Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1405

Nariadenie Rady (ES) č. 1405/2006 z  18. septembra 2006 , ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003

OJ L 265, 26.9.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 485–506 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 149 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 149 - 155

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; Zrušil 32013R0229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1405/oj

26.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1405/2006

z 18. septembra 2006,

ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Výnimočná zemepisná poloha niektorých ostrovov v Egejskom mori si vyžaduje dodatočné dopravné náklady pri zásobovaní výrobkami, ktoré sú kľúčové pre ľudskú spotrebu, na spracovanie alebo ako poľnohospodárske vstupy. Z objektívnych faktorov spojených s ostrovným charakterom a odľahlosťou pre hospodárske subjekty a výrobcov na týchto ostrovoch v Egejskom mori vyplývajú navyše ďalšie obmedzenia, ktoré vážne znevýhodňujú ich činnosť. Hospodárske subjekty a výrobcovia v určitých prípadoch znášajú účinky dvojitého ostrovného charakteru. Takéto znevýhodnenie možno zmierniť znížením cien týchto výrobkov. Preto je vhodné, aby sa zaviedol osobitný režim zásobovania s cieľom zaručiť zásobovanie ostrovov v Egejskom mori a kompenzovať dodatočné náklady, ktoré vznikajú ako dôsledok ich odľahlosti, ostrovného charakteru a vzdialenej polohy.

(2)

Problémy ostrovov v Egejskom mori zvýrazňuje ich malá rozloha. Aby sa zaručila efektívnosť plánovaných opatrení, mali by sa tieto opatrenia uplatňovať len na ostrovy známe ako „menšie ostrovy“.

(3)

Politika Spoločenstva poskytovať pomoc miestnej výrobe na menších ostrovoch v Egejskom mori, ustanovená v nariadení Rady (EHS) č. 2019/93 z 19. júla 1993, ktorým sa zavádzajú osobitné opatrenia pre menšie ostrovy v Egejskom mori týkajúce sa určitých poľnohospodárskych výrobkov (1), zahŕňa množstvo výrobkov a opatrení na ich výrobu, uvádzanie na trh alebo spracovanie. Tieto opatrenia preukázali svoju účinnosť a zabezpečilo sa nimi pokračovanie poľnohospodárskych činností a ich rozvoj. Spoločenstvo by malo pokračovať v podpore tejto výroby, ktorá je základným prvkom environmentálnej, sociálnej a hospodárskej rovnováhy menších ostrovov v Egejskom mori. Skúsenosť ukázala, že tak ako v prípade politiky rozvoja vidieka, posilnené partnerstvo s miestnymi orgánmi môže umožniť cielenejšie uchopenie špecifickej problematiky daných ostrovov. Je preto potrebné pokračovať v podpore miestnej výroby prostredníctvom všeobecného programu na najvhodnejšej geografickej úrovni, a tento program by malo predložiť Komisii Grécko.

(4)

Aby sa dosiahol cieľ znížiť ceny na menších ostrovoch v Egejskom mori a zmierniť ďalšie náklady súvisiace s ich odľahlosťou, izolovanosťou a vzdialenou polohou pri súčasnom zachovaní konkurencieschopnosti výrobkov Spoločenstva, poskytuje sa pomoc na dodávky výrobkov zo Spoločenstva na menšie ostrovy v Egejskom mori. Táto pomoc by mala zohľadniť dodatočné náklady na dopravu na menšie ostrovy v Egejskom mori a v prípade, že ide o poľnohospodárske vstupy a výrobky určené na spracovanie, dodatočné náklady súvisiace s ostrovným charakterom a vzdialenou polohou.

(5)

Keďže množstvá, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, sú obmedzené požiadavkami menších ostrovov v Egejskom mori na zásobovanie, tento režim nenarušuje riadne fungovanie vnútorného trhu. Obchod s príslušnými výrobkami by nemali narušiť ani hospodárske zvýhodnenia osobitného režimu zásobovania. Je preto potrebné zakázať odosielanie alebo vývoz týchto výrobkov z menších ostrovov v Egejskom mori. Je však potrebné povoliť odosielanie alebo vývoz týchto výrobkov, keď sa zvýhodnenie vyplývajúce z osobitného režimu zásobovania uhradí, alebo v prípade spracovaných výrobkov s cieľom umožniť regionálne obchodovanie. Mal by taktiež zohľadniť vývoz do tretích krajín a vývoz príslušných spracovaných výrobkov zodpovedajúci tradičnému vývozu by sa mal zodpovedajúcim spôsobom povoliť. Okrem toho toto obmedzenie by sa nemalo uplatňovať ani na tradičné odosielanie spracovaných výrobkov. Na účely prehľadnosti by toto nariadenie malo určiť referenčné obdobie na stanovenie tradičného vyvážaného množstva alebo tradičného odosielaného množstva.

