EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1032

Nariadenie Komisie (ES) č. 1032/2006 zo 6. júla 2006 , ktorým sa ustanovujú požiadavky na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky (Text s významom pre EHP)

OJ L 186, 7.7.2006, p. 27–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 228–246 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 257 - 276
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 257 - 276
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 16 - 34

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1032/oj

7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1032/2006

zo 6. júla 2006,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec pre vytvorenie jednotného európskeho vzdušného priestoru (ďalej len rámcové nariadenie) (2), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Manažment letovej prevádzky vyžaduje bezpečné a účinné mechanizmy na oznamovanie, koordináciu a odovzdávanie letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky. Zabezpečenie takýchto mechanizmov v rámci siete manažmentu letovej prevádzky v Európe vyžaduje automatickú výmenu letových údajov medzi systémami na spracovanie letových údajov. Preskúmanie súčasnej situácie v Spoločenstve ukázalo, že tieto mechanizmy v niektorých členských štátoch nedosiahli uspokojivú úroveň a vyžadujú ďalšie zdokonalenie. Preto je nevyhnutné stanoviť požiadavky na systémy na spracovanie letových údajov so zreteľom na interoperabilitu, výkonnosť a kvalitu prevádzkovania ich funkcií zodpovedných za výmenu letových údajov.

(2)

V súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 549/2004 bola Európska organizácia pre bezpečnosť letovej navigácie (Eurocontrol) splnomocnená vypracovať požiadavky na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov. Toto nariadenie sa zakladá na výslednej mandátnej správe z 31. marca 2005.

(3)

Norma Eurocontrolu na priamu výmenu údajov v reálnom čase bola pripojená k nariadeniu Komisie (ES) č. 2082/2000 zo 6. septembra 2000, ktorým sa prijímajú technické normy Eurocontrolu a mení a dopĺňa smernica 97/15/ES, ktorou sa prijímajú technické normy Eurocontrolu a mení a dopĺňa smernica 93/65/EHS (3), na základe ktorého sa ich používanie stalo v Spoločenstve povinným v prípade zaobstarania nového systému na spracovanie letových údajov. Keďže nariadenie (ES) č. 2082/2000 bolo s účinnosťou od 20. októbra 2005 zrušené, je nevyhnutné aktualizovať právne predpisy Spoločenstva, aby sa zabezpečila konzistentnosť relevantných regulačných ustanovení.

(4)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na vojenské operácie a výcvik, uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004.

(5)

Vo vyhlásení členských štátov o vojenských otázkach súvisiacich s jednotným európskym vzdušným priestorom (4) sa členské štáty zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať, prihliadajúc na vnútroštátne vojenské požiadavky, aby všetci používatelia vzdušného priestoru vo všetkých členských štátoch v plnom rozsahu a jednotne uplatňovali koncepciu pružného využívania vzdušného priestoru.

(6)

Uplatňovanie koncepcie pružného využívania vzdušného priestoru, definovanej v článku 2 ods. 22 nariadenia (ES) č. 549/2004, vyžaduje zavedenie systémov na včasnú výmenu letových údajov medzi stanovišťami letových prevádzkových služieb a vojenskými stanovišťami riadenia.

(7)

Oblastné strediská riadenia majú vykonávať automatizované procesy spojené s oznamovaním a počiatočnou koordináciou s cieľom poskytovať jednotné letové informácie tak na odovzdávajúcich, ako aj na prijímajúcich stanovištiach a podporovať koordináciu plánovaného odovzdávania letov. Tieto procesy boli súčasťou noriem, ktoré zaviedlo nariadenie (ES) č. 2082/2000, a preto sa majú používať od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(8)

Letové informácie vysielané počas procesu počiatočnej koordinácie sa majú udržiavať aktuálne. Automatizované procesy sa preto majú vykonávať postupne, aby sa umožnila revízia informácií súvisiacich s letom, ktoré predtým podliehali procesu počiatočnej koordinácie alebo zrušeniu koordinácie, keď sa preberajúce stanovište už daným letom nezaoberá.

(9)

Pre stanovištia riadenia letovej prevádzky, iné ako oblastné strediská riadenia, môže byť výhodou implementácia automatizovaných procesov na oznamovanie, počiatočnú koordináciu, opravu koordinačných údajov alebo zrušenie koordinácie letov. Ak sa rozhodnú tak urobiť, potreba interoperability siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (EATMN) vyžaduje, aby uplatňovali rovnaké požiadavky, aké sa vzťahujú na oblastné strediská riadenia.

(10)

Včasná výmena letových údajov medzi stanovišťami letových prevádzkových služieb a vojenskými stanovišťami riadenia má spočívať na postupnom vykonávaní automatizovaných procesov. Prvým krokom má byť zavedenie vysielania základných letových údajov medzi takýmito civilnými a vojenskými stanovišťami spolu s možnosťou ich aktualizácie podľa potreby.

(11)

Komisia určila dodatočné automatizované procesy, ktoré ďalej posilnia koordináciu medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky alebo medzi stanovišťami letových prevádzkových služieb a vojenskými stanovišťami riadenia. Ak sa rozhodnú uplatňovať dodatočné automatizované procesy, potreba interoperability EATMN vyžaduje, aby uplatňovali harmonizované požiadavky na tieto procesy.

(12)

Realizácia tohto nariadenia má umožniť ďalší rozvoj s cieľom dosiahnuť vyššie úrovne interoperability.

(13)

S cieľom udržať alebo zvýšiť súčasné úrovne bezpečnosti letovej prevádzky členské štáty by mali zabezpečiť, aby príslušné strany uskutočnili posúdenie bezpečnosti vrátane identifikácie hazardu, posúdenia rizika a jeho zmierňovania. Harmonizovaná implementácia týchto procesov na systémy, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vyžaduje, aby sa určili osobitné bezpečnostné požiadavky pre všetky povinné požiadavky interoperability, výkonnosti a kvality prevádzky.

(14)

V súlade s článkom 3 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 552/2004 vykonávacie pravidlá pre interoperabilitu by mali opisovať špecifické postupy posudzovania zhody, ktoré sa majú používať na posudzovanie buď zhody, alebo vhodnosti na používanie základných komponentov, ako aj overovanie systémov.

(15)

V súlade s článkom 10 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 552/2004 dátumy uplatňovania prechodných mechanizmov môžu byť špecifikované príslušnými vykonávacími pravidlami pre interoperabilitu.

