EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1107

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivost'ou v leteckej doprave (Text s významom pre EHP)

Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, p. 1–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1107/oj

26.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 204/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1107/2006

z 5. júla 2006

o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivost'ou v leteckej doprave

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Jednotný trh v oblasti leteckých služieb by mal slúžit' všetkým občanom rovnako. Následne by zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivost'ou, či už v dôsledku postihnutia, veku alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, mali mat' porovnateľné možnosti leteckej dopravy s tými, ktoré majú ostatní občania. Zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivost'ou majú rovnaké právo na voľný pohyb, slobodu výberu a nediskrimináciu ako všetci ostatní občania. Táto zásada sa vzt'ahuje na leteckú dopravu, ako aj na ďalšie oblasti života.

(2)

Zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivost'ou by preto mali mat' prístup k doprave a nemali by byt' odmietnuté z dôvodu ich zdravotného postihnutia alebo nedostatočnej pohyblivosti, s výnimkou dôvodov bezpečnosti a na základe zákona. Pred prijatím rezervácie pre zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivost'ou by leteckí dopravcovia, ich zástupcovia a prevádzkovatelia zájazdu mali vynaložit' primerané úsilie s cieľom zistit', či existuje dôvod z hľadiska bezpečnosti, ktorý by bránil tomu, aby takéto osoby boli prijaté na dané lety.

(3)

Toto nariadenie by sa nemalo dotknút' ostatných práv cestujúcich založených právnymi predpismi Spoločenstva, najmä smernicou Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb (3) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov (4). V prípade, že rovnaká udalost' by bola príčinou vzniku rovnakého nároku na náhradu nákladov alebo na zmenu rezervácie na základe jedného z týchto právnych predpisov, ako aj na základe tohto nariadenia, daná osoba by mala mat' možnost' uplatnit' toto právo iba raz, podľa vlastného uváženia.

(4)

S cieľom umožnit', aby zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivost'ou mali možnost' cestovat' leteckou dopravou porovnateľne s dopravou, ktorú využívajú ostatní občania, mali by sa na letiskách i na palube lietadiel poskytovat' asistenčné služby zamerané na ich osobitné potreby, a to prostredníctvom zabezpečenia nevyhnutných pracovných síl a zariadení. V záujme sociálneho začlenenia by príslušné osoby mali mat' možnost' využívat' tieto služby bez dodatočných poplatkov.

(5)

Asistenčné služby poskytované na letiskách na území členského štátu, na ktorý sa vzt'ahuje zmluva, by okrem iného mali umožňovat' zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivost'ou presun z určeného miesta príchodu na letisku k lietadlu a z lietadla na určené miesto odchodu z letiska vrátane nástupu na palubu a výstupu z lietadla. Tieto miesta by mali byt' vyhradené aspoň pri hlavných vstupoch do budov terminálov, pri odbavovacích priehradkách, na železničných staniciach, zastávkach električiek, metra a autobusov, na stanovištiach taxíkov a ďalších výstupných miestach a na letiskových parkoviskách. Asistenčné služby by mali byt' organizované tak, aby sa predišlo akémukoľvek prerušeniu alebo oneskoreniu, a zároveň aby v celom Spoločenstve bola zabezpečená ich vysoká a rovnocenná úroveň pri najlepšom využití zdrojov bez ohľadu na dotknuté letisko alebo dopravcu.

(6)

Aby sa dosiahli tieto ciele, za zabezpečenie asistenčných služieb vysokej kvality by mal zodpovedat' jeden centrálny orgán. Keďže riadiace orgány letísk zohrávajú pri poskytovaní služieb na svojich letiskách hlavnú úlohu, túto celkovú zodpovednost' by mali niest' ony.

(7)

Samotné riadiace orgány letísk môžu poskytovat' pomoc zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivost'ou. Vzhľadom na pozitívnu úlohu, ktorú v minulosti zohrali niektorí prevádzkovatelia a leteckí dopravcovia, môžu riadiace orgány uzatvárat' s tretími osobami zmluvy o zabezpečení takýchto asistenčných služieb bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie príslušných právnych predpisov Spoločenstva, vrátane predpisov o verejnom obstarávaní.

(8)

Služby by mali byt' financované spôsobom, ktorý by rozdelil finančné bremeno rovným dielom medzi všetkých cestujúcich využívajúcich jedno letisko, a tak neodradil zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivost'ou od využitia leteckej dopravy. Najefektívnejším spôsobom financovania sa zdá byt' poplatok vyberaný od každej leteckej spoločnosti, ktorá využíva letisko, úmerne k počtu cestujúcich, ktorých dopraví z letiska alebo na letisko.

