Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1013

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu

OJ L 190, 12.7.2006, p. 1–98 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 172 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 172 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 86 - 183

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj

12.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 190/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1013/2006

zo 14. júna 2006

o preprave odpadu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Hlavným a prevládajúcim cieľom a zložkou tohto nariadenia je ochrana životného prostredia, jeho účinky na medzinárodný obchod sú len vedľajšie.

(2)

Nariadenie Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva (3) bolo už niekoľkokrát podstatne zmenené a doplnené a vyžaduje ďalšie zmeny a doplnenia. Do uvedeného nariadenia je potrebné začleniť najmä obsah rozhodnutia Komisie 94/774/ES z 24. novembra 1994 týkajúceho sa štandardného nákladného listu podľa nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 (4) a rozhodnutia Komisie 1999/412/ES z 3. júna 1999 týkajúceho sa dotazníka o povinnosti členských štátov podávať správy podľa článku 41 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 (5). Nariadenie (EHS) č. 259/93 by preto malo byť v záujme zrozumiteľnosti nahradené.

(3)

Rozhodnutie Rady 93/98/EHS (6) sa týkalo uzavretia v mene Spoločenstva Bazilejského dohovoru z 22. marca 1989 o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (7), ktorého zmluvnou stranou je Spoločenstvo od roku 1994. Prijatím nariadenia (EHS) č. 259/93 vytvorila Rada pravidlá na obmedzenie a riadenie takýchto pohybov zamerané okrem iného na to, aby existujúci systém Spoločenstva na dohľad a riadenie prepravy odpadov spĺňal požiadavky Bazilejského dohovoru.

(4)

Rozhodnutie Rady 97/640/ES (8) sa týkalo schválenia zmien a doplnení Bazilejského dohovoru ustanovených v rozhodnutí III/1 konferencie zmluvných strán v mene Spoločenstva. Touto zmenou sa zakázali všetky vývozy nebezpečného odpadu určeného na zneškodnenie z krajín uvedených v prílohe VII k dohovoru do krajín tam neuvedených a s účinnosťou od 1. januára 1998 sa zakázali aj všetky takéto vývozy nebezpečných odpadov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) dohovoru a určených na zhodnotenie. Nariadenie (EHS) č. 259/93 bolo podľa toho zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 120/97 (9).

(5)

S ohľadom na skutočnosť, že Spoločenstvo schválilo rozhodnutie Rady OECD K(2001) 107, konečné znenie, ktoré sa týka revízie rozhodnutia OECD K(92) 39, konečné znenie, o riadení pohybov odpadov určených na činnosti zhodnotenia cez hranice štátov (ďalej len „rozhodnutie OECD“), aby zosúladilo zoznamy odpadov s Bazilejským dohovorom a revidovalo určité ďalšie požiadavky, je potrebné začleniť obsah uvedeného rozhodnutia do právnych predpisov Spoločenstva.

(6)

Spoločenstvo podpísalo Štokholmský dohovor z 22. mája 2001 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach.

(7)

Je dôležité organizovať a regulovať dozor a riadenie prepravy odpadu spôsobom, ktorý zohľadňuje potrebu zachovať, chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia a ľudského zdravia a ktorý podporuje jednotnejšie uplatňovanie nariadenia v celom Spoločenstve.

(8)

Je takisto dôležité mať na zreteli požiadavku ustanovenú v článku 4 ods. 2 písm. d) Bazilejského dohovoru, aby sa preprava nebezpečných odpadov znížila na najnižšiu mieru zodpovedajúcu nakladaniu s takýmito odpadmi spôsobom prijateľným a efektívnym z hľadiska životného prostredia.

(9)

Okrem toho je dôležité mať na zreteli právo každej zmluvnej strany Bazilejského dohovoru zakázať podľa jeho článku 4 ods. 1 dovoz nebezpečného odpadu alebo odpadu uvedeného v prílohe II k tomuto dohovoru.

(10)

Preprava odpadov vytvorených ozbrojenými silami alebo prospešnými organizáciami by mala byť vylúčená z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ak sú odpady dovezené do Spoločenstva v určitých situáciách (vrátane tranzitu v rámci Spoločenstva, keď odpad vstúpi do Spoločenstva). Vo vzťahu k takejto preprave by sa mali rešpektovať požiadavky medzinárodného práva a medzinárodných dohôd. V takých prípadoch by mal byť ktorýkoľvek príslušný orgán tranzitu a príslušný orgán určenia v Spoločenstve vopred informovaný o preprave a jej cieli.

(11)

Je potrebné predísť duplicite s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (10), ktoré už obsahuje ustanovenia pokrývajúce celé zasielanie, smerovanie a pohyb (zber, dopravu, manipuláciu, spracovanie, používanie, zhodnotenie alebo zneškodňovanie, vedenie záznamov, sprievodné doklady a sledovateľnosť) živočíšnych vedľajších produktov v rámci, do a zo Spoločenstva.

(12)

Komisia by mala do dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia podať správu o vzťahu medzi existujúcimi odvetvovými právnymi predpismi o zdraví zvierat a ľudí a ustanoveniami tohto nariadenia a mala by do tohto dňa predložiť návrhy potrebné na zosúladenie takýchto právnych predpisov s týmto nariadením, aby sa dosiahla rovnocenná úroveň kontroly.

(13)

Napriek tomu, že dohľad a riadenie prepravy odpadu v rámci členského štátu je vec príslušného členského štátu, vnútroštátne systémy týkajúce sa prepravy odpadov by mali zohľadňovať potrebu súvislosti so systémom Spoločenstva, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany životného prostredia a ľudského zdravia.

(14)

V prípade prepravy odpadu určeného na činnosti zneškodnenia a odpadu neuvedeného v prílohe III, IIIA alebo IIIB, určeného na činnosti zhodnotenia, je vhodné zabezpečovať optimálny dohľad a riadenie tým, že sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas s takouto prepravou. Takýto postup by mal na druhej strane obsahovať predchádzajúce oznámenie, ktoré umožní príslušným orgánom byť riadne informovanými, aby mohli prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Mal by umožniť týmto orgánom aj vzniesť odôvodnené námietky voči takejto preprave.

(15)

V prípade prepravy odpadu uvedeného v prílohe III, IIIA a alebo IIIB určeného na činnosti zhodnotenia je vhodné zabezpečiť minimálnu úroveň dohľadu a riadenia tým, že sa vyžaduje, aby takúto prepravu sprevádzali určité informácie.

(16)

S ohľadom na potrebu jednotného uplatňovanie tohto nariadenia a na riadne fungovanie vnútorného trhu je potrebné v záujme účinnosti vyžadovať, aby boli oznámenia spracované príslušným orgánom miesta odoslania.

(17)

Dôležité je aj vyjasniť systém finančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia.

(18)

Berúc do úvahy zodpovednosť pôvodcov odpadu za nakladanie s odpadom spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, doklad o oznámení a doklad o pohybe mali vypĺňať pôvodcovia odpadu, ak je to možné.

(19)

Je potrebné zabezpečiť procesné záruky pre oznamovateľa tak v záujme právnej istoty, ako aj na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto nariadenia a riadneho fungovania vnútorného trhu.

(20)

V prípade prepravy odpadu na zneškodnenie by členské štáty mali zohľadňovať zásadu blízkosti miesta, prednostného zhodnotenia a sebestačnosti na úrovni Spoločenstva a vnútroštátnej úrovni v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch (11) tým, že sa v súlade so zmluvou prijmú opatrenia, ktorými sa úplne alebo čiastočne zakáže preprava odpadu alebo sa proti nej systematicky namieta. Mala by sa zohľadniť aj požiadavka ustanovená v smernici 2006/12/ES, podľa ktorej majú členské štáty zriadiť integrovanú a adekvátnu sieť zariadení na zneškodňovanie odpadu, aby sa umožnilo Spoločenstvu ako celku stať sa sebestačným v zneškodňovaní odpadov a členským štátom smerovať k tomu cieľu jednotlivo, zohľadňujúc geografické okolnosti alebo potrebu špecializovaných zariadení pre určité odpady. Členské štáty by mali byť takisto schopné zabezpečiť, aby zariadenia na nakladanie s odpadom, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (12), uplatňovali najlepšie dostupné techniky definované v tejto smernici v súlade s povolením zariadenia a aby sa s odpadom nakladalo v súlade s právne záväznými normami na ochranu životného prostredia v súvislosti s činnosťami zneškodňovania ustanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva.

(21)

V prípade prepravy odpadu určeného na zhodnotenie by mali byť členské štáty schopné zaistiť, že zariadenia na nakladanie s odpadom, na ktoré sa vzťahuje smernica 96/61/ES, uplatňujú najlepšie dostupné techniky definované v tejto smernici v súlade s povolením zariadenia. Členské štáty by mali byť takisto schopné zabezpečiť, aby sa odpad spracovával v súlade s právne záväznými normami ochrany životného prostredia v súvislosti s činnosťami zhodnocovania ustanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva a aby sa pri zohľadnení článku 7 ods. 4 smernice 2006/12/ES s odpadom nakladalo v súlade s programami odpadového hospodárstva vytvorenými podľa tejto smernice na účely uplatňovania právne záväzných povinností zhodnocovať a recyklovať ustanovených v právnych predpisoch Spoločenstva.

(22)

Vytvorenie povinných požiadaviek na odpadové zariadenia a na nakladanie so špecifickými odpadovými materiálmi na úrovni Spoločenstva navyše k existujúcim ustanoveniam práva Spoločenstva môže prispieť k vytvoreniu vysokej úrovne ochrany životného prostredia v celom Spoločenstve, napomôcť pri tvorbe rovnakých podmienok na recykláciu a pomôcť zabezpečiť, aby sa odstránili prekážky vytvoreniu ekonomicky životaschopného vnútorného trhu s recykláciou. Existuje preto potreba vytvoriť rovnaké podmienky Spoločenstva na recykláciu prostredníctvom uplatňovania spoločných noriem v určitých vhodných oblastiach, vrátane vo vzťahu k sekundárnym materiálom, aby sa zvýšila kvalita recyklácie. Komisia by mala čo najskôr predložiť návrhy na takéto normy pre určité odpady a určité recyklačné zariadenia založené na ďalšom preskúmaní kontextu odpadovej stratégie a zohľadňujúce existujúce právne predpisy Spoločenstva a členských štátov. Dovtedy by malo byť možné za určitých podmienok vzniesť námietky voči plánovanej preprave, ak by s ňou súvisiace zhodnotenie nebolo v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny odoslania, ktoré sa týkajú zhodnocovania odpadov. Dovtedy by mala mať Komisia pod dohľadom situáciu týkajúcu sa možných neželaných prepráv odpadov do nových členských štátov a v prípade potreby predložiť vhodné návrhy na riešenie takýchto situácií.

(23)

Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby v súlade s dohovorom Európskej hospodárskej komisie OSN (UNECE) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia z 25. júna 1998 (Aarhuský dohovor) zabezpečili, že príslušné orgány budú vhodnými prostriedkami zverejňovať informácie o oznámeniach o prepravách odpadov, ak takéto informácie nie sú dôvernými údajmi podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Spoločenstva.

(24)

Mala by sa ustanoviť povinnosť, ktorá určí, že odpad z prepravy, ktorú nemožno dokončiť podľa plánu, sa vráti späť do krajiny odoslania alebo sa zhodnotí, alebo zneškodní alternatívne vhodným spôsobom.

(25)

Tiež by malo byť povinné pre osobu, ktorej konanie je príčinou nezákonnej prepravy, aby prevzala späť príslušný odpad alebo uskutočnila alternatívne opatrenia na jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie. Ak by tak neučinila, mali by zakročiť samotné príslušné orgány miesta odoslania alebo určenia.

(26)

V záujme ochrany životného prostredia dotknutých krajín je pred vývozom odpadu zo Spoločenstva určeného na zneškodnenie v tretej krajine, ktorá nie je krajinou EZVO (Európske združenie voľného obchodu), potrebné vyjasniť rozsah zákazu ustanoveného v súlade s Bazilejským dohovorom.

(27)

Krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore môžu prijať kontrolné postupy dané pre prepravu odpadu v Spoločenstve.

(28)

V záujme ochrany životného prostredia dotknutých krajín treba vyjasniť aj rozsah zákazu vývozu nebezpečného odpadu určeného na zhodnotenie v krajine, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, ktorý je tiež ustanovený v súlade s Bazilejským dohovorom. Najmä je potrebné vyjasniť zoznam odpadov, na ktoré sa tento zákaz vzťahuje, a zabezpečiť, aby obsahoval aj odpad uvedený v prílohe II k Bazilejskému dohovoru, najmä odpad zozbieraný z domácností a rezíduá zo spaľovania domáceho odpadu.

(29)

Mali by sa zachovať špecifické opatrenia na vývoz odpadu, ktorý nie je nebezpečný, určeného na zhodnotenie v krajinách, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, a malo by sa zabezpečiť, aby sa neskôr ďalej zefektívnili.

(30)

Dovozy odpadu do Spoločenstva by sa mali povoliť, keď je krajina vývozu stranou Bazilejského dohovoru. Dovozy odpadu do Spoločenstva na zhodnotenie by sa mali povoliť, keď sa na krajinu vývozu vzťahuje rozhodnutie OECD alebo ak je stranou Bazilejského dohovoru. V iných prípadoch by sa však mali dovozy povoliť, len ak je krajina vývozu viazaná dvojstrannou alebo mnohostrannou dohodou, alebo dojednaním, ktoré sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva a v súlade s článkom 11 Bazilejského dohovoru, okrem prípadov, keď toto nie je možné v krízovej situácii, počas operácií na nastolenie a udržanie mieru alebo v čase vojny.

(31)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s medzinárodným námorným právom.

(32)

Toto nariadenie by malo odrážať pravidlá týkajúce sa vývozov a dovozov odpadov do a zo zámorských krajín a území, ako ich ustanovuje rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území s Európskym spoločenstvom („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (13).

(33)

Mali by sa prijať potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že v súlade so smernicou 2006/12/ES a inými právnymi predpismi Spoločenstva o odpade sa s odpadom prepravovaným v Spoločenstve a s odpadom dovezeným do Spoločenstva nakladá počas prepravy a aj pri zhodnocovaní alebo zneškodňovaní v krajine určenia tak, aby sa neohrozilo ľudské zdravie a nepoužili postupy alebo metódy, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie. Pokiaľ ide o vývozy zo Spoločenstva, ktoré nie sú zakázané, malo by sa vyvinúť úsilie, aby sa zabezpečilo, že sa s odpadom počas prepravy a aj pri zhodnocovaní alebo zneškodňovaní v tretej krajine určenia nakladá spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia. Zariadenie, ktoré prijíma odpad, by malo byť prevádzkované v súlade s normami ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, ktoré sú približne rovnocenné s tými, ktoré ustanovujú právne predpisy Spoločenstva. Mal by sa vytvoriť zoznam nezáväzných usmernení, ktoré by poskytli návod na nakladanie prijateľné z hľadiska životného prostredia.

(34)

Členské štáty by mali poskytnúť Komisii informácie o vykonávaní tohto nariadenia tak prostredníctvom správ predkladaných sekretariátu Bazilejského dohovoru, ako aj na základe samostatného dotazníka.

(35)

Je nevyhnutné zaistiť bezpečné riadenie demontáže lodí spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, aby sa tak chránilo ľudské zdravie a životné prostredie. Okrem toho je potrebné upozorniť, že loď sa môže stať odpadom podľa definície článku 2 Bazilejského dohovoru a že sa zároveň môže určiť za loď podľa iných medzinárodných pravidiel. Je dôležité pripomenúť, že práca zahŕňajúca spoluprácu medzi agentúrami Medzinárodnej organizácie práce (MOP), Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) a sekretariátom Bazilejského dohovoru naďalej pokračuje s cieľom stanoviť záväzné požiadavky na globálnej úrovni, ktoré zaručia výkonné a účinné riešenie problému demontáže lodí.

(36)

Účinná medzinárodná spolupráca týkajúca sa kontroly prepravy odpadov je kľúčová pri zabezpečovaní kontroly prepravy nebezpečného odpadu. Mala by sa podporovať výmena informácií, deľba zodpovednosti a snahy o spoluprácu medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a tretími krajinami s cieľom zabezpečiť vhodné nakladanie s odpadmi.

(37)

Určité prílohy k tomuto nariadeniu by mali byť prijaté Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 3 smernice 2006/12/ES. Tento postup by sa mal tiež uplatniť na zmeny a doplnenia príloh, ktoré zohľadňujú vedecký a technický pokrok alebo zmeny príslušných právnych predpisov Spoločenstva, alebo udalosti spojené s rozhodnutím OECD alebo s Bazilejským dohovorom a inými súvisiacimi medzinárodnými dohovormi a dohodami.

(38)

Pri príprave pokynov na vypĺňanie dokumentov o oznámení a pohybe, ktoré sa majú stanoviť v prílohe IC by Komisia mala po zohľadnení rozhodnutia OECD a Bazilejského dohovoru okrem iného určiť, že dokumenty o oznámení a pohybe by mali byť podľa možnosti na dvoch stranách, a presne špecifikovať čas na vyplnenie dokumentov o oznámení a pohybe v prílohe IA a IB, berúc do úvahy prílohu II. Okrem toho by sa mali vyjasniť konkrétne požiadavky tam, kde sa líši terminológia a požiadavky medzi rozhodnutím OECD alebo Bazilejským dohovorom a týmto nariadením.

(39)

Pri zvažovaní zmesí odpadu, ktoré sa majú doplniť do prílohy IIIA, by sa okrem iného mali zvážiť tieto požiadavky: vlastnosti odpadu, ako napríklad jeho možné nebezpečné vlastnosti, jeho potenciál kontaminácie a jeho fyzický stav; manažérske aspekty, ako napríklad technologická kapacita na zhodnotenie odpadu a environmentálne prínosy vyplývajúce z činnosti zhodnotenia vrátane toho, či môže byť nakladanie s odpadom spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia ohrozené. Komisia by mala čo najviac pokročiť v dopĺňaní tejto prílohy pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a dokončiť túto úlohu najneskôr šesť mesiacov po tomto dátume.

(40)

Dodatočné opatrenia týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia by mala Komisia takisto prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 3 smernice 2006/12/ES. Tieto opatrenia by mali zahŕňať metódu na výpočet finančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia, ktorú by mala Komisia podľa možnosti dokončiť predo dňom uplatňovania tohto nariadenia.

(41)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (14).

(42)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečenie ochrany životného prostredia pri preprave odpadu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa zavádzajú postupy a kontrolné režimy prepravy odpadu v závislosti od pôvodu, miesta určenia a trasy prepravy, druhu prepravovaného odpadu a typu predpísaného nakladania s odpadom na mieste jeho určenia.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na prepravu odpadu:

a)

medzi členskými štátmi, v rámci Spoločenstva alebo s tranzitom cez tretie krajiny;

b)

dovezeného do Spoločenstva z tretích krajín;

c)

vyvezeného zo Spoločenstva do tretích krajín;

d)

prechádzajúceho cez Spoločenstvo pri preprave z a do tretej krajiny.

3.   Z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sa vylučuje:

a)

vykladanie odpadu mimo pevniny vrátane odpadových vôd a rezíduí, ak bol tento odpad vytvorený pri normálnej prevádzke lodí alebo príbrežných plošín, za predpokladu, že tento odpad podlieha požiadavkám medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí z roku 1973, zmenenému príslušným protokolom z roku 1978, (Marpol 73/78) alebo iným záväzným medzinárodným nástrojom;

b)

odpad vytvorený na palubách vozidiel, vlakov, lietadiel a lodí, kým sa tento odpad nevyloží na účel jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia;

c)

preprava rádioaktívneho odpadu, ako je definovaná v článku 2 smernice Rady 92/3/Euratom z 3. februára 1992 o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu medzi členskými krajinami a do a von zo Spoločenstva (15);

d)

preprava, ktorá podlieha požiadavkám na schválenie uvedeným v nariadení (ES) č. 1774/2002;

e)

preprava odpadu uvedená v článku 2 ods. 1 písm. b) bodoch ii), iv) a v) smernice 2006/12/ES, ak je takáto preprava už pokrytá inými právnymi predpismi Spoločenstva obsahujúcimi podobné ustanovenia;

f)

preprava odpadu z Antarktídy do Spoločenstva, ktorá je v súlade s požiadavkami Protokolu o ochrane životného prostredia k Antarktickej zmluve (1991);

g)

dovoz odpadu, ktorý vytvorili ozbrojené sily alebo prospešné organizácie v krízovej situácii, počas operácií na nastolenie a udržanie mieru, do Spoločenstva, ak je tento odpad prepravený priamo alebo nepriamo do krajiny určenia príslušnými ozbrojenými silami alebo prospešnými organizáciami, alebo v ich mene. V takýchto prípadoch je príslušný orgán tranzitu a príslušný orgán miesta určenia v Spoločenstve o tejto preprave a jej mieste určenia informovaný vopred.

4.   Preprava odpadu z Antarktídy do krajín mimo Spoločenstva, ktorý prechádza cez Spoločenstvo, podlieha článkom 36 a 49.

5.   Preprava odpadu výlučne v rámci členského štátu podlieha len článku 33.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„odpad“ je odpad, ako je definovaný v článku 1 ods. 1 písm. a) smernice 2006/12/ES;

2.

„nebezpečný odpad“ je nebezpečný odpad, ako je definovaný v článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade (16);

3.

„zmes odpadov“ je odpad, ktorý vznikol úmyselným alebo neúmyselným zmiešaním dvoch alebo viacerých rôznych odpadov, pričom pre túto zmes neexistuje jediná položka v prílohách III, IIIB, IV a IVA. Odpad prepravený pri jednej preprave skladajúci sa z dvoch alebo viacerých odpadov, ak je pri preprave každý odpad oddelený, nie je zmes odpadov;

4.

„zneškodnenie“ je zneškodnenie, ako je definované v článku 1 ods. 1 písm. e) smernice 2006/12/ES;

5.

„predbežné zneškodnenie“ sú činnosti zneškodňovania odpadu D 13 až D 15, ako sú definované v prílohe II A k smernici 2006/12/ES;

6.

„zhodnotenie“ je zhodnotenie, ako je definované v článku 1 ods. 1 písm. f) smernice 2006/12/ES;

7.

„predbežné zhodnotenie“ sú činnosti zhodnocovania odpadu R 12 a R 13, ako sú definované v prílohe II B k smernici 2006/12/ES;

8.

„nakladanie spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia“ je prijatie všetkých praktických krokov na zabezpečenie toho, aby sa s odpadom nakladalo spôsobom, ktorý bude chrániť ľudské zdravie a životné prostredie proti negatívnym vplyvom, ktoré môže tento odpad so sebou prinášať;

9.

„pôvodca“ je každý, koho činnosť vytvára odpad (pôvodný pôvodca), a/alebo každý, kto uskutočňuje činnosť predspracovania, miešania alebo iné činnosti, ktorých výsledkom je zmena povahy alebo zloženia tohto odpadu (nový pôvodca) [ako je to definované v článku 1 ods. 1 písm. b) smernice 2006/12/ES];

10.

„držiteľ“ je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá má odpad v držbe [a ako je to definované v článku 1 ods. 1 písm. c) smernice 2006/12/ES];

11.

„zariadenie na zber odpadu“ je zariadenie, ktoré sa zaoberá zberom odpadu tak, ako je to definované v článku 1 ods. 1 písm. g) smernice 2006/12/ES;

12.

„obchodník“ je každý, kto je činný ako príkazca v súvislosti s kúpou a následným predajom odpadu, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe, a ako je to definované v článku 12 smernice 2006/12/ES;

13.

„maklér“ je každý, kto zariaďuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v mene iných, vrátane takých maklérov, ktorí odpad nemajú fyzicky v držbe, ako je to uvedené v článku 12 smernice 2006/12/ES;

14.

„príjemca“ je osoba alebo podnik pod jurisdikciou krajiny určenia, ktorej alebo ktorému sa odpad odosiela na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia;

15.

„oznamovateľ“ je:

a)

v prípade prepravy odpadu pochádzajúceho z členského štátu: akákoľvek fyzická alebo právnická osoba pod jurisdikciou tohto členského štátu, ktorá plánuje uskutočniť prepravu odpadu alebo ktorá plánuje nechať uskutočniť prepravu odpadu a na ktorú sa previedla povinnosť urobiť oznámenie. Oznamovateľ je jedna z osôb alebo organizácií uvedených v zozname uvedenom nižšie, vybraná v súlade s hierarchiou uvedenou v tomto zozname:

i)

pôvodný pôvodca alebo

ii)

odsúhlasený nový pôvodca, ktorý vykonáva operácie pred prepravou, alebo

iii)

zariadenie na zber odpadu na základe súhlasu, ktoré z rôznych malých množstiev toho istého druhu odpadu zozbieraných z viacerých zdrojov vytvorilo odpad, ktorý sa bude prepravovať z jediného nahláseného miesta, alebo

iv)

registrovaný obchodník, ktorého pôvodný pôvodca, nový pôvodca alebo zariadenie na zber odpadu uvedení v bodoch i), ii) a iii) na základe súhlasu písomne oprávnili, aby konal ako oznamovateľ v ich mene;

v)

registrovaný maklér, ktorého pôvodný pôvodca, nový pôvodca alebo zariadenie na zber odpadu uvedení v bodoch i), ii) a iii) na základe súhlasu písomne oprávnili, aby konal ako oznamovateľ v ich mene;

vi)

držiteľ v prípade, ak sú všetky osoby uvedené v bodoch i), ii), iii), iv) a v) neznáme alebo platobne neschopné.

Ak by oznamovateľ uvedený v bodoch iv) alebo v) nesplnil ktorúkoľvek z povinností spätného prevzatia uvedených v článkoch 22 až 25, na účely týchto povinností spätného prevzatia sa považuje za oznamovateľa pôvodný pôvodca, nový pôvodca alebo zariadenie na zber odpadu uvedení v bodoch i), ii) alebo iii) v tomto poradí, ktorí na základe súhlasu oprávnili obchodníka alebo makléra konať v ich mene. V prípade nezákonnej prepravy, ktorú oznámil obchodník alebo maklér uvedený v bode iv) alebo v) sa na účely tohto nariadenia považuje za oznamovateľa osoba uvedená v bode i), ii) alebo iii), ktorá oprávnila obchodníka alebo makléra konať v jej mene;

b)

v prípade dovozu odpadu, ktorý nepochádza z členského štátu, do Spoločenstva alebo v prípade tranzitu takéhoto odpadu cez Spoločenstvo každá z nasledujúcich fyzických alebo právnických osôb pod jurisdikciou tejto krajiny odoslania, ktorá plánuje uskutočniť prepravu odpadu alebo plánuje uskutočniť alebo uskutočnila prepravu odpadu, buď ako:

i)

osoba určená zákonmi krajiny odoslania; alebo, ak takéto určenie neexistuje,

ii)

držiteľ v čase, keď sa uskutočňuje vývoz.