(6)

Aby sa dosiahli ciele osobitného režimu zásobovania, musia sa hospodárske zvýhodnenia tohto režimu odraziť na výrobných nákladoch a musia sa znížiť ceny až na úroveň koncového užívateľa. Mali by sa preto poskytnúť takéto hospodárske zvýhodnenia, a to iba pod podmienkou, že sa skutočne dostanú až na úroveň konečného užívateľa, a musia sa vykonávať náležité kontroly.

(7)

Na lepšie dosahovanie cieľov rozvoja miestnej poľnohospodárskej výroby a zásobovania poľnohospodárskymi výrobkami by sa mala zosúladiť úroveň plánovania zásobovania príslušných ostrovov a mal by sa systematizovať partnerský prístup medzi Komisiou a Gréckom. Je preto potrebné, aby predbežné odhady zásobovania vytvorili orgány, ktoré určí Grécko, a aby boli predložené Komisii na schválenie.

(8)

Poľnohospodárskych výrobcov na menších ostrovoch v Egejskom mori treba podporiť, aby dodávali kvalitné výrobky, a mala by sa poskytovať pomoc uvádzaniu takýchto výrobkov na trh.

(9)

Možno udeliť výnimku zo stálej politiky Komisie nepovoľovať štátnu prevádzkovú pomoc výrobe, spracovaniu a uvádzaniu poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve na trh s cieľom zmierniť špecifické obmedzenia poľnohospodárskej výroby na menších ostrovoch v Egejskom mori, ktoré sú dôsledkom ich odľahlosti, ostrovného charakteru, vzdialenej polohy, malej rozlohy, členitosti územia, podnebia a ich hospodárskej závislosti od malého počtu výrobkov.

(10)

Vykonávanie tohto nariadenia by nemala ohroziť úroveň špecifickej podpory, ktorú menšie ostrovy v Egejskom mori dosiaľ využívali. S cieľom umožniť im vykonať príslušné opatrenia Grécko by malo mať naďalej k dispozícii sumy zodpovedajúce podpore Spoločenstva, ktoré sa už udelili na základe nariadenia (EHS) č. 2019/93. Nový systém podpory pre poľnohospodársku výrobu na menších ostrovoch v Egejskom mori, ustanovený týmto nariadením, by sa mal koordinovať s uplatňovanou podporou pre tú istú výrobu vo zvyšnej časti Spoločenstva a nariadenie (EHS) č. 2019/93 by sa malo zrušiť.

(11)

V súlade so zásadou subsidiarity a duchom nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (2), je vhodné odovzdať riadenie osobitných opatrení pre menšie ostrovy v Egejskom mori Grécku. Tieto opatrenia by sa preto mali uskutočňovať prostredníctvom podporného programu predloženého Gréckom a schváleného Komisiou.

(12)

Grécko rozhodlo o uplatňovaní režimu jednotnej platby v celej krajine od 1. januára 2006. Na zabezpečenie koordinácie príslušných režimov týkajúcich sa menších ostrovov v Egejskom mori by sa preto nariadenie (ES) č. 1782/2003 malo príslušným spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia potrebné na implementáciu tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (3).

(14)

Program ustanovený v tomto nariadení by sa mal začať uplatňovať 1. januára 2007. S cieľom umožniť odštartovanie programu k tomuto dátumu by sa však malo Grécku a Komisii umožniť prijať všetky prípravné opatrenia medzi dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a dátumom uplatňovania programu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto rozhodnutí sa ustanovujú osobitné opatrenia v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami uvedenými v prílohe I k zmluve a prostriedkami poľnohospodárskej výroby na odstránenie ťažkostí spôsobených odľahlosťou a ostrovným charakterom menších ostrovov v Egejskom mori.

2.   Na účely tohto nariadenia „menšie ostrovy“ znamenajú akékoľvek ostrovy v Egejskom mori s výnimkou ostrovov Kréta a Evia.