(9)

S cieľom zabezpečit' predovšetkým to, aby poplatky uložené leteckému dopravcovi boli primerané asistenčným službám poskytovaným zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivost'ou a aby tieto poplatky neslúžili na financovanie činností riadiaceho orgánu, ktoré nesúvisia s poskytovaním týchto asistenčných služieb, takéto poplatky by sa mali schválit' a uplatňovat' transparentným spôsobom. Smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva (5) a predovšetkým ustanovenia o rozdelení účtov by sa preto mali uplatňovat', ak to nie je v rozpore s týmto nariadením.

(10)

Pri organizácii poskytovania asistenčných služieb zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivost'ou a výcviku svojich zamestnancov by letiská a leteckí dopravcovia mali brat' do úvahy dokument č. 30 Európskej konferencie civilného letectva („ECAC“), čast' I, oddiel 5 a jeho prílohy, najmä Etický kódex pre pozemnú manipuláciu pre osoby so zníženou pohyblivost'ou, ako je uvedený v jeho prílohe J v čase prijatia tohto nariadenia.

(11)

Pri rozhodovaní o podobe nových letísk a terminálov a v rámci zásadnej modernizácie by riadiace orgány letísk mali, ak je to možné, zohľadnit' potreby zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivost'ou. Leteckí dopravcovia by tiež mali, ak je to možné, zohľadnit' takéto potreby pri rozhodovaní o zámeroch na nové a modernizované lietadlá.

(12)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (6) by sa mala prísne dodržiavat' v záujme zaručenia rešpektovania súkromia zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivost'ou a na zabezpečenie toho, aby požadované informácie slúžili výlučne na splnenie povinností asistenčných služieb stanovených v tomto nariadení a neboli použité proti cestujúcim požadujúcim dané služby.

(13)

Všetky dôležité informácie poskytované cestujúcim v leteckej doprave by sa mali poskytovat' aj v alternatívnej podobe, ktorá je dostupná zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivost'ou, a mali by byt' aspoň v rovnakých jazykových verziách ako informácie, ktoré sú sprístupnené ostatným cestujúcim.

(14)

V prípade poškodenia invalidných vozíkov alebo iných pojazdných alebo pomocných zariadení na letisku alebo pri preprave na palube lietadla, by sa cestujúcemu, ktorému toto zariadenie patrí, mala nahradit' škoda v súlade s medzinárodnými a vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva.

(15)

Členské štáty by mali kontrolovat' a zabezpečit' súlad s týmto nariadením a určit' vhodný výkonný orgán. Táto kontrola by nemala ovplyvnit' práva zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivost'ou uplatnit' si na súde nárok na právne zadost'učinenie na základe vnútroštátnych právnych predpisov.

(16)

Je dôležité, aby zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivost'ou, ktorá sa domnieva, že toto nariadenie bolo porušené, mohla na to upozornit' riadiaci orgán letiska alebo dotknutého leteckého dopravcu. Ak zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivost'ou nedosiahne takýmto spôsobom zadost'učinenie, mala by mat' možnost' obrátit' sa so st'ažnost'ou na orgán alebo orgány, ktoré na tento účel určí príslušný členský štát.

(17)

St'ažnosti týkajúce sa asistenčných služieb na letiskách by sa mali zasielat' orgánu alebo orgánom určeným na výkon tohto nariadenia členským štátom, v ktorom sa dané letisko nachádza. St'ažnosti týkajúce sa asistenčných služieb poskytovaných leteckým dopravcom by sa mali zasielat' orgánu alebo orgánom určeným na výkon tohto nariadenia členským štátom, ktorý danému leteckému dopravcovi udelil prevádzkovú licenciu.

(18)

Členské štáty by mali stanovit' sankcie za porušenia tohto nariadenia a zabezpečit' ich uplatňovanie. Tieto sankcie, medzi ktoré by mohol patrit' príkaz vyplatit' náhradu danej osobe, by mali byt' účinné, primerané a odrádzajúce.

(19)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zabezpečit' vysokú a rovnocennú úroveň ochrany a asistenčných služieb vo všetkých členských štátoch a zabezpečit', aby hospodárske subjekty pôsobili na jednotnom trhu v rovnakých podmienkach, nemožno dostatočne dosiahnut' na úrovni členských štátov, ale z dôvodu ich rozsahu alebo účinkov ich možno lepšie dosiahnut' na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijat' opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(20)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a zachováva zásady uvedené najmä v Charte základných práv Európskej únie.