16.

„Bazilejský dohovor“ je Bazilejský dohovor z 22. marca 1989 o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez štátne hranice a ich zneškodňovaní;

17.

„rozhodnutie OECD“ je rozhodnutie Rady OECD K(2001) 107, konečné znenie, ktoré sa týka revízie rozhodnutia OECD K(92) 39, konečné znenie, o riadení pohybov odpadov určených na činnosti zhodnotenia cez štátne hranice;

18.

„príslušný orgán“ je:

a)

v prípade členských štátov orgán, ktorý určil príslušný členský štát podľa článku 53, alebo

b)

v prípade nečlenského štátu, ktorý je zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru, orgán, ktorý táto krajina určila ako príslušný orgán na účely tohto dohovoru v súlade s jeho článkom 5, alebo

c)

v prípade ktorejkoľvek krajiny, ktorá sa neuvádza v písmene a) alebo b), orgán, ktorý príslušná krajina alebo príslušný región určili za príslušný orgán, alebo v prípade absencie takéhoto určenia regulačný orgán krajiny alebo regiónu, podľa vhodnosti, s jurisdikciou pokrývajúcou prepravu odpadu na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia alebo tranzitu podľa toho, o ktorý prípad ide;

19.

„príslušný orgán miesta odoslania“ je príslušný orgán pre oblasť, z ktorej sa má začať plánovaná preprava alebo z ktorej sa začala preprava;

20.

„príslušný orgán miesta určenia“ je príslušný orgán pre oblasť, do ktorej má smerovať alebo smeruje plánovaná preprava alebo v ktorej sa odpad naložil pred zhodnotením alebo zneškodnením v oblasti, ktorá nie je pod národnou jurisdikciou žiadnej krajiny;

21.

„príslušný orgán tranzitu“ je príslušný orgán pre ktorúkoľvek krajinu iný než príslušný orgán miesta odoslania alebo príslušný orgán miesta určenia, cez ktorý má smerovať plánovaná preprava alebo cez ktorý smeruje preprava;

22.

„krajina odoslania“ je akákoľvek krajina, z ktorej sa má začať plánovaná preprava alebo z ktorej sa začala preprava;

23.

„krajina určenia“ je akákoľvek krajina, do ktorej má smerovať plánovaná preprava alebo do ktorej smeruje preprava na to, aby sa tu odpad zhodnotil alebo zneškodnil, alebo na účely nakladania pred zhodnotením alebo zneškodnením v oblasti, ktorá nie je pod národnou jurisdikciou žiadnej krajiny;

24.

„krajina tranzitu“ je akákoľvek krajina iná než krajina odoslania alebo krajina určenia, cez ktorú má smerovať plánovaná preprava alebo cez ktorú smeruje preprava;

25.

„oblasť pod národnou jurisdikciou krajiny“ je akákoľvek krajina alebo morská oblasť, v rámci ktorej štát uplatňuje správnu a regulačnú zodpovednosť podľa medzinárodného práva, pokiaľ ide o ochranu ľudského zdravia alebo životného prostredia;

26.

„zámorské krajiny a územia“ sú zámorské krajiny a územia, ako sú uvedené v prílohe IA k rozhodnutiu 2001/822/ES;

27.

„colný úrad vývozu zo Spoločenstva“ je colný úrad, ako je definovaný v článku 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (17);

28.

„colný úrad výstupu zo Spoločenstva“ je colný úrad, ako je definovaný v článku 793 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúceho ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (18);

29.

„colný úrad vstupu do Spoločenstva“ je colný úrad, kam sa odpad privezený na colné územie Spoločenstva dovezie podľa článku 38 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

30.

„dovoz“ je akýkoľvek vstup odpadu do Spoločenstva okrem prípadu tranzitu cez Spoločenstvo;

31.

„vývoz“ je výstup odpadu zo Spoločenstva okrem prípadu tranzitu cez Spoločenstvo;

32.

„tranzit“ je preprava odpadu alebo plánovaná preprava odpadu cez jednu alebo viac krajín iných, než je krajina odoslania alebo krajina určenia;

33.

„doprava“ je doprava odpadu po ceste, železnici, letecky, po mori alebo po vnútrozemských vodných cestách;

34.

„preprava“ je doprava odpadu určeného na zhodnotenie alebo zneškodnenie, pričom sa preprava plánuje alebo uskutočňuje:

a)

medzi krajinou a inou krajinou alebo

b)

medzi krajinou a zámorskými krajinami a územiami alebo inými oblasťami pod ochranou tejto krajiny, alebo

c)

medzi krajinou a inou pozemskou oblasťou, ktorá nie je časťou žiadnej krajiny podľa medzinárodného práva, alebo

d)

medzi krajinou a Antarktídou, alebo

e)

z jednej krajiny cez ktorúkoľvek z hore uvedených oblastí, alebo

f)

v rámci krajiny cez ktorúkoľvek z hore uvedených oblastí a má pôvod a končí sa v tej istej krajine, alebo

g)

zo zemepisnej oblasti, ktorá nie je pod jurisdikciou žiadnej krajiny, a smeruje do krajiny;

35.

„nezákonná preprava“ je akákoľvek preprava odpadu uskutočnená:

a)

bez oznámenia všetkým príslušným dotknutým orgánom podľa tohto nariadenia alebo

b)

bez súhlasu príslušných dotknutých orgánov podľa tohto nariadenia, alebo

c)

so súhlasom, získaným od príslušných dotknutých orgánov falšovaním, skreslením skutočnosti alebo podvodom, alebo

d)

spôsobom, ktorý nie je vecne uvedený v oznámení ani v dokladoch o pohybe, alebo

e)

spôsobom, ktorý má za následok zhodnotenie alebo zneškodnenie, ktoré je v rozpore s predpismi Spoločenstva alebo s medzinárodnými predpismi, alebo

f)

v rozpore s článkami 34, 36, 39, 40, 41 a 43, alebo

g)

ktorá v súvislosti s prepravou odpadu, ako je uvedená v článku 3 ods. 2 a 4, vyplynula z:

i)

odpadu, o ktorom sa zistilo, že nie je uvedený v prílohách III, IIIA ani IIIB, alebo

ii)

nedodržania článku 3 ods. 4;

iii)

prepravy uskutočnenej takým spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný v dokumente uvedenom v prílohe VII.

HLAVA II

PREPRAVA V RÁMCI SPOLOČENSTVA S TRANZITOM ALEBO BEZ TRANZITU CEZ TRETIE KRAJINY

Článok 3

Celkový procedurálny rámec

1.   Preprava nasledujúcich odpadov podlieha postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu, ako je to uvedené v ustanoveniach tejto hlavy:

a)

ak sú určené na činnosti zneškodňovania odpadu:

všetky odpady;

b)

ak sú určené na činnosti zhodnocovania odpadu:

i)

odpady uvedené v prílohe IV, ktoré zahŕňajú medzi iným odpady uvedené v prílohách II a VIII k Bazilejskému dohovoru;

ii)

odpady uvedené v prílohe IVA;

iii)

odpady nezaradené pod jedinou položkou ani v jednej z príloh III, IIIB, IV alebo IVA;

iv)

zmesi odpadov nezaradené pod jedinou položkou ani v jednej z príloh III, IIIB, IV alebo IVA, ak nie sú uvedené v prílohe IIIA.

2.   Preprava nasledujúcich odpadov určených na zhodnotenie podlieha všeobecným požiadavkám na informácie uvedeným v článku 18, ak množstvo prepravovaného odpadu presiahne 20 kg:

a)

odpad uvedený v prílohe III alebo IIIB;

b)

zmes dvoch alebo viacerých odpadov uvedených v prílohe III nezaradená pod jedinou položkou v prílohe III za predpokladu, že zloženie tejto zmesi nebráni ich zhodnoteniu prijateľnému z hľadiska životného prostredia, a za predpokladu, že táto zmes je uvedená v prílohe IIIA v súlade s článkom 58.

3.   Ak vykazujú odpady uvedené v prílohe III akúkoľvek z nebezpečných vlastnosti uvedených v prílohe III k smernici 91/689/EHS, uplatnia sa na ne vo výnimočných prípadoch príslušné ustanovenia, akoby boli uvedené v prílohe IV. S takýmito prípadmi sa zaobchádza podľa článku 58.

4.   Preprava odpadu výslovne určeného na laboratórnu analýzu na účely vyhodnotenia jeho fyzikálnych alebo chemických vlastností, alebo na účely jeho vhodnosti pre činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu nepodlieha postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu, ako je opísaný v odseku 1. Namiesto toho sa uplatnia procedurálne požiadavky článku 18. Množstvo takto vyňatého odpadu výslovne určeného na laboratórnu analýzu sa v každom osobitnom prípade určí podľa minimálneho množstva rozumne potrebného na primerané vykonanie analýzy. Toto množstvo nepresiahne 25 kg.

5.   Preprava zmesového komunálneho odpadu (položka 20 03 01) zozbieraného zo súkromných domácností vrátane prípadov, keď tento zber pokrýva aj odpady od iných pôvodcov, do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie podlieha podľa tohto nariadenia tým istým ustanoveniam ako preprava odpadu určeného na zneškodnenie.

KAPITOLA 1

Predchádzajúce písomné oznámenie a súhlas

Článok 4

Oznámenie

Ak oznamovateľ plánuje prepravovať odpady, ako je to uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) alebo b), oznamovateľ podá predchádzajúce písomné oznámenie príslušnému orgánu miesta odoslania a cez tento orgán a, ak podá všeobecné oznámenie, dodrží článok 13.

Pri podaní oznámenia sa splnia nasledujúce požiadavky:

1.

Doklady o oznámení a pohybe:

Oznámenie sa uskutoční prostredníctvom nasledujúcich dokladov:

a)

doklad o oznámení stanovený v prílohe IA a

b)

doklad o pohybe stanovený v prílohe IB.

Keď oznamovateľ podáva oznámenie, vyplní doklad o oznámení, a tam, kde je to potrebné, aj doklad o pohybe.

Ak oznamovateľ nie je pôvodným pôvodcom podľa článku 2 bodu 15 písm. a) bodu i), oznamovateľ zabezpečí, aby tento pôvodca alebo jedna z osôb uvedených v článku 2 bode 15 písm. a) bode ii) alebo iii), ak je to možné, tiež podpísala doklad o oznámení stanovený v prílohe IA.

Doklad o oznámení a doklad o pohybe vydá oznamovateľovi príslušný orgán miesta odoslania.

2.

Informácie a dokumentácia v doklade o oznámení a doklade o pohybe:

Oznamovateľ uvedie v doklade o oznámení alebo k nemu pripojí informácie a dokumentáciu podľa prílohy II časti 1. Oznamovateľ uvedie v doklade o pohybe alebo k nemu pripojí informácie a dokumentáciu uvedenú v prílohe II časti 2 v rozsahu, aký je možný v čase podania oznámenia.

Oznámenie sa považuje za náležite vyplnené, ak príslušný orgán miesta odoslania skonštatuje, že doklad o oznámení a doklad o pohybe boli vyplnené v súlade s prvým pododsekom.

3.

Dodatočné informácie a dodatočná dokumentácia:

Ak to vyžaduje ktorýkoľvek príslušný dotknutý orgán, oznamovateľ poskytne dodatočné informácie a dodatočnú dokumentáciu. Zoznam dodatočných informácií a dodatočnej dokumentácie, ktoré možno požadovať, je stanovený v prílohe II časti 3.

Oznámenie sa považuje za náležite vyplnené, ak príslušný orgán miesta určenia skonštatuje, že oznamovateľ vyplnil doklad o oznámení a doklad o pohybe a že poskytol všetky dodatočné informácie a všetku dodatočnú dokumentáciu, ako je to uvedené v prílohe II časti 1 a 2, ako aj všetky dodatočné informácie a dodatočnú dokumentáciu požadovanú v súlade s týmto odsekom, a ako je to uvedené v prílohe II časti 3.

4.

Uzavretie zmluvy medzi oznamovateľom a príjemcom:

Oznamovateľ uzavrie s príjemcom zmluvu o zhodnotení alebo zneškodnení oznámeného odpadu, ako je to opísané v článku 5.

V čase oznámenia sa príslušným orgánom predloží doklad o uzavretí tejto zmluvy alebo vyhlásenie dosvedčujúce jej existenciu podľa prílohy IA. Oznamovateľ alebo príjemca poskytne na požiadanie príslušného orgánu kópiu zmluvy alebo takéhoto dokladu, ktorý považuje príslušný orgán za dostatočný.

5.

Poskytnutie finančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia:

Finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie sa poskytne, ako je to opísané v článku 6. Oznamovateľ predloží vyhlásenie o tejto skutočnosti vyplnením príslušnej časti dokladu o oznámení stanoveného v prílohe IA.

Finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie (alebo, ak to príslušný orgán dovolí, doklad o tejto finančnej zábezpeke alebo rovnocennom poistení, alebo vyhlásenie dosvedčujúce jeho existenciu) sa predloží ako súčasť dokladu o oznámení v čase oznámenia alebo, ak to príslušný orgán podľa vnútroštátnych právnych predpisov dovolí, ešte pred začatím prepravy.

6.

Rozsah oznámenia:

Oznámenie pokrýva prepravu odpadu z pôvodného miesta odoslania a vrátane jeho predbežného a iného než predbežného zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Ak sa následné predbežné a iné než predbežné činnosti uskutočnia v inej krajine, než je prvá krajina určenia, iná než predbežná činnosť a jej miesto určenia sa uvedú v oznámení a uplatní sa článok 15 písm. f).

Každé oznámenie pokrýva len jeden identifikačný kód odpadu okrem nasledujúcich prípadov:

a)

odpady nezaradené pod jedinou položkou ani v jednej z príloh III, IIIB, IV alebo IVA. V tomto prípade sa uvedie len jeden druh odpadu;

b)

zmesi odpadov nezaradené pod jedinou položkou ani v jednej z príloh III, IIIB, IV alebo IVA, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe IIIA. V tomto prípade sa uvedie kód pre každú frakciu odpadu v poradí podľa významu.

Článok 5

Zmluva

1.   Všetka preprava odpadu, pre ktorú sa vyžaduje oznámenie, podlieha požiadavke uzavretia zmluvy medzi oznamovateľom a príjemcom o zhodnotení alebo zneškodnení oznámeného odpadu.

2.   Táto zmluva je uzavretá a účinná v čase oznámenia a potom počas trvania prepravy, kým sa nevydá osvedčenie v súlade s článkom 15 písm. e), článkom 16 písm. e) alebo, ak je to vhodné, s článkom 15 písm. d).

3.   Táto zmluva obsahuje tieto povinnosti:

a)

povinnosť oznamovateľa prevziať odpad späť v prípade, ak sa preprava alebo zhodnotenie, alebo zneškodnenie nedokončili, ako sa plánovalo, alebo ak sa uskutočnili ako nezákonná preprava podľa článku 22 a článku 24 ods. 2;

b)

povinnosť príjemcu zhodnotiť alebo zneškodniť odpad, ak sa uskutočnila nezákonná preprava podľa článku 24 ods. 3, a

c)

povinnosť zariadenia vydať potvrdenie v súlade s článkom 16 písm. e) o tom, že odpad bol zhodnotený alebo zneškodnený podľa oznámenia, podľa podmienok uvedených v tomto oznámení a podľa požiadaviek tohto nariadenia.

4.   Ak je prepravovaný odpad určený na predbežné činnosti zhodnotenia alebo zneškodnenia, súčasťou zmluvy sú tieto ďalšie povinnosti:

a)

povinnosť zariadenia miesta určenia vydať podľa článku 15 písm. d) a, ak je to vhodné, podľa článku 15 písm. e) potvrdenie, že odpad bol zhodnotený alebo zneškodnený podľa príslušného oznámenia a podľa podmienok uvedených v tomto oznámení a podľa požiadaviek tohto nariadenia, a

b)

povinnosť príjemcu podať, ak je to možné, oznámenie počiatočnému príslušnému orgánu pôvodnej krajiny odoslania podľa článku 15 písm. f) bodu ii).

5.   Ak sa odpad prepravuje medzi dvoma zariadeniami pod kontrolou toho istého právneho subjektu, zmluva môže byť nahradená vyhlásením tohto príslušného subjektu, že sa zaväzuje oznámený odpad zhodnotiť alebo zneškodniť.

Článok 6

Finančná zábezpeka

1.   Každá preprava odpadu, pre ktorú sa vyžaduje oznámenie, podlieha požiadavke finančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia pokrývajúcich:

a)

náklady na dopravu;

b)

náklady na zhodnotenie alebo zneškodnenie vrátane všetkých potrebných predbežných činností a

c)

náklady na skladovanie počas 90 dní.

2.   Finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie sú určené na krytie nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti:

a)

s prípadmi, keď prepravu alebo zhodnotenie, alebo zneškodnenie nemožno dokončiť tak, ako bolo plánované, ako je to uvedené v článku 22, a

b)

s prípadmi, keď je preprava alebo zhodnotenie, alebo zneškodnenie nezákonné, ako je to uvedené v článku 24.

3.   Finančnú zábezpeku alebo rovnocenné poistenie poskytne oznamovateľ alebo iná fyzická alebo právnická osoba v jeho mene a finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie sú účinné v čase oznámenia alebo, ak to dovolí príslušný orgán, ktorý finančnú zábezpeku alebo rovnocenné poistenie schvaľuje, najneskôr v čase začatia prepravy a vzťahuje sa na oznámenú prepravu najneskôr v čase jej začatia.

4.   Príslušný orgán miesta odoslania schváli finančnú zábezpeku alebo rovnocenné poistenie, vrátane ich formy, znenia a sumy krytia.

V prípade dovozu do Spoločenstva však príslušný orgán miesta určenia v Spoločenstve preskúma sumu krytia a v prípade potreby schváli dodatočnú finančnú zábezpeku alebo dodatočné rovnocenné poistenie.

5.   Finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie sú platné a pokrývajú oznámenú prepravu a dokončenie zhodnotenia alebo zneškodnenia oznámeného odpadu.

Finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie sa uvoľní, keď je príslušnému dotknutému orgánu doručené potvrdenie uvedené v článku 16 písm. e) alebo, ak je to vhodné, v článku 15 písm. e), pokiaľ ide o činnosti predbežného zhodnotenia alebo predbežného zneškodnenia.

6.   Odchylne od odseku 5, ak je prepravovaný odpad určený na činnosti predbežného zhodnotenia alebo predbežného zneškodnenia a v krajine určenia sa uskutočnia ďalšie činnosti zhodnotenia alebo zneškodnenia, možno túto finančnú zábezpeku alebo toto rovnocenné poistenie uvoľniť, keď odpad opustí zariadenie predbežnej činnosti a príslušnému dotknutému orgánu je doručené potvrdenie uvedené v článku 15 písm. d). V tomto prípade je každá ďalšia preprava do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie pokrytá novou finančnou zábezpekou alebo novým rovnocenným poistením, pokiaľ príslušný orgán miesta určenia neuviedol, že túto finančnú zábezpeku alebo toto rovnocenné poistenie nevyžaduje. V tom prípade je za povinnosti, ktoré vzniknú v prípade nezákonnej prepravy alebo spätného prevzatia odpadu v prípade, ak nemožno uskutočniť ďalšiu činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu, ako sa plánovalo, zodpovedný tento príslušný orgán miesta určenia.

7.   Príslušný orgán v Spoločenstve, ktorý schválil finančnú zábezpeku alebo rovnocenné poistenie, k nim má prístup a využije financovanie vrátane financovania na účely platieb iným dotknutým orgánom na splnenie povinností, ktoré vznikli podľa článku 23 a 25.

8.   V prípade všeobecného oznámenia podľa článku 13 možno namiesto finančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia pokrývajúcich celé všeobecné oznámenie poskytnúť finančnú zábezpeku alebo rovnocenné poistenie pokrývajúce časti tohto všeobecného oznámenia. V takých prípadoch sa finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie uplatňujú na prepravu najneskôr, keď sa začne príslušná oznámená preprava.

Finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie sa uvoľní, keď je príslušnému dotknutému orgánu doručené potvrdenie uvedené v článku 16 písm. e) alebo, ak to je vhodné, v článku 15 písm. e), pokiaľ ide o predbežné činnosti zhodnotenia alebo zneškodnenia pre príslušný odpad. Odsek 6 sa uplatňuje primerane.

9.   Členské štáty informujú Komisiu o ustanoveniach vnútroštátneho práva prijatých podľa tohto článku.

Článok 7

Odoslanie oznámenia príslušným orgánom miesta odoslania

1.   Keď príslušný orgán miesta odoslania dostane náležite vyplnené oznámenie, ako je to opísané v článku 4 bode 2 druhom pododseku, ponechá si kópiu tohto oznámenia, oznámenie pošle príslušnému orgánu miesta určenia, ďalšie kópie oznámenia pošle všetkým príslušným orgánom tranzitu a o tomto odoslaní informuje oznamovateľa. Toto urobí do troch pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia.

2.   Ak nie je oznámenie vyplnené správne, príslušný orgán miesta odoslania vyžiada od oznamovateľa informácie a dokumentáciu podľa článku 4 bodu 2 druhého pododseku.

Toto urobí do troch pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia.

V takom prípade má príslušný orgán miesta odoslania na splnenie odseku 1 tri pracovné dni odo dňa prijatia požadovaných informácií a/alebo požadovanej dokumentácie.

3.   Príslušný orgán miesta odoslania môže do troch pracovných dní odo dňa prijatia správne vyplneného oznámenia, ako je to opísané v článku 4 bode 2 druhom pododseku, rozhodnúť o tom, že nebude s týmto oznámením konať ďalej v prípade, ak má voči preprave námietky v súlade s článkami 11 a 12.

O tomto rozhodnutí a o svojich námietkach okamžite informuje oznamovateľa.

4.   Ak do 30 dní odo dňa prijatia oznámenia príslušný orgán miesta odoslania neodoslal oznámenie, ako to sa to vyžaduje v odseku 1, poskytne oznamovateľovi na základe jeho žiadosti odôvodnené vysvetlenie. Toto neplatí v prípade, ak sa žiadosti o informácie, na ktorú odkazuje odsek 2, nevyhovelo.

Článok 8

Vyžiadanie informácií a dokumentácie príslušnými dotknutými orgánmi a potvrdenie príslušného orgánu miesta určenia

1.   Ak je po odoslaní oznámenia príslušným orgánom miesta odoslania ktorýkoľvek príslušný dotknutý orgán toho názoru, že sú potrebné dodatočné informácie a dodatočná dokumentácia, ako je to uvedené v článku 4 bode 3 druhom pododseku, vyžiada si od oznamovateľa tieto dodatočné informácie a dodatočnú dokumentáciu a o tejto požiadavke informuje ostatné príslušné orgány. Toto urobí do troch pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia. V takom prípade majú príslušné dotknuté orgány na informovanie príslušného orgánu miesta určenia tri pracovné dni odo dňa prijatia požadovaných informácií a dokumentácie.

2.   Ak príslušný orgán miesta určenia skonštatuje, že oznámenie bolo vyplnené správne, ako je to opísané v článku 4 bode 3 druhom pododseku, pošle oznamovateľovi potvrdenie a kópie tohto potvrdenia pošle ostatným príslušným dotknutým orgánom. Toto urobí do troch pracovných dní odo dňa prijatia správne vyplneného oznámenia.

3.   Ak príslušný orgán miesta určenia do 30 dní odo dňa prijatia oznámenia toto oznámenie nepotvrdí, ako sa to vyžaduje v odseku 2, poskytne oznamovateľovi na základe jeho žiadosti odôvodnené vysvetlenie.

Článok 9

Súhlas príslušného orgánu miesta určenia, príslušného orgánu miesta odoslania a príslušného orgánu tranzitu a lehoty pre dopravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie

1.   Príslušný orgán miesta určenia, príslušný orgán miesta odoslania a príslušný orgán tranzitu majú 30 dní po dni odoslania potvrdenia príslušným orgánom miesta určenia podľa článku 8 na to, aby prijali jedno z nasledujúcich riadne odôvodnených písomných rozhodnutí o oznámenej preprave:

a)

bezpodmienečný súhlas;

b)

súhlas s podmienkami podľa článku 10 alebo

c)

námietky podľa článkov 11 a 12.

Ak príslušný orgán tranzitu nepredloží v uvedenej 30-dňovej lehote dní námietky, možno predpokladať jeho tichý súhlas.

2.   Príslušný orgán miesta určenia, príslušný orgán miesta odoslania a prípadne príslušný orgán tranzitu odošle svoje rozhodnutie aj s odôvodnením písomne oznamovateľovi v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1, pričom kópie odošle ostatným príslušným dotknutým orgánom.

3.   Príslušný orgán miesta určenia, príslušný orgán miesta odoslania a prípadne príslušný orgán tranzitu označí svoj písomný súhlas náležitým opečiatkovaním, podpísaním a datovaním dokladu o oznámení alebo jeho kópií.

4.   Písomný súhlas s plánovanou prepravou stráca platnosť jeden kalendárny rok po svojom vydaní alebo po takom neskoršom dni, aký je uvedený v doklade o oznámení. Toto sa však neuplatní, ak príslušné dotknuté orgány uviedli kratšie obdobie.

5.   Tichý súhlas s plánovanou prepravou stráca platnosť jeden kalendárny rok po uplynutí 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1.

6.   Plánovaná preprava sa môže uskutočniť až po splnení požiadaviek článku 16 písm. a) a b) a počas obdobia platnosti tichých alebo písomných súhlasov všetkých príslušných orgánov.

7.   Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súvislosti s plánovanou prepravou sa skončí najneskôr jeden kalendárny rok odo dňa prevzatia odpadu zariadením, pokiaľ príslušné orgány neurčili kratšiu lehotu.

