EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1798

Nariadenie Komisie (ES) č. 1798/2006 zo 6. decembra 2006 , ktorým sa otvárajú colné kvóty na rok 2007 na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Rady (ES) č. 3448/93, do Európskeho spoločenstva

OJ L 341, 7.12.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 404–405 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1798/oj

7.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1798/2006

zo 6. decembra 2006,

ktorým sa otvárajú colné kvóty na rok 2007 na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Rady (ES) č. 3448/93, do Európskeho spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2004/859/ES z 25. októbra 2004 týkajúce sa uzavretia Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o protokole 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (2), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom týkajúca sa protokolu 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom v bode III ustanovuje ročné colné kvóty na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku. Je preto potrebné otvoriť tieto kvóty na rok 2007.

(2)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3), sa stanovujú pravidlá riadenia colných kvót. Colné kvóty otvorené týmto nariadením by sa mali riadiť týmito pravidlami.

(3)

Opatrenia v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi produktmi, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k Zmluve,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Colné kvóty Spoločenstva pre tovar s pôvodom v Nórsku, ktorý je zaradený do zoznamu v prílohe, sa otvoria od 1. januára do 31. decembra 2007.

Článok 2

Colné kvóty Spoločenstva uvedené v článku 1 riadi Komisia v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. decembra 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 402/2006 (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 35).


PRÍLOHA

Ročné kvóty, ktoré sa uplatňujú na dovoz tovaru s pôvodom v Nórsku do Spoločenstva

Poradové číslo

Kód KN

Opis

Objem ročných kvót od 1.1.2007

Colná sadzba uplatniteľná v rozmedzí kvóty

09.0765

1517 10 90

Margarín, okrem tekutého margarínu, ktorý obsahuje hmotnostne menej než 10 % mliečneho tuku

2 470 ton

bez cla

09.0771

ex 2207 10 00

(kód TARIC 90)

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovou koncentráciou liehu 80 % vol. alebo viac, iný než získaný z poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES

164 000 hektolitrov

bez cla

09.0772

ex 2207 20 00

(kód TARIC 90)

Etylalkohol a iné liehy, denaturované, akejkoľvek koncentrácie liehu, iné než získané z poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES

14 340 hektolitrov

bez cla

09.0774

2403 10

Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere

370 ton

bez cla


Top