísaných v položkách 0201 až 0208 alebo 0210 nevhodné alebo nespôsobilé na ľudskú konzumáciu;

b)

črevá, mechúre alebo žalúdky zo zvierat (položka 0504), alebo zvieracia krv (položka 0511 alebo 3002);

c)

živočíšne tuky, iné ako výrobky položky 0209 (kapitola 15).

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

Všetko

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

Všetko

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetko

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetko

0205 00

Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetko

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, mulov alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetko

0207

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetko

0208

Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

Nezahŕňa: suroviny neurčené na ľudskú konzumáciu.

Patria sem kosti a iný materiál na výrobu želatíny alebo kolagénu na ľudskú konzumáciu.

0208 10

Z králikov alebo zajacov

Všetko

0208 20 (00)

Žabie stehienka

Všetko

0208 30

Z primátov

Všetko

0208 40

Z veľrýb, delfínov a delfínovcov (cicavcov radu Cetacea); lamantínov a dugongov (cicavcov radu Sirenia)

Všetko

0208 50 (00)

Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek)

Všetko

0208 90

Ostatné: z domácich holubov, zo zveriny, iné ako z králikov alebo zajacov

Zahŕňa mäso prepelíc, tulenie mäso, sobie mäso alebo mäso akýchkoľvek iných druhov cicavcov.

0209 00

Prasačí tuk, neprerastený chudým mäsom, a hydinový tuk, nevyškvarený alebo iným spôsobom neextrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

Zahŕňa tuk i spracovaný tuk.

0210

Mäso a jedlé mäsové droby solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

Všetko: zahŕňa mäso, mäsové výrobky a kosti na ľudskú konzumáciu a iné výrobky živočíšneho pôvodu.

Do tejto kapitoly patrí spracovaná živočíšna bielkovina vrátane škvarkov na ľudskú konzumáciu. Zahŕňa sušené uši ošípaných na ľudskú konzumáciu.

Párky a salámy sú zaradené do položky 1601.

Kapitola 3:   

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

morské cicavce (položka 0106);

b)

mäso z cicavcov položky 0106 (položka 0208 alebo 0210);

c)

ryby (vrátane ich pečene, ikier a mlieča) alebo kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce, mŕtve a nespôsobilé alebo nevhodné na ľudskú konzumáciu pre ich prirodzenú povahu alebo vzhľadom na stav, v akom sa nachádzajú (kapitola 5); múčky, prášky alebo pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo z ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu (položka 2301), alebo

d)

kaviár a kaviárové náhradky pripravené z rybích ikier (položka 1604).

 

 

Táto kapitola zahŕňa živé ryby na chov a reprodukciu, živé ozdobné ryby a živé ryby alebo živé kôrovce prepravované v živom stave, ale určené na ľudskú konzumáciu.

 

 

Všetky výrobky v tomto oddiele podliehajú veterinárnym kontrolám.

0301

Živé ryby

Všetky: Zahŕňa pstruhy, úhory, kapry alebo akékoľvek iné druhy alebo ryby dovážané na chov alebo reprodukciu.

So živými rybami dovážanými na okamžitú ľudskú konzumáciu sa na účely veterinárnych kontrol zaobchádza tak, ako keby to boli výrobky.

Zahŕňa ozdobné ryby položky 0301 10.

0302

Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304*.

Všetky

0302 70

Pečene, ikry a mliečie

 

0303

Ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

Všetky:

Zahŕňa lososa tichooceánskeho, okrem pečene, ikier a mliečia; lososa nerka (červený losos); ostatné lososovité ryby, okrem pečene, ikier a mliečia; pstruha; lososa atlantického; a všetky ostatné ryby.

0304

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené

 

0305

Ryby, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo

počas údenia; múky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

Všetky: Zahŕňa ostatné produkty rybolovu, ako sú múky, múčky a pelety vhodné na ľudskú konzumáciu vyrobené z rýb, kôrovcov alebo iných vodných bezstavovcov.

0306

Kôrovce, tiež bez panciera, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve;

kôrovce, v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené,

mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Všetky: Živé kôrovce dovážané na okamžitú ľudskú konzumáciu sa na účely veterinárnych kontrol považujú za výrobky a zaobchádza sa s nimi ako s výrobkami.

0307

Mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve;

vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, mrazené;

sušené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Všetky:

Patria sem Bonamia Ostreae a Martelia refringens, takisto mäkkýše a vodné bezstavovce, ktoré môžu byť uvarené a potom chladené alebo mrazené.

Živé mäkkýše dovážané na okamžitú ľudskú konzumáciu sa na účely veterinárnych kontrol považujú za výrobky a zaobchádza sa s nimi ako s výrobkami.

Patrí sem mäso slimákov.

0307 60 00

Slimáky, iné ako morské

Zahŕňa suchozemské ulitníky druhov Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum a druhy čeľade Achatinidae.

Zahŕňa živé slimáky na okamžitú ľudskú konzumáciu a takisto mäso zo slimákov na ľudskú konzumáciu.

Zahŕňa slimáky mierne predvarené alebo vopred pripravené.