(21)

Opatrenia týkajúce sa lepšej spolupráce pri využívaní letiska v Gibraltári boli prijaté Španielskym kráľovstvom a Veľkou Britániou v Londýne 2. decembra 1987 v rámci spoločného vyhlásenia ministrov zahraničných vecí týchto dvoch krajín. Tieto opatrenia sa ešte nezačali uplatňovat',

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ a rozsah

1.   Toto nariadenie vytvára pravidlá ochrany a poskytovania asistenčných služieb pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivost'ou v leteckej doprave s cieľom ochránit' ich pred diskrimináciou a zabezpečit', aby im boli poskytnuté asistenčné služby.

2.   Ustanovenia tohto nariadenia sa vzt'ahujú na zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivost'ou, ktoré využívajú alebo majú v úmysle využit' komerčné služby leteckej dopravy pri odlete, prílete alebo tranzite cez letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, na ktorý sa vzt'ahuje zmluva.

3.   Články 3, 4 a 10 sa tiež uplatňujú na cestujúcich, ktorí odlietajú z letiska nachádzajúceho sa v tretej krajine na letisko nachádzajúce sa na území členského štátu, na ktoré sa vzt'ahuje zmluva, ak prevádzkujúci dopravca je leteckým dopravcom Spoločenstva.

4.   Toto nariadenie sa nedotýka práv cestujúcich založených smernicou 90/314/EHS a na základe nariadenia (ES) č. 261/2004.

5.   V prípadoch, ak sú ustanovenia tohto nariadenia v rozpore s ustanoveniami smernice 96/67/ES, majú prednost' ustanovenia tohto nariadenia.

6.   Uplatňovanie tohto nariadenia na letisko v Gibraltári sa vykladá v tom zmysle, že ním nie sú dotknuté príslušné právne pozície Španielskeho kráľovstva a Veľkej Británie v súvislosti so sporom týkajúcim sa zvrchovanosti na území, na ktorom sa nachádza toto letisko.

7.   Uplatňovanie tohto nariadenia na letisko v Gibraltári by malo byt' odložené, pokým sa nezačnú uplatňovat' opatrenia obsiahnuté v spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva a Veľkej Británie z 2. decembra 1987. Vlády Španielska a Veľkej Británie informujú Radu o dátume začatia uplatňovania týchto opatrení.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú nasledovné vymedzenia pojmov:

a)

„Zdravotne postihnuté osoby“ alebo „osoby so zníženou pohyblivost'ou“ sú osoby, ktorých pohyblivost' pri využívaní dopravy je znížená kvôli akémukoľvek fyzickému postihnutiu (poškodeniu orgánov zmyslového vnímania alebo pohybového ústrojenstva, trvalému alebo dočasnému), duševnému postihnutiu alebo poškodeniu alebo inému dôvodu postihnutia, alebo veku, a ktorých situácia si vyžaduje primeranú pozornost' a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii pre všetkých cestujúcich, ich potrebám.

b)

„Letecký dopravca“ označuje podnik leteckej dopravy s platnou licenciou na prevádzkovanie dopravy.

c)

„Prevádzkujúci letecký dopravca“ označuje leteckého dopravcu, ktorý uskutočňuje alebo plánuje uskutočnit' let na základe zmluvy o preprave s pasažierom alebo v mene inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá s týmto pasažierom uzavrela zmluvu o preprave.

d)

„Letecký dopravca Spoločenstva“ označuje leteckého dopravcu s platnou licenciou na vykonávanie leteckej dopravy, udelenou členským štátom podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov (7).

e)

„Prevádzkovateľ zájazdu“ označuje okrem leteckého dopravcu aj organizátora alebo maloobchodníka v zmysle článku 2 ods. 2 a 3 smernice 90/314/EHS.

f)

„Riadiaci orgán letiska“ alebo „riadiaci orgán“ označuje orgán, ktorého hlavnou úlohou je na základe vnútroštátnych predpisov správa a riadenie infraštruktúry letiska a koordinácia a riadenie činností rôznych prevádzkovateľov prítomných na príslušnom letisku alebo v letiskovom systéme.

g)

„Užívateľ letiska“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je zodpovedná za leteckú prepravu cestujúcich z/na príslušné letisko.

h)