(16)

Výrobcom a poskytovateľom leteckých navigačných služieb sa má poskytnúť časové obdobie na vývoj nových základných komponentov a systémov v súlade s novými technickými požiadavkami.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotný vzdušný priestor, zriadeného článkom 5 nariadenia (ES) č. 549/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie ustanovuje požiadavky na automatickú výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky a na účely civilno-vojenskej koordinácie.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)

systémy spracovania letových údajov slúžiace stanovištiam riadenia letovej prevádzky, ktoré poskytujú služby všeobecnej letovej prevádzke;

b)

systémy výmeny letových údajov podporujúce postupy koordinácie medzi stanovišťami letových prevádzkových služieb a vojenskými stanovišťami riadenia.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na výmenu letových údajov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky obsluhovanými systémami spracovania letových údajov uvedenými v odseku 2, pre ktoré sú letové údaje podľa tohto nariadenia synchronizované spoločným systémom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v nariadení (ES) č. 549/2004.

2.   Okrem vymedzenia pojmov uvedeného v odseku 1 sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„oznámenie“ znamená vyslanie údajov odovzdávajúcim stanovišťom s cieľom aktualizovať systém prijímajúceho stanovišťa v rámci prípravy na koordináciu;

2.

„koordinácia“ znamená koordináciu plánovaného preletu spoločnej hranice medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky s cieľom zaručiť bezpečnosť letov;

3.

„stanovište riadenia letovej prevádzky“ (ďalej len stanovište „ATC“) znamená buď oblastné stredisko riadenia, alebo približovacie stanovište riadenia, alebo letiskovú riadiacu vežu;

4.

„civilno-vojenská koordinácia“ znamená koordináciu medzi civilnými a vojenskými stranami oprávnenými prijímať rozhodnutia a schvaľovať postup činnosti;

5.

„systém spracovania letových údajov“ znamená časť systému letových prevádzkových služieb, ktorá prijíma, automaticky spracúva a distribuuje na pracoviská stanovíšť riadenia letovej prevádzky údaje letového plánu a s tým súvisiace správy;

6.

„stanovište letových prevádzkových služieb“ (ďalej len stanovište „ATS“) znamená civilné alebo vojenské stanovište zodpovedné za poskytovanie letových prevádzkových služieb;

7.

„vojenské stanovište riadenia“ znamená ľubovoľné stacionárne alebo mobilné vojenské stanovište riadiace vojenskú leteckú prevádzku a/alebo vykonávajúce iné aktivity, ktoré v dôsledku ich osobitného charakteru môžu vyžadovať vyhradenie alebo obmedzenie vzdušného priestoru;

8.

„odovzdávajúce stanovište“ znamená stanovište riadenia letovej prevádzky v procese odovzdávania zodpovednosti za poskytovanie služby riadenia letovej prevádzky lietadlu nasledujúcemu stanovišťu ATC na trati letu;

9.

„prijímajúce stanovište“ znamená stanovište riadenia letovej prevádzky, ktoré prijíma údaje;

10.

„hranica“ znamená horizontálnu alebo vertikálnu rovinu určujúcu vzdušný priestor, v ktorom stanovište ATC poskytuje letové prevádzkové služby;

11.

„oblastné stredisko riadenia“ (ďalej len „ACC“) znamená stanovište zriadené na poskytovanie služby riadenia letovej prevádzky riadeným letom v riadených oblastiach v rámci jej zodpovednosti;

12.

„pracovisko“ znamená zariadenie a technické vybavenie, v ktorom člen personálu letových prevádzkových služieb plní úlohy spojené s jeho prácou;

13.

„letový plán“ znamená špecifikované informácie poskytované stanovištiam letových prevádzkových služieb v súvislosti s plánovaným letom alebo časťou letu lietadla;

14.

„výstraha“ znamená správu zobrazenú na pracovisku, keď zlyhal automatizovaný proces koordinácie;

15.

„vypočítané údaje“ znamenajú koordinačný bod, vypočítaný čas lietadla a predpokladanú letovú hladinu lietadla v koordinačnom bode;

16.

„sekundárny prehľadový rádiolokátor“ (ďalej len „SSR“) znamená systém prehľadového rádiolokátora, ktorý používa vysielače alebo prijímače a odpovedače;

17.

„písomná dohoda“ znamená dohodu medzi dvoma susednými stanovišťami ATC, ktorá určuje, ako majú byť koordinované ich príslušné zodpovednosti ATC;

18.

„bod odovzdania riadenia“ znamená bod na dráhe letu lietadla, v ktorom sa zodpovednosť za poskytovanie letových prevádzkových služieb odovzdáva lietadlu z jedného stanovišťa ATC na ďalšie stanovište;

19.

„koordinačné údaje“ znamenajú údaje, ktoré majú význam pre prevádzkový personál v súvislosti s procesom oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov a s procesom civilno-vojenskej koordinácie;

20.

„letová hladina odovzdania“ znamená letovú hladinu dohodnutú v priebehu koordinácie počas letu alebo povolenú letovú hladinu, do ktorej let stúpa alebo klesá na koordinačný bod;

21.

„preberajúce stanovište“ znamená ďalšie stanovište riadenia letovej prevádzky, ktoré preberá riadenie lietadla;

22.

„koordinačný bod“ (ďalej len „COP“) znamená bod na hranici alebo v jej blízkosti, ktorý používajú stanovištia ATC na účely koordinácie;

23.

„notifikované stanovište“ znamená stanovište ATC, ktoré dostalo informáciu o oznámení;

24.

„korelácia“ znamená proces priradenia údajov letového plánu k radarovej stope toho istého letu;

25.

„uvoľnenie“ znamená vydanie povolenia riadiacim letovej prevádzky odovzdávajúceho stanovišťa riadiacemu letovej prevádzky preberajúceho stanovišťa vydať riadiace pokyny lietadlu predtým, ako lietadlo preletí bod odovzdania riadenia;

26.

„dostupnosť“ znamená mieru, do akej je systém alebo komponent prevádzkyschopný alebo dostupný, keď sa vyžaduje jeho použitie;

27.

„spoľahlivosť“ znamená pravdepodobnosť, že pozemné zariadenie pracuje so stanovenými toleranciami.

Článok 3

Požiadavky interoperability a výkonnosti

1.   Poskytovatelia leteckých navigačných služieb zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) a slúžiace ACC zodpovedali požiadavkám interoperability a výkonnosti špecifikovaným v častiach A a B prílohy I.

2.   Poskytovatelia leteckých navigačných služieb, ktorí uviedli vo svojich písomných dohodách, že budú vykonávať procesy oznamovania, počiatočnej koordinácie, opráv koordinačných údajov, zrušenia koordinácie, spracovania základných letových údajov alebo zmien základných letových údajov medzi stanovišťami ATC, inými ako ACC, zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) zodpovedali požiadavkám interoperability a výkonnosti špecifikovaným v častiach A a B prílohy I.