0307 91 00

Živé vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé alebo chladené

Všetky

0307 99 90

Ostatné: tento kód zahŕňa múky, múčky a pelety z vodných bezstavovcov iných ako kôrovce, vhodné na ľudskú konzumáciu

Všetko: Zahŕňa rybiu múčku na ľudskú konzumáciu.

Kapitola 4:   

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1.

Pod „mliekom“ sa rozumie mlieko plnotučné alebo čiastočne alebo úplne odstredené mlieko.

2.

Na účely položky 0405:

a)

termín „maslo“ znamená prírodné, srvátkové alebo rekonštituované maslo (čerstvé, solené alebo stuchnuté vrátane konzervovaného masla) získané výlučne z mlieka s obsahom mliečneho tuku 80 % alebo väčším, ale nie väčším ako 95 % hmotnosti, s maximálnym obsahom beztukovej mliečnej sušiny 2 % hmotnosti a s maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti. Maslo neobsahuje pridané emulgátory, ale môže obsahovať chlorid sodný, potravinárske farbivá, neutralizačné soli a kultúry neškodných baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu;

b)

termín „mliečne nátierky“ znamená roztierateľnú emulziu typu voda v oleji obsahujúcu mliečny tuk ako jediný tuk vo výrobku, s obsahom mliečneho tuku 39 % alebo väčším, ale menším ako 80 % hmotnosti.

3.

Výrobky získané koncentráciou srvátky a s prídavkom mlieka alebo mliečneho tuku sa majú zatriediť do položky 0406, ak majú tieto tri charakteristické znaky:

a)

obsah mliečneho tuku 5 % alebo viac hmotnosti vyjadrený na sušinu;

b)

obsah sušiny aspoň 70 %, ale nepresahujúci 85 % hmotnosti, a

c)

sú tvarované alebo tvarovateľné.

4.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

výrobky získané zo srvátky, obsahujúce viac ako 95 % hmotnosti laktózy vyjadrenej ako bezvodá laktóza počítaná na sušinu (položka 1702) alebo

b)

albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov počítaných na sušinu) (položka 3502) alebo globulíny (položka 3504).

0401

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Všetko: Mlieko zahŕňa mlieko, ktoré je surové, pasterizované alebo termizované.

Zahŕňa frakcie mlieka.

Mlieko určené na výživu zvierat je zahrnuté v položke 2309.

0402

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Všetko

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

Všetko:

Zahŕňa smotanu, maslo a ochutené, želatínované, zmrazené a fermentované mlieko a koncentrované mlieko na ľudskú konzumáciu.

Zmrzlina patrí do položky 2105.

0404

Srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Všetko

0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky

Všetko: Zahŕňa mliečne nátierky.

0406

Syry a tvaroh

Všetky

0407 00

Vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené

Všetky: Zahŕňa násadové vajcia a vajcia zbavené špecifikovaných choroboplodných zárodkov (SPF) a takisto vajcia na ľudskú konzumáciu.

Zahŕňa „storočné vajcia“.

Vaječný albumín nevhodný na ľudskú konzumáciu je zahrnutý v položke 3502.

0408

Vtáčie vajcia, bez škrupín, a vaječné žĺtky čerstvé, sušené, varené vo vode alebo v pare, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Všetky: Táto položka zahŕňa vaječné výrobky, tiež tepelne spracované.

Do tejto položky patria celé vajcia bez škrupín a vaječné žĺtky všetkých vtákov. Výrobky tejto položky môžu byť čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované (napr. valcovité „dlhé vajcia“), mrazené alebo inak konzervované. Všetky patria do tejto položky bez ohľadu na to, či obsahujú pridaný cukor alebo iné sladidlá a či sú určené na používanie ako potravina alebo na priemyselné účely (napr. pri činení koží).

Do tejto položky nepatrí:

a)

olej z vaječných žĺtkov (položka 1506);

b)

vaječné prípravky obsahujúce ochucovadlá, koreniny alebo iné prísady (položka 2106);

c)

lecitín (položka 2923);

d)

oddelený vaječný bielok (vaječný albumín) (položka 3502).

0409 00 00

Prírodný med

Všetky

Do tejto položky patrí med, ktorý produkujú včely (Apis Mellifera) alebo iný hmyz, separovaný alebo v pláste alebo obsahujúci kúsky plástu, za predpokladu, že neobsahuje pridaný cukor ani iné látky. Taký med môže mať označenie s udaním kvetinového zdroja, pôvodu alebo farby.

Do položky nepatrí prírodný med a zmesi prírodného a umelého medu (položka 1702).

0410 00 00

Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Všetky

Táto položka zahŕňa materskú kašičku a propolis a takisto zahŕňa kosti alebo iný materiál pochádzajúci zo zvierat určený na ľudskú konzumáciu.

Do tejto položky patrí hmyz alebo vajíčka hmyzu určené na ľudskú konzumáciu.

Táto položka 0410 00 00 zahŕňa výrobky živočíšneho pôvodu vhodné na ľudskú konzumáciu, v kombinovanej nomenklatúre inde nešpecifikované ani nezahrnuté. Patria sem:

a)

korytnačie vajcia;

b)

lastovičie hniezda („vtáčie hniezda“).