8.   Príslušné dotknuté orgány odoprú svoj súhlas, ak majú vedomosť o tom, že:

a)

odpad nemá také zloženie, aké bolo oznámené, alebo

b)

nie sú splnené podmienky na prepravu, alebo

c)

odpad sa nezhodnocuje alebo nezneškodňuje v súlade s povolením zariadenia, ktoré vykonáva túto činnosť, alebo

d)

odpad bude alebo bol prepravený, zhodnotený alebo zneškodnený spôsobom, ktorý nie je v súlade s informáciami uvedenými v doklade o oznámení a doklade o pohybe alebo priloženými k dokladu o oznámení a dokladu o pohybe.

9.   Každé odoprenie súhlasu sa odošle vo forme úradného oznámenia oznamovateľovi, pričom kópie sa odošlú ostatným príslušným dotknutým orgánom a príjemcovi.

Článok 10

Podmienky prepravy

1.   Príslušný orgán miesta odoslania, príslušný orgán miesta určenia a príslušný orgán tranzitu môžu do 30 dní po dni odoslania potvrdenia príslušného orgánu miesta určenia podľa článku 8 stanoviť podmienky oznámenej prepravy v súvislosti so svojim súhlasom. Tieto podmienky sa môžu opierať o jeden alebo viac dôvodov uvedených v článku 11 alebo v článku 12.

2.   Okrem toho môže príslušný orgán miesta odoslania, príslušný orgán miesta určenia a príslušný orgán tranzitu v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 stanoviť podmienky vzhľadom na dopravu odpadu v rámci svojej jurisdikcie. Tieto podmienky dopravy nesmú byť prísnejšie než podmienky stanovené pre podobnú prepravu, ktorá sa celá uskutočňuje v jurisdikcii tohto orgánu, a musia náležite zohľadniť existujúce dohody, najmä príslušné medzinárodné dohody.

3.   Okrem toho môže príslušný orgán miesta odoslania, príslušný orgán miesta určenia a príslušný orgán tranzitu v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 stanoviť podmienku, že jeho súhlas sa má považovať za odoprený, ak finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie nie sú uplatniteľné najneskôr vtedy, keď sa začne oznámená preprava, ako sa to vyžaduje v článku 6 ods. 3.

4.   Tieto podmienky odošle oznamovateľovi písomne príslušný orgán, ktorý ich stanovuje, pričom kópie odošle dotknutým príslušným orgánom.

Tieto podmienky uvedie príslušný orgán v doklade o oznámení alebo ich k tomuto dokladu priloží.

5.   Príslušný orgán miesta určenia môže tiež v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 stanoviť podmienku, že zariadenie, ktoré prijíma odpad, má viesť pravidelné záznamy o vstupoch a výstupoch a/alebo bilanciu odpadov a súvisiacich činností zhodnotenia alebo zneškodnenia, tak ako je uvedené v oznámení, a počas obdobia platnosti oznámenia. Tieto záznamy budú podpísané právnym zástupcom zariadenia a odoslané príslušnému orgánu miesta určenia do jedného mesiaca od ukončenia oznámenej činnosti zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Článok 11

Námietky voči preprave odpadu určeného na zneškodnenie

1.   Ak sa podalo oznámenie o plánovanej preprave odpadu určeného na zneškodnenie, príslušný orgán miesta určenia a príslušný orgán miesta odoslania môže do 30 dní po dni odoslania potvrdenia príslušného orgánu miesta určenia podľa článku 8 vzniesť námietky na základe jedného alebo viacerých nasledujúcich dôvodov a podľa zmluvy:

a)

že plánovaná preprava alebo zneškodnenie nebude v súlade s opatreniami prijatými na zavedenie zásad blízkosti, prednosti zhodnotenia a sebestačnosti na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni podľa smernice 2006/12/ES; vtedy možno vydať všeobecný alebo čiastočný zákaz, alebo možno proti preprave odpadu systematicky namietať, alebo

b)

že plánovaná preprava alebo zneškodnenie nebude v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane životného prostredia, verejnom poriadku, verejnej bezpečnosti alebo o ochrane zdravia vzhľadom na činnosti, ktoré sa v namietajúcej krajine uskutočňujú, alebo

c)

že oznamovateľ alebo príjemca bol už predtým odsúdený za nezákonnú prepravu alebo niektoré iné nezákonné konanie v súvislosti s ochranou životného prostredia. V tomto prípade môže príslušný orgán miesta odoslania a príslušný orgán miesta určenia odmietnuť podľa vnútroštátneho práva každú prepravu, na ktorej sa zúčastňuje príslušná osoba, alebo

d)

že oznamovateľ alebo zariadenie opakovane porušili článok 15 a 16 v súvislosti s minulými prepravami, alebo

e)

že si členský štát želá uplatniť svoje právo podľa článku 4 ods. 1 Bazilejského dohovoru zakázať dovoz nebezpečného odpadu alebo odpadu uvedeného v prílohe II k tomuto dohovoru, alebo

f)

že plánovaná preprava alebo zneškodnenie je v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi z medzinárodných dohovorov, ktoré uzavrel príslušný členský štát (členské štáty) alebo ktoré uzavrelo Spoločenstvo, alebo

g)

že plánovaná preprava alebo zneškodnenie nie sú v súlade so smernicou 2006/12/ES, najmä s jej článkami 5 a 7, s ohľadom na zemepisné okolnosti alebo potrebu špecializovaných zariadení pre určité druhy odpadu:

i)

na účely zavedenia zásady sebestačnosti na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni, alebo

ii)

v prípadoch, keď má špecializované zariadenie zneškodniť odpad z bližšieho zdroja a príslušný orgán dal prednosť tomuto odpadu, alebo

iii)

na účely zabezpečenia súladu prepravy s plánmi nakladania s odpadom, alebo

h)

že sa s odpadom bude nakladať v zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 96/61/ES, ktoré ale neuplatňuje najlepšie dostupné techniky, ako je to definované v článku 9 ods. 4 tejto smernice, v súlade s povolením tohto zariadenia, alebo

i)

že odpad je zmesový komunálny odpad zo súkromných domácností (položka 20 03 01), alebo

j)

že sa s príslušným odpadom nebude nakladať podľa právne záväzných noriem ochrany životného prostredia v súvislosti s činnosťami zneškodňovania odpadu zavedenými v práve Spoločenstva (ako aj v prípadoch, keď sa udelili dočasné výnimky).

2.   Príslušný orgán (orgány) tranzitu smie v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 vzniesť odôvodnené námietky, a to výlučne na základe odseku 1 písm. b), c), d) a f).

3.   V prípade nebezpečného odpadu s pôvodom v členskom štáte odoslania, no v takom malom celkovom množstve za rok, že by vytvorenie nových špecializovaných zariadení na zneškodňovanie v členskom štáte nebolo hospodárne, sa odsek 1 písm. a) neuplatní.

Príslušný orgán miesta určenia spolupracuje s príslušným orgánom miesta odoslania, ktorý je toho názoru, že by sa mal uplatniť tento odsek a nie odsek 1 písm. a), aby spoločne vyriešili túto otázku.

Ak sa nenájde uspokojivé riešenie, ktorýkoľvek členský štát môže túto vec predložiť Komisii. Komisia potom o otázke rozhoduje postupom uvedeným v článku 18 ods. 3 smernice 2006/12/ES.

4.   Ak príslušné orgány v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 skonštatujú, že problémy, o ktoré sa opierali ich námietky, boli vyriešené, okamžite o tomu písomne informujú oznamovateľa. Kópie odošlú príjemcovi a ostatným príslušným dotknutým orgánom.

5.   Ak problémy, o ktoré sa opierali námietky, neboli v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 vyriešené, toto oznámenie prestáva byť platné. V prípadoch, ak oznamovateľ stále plánuje uskutočniť prepravu, podá nové oznámenie, pokiaľ sa všetky príslušné dotknuté orgány nedohodli s oznamovateľom inak.

6.   O opatreniach členských štátov prijatých podľa odseku 1 písm. a) zameraných na všeobecný alebo čiastočný zákaz, alebo na systematické namietanie voči preprave odpadu určeného na zneškodnenie, alebo podľa odseku 1 písm. e) treba okamžite informovať Komisiu, ktorá informuje ostatné členské štáty.

Článok 12

Námietky voči preprave odpadu určeného na zhodnotenie

1.   Ak sa podalo oznámenie o plánovanej preprave odpadu určeného na zhodnotenie, príslušný orgán miesta určenia a príslušný orgán miesta odoslania môže do 30 dní po dni odoslania potvrdenia príslušného orgánu miesta určenia podľa článku 8 vzniesť odôvodnené námietky na základe jedného alebo viacerých nasledujúcich dôvodov a podľa zmluvy:

a)

plánovaná preprava alebo zhodnotenie nebude v súlade so smernicou 2006/12/ES, najmä s jej článkami 3, 4, 7 a 10, alebo

b)

plánovaná preprava alebo zhodnotenie nebude v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane životného prostredia, o verejnom poriadku, verejnej bezpečnosti alebo o ochrane zdravia vzhľadom na činnosti, ktoré sa v namietajúcej krajine uskutočňujú, alebo

c)

plánovaná preprava alebo zhodnotenie nebude v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi v krajine odoslania, ktoré súvisia so zhodnocovaním odpadu, vrátane prípadov, keď sa plánovaná preprava odpadu bude týkať odpadu určeného na zhodnotenie v zariadení, ktoré má nižšie normy spracovania pre určitý odpad, než sú normy v krajine odoslania, pri rešpektovaní potreby zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu;

Toto sa neuplatní:

i)

ak existujú zodpovedajúce právne predpisy Spoločenstva, najmä v súvislosti s odpadom, a ak boli do vnútroštátnych právnych predpisov transponujúcich tieto právne predpisy Spoločenstva zavedené požiadavky, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky v právnych predpisoch Spoločenstva;

ii)

ak sa zhodnocovanie odpadu v krajine určenia uskutočňuje za takých podmienok, ktoré sú zhruba rovnocenné podmienkam predpísaným vo vnútroštátnych právnych predpisoch krajiny odoslania;

iii)

ak neboli podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (19) oznámené vnútroštátne právne predpisy v krajine odoslania iné než tie, ktorých sa týka bod i), ak to táto smernica požadovala, alebo

d)

oznamovateľ alebo príjemca bol už predtým odsúdený za nezákonnú prepravu alebo niektoré iné nezákonné konanie v súvislosti s ochranou životného prostredia. V tomto prípade môže príslušný orgán miesta odoslania a príslušný orgán miesta určenia odmietnuť podľa vnútroštátnych právnych predpisov každú prepravu, na ktorej sa zúčastňuje príslušná osoba,; alebo

e)

oznamovateľ alebo zariadenie opakovane porušili články 15 a 16 v súvislosti s minulými prepravami, alebo

f)

plánovaná preprava alebo plánované zhodnotenie je v rozpore s povinnosťami, vyplývajúcimi s medzinárodných dohovorov, ktoré uzavrel príslušný členský štát (členské štáty) alebo ktoré uzavrelo Spoločenstvo, alebo

g)

pomer zhodnotiteľného a nezhodnotiteľného odpadu, odhadovaná hodnota materiálu, ktorý sa má v konečnom dôsledku zhodnotiť, alebo náklady na toto zhodnotenie a náklady na zneškodnenie nezhodnotiteľnej frakcie neodôvodňujú zhodnotenie s ohľadom na hospodárnosť a/alebo životné prostredie, alebo

h)

prepravovaný odpad je určený na zneškodnenie a nie na zhodnotenie, alebo

i)

s odpadom sa bude nakladať v zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 96/61/ES, ktoré ale neuplatňuje najlepšie dostupné techniky, ako je to definované v článku 9 ods. 4 tejto smernice, v súlade s povolením tohto zariadenia, alebo

j)

s príslušným odpadom sa nebude nakladať podľa právne záväzných noriem na ochranu životného prostredia v súvislosti s činnosťami zhodnocovania alebo podľa právne záväzných povinností v súvislosti so zhodnocovaním alebo recyklovaním zavedených v práve Spoločenstva (ako aj v prípadoch, keď sa udelili dočasné výnimky), alebo

k)

s príslušným odpadom sa nebude nakladať v súlade s plánmi nakladania s odpadom koncipovanými podľa článku 7 smernice 2006/12/ES, aby sa zabezpečilo zavádzanie právne záväzných povinností, v súvislosti so zhodnocovaním alebo recyklovaním zavedených v právnych predpisoch Spoločenstva.

2.   Príslušný orgán (orgány) tranzitu môžu v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 vzniesť odôvodnené námietky voči plánovanej preprave, a to výlučne na základe odseku 1 písm. b), d), e) a f).

3.   Ak príslušné orgány v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej odseku 1 skonštatujú, že problémy, o ktoré sa opierali ich námietky, boli vyriešené, okamžite o tom písomne informujú oznamovateľa, pričom kópie odošlú príjemcovi a ostatným príslušným dotknutým orgánom.

4.   Ak sa problémy, o ktoré sa opierali námietky, v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 nevyriešia, toto oznámenie prestáva byť platné. V prípadoch, ak oznamovateľ stále plánuje uskutočniť prepravu, podá nové oznámenie, pokiaľ sa príslušné dotknuté orgány nedohodli s oznamovateľom inak.

5.   Členské štáty informujú Komisiu podľa článku 51 o námietkach, ktoré vzniesli príslušné orgány podľa odseku 1 písm. c).

6.   Členský štát odoslania informuje Komisiu a ostatné členské štáty o vnútroštátnych právnych predpisoch, o ktoré sa môžu opierať námietky príslušných orgánov podľa odseku 1 písm. c), pričom uvedie, na ktorý odpad a na ktoré činnosti zhodnocovania odpadu sa vzťahujú tieto námietky, a to ešte predtým, ako sa tieto právne predpisy použijú na vznesenie odôvodnených námietok.

Článok 13

Všeobecné oznámenie

1.   Oznamovateľ môže predložiť všeobecné oznámenie, ktorým pokryje niekoľko prepráv, ak v prípade každej prepravy:

a)

má odpad v podstate podobné fyzikálne a chemické vlastnosti a

b)

odpad je dodaný tomu istému príjemcovi a do toho istého zariadenia a

c)

použije sa tá istá trasa prepravy, ako je uvedená v doklade o oznámení.

2.   Ak v dôsledku nepredvídaných okolností nemožno použiť tú istú trasu, oznamovateľ o tom čo najskôr informuje príslušné dotknuté orgány, a ak sa vie o potrebe zmeny už pred začatím prepravy a ak je to možné, informuje o tom pred jej začatím.

Ak sa vie o potrebe zmeny už pred začatím prepravy a ak si táto zmena vyžiada účasť iných príslušných orgánov, než sú tie, ktorých sa týka všeobecné oznámenie, potom toto všeobecné oznámenie nemožno použiť a podá sa nové oznámenie.

3.   Príslušné dotknuté orgány môžu vysloviť svoj súhlas s použitím všeobecného oznámenia za predpokladu, že sa následne dodajú dodatočné informácie a dodatočná dokumentácia podľa článku 4 ods. 2 a 3 druhého pododseku.

Článok 14

Vopred odsúhlasené zariadenia na zhodnocovanie odpadu

1.   Príslušné orgány miesta určenia, ktoré majú jurisdikciu nad určitými zariadeniami na zhodnocovanie odpadu, sa môžu rozhodnúť, že vopred udelia týmto zariadeniam súhlas.

Tento súhlas je obmedzený na určité obdobie a možno ho kedykoľvek odvolať.

2.   V prípade všeobecného oznámenia podaného podľa článku 13 môže príslušný orgán miesta určenia po dohode s ostatnými príslušnými dotknutými orgánmi predĺžiť obdobie platnosti súhlasu uvedeného v článku 9 ods. 4 a 5 až na tri roky.

3.   Príslušné orgány, ktoré sa rozhodnú vopred udeliť súhlas pre zariadenie podľa odseku 1 a 2, informujú Komisiu a, kde je to vhodné, sekretariát OECD o týchto údajoch:

a)

názov, IČO a adresa zariadenia na zhodnocovanie odpadu;

b)

opis používaných technológií vrátane kódu alebo kódov R;

c)

odpady uvedené v prílohách IV a IVA alebo odpady, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje;

d)

celkové vopred povolené množstvo;

e)

obdobie platnosti súhlasu;

f)

akákoľvek zmena predchádzajúceho súhlasu;

g)

akákoľvek zmena v oznámených údajoch a

h)

akékoľvek odvolanie predchádzajúceho súhlasu.

Na tento účel sa použije formulár stanovený v prílohe VI.

4.   Odchylne od článkov 9, 10 a 12 súhlas, ktorý poskytli príslušné orgány podľa článku 9, podmienky, ktoré stanovili podľa článku 10, alebo námietky, ktoré vzniesli podľa článku 12, podliehajú lehote siedmich pracovných dní po dni odoslania potvrdenia príslušného orgánu miesta určenia podľa článku 8.

5.   Bez ohľadu na odsek 4 príslušný orgán miesta určenia môže rozhodnúť o tom, že potrebuje viac času na prijatie dodatočných informácií a dodatočnej dokumentácie od oznamovateľa.

V takýchto prípadoch o tom tento orgán písomne informuje oznamovateľa do siedmich pracovných dní, pričom kópie pošle ostatným príslušným dotknutým orgánom.

Celkový potrebný čas nepresiahne 30 dní po dni odoslania potvrdenia príslušného orgánu miesta určenia podľa článku 8.

Článok 15

Dodatočné ustanovenia o predbežných činnostiach zhodnotenia a zneškodnenia

Preprava odpadu určeného na predbežné činnosti zhodnotenia alebo zneškodnenia podlieha týmto dodatočným ustanoveniam:

a)

Ak je odpad určený na predbežnú činnosť zhodnotenia alebo zneškodnenia, potom budú v doklade o oznámení okrem pôvodnej predbežnej činnosti zhodnotenia alebo zneškodnenia uvedené aj všetky zariadenia, v ktorých sa predpokladá následná predbežná, ako aj iná než predbežná činnosť zhodnotenia alebo zneškodnenia.

b)

Príslušné orgány miesta odoslania a príslušné orgány miesta určenia môžu udeliť svoj súhlas s prepravou odpadu určeného na predbežnú činnosť zhodnotenia alebo zneškodnenia, len ak nie sú podľa článku 11 alebo 12 dôvody na námietku voči preprave odpadu do zariadení vykonávajúcich akékoľvek následné predbežné alebo iné než predbežné činnosti zhodnotenia alebo zneškodnenia.

c)

Zariadenie, ktoré vykonáva túto predbežnú činnosť zhodnotenia alebo zneškodnenia, poskytne do troch dní odo dňa, keď odpad prijalo, písomné potvrdenie o prijatí odpadu.

Toto potvrdenie sa uvedie v doklade o pohybe alebo sa k tomuto dokladu pripojí. Uvedené zariadenie pošle podpísané kópie dokladu o pohybe obsahujúce toto potvrdenie oznamovateľovi a príslušným dotknutým orgánom.

d)

Zariadenie, ktoré túto činnosť vykonáva, potvrdí na vlastnú zodpovednosť čo najskôr, ale najneskôr do 30 dní po dokončení predbežnej činnosti zhodnotenia alebo zneškodnenia a najneskôr do jedného kalendárneho roka alebo v kratšom období podľa článku 9 ods. 7 po prijatí odpadu, že sa dokončilo predbežné zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Toto potvrdenie sa uvedie v doklade o pohybe alebo sa pripojí k tomuto dokladu.

Uvedené zariadenie pošle podpísané kópie dokladu o pohybe obsahujúce toto potvrdenie oznamovateľovi a príslušným orgánom.

e)

Keď zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu, ktoré vykonáva predbežnú činnosť zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, dodá odpad na akúkoľvek následnú predbežnú alebo inú než predbežnú činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu zariadeniu umiestnenému v krajine určenia, získa čo najskôr, ale najneskôr jeden kalendárny rok po dodaní odpadu alebo v kratšej lehote podľa článku 9 ods. 7 od tohto zariadenia potvrdenie, že sa dokončila následná iná než predbežná činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu.

Uvedené zariadenie, ktoré vykonáva predbežnú činnosť zhodnotenia alebo zneškodnenia, okamžite odošle príslušné potvrdenie (potvrdenia) oznamovateľovi a príslušným dotknutým orgánom s uvedením prepravy (prepráv), na ktorú sa toto potvrdenie (potvrdenia) vzťahuje.

f)

Ak je dodávka opísaná v písmene e) dodaná zariadeniu umiestnenému:

i)

v pôvodnej krajine odoslania alebo v inom členskom štáte, vyžaduje sa nové oznámenie podľa ustanovení tejto hlavy, alebo

ii)

v tretej krajine, vyžaduje sa nové oznámenie podľa ustanovení tohto nariadenia s tým dodatkom, že ustanovenia týkajúce sa príslušných dotknutých orgánov sa vzťahujú aj na pôvodný orgán pôvodnej krajiny odoslania.

Článok 16

Požiadavky po udelení súhlasu s prepravou

Keď príslušné zúčastnené orgány vydajú súhlas s oznámenou prepravou, všetky zúčastnené podniky vyplnia na určených miestach doklad o pohybe alebo v prípade všeobecného oznámenia doklady o pohybe podpíšu tieto doklady a ponechajú si ich kópie. Splnia sa nasledujúce požiadavky:

a)

Dokončenie dokladu o pohybe oznamovateľom: keď oznamovateľ získa súhlas od príslušného orgánu miesta odoslania, príslušného orgánu miesta určenia a príslušného orgánu tranzitu alebo ak môže v súvislosti s príslušným orgánom tranzitu predpokladať tichý súhlas, doplní skutočný dátum prepravy a aj inak vyplní doklad o pohybe v najväčšej možnej miere.

b)

Predchádzajúce informovanie o skutočnom začatí prepravy: oznamovateľ odošle podpísané kópie medzičasom vyplneného dokladu o pohybe, ako je to opísané v písmene a), najneskôr tri pracovné dni pred začiatkom prepravy príslušným dotknutým orgánom a príjemcovi.

c)

Doklady, ktoré musia sprevádzať každú dopravu: oznamovateľ si ponechá kópiu dokladu o pohybe. Každú dopravu sprevádza doklad o pohybe a kópie dokladu o oznámení obsahujúce písomné súhlasy a podmienky príslušných dotknutých orgánov. Zariadenie, ktoré odpad prijme, si ponechá doklad o pohybe.

d)

Písomné potvrdenie zariadenia o prevzatí odpadu: zariadenie poskytne do troch dní odo dňa prijatia odpadu písomné potvrdenie, že prijalo odpad.

Toto potvrdenie sa uvedie v doklade o pohybe alebo sa k tomuto dokladu pripojí.

Zariadenie pošle podpísané kópie dokladu o pohybe obsahujúce toto potvrdenie oznamovateľovi a príslušným dotknutým orgánom.

e)

Potvrdenie zariadenia pre iné než predbežné zhodnotenie alebo zneškodnenie: zariadenie uskutočňujúce túto činnosť na vlastnú zodpovednosť čo najskôr, ale najneskôr do 30 dní po dokončení činnosti iného ako predbežného zhodnotenia alebo zneškodnenia a najneskôr do jedného kalendárneho roka alebo v kratšom období podľa článku 9 ods. 7 po prijatí odpadu vydá potvrdenie, že sa dokončilo iné než predbežné zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Toto potvrdenie sa uvedie v doklade o pohybe alebo sa k tomuto dokladu pripojí.

Zariadenie pošle podpísané kópie dokladu o pohybe obsahujúce toto potvrdenie oznamovateľovi a príslušným dotknutým orgánom.

Článok 17

Zmeny prepravy po udelení súhlasu

1.   Ak nastane v odsúhlasenej preprave akákoľvek podstatná zmena v podrobnostiach a/alebo podmienkach vrátane zmien plánovaného množstva, trasy, smerovania, dátumu prepravy či dopravcu, oznamovateľ o tom okamžite a podľa možnosti ešte pred začatím prepravy informuje príslušné dotknuté orgány a príjemcu.

2.   Pokiaľ nebudú všetky príslušné dotknuté orgány súhlasiť s tým, že navrhnuté zmeny si nevyžadujú nové oznámenie, v takom prípade sa podá nové oznámenie.

3.   Ak z týchto zmien vyplýva účasť príslušných orgánov iných, než sú orgány zúčastnené na pôvodnom oznámení, podá sa nové oznámenie.

KAPITOLA 2

Všeobecné požiadavky na informácie

Článok 18

Odpad, ktorý musí byť sprevádzaný určitými informáciami

1.   Odpad uvedený v článku 3 ods. 2 a 4, ktorý je určený na prepravenie, podlieha nasledujúcim procedurálnym požiadavkám:

a)

Na účely uľahčenia sledovania prepráv takéhoto odpadu osoba pod jurisdikciou krajiny odoslania, ktorá zariaďuje prepravu, zabezpečí, aby odpad sprevádzal dokument uvedený v prílohe VII.

b)

Dokument uvedený v prílohe VII podpíše ešte pred prepravou osoba, ktorá zariaďuje prepravu, a po prijatí príslušného odpadu ich podpíše zariadenie na zhodnocovanie odpadu alebo laboratórium a príjemca.

2.   Zmluva o zhodnotení odpadu uvedená v prílohe VII medzi osobou, ktorá zariaďuje prepravu, a príjemcom je vo chvíli začatia prepravy účinná a obsahuje nasledujúcu povinnosť platnú v prípade, ak by nebolo možné dokončiť prepravu odpadu alebo jeho zhodnotenie, ako to bolo naplánované, alebo v prípade, ak by sa uskutočnila ako nezákonná preprava, zaväzujúcu osobu, ktorá zariaďuje prepravu, alebo ak osoba, ktorá zariaďuje prepravu, nie je schopná prepravu odpadu alebo jeho zhodnotenie dokončiť (napríklad preto, lebo je platobne neschopná), zaväzujúcu príjemcu:

a)

vziať odpad späť alebo zabezpečiť jeho zhodnotenie alternatívne vhodným spôsobom a

b)

v prípade potreby sa medzičasom postarať o skladovanie tohto odpadu.

Osoba, ktorá zariaďuje prepravu, alebo príjemca poskytne príslušnému dotknutému orgánu na základe žiadosti kópiu zmluvy.

3.   Členský štát môže v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi vyžadovať na účely kontroly, uplatňovania, plánovania a štatistiky informácie, ako je to uvedené v odseku 1, o preprave, na ktorú sa vzťahuje tento článok.