3.   Poskytovatelia leteckých navigačných služieb, ktorí uviedli vo svojich písomných dohodách, že budú vykonávať procesy oznamovania a koordinácie, zmeny frekvencie alebo manuálneho preberania oznámení pred odletom, zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) zodpovedali požiadavkám interoperability a výkonnosti špecifikovaným v častiach A a C prílohy I.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b), ak ide o spracovanie základných letových údajov a zmeny základných letových údajov, zodpovedali požiadavkám interoperability a výkonnosti špecifikovaným v častiach A a B prílohy I.

5.   Ak stanovištia letových prevádzkových služieb a vojenské stanovištia riadenia implementujú medzi svojimi systémami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. b) postupy oznamovania o zámere preletu, žiadosti o povolenie preletu, protinávrhu k preletu alebo procesy rušenia preletu, členské štáty zabezpečia, aby tieto systémy zodpovedali požiadavkám interoperability a výkonnosti špecifikovaným v častiach A a C prílohy I.

Článok 4

Požiadavky na kvalitu prevádzky

1.   Poskytovatelia leteckých navigačných služieb zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) zodpovedali požiadavkám týkajúcim sa kvality prevádzky uvedeným v prílohe II.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) zodpovedali požiadavkám týkajúcim sa kvality prevádzky uvedeným v prílohe II.

Článok 5

Súvisiace postupy

1.   V prípade letu, ktorý je predmetom počiatočnej koordinácie, sú dohodnuté podmienky odovzdania prevádzkovo záväzné pre obidve stanovištia ATC s výnimkou prípadov, ak koordinácia bola zrušená alebo koordinačné údaje zmenené.

2.   V prípade letu, ktorý bol predmetom zmeny koordinačných údajov, sú dohodnuté podmienky odovzdania prevádzkovo záväzné pre obidve stanovištia ATC s výnimkou prípadov, ak koordinácia bola zrušená alebo koordinačné údaje boli ďalej zmenené.

3.   V prípade, že ukončenie zmeny koordinačných údajov alebo zrušenia koordinácie nie je potvrdené v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, odovzdávajúce stanovište iniciuje verbálnu koordináciu.

Článok 6

Bezpečnostné požiadavky

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetkým zmenám týkajúcim sa existujúcich automatických systémov na výmenu letových údajov v rámci pôsobnosti tohto nariadenia alebo uvedeniu nových systémov predchádzalo posúdenie bezpečnosti vrátane identifikácie hazardu, posúdenia a zmierňovania rizika, uskutočnených dotknutými stranami.

Počas tohto hodnotenia posudzovania bezpečnosti sa prihliada minimálne na požiadavky bezpečnosti uvedené v prílohe III.

Článok 7

Zhoda alebo vhodnosť používania základných komponentov

Pred vydaním vyhlásenia Európskeho spoločenstva o zhode alebo vhodnosti používania uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 552/2004 výrobcovia základných komponentov systémov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) a b) ohodnotia zhodu alebo vhodnosť používania týchto základných komponentov v súlade s požiadavkami uvedenými v časti A prílohy IV.

Článok 8

Overovanie systémov

1.   Poskytovatelia leteckých navigačných služieb, ktorí môžu preukázať, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe V, vykonajú overenie systémov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) v súlade s požiadavkami stanovenými v časti B prílohy IV.

2.   Poskytovatelia leteckých navigačných služieb, ktorí nemôžu preukázať, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe V, prostredníctvom čiastkovej zmluvy poveria notifikovaný subjekt overením systémov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a). Toto overenie sa vykoná v súlade s požiadavkami uvedenými v časti C prílohy IV.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby overenie systémov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. b) preukázalo zhodu týchto systémov s požiadavkami tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť.

Článok 9

Súlad

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto nariadením.

Článok 10

Prechodné opatrenia

1.   Prechodné opatrenia ustanovené v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 552/2004 sa uplatňujú na systémy siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (EATMN) uvedené v článku 1 ods. 2 od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v súvislosti s procesmi oznamovania a počiatočnej koordinácie.

Na systémy EATMN sa uplatňujú od 1. januára 2009 v súvislosti s procesmi zmeny koordinačných údajov, zrušenia koordinácie, spracovania základných letových údajov a zmeny základných letových údajov.

2.   Prechodné opatrenia ustanovené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 552/2004 sa uplatňujú na systémy uvedené v článku 1 ods. 2 od 31. decembra 2012.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009 na všetky systémy EATMN uvedené v článku 1 ods. 2 v súvislosti s procesmi zmeny koordinačných údajov, zrušenia koordinácie, spracovania základných letových údajov a zmeny základných letových údajov.

Uplatňuje sa od 31. decembra 2012 na všetky systémy EATMN uvedené v článku 1 ods. 2, ktoré budú k tomuto dátumu v prevádzke.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2006

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 254, 9.10.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 9.


PRÍLOHA I

Požiadavky na interoperabilitu a výkonnosť

(v zmysle článku 3)

ČASŤ A:   VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

1.   POŽIADAVKY NA SYSTÉM

1.1.

Systém musí poskytovať všetky informácie požadované na zobrazenie, spracovanie a zostavovanie systémových informácií vymieňaných v určených procesoch.

1.2.

Systém musí byť schopný automaticky prijímať, uchovávať, spracúvať, vyberať a dodávať na zobrazenie a vysielať letové informácie dôležité na oznamovanie, koordináciu a odovzdávanie letov a pre procesy civilno-vojenskej koordinácie.

1.3.

Systém musí vyslať výstrahu, keď sa v zariadení na výmenu informácií zistia poruchy alebo anomálie.

1.4.

Systém musí byť schopný vysielať príslušným pracoviskám výstrahy týkajúce sa výmeny systémových informácií.

1.5.

Systém musí poskytovať personálu ATC prostriedky na úpravu letových informácií dôležitých pre procesy.

1.6.

Systém musí byť schopný poskytovať personálu ATC informácie o stave dôležitých procesov výmeny systémových informácií.

2.   ZAZNAMENÁVANIE ÚDAJOV O VÝMENE SYSTÉMOVÝCH INFORMÁCIÍ

2.1.

Údaje o výmene systémových informácií musí poskytovateľ leteckých navigačných služieb zaznamenávať spôsobom, ktorý umožňuje vyhľadanie a zobrazenie zaznamenaných údajov.

ČASŤ B:   POŽIADAVKY NA POVINNÉ PROCESY PODPOROVANÉ VÝMENAMI SYSTÉMOVÝCH INFORMÁCIÍ

1.   OZNAMOVANIE

1.1.   Príslušné letové informácie

1.1.1.