Do položky 0410 00 00nepatrí zvieracia krv, tiež jedlá, tekutá ani sušená (položka 0511 alebo 3002)

Kapitola 5:   

Produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

 

 

Dodatočné požiadavky na výber pre určité výrobky v tejto kapitole sú stanovené v kapitole VIII prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 (vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie a časti peria).

1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

jedlé výrobky (iné ako zvieracie črevá, mechúre a žalúdky, celé alebo ich časti, zvieracia krv, tekutá alebo sušená);

b)

kože alebo kožky (vrátane kožušín), iné ako tovar položky 0505 a odrezky a podobný odpad zo surových koží alebo kožiek položky 0511 (kapitola 41 alebo 43);

c)

živočíšne textilné suroviny, iné ako konské vlásie a odpad z konského vlásia (trieda XI) alebo

d)

pripravené zväzky alebo trsy na výrobu metiel alebo kief (položka 9603).

2.

V celej nomenklatúre sa za „slonovinu“ považujú kly slona, hrocha, mroža, narvala, tesáky diviaka, rohy nosorožca a zuby všetkých zvierat.

3.

V celej nomenklatúre sa za „vlásie“ považujú chlpy z hrivy alebo chvosta koňovitých a hovädzích zvierat.

0502 10 00

Štetiny a chlpy z ošípaných, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy a odpad z nich

Pod nespracovanými štetinami ošípaných sa rozumejú štetiny ošípaných, ktoré neprešli priemyselným umytím, neboli získané činením ani podrobené inej forme úpravy na odstránenie patogénnych látok.

0503 00 00

Vlásie a odpad z vlásia

Všetko vlásie v rámci tohto kódu sa musí oznámiť príslušnému veterinárnemu orgánu. Môže sa vyžadovať dôkaz o statuse, druhu a o úprave, ktorou prešli.

Do položky 0503 nie sú zaradené chlpy, ktoré prešli procesom spriadania alebo sú spojené koncami k sebe. Tento kód nezahŕňa iba nespracované vlásie, ale aj vlásie, ktoré bolo prané, farbené, odfarbované, stáčané alebo inak pripravené.

0504 00 00

Zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako rybie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

Všetko: Zahŕňa žalúdky, mechúre a črevá čistené, solené, sušené alebo zahriate pochádzajúce z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz alebo z hydiny.

0505

Koža a ostatné časti vtáčieho tela, s perím alebo páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria (tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho častí.

Všetko – okrem upraveného dekoratívneho peria, upraveného peria, ktoré prevážajú cestujúci na ich súkromné účely alebo zásielok upraveného peria poslaných súkromným osobám na nepriemyselné účely.

Položka 0505 zahŕňa neupravené kože a ostatné časti vtáčieho tela, ako aj tie, ktoré boli upravené týmto spôsobom: iba čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu, ale inak neopracované ani nepreparované.

 

 

Perie z druhov používaných na vypchávanie; páperie, surové alebo ostatné.

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov

Zahŕňa kosti na výrobu želatíny alebo kolagénu, ak pochádzajú z jatočných trupov, ktoré boli zabité na ľudskú konzumáciu, a kostnej múčky na ľudskú konzumáciu.

Požiadavky na výber sú stanovené v kapitole X prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 (kosti a výrobky z kostí atď.).

0507

Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a zobáky, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov

Požiadavky na výber loveckých trofejí sú stanovené v kapitole VII prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Zahŕňa upravené lovecké trofeje z vtákov a kopytníkov, a to výhradne kosti, rohy, kopytá, pazúry, parohy, zuby, surové kože alebo usne z tretích krajín.

ex 0510 00 00

Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená;

žľazy a ostatné živočíšne produkty používané na prípravu farmaceutických výrobkov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované

Požiadavky na výber sú stanovené v kapitole XI prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002, živočíšne vedľajšie produkty na výrobu krmiva pre domáce zvieratá, na výrobu farmaceutických a iných technických výrobkov.

Tento kód zahŕňa žľazy, iné živočíšne produkty a žlč.

Sušené žľazy a produkty patria do položky 3501.

0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nevhodné na ľudskú konzumáciu

Zahŕňa genetický materiál (spermie a embryá živočíšneho pôvodu, ako sú hovädzie zvieratá, ovce, kozy, kone a svine).

Zahŕňa takisto vedľajšie živočíšne produkty kategórií 1 a 2.

0511 10 00

Býčie spermie

 

0511 91

Výrobky z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov; mŕtve zvieratá kapitoly 3

Všetky: zahŕňa rybie ikry na násadu a mŕtve zvieratá. Zahŕňa živočíšne vedľajšie produkty na výrobu krmiva pre domáce zvieratá, na výrobu farmaceutických a iných technických výrobkov.

0511 99 (10)

Šľachy; odrezky a podobný odpad zo surových koží alebo kožiek

Všetky

0511 99 90

Ostatné

Všetko: do tejto položky patria embryá, vajíčka, spermie a genetický materiál nezahrnutý do 0511 10 a embryá, vajíčka, spermie a genetický materiál iných druhov ako hovädzích zvierat.

Zahŕňa živočíšne vedľajšie produkty na výrobu krmiva pre domáce zvieratá alebo iných technických výrobkov.

Zahŕňa včelie produkty určené na používanie vo včelárstve.