4.   S informáciami uvedenými v odseku 1 sa zaobchádza ako s dôvernými údajmi, ak to vyžadujú právne predpisy Spoločenstva a vnútroštátne právne predpisy.

KAPITOLA 3

Všeobecné požiadavky

Článok 19

Zákaz miešať odpad počas prepravy

Odpad uvedený v doklade o oznámení alebo v dokumente uvedenom v článku 18 sa od začiatku prepravy do prevzatia v zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu nemieša s iným odpadom.

Článok 20

Archivovanie dokladov a údajov

1.   Všetky doklady, ktoré dostali alebo odoslali príslušné orgány v súvislosti s oznámenou prepravou, archivujú v Spoločenstve príslušné orgány, oznamovateľ, príjemca a zariadenie, ktoré prijalo odpad, najmenej tri roky odo dňa začatia prepravy.

2.   Informácie poskytnuté podľa článku 18 ods. 1 archivuje v Spoločenstve osoba, ktorá zariaďuje prepravu, príjemca a zariadenie, ktoré odpad prijalo, najmenej tri roky odo dňa začatia prepravy.

Článok 21

Prístup verejnosti k oznámeniam

Príslušné orgány miesta odoslania alebo určenia môžu vhodným spôsobom, napr. prostredníctvom internetu, sprístupniť verejnosti informácie o oznámeniach o preprave, na ktoré dali súhlas, ak tieto informácie nie sú dôverné údaje v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Spoločenstva.

KAPITOLA 4

Povinnosť spätného prevzatia

Článok 22

Spätné prevzatie v prípade, keď prepravu nemožno dokončiť tak, ako to bolo plánované

1.   Ak sa ktorýkoľvek príslušný dotknutý orgán dozvie, že prepravu odpadu vrátane zhodnotenia alebo zneškodnenia tohto odpadu nemožno dokončiť tak, ako to bolo plánované, v súlade s podmienkami dokladu o oznámení a dokladu o pohybe alebo v súlade s podmienkami zmluvy uvedenými v článku 4 bode 4 druhom pododseku a v článku 5, okamžite o tom informuje príslušný orgán miesta odoslania. Ak zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu odmietne prijatý odpad, okamžite o tom informuje príslušný orgán miesta určenia.

2.   Príslušný orgán miesta odoslania zabezpečí, aby okrem prípadov uvedených v odseku 3 oznamovateľ určený podľa hierarchie určenej v bode 15 článku 2 prevzal späť príslušný odpad na územie svojej jurisdikcie alebo na iné miesto v krajine odoslania, alebo ak to nie je možné, aby ho vrátil tento príslušný orgán alebo niektorá fyzická alebo právnická osoba v jeho mene.

Toto sa uskutoční do 90 dní alebo v takej lehote, na ktorej sa môžu medzi sebou príslušné dotknuté orgány dohodnúť, po tom, ako sa príslušný orgán miesta odoslania dozvie alebo ho príslušný orgán miesta určenia alebo príslušný orgán tranzitu písomne upozorní na to, že odsúhlasenú prepravu odpadu alebo jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie nemožno dokončiť a informuje ho o dôvode (dôvodoch). Takéto upozornenie môže vyplývať z informácií, ktoré podali príslušnému orgánu miesta určenia alebo príslušnému orgánu tranzitu okrem iného iné príslušné orgány.

3.   Povinnosť spätného prevzatia podľa odseku 2 sa neuplatní, ak príslušný orgán miesta odoslania, príslušný orgán tranzitu a príslušný orgán miesta určenia zainteresované na zneškodnení alebo zhodnotení odpadu skonštatujú, že oznamovateľ alebo, ak je to nemožné, príslušný orgán miesta odoslania alebo niektorá fyzická alebo právnická osoba v jeho mene môžu tento odpad zhodnotiť alebo zneškodniť v krajine určenia alebo inde.

Povinnosť spätného prevzatia podľa odseku 2 sa neuplatní, ak sa prepravený odpad počas činnosti v príslušnom zariadení nezvratne zmiešal s iným odpadom ešte skôr, než sa príslušný dotknutý orgán dozvedel o skutočnosti, že oznámenú prepravu nemožno dokončiť, ako je to uvedené v odseku 1. Takáto zmes sa zhodnotí alebo zneškodní iným spôsobom podľa prvého pododseku.

4.   V prípadoch spätného prevzatia podľa odseku 2 sa podá nové oznámenie, pokiaľ príslušné dotknuté orgány nesúhlasia s tým, že stačí náležite odôvodnená žiadosť pôvodného príslušného orgánu miesta odoslania.

Pôvodný oznamovateľ alebo, ak to nie je možné, akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba určená podľa bodu 15 článku 2 alebo, ak to nie je možné, pôvodný príslušný orgán miesta odoslania alebo fyzická alebo právnická osoba v jeho mene podá, ak je to vhodné, nové oznámenie.

Proti návratu odpadu z prepravy, ktorú nemožno dokončiť, ani proti súvisiacej činnosti zhodnotenia a zneškodnenia odpadu sa nebude stavať ani nebude proti nemu namietať žiaden príslušný orgán.

5.   V prípade alternatívneho postupu mimo pôvodnej krajiny určenia, ako je to uvedené v odseku 3, podá, ak je to vhodné, nové príslušné oznámenie pôvodný oznamovateľ alebo, ak to nie je možné, akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba určená podľa bodu 15 článku 2 alebo, ak to nie je možné, pôvodný príslušný orgán miesta odoslania alebo fyzická alebo právnická osoba v jeho mene.

Ak toto nové oznámenie podal oznamovateľ, podá toto oznámenie aj príslušnému orgánu pôvodnej krajiny odoslania.

6.   V prípade alternatívneho postupu v pôvodnej krajine určenia, ako je to uvedené v odseku 3, sa nové oznámenie nevyžaduje a postačuje náležite odôvodnená žiadosť. Pôvodný oznamovateľ predloží takúto náležite odôvodnenú žiadosť o súhlas s alternatívnym postupom príslušnému orgánu miesta určenia a príslušnému orgánu miesta odoslania, alebo, ak je to nie je možné, predloží ju pôvodný príslušný orgán miesta odoslania príslušnému orgánu miesta určenia.

7.   Ak nie je potrebné podať nové oznámenie v súlade s odsekom 4 alebo 6, vyplní sa nový doklad o pohybe v súlade s článkom 15 alebo článkom 16. Urobí to pôvodný oznamovateľ alebo, ak to nie je možné, akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba určená podľa bodu 15 článku 2, alebo, ak to nie je možné, pôvodný príslušný orgán miesta odoslania alebo fyzická alebo právnická osoba v jeho mene.

Ak pôvodný príslušný orgán miesta odoslania podal nové oznámenie v súlade s odsekom 4 alebo 5, nová finančná zábezpeka ani nové rovnocenné poistenie sa nevyžaduje.

8.   Povinnosť oznamovateľa a vedľajšia povinnosť krajiny odoslania prevziať odpad späť alebo zariadiť alternatívne zhodnotenie alebo zneškodnenie sa skončí, keď zariadenie vydá osvedčenie o inom než predbežnom zhodnotení alebo zneškodnení podľa článku 16 písm. e) alebo, ak je to vhodné, podľa článku 15 písm. e). V prípade predbežného zhodnotenia alebo zneškodnenia uvedeného v článku 6 ods. 6 skončí vedľajšia povinnosť krajiny odoslania, keď zariadenie vydá osvedčenie uvedené v článku 15 písm. d).

Ak zariadenie vydá potvrdenie o zhodnotení alebo zneškodnení tak, že to má za následok nezákonnú prepravu, pričom sa uvoľní finančná zábezpeka, uplatní sa článok 24 ods. 3 a článok 25 ods. 2.

9.   Ak sa v členskom štáte odhalí odpad z prepravy, ktorú nemožno dokončiť, vrátane zhodnotenia alebo zneškodnenia tohto odpadu príslušný orgán s jurisdikciou v oblasti, kde sa tento odpad odhalil, je zodpovedný za zabezpečenie zorganizovania bezpečného uskladnenia tohto odpadu až do jeho návratu alebo do iného než predbežného zhodnotenia alebo zneškodnenia alternatívne vhodným spôsobom.

Článok 23

Náklady na spätné prevzatie odpadu, ktorého prepravu nemožno dokončiť

1.   Náklady na spätné prevzatie odpadu z prepravy, ktorú nemožno dokončiť, vrátane nákladov na jeho dopravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie podľa článku 22 ods. 2 alebo 3 a náklady na skladovanie odo dňa, keď sa príslušný orgán miesta odoslania dozvie, že prepravu alebo zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadu nemožno dokončiť, sa podľa článku 22 ods. 9 účtujú týmto subjektom:

a)

oznamovateľovi určenému podľa hierarchie stanovenej v bode 15 článku 2 alebo, ak to nie je možné,

b)

iným fyzickým alebo právnickým osobám, podľa vhodnosti alebo, ak to nie je možné,

c)

príslušnému orgánu miesta odoslania, alebo, ak to nie je možné,

d)

inému subjektu, ak sa na tom príslušné dotknuté orgány dohodnú.

2.   Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy ani právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa zodpovednosti.

Článok 24

Spätné prevzatie v prípade nezákonnej prepravy

1.   Ak príslušný orgán odhalí prepravu ktorú považuje za nezákonnú, okamžite o tom informuje ostatné príslušné dotknuté orgány.

2.   Ak je za nezákonnú prepravu zodpovedný oznamovateľ, príslušný orgán miesta odoslania zabezpečí, aby tento odpad:

a)

prevzal späť oznamovateľ de facto alebo, ak sa oznámenie nepodalo,

b)

prevzal späť oznamovateľ de iure alebo, ak to nie je možné,

c)

prevzal späť príslušný orgán miesta odoslania sám alebo fyzická alebo právnická osoba v jeho mene alebo, ak to nie je možné,

d)

bol alternatívne vhodným spôsobom zhodnotený alebo zneškodnený v krajine určenia alebo v krajine odoslania; toto uskutoční príslušný orgán miesta odoslania sám alebo fyzická alebo právnická osoba v jeho mene alebo, ak to nie je možné,

e)

bol alternatívne vhodným spôsobom zhodnotený alebo zneškodnený v inej krajine; toto uskutoční príslušný orgán miesta odoslania sám alebo fyzická alebo právnická osoba v jeho mene, ak s tým všetky príslušné dotknuté orgány súhlasia.

Spätné prevzatie, zhodnotenie alebo zneškodnenie sa uskutoční do 30 dní alebo v takej lehote, na ktorej sa môžu dohodnúť príslušné dotknuté orgány medzi sebou, po tom, ako sa príslušný orgán miesta odoslania dozvie alebo ho príslušný orgán miesta určenia alebo príslušný orgán tranzitu písomne upozorní na nezákonnú prepravu a informuje ho o dôvode (dôvodoch). Takéto upozornenie môže vyplývať z informácií, ktoré podali príslušnému orgánu miesta určenia alebo príslušnému orgánu tranzitu okrem iného iné príslušné orgány.

V prípade spätného prevzatia podľa písmen a), b) a c) sa podá nové oznámenie, pokiaľ príslušné dotknuté orgány nesúhlasia s tým, že stačí náležite odôvodnená žiadosť pôvodného príslušného orgánu miesta odoslania.

Nové oznámenie podá osoba alebo orgán uvedený v písmenách a), b) alebo c) a v súlade s týmto poradím.

Návratu odpadu z nezákonnej prepravy nebude brániť žiadny príslušný orgán ani proti nemu nebude namietať. V prípade ak príslušný orgán miesta odoslania zorganizuje alternatívny postup podľa písmen d) a e), pôvodný príslušný orgán miesta odoslania alebo fyzická alebo právnická osoba v jeho mene podá nové oznámenie, pokiaľ sa príslušné dotknuté orgány nedohodli, že postačí náležite odôvodnená žiadosť tohto orgánu.

3.   Ak je za nezákonnú prepravu zodpovedný príjemca, príslušný orgán miesta určenia zabezpečí, aby tento odpad zhodnotil alebo zneškodnil spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia:

a)

príjemca alebo, ak to nie je možné,

b)

príslušný orgán sám alebo fyzická alebo právnická osoba v jeho mene.

Toto zhodnotenie alebo zneškodnenie sa uskutoční do 30 dní alebo v takej lehote, na ktorej sa môžu dohodnúť príslušné dotknuté orgány medzi sebou, po tom, ako sa príslušný orgán miesta určenia dozvie alebo ho príslušný orgán miesta odoslania alebo príslušný orgán tranzitu písomne upozorní na nezákonnú prepravu a informuje ho o dôvode (dôvodoch). Takéto upozornenie môže vyplývať z informácií, ktoré podali príslušnému orgánu miesta odoslania alebo príslušnému orgánu tranzitu okrem iného iné príslušné orgány.

Na tento účel príslušné dotknuté orgány podľa potreby spolupracujú pri tomto zhodnotení alebo zneškodnení odpadu.

4.   Ak nie je potrebné podať nové oznámenie, vyplní sa nový doklad o pohybe v súlade s článkom 15 alebo 16. Urobí to osoba zodpovedná za spätné prevzatie alebo, ak to nie je možné, pôvodný príslušný orgán miesta odoslania.

Ak nové oznámenie podal pôvodný príslušný orgán miesta odoslania, nová finančná zábezpeka ani nové rovnocenné poistenie sa nevyžaduje.

5.   Príslušné dotknuté orgány spolupracujú na účely zabezpečenia zhodnotenia alebo zneškodnenia príslušného odpadu najmä v prípadoch, keď za nezákonnú prepravu nemožno brať na zodpovednosť ani oznamovateľa, ani príjemcu.

6.   V prípade predbežného zhodnotenia alebo zneškodnenia podľa článku 6 ods. 6, keď sa nezákonná preprava odhalí po skončení predbežnej činnosti zhodnotenia alebo zneškodnenia, vedľajšia povinnosť krajiny odoslania prevziať odpad späť alebo zariadiť alternatívne zhodnotenie alebo zneškodnenie sa skončí, keď zariadenie vydá potvrdenie uvedené v článku 15 písm. d).

Ak zariadenie vydá potvrdenie o zhodnotení alebo zneškodnení tak, že to má za následok nezákonnú prepravu, pričom sa uvoľní finančná zábezpeka, uplatní sa odsek 3 a článok 25 ods. 2.

7.   Ak sa v členskom štáte odhalí odpad z nezákonnej prepravy, príslušný orgán s jurisdikciou v oblasti, kde sa tento odpad odhalil, je zodpovedný za zabezpečenie zorganizovania bezpečného uskladnenia tohto odpadu až do jeho návratu alebo do iného než predbežného zhodnotenia alebo zneškodnenia alternatívne vhodným spôsobom.

8.   Články 34 a 36 sa neuplatnia v prípade, ak sa nezákonne prepravený odpad vráti do krajiny odoslania a tejto krajiny odoslania sa týkajú zákazy ustanovené v týchto článkoch.

9.   V prípade nezákonnej prepravy, ako je definovaná v bode 35 písm. g) článku 2, osoba, ktorá túto prepravu zariadila, má tie isté povinnosti, aké sa v tomto článku ukladajú oznamovateľovi.

10.   Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy ani právne predpisy Spoločenstva, týkajúce sa zodpovednosti.

Článok 25

Náklady na spätné prevzatie v prípade nezákonnej prepravy

1.   Náklady vyplývajúce zo spätného prevzatia odpadu z nezákonnej prepravy vrátane nákladov na jeho dopravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie podľa článku 24 ods. 2 a náklady na skladovanie podľa článku 24 ods. 7 odo dňa, keď sa príslušný orgán miesta odoslania dozvedel o tom, že preprava je nezákonná, sa účtujú týmto subjektom:

a)

oznamovateľovi de facto podľa hierarchie stanovenej v bode 15 článku 2 alebo, ak sa oznámenie nepodalo,

b)

oznamovateľovi de iure alebo iným fyzickým alebo právnickým osobám podľa vhodnosti alebo, ak to nie je možné,

c)

príslušnému orgánu miesta odoslania.

2.   Náklady vyplývajúce zo zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu podľa článku 24 ods. 3 vrátane prípadných nákladov na dopravu a skladovanie podľa článku 24 ods. 7 sa účtujú týmto subjektom:

a)

príjemcovi alebo, ak to nie je možné,

b)

príslušnému orgánu miesta určenia.

3.   Náklady, vyplývajúce zo zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu podľa článku 24 ods. 5 vrátane prípadných nákladov na dopravu a skladovanie podľa článku 24 ods. 7 sa účtujú týmto subjektom:

a)

oznamovateľovi podľa hierarchie stanovenej v bode 15 článku 2 a/alebo príjemcovi podľa rozhodnutia príslušných zúčastnených orgánov alebo, ak to nie je možné,

b)

iným fyzickým alebo právnickým osobám podľa vhodnosti alebo, ak to nie je možné,

c)

príslušnému orgánu miesta odoslania a príslušnému orgánu miesta určenia.

4.   V prípade nezákonnej prepravy, ako je definovaná v článku 2 bode 35 písm. g), osoba, ktorá prepravu zariadila, má tie isté povinnosti, aké sa v tomto článku ukladajú oznamovateľovi.

5.   Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy ani právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa zodpovednosti.

KAPITOLA 5

Všeobecné administratívne ustanovenia

Článok 26

Formy oznámenia

1.   Informácie a doklady uvedené nižšie možno predložiť poštou:

a)

oznámenie o plánovanej preprave podľa článkov 4 a 13;

b)

žiadosť o informácie a dokumentáciu podľa článkov 4, 7 a 8;

c)

predloženie informácií a dokumentácie podľa článkov 4, 7 a 8;

d)

písomný súhlas s oznámenou prepravou podľa článku 9;

e)

podmienky prepravy podľa článku 10;

f)

námietky voči preprave podľa článkov 11 a 12;

g)

informácie o rozhodnutiach o predchádzajúcom súhlase pre určité zariadenia na zhodnocovanie odpadu podľa článku 14 ods. 3;

h)

písomné potvrdenie prijatia odpadu podľa článkov 15 a 16;

i)

potvrdenie o zhodnotení alebo zneškodnení odpadu podľa článkov 15 a 16;

j)

predchádzajúce informovanie o skutočnom začiatku prepravy podľa článku 16;

k)

informácie o zmenách prepravy po jej odsúhlasení podľa článku 17 a

l)

písomné súhlasy a doklady o pohybe, ktoré je potrebné odoslať podľa hlavy IV, V a VI.

2.   Ak s tým súhlasia príslušné dotknuté orgány a oznamovateľ, možno doklady uvedené v odseku 1 predložiť alternatívne pomocou ktoréhokoľvek z nasledujúcich komunikačných nástrojov:

a)

faxom alebo

b)

faxom a následne poštou, alebo

c)

elektronickou poštou s digitálnym podpisom. V tomto prípade sa všetky požadované pečiatky alebo podpisy nahradia digitálnym podpisom, alebo

d)

elektronickou poštou bez digitálneho podpisu a následne poštou.

3.   Doklady, ktoré musia sprevádzať každú prepravu podľa článku 16 písm. c) a článku 18, môžu byť v elektronickej forme s digitálnym podpisom, ak ich možno kedykoľvek počas prepravy dostať do čitateľnej formy a ak je to prijateľné pre príslušné dotknuté orgány.

4.   Ak s tým súhlasia príslušné dotknuté orgány a oznamovateľ, informácie a doklady uvedené v odseku 1 možno predkladať a vymieňať si prostredníctvom elektronickej výmeny údajov s elektronickým podpisom alebo elektronickým overovaním pravosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy (20) alebo prostredníctvom porovnateľného systému elektronického overovania pravosti, ktorý poskytuje tú istú úroveň bezpečnosti. V takom prípade možno zaviesť organizačné opatrenia týkajúce sa elektronickej výmeny údajov.

Článok 27

Jazyk

1.   Všetky oznámenia, informácie, doklady a iné správy predložené podľa ustanovení tejto hlavy sa podajú v jazyku prijateľnom pre príslušné dotknuté orgány.

2.   Ak by to príslušné orgány vyžadovali, oznamovateľ poskytne príslušným dotknutým orgánom overený(-é) preklad(-y) do jazyka, ktorý je pre príslušné dotknuté orgány prijateľný.

Článok 28

Nesúhlas v otázkach zaradenia

1.   Ak sa príslušný orgán miesta odoslania nedokáže dohodnúť s príslušným orgánom miesta určenia o zaradení, pokiaľ ide o rozlíšenie, či ide o odpad alebo nie, bude sa s príslušnou vecou zaobchádzať, akoby to bol odpad. Týmto nie je dotknuté právo krajiny určenia zaobchádzať s prepravovaným materiálom podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov po tom, ako tento dodaný materiál príde, za predpokladu, že tieto právne predpisy sú v súlade s právom Spoločenstva alebo s medzinárodným právom.

2.   Ak sa príslušný orgán miesta odoslania nedokáže dohodnúť s príslušným orgánom miesta určenia na zaradení oznámeného odpadu ako uvedenom v zozname v prílohe III, IIIA, IIIB alebo IV, považuje sa tento odpad za odpad uvedený v prílohe IV.

3.   Ak sa príslušný orgán miesta odoslania nedokáže dohodnúť s príslušným orgánom miesta určenia na zaradení oznámenej činnosti nakladania s odpadom, či už ide o zhodnotenie alebo zneškodnenie, uplatnia sa ustanovenia o zneškodnení.

4.   Odseky 1 až 3 sa uplatnia len na účely tohto nariadenia, a nie sú nimi dotknuté práva zainteresovaných strán riešiť akýkoľvek spor súvisiaci s týmito otázkami súdnou cestou.

Článok 29

Administratívne náklady

Oznamovateľovi možno vyúčtovať príslušné a primerané administratívne náklady na vykonanie postupov oznámenia a dozoru, ako aj obvyklé náklady na príslušné analýzy a kontroly.

Článok 30

Dohody o hraničných oblastiach

1.   Vo výnimočných prípadoch a, ak je to odôvodnené osobitnou zemepisnou alebo demografickou situáciou, môžu členské štáty uzavrieť dvojstranné dohody, ktoré urobia postup oznamovania prepravy osobitných prúdov odpadu menej prísnym, pokiaľ ide o cezhraničnú prepravu do najbližšieho vhodného zariadenia umiestneného v hraničnej oblasti medzi dvoma príslušnými členskými štátmi.

2.   Takéto dvojstranné dohody možno uzatvárať aj vtedy, keď sa odpad prepravuje z krajiny určenia a v tejto krajine je aj spracovaný, ale preprava je uskutočňovaná cez iný členský štát.

3.   Členské štáty môžu tiež uzavrieť takéto dohody s krajinami, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

4.   O týchto dohodách informujú Komisiu ešte skôr, než tieto dohody nadobudnú platnosť.

KAPITOLA 6

Preprava v rámci Spoločenstva s tranzitom cez tretie krajiny

Článok 31

Preprava odpadu určeného na zneškodnenie

Ak sa odpad prepravuje v Spoločenstve s tranzitom cez jednu tretiu krajinu alebo cez viacero tretích krajín a je určený na zneškodnenie, príslušný orgán miesta odoslania okrem ustanovení tejto hlavy sa informuje u príslušného orgánu v týchto tretích krajinách, či si želá posielať svoj písomný súhlas s plánovanou prepravou:

a)

v prípade zmluvných strán Bazilejského dohovoru do 60 dní, ak sa nevzdali tohto práva podľa ustanovení tohto dohovoru, alebo

b)

v prípade krajín, ktoré nie sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru, v lehote, na ktorej sa príslušné orgány dohodnú.

Článok 32

Preprava odpadu určeného na zhodnotenie

1.   Ak sa odpad prepravuje v Spoločenstve s tranzitom cez jednu tretiu krajinu alebo cez viacero tretích krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, a tento je odpad určený na zhodnotenie, uplatní sa článok 31.

2.   Ak sa odpad prepravuje v Spoločenstve vrátane prepravy medzi miestami v tom istom členskom štáte, s tranzitom cez jednu tretiu krajinu alebo cez viacero tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, a tento je odpad určený na zhodnotenie, súhlas uvedený v článku 9 možno poskytnúť vo forme tichého súhlasu a, ak sa nevzniesli žiadne námietky ani nešpecifikovali žiadne podmienky, preprava sa môže začať 30 dní po dni odoslania potvrdenia príslušného orgánu miesta určenia podľa článku 8.

HLAVA III

PREPRAVA VÝLUČNE V RÁMCI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 33

Uplatňovanie tohto nariadenia na prepravu výlučne v rámci členských štátov

1.   Členské štáty zavedú vhodný systém dozoru a kontroly nad prepravou odpadu výlučne v rámci svojej jurisdikcie. V tomto systéme sa zohľadní potreba súladu so systémom Spoločenstva zavedeným v hlavách II a VII.

2.   Členské štáty informujú Komisiu o svojom systéme dozoru a kontroly nad prepravou odpadu. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

3.   Členské štáty môžu v rámci svojej jurisdikcie uplatňovať systém zavedený v hlavách II a VII tohto nariadenia.

HLAVA IV

VÝVOZ ZO SPOLOČENSTVA DO TRETÍCH KRAJÍN

KAPITOLA 1

Vývoz odpadu na zneškodnenie

Článok 34

Zákaz vývozu okrem krajín EZVO

1.   Všetok vývoz odpadu určeného na zneškodnenie zo Spoločenstva je zakázaný.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa neuplatní na vývoz odpadu určeného na zneškodnenie do krajín EZVO, ktoré sú zároveň zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru.

3.   Avšak vývoz odpadu určeného na zneškodnenie do krajiny EZVO, ktorá je zároveň zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru, je takisto zakázaný:

a)

ak táto krajina EZVO dovoz takéhoto odpadu zakazuje alebo

b)

ak má príslušný orgán miesta odoslania dôvod domnievať sa, že s odpadom sa v príslušnej krajine určenia nebude nakladať spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, ako je to uvedené v článku 49.

4.   Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti spätného prevzatia stanovené v článku 22 a 24.

Článok 35

Postupy pri vývoze do krajín EZVO

1.   Ak sa odpad vyváža zo Spoločenstva a je určený na zneškodnenie v krajine EZVO, ktorá je zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru, uplatnia sa obdobne ustanovenia hlavy II s úpravami a doplneniami uvedenými v odseku 2 a 3.

