Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2011

Nariadenie Rady (ES) č. 2011/2006 z  19. decembra 2006 , ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru a nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve

OJ L 384, 29.12.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 945–951 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 40 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 40 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2015; Nepriamo zrušil 32015R2284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2011/oj

29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2011/2006

z 19. decembra 2006,

ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru a nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska (ďalej len „Akt o pristúpení z roku 2005“), a najmä na jeho článok 20 v spojení s prílohou IV a článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité režimy podpory pre poľnohospodárov (1), zmenilo a doplnilo okrem iného ustanovenia o strope pre osivá podľa pristúpenia z roku 2004 a zaviedlo režimy priamej pomoci pre poľnohospodárov v sektore cukru. Nariadením Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (2) sa zaviedli všeobecné pravidlá, ktorými sa reguluje spoločná organizácia trhov v sektore cukru od hospodárskeho roku 2006/2007. Nariadením (ES) č. 320/2006 (3) sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve.

(2)

Tieto všeobecné pravidlá a opatrenia by sa mali upraviť, aby ich bolo možné zaviesť v Bulharsku a Rumunsku od dátumu pristúpenia týchto krajín k Európskej únii.

(3)

Vzhľadom na to, aby sa Bulharsku a Rumunsku umožnilo využívať podporné opatrenia v sektore cukru stanovené v rámci nariadenia (ES) č. 1782/2003, je vhodné upraviť vnútroštátne stropy Bulharska a Rumunska, pričom sa zohľadní suma dodatočnej pomoci. Je vhodné upraviť vnútroštátne stropy referenčných množstiev cukru, aby sa Bulharsku a Rumunsku dala možnosť poskytovať priame platby za cukor vo forme oddelených priamych platieb. Je vhodné prispôsobiť zodpovedajúcim spôsobom lehoty, aby sa uplatnili ustanovenia o oddelenej platbe za cukor v Bulharsku a Rumunsku.

(4)

S cieľom umožniť Bulharsku a Rumunsku integrovať pomoc pre osivá do režimov podpory uvedených v nariadení (ES) č. 1782/2003 je vhodné doplniť Bulharsko a Rumunsko do zoznam krajín dotknutých uvedeným opatrením.

(5)

Akt o pristúpení z roku 2005 a toto nariadenie menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 1782/2003 a tieto zmeny a doplnenia by mali nadobudnúť platnosť rovnakým dňom. V záujme právnej istoty by sa malo bližšie určiť poradie, v ktorom sa majú uplatniť tieto zmeny a doplnenia.

(6)

S cieľom uplatniť v Bulharsku a Rumunsku systémy pestovateľských kvót na cukor, izoglukózu a inulínový sirup, ako aj tradičné potreby zásob cukru na rafinovanie v zmysle nariadenia (ES) č. 318/2006 obe krajiny by sa mali doplniť na zoznam krajín, ktoré využívajú tieto opatrenia. Ďalšie úpravy by sa tiež mali vykonať v uvedenom nariadení, aby sa zohľadnila špecifická situácia Bulharska a Rumunska.

(7)

S cieľom umožniť hospodárskym subjektom v Bulharsku a Rumunsku podieľať sa na režime reštrukturalizácie v zmysle nariadenia (ES) č. 320/2006 je uvedené nariadenie potrebné upraviť.

(8)

Nariadenia (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 318/2006 a (ES) č. 320/2006 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1782/2003 v znení zmien a doplnení vrátane Aktu o pristúpení z roku 2005 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 71c sa za prvý odsek vloží tento odsek:

„V prípade Bulharska a Rumunska sa harmonogram prírastkov stanovený v článku 143a uplatňuje na cukor a čakanku.“;

2.

článok 143ba sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa text za prvou vetou nahrádza takto:

„Bude sa udeľovať vzhľadom na reprezentatívne obdobie, ktoré môže pre každý výrobok odlišne trvať jeden alebo viac hospodárskych rokov 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007, o čom rozhodnú členské štáty pred 30. aprílom 2006, a na základe objektívnych a nediskriminujúcich kritérií, ako sú:

množstvá cukrovej repy, cukrovej trstiny alebo čakanky pokryté dodávateľskými zmluvami uzatvorenými v súlade s článkom 19 nariadenia (ES) č. 1260/2001, prípadne s článkom 6 nariadenia (ES) č. 318/2006,

množstvá cukru alebo inulínového sirupu vyrobeného v súlade s nariadením (ES) č. 1260/2001, prípadne s nariadením (ES) č. 318/2006,

priemerný počet hektárov, na ktorých sa pestuje cukrová repa, cukrová trstina alebo čakanka na výrobu cukru alebo inulínového sirupu pokryté dodávateľskými zmluvami uzatvorenými v súlade s článkom 19 nariadenia (ES) č. 1260/2001, prípadne s článkom 6 nariadenia (ES) č. 318/2006.

V prípadoch, keď reprezentatívne obdobie zahŕňa hospodársky rok 2006/2007, tento hospodársky rok sa nahrádza hospodárskym rokom 2005/2006 pre poľnohospodárov, na ktorých sa vzťahuje vzdanie sa kvóty v hospodárskom roku 2006/2007, ako sa ustanovuje v článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006.