Zahŕňa takisto mŕtve zvieratá kapitoly 1 (psy a mačky).

Zahŕňa materiál, ktorého základné vlastnosti neboli zmenené, a jedlú zvieraciu krv nepochádzajúcu z rýb, na ľudskú konzumáciu.

Kapitola 12:   

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny

 

 

Veterinárne kontroly sa vzťahujú len na určité rastlinné výrobky.

ex 1213 00 00

Obilná slama a plevy, nespracované, tiež rezané, mleté,

lisované alebo vo forme peliet

Zahŕňa iba seno a slamu.

ex 1214 (90)

Kvaka, kŕmna repa, krmovinové korene, seno, lucerna (alfalfa), ďatelina, vičenec, kel zimný (kučeravý), vlčí bôb, vika a podobné krmovinové produkty, tiež vo forme peliet:

Ostatné

Zahŕňa iba seno a slamu.

Kapitola 15:   

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky

1.

Do tejto kapitoly nepatrí:

a)

bravčový tuk alebo hydinový tuk položky 0209;

b)

kakaové maslo, kakaový tuk a kakaový olej (položka 1804);

c)

jedlé prípravky obsahujúce viac než 15 % hmotnosti výrobkov položky 0405 (spravidla kapitola 21);

d)

škvarky (položka 2301) alebo rezíduá z položiek 2304 až 2306.

2.

Do položky 1518 nepatria tuky alebo oleje alebo ich frakcie len denaturované; tieto výrobky sa majú zatriediť do položiek, do ktorých patria tuky, oleje a ich nedenaturované frakcie.

3.

Mydlové kaly, olejové usadeniny a kaly, stearínová smola, rezíduá z tuku ovčej vlny a glycerínová smola patria do položky 1522.

 

 

Všetky oleje pochádzajúce zo zvierat.

Dodatočné požiadavky na výber sú stanovené v nariadení (ES) č. 1774/2002 takto:

Príloha VII kapitola IV; kafilerické tuky a rybí olej.

Príloha VIII kapitola XII; kafilerické tuky z materiálov kategórie 2 na oleochemické účely.

Príloha VIII, kapitola XIII; deriváty tukov.

Deriváty tukov zahrňujú prvostupňové produkty pochádzajúce z tukov a olejov, ak sú v čistom stave vyrobené metódou stanovenou v kapitole III prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1774/2002. Deriváty zmiešané s inými materiálmi nie sú zahrnuté.

1501 00

Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk iný ako položky 0209 alebo 1503

Všetko

1502 00

Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako položky 1503

Všetko

1503 00

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované alebo zmiešané alebo inak upravené

Všetko

1504

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo z morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Rybie oleje – a oleje z morských cicavcov.

Rôzne jedlé prípravky patria do kapitoly 21.

1506 00 00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Neštiepené tuky alebo oleje a tiež ich východiskové frakcie vyrobené metódou stanovenou v kapitole III prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Deriváty zmiešané s inými materiálmi nie sú zahrnuté.

Do položky 1516 patria živočíšne a rastlinné tuky a oleje, ktoré prešli špecifickou chemickou premenou takého druhu, ako sa uvádza nižšie, ale inak sa neupravovali.

Do položky patria aj frakcie živočíšnych alebo rastlinných tukov a olejov upravené podobným spôsobom.

Hydrogenácia, ktorú ovplyvňuje uvedenie produktov do styku s čistým hydrogénom pri vhodnej teplote a tlaku v prítomnosti katalyzátora (zvyčajne jemne rozptýleného niklu), zvyšuje bod topenia tukov a zvyšuje konzistenciu olejov premenou nenasýtených glyceridov na nasýtené glyceridy s vyššími bodmi topenia.

1516 10

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené

Iba živočíšne tuky a oleje. Deriváty zmiešané s inými materiálmi nie sú zahrnuté do veterinárnych kontrol.

Na veterinárne účely deriváty tukov zahrňujú prvostupňové produkty pochádzajúce zo živočíšnych tukov a olejov, ak sú v ich čistom stave vyrobené metódou stanovenou v kapitole III prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

ex 1518 00

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky živočíšnych alebo rastlinných tukov, alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov, alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Iba živočíšne tuky a oleje.

Iba kafilerické tuky.

Deriváty tukov vyrobené metódou stanovenou v kapitole III prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Deriváty zmiešané s inými materiálmi nie sú zahrnuté.

1518 00 (91)

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516

Iba živočíšne tuky a oleje.

Požiadavky na výber sú stanovené v kapitole XIII prílohy VIII (pre deriváty tukov) a v kapitole XII prílohy VIII (pre kafilerické tuky z materiálov kategórie 2 na oleochemické účely) k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

1518 00 (95)

Nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a ich frakcie

Tuky a olejové prípravky pochádzajúce zo zvierat.

1521 90 (91)

Surový včelí vosk a ostatné hmyzie vosky, tiež rafinované

Včelí vosk na technické účely.

Dodatočné požiadavky na výber sú stanovené v kapitole IX prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 – Požiadavky na včelárske výrobky.

1521 90 (99)

Ostatné

Včelie produkty na včelárske účely.