Informácie podliehajúce procesu oznamovania zahŕňajú najmenej:

identifikáciu lietadla,

mód a kód SSR (ak sú k dispozícii),

letisko odletu,

vypočítané údaje,

letisko určenia,

počet a typ lietadla,

druh letu,

schopnosť a stav vybavenia.

1.1.2.

Obsah informácie o „schopnosti a stave vybavenia“ zahŕňa minimálne schopnosť zmenšeného minima vertikálneho rozstupu (ďalej len „RVSM“) a 8,33 kHz.

1.1.3.

Informácia o „schopnosti a stave vybavenia“ môže obsahovať ďalšie položky v súlade s písomnými dohodami.

1.2.   Pravidlá uplatňovania

1.2.1.

Proces oznámenia sa musí vykonať najmenej raz pre každý let, ktorý má podľa plánu preletieť hranicu, ak let nie je predmetom procesu oznamovania a koordinácie pred odletom.

1.2.2.

Voliteľné kritériá oznamovania letov prelietavajúcich hranicu musia byť v súlade s písomnými dohodami.

1.2.3.

Ak sa proces oznámenia nemôže uskutočniť do vzájomne dohodnutého času pred procesom počiatočnej koordinácie, zahrnie sa do procesu počiatočnej koordinácie.

1.2.4.

Ak sa proces oznamovania vykonáva, musí sa uskutočniť pred procesom počiatočnej koordinácie.

1.2.5.

Proces oznámenia sa musí uskutočniť vždy znovu, keď dôjde pred procesom počiatočnej koordinácie k zmene týchto údajov:

COP,

predpokladaný kód SSR v bode odovzdania riadenia,

letisko určenia,

typ lietadla,

schopnosť a stav vybavenia.

1.2.6.

Ak sa zistí nezrovnalosť medzi vyslanými údajmi a zodpovedajúcimi údajmi v prijímajúcom systéme alebo ak nie sú k dispozícii žiadne takéto informácie, čo by viedlo k nutnosti urobiť nápravné kroky po prevzatí nasledujúcich údajov o počiatočnej koordinácii, uvedená nezrovnalosť sa postúpi príslušnému pracovisku na vyriešenie.

1.3.   Časové kritériá začatia procesu oznamovania

1.3.1.

Proces oznámenia sa musí začať parametrický počet minút pred vypočítaným časom preletu COP.

1.3.2.

Parametre oznámenia musia byť zahrnuté v písomných dohodách medzi príslušnými stanovišťami ATC.

1.3.3.

Parametre oznámenia možno definovať samostatne pre každý z koordinačných bodov.

2.   POČIATOČNÁ KOORDINÁCIA

2.1.   Príslušné letové informácie

2.1.1.

Informácie podliehajúce procesu počiatočnej koordinácie zahŕňajú najmenej:

identifikáciu lietadla,

mód a kód SSR,

letisko odletu,

vypočítané údaje,

letisko určenia,

počet a typ lietadla,

druh letu,

schopnosť a stav vybavenia.

2.1.2.

Obsah informácie o „schopnosti a stave vybavenia“ musí zahŕňať najmenej RVSM a 8,33 kHz.

2.1.3.

Informácia o „schopnosti a stave vybavenia“ môže obsahovať ďalšie položky dvojstranne dohodnuté v písomných dohodách.

2.2.   Pravidlá uplatňovania

2.2.1.

Proces počiatočnej koordinácie sa musí vykonať pre každý let, ktorý má podľa plánu preletieť hranicu.

2.2.2.

Voliteľné kritériá počiatočnej koordinácie letov prelietavajúcich hranicu musia byť v súlade s písomnými dohodami.

2.2.3.

Proces počiatočnej koordinácie, ak sa už nezačal manuálne, musí sa začať automaticky:

vo vzájomne dohodnutom parametrickom časovom období pred vypočítaným časom preletu koordinačného bodu alebo

v čase, v ktorom sa let nachádza vo vzájomne dohodnutej vzdialenosti od koordinačného bodu,

v súlade s písomnými dohodami.

2.2.4.

Proces počiatočnej koordinácie letu sa vykoná len raz, ak sa nezačne proces zrušenia koordinácie.

2.2.5.

Po procese zrušenia koordinácie sa môže proces počiatočnej koordinácie začať znovu s tým istým stanovišťom.

2.2.6.

Potvrdením ukončenia procesu počiatočnej koordinácie prijímajúcim stanovišťom odovzdávajúcemu stanovišťu sa let považuje za „koordinovaný“.

2.2.7.

Ak sa v procese počiatočnej koordinácie nepotvrdí jeho ukončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, musí to mať za následok výstrahu na pracovisku zodpovednom za koordináciu letu na odovzdávajúcom stanovišti.

2.2.8.

Informácie o počiatočnej koordinácii musia byť k dispozícii na príslušnom pracovisku prijímajúceho stanovišťa.

3.   ZMENA KOORDINAČNÝCH ÚDAJOV

3.1.   Príslušné letové informácie

3.1.1.

Proces zmeny koordinačných údajov sa musí vzťahovať na predtým koordinovaný let.

3.1.2.

Zmena koordinačných údajov sa musí vykonať, ak sa zmenili tieto letové informácie:

mód a kód SSR,

vypočítaný čas a letová hladina,

schopnosť a stav vybavenia.

3.1.3.

Ak tak bolo vzájomne dohodnuté, zmena koordinačných údajov sa vykoná, keď sa zmenili tieto informácie:

koordinačný bod,

trať.

3.2.   Pravidlá uplatňovania

3.2.1.

Proces zmeny koordinačných údajov sa môže uskutočniť raz alebo viackrát so stanovišťom, s ktorým je daný let koordinovaný.

3.2.2.

Proces zmeny koordinačných údajov sa musí uskutočniť, keď:

sa vypočítaný čas na koordinačný bod líši od predtým odovzdaného času o viac ako vzájomne dohodnutú hodnotu,

hladina odovzdania, kód SSR a schopnosť a stav vybavenia sa líšia od predtým odovzdaných.

3.2.3.

Proces zmeny koordinačných údajov, ak je tak vzájomne dohodnuté, sa musí uskutočniť pri každej zmene:

koordinačného bodu,

trate.

3.2.4.

Ukončenie procesu zmeny koordinačných údajov vrátane potvrdenia od prijímajúceho stanovišťa sa musí uskutočniť na odovzdávajúcom stanovišti.

3.2.5.

Ak sa v procese zmeny koordinačných údajov nepotvrdí jeho ukončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, musí to mať za následok výstrahu na pracovisku zodpovednom za koordináciu letu na odovzdávajúcom stanovišti.