„Výbor užívateľov letiska“ znamená výbor zástupcov užívateľov letiska alebo organizáciu, ktorá ich zastupuje.

i)

„Rezervácia“ znamená skutočnost', že cestujúci má letenku alebo iný dôkaz o prijatí rezervácie a o registrácii leteckým dopravcom alebo prevádzkovateľom zájazdu.

j)

„Letisko“ znamená ktorúkoľvek čast' povrchu špeciálne prispôsobeného na pristávanie, vzlietnutie a manévrovanie lietadla, vrátane pomocných zariadení súvisiacich s uvedenými operáciami v súlade s požiadavkami prevádzky lietadiel a služieb, vrátane zariadení potrebných pri asistencii komerčným leteckým spoločnostiam.

k)

„Parkovisko letiska“ znamená parkovisko na území letiska alebo pod priamou kontrolou riadiaceho orgánu letiska, ktoré slúži priamo cestujúcim využívajúcim toto letisko.

l)

„Komerčná letecká dopravná služba“ znamená službu leteckej prepravy cestujúcich prevádzkovanej leteckým dopravcom na pravidelných alebo mimoriadnych letoch, ponúkaných verejnosti za úhradu samostatne alebo ako súčast' balíka.

Článok 3

Predchádzanie odmietnutiu prepravy

Letecký dopravca, jeho zástupca ani prevádzkovateľ zájazdu nesmú z dôvodov postihnutia alebo zníženej pohyblivosti odmietnut':

a)

prijat' rezerváciu letu z letiska alebo na letisko, na ktoré sa vzt'ahuje toto nariadenie;

b)

vziat' na palubu lietadla zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivost'ou na takomto letisku za predpokladu, že daná osoba má platnú letenku a rezerváciu.

Článok 4

Výnimky, osobitné podmienky a informácie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, môže letecký dopravca, jeho zástupca alebo prevádzkovateľ zájazdu odmietnut' prijat' výlučne na základe zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti rezerváciu alebo nástup na palubu lietadla zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivost'ou:

a)

aby sa splnili platné bezpečnostné požiadavky určené medzinárodnými alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi predpismi Spoločenstva alebo aby sa splnili bezpečnostné požiadavky určené orgánom, ktorý danému leteckému dopravcovi vydal osvedčenie leteckého prevádzkovateľa;

b)

ak veľkost' lietadla alebo jeho dverí nedovoľuje nástup alebo prepravu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivost'ou.

V prípade odmietnutia rezervácie z dôvodov uvedených v písmenách a) alebo b) prvého pododseku, letecký dopravca, jeho zástupca alebo prevádzkovateľ zájazdu vynaložia primerané úsilie s cieľom poskytnút' dotknutej osobe prijateľnú alternatívu.

Zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivost'ou, ktorej bol odmietnutý vstup na palubu lietadla z dôvodu jej zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti, a osobe, ktorá sprevádza túto osobu podľa odseku 2 tohto článku, sa ponúkne právo na náhradu alebo presmerovanie, ako sa uvádza v článku 8 nariadenia (ES) č. 261/2004. Právo na možnost' spiatočného letu alebo presmerovania je podmienené splnením všetkých bezpečnostných požiadaviek.

2.   Na základe rovnakých podmienok, ako sú uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) letecký dopravca, jeho zástupca alebo prevádzkovateľ zájazdu môžu vyžadovat', aby zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivost'ou sprevádzala ďalšia osoba, ktorá je schopná poskytnút' pomoc, ktorú uvedená osoba potrebuje.

3.   Letecký dopravca alebo jeho zástupca zverejní v prístupnej forme a najmenej v tých istých jazykoch, v ktorých poskytuje informácie ostatným cestujúcim, bezpečnostné pravidlá, ktoré platia pri preprave zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivost'ou, ako aj všetky obmedzenia ich prepravy alebo prepravy mobilných pomôcok z dôvodu veľkosti lietadla. Prevádzkovateľ zájazdu poskytne bezpečnostné pravidlá a obmedzenia týkajúce sa letov zahrnutých v balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb, ktoré organizuje, predáva alebo ponúka na predaj.

4.   Keď letecký dopravca, jeho zástupca alebo prevádzkovateľ zájazdu uplatní výnimku podľa odsekov 1 alebo 2, okamžite informuje zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivost'ou o dôvodoch, ktoré ho k tomu viedli. Letecký dopravca, jeho zástupca alebo prevádzkovateľ zájazdu tieto dôvody písomne oznámia do piatich dní od podania žiadosti zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivost'ou.