2.   Uplatnia sa nasledujúce úpravy:

a)

príslušný orgán tranzitu mimo Spoločenstva má po dni odoslania svojho potvrdenia o prijatí oznámenia 60 dní na to, aby si vyžiadal dodatočné informácie o oznámenej preprave a aby, ak sa príslušná krajina rozhodla nevyžadovať predchádzajúci písomný súhlas a informovala o tom ostatné zmluvné strany podľa článku 6 odsek 4 Bazilejského dohovoru, udelil tichý súhlas alebo písomný súhlas s podmienkami alebo bez nich, a

b)

príslušný orgán miesta odoslania v Spoločenstve prijme rozhodnutie o súhlase s prepravou, ako je uvedené v článku 9, len potom, ako dostane písomný súhlas od príslušného orgánu miesta určenia, a podľa vhodnosti potom, ako získa tichý alebo písomný súhlas príslušného orgánu tranzitu mimo Spoločenstva, a nie skôr než 61 dní po dni odoslania potvrdenia príslušného orgánu tranzitu. Príslušný orgán miesta odoslania môže prijať rozhodnutie pred ukončením tejto 61-dňovej lehoty, ak má písomný súhlas ostatných príslušných dotknutých orgánov.

3.   Platia tieto ďalšie ustanovenia:

a)

príslušný orgán tranzitu v Spoločenstve potvrdí oznamovateľovi príjem oznámenia;

b)

príslušný orgán miesta odoslania a, ak je to vhodné, príslušný orgán tranzitu v Spoločenstve pošle opečiatkovanú kópiu svojich rozhodnutí o súhlase s prepravou colnému úradu vývozu a colnému úradu výstupu zo Spoločenstva;

c)

prepravca dodá colnému úradu vývozu a colnému úradu výstupu zo Spoločenstva kópiu dokladu o pohybe;

d)

hneď ako odpad opustí Spoločenstvo, colný úrad výstupu zo Spoločenstva odošle opečiatkovanú kópiu dokladu o pohybe príslušnému orgánu miesta odoslania v Spoločenstve s uvedením, že odpad opustil Spoločenstvo;

e)

ak príslušný orgán miesta odoslania v Spoločenstve nedostane od zariadenia do 42 dní po tom, ako odpad opustil Spoločenstvo, nijaké informácie o prijatí tohto odpadu, bezodkladne o tom informuje príslušný orgán miesta určenia, a

f)

v zmluve uvedenej v článku 4 bode 4 druhom pododseku a v článku 5 sú zakotvené tieto ustanovenia:

i)

ak zariadenie vydá nesprávne potvrdenie o zneškodnení, čo bude mať za následok uvoľnenie finančnej zábezpeky, príjemca znáša všetky náklady vyplývajúce z povinnosti vrátiť odpad do oblasti jurisdikcie príslušného orgánu miesta odoslania a z jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia alternatívne vhodným spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia;

ii)

zariadenie pošle oznamovateľovi a príslušným dotknutým orgánom podpísané kópie vyplneného dokladu o pohybe okrem potvrdenia o zneškodnení uvedeného v bode iii), a to do troch dní od prijatia odpadu na zneškodnenie, a

iii)

zariadenie na vlastnú zodpovednosť potvrdí, že zneškodnenie sa ukončilo a pošle podpísané kópie dokladu o pohybe s týmto potvrdením oznamovateľovi a príslušným dotknutým orgánom, a to čo najskôr, no nie neskôr než 30 dní po dokončení zneškodnenia a nie neskôr než jeden kalendárny rok po prijatí odpadu.

4.   Preprava sa môže uskutočniť, len ak:

a)

oznamovateľ dostal písomný súhlas od príslušných orgánov miesta odoslania, od príslušných orgánov miesta určenia a podľa vhodnosti od príslušných orgánov tranzitu mimo Spoločenstva, a ak sú splnené podmienky, ktoré sú tam uvedené;

b)

uzavrela sa zmluva medzi oznamovateľom a príjemcom a je účinná, ako sa to vyžaduje v článku 4 bode 4 druhom pododseku a v článku 5;

c)

bola poskytnutá finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie a táto finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie sú účinné, ako sa to vyžaduje v článku 4 bode 5 druhom pododseku a v článku 6,; a

d)

je zabezpečené nakladanie spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, ako je uvedené v článku 49.

5.   Ak sa odpad vyváža, je určený na činnosti zneškodňovania odpadu v zariadení, ktoré na základe uplatniteľného vnútroštátneho práva funguje alebo je oprávnené na prevádzku v krajine určenia.

6.   Ak colný úrad vývozu alebo colný úrad výstupu zo Spoločenstva odhalí nezákonnú prepravu, bezodkladne o tom informuje príslušný orgán v krajine colného úradu, ktorý:

a)

bezodkladne informuje príslušný orgán miesta odoslania v Spoločenstve a

b)

zabezpečí zadržanie odpadu, kým príslušný orgán miesta odoslania nerozhodne inak a kým toto rozhodnutie neoznámi písomne príslušnému orgánu v krajine colného úradu, v ktorej je odpad zadržaný.

KAPITOLA 2

Vývoz odpadu na zhodnotenie

Oddiel 1

Vývoz do krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD

Článok 36

Zákaz vývozu

1.   Vývoz nasledujúcich odpadov určených na zhodnotenie zo Spoločenstva do krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, je zakázaný:

a)

odpady uvedené v zozname v prílohe V ako nebezpečné odpady;

b)

odpady uvedené v prílohe V časti 3;

c)

nebezpečné odpady nezaradené v prílohe V pod jedinou položkou;

d)

zmesi nebezpečných odpadov a zmesi nebezpečných odpadov s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, nezaradené v prílohe V pod jedinou položkou;

e)

odpady, ktoré boli v krajine určenia oznámené podľa článku 3 Bazilejského dohovoru ako nebezpečné;

f)

odpady, ktorých dovoz krajina určenia zakázala, alebo

g)

odpady, o ktorých má príslušný orgán miesta odoslania dôvod domnievať sa, že sa s nimi v príslušnej krajine určenia nebude zaobchádzať spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, ako je to uvedené v článku 49.

2.   Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti spätného prevzatia stanovené v článkoch 22 a 24.

3.   Členské štáty môžu vo výnimočných prípadoch prijať ustanovenia, ktorými sa na základe písomného dôkazu, ktorý vhodným spôsobom predloží oznamovateľ, určí, že určité nebezpečné odpady uvedené v prílohe V sú vyňaté spod zákazu vývozu, ak nejavia nijaké vlastnosti uvedené v prílohe III k smernici 91/689/EHS, berúc pri tom do úvahy, pokiaľ ide o vlastnosti H3 až H8 a H10 a H11 definované v tejto prílohe, limitné hodnoty stanovené v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (21).

4.   Skutočnosť, že odpad nie je v prílohe V uvedený ako nebezpečný, ani to, že je uvedený v prílohe V časti 1 zozname B, nevylučuje možnosť charakterizovať vo výnimočných prípadoch tento odpad ako nebezpečný odpad, na ktorý sa vzťahuje zákaz vývozu, ak vykazuje ktorúkoľvek z vlastností uvedených v prílohe k III smernici 91/689/EHS, berúc pri tom do úvahy, pokiaľ ide o vlastnosti H3 až H8, H10 a H11 definované v tejto prílohe, limitné hodnoty stanovené v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES, ako je to zakotvené v článku 1 ods. 4 druhej zarážke smernice 91/689/EHS a v úvodnom odseku prílohy III k tomuto nariadeniu.

5.   V prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 informuje príslušný členský štát pred prijatím rozhodnutia predpokladanú krajinu určenia. Členské štáty oznámia takéto prípady pred koncom každého kalendárneho roka Komisii. Komisia odošle tieto údaje všetkým členským štátom a sekretariátu Bazilejského dohovoru. Na základe poskytnutých údajov môže mať Komisia pripomienky, a ak je to vhodné, môže upraviť prílohu V v súlade s článkom 58.

Článok 37

Postupy pri vývoze odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA

1.   V prípade odpadu, ktorý je uvedený v prílohe III alebo IIIA, ktorého vývoz nie je zakázaný podľa článku 36, Komisia do 20 dní odo dňa, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť, pošle každej krajine, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, písomnú žiadosť o:

i)

písomné potvrdenie, že zo Spoločenstva možno vyvážať odpad na zhodnotenie v tejto krajine, a

ii)

uvedenie toho, aký kontrolný postup sa prípadne bude uplatňovať v krajine určenia.

Každá krajina, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, dostane na výber z nasledujúcich možností:

a)

zákaz alebo

b)

postup predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu ako je opísaný v článku 35, alebo

c)

žiadna kontrola v krajine určenia.

2.   Predo dňom uplatnenia tohto nariadenia Komisia prijme nariadenie zohľadňujúce všetky odpovede prijaté podľa odseku 1 a informuje výbor zriadený podľa článku 18 smernice 2006/12/ES.

Ak krajina nevydala potvrdenie, ako je uvedené odseku 1, alebo ak sa s krajinou z akéhokoľvek dôvodu nenadviazal kontakt, uplatní sa odsek 1 písm. b).

Komisia bude prijaté nariadenie pravidelne aktualizovať.

3.   Ak krajina vo svojej odpovedi uvedie, že určité prepravy odpadu nepodliehajú nijakej kontrole, na takéto prepravy sa obdobne uplatní článok 18.

4.   Ak sa odpad vyváža, je určený na činnosti zhodnocovania odpadu v zariadení, ktoré na základe uplatniteľného vnútroštátneho práva funguje alebo je oprávnené na prevádzku v krajine určenia.

5.   V prípade prepravy odpadu nezaradeného v prílohe III pod jedinou položkou alebo v prípade prepravy zmesi odpadov nezaradenej v prílohe III alebo IIIA pod jedinou položkou, alebo v prípade prepravy odpadu nezaradeného v prílohe IIIB a za predpokladu, že vývoz nie je zakázaný podľa článku 36, sa uplatní odsek 1 písm. b) tohto článku.

Oddiel 2

Vývoz do krajín, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD

Článok 38

Vývoz odpadu uvedeného v prílohe III, IIIA, IIIB, IV a IVA

1.   Ak sa zo Spoločenstva vyváža odpad uvedený v prílohe III, IIIA, IIIB, IV a IVA nezaradený odpad alebo zmes odpadov nezaradená v prílohe III, IV alebo IVA pod jedinou položkou a tento odpad je určený na zhodnotenie v krajinách, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, tiež s tranzitom cez krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, uplatnia sa obdobne ustanovenia hlavy II s úpravami a doplneniami uvedenými v odseku 2, 3 a 5.

2.   Uplatnia sa nasledujúce úpravy:

a)

zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA určené na predbežnú činnosť podliehajú postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu, ak sa má každá následná predbežná alebo iná než predbežná činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu uskutočniť v krajine, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD;

b)

odpad uvedený v prílohe IIIB podlieha postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu;

c)

súhlas, ako sa vyžaduje podľa článku 9, môže dať príslušný orgán miesta určenia mimo Spoločenstva vo forme tichého súhlasu.

3.   Pokiaľ ide o vývoz odpadu uvedeného v prílohách IV a IVA, uplatnia sa tieto ďalšie ustanovenia:

a)

príslušný orgán miesta odoslania a, ak je to vhodné, príslušný orgán tranzitu v Spoločenstve pošle opečiatkovanú kópiu svojich rozhodnutí o súhlase s prepravou colnému úradu vývozu a colnému úradu výstupu zo Spoločenstva;

b)

dopravca dodá colnému úradu vývozu a colnému úradu výstupu zo Spoločenstva kópiu dokladu o pohybe;

c)

len čo odpad opustí Spoločenstvo, colný úrad výstupu zo Spoločenstva odošle opečiatkovanú kópiu dokladu o pohybe príslušnému orgánu miesta odoslania v Spoločenstve s uvedením, že odpad opustil Spoločenstvo;

d)

ak príslušný orgán miesta odoslania v Spoločenstve nedostane od zariadenia do 42 dní potom, ako odpad opustil Spoločenstvo, nijaké informácie o prijatí tohto odpadu, bezodkladne o tom informuje príslušný orgán miesta určenia, a

e)

zmluva uvedená v článku 4 bode 4 druhom pododseku a v článku 5 definuje, že:

i)

ak zariadenie vydá nesprávne potvrdenie zneškodnenia s následkom uvoľnenia finančnej záruky, príjemca nesie náklady vznikajúce z povinnosti vrátenia odpadov do oblasti jurisdikcie príslušného orgánu krajiny odoslania a z ich zhodnotenia alebo zneškodnenia alternatívnym spôsobom šetriacim životné prostredie;

ii)

do troch dní od prijatia odpadov na zhodnotenie zariadenie zašle podpísané kópie vyplnenej dokumentácie o pohybe okrem potvrdenia o zneškodnení uvedeného v bode iii) oznamovateľovi a príslušnému dotknutému orgánu a

iii)

čo možno najskôr, najneskôr však 30 dní po ukončení zneškodnenia a najneskôr do jedného kalendárneho roku nasledujúceho po prijatí odpadov zariadenie v rámci svojej zodpovednosti potvrdí, že zhodnotenie bolo dokončené, a pošle podpísané kópie dokumentácie o pohybe obsahujúcej toto potvrdenie oznamovateľovi a príslušným dotknutým orgánom.

4.   Preprava sa môže uskutočniť, len ak:

a)

oznamovateľ dostal písomný súhlas od príslušného orgánu miesta odoslania, od príslušného orgánu miesta určenia a, ak je to vhodné, od príslušného orgánu tranzitu alebo, ak sa poskytuje alebo ak možno predpokladať tichý súhlas príslušného orgánu miesta určenia a príslušného orgánu tranzitu mimo Spoločenstva a ak sú splnené podmienky, ktoré sú tam uvedené;

b)

boli splnené požiadavky článku 35 ods. 4 písm. b), c) a d).

5.   Ak vývoz odpadu uvedeného v prílohách IV a IVA, ako je opísaný v odseku 1, prechádza cez krajinu, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, uplatnia sa tieto úpravy:

a)

príslušný orgán tranzitu krajiny, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, má 60 dní po dni odoslania svojho potvrdenia o prijatí oznámenia na to, aby si vyžiadal dodatočné informácie o oznámenej preprave a aby, ak sa príslušná krajina rozhodla nevyžadovať predchádzajúci písomný súhlas a informovala o tom ostatné zmluvné strany podľa článku 6 ods. 4 Bazilejského dohovoru, udelil tichý súhlas alebo písomný súhlas s podmienkami alebo bez nich a

b)

príslušný orgán miesta odoslania v Spoločenstve prijme rozhodnutie o súhlase s prepravou podľa článku 9 až potom, keď dostane od príslušného orgánu tranzitu krajiny, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, tichý alebo písomný súhlas a nie skôr než 61 dní po dni odoslania potvrdenia príslušného orgánu tranzitu . Príslušný orgán miesta odoslania môže prijať rozhodnutie pred ukončením tejto 61-dňovej lehoty, ak má písomný súhlas ostatných príslušných dotknutých orgánov.

6.   k sa odpad vyváža, je určený na činnosti zhodnocovania odpadu v zariadení, ktoré na základe uplatniteľného vnútroštátneho práva funguje alebo je oprávnené na prevádzku v krajine určenia.

7.   Ak colný úrad vývozu alebo colný úrad výstupu zo Spoločenstva odhalí nezákonnú prepravu, bezodkladne o tom informuje príslušné orgány v krajine colného úradu, ktoré:

a)

bezodkladne informujú príslušný orgán miesta odoslania v Spoločenstve a

b)

zabezpečia zadržanie odpadu, kým príslušný orgán miesta odoslania nerozhodne inak a kým toto rozhodnutie neoznámi písomne príslušnému orgánu v krajine colného úradu, v ktorej je odpad zadržaný.

KAPITOLA 3

Všeobecné ustanovenia

Článok 39

Vývoz do Antarktídy

Vývoz odpadu zo Spoločenstva do Antarktídy je zakázaný.

Článok 40

Vývoz do zámorských krajín alebo území

1.   Vývoz odpadu zo Spoločenstva do zámorských krajín alebo území na zneškodnenie je zakázaný.

2.   Pokiaľ ide o vývoz odpadu určeného na zhodnotenie v zámorských krajinách alebo územiach, uplatní sa obdobne zákaz ustanovený v článku 36.

3.   Pokiaľ ide o vývoz odpadu určeného na zhodnotenie v zámorských krajinách alebo územiach, na ktorý sa nevzťahuje zákaz ustanovený v odseku 2, uplatnia sa obdobne ustanovenia hlavy II.

HLAVA V

DOVOZ DO SPOLOČENSTVA Z TRETÍCH KRAJÍN

KAPITOLA 1

Dovoz odpadu na zneškodnenie

Článok 41

Zákaz dovozu okrem krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru alebo s ktorou existuje dohoda, alebo z iných oblastí počas krízovej alebo vojnovej situácie

1.   Dovoz odpadu určeného na zneškodnenie do Spoločenstva je zakázaný okrem dovozu:

a)

z krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru, alebo

b)

z iných krajín, s ktorými Spoločenstvo alebo Spoločenstvo a jeho členské štáty uzavreli dvojstrannú alebo mnohostrannú dohodu, alebo dojednanie zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva a podľa článku 11 Bazilejského dohovoru, alebo

c)

z iných krajín, s ktorými jednotlivé členské štáty uzavreli dvojstrannú dohodu alebo dojednanie podľa odseku 2, alebo

d)

z iných oblastí v prípade, ak z výnimočných dôvodov v krízových situáciách, pri nastoľovaní alebo udržiavaní mieru, alebo počas vojny nemožno uzavrieť nijakú dvojstrannú dohodu ani dojednanie podľa písmena b) alebo c) alebo ak príslušný orgán v krajine odoslania nebol určený, alebo nie je schopný konať.

2.   Členské štáty môžu vo výnimočných prípadoch uzavrieť dvojstranné dohody a dojednania o zneškodnení určitého odpadu v týchto členských štátoch, ak tento odpad nemožno v krajine odoslania spracovať spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, ako je to uvedené v článku 49.

Tieto dohody a dojednania budú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva a budú v súlade s článkom 11 Bazilejského dohovoru.

Tieto dohody a dojednania zaistia, že činnosti zneškodňovania odpadu sa uskutočnia v schválenom zariadení a že budú splnené požiadavky nakladania prijateľného z hľadiska životného prostredia.

Okrem toho tieto dohody a dojednania zaistia, že odpad sa vytvoril v krajine odoslania a že zneškodnenie sa uskutoční výlučne v tom členskom štáte, ktorý uzavrel túto dohodu alebo dojednanie.

O týchto dohodách a dojednaniach bude informovaná Komisia ešte skôr, než sa uzavrú. V núdzových situáciách však možno toto oznámenie podať do jedného mesiaca po ich uzavretí.

3.   Dvojstranné alebo mnohostranné dohody alebo dojednania uzavreté podľa odseku 1 písm. b) a c) sa budú zakladať na procedurálnych požiadavkách článku 42.

4.   Od krajín uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) sa požaduje, aby vopred predložili členskému štátu miesta určenia náležite odôvodnenú žiadosť na základe toho, že nemajú a nemôžu rozumne získať technické kapacity a zariadenia potrebné na zneškodnenie odpadu spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia.

Článok 42

Procedurálne požiadavky na dovoz z krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru, alebo z iných oblastí počas krízovej alebo vojnovej situácie

1.   Ak sa odpad dováža do Spoločenstva z krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru, a je určený na zneškodnenie, uplatnia sa obdobne ustanovenia hlavy II s úpravami a doplneniami uvedenými v odsekoch 2 a 3.

2.   Uplatnia sa nasledujúce úpravy:

a)

príslušný orgán tranzitu mimo Spoločenstva má po dni odoslania svojho potvrdenia o prijatí oznámenia 60 dní na to, aby si vyžiadal dodatočné informácie o oznámenej preprave a aby, ak sa príslušná krajina rozhodla nevyžadovať predchádzajúci písomný súhlas a informovala o tom ostatné zmluvné strany podľa článku 6 ods. 4 Bazilejského dohovoru, udelil tichý súhlas alebo písomný súhlas s podmienkami alebo bez nich a

b)

v prípadoch uvedených v článku 41 ods. 1 písm. d) – v krízovej situácii, počas operácií na nastolenie a udržanie mieru alebo počas vojny – sa súhlas príslušných orgánov miesta odoslania nevyžaduje.

3.   Platia tieto ďalšie ustanovenia:

a)

príslušný orgán tranzitu v Spoločenstve potvrdí oznamovateľovi príjem oznámenia a kópie pošle príslušným dotknutým orgánom;

b)

príslušný orgán miesta určenia a, ak je to vhodné, príslušný orgán tranzitu v Spoločenstve pošle opečiatkovanú kópiu svojho rozhodnutia o súhlase s prepravou colnému úradu vstupu do Spoločenstva;

c)

dopravca doručí kópiu dokladu o pohybe colnému úradu vstupu do Spoločenstva a

d)

po vybavení potrebných colných formalít pošle colný úrad vstupu do Spoločenstva opečiatkovanú kópiu dokladu o pohybe príslušnému orgánu miesta určenia a príslušnému orgánu tranzitu v Spoločenstve s uvedením, že odpad došiel do Spoločenstva.

4.   Preprava sa môže uskutočniť, len ak:

a)

oznamovateľ dostal písomný súhlas od príslušného orgánu miesta odoslania, príslušného orgánu miesta určenia a, ak je to vhodné, príslušného orgánu tranzitu, a sú splnené stanovené podmienky;

b)

uzavrela sa zmluva medzi oznamovateľom a príjemcom a je účinná, ako sa to vyžaduje v článku 4 bode 4 druhom pododseku a v článku 5;

c)

bola poskytnutá finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie, ktoré sú účinné, ako sa to vyžaduje v článku 4 bode 5 druhom pododseku a v článku 6, a

d)

je zabezpečené nakladanie spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, ako je uvedené v článku 49.

5.   Ak colný úrad vstupu do Spoločenstva odhalí nezákonnú prepravu, bezodkladne o tom informuje príslušný orgán v krajine colného úradu, ktorý:

a)

bezodkladne informuje príslušný orgán miesta určenia v Spoločenstve, ktorý informuje príslušný orgán miesta odoslania mimo Spoločenstva, a

b)

zabezpečí zadržanie odpadu, kým príslušný orgán miesta odoslania mimo Spoločenstva nerozhodne inak a kým toto rozhodnutie neoznámi písomne príslušnému orgánu v krajine colného úradu, v ktorej je odpad zadržaný.

KAPITOLA 2

Dovoz odpadu na zhodnotenie

Článok 43

Zákaz dovozu okrem krajiny, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie OECD, alebo krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru alebo s ktorou existuje dohoda, alebo z iných oblastí počas krízovej alebo vojnovej situácie

1.   Všetok dovoz odpadu určeného na zhodnotenie do Spoločenstva je zakázaný okrem dovozu:

a)

z krajín, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, alebo

b)

z iných krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru, alebo

c)

z iných krajín, s ktorými Spoločenstvo alebo Spoločenstvo a jeho členské štáty uzavreli dvojstrannú alebo mnohostrannú dohodu alebo dojednanie zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva a v súlade s článkom 11 Bazilejského dohovoru, alebo

d)

z iných krajín, s ktorými jednotlivé členské štáty uzavreli dvojstrannú dohodu alebo dojednanie podľa odseku 2, alebo

e)

z iných oblastí v prípade, ak z výnimočných dôvodov v krízových situáciách, pri nastoľovaní alebo udržiavaní mieru, alebo počas vojny nemožno uzavrieť nijakú dvojstrannú dohodu ani dojednanie podľa písmena b) alebo c), alebo ak príslušný orgán v krajine odoslania nebol určený alebo nie je schopný konať.

2.   Členské štáty môžu vo výnimočných prípadoch uzavrieť dvojstranné dohody a dojednania o zhodnotení určitého odpadu v týchto členských štátoch, ak tento odpad nemožno v krajine odoslania spracovať spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, ako je uvedené v článku 49.

V takýchto prípadoch platia ustanovenia článku 41 ods. 2.

3.   Dvojstranné alebo mnohostranné dohody, alebo dojednania uzavreté podľa odseku 1 písm. c) a d) sa budú zakladať na príslušných procedurálnych požiadavkách článku 42 do tej miery, do akej sa na ne uvedený článok vzťahuje.

Článok 44

Procedurálne požiadavky na dovoz z krajiny, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie OECD, alebo z iných oblastí počas krízovej alebo vojnovej situácie

1.   Ak sa odpad určený na zhodnotenie dováža do Spoločenstva z krajín, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, alebo cez takéto krajiny, uplatnia sa obdobne ustanovenia hlavy II s úpravami a doplneniami uvedenými v odsekoch 2 a 3.

2.   Uplatnia sa nasledujúce úpravy:

a)

súhlas, ako sa vyžaduje podľa článku 9, môže udeliť príslušný orgán miesta odoslania mimo Spoločenstva aj vo forme tichého súhlasu;

b)

predchádzajúce písomné oznámenie podľa článku 4 môže podať oznamovateľ a

c)

v prípadoch uvedených v článku 43 ods. 1 písm. e) – v krízovej situácii, počas operácií na nastolenie a udržanie mieru alebo počas vojny – sa súhlas príslušných orgánov miesta odoslania nevyžaduje.

3.   Okrem toho musia byť dodržané ustanovenia článku 42 ods. 3 písm. b), c) a d).

4.   Preprava sa môže uskutočniť, len ak:

a)

oznamovateľ dostal písomný súhlas od príslušného orgánu miesta odoslania, príslušného orgánu miesta určenia a, ak je to vhodné, od príslušného orgánu tranzitu, alebo ak sa udeľuje alebo ak možno predpokladať tichý súhlas príslušného orgánu miesta odoslania mimo Spoločenstva a ak sú splnené podmienky, ktoré sú tam uvedené;

b)

uzavrela sa zmluva medzi oznamovateľom a príjemcom a je účinná, ako sa to vyžaduje v článku 4 bode 4 druhom pododseku a v článku 5;

c)

bola poskytnutá finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie, ktoré sú účinné, ako sa to vyžaduje v článku 4 bode 5 druhom pododseku a v článku 6, a

d)

je zabezpečené nakladanie spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, ako je uvedené v článku 49.