3.2.6.

Proces zmeny koordinačných údajov sa musí uskutočniť ihneď po relevantnom vstupe alebo aktualizácii.

3.2.7.

Proces zmeny koordinačných údajov sa musí zastaviť, keď sa let nachádza vo vzájomne dohodnutom čase/vzdialenosti od bodu odovzdania riadenia v súlade s písomnými dohodami.

3.2.8.

Informácie o zmene koordinačných údajov musia byť k dispozícii na príslušnom pracovisku prijímajúceho stanovišťa.

4.   ZRUŠENIE KOORDINÁCIE

4.1.   Príslušné letové informácie

4.1.1.

Proces zrušenia koordinácie sa musí vzťahovať na predchádzajúci proces oznamovania alebo koordinácie, ktorý sa zrušuje.

4.2.   Pravidlá uplatňovania

4.2.1.

Proces zrušenia koordinácie sa musí uskutočniť so stanovišťom v súvislosti s koordinovaným letom, keď:

dané stanovište už nie je ďalším stanovišťom v koordinačnej sekvencii,

letový plán vo vysielajúcom stanovišti je zrušený a koordinácia už viac nie je relevantná,

informácia o zrušení koordinácie sa prevzala od predchádzajúceho stanovišťa v súvislosti s letom.

4.2.2.

Proces zrušenia koordinácie sa môže uskutočniť so stanovišťom v súvislosti s oznamovaným letom, keď:

dané stanovište už nie je ďalším stanovišťom v koordinačnej sekvencii,

letový plán vo vysielajúcom stanovišti bol zrušený a koordinácia už viac nie je relevantná,

informácia o zrušení koordinácie sa prevzala od predchádzajúceho stanovišťa v súvislosti s letom,

let je oneskorený na trati a zmenu výpočtu nemožno určiť automaticky.

4.2.3.

Ukončenie procesu zrušenia koordinácie vrátane potvrdenia od prijímajúceho stanovišťa sa musí uskutočniť na odovzdávajúcom stanovišti.

4.2.4.

Ak sa v procese zrušenia koordinácie nepotvrdí jeho ukončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, musí to mať za následok výstrahu na pracovisku zodpovednom za koordináciu letu na odovzdávajúcom stanovišti.

4.2.5.

Informácie o zrušení koordinácie musia byť k dispozícii na príslušnom pracovisku notifikovaného stanovišťa alebo stanovišťa, s ktorým bola koordinácia zrušená.

5.   ZÁKLADNÉ LETOVÉ ÚDAJE

5.1.   Príslušné letové informácie

5.1.1.

Informácie podliehajúce spracovaniu základných letových údajov musia poskytovať minimálne:

identifikáciu lietadla,

mód a kód SSR.

5.1.2.

Všetky dodatočné informácie poskytované pri spracovaní základných letových údajov podliehajú dvojstrannej dohode.

5.2.   Pravidlá uplatňovania

5.2.1.

Spracovanie základných letových údajov sa musí vykonať automaticky pre každý oprávnený let.

5.2.2.

Kritériá oprávnenosti pre základné letové údaje musia byť v súlade s písomnými dohodami.

5.2.3.

Ukončenie spracovania základných letových údajov vrátane potvrdenia od prijímajúceho stanovišťa sa musí poskytnúť predkladajúcemu stanovišťu.

5.2.4.

Ak sa pri spracovaní základných letových údajov nepotvrdí jeho ukončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, musí to mať za následok výstrahu na príslušnom pracovisku predkladajúceho stanovišťa.

6.   ZMENA ZÁKLADNÝCH LETOVÝCH ÚDAJOV

6.1.   Príslušné letové informácie

6.1.1.

Spracovanie zmeny základných letových údajov sa musí vzťahovať na let, ktorý bol predtým predmetom spracovania základných letových údajov.

6.1.2.

Všetky ďalšie informácie podliehajúce spracovaniu zmeny základných letových údajov a súvisiace kritériá ich poskytovania musia byť predmetom dvojstrannej dohody.

6.2.   Pravidlá uplatňovania

6.2.1.

Spracovanie zmeny základných letových údajov sa musí uskutočniť len pre let, ktorý bol predtým oznámený v rámci spracovania základných letových údajov.

6.2.2.

Spracovanie zmeny základných letových údajov sa musí začať automaticky v súlade s dvojstranne dohodnutými kritériami.

6.2.3.

Ukončenie spracovania zmeny základných letových údajov vrátane potvrdenia od prijímajúceho stanovišťa sa poskytne predkladajúcemu stanovišťu.

6.2.4.

Ak sa pri spracovaní zmeny základných letových údajov nepotvrdí jeho dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, musí to mať za následok výstrahu na príslušnom pracovisku predkladajúceho stanovišťa.

6.2.5.

Informácia o zmene základných letových údajov musí byť k dispozícii na príslušnom pracovisku prijímajúceho stanovišťa.

ČASŤ C:   POŽIADAVKY NA VOLITEĽNÉ PROCESY PODPOROVANÉ ZMENAMI SYSTÉMOVÝCH INFORMÁCIÍ

1.   OZNAMOVANIE A KOORDINÁCIA PRED ODLETOM

1.1.   Príslušné letové informácie

1.1.1.

Informácie podliehajúce procesu oznamovania pred odletom a koordinácie zahŕňajú minimálne:

identifikáciu lietadla,

mód a kód SSR (ak sú k dispozícii),

letisko odletu,

vypočítaný čas odletu alebo vypočítané údaje, vzájomne dohodnuté,

letisko určenia,

počet a typ lietadla.

1.1.2.

Informácie podliehajúce procesu oznamovania pred odletom a koordinácie od riadiaceho stanovišťa koncovej riadenej oblasti (TMA) alebo ACC obsahujú:

druh letu,

schopnosť a stav vybavenia.

1.1.3.

Obsah informácie o „schopnosti a stave vybavenia“ zahŕňa najmenej RVSM a 8,33 kHz.

1.1.4.

Informácia o „schopnosti a stave vybavenia“ môže obsahovať ďalšie položky dvojstranne dohodnuté v písomných dohodách.

1.2.   Pravidlá uplatňovania

1.2.1.

Proces oznamovania pred odletom a koordinácie sa uskutoční raz alebo viac ráz pre každý let, ktorý má podľa plánu preletieť hranice, ak by dĺžka letu z miesta odletu do koordinačného bodu neposkytovala dostatočný čas na vykonanie procesov počiatočnej koordinácie alebo oznamovania.

1.2.2.