Článok 2

Podporný program Spoločenstva

Zriaďuje sa podporný program Spoločenstva pre menšie ostrovy, ktorý obsahuje:

a)

osobitný režim zásobovania, ako sa ustanovuje v kapitole II; a

b)

osobitné opatrenia na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby, ako sa ustanovuje v kapitole III.

KAPITOLA II

OSOBITNÝ REŽIM ZÁSOBOVANIA

Článok 3

Predbežný odhad zásobovania

1.   Týmto sa zavádza osobitný režim zásobovania pre poľnohospodárske výrobky, ktoré sú na menších ostrovoch nevyhnutné na ľudskú spotrebu, výrobu ďalších výrobkov alebo ako poľnohospodárske vstupy.

2.   Vypracuje sa predbežný odhad zásobovania stanovujúci množstvo poľnohospodárskych výrobkov podľa odseku 1, ktoré je potrebné na splnenie každoročných požiadaviek na zásobovanie. Je preto potrebné, aby predbežný odhad zásobovania vytvorili orgány, ktoré určí Grécko, a aby bol predložený Komisii na schválenie.

Samostatný predbežný odhad sa môže vypracovať pre požiadavky baliarní alebo podnikov na spracovanie produktov určených na miestny trh, odosielaných tradične do zvyšnej časti Spoločenstva alebo vyvážaných do tretích krajín v rámci regionálneho obchodu alebo v rámci tradičného obchodu.

Článok 4

Fungovanie osobitného režimu zásobovania

1.   Pomoc sa udeľuje zásobovaniu menších ostrovov v Egejskom mori výrobkami uvedenými v článku 3 ods. 1.

Suma pomoci sa stanovuje s ohľadom na dodatočné náklady na odbyt výrobkov na týchto menších ostrovoch, vypočítané z obvyklých prístavov nalodenia v kontinentálnom Grécku a z prístavov na ostrovoch, kde sa vykonáva tranzit a nakládka pre ostrovy konečného určenia.

2.   Pri uplatňovaní osobitného režimu zásobovania sa berú do úvahy najmä:

a)

konkrétne potreby menších ostrovov a presné kvalitatívne požiadavky;

b)

tradičné obchodné toky s prístavmi v kontinentálnom Grécku a medzi ostrovmi v Egejskom mori;

c)

hospodársky aspekt navrhovanej pomoci;

d)

tam, kde je to vhodné, požiadavka nebrániť potenciálnemu rozvoju miestnych výrobkov.

3.   Využívanie osobitného režimu zásobovania podlieha podmienke, že hospodárske zvýhodnenia sa skutočne dostanú až ku koncovému užívateľovi.

Článok 5

Vývoz do tretích krajín a odosielanie do zvyšnej časti Spoločenstva

1.   Výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, sa môžu vyvážať do tretích krajín alebo odosielať do zvyšnej časti Spoločenstva iba za podmienok, ktoré sa stanovujú v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

K týmto podmienkam patrí najmä vrátenie pomoci prijatej v rámci osobitného režimu zásobovania.

2.   Vývoz do tretích krajín alebo odosielanie do zvyšnej časti Spoločenstva je možné v prípade výrobkov spracovaných na menších ostrovoch z výrobkov, v prípade ktorých sa využil osobitný režim zásobovania v rámci tradičného vývozu a tradičného odosielania. Množstvá, ktoré sa môžu vyviezť alebo odoslať, sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

Pri vývoze týchto výrobkov sa neudeľuje žiadna vývozná náhrada.

Článok 6

Podrobné pravidlá uplatňovania režimu

Podrobné pravidlá uplatňovania tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2. V týchto pravidlách sa definujú najmä podmienky, na základe ktorých Grécko môže zmeniť a doplniť množstvá a zdroje vyčleňované každoročne na rôzne výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, ako aj v prípade potreby stanoviť systém dodacích osvedčení.

KAPITOLA III

OPATRENIA NA PODPORU MIESTNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

Článok 7

Podporné opatrenia

1.   Podporný program obsahuje opatrenia potrebné na zabezpečenie kontinuity a rozvoja miestnej poľnohospodárskej výroby na menších ostrovoch.

2.   Podporný program sa vytvára na geografickej úrovni, ktorú Grécko považuje za najvhodnejšiu. Pripraví ho príslušný orgán určený Gréckom, ktorý po konzultácii na príslušnej úrovni s príslušnými orgánmi a organizáciami predloží program Komisii na schválenie.