5.   Ak colný úrad vstupu do Spoločenstva odhalí nezákonnú prepravu, bezodkladne o tom informuje príslušný orgán v krajine colného úradu, ktorý:

a)

bezodkladne informuje príslušný orgán miesta určenia v Spoločenstve, ktorý informuje príslušný orgán miesta odoslania mimo Spoločenstva, a

b)

zabezpečí zadržanie odpadu, kým príslušný orgán miesta odoslania mimo Spoločenstva nerozhodne inak a kým toto rozhodnutie neoznámi písomne príslušnému orgánu v krajine colného úradu, v ktorej je odpad zadržaný.

Článok 45

Procedurálne požiadavky na dovoz z krajiny, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, ktorá je zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru, alebo z iných oblastí počas krízovej alebo vojnovej situácie

Ak bol odpad určený na zhodnotenie dovezený do Spoločenstva:

a)

z krajiny, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, alebo

b)

cez akúkoľvek krajinu, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD a ktorá je tiež zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru,

uplatní sa obdobne článok 42.

KAPITOLA 3

Všeobecné ustanovenia

Článok 46

Dovoz zo zámorských krajín alebo území

1.   Ak sa do Spoločenstva dováža odpad zo zámorských krajín alebo území, uplatní sa obdobne hlava II.

2.   Jedna alebo viac zámorských krajín a zámorských území a členský štát, s ktorými je táto zámorská krajina alebo zámorské územie prepojené, môžu na prepravu z tejto zámorskej krajiny alebo zo zámorského územia do tohto členského štátu uplatniť vnútroštátne postupy.

3.   Členské štáty, ktoré uplatnia odsek 2, informujú Komisiu o uplatnených vnútroštátnych postupoch.

HLAVA VI

TRANZIT Z TRETEJ KRAJINY A DO TRETEJ KRAJINY CEZ SPOLOČENSTVO

KAPITOLA 1

Tranzit odpadu na zneškodnenie

Článok 47

Tranzit odpadu určeného na zneškodnenie cez Spoločenstvo

Ak sa cez členské štáty prepravuje z tretej krajiny a do tretej krajiny odpad určený na zneškodnenie, obdobne sa uplatnia ustanovenia článku 42 s nasledujúcimi úpravami a doplneniami:

a)

prvý príslušný orgán tranzitu v Spoločenstve v prípade potreby pošle colnému úradu vstupu do Spoločenstva opečiatkovanú kópiu rozhodnutí o súhlase s prepravou alebo, ak získal tichý súhlas, kópiu potvrdenia podľa článku 42 ods. 3 písm. a) a posledný príslušný orgán tranzitu v Spoločenstve pošle v prípade potreby takúto kópiu colnému úradu výstupu zo Spoločenstva a

b)

hneď ako odpad opustí Spoločenstvo, colný úrad výstupu zo Spoločenstva odošle opečiatkovanú kópiu dokladu o pohybe príslušným orgánom tranzitu v Spoločenstve s uvedením, že odpad opustil Spoločenstvo.

KAPITOLA 2

Tranzit odpadu na zhodnotenie

Článok 48

Tranzit odpadu určeného na zhodnotenie cez Spoločenstvo

1.   Ak sa cez členské štáty prepravuje odpad určený na zhodnotenie z krajiny a do krajiny, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, primerane sa uplatní článok 47.

2.   Ak sa cez členské štáty prepravuje odpad určený na zhodnotenie z krajiny a do krajiny, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie OECD, obdobne sa uplatnia ustanovenia článku 44 s nasledujúcimi úpravami a doplneniami:

a)

prvý príslušný orgán tranzitu v Spoločenstve v prípade potreby pošle colnému úradu vstupu do Spoločenstva opečiatkovanú kópiu rozhodnutí o súhlase s prepravou alebo, ak získal tichý súhlas, kópiu potvrdenia podľa článku 42 ods. 3 písm. a) a posledný príslušný orgán tranzitu v Spoločenstve pošle v prípade potreby takúto kópiu colnému úradu výstupu zo Spoločenstva a

b)

hneď ako odpad opustí Spoločenstvo, colný úrad výstupu zo Spoločenstva odošle opečiatkovanú kópiu dokladu o pohybe príslušnému úradu (úradom) tranzitu v Spoločenstve s uvedením, že odpad opustil Spoločenstvo.

3.   Ak sa odpad určený na zhodnotenie prepravuje cez členské štáty z krajiny, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, do krajiny, na ktorú sa rozhodnutie OECD vzťahuje, alebo naopak, pokiaľ ide o krajinu, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, uplatní sa odsek 1 a, pokiaľ ide o krajinu, na ktorú sa rozhodnutie OECD vzťahuje, uplatní sa odsek 2.

HLAVA VII

INÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Ďalšie povinnosti

Článok 49

Ochrana životného prostredia

1.   Pôvodca, oznamovateľ a ostatné podniky zainteresované do prepravy odpadu a/alebo jeho zhodnotenia, alebo zneškodnenia, podniknú kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s odpadom, ktorý prepravujú, nakladalo bez toho, aby sa pri tom ohrozovalo ľudské zdravie, a aby sa s ním nakladalo spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia počas celej doby jeho prepravy a počas jeho zhodnotenia a zneškodnenia. Najmä pokiaľ sa preprava uskutočňuje v Spoločenstve, rešpektujú sa pri tom požiadavky článku 4 smernice 2006/12/ES a iné právne predpisy Spoločenstva o odpade.

2.   V prípade vývozu zo Spoločenstva príslušný orgán miesta odoslania v Spoločenstve:

a)

vyžaduje a snaží sa zabezpečiť, aby sa so všetkým vyvezeným odpadom nakladalo v tretej krajine určenia spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, a to ako počas prepravy, tak aj počas zhodnotenia, ako je to uvedené v článku 36 a 38, alebo počas zneškodnenia, ako je to uvedené v článku 34;

b)

zakáže vývoz odpadu do tretích krajín, ak má dôvod domnievať sa, že s týmto odpadom sa nebude nakladať v súlade s požiadavkami uvedenými v písmene a).

Nakladanie spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, pokiaľ ide o činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu, možno okrem iného predpokladať, ak oznamovateľ alebo príslušný orgán v krajine určenia môže preukázať, že zariadenie, ktoré prijíma odpad, bude prevádzkované podľa noriem zameraných na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, ktoré sú zhruba rovnocenné normám zakotveným v právnych predpisoch Spoločenstva.

Týmto predpokladom však nie je dotknuté celkové vyhodnotenie nakladania spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia počas prepravy vrátane zhodnotenia alebo zneškodnenia v tretej krajine určenia.

Na účely hľadania návodu na nakladanie spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia možno zvážiť usmernenia uvedené v prílohe VIII.

3.   V prípade dovozu do Spoločenstva príslušný orgán miesta určenia v Spoločenstve:

a)

vyžaduje a podnikne kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby sa so všetkým odpadom dovezeným do oblasti jeho jurisdikcie nakladalo bez toho, aby sa pri tom ohrozovalo ľudské zdravie, a aby sa pri tom nepoužívali postupy ani metódy, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie, a v súlade s článkom 4 smernice 2006/12/ES a podľa iných právnych predpisov Spoločenstva o odpade, a to ako počas prepravy, tak aj počas zhodnotenia alebo zneškodnenia v krajine určenia;

b)

zakáže dovoz odpadu z tretích krajín, ak má dôvod domnievať sa, že sa s týmto odpadom nebude zaobchádzať v súlade s požiadavkami uvedenými v písmene a).

Článok 50

Uplatňovanie v členských štátoch

1.   Členské štáty prijmú predpisy o sankciách uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a podniknú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia Komisii ich vnútroštátne právne predpisy o prevencii a odhaľovaní nezákonnej prepravy a sankcie za takúto prepravu.

2.   Členské štáty prostredníctvom vykonávacích opatrení k tomuto nariadeniu stanovia okrem iného kontrolu zariadení a podnikov podľa článku 13 smernice 2006/12/ES, ako aj náhodné kontroly prepravy odpadu a jeho zhodnocovania alebo zneškodňovania.

3.   Kontrola prepravy odpadov sa môže robiť najmä:

a)

na mieste pôvodu, spolu s pôvodcom, držiteľom alebo oznamovateľom;

b)

na mieste určenia, spolu s príjemcom alebo zariadením;

c)

na hraniciach Spoločenstva; a/alebo

d)

počas prepravy v Spoločenstve.

4.   Súčasťou kontroly prepravy odpadov je kontrola dokladov, potvrdenie ich pravosti a, ak je to vhodné, fyzická kontrola odpadu.

5.   Členské štáty môžu dvojstranne alebo viacstranne spolupracovať na účely uľahčenia prevencie a odhaľovania nezákonnej prepravy.

6.   Členské štáty určia z radov svojich stálych zamestnancov osoby, ktoré budú zodpovedné za spoluprácu uvedenú v odseku 5 a určia hlavné body fyzickej kontroly uvedené v odseku 4. Informácie sa budú posielať Komisii, ktorá rozpošle súhrnný zoznam korešpondentom určeným podľa článku 54.

7.   Členský štát môže na požiadanie iného členského štátu prijať donucovacie opatrenia voči osobám podozrivým z účasti na nezákonnej preprave odpadu, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte.

Článok 51

Správy členských štátov

1.   Každý členský štát pošle Komisii pred koncom každého kalendárneho roka kópiu správy za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú spísal podľa článku 13 ods. 3 Bazilejského dohovoru a predložil sekretariátu Bazilejského dohovoru.

2.   Okrem toho každý členský štát spíše pred koncom každého kalendárneho roka správu za predchádzajúci rok podľa dotazníka dodatočnej správy v prílohe IX a pošle ju Komisii.

3.   Správy vypracované členskými štátmi podľa odseku 1 a 2 sa predkladajú Komisii v elektronickej verzii.

4.   Komisia na základe týchto správ vytvorí každé tri roky správu o vykonávaní tohto nariadenia zo strany Spoločenstva a jeho členských štátov.

Článok 52

Medzinárodná spolupráca

Členské štáty, ak je to vhodné a potrebné v spolupráci s Komisiou, spolupracujú s ostatnými zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru a medzištátnymi organizáciami okrem iného vo forme výmeny a/alebo zdieľania informácií, podpory technológií prijateľných z hľadiska životného prostredia a vývoja príslušných kódexov dobrej praxe.

Článok 53

Určenie príslušných orgánov

Každý členský štát určí príslušný orgán alebo príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie tohto nariadenia. Každý členský štát určí len jediný príslušný orgán tranzitu.

Článok 54

Určenie korešpondentov

Členské štáty a Komisia určia jedného alebo viacerých korešpondentov zodpovedných za informovanie a poradenstvo pre osoby alebo podniky, ktoré požadujú informácie. Korešpondent Komisie predloží korešpondentom členských štátov všetky žiadosti o informácie, ktoré dostal a ktoré sa týkajú týchto členských štátov, a naopak.

Článok 55

Určenie colných úradov vstupu do Spoločenstva a colných úradov výstupu zo Spoločenstva

Každý členský štát môže určiť osobitné colné úrady vstupu do Spoločenstva a colné úrady výstupu zo Spoločenstva pre prepravu odpadu dovážaného do Spoločenstva a vyvážaného zo Spoločenstva. Ak sa členský štát rozhodne určiť takéto colné úrady, žiaden odpad nebude môcť byť dovezený do Spoločenstva alebo z neho vyvezený cez iný hraničný priechod v tomto členskom štáte.

Článok 56

Oznámenie a informácie o určení

1.   Členské štáty oznámia Komisii určenie:

a)

príslušných orgánov podľa článku 53;

b)

korešpondentov podľa článku 54 a

c)

tam, kde je to vhodné, určenie colných úradov vstupu do Spoločenstva a colných úradov výstupu zo Spoločenstva podľa článku 55.

2.   Vo vzťahu k týmto určeniam členské štáty poskytnú Komisii nasledujúce údaje:

a)

meno/názov (mená/názvy);

b)

poštová adresa (poštové adresy);

c)

adresa (adresy) elektronickej pošty;

d)

telefónne číslo (čísla);

e)

faxové číslo (čísla) a

f)

jazyky prijateľné pre príslušné orgány.

3.   Členské štáty okamžite informujú Komisiu o všetkých zmenách týchto údajov.

4.   Údaje a všetky ich zmeny sa predložia podľa požiadavky v elektronickej, ako aj v papierovej forme.

5.   Komisia zverejní na svojej internetovej stránke zoznamy určených príslušných orgánov, korešpondentov a colných úradov vstupu do Spoločenstva a colných úradov výstupu zo Spoločenstva a podľa potreby tieto zoznamy aktualizuje.

KAPITOLA 2

Iné ustanovenia

Článok 57

Zasadnutia korešpondentov

Ak o to členské štáty požiadajú alebo ak je to inak vhodné, Komisia pravidelne zorganizuje zasadnutia korešpondentov, aby spolu s nimi preskúmala otázky, ktoré vznikli pri vykonávaní tohto nariadenia. V prípadoch, ak všetky členské štáty a Komisia súhlasia s tým, že je to vhodné, budú na zasadnutia alebo ich časti pozvané príslušné zúčastnené strany.

Článok 58

Zmeny a doplnenia prílo

1.   Komisia môže meniť a dopĺňať prílohy prostredníctvom nariadení a podľa postupu uvedeného v článku 18 ods. 3 smernice 2006/12/ES, aby sa zohľadnil vedecko-technický pokrok. Okrem toho:

a)

doplnia sa prílohy I, II, III, IIIA, IV a V, aby sa zohľadnili zmeny dohodnuté v rámci Bazilejského dohovoru a rozhodnutia OECD; okrem toho sa príloha IC o osobitných pokynoch na vyplnenie dokladu o oznámení a dokladu o pohybe dokončí najneskôr ku dňu uplatnenia tohto nariadenia, pričom sa zohľadnia pokyny OECD;

b)

do prílohy IIIB, IV alebo V možno dočasne pridať nezaradené odpady, kým sa čaká na rozhodnutie o ich zaradení do príslušných príloh k Bazilejskému dohovoru alebo k rozhodnutiu OECD;

c)

na základe predloženia požiadavky členským štátom možno uvažovať o dočasnom zahrnutí zmesi dvoch alebo viacerých odpadov uvedených v prílohe III do prílohy IIIA v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 2, kým sa čaká na rozhodnutie o ich zaradení do príslušných príloh k Bazilejskému dohovoru alebo k rozhodnutiu OECD. Ak je to možné, pôvodné položky prílohy IIIA sa vložia ku dňu uplatnenia tohto nariadenia, no najneskôr šesť mesiacov po tomto dni. Príloha IIIA môže obsahovať ustanovenie, že jedna alebo viac takýchto položiek sa neuplatní na vývoz do krajín, na ktoré sa neuplatňuje rozhodnutie OECD;

d)

určia sa výnimočné prípady, o ktorých sa hovorí v článku 3 ods. 3, a v prípade potreby sa tento odpad pridá do prílohy IVA a V a vypustí sa z prílohy III;

e)

príloha V sa zmení a doplní tak, aby odrážala dohodnuté zmeny zoznamu nebezpečných odpadov prijaté podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS;

f)

príloha VIII sa zmení a doplní tak, aby odrážala príslušné medzinárodné dohovory a dohody.

2.   Pri prijímaní zmien a doplnení prílohy IX sa do diskusií v plnej miere zapojí výbor zriadený smernicou Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (22).

3.   Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 59

Dodatočné opatrenia

1.   Komisia môže prijať tieto dodatočné opatrenia súvisiace s vykonávaním tohto nariadenia:

a)

metóda výpočtu finančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia, ako je ustanovené v článku 6;

b)

usmernenia na uplatňovanie článku 12 ods. 1 písm. g);

c)

ďalšie podmienky a požiadavky v súvislosti s vopred odsúhlasenými zariadeniami na zhodnocovanie odpadu, ako je to uvedené v článku 14;

d)

usmernenia na uplatňovanie článku 15 v súvislosti s identifikáciou a sledovaním odpadu, ktorý pri predbežnej činnosti zhodnotenia alebo zneškodnenia prechádza podstatnými zmenami;

e)

usmernenia na spoluprácu príslušných orgánov v súvislosti s nezákonnou prepravou, ako sa to uvádza v článku 24;

f)

technické a organizačné požiadavky pre praktické zavádzanie elektronickej výmeny údajov pri predkladaní dokladov a informácií podľa článku 26 ods. 4;

g)

ďalšie usmernenia týkajúce sa používania jazykov uvedených v článku 27;

h)

ďalšie objasnenie procedurálnych požiadaviek hlavy II, pokiaľ ide o jej uplatňovanie na vývoz odpadu zo Spoločenstva, dovoz odpadu do Spoločenstva a tranzit odpadu cez Spoločenstvo;

i)

ďalšie usmernenia týkajúce sa nedefinovaných právnych termínov.

2.   O týchto krokoch sa rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 3 smernice 2006/12/ES.

3.   Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 60

Revízia

1.   Do 15. júla 2006 Komisia dokončí svoju revíziu vzťahov medzi existujúcou rezortnou legislatívou o zdraví zvierat a o verejnom zdraví vrátane prepravy odpadu, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1774/2002, a ustanoveniami tohto nariadenia. V prípade potreby sa táto revízia doplní príslušnými návrhmi orientovanými na dosiahnutie rovnocennej úrovne postupov a režimu kontroly pre prepravu tohto odpadu.

2.   Komisia do piatich rokov od 12. júla 2007 zreviduje vykonávanie článku 12 ods. 1 písm. c) vrátane jeho dosahu na ochranu životného prostredia a na fungovanie vnútorného trhu. V prípade potreby sa táto revízia doplní vhodnými návrhmi na zmeny a doplnenia tohto ustanovenia.

Článok 61

Zrušovacie ustanovenia

1.   Nariadenie (EHS) č. 259/93 a rozhodnutie 94/774/ES sa týmto zrušujú s účinnosťou od 12. júla 2007.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie (EHS) č. 259/93 sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

3.   Rozhodnutie 1999/412/ES sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2008.

Článok 62

Prechodné ustanovenia

1.   Každá preprava, ktorá bola oznámená a pre ktorú príslušný orgán miesta určenia vydal potvrdenie pred 12. júlom 2007, podlieha ustanoveniam nariadenia (EHS) č. 259/93.

2.   Akákoľvek preprava, ktorú príslušné dotknuté orgány odsúhlasili podľa nariadenia (EHS) č. 259/93, sa ukončí najneskôr jeden rok od 12. júla 2007.

3.   Podávanie správ podľa článku 41 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 259/93 a podľa článku 51 tohto nariadenia za rok 2007 vychádza z dotazníka uvedeného v rozhodnutí 1999/412/ES.

Článok 63

Prechodné opatrenia pre určité členské štáty

1.   Do 31. decembra 2010 bude každá preprava odpadu určeného na zhodnotenie, uvedeného v prílohe III a IV do Lotyšska, ako aj preprava odpadu určeného na zhodnotenie neuvedeného v týchto prílohách podliehať postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu podľa hlavy II.

Odchylne od článku 12 príslušné orgány budú namietať voči preprave odpadu určeného na zhodnotenie uvedeného v prílohe III a IV a voči preprave odpadu určeného na zhodnotenie neuvedeného v týchto prílohách určeného pre zariadenie, ktoré využíva dočasnú výnimku z určitých ustanovení smernice 96/61/ES, a to počas obdobia, keď sa na príslušné zariadenie miesta určenia vzťahuje táto dočasná výnimka.

2.   Do 31. decembra 2012 bude každá preprava odpadu určeného na zhodnotenie uvedeného v prílohe III do Poľska podliehať postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu podľa hlavy II.

Odchylne od článku 12 príslušné orgány môžu do 31. decembra 2007 namietať voči preprave nasledujúceho odpadu určeného na zhodnotenie uvedeného v prílohe III a IV na zhodnotenie, rešpektujúc pri tom dôvody na namietanie uvedené v článku 11:

 

B2020 a GE 020 (odpadové sklo)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 and GH013 (odpadové pevné plasty)

 

B3020 (odpadový papier)

 

B3140 (odpadové pneumatiky)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 a A1030 (len zarážky týkajúce sa arzénu a ortuti)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 [uplatňuje sa len vzhľadom na polychlórované naftalény (PCN)]

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Okrem odpadového skla, odpadového papiera a odpadových pneumatík možno túto lehotu predĺžiť najneskôr do 31. decembra 2012 postupom uvedeným v článku 18 ods. 3 smernice 2006/12/ES.

Odchylne od článku 12 príslušné orgány môžu do 31. decembra 2012 namietať v súlade s dôvodmi na namietanie ustanovenými v článku 11 voči preprave do Poľska:

a)

nasledujúceho odpadu na zhodnotenie uvedeného v prílohe IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, okrem polychlórovaných naftalénov (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

a

b)

odpadu na zhodnotenie neuvedeného v prílohách.

Odchylne od článku 12 príslušné orgány budú namietať voči preprave odpadu určeného na zhodnotenie uvedeného v prílohe III a IV a voči preprave odpadu určeného na zhodnotenie, neuvedeného v týchto prílohách určeného pre zariadenie, ktoré využíva dočasnú výnimku z určitých ustanovení smernice 96/61/ES, a to počas obdobia, keď sa na príslušné zariadenie miesta určenia vzťahuje táto dočasná výnimka.

3.   Do 31. decembra 2011 bude každá preprava odpadu určeného na zhodnotenie uvedeného v prílohe III a IV na územie Slovenska, ako aj preprava odpadu určeného na zhodnotenie neuvedeného v týchto prílohách podliehať postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu podľa hlavy II.

Odchylne od článku 12 príslušné orgány budú namietať voči preprave odpadu určeného na zhodnotenie uvedeného v prílohe III a IV a voči preprave odpadu určeného na zhodnotenie, neuvedeného v týchto prílohách určeného pre zariadenie, ktoré využíva dočasnú výnimku z určitých ustanovení smernice Rady 94/67/ES (23) a smernice 96/61/ES, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (24) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23 októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (25), a to počas obdobia, keď sa na príslušné zariadenie miesta určenia vzťahuje táto dočasná výnimka.

4.   Do 31. decembra 2014 všetky prepravy odpadu na zhodnotenie do Bulharska uvedené v prílohe III podliehajú postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu v súlade s hlavou II.

Odchylne od článku 12 môžu príslušné bulharské orgány do 31. decembra 2009 vzniesť námietky voči prepravám do Bulharska nasledujúceho odpadu určeného na zhodnotenie uvedeného v prílohách III a IV v súlade s dôvodmi na námietky uvedenými v článku 11:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 a A1030 (iba zarážky vzťahujúce sa na arzén a ortuť)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 [(uplatňuje sa len v prípade polychlórovaných naftalénov (PCN)]

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Toto obdobie môže byť predĺžené najviac do 31. decembra 2012 v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 3 smernice 2006/12/ES.

Odchylne od článku 12 môžu príslušné bulharské orgány do 31. decembra 2009 vzniesť námietky v súlade s dôvodmi pre námietky uvedenými v článku 11 voči prepravám do Bulharska:

a)

nasledujúceho odpadu na zhodnotenie uvedeného v prílohe IV:

 

A3030

 

A2050

 

A3180, okrem polychlórovaných naftalénov (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

a

b)

odpadu na zhodnotenie, ktorý nie je uvedený v prílohách.

Odchylne od článku 12 príslušné bulharské orgány vznášajú námietky voči prepravám odpadu na zhodnotenie uvedeného v prílohách III a IV a prepravám odpadu na zhodnotenie neuvedeného v týchto prílohách, ktorý je určený pre zariadenie využívajúce dočasnú výnimku z určitých ustanovení smernice 96/61/ES alebo smernice 2001/80/ES počas obdobia, v ktorom sa dočasná výnimka uplatňuje na zariadenie v krajine určenia.

5.   Do 31. decembra 2015 všetky prepravy odpadu na zhodnotenie do Rumunska uvedené v prílohe III podliehajú postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu v súlade s hlavou II.

Odchylne od článku 12 môžu príslušné rumunské orgány do 31. decembra 2011 vzniesť námietky voči prepravám do Rumunska nasledujúceho odpadu určeného na zhodnotenie uvedeného v prílohách III a IV v súlade s dôvodmi na námietky uvedenými v článku 11:

 

B2070

 

B2100, okrem odpadu z hliníku

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 a A1030 (iba zarážky vzťahujúce sa na arzén, ortuť a tálium)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180 [uplatňuje sa len v prípade polychlórovaných naftalénov (PCN)]

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

Toto obdobie môže byť predĺžené najviac do 31. decembra 2015 v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 3 smernice 2006/12/ES.

Odchylne od článku 12 môžu príslušné rumunské orgány do 31. decembra 2011 vzniesť námietky v súlade s dôvodmi na námietky uvedenými v článku 11 voči prepravám do Rumunska:

a)

nasledujúceho odpadu na zhodnotenie uvedeného v prílohe IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, okrem polychlórovaných naftalénov (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

a

b)

odpadu na zhodnotenie, ktorý nie je uvedený v prílohách.

Toto obdobie môže byť predĺžené najviac do 31. decembra 2015 v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 3 smernice 2006/12/ES.

Odchylne od článku 12 príslušné rumunské orgány vznášajú námietky voči prepravám odpadu na zhodnotenie uvedeného v prílohách III a IV a prepravám odpadu na zhodnotenie neuvedeného v týchto prílohách, ktorý je určený pre zariadenie využívajúce dočasnú výnimku z určitých ustanovení smernice 96/61/ES, smernice 2000/76/ES alebo smernice 2001/80/ES počas obdobia, v ktorom sa dočasná výnimka uplatňuje na zariadenie v krajine určenia.

6.   Ak sa odkazuje v tomto článku na hlavu II v súvislosti s odpadom uvedeným v prílohe III, článok 3 ods. 2, článok 4 bod 5 druhý pododsek a články 6, 11, 22, 23, 24, 25 a 31 sa neuplatnia.

Článok 64

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 12. júla 2007.

2.   Ak by bol dátum pristúpenia Bulharska alebo Rumunska neskorší, než je dátum uplatňovania určený v odseku 1, článok 63 ods. 4 a 5 sa odchylne od odseku 1 tohto článku uplatňuje od dátumu pristúpenia.

3.   Článok 26 ods. 4 možno na základe dohody príslušných členských štátov uplatňovať už pred 12. júlom 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 14. júna 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 108, 30.4.2004, s. 58.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. novembra 2003 (Ú. v. EÚ C 87 E, 7.4.2004, s. 281), spoločná pozícia Rady z 24. júna 2005 (Ú. v. EÚ C 206 E, 23.8.2005, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 29. mája 2006.