Článok 5

Určenie miest príchodu a odchodu

1.   V spolupráci s užívateľmi letiska, prostredníctvom výboru užívateľov letiska, ak existuje, a organizáciami, ktoré zastupujú cestujúcich so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivost'ou, riadiaci orgán letiska určí miesta príchodu a odchodu v rámci areálu letiska alebo na mieste pod priamou kontrolou riadiaceho orgánu vnútri a mimo budov terminálov, na ktorých môžu zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivost'ou jednoduchým spôsobom oznámit' svoj príchod na letisko a požiadat' o asistenčné služby.

2.   Miesta príchodu a odchodu uvedené v odseku 1 sú jasne označené a ponúkajú v prístupnej forme základné informácie o letisku.

Článok 6

Prenos informácií

1.   Leteckí dopravcovia, ich zástupcovia a prevádzkovatelia zájazdu prijmú na všetkých svojich predajných miestach na území členského štátu, na ktorý sa vzt'ahuje zmluva, vrátane predaja cez telefón a internet, všetky opatrenia potrebné na prijatie oznámenia zdravotne postihnutých osôb alebo osôb so zníženou pohyblivost'ou o potrebe asistenčných služieb.

2.   Keď letecký dopravca, jeho zástupca alebo prevádzkovateľ zájazdu prijme oznámenie o potrebe asistenčných služieb najneskôr 48 hodín pred uverejneným časom odletu, podá o tom informáciu najneskôr 36 hodín pred uverejneným časom odletu:

a)

riadiacim orgánom letísk odletu, príletu a tranzitu a

b)

prevádzkujúcemu leteckému dopravcovi, ak rezervácia nebola uskutočnená prostredníctvom neho, pokiaľ nie je v čase oznámenia známy prevádzkujúci letecký dopravca, pričom v tomto prípade sa mu informácia podá čo najskôr.

3.   Vo všetkých iných prípadoch, ako sú prípady uvedené v odseku 2, podá letecký dopravca, jeho zástupca alebo prevádzkovateľ zájazdu informáciu čo najskôr.

4.   Čo najskôr po odlete lietadla oznámi prevádzkujúci letecký dopravca riadiacemu orgánu cieľového letiska v prípade, že sa nachádza na území členského štátu, na ktorý sa vzt'ahuje zmluva, počet zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivost'ou na palube lietadla, ktoré potrebujú asistenčné služby uvedené v prílohe 1, ako aj druh týchto služieb.

Článok 7

Právo na asistenčné služby na letiskách

1.   Keď sa zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivost'ou dostaví na letisko k odletu, riadiaci orgán letiska je zodpovedný za zabezpečenie poskytnutia asistenčných služieb uvedených v prílohe I tak, aby mohla nastúpit' na rezervovaný let, za predpokladu, že osobitná potreba takýchto služieb sa príslušnému leteckému dopravcovi, jeho zástupcovi alebo prevádzkovateľovi zájazdu oznámila aspoň 48 hodín pred uverejneným časom odletu. Toto oznámenie sa vzt'ahuje aj na spiatočný let, ak let tam aj spät' bol dojednaný s tým istým leteckým dopravcom.

2.   V prípade, ak je potrebná pomoc slepeckého psa s osvedčením, tento sa prijme na palubu lietadla, pokiaľ o tom bol informovaný letecký dopravca, jeho zástupca alebo prevádzkovateľ zájazdu v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi vzt'ahujúcimi sa na prepravu slepeckých psov na palube lietadla, ak takéto predpisy existujú.

3.   V prípade, že sa oznámenie v súlade s odsekom 1 neuskutoční, riadiaci orgán urobí všetko preto, aby poskytol asistenčné služby uvedené v prílohe I tak, aby príslušná osoba mohla nastúpit' na svoj rezervovaný let.

4.   Ustanovenia odseku 1 platia pod podmienkou, že:

a)

osoba sa prezentuje pri odbavovacej priehradke:

i)

a je zaevidovaná leteckým dopravcom alebo prevádzkovateľom zájazdu vopred a písomne (vrátane elektronických prostriedkov) v stanovenom čase alebo

ii)

ak čas nebol stanovený, najneskôr hodinu pred uverejneným časom odletu, alebo

b)

osoba príde na miesto v rámci areálu letiska, určené v súlade s článkom 5:

i)

a je zaevidovaná leteckým dopravcom, jeho zástupcom alebo prevádzkovateľom zájazdu vopred a písomne (vrátane elektronických prostriedkov) v stanovenom čase alebo

ii)

ak čas nebol zmluvne stanovený, najneskôr dve hodiny pred uverejneným časom odletu.