Článok 8

Zlučiteľnosť a súlad

1.   Opatrenia prijaté v rámci podporného programu sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a musia byť zlučiteľné s ostatnými politikami Spoločenstva a opatreniami prijatými na implementáciu týchto politík.

2.   Opatrenia podporného programu sú v súlade s opatreniami vykonávanými v rámci iných nástrojov spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä spoločných organizácií trhov, rozvoja vidieka, kvality výrobkov, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia.

Predovšetkým sa v rámci tejto kapitoly nesmie žiadne opatrenie financovať ako:

a)

dodatočná podpora režimu prémií alebo režimu pomoci v rámci spoločnej organizácie trhu okrem výnimočných prípadov, ktoré sú odôvodnené objektívnymi kritériami;

b)

podpora výskumných projektov, opatrení zameraných na podporu výskumných projektov alebo opatrení oprávnených na financovanie Spoločenstvom podľa rozhodnutia Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (4);

c)

podpora opatrení v rozsahu pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (5).

Článok 9

Obsah podporného programu

Podporný program môže zahŕňať:

a)

kvantifikovaný opis súčasnej situácie danej poľnohospodárskej výroby s ohľadom na výsledky dostupných hodnotení, s poukázaním na nezrovnalosti, rozdiely a možnosti rozvoja;

b)

opis navrhovanej stratégie, zvolené priority, kvantifikované ciele, ako aj posúdenie očakávaného hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho dosahu vrátane účinkov na zamestnanosť;

c)

časový plán implementácie opatrení a celkovú orientačnú finančnú tabuľku zdrojov, ktoré sa môžu čerpať;

d)

preukázanie zlučiteľnosti a súladu rôznych opatrení v rámci podporného programu, ako aj kritériá, ktoré majú slúžiť na monitorovanie a hodnotenie;

e)

opatrenia prijaté na zabezpečenie účinnej a riadnej implementácie podporného programu vrátane opatrení týkajúcich sa zverejňovania, monitorovania a hodnotenia, ako aj ustanovenia týkajúce sa kontrol a správnych sankcií;

f)

určenie príslušného orgánu zodpovedného za implementáciu podporného programu a určenie orgánov alebo pridružených subjektov na príslušných úrovniach.

Článok 10

Monitorovanie

Postupy a fyzické a finančné ukazovatele na zabezpečenie účinného monitorovania implementácie podporného programu sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

KAPITOLA IV

SPRIEVODNÉ OPATRENIA

Článok 11

Štátna pomoc

1.   Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa uplatňujú články 87, 88 a 89 zmluvy, Komisia môže povoliť prevádzkovú pomoc odvetviam výroby, spracovania a uvedenia týchto výrobkov na trh s cieľom zmierniť obmedzenia poľnohospodárskej výroby, ktoré sú špecifické pre menšie ostrovy z dôvodu ich odľahlosti, ostrovného charakteru a mimoriadne okrajovej polohy.

2.   Grécko môže prideliť dodatočné financovanie na implementáciu podporného programu. V takých prípadoch Grécko oznámi štátnu pomoc Komisii a Komisia ju môže schváliť v súlade s týmto nariadením ako súčasť podporného programu. Takto oznámená pomoc sa považuje za oznámenú v zmysle prvej vety článku 88 ods. 3 zmluvy.

KAPITOLA V

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Finančné zdroje

1.   Opatrenia ustanovené v tomto nariadení predstavujú intervenčné opatrenia určené na reguláciu poľnohospodárskych trhov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (6).

2.   Spoločenstvo financuje opatrenia ustanovené v kapitolách II a III do maximálnej ročnej sumy 23,93 milióna EUR.

3.   Suma pridelená ročne na osobitný režim zásobovania uvedený v kapitole II nesmie prevýšiť 5,47 milióna EUR.

KAPITOLA VI

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Návrh podporného programu

1.   Najneskôr do 31. októbra 2006 Grécko predloží Komisii návrh podporného programu v rámci pridelených finančných prostriedkov uvedených v článku 12 ods. 2 a 3.

Návrh podporného programu obsahuje návrh predbežného odhadu zásobovania s určením výrobkov, ich množstva a súm pomoci zásobovaniu Spoločenstvom, ako aj návrh podporného programu na podporu miestnej výroby.