Dodatočné požiadavky na výber sú stanovené v kapitole IX prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 – Požiadavky na včelárske výrobky. Včelárske výrobky iné ako včelie produkty na včelárske účely sa musia predkladať na základe kódu 0511 99„Ostatné“.

Kapitola 16:   

Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo z ostatných vodných bezstavovcov:

1.

Do tejto kapitoly nepatrí mäso, droby, ryby, kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce pripravené alebo konzervované spôsobmi uvedenými v kapitole 2 alebo 3 v položke 0504.

2.

Do tejto kapitoly patria potravinárske prípravky, ak obsahujú viac ako 20 % hmotnosti párkov, salámy, mäsa, drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, alebo ich kombinácie. Ak tieto prípravky obsahujú dva alebo viacero uvedených výrobkov, zatrieďujú sa do položky kapitoly 16 zodpovedajúcej zložke alebo zložkám, ktorých hmotnosť prevláda. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na plnené výrobky položky 1902 ani na prípravky položky 2103 alebo 2104.

 

 

Do tejto kapitoly patria zmiešané výrobky obsahujúce spracovaný živočíšny produkt.

1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, mäsových drobov alebo z krvi; potravinové prípravky, na základe týchto výrobkov

Patrí sem konzervované mäso v rôznych formách.

1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, mäsové droby alebo krv

Patrí sem konzervované mäso v rôznych formách.

1603 00

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo z ostatných vodných bezstavovcov

Všetko: zahŕňa surimi, rybiu bielkovinu vo forme rôsolu, tiež chladené alebo mrazené.

1604

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhradky z rybacích ikier; ryby, celé alebo ich časti, ale nie mleté

Všetko: varené alebo predvarené potravinárske prípravky obsahujúce mäkkýše alebo ryby.

Zahŕňa konzervované ryby a konzervovaný kaviár v hermeticky uzavretých nádobách.

Rybie výrobky zmiešané s cestovinami patria do položky 1902.

1605

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované

Všetko: Do tejto položky patria celkom pripravené alebo predpripravené slimáky.

Zahŕňa konzervované kôrovce alebo iné vodné bezstavovce.

Kapitola 17:   

Cukor a cukrovinky

 

Do tejto kapitoly nepatria chemicky čisté cukry iné ako sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza

 

1702 11 00

Laktóza a laktózový sirup obsahujúce v sušine 99 % hmotnosti laktózy alebo viac vyjadrenej ako bezvodá laktóza, počítané na sušinu

 

Kapitola 19:   

Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo z mlieka; cukrárske výrobky

Do tejto kapitoly okrem plnených výrobkov položky 1902 nepatria potravinové prípravky obsahujúce v množstve väčšom ako 20 % hmotnosti párkov, salámy, mäsa, drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov alebo akúkoľvek kombináciu týchto výrobkov (kapitola 16).

 

 

Do tejto kapitoly patria zmiešané výrobky obsahujúce spracované živočíšne produkty.

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupičky, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkovom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Prípravky na kulinárske účely sú zahrnuté v kapitolách 16 a 21.

ex 1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo

inak upravené, ako sú špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky,

ravioli, cannelloni; kuskus, tiež pripravený

Zahŕňa varené alebo predvarené prípravky na kulinárske účely obsahujúce živočíšne produkty.

1902 20 (10)

Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov

Všetky

1902 20 (30)

Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti párkov, salámy a podobných výrobkov, z mäsa a mäsových drobov akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu

Všetky

1902 20 (91)

Varené

Všetky

1902 20 (99)

Ostatné [ostatné plnené cestoviny, nie varené]

Všetky

ex 1905

Pekárske výrobky

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú mäso.

Kapitola 20:   

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z ostatných častí rastlín

Do tejto kapitoly nepatria potravinové prípravky obsahujúce v množstve väčšom ako 20 % hmotnosti párkov, salámy, mäsa, drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov alebo akúkoľvek kombináciu týchto výrobkov (kapitola 16).

ex 2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006

Do tejto kapitoly patria zmiešané výrobky obsahujúce spracovaný živočíšny produkt.

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú mäso.

ex 2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú mäso.

Kapitola 21:   

Rôzne jedlé prípravky

1.

Do tejto kapitoly nepatria jedlé prípravky, iné ako výrobky uvedené v položke 2103 alebo 2104, obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti párkov, salámy, mäsa, drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov alebo kombináciu týchto výrobkov (kapitola 16).

2.

Na účely položky 2104 termín „homogenizované zložené potravinové prípravky“ znamená prípravky pozostávajúce z jemne homogenizovanej zmesi dvoch alebo viacerých základných zložiek, ako je mäso, ryby, zelenina alebo ovocie, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, s hmotnosťou netto nepresahujúcou 250 g. Pri aplikácii tejto definície sa neprihliada na malé množstvo prísad pridaných na ochutenie, konzerváciu alebo z ostatných dôvodov. Tieto prípravky môžu obsahovať malé množstvo viditeľných kúskov prísad.