(3)  Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 (Ú. v. ES L 349, 31.12.2001, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 310, 3.12.1994, s. 70.

(5)  Ú. v. ES L 156, 23.6.1999, s. 37.

(6)  Ú. v. ES L 39, 16.2.1993, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 39, 16.2.1993, s. 3.

(8)  Ú. v. ES L 272, 4.10.1997, s. 45.

(9)  Ú. v. ES L 22, 24.1.1997, s. 14.

(10)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 416/2005 (Ú. v. EÚ L 66, 12.3.2005, s. 10).

(11)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.

(12)  Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

(13)  Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(15)  Ú. v. ES L 35, 12.2.1992, s. 24.

(16)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20. Smernica zmenená a doplnená smernicou 94/31/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 28).

(17)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(18)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 215/2006 (Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2006, s. 11).

(19)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(20)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

(21)  Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Ú. v. ES L 203, 28.7.2001, s. 18).

(22)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(23)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 34.

(24)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.

(25)  Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA IA

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA IB

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA IC

KONKRÉTNE INFORMÁCIE NA VYPLNENIE DOKLADU O OZNÁMENÍ A DOKLADU O POHYBE


PRÍLOHA II

INFORMÁCIE A DOKLADY TÝKAJÚCE SA OZNÁMENIA

Časť 1.   INFORMÁCIE UVEDENÉ NA ALEBO PRILOŽENÉ K DOKLADU O OZNÁMENÍ:

1.

Poradové číslo alebo iné akceptované označenie dokladu o oznámení a celkový plánovaný počet prepráv.

2.

Meno/názov oznamovateľa, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, IČO a kontaktná osoba.

3.

Ak oznamovateľ nie je pôvodcom: meno/názov pôvodcu (pôvodcov), adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa a kontaktná osoba.

4.

Meno/názov obchodníka (obchodníkov) alebo makléra (maklérov), adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa a kontaktná osoba, ak ich oznamovateľ splnomocnil podľa bodu 15 článku 2.

5.

Názov zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, IČO, kontaktná osoba, použité technológie a prípadný stav predchádzajúceho súhlasu podľa článku 14.

Ak je odpad určený na činnosti predbežného zhodnotenia alebo zneškodnenia, uvedú sa podobné informácie o všetkých zariadeniach, v ktorých sa predpokladá výkon následných činností predbežného a iného než predbežného zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Ak je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu uvedené v kategórii 5 prílohy I k smernici Rady 96/61/ES, predloží sa dôkaz (napr. vyhlásenie, ktorým sa potvrdí jeho existencia) o platnom povolení v zmysle článku 4 a 5 tejto smernice.

6.

Meno/názov príjemcu, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, IČO a kontaktná osoba.

7.

Plánovaný dopravca (dopravcovia) a/alebo mená ich zástupcov (zástupcu), adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, IČO a kontaktná osoba.

8.

Krajina odoslania a príslušný orgán.

9.

Krajina tranzitu a príslušné orgány.

10.

Krajina určenia a príslušný orgán.

11.

Samostatné oznámenie alebo všeobecné oznámenie. V prípade všeobecného oznámenia požadované obdobie platnosti.

12.

Predpokladaný dátum (dátumy) začatia prepravy.

13.

Predpokladaný spôsob dopravy.

14.

Plán smerovania (miesto výstupu z a vstupu do každej dotknutej krajiny, vrátane colných úradov pre vstup, resp. výstup, resp. vývoz zo Spoločenstva) a plánovaná prepravná trasa (trasa medzi vstupnými a výstupnými bodmi) vrátane možných alternatív, ako aj v prípade nepredvídateľných okolností.

15.

Dôkaz o registrácii dopravcu (dopravcov) na dopravu odpadu (napr. vyhlásenie potvrdzujúce jeho existenciu).

16.

Označenie odpadu v príslušnom zozname, zdroj (zdroje), opis, zloženie a všetky nebezpečné vlastnosti. V prípade odpadu z rôznych zdrojov aj podrobný rozpis odpadu.

17.

Odhadované maximálne a minimálne množstvo.

18.

Predpokladaný spôsob balenia.

19.

Špecifikácia činnosti (činností) zhodnotenia alebo zneškodnenia, ako sa uvádzajú v prílohách IIA a IIB k smernici 2006/12/ES.

20.

Ak je odpad určený na zhodnotenie:

a)

plánovaný spôsob zneškodnenia nezhodnotiteľnej frakcie po zhodnotení;

b)

množstvo zhodnoteného materiálu v pomere k nezhodnotiteľnému odpadu;

c)

odhadovaná hodnota zhodnoteného materiálu;

d)

náklady na zhodnotenie a náklady na zneškodnenie nezhodnotiteľnej frakcie.

21.

Dôkaz o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám (napr. vyhlásenie potvrdzujúce jeho existenciu).

22.

Dôkaz o uzatvorení zmluvy (alebo vyhlásenie potvrdzujúce jej existenciu) medzi oznamovateľom a príjemcom o zhodnotení alebo zneškodnení odpadu, ktorá sa uzavrela a je účinná v čase oznámenia, ako sa vyžaduje v článku 4 bode 4 druhom pododseku a v článku 5.

23.

Kópia zmluvy alebo dôkazu o zmluve (alebo vyhlásenie potvrdzujúce jej existenciu) uzatvorenej medzi pôvodcom, novým pôvodcom alebo zariadením na zber odpadu a maklérom alebo obchodníkom v prípade, keď maklér alebo obchodník koná ako oznamovateľ.

24.

Dôkaz o finančnej zábezpeke alebo rovnocennom poistení (alebo vyhlásenie potvrdzujúce ich existenciu, ak to povolí príslušný orgán) zložených a účinných v čase oznámenia alebo ak to príslušný orgán, ktorý schvaľuje finančnú zábezpeku alebo rovnocenné poistenie povolí, najneskôr pri začatí prepravy, ako sa vyžaduje v článku 4 bode 5 druhom pododseku a v článku 6.

25.

Vyhlásenie oznamovateľa, že podľa jeho najlepšieho vedomia sú uvedené informácie úplné a pravdivé.

26.

Ak oznamovateľ nie je pôvodcom podľa článku 2 bodu 15 písm. a) bodu i), zabezpečí, aby pôvodca alebo jedna z osôb uvedených v článku 2 bode 15 písm. a) bode ii) alebo iii) takisto podpísala doklad o oznámení uvedený v prílohe IA, ak je to možné.

Časť 2.   INFORMÁCIE UVEDENÉ NA ALEBO PRILOŽENÉ K DOKLADU O POHYBE:

Uviesť všetky informácie z časti 1 aktualizované v súlade s nižšie uvedenými bodmi spolu s ďalšími špecifikovanými doplňujúcimi informáciami:

1.

Poradové číslo a celkový počet prepráv.

2.

Dátum začatia prepravy.

3.

Spôsob (spôsoby) dopravy.

4.

Meno/názov dopravcu (dopravcov), adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa.

5.

Plán smerovania (miesto výstupu a vstupu v každej dotknutej krajine vrátane colných úradov pre vstup, resp. výstup, resp. vývoz zo Spoločenstva) a plánovaná prepravná trasa (trasa medzi vstupnými a výstupnými bodmi) vrátane možných alternatív, ako aj v prípade nepredvídateľných okolností.

6.

Množstvá.

7.

Spôsob balenia.

8.

Osobitné požiadavky, ktoré musí dopravca (dopravcovia) dodržať.

9.

Vyhlásenie oznamovateľa, že sa získali všetky potrebné súhlasy od príslušných orgánov dotknutých krajín. Toto vyhlásenie musí byť podpísané oznamovateľom.

10.

Príslušné podpisy pre každý prechod držby.

Časť 3.   DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A DOKUMENTÁCIA, KTORÉ MÔŽU VYŽADOVAŤ PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY:

1.

Druh a obdobie platnosti oprávnenia, na základe ktorého je prevádzkované zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu.

2.

Kópia povolenia vydaného v súlade s článkami 4 a 5 smernice 96/61/ES.

3.

Informácie o opatreniach prijatých na zabezpečenie bezpečnosti dopravy.

4.

Dopravná vzdialenosť (vzdialenosti) medzi oznamovateľom a zariadením vrátane možných alternatívnych trás, ako aj pre prípad nepredvídateľných okolností a v prípade intermodálnej dopravy miesto, na ktorom sa uskutoční prekládka.

5.

Informácie o nákladoch dopravy medzi oznamovateľom a zariadením.

6.

Kópia registrácie dopravcu (dopravcov) vzhľadom na dopravu odpadu.

7.

Chemická analýza zloženia odpadu.

8.

Opis procesu vzniku odpadu.

9.

Opis procesu úpravy v prijímajúcom zariadení.

10.

Finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie alebo ich kópia.

11.

Informácie o výpočte finančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia, ako sa požaduje v článku 4 bode 5 druhom pododseku a v článku 6.

12.

Kópia zmlúv uvedených v časti 1 bodoch 22 a 23.

13.

Kópia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám

14.

Akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa posúdenia oznámenia v zmysle tohto nariadenia a požiadaviek vnútroštátnych právnych predpisov.


PRÍLOHA III

ZOZNAM ODPADOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE USTANOVENÉ V ČL ÁNKU 18

(„ZELENÝ“ ZOZNAM ODPADOV) (1)

Nezávisle od toho, či sú odpady uvedené v tomto zozname alebo nie, nemusia podliehať všeobecnej požiadavke na informácie ustanovenej v článku 18, ak sú tieto odpady kontaminované inými materiálmi v miere, ktorá

a)

dostatočne zvyšuje riziká súvisiace s odpadom, aby tento odpad bol vhodný na podstúpenie postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu, pri zohľadnení nebezpečných vlastností uvedených v prílohe III k smernici Rady 91/689/EHS, alebo

b)

znemožňuje zhodnotenie odpadov spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia.

Časť I

Nasledujúce odpady podliehajú všeobecným požiadavkám na informácie ustanoveným v článku 18:

Odpady uvedené v prílohe IX k Bazilejskému dohovoru (2).

Na účely tohto nariadenia:

a)

Každý odkaz na zoznam A prílohy IX k Bazilejskému dohovoru sa pokladá za odkaz na prílohu IV k tomuto nariadeniu.

b)

V položke B1020 Bazilejského dohovoru pojem „v kompaktnej forme“ zahŕňa všetky kovové nedisperzné (3) formy šrotu uvedené v tejto položke.

c)

Časť položky B1100 Bazilejského dohovoru, ktorá odkazuje na „Trosky zo spracovania medi“ atď. neplatí, a miesto nej platí položka (OECD) GB040 z časti II.

d)

Položka B1110 Bazilejského dohovoru neplatí a miesto nej platia položky (OECD) GC010 a GC020 z časti II.

e)

Položka B2050 Bazilejského dohovoru neplatí a miesto nej platí položka (OECD) GG040 z časti II.

f)

Predpokladá sa, že odkaz v položke B3010 Bazilejského dohovoru na odpady z fluórovaných polymérov zahŕňa aj polyméry a kopolyméry fluórovaného etylénu (PTFE).

Časť II

Nasledujúce odpady taktiež podliehajú všeobecným požiadavkám na informácie ustanoveným v článku 18:

Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov

GB040

7112

262030

262090

Trosky z výroby a spracovania drahých kovov a medi určené na ďalšie zušľachťovanie

Ostatné odpady obsahujúce kovy

GC010

 

Elektrické montážne celky skladajúce sa iba z kovov alebo zliatin

GC020

 

Elektronický šrot (napr. dosky s plošnými spojmi, elektronické súčiastky, drôty atď.) a demontované elektronické súčiastky vhodné na zhodnotenie drahých a iných kovov

GC030

ex ex 890800

Plavidlá a ostatné plávajúce zariadenia určené na demontáž dôsledne zbavené nákladu a iných materiálov vznikajúcich pri ich prevádzke, ktoré by mohli byť zaradené do kategórie nebezpečných látok alebo odpadu

GC050

 

Použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania (FCC) (napr.: oxid hlinitý, zeolity)

Odpad zo skla v nedisperznej forme

GE020

ex ex7001

ex ex 701939

Odpad zo sklených vlákien

Keramický odpad v nedisperznej forme

GF010

 

Odpad z keramických výrobkov, ktoré boli po vytvarovaní vypálené, vrátane keramických nádob (pred alebo po použití)

Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály

GG030

ex ex 2621

Popol z pecí a troska z uhoľných tepelných elektrární

GG040

ex ex 2621

Popolček z uhoľných tepelných elektrární

Tuhé odpady z plastov

GH013

391530

ex ex 390410- 40

Polyméry vinylchloridu

Odpady z procesov kožiarenského priemyslu a z používania kože

GN010

ex ex 050200

Odpad zo štetín a srsti ošípaných, prasiat alebo diviakov alebo zo srsti jazvecov alebo iných srstí používaných na výrobu kief

GN020

ex ex 050300

Odpad z vlásia (konský vlas), zľahnutý alebo nie, s podložkou alebo bez podložky

GN030

ex ex 050590

Odpad z koží a iných častí vtáčích tiel, s perím alebo páperím, a perie alebo časť peria (aj pristrihnuté) a páperie, iba čistené, dezinfikované alebo ošetrené na uskladnenie


(1)  Tento zoznam pochádza z rozhodnutia OECD prílohy 3.

(2)  Príloha IX k Bazilejskému dohovoru sa uvádza v tomto nariadení v prílohe V časti 1 zozname B.

(3)  Pojem „nedisperzné“ nezahŕňa žiaden odpad vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhej látky obsahujúci v nádobe uzavreté nebezpečné odpadové kvapaliny.

PRÍLOHA IIIA

ZMESI DVOCH ALEBO VIACERÝCH ODPADOV UVEDENÝCH V PRÍLOHE III A NEZARADENÝCH POD JEDNOU POLOŽKOU, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 3 ODS. 2

PRÍLOHA IIIB

ĎALŠIE ODPADY ZO ZELENÉHO ZOZNAMU ČAKAJÚCE NA ZARADENIE DO PRÍSLUŠNÝCH PRÍLOH K BAZILEJSKÉMU DOHOVORU ALEBO ROZHODNUTIU RADY OECD, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 58 ODS. 1 PÍSM. B)


PRÍLOHA IV

ZOZNAM ODPADOV, KTORÉ PODLIEHAJÚ POSTUPU PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO OZNÁMENIA A SÚHLASU („ŽLTÝ“ ZOZNAM ODPADOV) (1)

Časť I

Nasledujúce odpady podliehajú postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu:

Odpady uvedené v prílohe II a VIII k Bazilejskému dohovoru (2),

Na účely tohto nariadenia:

a)

Každý odkaz na zoznam B prílohy VIII k Bazilejskému dohovoru sa rozumie ako odkaz na prílohu III k tomuto nariadeniu.

b)

V položke A1010 Bazilejského dohovoru pojem „okrem odpadov výslovne uvedených v zozname B (prílohe IX)“ je odkaz na položku B1020 Bazilejského dohovoru, ako aj na poznámku k položke B1020 v prílohe k tomuto nariadeniu časti I písm. b).

c)

položky A1180 a A2060 Bazilejského dohovoru neplatia a podľa vhodnosti namiesto nich platia položky OECD GC010, GC020 a GC040 z prílohy III časti II,

d)

položka A4050 Bazilejského dohovoru zahŕňa aj použité kotlové výstelky z vytavovania hliníka, pretože obsahujú anorganické kyanidy z položky Y33. Ak sa tieto kyanidy zničia, použité kotlové výstelky sa priradia k časti II položke AB120, pretože obsahujú anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého z položky Y32.

Časť II

Nasledujúce odpady taktiež podliehajú postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu:

Odpady s obsahom kovov

AA010

261900

Troska, okuje/okoviny a ostatný odpad z výroby železa alebo ocele (3)

AA060

262050

Popoly a zvyšky s obsahom vanádu (3)

AA190

810420ex ex 810430

Odpady a šrot s obsahom horčíka, ktorý je horľavý, samozápalný alebo, ak príde do styku s vodou, uvoľňuje horľavé plyny v nebezpečných množstvách

Odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály

AB030

 

Odpad z povrchovej úpravy kovov zo systémov, ktoré nie sú na báze kyanidu

AB070

 

Piesok používaný v zlievarenských prevádzkach

AB120

ex ex 281290ex ex 3824

Anorganické zlúčeniny halogenidov nešpecifikované ani nezaradené inde

AB130

 

Použitý oceľový otryskovací materiál

AB150

ex ex 382490

Nerafinovaný siričitan vápenatý a síran vápenatý z odsírovania dymových plynov (ODP)

Odpady obsahujúce najmä organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály

AC060

ex ex 381900

Hydraulické kvapaliny

AC070

ex ex 381900

Brzdové kvapaliny

AC080

ex ex 382000

Nemrznúce kvapaliny

AC150

 

Fluórchlóruhľovodíky

AC160

 

Halóny

AC170

ex ex 440310

Odpady zo spracovania korku a dreva

AC250

 

Povrchovo aktívne látky (surfaktanty)

AC260

ex ex 3101

Hnojovica a hnoj z chovu ošípaných

AC270

 

Kaly z čističiek odpadových vôd

Odpady, ktoré môžu obsahovať anorganické alebo organické zložky

AD090

ex ex 382490

Odpady z výroby, prípravy a použitia reprografických a fotografických chemikálií a materiálov nešpecifikovaných a nezaradených inde

AD100

 

Odpady z povrchovej úpravy plastov bez použitia kyanidov

AD120

ex ex 391400ex ex 3915

Iontomeničové živice

AD150

 

V prírode sa vyskytujúci organický materiál používaný ako filtračná hmota (ako napríklad biologické filtre)

Odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály

RB020

ex ex 6815

Keramické vlákna s podobnými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami ako azbest


(1)  Tento zoznam pochádza z rozhodnutia OECD prílohy 4.

(2)  Príloha VIII k Bazilejskému dohovoru sa v tomto nariadení uvádza v prílohe V časti 1 zozname A. Príloha II k Bazilejskému dohovoru obsahuje nasledujúce položky:

Y46 Odpad zozbieraný z domácností, ak nie je príslušne klasifikovaný pod jednou položkou v prílohe III.

Y47 Zvyšky zo spaľovania odpadov z domácností.

(3)  Tento zoznam zahŕňa odpady vo forme popola, zvyškov, trosiek, okují, sterov, okovín, prachu, kalov a koláčov, ak sa materiál výslovne neuvádza inde.

PRÍLOHA IVA

ODPAD UVEDENÝ V PRÍLOHE III, AVŠAK PODLIEHAJÚCI POSTUPU PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO OZNÁMENIA A SÚHLASU (ČLÁNOK 3 ODS. 3)


PRÍLOHA V

ODPAD PODLIEHAJÚCI ZÁKAZU VÝVOZU PODĽA ČLÁNKU 36

ÚVODNÉ POZNÁMKY

1.

Táto príloha platí bez toho, aby boli dotknuté smernice 91/689/EHS a 2006/12/ES.

2.

Táto príloha sa skladá z troch častí, z ktorých časti 2 a 3 platia iba v prípade, ak neplatí časť 1. Takže pri určovaní, či je konkrétny odpad uvedený v tejto prílohe, sa musí uskutočniť počiatočná kontrola, či sa odpad uvádza v časti 1 tejto prílohy, a ak nie, či sa uvádza v časti 2, a ak nie, či sa uvádza v časti 3.

Časť 1 je rozdelená do dvoch podčastí: zoznam A uvádza odpady, ktoré sú podľa článku 1 ods. 1 písm. a) Bazilejského dohovoru zaradené ako nebezpečné, takže sa na ne vzťahuje zákaz vývozu, a zoznam B uvádza odpady, na ktoré sa nevzťahuje článok 1 ods. 1 písm. a) Bazilejského dohovoru, takže sa na ne nevzťahuje zákaz vývozu.

Ak sa teda odpad uvádza v časti 1, musí sa skontrolovať z dôvodu istoty, či je uvedený v zozname A alebo v zozname B. Iba ak sa druh odpadu neuvádza v zozname A alebo zozname B v časti 1, musí sa skontrolovať z dôvodu istoty, či je uvedený medzi nebezpečným odpadom uvedeným v časti 2 (t. j. druhy odpadov označené hviezdičkou) alebo v časti 3. Ak áno, vzťahuje sa naň zákaz vývozu.

3.

Na odpady uvedené v zozname B v časti 1 alebo uvedené medzi odpadom nezaradeným ako nebezpečný v časti 2 (t. j. odpady neoznačené hviezdičkou), sa vzťahuje zákaz vývozu, ak sú kontaminované inými materiálmi do miery, ktorá

a)

dostatočne zvyšuje riziká súvisiace s odpadom, aby tento odpad bol vhodný na podstúpenie postupu vyžadujúceho predchádzajúce písomné oznámenie a súhlas, pri zohľadnení nebezpečných vlastností uvedených v prílohe III k smernici 91/689/EHS, alebo

b)

znemožňuje zhodnotenie odpadu spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia.

Časť 1 (1)

Zoznam A (Príloha VIII k Bazilejskému dohovoru)

A1   KOVOVÝ ODPAD A ODPAD S OBSAHOM KOVOV

A1010

Kovový odpad a odpad s obsahom zliatin niektorého z nasledujúcich prvkov:

antimón

arzén

berýlium

kadmium

olovo

ortuť

selén

telúr

tálium

okrem odpadov výslovne uvedených v zozname B.

A1020

Odpad s obsahom zložiek alebo prímesí niektorej z nasledujúcich látok okrem kovového odpadu v pevnej celistvej forme:

antimón, zlúčeniny antimónu

berýlium, zlúčeniny berýlia

kadmium, zlúčeniny kadmia

olovo, zlúčeniny olova

selén, zlúčeniny selénu

telúr, zlúčeniny telúru

A1030

Odpady s obsahom zložiek alebo prímesí niektorej z nasledujúcich látok:

arzén, zlúčeniny arzénu

ortuť, zlúčeniny ortuti

tálium, zlúčeniny tália

A1040

Odpady s obsahom niektorej z nasledujúcich zložiek:

karbonyly kovov

zlúčeniny šesťmocného chrómu

A1050

Galvanické kaly

A1060

Odpadové moridlá z morenia kovov

A1070

Výluhy zo spracovania zinku, prach a kaly, ako napríklad jarosit, hematit atď.