5.   Keď zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivost'ou prechádza cez letisko, na ktoré sa vzt'ahuje toto nariadenie, alebo prestupuje z letu, na ktorý má rezerváciu od leteckého dopravcu či prevádzkovateľa zájazdu, riadiaci orgán letiska je zodpovedný za zabezpečenie poskytnutia asistenčných služieb uvedených v prílohe I tak, aby osoba mohla nastúpit' na rezervovaný let.

6.   Pri prílete zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivost'ou na letisko, na ktoré sa vzt'ahuje toto nariadenie, je riadiaci orgán letiska zodpovedný za poskytnutie asistenčných služieb uvedených v prílohe I tak, aby sa osoba mohla dostat' na miesto odchodu z letiska uvedené v článku 5.

7.   Poskytnutá pomoc je čo najviac prispôsobená špecifickým potrebám jednotlivých cestujúcich.

Článok 8

Zodpovednost' za asistenčné služby na letiskách

1.   Riadiaci orgán letiska je zodpovedný za to, aby zabezpečil zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivost'ou poskytnutie asistenčných služieb uvedených v prílohe I bez dodatočných poplatkov.

2.   Asistenčné služby môže poskytovat' samotný riadiaci orgán. Riadiaci orgán môže v rámci svojej kompetencie a vždy dbajúc o splnenie noriem kvality uvedených v článku 9 ods. 1, alternatívne uzavriet' s jednou alebo viacerými stranami zmluvu o poskytovaní asistenčných služieb. V spolupráci s užívateľmi letiska, prostredníctvom výboru užívateľov letiska – ak existuje, môže riadiaci orgán uzavriet' takúto zmluvu alebo zmluvy z vlastnej iniciatívy alebo na žiadost' aj zo strany leteckého dopravcu, zohľadňujúc pritom existujúce služby na príslušnom letisku. V prípade zamietnutia takejto žiadosti poskytne riadiaci orgán písomné odôvodnenie.

3.   Riadiaci orgán letiska môže na nediskriminačnom základe vyrubit' užívateľom letiska osobitný poplatok, aby tak financoval dané asistenčné služby.

4.   Tento osobitný poplatok je primeraný, odvodený od nákladov, prehľadný a určený riadiacim orgánom letiska v spolupráci s užívateľmi letiska, prostredníctvom výboru užívateľov letiska – ak existuje, alebo iného príslušného orgánu. Je pomerne rozdelený medzi užívateľov letiska v závislosti od celkového počtu všetkých cestujúcich, ktorých každý z nich prepraví z daného a na dané letisko.

5.   Riadiaci orgán letiska oddelí účtovníctvo týkajúce sa jeho činnosti v súvislosti s asistenčnými službami poskytovanými zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivost'ou od účtovníctva týkajúceho sa jeho ostatnej činnosti, v súlade s platnými obchodnými zvyklost'ami.

6.   Riadiaci orgán letiska sprístupní užívateľom letiska prostredníctvom výboru užívateľov letiska – ak existuje, alebo inému príslušnému orgánu, ako aj orgánu (orgánom) zodpovednému za výkon tohto nariadenia uvedenému v článku 14 výročný prehľad poplatkov prijatých a vynaložených za asistenčné služby poskytované zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivost'ou overený audítorom.

Článok 9

Normy kvality asistenčných služieb

1.   Okrem letísk, na ktorých sú ročné výkony menej ako 150 000 pohybov v komerčných leteckých dopravných službách pri preprave cestujúcich, riadiaci orgán v spolupráci s užívateľmi letiska, prostredníctvom výboru užívateľov letiska – ak existuje, a organizácií, ktoré zastupujú zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivost'ou, stanoví normy kvality asistenčných služieb uvedených v prílohe I a určí zdroje potrebné na ich plnenie.

2.   Pri stanovovaní týchto noriem je potrebné v plnej miere zohľadnit' medzinárodne uznávané zásady a etické kódexy, ktoré sa týkajú uľahčenia dopravy zdravotne postihnutým osobám alebo osobám so zníženou pohyblivost'ou, najmä Etický kódex ECAC pre pozemnú manipuláciu pre osoby so zníženou pohyblivost'ou.

