Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1739

Nariadenie Rady (ES) č. 1739/2006 z  23. novembra 2006 , ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz kremíka s pôvodom v Ruskej federácii

OJ L 329, 25.11.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 199–200 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1739/oj

25.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 329/3


NARIADENIE RADY (ES) č. 1739/2006

z 23. novembra 2006,

ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz kremíka s pôvodom v Ruskej federácii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 3,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Predchádzajúce prešetrovania a platné opatrenia

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 2229/2003 (2) sa uložilo konečné antidumpingové clo na dovoz kremíka s pôvodom v Rusku. Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľná na dovoz spoločnosti SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uralská oblasť, Rusko, a jej prepojenej spoločnosti ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutská oblasť, Rusko, predstavuje 22,7 %. Rozhodnutím 2004/445/ES (3) prijala Komisia záväzok ponúknutý týmto spoločnostiam.

1.2.   Žiadosť o predbežné preskúmanie

(2)

Komisii bola 6. februára 2006 doručená žiadosť o čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia týkajúca sa antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz kremíka s pôvodom v Ruskej federácii.

(3)

Žiadosť predložila spoločnosť SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uralská oblasť, Rusko, a jej prepojená spoločnosť ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutská oblasť, Rusko, (ďalej len „žiadateľ“) a čo do rozsahu bola obmedzená na stanovenie dumpingu vzťahujúceho sa na žiadateľa.

(4)

Žiadosť obsahovala dostatočné prima facie dôkazy, že okolnosti, na základe ktorých boli stanovené opatrenia, sa zmenili a že tieto zmeny majú trvalý charakter.

(5)

Na základe toho Komisia oznámením (ďalej len „oznámenie o začatí konania“) uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie  (4) začala čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz kremíka v súčasnosti zaradeného pod kód KN 2804 69 00 a s pôvodom v Ruskej federácii.

(6)

Komisia oficiálne informovala žiadateľa, zástupcov vyvážajúcej krajiny a združenie výrobcov Spoločenstva o začatí prešetrovania. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne oznámiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania a žiadateľovi boli zaslané dotazníky.

(7)

Obdobie prešetrovania trvalo od 1. apríla 2005 do 31. marca 2006.

2.   STIAHNUTIE ŽIADOSTI A UKONČENIE PREDBEŽNÉHO PRESKÚMANIA

(8)

Žiadateľ formálne stiahol svoju žiadosť 29. mája 2006, t. j. pred predložením vyplneného dotazníka.

(9)

Zvažovalo sa, či by bolo oprávnené pokračovať v prešetrovaní ex-officio napriek uvedenému stiahnutiu. Avšak vzhľadom na to, že žiadosť bola stiahnutá v počiatočnej fáze prešetrovania, neboli k dispozícii žiadne dôkazy týkajúce sa súčasného OP a v tejto fáze sa nezískali žiadne predbežné zistenia, ktoré by boli umožnili pokračovanie v prešetrovaní.

(10)

Informácie uvedené v žiadosti žiadateľa nepoukázali na žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sa ukázalo, že ukončenie preskúmania by nebolo v záujme Spoločenstva.

(11)

Všetky zainteresované strany boli informované o zámere ukončiť toto konanie. Jedna zainteresovaná strana argumentovala, že žiadateľ stále vyvážal príslušný výrobok do ES za dumpingové ceny a že z tohto dôvodu by prešetrovanie malo pokračovať. Malo by sa však poznamenať, že ukončenie tohto prešetrovania nepovedie k odstráneniu už platného antidumpingového opatrenia na účely obnovenia spravodlivého obchodu. Tento argument musel byť preto zamietnutý.

(12)

Dve ďalšie zainteresované strany rovnako argumentovali v prospech pokračovania v tomto prešetrovaní s cieľom odstrániť opatrenia vzhľadom na údajný nedostatok ponuky v ES. Tento argument je však mimo rozsahu tohto prešetrovania, ktoré je obmedzené na opätovné posúdenie dumpingového rozpätia jedného vývozcu. Z tohto dôvodu by pokračovanie v tomto prešetrovaní aj tak nezmenilo úroveň opatrení, ktorej podliehajú iní vývozcovia. Nemohlo by to teda vyriešiť ani otázku nedostatočnej ponuky tak, aby nedošlo k diskriminácii.

(13)

Na základe toho sa usúdilo, že toto predbežné preskúmanie konečných antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz kremíka s pôvodom v Ruskej federácii do Spoločenstva by sa malo ukončiť. V súčasnosti platné antidumpingové opatrenia vzťahujúce sa na žiadateľa by sa mali zachovať bez toho, aby to malo vplyv na trvanie opatrení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 384/96, pokiaľ ide o antidumpingové opatrenia uplatniteľné na dovoz kremíka s pôvodom v Ruskej federácii na základe nariadenia (ES) č. 2229/2003.

2.   V súčasnosti platné antidumpingové opatrenia vzťahujúce sa na spoločnosti SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uralská oblasť, Rusko, a ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutská oblasť, Rusko, sa zachovávajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. novembra 2006

Za Radu

predseda

M. PEKKARINEN


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v EÚ L 339, 24.12.2003, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 821/2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 1).

(3)  Ú. v EÚ L 127, 29.4.2004, s. 114.

(4)  Ú. v. EÚ C 82, 5.4.2006, s. 64.


Top