A1080

Zvyšky zinkového odpadu nezahrnuté do zoznamu B, ktoré obsahujú olovo a kadmium v koncentráciách dostatočných na to, aby vykazovali vlastnosti podľa prílohy III

A1090

Popol zo spaľovania izolovaného medeného drôtu

A1100

Prach a zvyšky zo systémov na čistenie plynu z taviacich pecí na meď

A1110

Použité elektrolytické roztoky z elektrolytickej rafinácie medi a z prevádzok na elektrolytickú výrobu medi

A1120

Odpadové kaly s výnimkou anódových kalov z elektrolytických rafinačných systémov v elektrolytickej rafinácii medi a prevádzkach na elektrolytickú výrobu medi

A1130

Použité roztoky na leptanie obsahujúce rozpustenú meď

A1140

Odpadové katalyzátory chloridu meďnatého a katalyzátory kyanidu meďnatého

A1150

Popol vzácnych kovov zo spaľovania dosiek s plošnými spojmi nezaradený do zoznamu B (2)

A1160

Odpadové olovené akumulátory, celé alebo rozdrvené

A1170

Netriedené odpadové akumulátory s výnimkou zmesí akumulátorov zo zoznamu B. Odpadové akumulátory nešpecifikované v zozname B obsahujúce zložky z prílohy I v takom rozsahu, ktorý spôsobuje, že sú nebezpečné

A1180

Odpadové elektrické alebo elektronické zariadenia alebo šrot (3) obsahujúce také zložky ako sú akumulátory a iné batérie zaradené do zoznamu A, ortuťové spínače, sklo z obrazoviek a iné aktivované sklo a PCB kondenzátory alebo kontaminované zložkami uvedenými v prílohe I (napr. kadmium, ortuť, olovo, polychlórované bifenyly) v takom rozsahu, že nadobúdajú niektorú z vlastností obsiahnutých v prílohe III (pozri príslušnú položku v zozname B, B1110) (4)

A1190

Odpadové kovové káble pokryté alebo izolované plastmi, ktoré obsahujú alebo sú kontaminované uhoľným dechtom, PCB (5), olovom, kadmiom, inými zlúčeninami organických halogénov alebo inými zložkami uvedenými v prílohe I, v takom rozsahu, že vykazujú vlastnosti uvedené v prílohe III

A2   ODPADY OBSAHUJÚCE NAJMÄ ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÉ MÔŽU OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICKÉ MATERIÁLY

A2010

Odpad zo skla z obrazoviek a iných druhov aktivovaného skla

A2020

Odpad z anorganických zlúčenín fluóru vo forme kvapalín alebo kalov okrem takýchto odpadov vymenovaných v zozname B

A2030

Odpad z katalyzátorov okrem podobných odpadov vymenovaných v zozname B

A2040

Sadrový odpad vznikajúci z procesov v chemickom priemysle v prípade, že obsahuje zložky z prílohy I v takom rozsahu, že vykazuje vlastnosti nebezpečného odpadu uvedeného v prílohe III (pozri príslušnú položku v zozname B, B2080)

A2050

Azbestový odpad (prach a vlákna)

A2060

Popolček z uhoľných elektrární obsahujúci látky uvedené v prílohe I v koncentráciách spôsobujúcich nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe III (pozri príslušnú položku v zozname B, B2050)

A3   ODPADY OBSAHUJÚCE NAJMÄ ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÉ MÔŽU OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ MATERIÁLY

A3010

Odpad z výroby a spracovania ropného koksu a bitúmenu

A3020

Odpadové minerálne oleje nevhodné na ich pôvodne určené využitie

A3030

Odpady, ktoré obsahujú, pozostávajú z alebo sú kontaminované kalmi z olovnatých antidetonačných zlúčenín

A3040

Odpadové tepelné médiá (používané na prenos tepla)

A3050

Odpady z výroby, prípravy a používania živíc, latexu, plastifikátorov, lepidiel/spojív okrem podobných odpadov vymenovaných v zozname B (pozri príslušnú položku v zozname B, B4020)

A3060

Nitrocelulózový odpad

A3070

Odpadové fenoly, fenolové zlúčeniny vrátane chlórfenolu vo forme kvapalín alebo kalov

A3080

Odpadové étery nezahrňujúce étery vymenované v zozname B

A3090

Odpad z koží vo forme prachu, popola, kalov a múčok, ak obsahuje zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy (pozri príslušnú položku v zozname B, B3100)

A3100

Odrezky a iný odpad z koží alebo syntetickej kože nevhodný na výrobu kožených výrobkov obsahujúci zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy (pozri príslušnú položku v zozname B, B3090)

A3110

Odpady zo spracovania surových koží obsahujúce zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy, prípadne infekčné látky (pozri príslušnú položku v zozname B, B3110)

A3120

Vláknitý prach – ľahká frakcia z drvenia

A3130

Odpad z organických zlúčenín fosforu

A3140

Odpad z nehalogenovaných organických rozpúšťadiel okrem takýchto odpadov vymenovaných v zozname B

A3150

Odpad z halogenovaných organických rozpúšťadiel

A3160

Odpad z halogenovaných alebo nehalogenovaných bezvodých destilačných zvyškov vznikajúcich v prevádzkach na regeneráciu organických rozpúšťadiel

A3170

Odpady vznikajúce pri výrobe alifatických halogénovaných uhľovodíkov (ako napríklad metylchlorid, dichlóretán, vinylchlorid, vinylidénchlorid, alylchlorid a epichlórhydrín)

A3180

Odpady, látky a výrobky obsahujúce, zložené z alebo kontaminované polychlórovaným bifenylom (PCB), polychlórovaným terfenylom (PCT), polychlórovaným naftalénom (PCN) alebo polybrómovaným bifenylom (PBB), prípadne inými polybrómovanými analógmi týchto zlúčenín s koncentráciou 50 mg/kg alebo viac (6)

A3190

Zvyšky dechtového odpadu (okrem asfaltových cementov) pochádzajúce z rafinácie, destilácie a akéhokoľvek pyrolytického spracovania organických materiálov

A3200

Bitúmenový materiál (asfaltový odpad) z výstavby a údržby ciest obsahujúci decht (pozri príslušnú položku v zozname B, B2130)

A4   ODPADY, KTORÉ MÔŽU OBSAHOVAŤ BUĎ ANORGANICKÉ, ALEBO ORGANICKÉ ZLOŽKY

A4010

Odpady z výroby, prípravy a používania farmaceutických výrobkov okrem podobných odpadov vymenovaných v zozname B

A4020

Klinické a príbuzné odpady, t. j. odpady vznikajúce pri lekárskych, ošetrovateľských, stomatologických, veterinárnych alebo podobných výkonoch a odpady vznikajúce v nemocniciach alebo iných zariadeniach počas vyšetrovania alebo liečby pacientov, prípadne počas výskumných projektov

A4030

Odpady z výroby, prípravy a využívania biocídov a fytofarmakologických prípravkov vrátane odpadov z pesticídov a herbicídov, ktoré nevyhovujú príslušným normám, sú po dátume spotreby (7) alebo sa nehodia na ich pôvodne určené využitie

A4040

Odpady z výroby, prípravy a využívania chemikálií na ochranu dreva (8)

A4050

Odpady, ktoré obsahujú, pozostávajú z alebo sú kontaminované niektorou z nasledujúcich látok:

anorganické kyanidy okrem zvyškov s obsahom vzácnych kovov v tuhej forme, ktoré obsahujú stopy anorganických kyanidov

organické kyanidy

A4060

Zmesi odpadových olejov/vody a uhľovodíkov/vody, emulzie

A4070

Odpady z výroby, prípravy a používania tlačových farieb, farbív, pigmentov, náterov, lakov, fermeží okrem podobných odpadov vymenovaných v zozname B (pozri príslušnú položku v zozname B, B4010)

A4080

Odpady výbušného charakteru (okrem takýchto odpadov vymenovaných v zozname B)

A4090

Odpadové kyslé a zásadité roztoky, okrem roztokov, ktoré sú vymenované v zodpovedajúcej položke zoznamu B (pozri príslušnú položku v zozname B, B2120)

A4100

Odpady zo zariadení na znižovanie priemyselného znečistenia určených na čistenie priemyselných odpadových plynov okrem takýchto odpadov vymenovaných v zozname B

A4110

Odpady, ktoré obsahujú, pozostávajú z alebo sú kontaminované nasledujúcimi látkami:

kongenormi polychlórovaného dibenzofuránu

kongenormi polychlórovaného dibenzodioxínu

A4120

Odpady, ktoré obsahujú peroxidy, pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované

A4130

Odpady z obalov a nádob obsahujúcich látky uvedené v prílohe I v koncentráciách, ktoré spôsobujú nebezpečné vlastnosti odpadov podľa prílohy III

A4140

Odpad pozostávajúci z alebo obsahujúci chemikálie nevyhovujúce príslušným normám alebo chemikálie po dátume spotreby (9), ktoré zodpovedajú kategóriám uvedeným v prílohe I a ktoré vykazujú vlastnosti nebezpečných odpadov podľa prílohy III.

A4150

Odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume, vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú stanovené a/alebo sú nové a ktorých účinky na zdravie človeka a/alebo na životné prostredie nie sú známe

A4160

Odpadové aktívne uhlie nezaradené do zoznamu B (pozri zodpovedajúcu položku v zozname B, B2060)

Zoznam B (Príloha IX k Bazilejskému dohovoru)

B1   KOVOVÉ ODPADY A ODPADY S OBSAHOM KOVOV

B1010

Kovové odpady a odpady s obsahom zliatiny kovov v kovovej nedisperznej forme:

vzácne kovy (zlato, striebro, skupina platiny, ale nie ortuť)

železný a oceľový šrot

medený šrot

niklový šrot

hliníkový šrot

zinkový šrot

cínový šrot

volfrámový šrot

molybdénový šrot

tantalový šrot

magnéziový šrot

kobaltový šrot

bizmutový šrot

titánový šrot

zirkónový šrot

mangánový šrot

germániový šrot

vanádový šrot

šrot z hafnia, india, nióbu, rénia a gália

tóriový šrot

odpad z kovov skupiny vzácnych zemín

chrómový šrot

B1020

Čistý nekontaminovaný kovový šrot, vrátane zliatin, v kompaktnej forme (plechy, platne, nosníky, tyče atď.)

anitimónový šrot

berýliový šrot

kadmiový šrot

olovený šrot (okrem olovených akumulátorov)

selénový šrot

telúrový šrot

B1030

Žiaruvzdorné zvyšky s obsahom kovov

B1031

Molybdén, volfrám, titán, tantal, niób a rénium a kovová zliatina v kovovej disperznej forme (kovový prášok) okrem odpadov špecifikovaných v zozname A pod položkou A1050, Galvanické kaly.

B1040

Odpadové komponenty zo zariadení na výrobu elektrickej energie nekontaminované mazivami, PCB alebo PCT v takom rozsahu, že by ich bolo možné pokladať za nebezpečné

B1050

Zmiešaný šrot z neželezných kovov z ťažkej frakcie, ktorý neobsahuje materiály uvedené v prílohe I v koncentráciách, ktoré stačia na to, aby preukázali vlastnosti uvedené v prílohe III (10)

B1060

Odpadový selén a telúr v kovovej elementárnej forme vrátane prášku

B1070

Odpad z medi a medených zliatin v disperznej forme, pokiaľ neobsahuje zložky uvedené v prílohe I v takom rozsahu, že vykazuje vlastnosti uvedené v prílohe III

B1080

Zinkový popol a zvyšky vrátane zvyškov zinkových zliatin v disperznej forme, pokiaľ neobsahujú zložky uvedené v prílohe I v takej koncentrácii, že vykazujú vlastnosti uvedené v prílohe III alebo vykazujú nebezpečnú vlastnosť H4.3 (11)

B1090

Odpadové akumulátory vyhovujúce príslušným normám okrem akumulátorov vyrobených z olova, kadmia alebo ortuti

B1100

Odpady s obsahom kovov, ktoré vznikajú pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov:

Tvrdý zinok

Troska obsahujúca zinok:

vrchná troska z galvanizácie zinkových platní (> 90 % Zn)

troska z tlakového liatia zinku (> 85 % Zn)

troska z galvanizácie zinkových platní ponorom (> 92 % Zn)

spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)

zinkové stery

Hliníkové stery okrem soľnej trosky

Troska zo spracovania medi určená na ďalšie spracovanie alebo zušľachťovanie, ktorá neobsahuje arzén, olovo alebo kadmium v takom rozsahu, aby vykazovala vlastnosti nebezpečného odpadu podľa prílohy III

Odpady zo žiaruvzdorných vymuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút

Troska zo spracovania vzácnych kovov určená na ďalšie zušľachťovanie

Cínová troska obsahujúca tantal s obsahom cínu nižším ako 0,5 %

B1110

Elektrické a elektronické zariadenia:

Elektronické zariadenia pozostávajúce iba z kovov alebo zliatin

Odpad z elektrických a elektronických zariadení alebo šrot (12)(vrátane dosiek s plošnými spojmi), ktorý neobsahuje také komponenty ako sú akumulátory a iné batérie zaradené do zoznamu A, ortuťové prepínače, sklo z obrazoviek, prípadne iné aktivované sklo a PCB kondenzátory, alebo nie je kontaminovaný zložkami uvedenými v prílohe I (napr. kadmium, ortuť, olovo, polychlórované bifenyly) alebo, z ktorých boli také zložky odstránené, a to v takom rozsahu, že nevykazujú žiadnu z vlastností uvedených v prílohe III (pozri príslušnú položku v zozname A, A1180)

Elektrické a elektronické zariadenia (vrátane dosiek s plošnými spojmi, elektronických súčiastok a drôtov) určené na priame opätovné použitie (13), a nie na recykláciu alebo konečné zneškodnenie (14)

B1115

Odpadové kovové káble pokryté alebo izolované plastmi, ktoré nie sú uvedené v zozname A položke A1190 okrem káblov určených na činnosti podľa prílohy IVA alebo na akékoľvek iné činnosti zneškodnenia, pri ktorých dochádza v ktorejkoľvek fáze k nekontrolovaným tepelným procesom, napríklad k otvorenému spaľovaniu

B1120

Odpadové katalyzátory okrem kvapalín používaných ako katalyzátory obsahujúcich niektoré z:

Prechodových kovových prvkov okrem odpadových katalyzátorov (odpadové katalyzátory, použité kvapalné katalyzátory alebo iné katalyzátory) v zozname A:

skandium

vanád

mangán

kobalt

meď

ytrium

niób

hafnium

volfrám

titán

chróm

železo

nikel

zinok

zirkónium

molybdén

tantal

rénium

Lantanoidov (kovy vzácnej zeminy):

lantán

prazeodým

samárium

gadolínium

dysprózium

erbium

yterbium

cér

neodým

európium

terbium

holmium

tálium

lutécium

B1130

Prečistené odpadové katalyzátory s obsahom vzácnych kovov

B1140

Zvyšky s obsahom vzácnych kovov v tuhej forme, ktoré obsahujú stopy anorganických kyanidov

B1150

Odpady zo vzácnych kovov a zliatin (zlato, striebro, platinová skupina, ale nie ortuť) v disperznej, nekvapalnej forme vo vhodnom obale a s vhodným označením

B1160

Popol vzácnych kovov zo spaľovania dosiek s plošnými spojmi (pozri príslušnú položku v zozname A, 1150)

B1170

Popol vzácnych kovov zo spaľovania fotografických filmov

B1180

Odpad z fotografických filmov s obsahom halogenidov a kovového striebra

B1190

Odpad z fotografického papiera s obsahom halogenidov striebra a kovového striebra

B1200

Granulovaná troska vznikajúca pri výrobe železa a ocele

B1210

Troska vznikajúca pri výrobe železa a ocele vrátane trosiek, ktoré sú zdrojom TiO2 a vanádu

B1220

Troska z výroby zinku, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (vyše 20 %), spracovávaná podľa technických noriem (napr. DIN 4301), najmä na účely stavebníctva

B1230

Okoviny z valcovania vznikajúce pri výrobe železa a ocele

B1240

Okoviny oxidu meďného

B1250

Odpadové motorové vozidlá po lehote použiteľnosti neobsahujúce kvapaliny ani iné nebezpečné zložky

B2   ODPADY OBSAHUJÚCE HLAVNE ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÉ MÔŽU OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICKÉ MATERIÁLY

B2010

Odpady z banských prevádzok v nedisperznej forme:

Odpad z prírodného grafitu

Bridlicový odpad, buď nahrubo opracovaný, alebo iba narezaný, pílou alebo iným spôsobom

Sľudový odpad

Leucitový, nefelínový odpad a odpad z nefelínového syenitu

Živcový odpad

Fluoritový (kazivcový) odpad

Odpad z kremeňa v tuhej forme okrem odpadov používaných v zlievarenských prevádzkach

B2020

Odpad zo skla v nedisperznej forme:

Sklené črepy a iný odpad zo skla okrem skla z obrazoviek a iných druhov aktivovaného skla

B2030

Keramické odpady v nedisperznej forme:

Cermetový odpad a šrot (kovovo-keramické zmesi)

Keramické vlákna nikde inde nešpecifikované ani nezaradené

B2040

Iné odpady pozostávajúce najmä z anorganických zložiek:

Čiastočne zušľachtený síran vápenatý vznikajúci pri odsírovaní spalín

Odpad zo sadrokartónových dosiek alebo platní pochádzajúci z demolácie budov

Troska z výroby medi, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (viac ako 20 %), spracovávaná podľa technických noriem (napr. DIN 4301 a DIN 8201), najmä na stavebné účely a na brúsny materiál

Síra v tuhej forme

Vápenec z výroby kyanamidu vápenatého (s pH nižším ako 9)

Chlorid sodný, draselný a vápenatý

Karborundum (karbid kremíka)

Betónový odpad

Sklený odpad obsahujúci lítium-tantal a lítium-niób

B2050

Popolček z uhoľných elektrární nezaradený do zoznamu A (pozri príslušnú položku v zozname A, A2060)

B2060

Odpadové aktívne uhlie neobsahujúce zložky z prílohy A v takej miere, že by vykazovalo vlastnosti z prílohy III, napríklad uhlie pochádzajúce z úpravy pitnej vody a výrobných procesov v potravinárskom priemysle a vo výrobe vitamínov (pozri príslušnú položku v zozname A, A4160)

B2070

Kal z fluoridu vápenatého

B2080

Sadrový odpad vznikajúci pri výrobných procesoch v chemickom priemysle, ktorý nie je zaradený do zoznamu A, A2040)

B2090

Odpad z anód z výroby ocele alebo hliníka vyrobených z petrolejového koksu alebo asfaltu a vyčistených podľa bežných technických noriem (okrem anód z chlórovej alkalickej elektrolýzy a z hutníckeho priemyslu)

B2100

Odpad z hydrátu hlinitého a oxidu hlinitého a rezíduá z výroby oxidu hlinitého okrem takých materiálov, ktoré sa používajú na čistenie plynu a pri vločkovacích a filtračných procesoch

B2110

Rezíduá bauxitu („červený kal“) (pH znížené na menej ako 11,5)

B2120

Odpadové kyslé alebo zásadité roztoky s pH vyšším ako 2 a nižším ako 11,5, ktoré nespôsobujú koróziu a nie sú ani inak nebezpečné (pozri príslušnú položku v zozname A, A4090)

B2130

Bitúmenový materiál (asfaltový odpad) z výstavby a údržby ciest neobsahujúci decht (15)(pozri príslušnú položku v zozname A, A3200)

B3   ODPADY OBSAHUJÚCE HLAVNE ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÉ MÔŽU OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ MATERIÁLY

B3010

Tuhý odpad z plastov:

Nasledujúce plastové materiály alebo zmesi plastových materiálov za predpokladu, že nie sú pomiešané s inými odpadmi a sú pripravené podľa špecifikácie:

Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov, zahrňujúci ale neobmedzujúci sa na nasledujúce (16):

etylén

styrén

polypropylén

polyetyléntereftalát

akrylonitril

butadién

polyacetály

polyamidy

polybutylén tereftalan

polykarbonáty

polyétery

polyfenylsulfidy

akrylátové polyméry

alkány C10- C13 (plastifikátory)

polyuretán (neobsahujúci CFC)

polysiloxány

polymetylmetakrylát

polyvinylalkohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetát

Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty vrátane nasledujúcich:

močovinovoformaldehydové živice

fenolformaldehydové živice

melamínformaldehydové živice

epoxidové živice

alkydové živice

polyamidy

Nasledujúce odpady z fluórovaných polymérov (17):

Perfluóroetylén/propylén (FEP)

Perfluóralkoxylalkán

Tetrafluóretylén/perfluórvinyléter (PFA)

Tetrafluóroetylén/perfluórmetylvinyléter (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidénfluorid (PVDF)

B3020

Papier, lepenka a odpady z výrobkov papierenského priemyslu Tieto materiály, za predpokladu, že nie sú pomiešané s nebezpečnými odpadmi:

Odpad a odrezky z papiera a lepenky z:

nebieleného papiera alebo lepenky, prípadne vlnitého papiera alebo lepenky

iného papiera alebo lepenky vyrobených najmä z bielenej buničiny vyrobenej chemickými postupmi nefarbenej v hmote

papiera alebo lepenky vyrobených najmä z buničiny vyrobenej mechanickým rozvláčňovaním (napr. noviny, časopisy a podobné tlačoviny)

iný, ale neobmedzujúci sa na

1.

laminovanú lepenku;

2.

netriedený zberový papier

B3030

Textilné odpady Nasledujúce materiály za predpokladu, že nie sú pomiešané s inými druhmi odpadov a sú pripravené na triedenie:

Odpad z výroby hodvábu (vrátane zámotkov nevhodných na zvíjanie, odpad z priadze a trhaný materiál)

nečesaný ani nemykaný

iný

Odpad z vlny alebo z jemnej či hrubej zvieracej srsti vrátane odpadu z priadze, avšak okrem trhaného materiálu

výčesky z vlny alebo jemnej zvieracej srsti

iný odpad z vlny alebo jemnej zvieracej srsti

odpad z hrubej zvieracej srsti

Odpad z bavlny (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

odpad z priadze (vrátane odpadu z nití)

trhaný materiál

iné

Ľanová kúdeľ a odpad

Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z pravého konope (Cannabis sativa L.)

Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z juty a iných textilných lykových vlákien [okrem ľanu, pravého konope a ramie (čínskej trávy)]

Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) zo sisalu a iných textilných vlákien rodu Agave

Kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z kokosu

Kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z manilskej konope (alebo Musa textilis Nee)

Kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z ramie a iné rastlinné textilné vlákna, ktoré inde nie sú špecifikované ani uvedené

Odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z chemických vlákien:

zo syntetických vlákien

z umelých vlákien

Obnosené šatstvo a iné opotrebované textilné výrobky

Použité handry, odpad z motúzov, povrazov, lán, šnúr a opotrebované výrobky z motúzov, povrazov, lán, šnúr, z textilných materiálov:

triedené

iné

B3035

Odpadové textilné podlahové krytiny, koberce

B3040

Odpady z gumy

Nasledujúce materiály za predpokladu, že nie sú pomiešané s inými odpadmi:

Odpad a odrezky z tvrdej gumy (napr. ebonitu)

Iné druhy odpadu z gumy (okrem takýchto odpadov špecifikovaných inde)

B3050

Nespracovaný odpad z korku a dreva:

Odpad z dreva zlisovaný alebo nezlisovaný do blokov, brikiet, granúl alebo podobných tvarov

Odpadový korok: drvený, granulovaný alebo mletý

B3060

Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárstve za predpokladu, že nie sú infekčné:

Vínny kal

Odpad zo sušených alebo sterilizovaných rastlín, zvyšky a vedľajšie produkty, buď vo forme granúl, alebo nie, prípadne v takej forme, aká sa používa v kŕmení hospodárskych zvierat, nešpecifikovaný a nezaradený inde

Degras: zvyšky vznikajúce pri úprave tukových látok alebo živočíšnych či rastlinných voskov

Odpad z kostí a rohov, nespracovaný, zbavený tuku, jednoducho upravený (ale nerezaný do tvaru), upravený kyselinou alebo deželatínovaný

Odpad z rýb

Škrupiny, plevy a šupy z kakaových bôbov a iný odpad

Iné odpady z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu okrem vedľajších produktov, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskú alebo živočíšnu spotrebu

B3065

Odpadové jedlé tuky a oleje živočíšneho alebo rastlinného pôvodu (napr. oleje na vyprážanie) pod podmienkou, že nevykazujú vlastnosti odpadov z prílohy III

B3070

Nasledujúce odpady:

Odpad z ľudských vlasov

Odpadová slama

Deaktivované mycélium plesní z výroby penicilínu využívané ako krmivo pre zvieratá

B3080

Odrezky a zvyšky gumového odpadu

B3090

Odrezky a iný odpad z kože alebo syntetickej kože nevhodný na výrobu kožených výrobkov okrem kalov neobsahujúcich zlúčeniny šesťmocného chrómu a biocídy (pozri príslušnú položku v zozname A, A3100)

B3100

Prach, popol, kaly alebo múčka z kože, ktoré neobsahujú zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy (pozri príslušnú položku v zozname A, A3090)

B3110

Odpad zo spracovania surových koží bez obsahu zlúčenín šesťmocného chrómu alebo biocídov, prípadne infekčných látok (pozri príslušnú položku v zozname A, A3110)

B3120

Odpady pozostávajúce z potravinárskych farbív

B3130

Odpadové polyméry éterov a odpadové monoméry éterov nezaradené medzi nebezpečné, ktoré nie sú schopné vytvárať peroxidy

B3140

Odpadové pneumatiky okrem pneumatík určených pre prevádzky podľa prílohy IVA

B4   ODPADY, KTORÉ MÔŽU OBSAHOVAŤ BUĎ ANORGANICKÉ, ALEBO ORGANICKÉ ZLOŽKY

B4010

Odpady pozostávajúce najmä z farieb na vodnej báze, latexových farieb, tlačiarenských farieb a tvrdených lakov, ktoré neobsahujú organické rozpúšťadlá, ťažké kovy alebo biocídy v takom rozsahu, aby ich bolo možné považovať za nebezpečné (pozri príslušnú položku v zozname A, A4070)

B4020

Odpady z výroby, prípravy a používania živíc, latexu, plastifikátorov, lepidiel/spojív neuvedené v zozname A neobsahujúce riedidlá a iné znečisťujúce látky v takom rozsahu, aby vykazovali vlastnosti podľa prílohy III, napr. lepidlá na báze vody alebo kazeínu, dextrínu, éterov celulózy, polyvinylalkoholov (pozri príslušnú položku v zozname A, A3050)

B4030

Použité fotoaparáty na jedno použitie s batériami nezaradenými do zoznamu A

Časť 2

Odpady uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2000/532/ES (18)

01   ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, DOBÝVANIA, ŤAŽBY A FYZIKÁLNEJ A CHEMICKEJ ÚPRAVY NERASTOV

01 01

Odpady z ťažby nerastov

01 01 01

Odpad z ťažby rudných nerastov

01 01 02

Odpad z ťažby nerudných nerastov

01 03

Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

01 03 04*

Kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy

01 03 05*

Iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

01 03 06

Hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 07*

Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

01 03 08

Prachový a práškový odpad iný ako v 01 03 07

01 03 09

Červený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené v 01 03 07

01 03 99

Odpady inak nešpecifikované

01 04

Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

01 04 07*

Odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

01 04 08

Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 09

Odpadový piesok a íly

01 04 10

Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

01 04 11

Odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 12

Hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07a v 01 04 11

01 04 13

Odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 99

Odpady inak nešpecifikované

01 05

Vrtné kaly a iné vrtné odpady

01 05 04

Vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

01 05 05*

Vrtné kaly obsahujúce ropné látky

01 05 06*

Vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

01 05 07

Vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05a 01 05 06

01 05 08

Vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99

Odpady inak nešpecifikované

02   ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, HYDROPÓNIE, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN

02 01

Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, hydropónie, lesníctva, poľovníctva a rybárstva

02 01 01

Kaly z prania a čistenia

02 01 02

Odpadové živočíšne tkanivá

02 01 03

Odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04

Odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 06

Zvieracie výkaly, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady zhromažďované oddelene a spracované mimo miesta svojho vzniku

02 01 07

Odpady z lesného hospodárstva

02 01 08*

Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

02 01 09

Agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

02 01 10

Odpadové kovy

02 01 99

Odpady inak nešpecifikované

02 02

Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb a iných potravín živočíšneho pôvodu

02 02 01

Kaly z prania a čistenia

02 02 02

Odpadové živočíšne tkanivá

02 02 03

Materiál nevhodný na konzum alebo spracovanie

02 02 04

Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku

02 02 99

Odpady inak nešpecifikované

02 03

Odpady zo spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; odpad z konzervárenského priemyslu; výroby kvasníc a kvasničného extraktu, prípravy melasy a fermentácie

02 03 01

Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

02 03 02

Odpady z konzervačných činidiel

02 03 03

Odpady z extrakcie rozpúšťadlami

02 03 04

Materiály nevhodné na konzum alebo spracovanie

02 03 05

Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku

02 03 99

Odpady inak nešpecifikované

02 04

Odpady z cukrovarníckeho priemyslu

02 04 01

Zemina z čistenia a prania repy

02 04 02

Uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

02 04 03

Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku

02 04 99

Odpady inak nešpecifikované

02 05

Odpady z priemyslu mliečnych výrobkov

02 05 01

Materiály nevhodné na konzum alebo spracovanie

02 05 02

Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku

02 05 99

Odpady inak nešpecifikované

02 06

Odpady z pekárenského a cukrovinkárskeho priemyslu

02 06 01

Materiály nevhodné na konzum alebo spracovanie

02 06 02

Odpady z konzervačných činidiel

02 06 03

Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku

02 06 99

Odpady inak nešpecifikované

02 07

Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem kávy, čaju a kakaa)

02 07 01

Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

02 07 02

Odpady z destilácie liehu

02 07 03

Odpad z chemického spracovania

02 07 04

Materiály nevhodné na konzum alebo spracovanie

02 07 05

Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku

02 07 99

Odpady inak nešpecifikované

03   ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY DOSIEK A NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

03 01

Odpady zo spracovania dreva a výroby dosiek a nábytku

03 01 01

Odpadová kôra a korok

03 01 04*

Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky

03 01 05

Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

03 01 99