Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2008

Nariadenie Komisie (ES) č. 2008/2006 z  22. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania colných kvót v roku 2007 na výrobky z  baby beef s pôvodom v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsku a v Srbsku, Čiernej Hore a v Kosove

OJ L 379, 28.12.2006, p. 105–116 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 834–847 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 264 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 264 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2008/oj

28.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/105


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2008/2006

z 22. decembra 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania colných kvót v roku 2007 na výrobky z „baby beef“ s pôvodom v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsku a v Srbsku, Čiernej Hore a v Kosove

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na prvý pododsek jeho článku 32 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2007/2000 z 18. septembra 2000, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii, alebo sú s týmto procesom spojené, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2820/98 a rušia nariadenia (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000 (2), sa ustanovuje ročná preferenčná colná kvóta 11 475 ton „baby beef“ distribuovaného v rámci Bosny a Hercegoviny a Srbska, Čiernej Hory a Kosova.

(2)

V stabilizačnej a asociačnej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej, prijatej rozhodnutím Rady a Komisie 2005/40/ES, Euratom (3), a v stabilizačnej a asociačnej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane, prijatej rozhodnutím Rady a Komisie 2004/239/ES (4), sa ustanovujú ročné preferenčné colné kvóty „baby beef“9 400 ton a 1 650 ton, v uvedenom poradí.

(3)

V článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 2248/2001 z 19. novembra 2001 o určitých postupoch na uplatňovanie stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej a na uplatňovanie dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou (5) a v článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 153/2002 z 21. januára 2002 o určitých postupoch pri uplatňovaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane a pri uplatňovaní Predbežnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko (6) sa stanovuje, že by sa mali ustanoviť podrobné pravidlá implementácie koncesií na „baby beef“.

(4)

Na kontrolné účely je podľa nariadenia (ES) č. 2007/2000 pri dovoze v rámci kvót „baby beef“ pre Bosnu a Hercegovinu a Srbsko, Čiernu Horu a Kosovo potrebné predložiť osvedčenie o pravosti, ktorým sa potvrdzuje, že tovar pochádza z krajiny, ktorá osvedčenie vydala, a že presne zodpovedá definícii obsiahnutej v prílohe II k danému nariadeniu. Z dôvodu harmonizácie by pri dovoze v rámci kvót „baby beef“ s pôvodom v Chorvátsku a Bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko malo byť tiež potrebné predložiť osvedčenie o pravosti, ktorým sa potvrdzuje, že tovar pochádza z krajiny, ktorá osvedčenie vydala, a že presne zodpovedá definícii obsiahnutej v prílohe III k stabilizačnej a asociačnej dohode s Chorvátskom alebo s Bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko. Okrem toho je nutné stanoviť vzor osvedčení o pôvode ako aj podrobné pravidlá ich použitia.

(5)

Kosovo, ako ho definuje rezolúcia č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov z 10. júna 1999, podlieha medzinárodnej civilnej správe vykonávanej Misiou OSN v Kosove (UNMIK), ktorá ustanovila samostatnú colnú správu. Mal by preto existovať osobitné osvedčenie o pravosti tovaru s pôvodom na colných územiach Čiernej Hory alebo Kosova.

(6)

Príslušné kvóty by sa mali spravovať prostredníctvom dovozných licencií. Na tento účel by nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a osvedčení s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (7) a nariadenie Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2377/80 (8), mali byť uplatniteľné podľa tohto nariadenia.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (9) sa týka dovozných licencií na dovozné colné kvóty na obdobie začínajúce 1. januára 2007. V nariadení (ES) č. 1301/2006 sa stanovujú najmä podrobné podmienky týkajúce sa žiadostí o dovozné licencie, postavenia žiadateľov, ako aj vydávania licencií. Týmto nariadením sa obdobie platnosti licencií obmedzuje na posledný deň platnosti dovozných colných kvót. Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 by sa mali uplatniť na dovozné licencie vydané podľa tohto nariadenia bez toho, aby boli príslušné dodatočné podmienky alebo odchýlky ustanovené v tomto nariadení. V prípade potreby je potrebné zosúladiť ustanovenia tohto nariadenia s ustanoveniami nariadenia č. 1301/2006.

(8)

Na zabezpečenie riadnej správy dovozu príslušných produktov by sa dovozné licencie mali vydať len po overení, najmä údajov uvedených v osvedčení o pravosti.