 

 

Do tejto kapitoly patria zmiešané výrobky obsahujúce spracovaný živočíšny produkt.

ex 2103 (90 90)

Omáčky a prípravky na omáčky; zmesi korenín a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múka a krupica a pripravená horčica

Ostatné

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú mäso.

ex 2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo výrobky živočíšneho pôvodu v súlade s týmto rozhodnutím.

ex 2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú spracované mlieko v súlade s týmto rozhodnutím.

ex 2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo výrobky živočíšneho pôvodu v súlade s týmto rozhodnutím.

ex 2106 10

Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú výrobky živočíšneho pôvodu v súlade s týmto rozhodnutím.

2106 90 (10)

Syrové fondues

Všetky

2106 90 (98)

Ostatné

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo výrobky živočíšneho pôvodu v súlade s týmto rozhodnutím.

Kapitola 23:   

Zvyšky a odpad potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre zvieratá

Do položky 2309 sú zatriedené výrobky používané na kŕmenie zvierat, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, získané spracovaním rastlinných alebo živočíšnych materiálov v takom rozsahu, že stratili podstatné charakteristické znaky pôvodného materiálu, iné ako rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty tohto spracovania.

2301

Múčka, krupica a pelety z mäsa alebo mäsových drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nevhodné na ľudskú konzumáciu; škvarky

Zahŕňa: spracovanú živočíšnu bielkovinu neurčenú na ľudskú konzumáciu.

Mäsovokostná múčka, múčka z peria, sušené škvarky, neurčené na ľudskú konzumáciu

Požiadavky na výber spracovanej živočíšnej bielkoviny sú stanovené v kapitole II prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

ex 2309

Prípravky používané ako krmivo pre zvieratá

Zahŕňa krmivo pre domáce zvieratá, psie žuvačky a zmesi múčok.

Požiadavky na výber krmiva pre domáce zvieratá a psích žuvačiek sú stanovené v kapitole II prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

2309 10

Krmivo pre psov a mačky, v balení na predaj v malom

Všetko

2309 90

Ostatné

Do tejto položky patria výrobky obsahujúce rozpustné výrobky z rýb alebo morských cicavcov, mliečne výrobky alebo iné uhľohydráty.

Zahŕňa mledzivo a konzumné mlieko neurčené na ľudskú konzumáciu a výrobky obsahujúce mlieko neurčené na ľudskú konzumáciu.

2309 90 (99)

Ostatné

Zahŕňa vaječné výrobky neurčené na ľudskú konzumáciu a ostatné spracované výrobky živočíšneho pôvodu neurčené na ľudskú konzumáciu.

Výrobky na účely kŕmenia zvierat, vrátane zmesí krupice (ako napríklad kopytová a rohová krupica atď.).

Požiadavky na výber pre vaječné produkty sú stanovené v kapitole X prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Kapitola 28:   

Výrobky chemického priemyslu a príbuzného priemyslu

ex 2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany; polyfosforečnany, tiež chemicky definované

Kontroly sa vzťahujú len na určité fosforečnany vápnika.

2835 (25)

Hydrogenfosforečnan vápenatý („dikalciumfosfát“)

Požiadavky na výber dikalciumfosfátu sú stanovené v kapitole VII prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

2835 (26)

Ostatné fosforečnany vápnika

Požiadavky na výber trikalciumfosfátu sú stanovené v kapitole VIII prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Kapitola 30:   

Farmaceutické výrobky

 

 

Na hotové liečivá sa nevzťahujú veterinárne právne predpisy pre dovoz. Zahrnuté sú medziprodukty pochádzajúce z materiálu kategórie 3 a určené na technické účely v lekárskych prístrojoch, diagnostike in vitro, laboratórnych reagentoch a kozmetických prípravkoch.

3001

Žľazy a ostatné orgány na organoterapeutické použitie, sušené, tiež v prášku; výťažky zo žliaz alebo iných orgánov, alebo z ich výlučkov na organoterapeutické použitie; heparín a jeho soli; ostatné ľudské alebo živočíšne látky pripravené na terapeutické alebo na profylaktické použitie, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Zahŕňa: iba materiál pochádzajúci zo zvierat.

Vzťahuje sa na požiadavky na výber v nariadení (ES) č. 1774/2002:

Príloha VIII kapitola IV krv a krvné produkty používané na technické účely, ale bez konského séra, a príloha VIII kapitola XI živočíšne vedľajšie produkty na výrobu krmiva vrátane krmiva pre domáce zvieratá a na výrobu technických výrobkov okrem polotovarov uvedených v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2007/2006 (4).

3001 (10)

Žľazy a ostatné orgány, sušené, tiež v prášku

Iba výrobky živočíšneho pôvodu.

3001 (20 90)

Výťažky zo žliaz alebo z iných orgánov, alebo z ich výlučkov, ostatné

Iba výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 3002

Ľudská krv; živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo diagnostické použitie; antiséra a ostatné krvné zložky a modifikované imunologické výrobky, tiež získané biotechnologickými procesmi; očkovacie látky, toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné produkty

Iba výrobky živočíšneho pôvodu.

3002 (10 10)

Antiséra a ostatné krvné zložky a modifikované imunologické výrobky, tiež získané biotechnologickými procesmi

Iba antiséra živočíšneho pôvodu.

Nezahŕňa pripravené liečivá a hotové výrobky určené pre konečného spotrebiteľa.