3.   Riadiaci orgán letiska svoje normy kvality uverejňuje.

4.   Letecký dopravca a riadiaci orgán letiska sa môžu dohodnút', že pre cestujúcich, ktorých letecký dopravca dopraví z a na letisko, poskytne riadiaci orgán letiska asistenčné služby na vyššej úrovni, ako je úroveň stanovená v normách uvedených v odseku 1, alebo poskytne doplnkové asistenčné služby k službám uvedeným v prílohe I.

5.   Riadiaci orgán letiska môže, s cieľom financovat' takéto služby vyššej úrovne alebo doplnkové služby, vymerat' leteckému dopravcovi doplnkový poplatok k poplatku uvedenému v článku 8 ods. 3, ktorý je prehľadný, odvodený od nákladov a určený po porade s príslušným leteckým dopravcom.

Článok 10

Asistenčné služby leteckých dopravcov

Letecký dopravca poskytuje zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivost'ou, ktorá odlieta, prichádza alebo prechádza cez letisko, na ktoré sa vzt'ahuje toto nariadenie, asistenčné služby uvedené v prílohe II bez dodatočných poplatkov za predpokladu, že táto osoba spĺňa podmienky ustanovené v článku 7 ods. 1, 2 a 4.

Článok 11

Školenia

Leteckí dopravcovia a riadiace orgány letiska:

a)

zabezpečujú, aby boli všetci ich zamestnanci vrátane tých, ktorých zamestnáva subdodávateľ, poskytujúci priamu pomoc zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivost'ou, oboznámení s tým, ako plnit' potreby osôb s rôznym zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivost'ou;

b)

poskytujú všetkým svojim zamestnancom pracujúcim na letisku, ktorí prichádzajú do priameho styku s cestujúcou verejnost'ou, školenia o nediskriminácii a informujú ich o zdravotných postihnutiach;

c)

zabezpečujú, aby sa všetci noví zamestnanci pri nástupe do zamestnania zúčastnili školení v súvislosti s otázkami zdravotného postihnutia a aby boli ich zamestnanci v prípade potreby doškoľovaní.

Článok 12

Náhrady za stratené alebo zničené invalidné vozíky, iné mobilné pomôcky a pomocné zariadenia

V prípade straty alebo poškodenia invalidných vozíkov, iných mobilných pomôcok alebo pomocných zariadení na letisku alebo pri preprave na palube lietadla sa cestujúcemu, ktorému toto zariadenie patrí, nahradí škoda v súlade s medzinárodnými a vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 13

Vylúčenie vzdania sa práva

Povinnosti voči zdravotne postihnutej osobe a osobe so zníženou pohyblivost'ou podľa tohto nariadenia sa neobmedzujú, ani sa ich nemožno vzdat'.

Článok 14

Orgán výkonu a jeho úlohy

1.   Každý členský štát určí orgán alebo orgány zodpovedné za výkon tohto nariadenia, pokiaľ ide o lety uskutočnené z a na letiská nachádzajúce sa na jeho území. V prípade potreby prijme tento orgán alebo orgány opatrenia potrebné na zabezpečenie rešpektovania práv zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivost'ou, vrátane súladu s normami kvality uvedenými v článku 9 ods. 1. Členské štáty oznámia Komisii, ktorý orgán alebo orgány určili.

2.   Členské štáty ustanovia v prípade potreby, že orgán alebo orgány zodpovedné za výkon tohto nariadenia určené podľa odseku 1 zabezpečujú aj dostatočné uplatňovanie článku 8 vrátane predpisov o poplatkoch s cieľom zamedzit' nekalej hospodárskej sút'aži. Na tento účel môžu vytvorit' aj osobitný orgán.

Článok 15

Prejednávanie st'ažností

1.   Zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivost'ou, ktorá sa domnieva, že toto nariadenie bolo porušené, môže na túto skutočnost' podľa okolností upozornit' riadiaci orgán letiska alebo dotknutého leteckého dopravcu.

2.   Ak zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivost'ou takýmto spôsobom nedosiahne zadost'učinenie, st'ažnosti v súvislosti s údajným porušením tohto nariadenia sa môžu podávat' na ktoromkoľvek orgáne alebo orgánoch určených na základe článku 14 ods. 1 alebo ktorémukoľvek príslušnému orgánu určenému členským štátom.

3.   Orgán členského štátu, ktorému je doručená príslušná st'ažnost', ktorá je v pôsobnosti orgánu určeného v inom členskom štáte, postúpi túto st'ažnost' orgánu v tomto inom členskom štáte.