(9)

Keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2007 otvárajú tieto kvóty:

a)

9 400 ton „baby beef“ vyjadrených v jatočnej hmotnosti, s pôvodom v Chorvátsku;

b)

1 500 ton „baby beef“ vyjadrených v jatočnej hmotnosti, s pôvodom v Bosne a Hercegovine;

c)

1 650 ton „baby beef“ vyjadrených v jatočnej hmotnosti, s pôvodom v Bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko;

d)

9 975 ton „baby beef“ vyjadrených v jatočnej hmotnosti, s pôvodom v Srbsku, Čiernej Hore a Kosove.

Kvóty uvedené v prvom pododseku majú poradové čísla 09.4503, 09.4504, 09.4505 a 09.4506, v uvedenom poradí.

Na účely prideľovania týchto kvót zodpovedá 100 kilogramov živej hmotnosti 50 kg jatočnej hmotnosti.

2.   Clo uplatniteľné v rámci týchto kvót uvedených v odseku 1 je 20 % valorického cla a 20 % špecifického cla ustanoveného v Spoločnom colnom sadzobníku.

3.   Dovoz v rámci kvót uvedených v odseku 1 je vyhradený na určité živé zvieratá a určité mäso na ktoré sa vzťahujú položky KN uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2007/2000, v prílohe III k stabilizačným a asociačným dohodám uzatvoreným s Chorvátskom a v prílohe III k asociačnej a stabilizačnej dohode uzatvorenej s Bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 a ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 a ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Článok 2

Pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak, nariadenia (ES) č. 1445/95, (ES) č. 1291/2000 a kapitoly I a III nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú na dôležité operácie v rámci týchto kvót uvedených v článku 1.

Článok 3

1.   V oddiele 8 žiadostí o licencie a licenciách sa uvádza štát alebo pôvodné colné územie a slovo „áno“ sa označí krížikom. S povolením je spojená povinnosť dovážať z uvedenej krajiny alebo z uvedeného colného územia.

V oddiele 20 žiadostí o licenciu a licenciách sa uvádza jeden z údajov zahrnutých v prílohe I.

2.   Originál osvedčenia o pravosti vystavený v súlade s článkami 3 a 4 sa spolu s kópiou predkladá príslušnému orgánu spolu so žiadosťou o prvú dovoznú licenciu súvisiacu s osvedčením o pravosti.

Osvedčenia o pravosti možno použiť na vydanie viacerých dovozných licencií na množstvá nepresahujúce údaje na osvedčení. Ak bolo na jedno osvedčenie vydaných viacero licencií, príslušný orgán potvrdí osvedčenie o pravosti, kde uvedie pridelené množstvo.

3.   Príslušné orgány môžu vydávať dovozné licencie po tom, ako sa presvedčia, že všetky údaje uvedené na osvedčení o pravosti zodpovedajú tým údajom, ktoré každý týždeň dostanú z Komisie. Príslušný orgán bezprostredne potom vydá licenciu.

Článok 4

1.   Ku všetkým žiadostiam o dovozné licencie v rámci kvót uvedených v článku 1 je pripojené osvedčenie o pravosti vydané úradmi vyvážajúcej krajiny alebo vyvážajúceho colného územia uvedených v prílohe II, ktorým sa potvrdzuje, že tovar pochádza z danej krajiny alebo colného územia a že zodpovedajú príslušnej definícii uvedenej, podľa vhodnosti, v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2007/2000, prílohe III k stabilizačnej a asociačným dohodám s Chorvátskom alebo v prílohe III k stabilizačnej a asociačnej dohode s Bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko.

2.   Osvedčenia o pravosti sú vyhotovené v jednom origináli a dvoch kópiách, vytlačené a vyplnené v jednom z úradných jazykov Spoločenstva, v súlade s príslušným vzorom uvedeným v prílohách III až VIII pre príslušné vyvážajúce krajiny alebo colné územia. Môžu byť taktiež vytlačené a vyplnené v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov vyvážajúcej krajiny alebo colného územia.

Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa podáva žiadosť o dovoznú licenciu, môžu požadovať predloženie prekladu osvedčenia.

3.   Originál a kópie osvedčenia o pravosti môžu byť vyplnené strojom alebo rukou. V prípade vypĺňania rukou je nutné použiť čierny atrament a písať tlačeným písmom.

Osvedčenie má rozmery 210 × 297 mm. Použitý papier váži aspoň 40 g/m2. Originál je biely, prvá kópia ružová a druhá kópia žltá.

4.   Každé osvedčenie má vlastné sériové číslo, za ktorým nasleduje názov vydávajúcej krajiny alebo colného územia.

Na kópiách je to isté sériové číslo a ten istý názov krajiny ako na origináli.