Kritériá oprávnenosti pre oznamovania pred odletom a koordináciu letov cez hranicu sú v súlade s písomnými dohodami.

1.2.3.

Proces oznamovania pred odletom a koordinácie sa uskutoční vždy znovu, keď dôjde k zmene ľubovoľnej položky údajov podliehajúcej predchádzajúcemu procesu oznamovania pred odletom a koordinácie pred odletom.

1.2.4.

Dokončenie procesu oznamovania pred odletom a koordinácie vrátane potvrdenia od prijímajúceho stanovišťa sa uskutoční na odovzdávajúcom stanovišti.

1.2.5.

Ak proces oznamovania pred odletom a koordinácie nepotvrdí dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, bude to mať za následok varovanie na pracovisku zodpovednom za oznámenie/koordináciu letu na odovzdávajúcom stanovišti.

1.2.6.

Informácia o oznámení pred odletom a koordinácii sa sprístupní na príslušnom pracovisku stanovišťa, ktorému sa zámer oznamuje.

2.   ZMENA FREKVENCIE

2.1.   Príslušné letové informácie

2.1.1.

Informácie podliehajúce procesu zmeny frekvencie zahŕňajú minimálne:

identifikáciu lietadla.

2.1.2.

Informácie podliehajúce procesu zmeny frekvencie zahŕňajú tieto informácie, ak sú dostupné:

označenie uvoľnenia,

povolenú letovú hladinu,

pridelený kurz/pridelenú trať alebo priame povolenie,

pridelenú rýchlosť,

pridelenú rýchlosť stúpania/klesania.

2.1.3.

Ak je to dvojstranne dohodnuté, údaje o zmene frekvencie obsahujú:

aktuálnu polohu,

nariadenú frekvenciu.

2.2.   Pravidlá uplatňovania

2.2.1.

Proces zmeny frekvencie musí byť manuálne iniciovaný riadiacim.

2.2.2.

Dokončenie procesu zmeny frekvencie vrátane potvrdenia od prijímajúceho stanovišťa sa uskutoční na odovzdávajúcom stanovišti ATC.

2.2.3.

Ak proces zmeny frekvencie nepotvrdí dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, bude to mať za následok varovanie na príslušnom pracovisku na odovzdávajúcom stanovišti ATC.

2.2.4.

Informácie o zmene frekvencie musia byť bezodkladne sprístupnené preberajúcemu riadiacemu.

3.   MANUÁLNE PREBERANIE OZNÁMENÍ

3.1.   Príslušné letové informácie

3.1.1.

Informácie podliehajúce procesu manuálneho preberania oznámení zahŕňajú minimálne identifikáciu lietadla.

3.2.   Pravidlá uplatňovania

3.2.1.

Proces manuálneho preberania oznámení začne preberajúce stanovište po zistení oznámenia.

3.2.2.

Dokončenie procesu manuálneho preberania oznámení vrátane potvrdenia od odovzdávajúceho stanovišťa sa uskutoční na preberajúcom stanovišti ATC.

3.2.3.

Ak proces manuálneho preberania oznámení nepotvrdí dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, bude to mať za následok varovanie na príslušnom pracovisku na preberajúcom stanovišti ATC.

3.2.4.

Manuálne prevzatie informácií sa okamžite predkladá riadiacemu na odovzdávajúcom stanovišti.

4.   NOTIFIKÁCIA O ZÁMERE PRELETU

4.1.   Príslušné letové informácie

4.1.1.

Informácie podliehajúce procesu oznamovania o zámere preletu zahŕňajú minimálne:

identifikáciu lietadla,

mód a kód SSR,

počet a typ lietadla,

označenie sektora,

trasu preletu, vrátane vypočítaných časov a letových hladín pre každý bod trate.

4.2.   Pravidlá uplatňovania

4.2.1.

Proces oznamovania o zámere preletu začne riadiaci manuálne alebo sa začne automaticky, ako je opísané v písomných dohodách.

4.2.2.

Dokončenie procesu oznamovania o zámere preletu vrátane potvrdenia od stanovišťa, ktorému sa zámer preletu oznamuje, sa poskytne oznamujúcemu stanovišťu.

4.2.3.

Ak proces oznamovania o zámere preletu nepotvrdí dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, bude to mať za následok varovanie na oznamujúcom stanovišti.

4.2.4.

Informácia o oznámení o zámere preletu sa sprístupní na príslušnom pracovisku stanovišťa, ktorému sa zámer preletu oznamuje.

5.   ŽIADOSŤ O POVOLENIE PRELETU

5.1.   Príslušné letové informácie

5.1.1.

Informácie podliehajúce procesu podania žiadosti o povolenie preletu zahŕňajú minimálne:

identifikáciu lietadla,

mód a kód SSR,

počet a typ lietadla,

označenie sektora,

trať preletu vrátane vypočítaných časov a letových hladín pre každý bod trate.

5.1.2.

Ak je to vzájomne dohodnuté, žiadosť o povolenie preletu obsahuje schopnosť a stav vybavenia.

5.1.3.

Obsah informácie o „schopnosti a stave vybavenia“ zahŕňa minimálne schopnosť RVSM.

5.1.4.

Informácia o „schopnosti a stave vybavenia“ môže obsahovať ďalšie položky dohodnuté dvojstranne.

5.2.   Pravidlá uplatňovania

5.2.1.

Žiadosť o povolenie preletu sa iniciuje podľa uváženia riadiaceho v súlade s podmienkami uvedenými v písomných dohodách.

5.2.2.

Dokončenie procesu podania žiadosti o povolenie preletu vrátane potvrdenia od prijímajúceho stanovišťa sa poskytne požadujúcemu stanovišťu.

5.2.3.

Ak proces podania žiadosti o povolenie preletu nepotvrdí dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, bude to mať za následok varovanie na príslušnom pracovisku na požadujúcom stanovišti.

5.2.4.

Informácia o žiadosti o povolenie preletu sa sprístupní na príslušnom pracovisku na stanovišti prijímajúcej žiadosť.

5.3.   Operatívna odpoveď

5.3.1.

Na proces podania žiadosti o povolenie preletu sa odpovedá:

akceptovaním navrhovaných údajov o trati/prelete cez vzdušný priestor, alebo;

protinávrhom vrátane odlišných údajov o trati/prelete cez vzdušný priestor uvedených nižšie v oddiele 6 alebo

odmietnutím navrhovaných údajov o trati/prelete cez vzdušný priestor.

5.3.2.

Ak operatívna odpoveď nebude prijatá v rámci dvojstranne dohodnutého časového intervalu, vyšle sa na príslušnom pracovisku požadujúceho stanovišťa varovný signál.