V položke 3002 sú požiadavky na výber rovnaké ako v prípade živočíšnych vedľajších produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 v:

kapitole III prílohy VII (krvné produkty);

kapitole IV prílohy VIII (krv a krvné produkty na technické účely);

v kapitole V prílohy VIII (konské sérum).

3002 (10 99)

Hemoglobín, krvné globulíny a sérové globulíny: Ostatné

Iba materiál pochádzajúci zo zvierat.

3002 (90 30)

Živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo na diagnostické účely

 

ex 3002 (90 50)

Kultúry mikroorganizmov

Patogény a kultúry patogénov.

ex 3002 (90 90)

Ostatné

Patogény a kultúry patogénov.

Kapitola 31:   

Hnojivá

 

 

Do tejto kapitoly nepatrí živočíšna krv položky 0511.

ex 3101 00 00

Živočíšne hnojivá, tiež navzájom zmiešané alebo chemicky upravené; hnojivá získané zmiešaním alebo chemickou úpravou živočíšnych alebo rastlinných produktov

Iba výrobky pochádzajúce zo zvierat v čistej forme. Zahŕňa hnoj, ale nezahŕňa zmesi hnoja s chemickými látkami a hnojivá.

Požiadavky na výber hnoja, spracovaného hnoja alebo výrobkov zo spracovaného hnoja sú stanovené v kapitole III prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Kapitola 35:   

Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

ex 3501

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje

Kazeín na ľudskú konzumáciu alebo na účely kŕmenia zvierat.

Požiadavky na výber mlieka, mliečnych výrobkov a mledziva neurčeného na ľudskú konzumáciu sú stanovené v nariadení (ES) č. 1774/2002.

ex 3502

Albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov, obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov, počítaných v sušine), albumináty a iné deriváty albumínu

Zahŕňa výrobky pochádzajúce z vajec a výrobky pochádzajúce z mlieka, tiež na ľudskú konzumáciu (vrátane výrobkov na účely kŕmenia zvierat), ako sa uvádza nižšie.

Vaječné výrobky a mliečne výrobky a spracované výrobky na ľudskú konzumáciu sú definované v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Požiadavky na výber vaječných výrobkov neurčených na ľudskú konzumáciu sú stanovené v kapitole X prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002; a na výber mlieka, mliečnych výrobkov a mledziva neurčených na ľudskú konzumáciu sú podmienky stanovené v kapitole V prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

ex 3503 00

Želatína (vrátane želatíny v obdĺžnikových a štvorcových fóliách, tiež povrchovo upravené alebo farbené) a deriváty želatíny; vyzina; iné gleje živočíšneho pôvodu, okrem kazeínových glejov položky 3501

Želatína určená na ľudskú konzumáciu a na účely potravinárskeho priemyslu.

Na želatínu položky 9602, (prázdne kapsuly) sa veterinárne kontroly nevzťahujú.

Požiadavky na výber želatíny a hydrolyzovanej bielkoviny neurčenej na ľudskú konzumáciu sú stanovené v kapitole VI prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

ex 3504 00 00

Peptóny a ich deriváty; ostatné proteínové látky a ich deriváty, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; prášok z kože, tiež chrómovaný

Kolagén a hydrolyzované bielkoviny.

Požiadavky na výber želatíny a hydrolyzovanej bielkoviny sú stanovené v kapitole VI prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Zahŕňa kolagénové výrobky na báze bielkoviny pochádzajúce z koží, kožiek a šliach zvierat, v prípade ošípaných, hydiny a rýb, aj vrátane kostí.

Zahŕňa hydrolyzované bielkoviny pozostávajúce z polypeptidov, peptidov alebo aminokyselín a ich zmesí, získané hydrolýzou živočíšnych vedľajších produktov.

Zahŕňa všetky mliečne vedľajšie produkty na ľudskú konzumáciu.

ex 3507

Enzýmy; pripravené enzýmy, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Syridlo a koncentráty na ľudskú konzumáciu.

3507 10 00

Syridlo a syridlové koncentráty

 

Kapitola 41:   

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne

 

 

Kože a kožky kopytníkov a vtákov iba položiek 4101, 4102, 4103.

Doplňujúce požiadavky na výber koží a kožiek kopytníkov sú stanovené v kapitole VI prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

4101

Surové kože a kožky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané

Veterinárne kontroly sa uplatňujú iba na čerstvé, chladené alebo upravené kože.

Zahŕňa kože sušené, suchosolené, mokrosolené alebo inak konzervované ako činením.

4102

Surové kožky z oviec alebo jahniat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kože vylúčené poznámkou 1 c) k tejto kapitole

Uplatňuje sa iba na čerstvé, chladené alebo upravené kože.

Zahŕňa kože sušené, suchosolené, mokrosolené alebo inak konzervované ako činením.

4103

Ostatné surové kože a kožky (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kože vylúčené poznámkou 1 b) alebo 1 c) k tejto kapitole

Zahŕňa iba čerstvé, chladené alebo upravené kože.

Zahŕňa kože a kožky vtákov alebo rýb a prípadných loveckých trofejí.

Kapitola 42:   

Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

1.