V prípade Bulharska a Rumunska:

a)

dátum 30. apríla 2006 uvedený v prvom pododseku sa nahrádza dátumom 15. februára 2007;

b)

oddelená platba na cukor sa môže poskytnúť na roky 2007 až 2011;

c)

reprezentatívne obdobie uvedené v prvom pododseku môže trvať v prípade každého výrobku odlišne dlho, a to jeden alebo viac hospodárskych rokov 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 a 2007/2008;

d)

v prípadoch, keď reprezentatívne obdobie zahŕňa hospodársky rok 2007/2008, tento hospodársky rok sa nahrádza hospodárskym rokom 2006/2007 pre poľnohospodárov, na ktorých sa vzťahuje vzdanie sa kvóty v hospodárskom roku 2007/2008, ako sa ustanovuje v článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006.“;

b)

za odsek 3 sa dopĺňa tento odsek:

„3a.   V prípade Bulharska a Rumunska za rok 2007 sa dátum 31. marca 2006 uvedený v prvom pododseku nahrádza dátumom 15. februára 2007.“;

3.

prílohy VII, VIIIa a XIa sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 7 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Na účely tohto odseku je hospodársky rok v prípade Bulharska a Rumunska rok 2006/2007.“.

2.

v článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V hospodárskom roku 2006/2007 sa k celkovej kvóte na izoglukózu stanovenú v prílohe III pridáva kvóta na izoglukózu vo výške 100 000 ton. V hospodárskych rokoch 2007/2008 a 2008/2009 sa ku kvóte predchádzajúceho hospodárskeho roka pridáva ďalšia kvóta na izoglukózu vo výške 100 000 ton. Tento nárast sa netýka Bulharska a Rumunska.

V hospodárskych rokoch 2007/2008 a 2008/2009 sa ku kvóte predchádzajúceho hospodárskeho roku pridáva ďalšia kvóta na izoglukózu vo výške 11 045 ton pre Bulharsko a 1 966 ton pre Rumunsko.

Členské štáty môžu prideliť dodatočné kvóty podnikom proporcionálne podľa kvót na izoglukózu, ktoré sa pridelili v súlade s článkom 7 ods. 2.“.

3.

v článku 29 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Bez ohľadu na článok 19 ods. 1 je tradičná potreba zásob cukru na rafináciu v Spoločenstve stanovená na 2 324 735 ton na hospodársky rok, vyjadrená v bielom cukre.

Počas hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 sa tradičná potreba zásob rozdelí takto:

198 748 ton pre Bulharsko,

296 627 ton pre Francúzsko,

291 633 ton pre Portugalsko,

329 636 ton pre Rumunsko,

19 585 ton pre Slovinsko,

59 925 ton pre Fínsko,

1 128 581 ton pre Spojené kráľovstvo.“.

4.

príloha III sa nahrádza textom prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

V článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 320/2006 sa úvodné slová v prvom pododseku nahrádzajú takto:

„Akýkoľvek podnik vyrábajúci cukor, izoglukózu či inulínový sirup, ktorému bola pridelená kvóta pred 1. júlom 2006 alebo pred 31. januárom 2007 v prípade Bulharska a Rumunska, má nárok na reštrukturalizačnú pomoc na tonu kvóty, ktorej sa vzdal, za predpokladu, že počas jedného z hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010:“.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007 s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 19. decembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).

(3)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42.


PRÍLOHA I

Prílohy VII, VIIIa a XIa k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

v bode K 2 prílohy VII sa tabuľka 1 nahrádza takto:

„Tabuľka 1

Stropy, ktoré je nutné zahrnúť do referenčnej sumy pre poľnohospodárov

(v tis. EUR)

Členský štát

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 a nasledujúce roky

Belgicko

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Bulharsko

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

Česká republika

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Dánsko

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Nemecko

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Grécko

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Španielsko

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

Francúzsko

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Írsko

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Taliansko

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Lotyšsko

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Litva

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Maďarsko

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Holandsko

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Rakúsko

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Poľsko

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portugalsko

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Rumunsko

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Slovinsko

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Slovensko

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Fínsko

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Švédsko

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Spojené kráľovstvo

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376“

2.

príloha VIIIa sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VIIIa

Vnútroštátne stropy uvedené v článku 71c

(v mil. EUR)

Kalendárny rok

Bulharsko

Česká republika

Estónsko

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Maďarsko

Malta

Poľsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016 a nasledujúce roky

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189“

3.

príloha XIa sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA XIa

Stropy pomoci pre osivo v nových členských štátoch uvedené v článku 99 ods. 3

(v mil. EUR)

Kalendárny rok

Bulharsko

Česká republika

Estónsko

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Maďarsko

Malta

Poľsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

nasledujúce roky

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA III

VNÚTROŠTÁTNE A REGIONÁLNE KVÓTY

(v tonách)

Členské štáty alebo regióny

(1)

Cukor

(2)

Izoglukóza

(3)

Inulínový sirup

(4)

Belgicko

819 812

85 694

0

Bulharsko

4 752

67 108

Česká republika

454 862

Dánsko

420 746

Nemecko

3 655 456

42 360

Grécko

317 502

15 433

Španielsko

903 843

98 845

Francúzsko (kontinentálne)

3 552 221

23 755

0

Francúzske zámorské departementy

480 245

Írsko

0

Taliansko

778 706

24 301

Lotyšsko

66 505

Litva

103 010

Maďarsko

401 684

164 736

Holandsko

864 560

10 891

0

Rakúsko

387 326

Poľsko

1 671 926

32 056

Portugalsko (pevnina)

34 500

11 870

Autonómny región Azory

9 953

Rumunsko

109 164

11 947

Slovensko

207 432

50 928

Slovinsko

52 973

Fínsko

146 087

14 210

Švédsko

325 700

Spojené kráľovstvo

1 138 627

32 602

Spolu

16 907 591

686 736

0“


Top