6.   PROTINÁVRH PRELETU

6.1.   Príslušné letové informácie

6.1.1.

Proces podania protinávrhu preletu zabezpečí pridruženie k letu, ktorý bol predtým predmetom predošlej koordinácie.

6.1.2.

Informácie podliehajúce procesu podania protinávrhu preletu zahŕňajú minimálne:

identifikáciu lietadla,

trať preletu vrátane vypočítaných časov a letových hladín pre každý bod trasy.

6.2.   Pravidlá uplatňovania

6.2.1.

Protinávrh preletu obsahuje navrhovanú novú letovú hladinu a/alebo trať letu.

6.2.2.

Dokončenie procesu podania protinávrhu preletu vrátane potvrdenia od pôvodného požadujúceho stanovišťa sa poskytne stanovišťu, ktoré podáva protinávrh.

6.2.3.

Ak proces podania protinávrhu preletu nepotvrdí dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, bude to mať za následok varovanie na príslušnom pracovisku stanovišťa, ktoré podáva protinávrh.

6.2.4.

Informácia o protinávrhu preletu sa sprístupní na príslušnom pracovisku pôvodného požadujúceho stanovišťa.

6.3.   Operatívna odpoveď

6.3.1.

Po informácii o úspešnom spracovaní informácie o protinávrhu preletu v pôvodnom požadujúcom stanovišti nasleduje operatívna odpoveď od pôvodného požadujúceho stanovišťa.

6.3.2.

Operatívnou odpoveďou na protinávrh preletu je jeho akceptácia, prípadne odmietnutie.

6.3.3.

Ak operatívna odpoveď nebude prijatá v rámci dvojstranne dohodnutého časového intervalu, vyšle sa na príslušnom pracovisku stanovišťa, ktoré podáva protinávrh, varovný signál.

7.   ZRUŠENIE PRELETU

7.1.   Príslušné letové informácie

7.1.1.

Proces rušenia preletu musí zabezpečiť spojenie s predchádzajúcim procesom oznamovania alebo koordinácie, ktorý sa ruší.

7.2.   Pravidlá uplatňovania

7.2.1.

Proces rušenia preletu začne stanovište zodpovedné za let, ak sa vyskytne jedna z týchto okolností:

let, ktorý bol predtým oznámený spracovaním základných letových údajov, teraz nevstúpi do vzdušného priestoru stanovišťa, ktorému to bolo oznámené alebo už viac nie je predmetom záujmu tohto stanovišťa,

prelet sa neuskutoční na trati vyjadrenej v informácii o oznámení o prelete,

prelet sa neuskutoční v súlade s podmienkami, o ktorých sa rokuje, alebo v súlade s podmienkami dohodnutými po dialógu o prelete cez vzdušný priestor.

7.2.2.

Proces rušenia preletu sa spustí automaticky alebo ho manuálne spustí riadiaci vstupom v súlade s písomnými dohodami.

7.2.3.

Dokončenie procesu rušenia preletu vrátane potvrdenia od pôvodného požiadaného stanovišťa sa uskutoční na rušiacom stanovišti.

7.2.4.

Ak proces rušenia preletu nepotvrdí dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, bude to mať za následok varovanie na príslušnom pracovnom stanovišti rušiaceho stanovišťa.

7.2.5.

Informácia o zrušení preletu sa sprístupní na príslušnom pracovnom mieste na požiadanom stanovišti.


PRÍLOHA II

Požiadavky týkajúce sa kvality prevádzky

(v zmysle článku 4)

1.   Dostupnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť údajov a neporušenosť údajov

1.1.

Zariadenia na výmenu systémových informácií sú dostupné počas prevádzkových hodín stanovišťa.

1.2.

Všetky plánované časy prestoja sú dvojstranne dohodnuté medzi dvoma príslušnými stanovišťami.

1.3.

Spoľahlivosť výmeny systémových informácií je najmenej 99,86 %.

1.4.

Neporušenosť a bezpečnosť informácií vymieňaných s použitím zariadení na výmenu systémových informácií je zabezpečená na adekvátnej úrovni v súlade so zaužívanou praxou.

2.   Časy procesov

2.1.

Časy procesov predstavujú interval medzi začatím procesu a časom, keď je požadované potvrdenie dostupné na iniciujúcom stanovišti.

2.2.

Časy procesov nezahŕňajú operatívne odpovede, ak sa tieto požadujú.

2.3.

Maximálny čas procesu vygenerovaný pred varovaním je dvojstranne dohodnutý.


PRÍLOHA III

Bezpečnostné požiadavky

(v zmysle článku 6)

1.

Realizácia systému výmen informácií a hlasové komunikačné spojenia medzi pozemnými zariadeniami musia vylúčiť, pokiaľ je to prakticky uskutočniteľné, možnosť súčasného zlyhania.

2.

Požiadavky na interoperabilitu a výkonnosť uvedené v odsekoch 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 a 6.2.4 časti B prílohy I sa tiež považujú za bezpečnostné požiadavky.

3.

V prípade revízie koordinácie, zrušenia koordinácie, spracovania základných letových údajov a zmeny letových údajov sa požiadavky na kvalitu prevádzky uvedené v prílohe II tiež považujú za bezpečnostné požiadavky.


PRÍLOHA IV

ČASŤ A:   POŽIADAVKY NA HODNOTENIE ZHODY ALEBO VHODNOSTI NA POUŽÍVANIE ZÁKLADNÝCH ZLOŽIEK UVEDENÝCH V ČLÁNKU 7

1.

Overovacie činnosti preukážu zhodu základných zložiek s požiadavkami tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť alebo ich vhodnosť na používanie, keď sú tieto základné zložky v prevádzke v skúšobnom prostredí.

2.

Výrobca riadi činnosti hodnotenia zhody, a najmä:

určuje primerané skúšobné prostredie,

overí, či program skúšok opisuje základné zložky v skúšobnom prostredí,

overí, či program skúšok zahŕňa v plnom rozsahu uplatňované požiadavky,

zabezpečí dôslednosť a kvalitu technickej dokumentácie a programu skúšok,

plánuje organizáciu skúšok, personál, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy,

vykonáva kontroly a skúšky špecifikované v programe skúšok,

napíše správu predstavujúcu výsledky kontrol a skúšok.

3.

Výrobca zabezpečí, že realizácia výmen informácií o základných zložkách podporujúcich proces oznámenia o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilnej a vojenskej koordinácie, integrovaných v skúšobnom prostredí, bude spĺňať požiadavky tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť.

4.