5.   Osvedčenia sú platné, len ak sú riadne potvrdené vydávajúcim orgánom uvedeným v prílohe II.

6.   Osvedčenia sa považujú za riadne potvrdené, len ak je na nich uvedený dátum a miesto vydania a ak sú opatrené pečiatkou vydávajúceho orgánu s podpisom osoby alebo osôb splnomocnených podpisovať ich.

Článok 5

1.   Vydávajúce orgány uvedené na zozname v prílohe II sú:

a)

Uznané ako také vydávajúcou príslušnou krajinou alebo colným územím;

b)

zaväzujú overiť údaje na osvedčeniach;

c)

zaväzujú oznamovať Komisii aspoň raz týždenne akékoľvek informácie umožňujúce overovanie údajov na osvedčení o pravosti, najmä číslo osvedčenia, vývozcu, príjemcu, krajinu určenia, produkt (živé zvieratá/mäso), čistú hmotnosť a dátum podpisu.

2.   Zoznam v prílohe II môže Komisia revidovať, keď už nie je splnená požiadavka podľa odseku 1 písm. a), alebo keď vydávajúci orgán zlyhal v plnení jednej alebo viacerých zo svojich zverených povinností alebo keď je určený nový vydávajúci orgán.

Článok 6

Osvedčenia o pravosti a dovozné licencie platia tri mesiace od dátumu svojho vydania.

Článok 7

Príslušný vyvážajúci štát alebo colné územie oznámia Komisii vzory odtlačkov pečiatok, ktoré používajú ich orgány, a mená a podpisy osôb, ktoré sú splnomocnené osvedčenia o pravosti podpisovať. Komisia oznámi tieto informácie príslušným orgánom členských štátov.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 240, 23.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1946/2005 (Ú. v. ES L 312, 29.11.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 304, 21.11.2001, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2/2003 (Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2003, s. 26).

(6)  Ú. v. ES L 25, 29.1.2002, s. 16. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3/2003 (Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2003, s. 30).

(7)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 410/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 7).

(8)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).

(9)  Ú. v. ES L 238, 1.9.2006, s. 13.


PRÍLOHA I

Záznamy podľa článku 3 ods. 1

:

v bulharčine

:

„Baby beef“ (Регламент (ЕО) № 2008/2006)

:

v španielčine

:

„Baby beef“ (Reglamento (CE) no 2008/2006)

:

v češtine

:

„Baby beef“ (Nařízení (ES) č. 2008/2006)

:

v dánčine

:

„Baby beef“ (Forordning (EF) nr. 2008/2006)

:

v nemčine

:

„Baby beef“ (Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)

:

v estónčine

:

„Baby beef“ (Määrus (EÜ) nr 2008/2006)

:

v gréčtine

:

„Baby beef“ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)

:

v angličtine

:

„Baby beef“ (Regulation (EC) No 2008/2006)

:

vo francúzštine

:

„Baby beef“ (Règlement (CE) no 2008/2006)

:

v taliančine

:

„Baby beef“ (Regolamento (CE) n. 2008/2006)

:

v lotyštine

:

„Baby beef“ (Regula (EK) Nr. 2008/2006)

:

v litovčine

:

„Baby beef“ (Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)

:

v maďarčine

:

„Baby beef“ (2008/2006/EK rendelet)

:

v maltčine

:

„Baby beef“ (Regolament (KE) Nru 2008/2006)

:

v holandčine

:

„Baby beef“ (Verordening (EG) nr 2008/2006)

:

v poľštine

:

„Baby beef“ (Rozporządzenie (WE) nr 2008/2006)

:

v portugalčine

:

„Baby beef“ (Regulamento (CE) n.o 2008/2006)

:

v rumunčine

:

„Baby beef“ (Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)

:

v slovenčine

:

„Baby beef“ (Nariadenie (ES) č. 2008/2006)

:

v slovinčine

:

„Baby beef“ (Uredba (ES) št. 2008/2006)

:

vo fínčine

:

„Baby beef“ (Asetus (EY) N:o 2008/2006)

:

vo švédčine

:

„Baby beef“ (Förordning (EG) nr 2008/2006)


PRÍLOHA II

Vydávajúci orgán:

Chorvátska republika: Croatian Livestock Center, Zagreb, Croatia.

Bosna-Hercegovina

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko:

Srbsko (1): „YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Yugoslavia.“

Čierna Hora:

Srbsko/Kosovo:


(1)  Nezahŕňa Kosovo tak, ako je definované rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.


PRÍLOHA III

Image


PRÍLOHA IV

Image


PRÍLOHA V

Image


PRÍLOHA VI

Image


PRÍLOHA VII

Image


PRÍLOHA VIII

Image


Top