Do tejto kapitoly nepatria (okrem iných výrobkov) tieto výrobky veterinárneho záujmu:

a)

sterilný chirurgický katgut a podobný sterilný materiál na zošívanie (položka 3006);

b)

struny, kože na bubny alebo podobné, alebo ostatné časti hudobných nástrojov (položka 9209).

4205 00 00

Ostatné výrobky z usne alebo kompozitnej usne

Zahŕňa materiál na výrobu psích žuvačiek.

ex 4206

Výrobky z čriev (iné ako mesinský vlas), zo zlatotepeckej blany, z mechúrov alebo zo šliach

Zahŕňa takisto materiál na výrobu psích žuvačiek.

Kapitola 43:   

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich

1.

Termín „kožušiny“ znamená okrem surových kožušín položky 4301 v celej nomenklatúre kože alebo kožky všetkých zvierat, vyčinené alebo upravené, neodchlpené.

2.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

vtáčie kože alebo časti vtáčích koží s perím alebo páperím, alebo ošklbané (položka 0505 alebo 6701);

b)

surové kože a kožky, tiež neodchlpené, kapitoly 41 [pozri poznámku 1 c) k uvedenej kapitole].

ex 4301

Surové kožušiny (vrátane hláv, chvostov, nôžok a ostatných kúskov alebo odrezkov, vhodných na použitie v kožušníctve), iné ako surové kože a kožky položiek 4101, 4102 alebo 4103

Iba z vtákov alebo kopytníkov.

4301 (30 00)

Z jahniat, a to: astrachánskych, broadtailových, karakulských, perziánových a podobných jahniat, jahniat indických, čínskych, mongolských alebo tibetských, celé, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok

Dodatočné požiadavky na výber koží a kožiek kopytníkov sú stanovené v kapitole VI prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

4301 (80 80)

Ostatné

Iba z vtákov alebo z kopytníkov.

4301 (90 00)

Hlavy, chvosty, nôžky a ostatné kúsky alebo odrezky, vhodné na použitie v kožušníctve

 

Kapitola 51:   

Vlna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia

a)

„Vlna“ znamená prírodné vlákno z oviec alebo jahniat.

b)

„Jemné chlpy zvierat“ znamenajú chlpy z alpaky, lamy, vikune, tiav (vrátane dromedárov), jaka, kozy angorskej, tibetskej, kašmírskej alebo z podobných kôz (nie z obyčajných kôz), z králika (vrátane angorského), zo zajaca, z bobra, nutrie alebo ondatry.

c)

„Hrubé chlpy zvierat“ znamenajú chlpy zvierat vyššie nemenovaných, okrem chlpov a štetín na výrobu kief (položka 0502) a vlásia (položka 0503).

 

 

V prípade položiek 5101 – 5103. Dodatočné požiadavky na výber vlny, štetín ošípaných, peria a častí peria sú stanovené v kapitole VIII prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

„Nespracovaný“ podľa definície pre príslušný produkt v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

5101

Vlna, nemykaná alebo nečesaná

Nespracovaná vlna

5102

Jemné alebo hrubé zvieracie chlpy, nemykané alebo nečesané

Nespracované chlpy

ex 5103

Odpad z vlny alebo jemných alebo hrubých zvieracích chlpov, vrátane odpadu z priadze, okrem trhaného materiálu

Nespracované chlpy

5103 (10 10)

Nekarbonizované výčesky z vlny

Nespracovaná vlna

Kapitola 95:   

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo

ex 9508

Kolotoče, hojdačky, strelnice a ostatné jarmočné atrakcie; kočovné cirkusy a kočovné zverince; kočovné divadlá

Cirkusy a zverince so živými zvieratami.

9508 10

Kočovné cirkusy a kočovné zverince

Cirkusy a zverince so živými zvieratami.

Kapitola 97:   

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

ex 9705 00 00

Zbierky a zberateľské predmety, zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty

Iba výrobky pochádzajúce zo zvierat.

Dodatočné požiadavky na výber loveckých trofejí sú stanovené v kapitole VII prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Nezahŕňa lovecké trofeje z kopytníkov alebo vtákov, ktoré boli podrobené úplnému taxidermickému spracovaniu zabezpečujúcemu ich konzerváciu pri teplotách prostredia, a lovecké trofeje z iných druhov ako kopytníkov a vtákov (tiež spracované).


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 63.

(2)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 98.


PRÍLOHA II

Potraviny, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne kontroly podľa smernice 97/78/ES v súlade s článkom 6.1. písm. b) tohto rozhodnutia:

 

Sušienky

 

Chlieb

 

Koláče

 

Čokoláda

 

Cukrovinky (vrátane sladkostí)

 

Neplnené želatínové kapsuly

 

Potravinové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa, obsahujúce malé množstvá živočíšneho produktu, a tie, ktoré obsahujú glukosamín, chondroitín alebo chitosan.

 

Mäsové výťažky a mäsové koncentráty.

 

Olivy plnené rybami.

 

Cestoviny a rezance nemiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené.

 

Polievkové bujóny a príchute v balení pre konečného spotrebiteľa, obsahujúce mäsové výťažky, mäsové koncentráty, živočíšne tuky alebo rybie oleje, prášky alebo výťažky.


Top