Po uspokojivom dokončení overovania zhody alebo vhodnosti na používanie výrobca v rámci svojej zodpovednosti zostaví vyhlásenie ES o zhode alebo vhodnosti na používanie, v ktorom špecifikuje najmä požiadavky tohto nariadenia, ktoré spĺňa základná zložka, a s tým spojené podmienky jej používania v súlade s bodom 3 prílohy III k nariadeniu o interoperabilite.

ČASŤ B:   POŽIADAVKY NA OVERENIE SYSTÉMOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 8 ODS. 1

1.

Overenie systémov preukáže zhodu týchto systémov s požiadavkami tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť v simulovanom prostredí, ktoré odzrkadľuje prevádzkový kontext týchto systémov.

2.

Overenie systémov realizujúcich výmeny informácií podporujúcich proces oznamovania o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilnej a vojenskej koordinácie sa vykonáva v súlade s adekvátnymi a zaužívanými skúšobnými metódami.

3.

Skúšobné nástroje používané na overenie systémov realizujúcich výmeny informácií podporujúcich proces oznamovania o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilno-vojenskej koordinácie majú príslušné funkčné vlastnosti.

4.

Overenie systémov realizujúcich výmeny informácií podporujúcich proces oznamovania o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilnej a vojenskej koordinácie vytvára prvky technického spisu, ktoré vyžaduje bod 3 prílohy IV k nariadeniu o interoperabilite, a tieto prvky:

opis realizácie,

správu o kontrolách a skúškach dosiahnutých pred uvedením systému do prevádzky.

5.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb riadi overovacie činnosti, a najmä:

určuje adekvátne simulované prevádzkové a technické prostredie odzrkadľujúce prevádzkové prostredie,

overuje, či skúšobný program opisuje integráciu výmen informácií podporujúcich proces oznámenia o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilno-vojenskej koordinácie do systému skúšaného v simulovanom prevádzkovom a technickom prostredí,

overuje, či skúšobný program zabezpečuje úplné zahrnutie požiadaviek tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť,

zabezpečuje konzistentnosť a kvalitu technickej dokumentácie a skúšobného programu,

plánuje organizáciu skúšok, personál, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy,

vykonáva kontroly a skúšky uvedené v skúšobnom programe,

napíše správu prezentujúcu výsledky kontrol a skúšok.

6.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb zabezpečí, aby realizácia výmen informácií podporujúcich proces oznámenia o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilno-vojenskej koordinácie, integrovaných do systémov prevádzkovaných v simulovanom prevádzkovom prostredí, spĺňala požiadavky tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť.

7.

Po uspokojivom dokončení overovania zhody poskytovateľ leteckých navigačných služieb zostaví vyhlásenie ES o overení systémov a predloží ho národnému dozornému orgánu spolu s technickým spisom, ako to vyžaduje článok 6 nariadenia o interoperabilite.

ČASŤ C:   POŽIADAVKY NA OVERENIE SYSTÉMOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 8 ODS. 2

1.

Overenie systémov preukáže zhodu týchto systémov s požiadavkami tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť v simulovanom prostredí, ktoré odzrkadľuje prevádzkový kontext týchto systémov.

2.

Overenie systémov realizujúcich výmenu informácií podporujúcich proces oznámenia o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilnej a vojenskej koordinácie sa vykonáva v súlade s adekvátnymi a zaužívanými skúšobnými metódami.

3.

Skúšobné nástroje používané na overenie systémov realizujúcich výmeny informácií podporujúcich proces oznámenia o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilnej a vojenskej koordinácie majú náležité funkčné vlastnosti.

4.

Overenie systémov realizujúcich výmeny informácií podporujúcich proces notifikácie o letoch, koordinácie a prenosu letov a proces civilnej a vojenskej koordinácie vytvára prvky technického spisu, ktoré vyžaduje bod 3 prílohy IV k nariadeniu o interoperabilite, a tieto prvky:

opis realizácie,

správu o kontrolách a skúškach dosiahnutých pred uvedením systému do prevádzky.

5.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb určuje primerane simulované prevádzkové a technické prostredie, odzrkadľujúce prevádzkové prostredie, a zabezpečí, aby notifikovaný orgán vykonal overovacie činnosti.

6.

Notifikovaný orgán riadi overovacie činnosti, a najmä:

overuje, či skúšobný program opisuje integráciu výmen informácií podporujúcich proces oznámenia o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilno-vojenskej koordinácie do systému skúšaného v simulovanom prevádzkovom a technickom prostredí,

overuje, či skúšobný program zabezpečuje úplné zahrnutie požiadaviek tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť,

zabezpečuje dôslednosť a kvalitu technickej dokumentácie a skúšobného programu,

plánuje organizáciu skúšok, personál, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy,

vykonáva kontroly a skúšky uvedené v skúšobnom programe,

napíše správu prezentujúcu výsledky kontrol a skúšok.

7.

Notifikovaný orgán zabezpečí, aby realizácia výmen informácií podporujúcich proces oznámenia o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilnej a vojenskej koordinácie, integrovaných do systémov prevádzkovaných v simulovanom prevádzkovom prostredí, spĺňala požiadavky tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť.

8.

Po uspokojivom dokončení overovacích úloh notifikovaný orgán zostaví osvedčenie o zhode v súvislosti s úlohami, ktoré vykonal.

9.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb následne skoncipuje vyhlásenie ES o overení systémov a predloží ho vnútroštátnemu dozornému orgánu spolu s technickým spisom, ako to vyžaduje článok 6 nariadenia o interoperabilite.


PRÍLOHA V

Podmienky uvedené v článku 8

1.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb musí mať k dispozícii metódy podávania správ v rámci organizácie, ktoré zabezpečujú a preukazujú nestrannosť a nezávislosť rozhodnutia v súvislosti s overovacími činnosťami.

2.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov vykonávali kontroly s čo možno najväčšou odbornou dôkladnosťou a čo možno najväčšou technickou odbornosťou a neboli vystavení žiadnym tlakom a pohnútkam najmä finančného charakteru, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodovanie alebo výsledky ich kontrol, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb ovplyvnených výsledkami kontrol.

3.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov mali prístup k zariadeniu, ktoré im umožní správne vykonávať požadované kontroly.

4.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov absolvovali dôkladný technický a odborný výcvik, mali uspokojivé vedomosti o požiadavkách overovania, ktoré majú vykonávať, adekvátne skúsenosti z takýchto činností a schopnosť nevyhnutnú na koncipovanie vyhlásení, záznamov a správ, ktoré majú preukázať, že overenia boli vykonané.

5.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov boli schopní vykonávať svoje kontroly nestranne. Ich odmeňovanie nezávisí od počtu vykonaných kontrol ani od výsledkov týchto kontrol.


Top