2.   Komisia posúdi navrhnutý podporný program a rozhodne o jeho schválení podľa postupu uvedeného v článku 15 ods. 2.

3.   Podporný program sa začína 1. januára 2007.

Článok 14

Vykonávacie predpisy

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2. Budú zahŕňať najmä:

a)

podmienky, za ktorých môže Grécko zmeniť a doplniť množstvá a úrovne pomoci zásobovaniu, ako aj opatrenia na podporu alebo prideľovanie zdrojov vyčlenených na podporu miestnej výroby;

b)

ustanovenia o minimálnych znakoch kontrol a správnych sankcií, ktoré Grécko musí uplatňovať.

Článok 15

Výbor

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre priame platby, zriadený článkom 144 nariadenia (ES) č. 1782/2003 (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 16

Vnútroštátne opatrenia

Grécko prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o kontrolné opatrenia a administratívne sankcie, a informuje o nich Komisiu.

Článok 17

Oznámenie a správy

1.   Grécko oznámi Komisii najneskôr do 15. februára každého roka pridelené prostriedky, ktoré má k dispozícii a ktoré plánuje použiť v nasledujúcom roku na uskutočnenie podporného programu.

2.   Grécko predloží Komisii najneskôr do 30. júna každého roka správu o vykonaní opatrení uvedených v tomto nariadení počas predchádzajúceho roka.

3.   Najneskôr do 31. decembra 2011 a potom každých päť rokov Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade celkovú správu o dosahu akcií, ktoré sa uskutočnili podľa tohto nariadenia, pričom k správe sa v prípade potreby prikladajú vhodné návrhy.

Článok 18

Zrušenie

Nariadenie (EHS) č. 2019/93 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2007.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a interpretujú sa v súlade s tabuľkou zhody stanovenou v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 19

Prechodné opatrenia

Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 prijať prechodné opatrenia potrebné na zabezpečenie plynulého prechodu z opatrení v rámci nariadenia (EHS) č. 2019/93 na opatrenia zavedené týmto nariadením.

Článok 20

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1782/2003

Nariadenie (ES) č. 1782/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 70 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

všetky ďalšie priame platby uvedené v prílohe VI, poskytnuté poľnohospodárom počas referenčného obdobia vo francúzskych zámorských departementoch, na Azorách a na Madeire, na Kanárskych ostrovoch a na ostrovoch v Egejskom mori.“;

b)

v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Členské štáty poskytnú priame platby uvedené v odseku 1 v rozsahu stropov stanovených v súlade s článkom 64 ods. 2 za podmienok stanovených v hlave IV kapitolách 3, 6 a 7 až 13.“

2.

V článku 71 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 70 ods. 2, príslušný členský štát uplatní počas prechodného obdobia každú z priamych platieb uvedených v prílohe VI za podmienok stanovených v hlave IV kapitolách 3, 6 a 7 až 13 v rozsahu rozpočtových stropov zodpovedajúcich zložke týchto priamych platieb vo vnútroštátnom strope, ktorý sa uvádza v článku 41 a stanovuje sa podľa postupu uvedeného v článku 144 ods. 2.“

3.

V prílohách I a VI sa vypúšťa riadok týkajúci sa „ostrovov v Egejskom mori“.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007. Články 11, 13 a 14 sa však uplatňujú odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. ES L 184, 27.7.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1156/2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29.7.2006, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(4)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/53/ES (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 37).

(5)  Ú. v. EÚ L 227, 21.10.2005, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).


PRÍLOHA

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 2019/93

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 3

článok 3 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 4 ods. 3

článok 3 ods. 4

článok 5 ods. 1

článok 3 ods. 5

článok 5 ods. 2

článok 3a ods. 1 písm. a)

článok 3a ods. 1 písm. b)

článok 12 ods. 3

článok 3a ods. 1 písm. c)

článok 4 ods. 3 a článok 14 písm. b)

článok 3a ods. 1 písm. d)

článok 6

článok 3a ods. 2

článok 6

článok 5

článok 7 ods. 1

článok 6

článok 8

článok 9

článok 11

článok 12

článok 13

článok 13a

článok 15

článok 14

článok 12 ods. 1

článok 14a

článok 16

článok 15 ods. 1

článok 17 ods. 2

článok 15 ods. 2

článok 17 ods. 3

článok 16

článok 21


Top