4.   Členské štáty prijmú opatrenia na informovanie zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivost'ou o ich právach na základe tohto nariadenia a o možnosti podat' st'ažnost' určenému orgánu alebo orgánom.

Článok 16

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách za porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byt' účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii príslušné predpisy a bezodkladne ju informujú o všetkých ich následných zmenách a doplneniach.

Článok 17

Podávanie správ

Komisia podá najneskôr do 1. januára 2010 správu Európskemu parlamentu a Rade o fungovaní a účinkoch tohto nariadenia. K správe sú v prípade potreby priložené legislatívne návrhy, ktorými sa ustanovenia tohto nariadenia podrobnejšie vykonávajú alebo revidujú.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnost' dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa s účinnost'ou od 26. júla 2008, okrem článkov 3 a 4, ktoré sa uplatňujú s účinnost'ou od 26. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 5. júla 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 31.1.2006, s. 12.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. decembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 9. júna 2006.

(3)  Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59.

(4)  Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 36. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(7)  Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 1.


PRÍLOHA I

Asistenčné služby v pôsobnosti riadiacich orgánov letísk

Asistenčné služby a úpravy potrebné na to, aby sa zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou umožnilo:

oznámiť ich príchod na letisko a ich žiadosť o asistenčné služby na určených miestach vnútri a mimo budov terminálov uvedených v článku 5,

presunúť sa z určeného miesta k odbavovacej priehradke,

prejsť odbavovacím postupom a dať zaregistrovať batožinu,

presunúť sa od odbavovacej priehradky do lietadla po absolvovaní pasovej, colnej a bezpečnostnej kontroly,

v prípade potreby nastúpiť na palubu lietadla s pomocou výťahov, invalidných vozíkov alebo inej nutnej pomoci,

presunúť sa odo dvier lietadla na svoje sedadlo,

uložiť a opäť prevziať batožinu na palube lietadla,

presunúť sa od svojho sedadla ku dverám lietadla,

v prípade potreby vystúpiť z lietadla s pomocou výťahov, invalidných vozíkov alebo inej nutnej pomoci,

presunúť sa z lietadla do haly na príjem batožiny a prevziať batožinu, po absolvovaní pasovej, colnej a bezpečnostnej kontroly,

presunúť sa z haly na príjem batožiny na určené miesto,

stihnúť letecký prípoj v prípade tranzitu, podľa potreby s asistenčnými službami počas letu a na letisku vnútri budovy terminálu a medzi jednotlivými budovami terminálov,

v prípade potreby sa presunúť na toalety.

V prípade, ak zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou sprevádza iná osoba, tejto osobe musí byť na žiadosť umožnené poskytnúť potrebnú pomoc na letisku a počas nástupu a výstupu z lietadla.

Pozemná obsluha všetkých potrebných mobilných pomôcok, vrátane zariadení ako sú elektrické invalidné vozíky, pričom toto podlieha oznámeniu 48 hodín vopred a možným obmedzeniam, pokiaľ ide o miesto na palube lietadla, ako aj uplatňovaniu príslušných právnych predpisov týkajúcich sa nebezpečného tovaru.

Dočasné poskytnutie náhrady za zničené alebo stratené mobilné pomôcky, hoci nie nevyhnutne podľa zásady rovnaké za rovnaké.

Prípadná pozemná obsluha slepeckých psov s osvedčením.

Oznámenie informácií potrebných na let prístupnými formami.


PRÍLOHA II

Asistenčné služby leteckých dopravcov

Preprava slepeckých psov s osvedčením na palube lietadla, v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Okrem lekárskeho zariadenia doprava najviac dvoch kusov mobilnej pomôcky na zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou, vrátane elektrických invalidných vozíkov, pričom toto podlieha oznámeniu 48 hodín vopred a možným obmedzeniam, pokiaľ ide o miesto na palube lietadla, ako aj uplatňovaniu príslušných právnych predpisov o nebezpečných tovaroch.

Oznámenie podstatných informácií potrebných na let prístupnými formami.

Vynaloženie primeraného úsilia na to, aby boli sedadlá pridelené cestujúcim na žiadosť, podľa jednotlivých potrieb zdravotne postihnutých osôb alebo osôb so zníženou pohyblivosťou a s prihliadnutím na bezpečnostné pravidlá a voľné miesta.

V prípade potreby pomoc pri presune na toalety.

V prípade, že zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou sprevádza iná osoba, urobí letecký dopravca všetko pre to, aby mohla sedieť vedľa zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.


Top