Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0883

Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2006 z  21. júna 2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV

OJ L 171, 23.6.2006, p. 1–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 615–639 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 3 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 3 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 54 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; Zrušil 32014R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/883/oj

23.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 883/2006

z 21. júna 2006

o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 42,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1290/2005 sa vytvoril Európsky poľnohospodársky záručný fond (ďalej len „EPZF“) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) na financovanie v rámci spoločnej správy výdavkov a príjmov pridelených z rozpočtu Spoločenstva. Nariadením sa ustanovujú podmienky a všeobecné pravidlá vzťahujúce sa na vedenie účtov a vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch na náklady platobných agentúr, ako aj úhrada týchto výdavkov Komisiou. Tieto pravidlá a podmienky treba spresniť rozlíšením podrobných podmienok uplatňovania spoločných pre obidva fondy od tých, ktoré sú špecifické pre každý z nich.

(2)

Na účely zabezpečenia správneho finančného hospodárenia s prostriedkami z rozpočtu Európskych spoločenstiev pre obidva fondy je nevyhnutné, aby každá platobná agentúra viedla účtovníctvo zamerané výlučne na výdavky, ktoré sa majú financovať tak z EPZF, ako aj z EPFRV. Platobné agentúry preto musia oddelene viesť pre každý z fondov účtovníctvo výdavkov a príjmov realizovaných podľa článku 3 ods. 1, článku 4 a článku 34 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a umožniť dať tieto výdavky a príjmy do súvisu s finančnými prostriedkami, ktoré im boli poskytnuté z rozpočtu Spoločenstva.

(3)

Spoločná poľnohospodárska politika sa realizuje v eurách, pričom členským štátom nepatriacim do eurozóny umožňuje uskutočňovať platby príjemcom vo svojej národnej mene. Na účel konsolidácie všetkých výdavkov a príjmov je preto potrebné ustanoviť, že tieto príslušné platobné agentúry musia byť schopné poskytnúť údaje o výdavkoch a príjmoch tak v eurách, ako aj v mene, v ktorej boli zaplatené alebo získané.

(4)

Na účely zabezpečenia správneho riadenia finančných tokov, najmä preto, lebo členské štáty uvoľňujú finančné prostriedky na krytie výdavkov uvedených v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1290/2005 alebo získavajú zálohu na výdavky uvedené v článku 4 uvedeného nariadenia skôr, než Komisia tieto výdavky zaplatí formou úhrad vynaložených výdavkov, by sa mala ustanoviť povinnosť členských štátov zhromažďovať informácie potrebné na tieto úhrady a sprístupňovať ich Komisii postupne tak, ako sa budú výdavky a príjmy realizovať, alebo ich Komisii zasielať v určitých intervaloch. Z tohto hľadiska treba zohľadniť osobitný spôsob správy EPZF a osobitný spôsob správy EPFRV a ustanoviť sprístupňovanie a zasielanie informácií Komisii členskými štátmi v intervaloch, ktoré by zodpovedali spôsobu správy jednotlivých fondov bez toho, aby bola dotknutá povinnosť členských štátov sprístupňovať Komisii informácie vypracované na účely primeraného dohľadu nad vývojom výdavkov.

(5)

Všeobecné záväzky týkajúce sa vedenia účtov platobnými agentúrami sa vzťahujú na podrobné údaje požadované na účely správy a kontroly fondov Spoločenstva, ktoré nie sú potrebné na vykonávanie úhrad výdavkov. Preto by sa malo spresniť, ktoré informácie a údaje o výdavkoch, ktoré sa majú financovať fondmi EPZF alebo EPFRV, treba zasielať Komisii v pravidelných intervaloch.

(6)

Oznamovanie informácií, ktoré členské štáty zasielajú Komisii, jej musia umožniť priamo a čo možno najefektívnejšie využívať informácie, ktoré jej boli zaslané na účely správy účtov EPZF a EPFRV, ako aj na účely súvisiacich platieb. Na dosiahnutie tohto cieľa treba ustanoviť, že všetky informácie medzi členskými štátmi a Komisiou sa budú sprístupňovať a zasielať elektronicky alebo digitálne. Keďže sa však môže pokladať za nevyhnutné zasielať informácie aj iným spôsobom, malo by sa ustanoviť, v akých prípadoch je táto povinnosť odôvodnená.

(7)

Článok 8 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia (ES) č. 1290/2005 ustanovuje, že informácie zasielané Komisii o činnostiach patriacich pod operácie financované fondmi EPZF a EPFRV, vyhlásenia o výdavkoch, ktoré slúžia aj ako žiadosti o platbu, musia byť doplnené o požadované informácie. Na to, aby členské štáty a platobné agentúry mohli zostaviť vyhlásenia o výdavkoch v súlade so zladenými pravidlami a aby Komisia mohla zvážiť žiadosti o platbu, mali by sa ustanoviť podmienky, za ktorých sa tieto výdavky môžu zaúčtovať v rámci príslušného rozpočtu EPZF a EPFRV, ďalej pravidlá uplatniteľné na zaúčtovanie výdavkov a príjmov, najmä pridelených príjmov a prípadných opráv, ktoré sa musia uskutočniť, ako aj vecné vyhlásenie o nich.

(8)

V článku 4 nariadenia Rady (EHS) č. 1883/78 z 2. augusta 1978, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (2) sa ustanovilo, že na realizáciu intervenčného opatrenia vyplynie financovaná suma z ročnej účtovnej závierky zostavenej platobnou agentúrou. Týmto nariadením sa zároveň určili pravidlá a podmienky týkajúce sa uvedenej ročnej účtovnej závierky. V dôsledku zrušenia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) nariadením (ES) č. 1290/2005 a jeho nahradenia EPZF, pokiaľ ide o tieto opatrenia, treba spresniť postupy, akými sa financovanie uvedených opatrení fondom EPZF začlení do systému vyhlásení o výdavkoch a mesačných platieb.

(9)

Článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa ustanovuje, že výdavky realizované od 1. do 15. októbra sa započítajú do októbra a výdavky realizované od 16. do 31. októbra sa započítajú do novembra. Pokiaľ však ide o výdavky na verejné skladovanie, tie výdavky, ktoré sa zaúčtujú v októbri, sa v celom rozsahu zaúčtujú v rámci rozpočtového obdobia roka N + 1. Preto treba ustanoviť, že výdavky financované fondom EPZF, ktoré vyplývajú z operácií verejného skladovania realizovaných v septembri, sa musia zaúčtovať najneskôr do 15. októbra.

(10)

Uplatniteľné výmenné kurzy treba ustanoviť podľa toho, či existuje skutková podstata definovaná v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva. V snahe zabrániť tomu, že členské štáty, ktoré nepatria do eurozóny, budú uplatňovať rozdielne výmenné kurzy po prvé pri zaúčtovávaní získaných príjmov alebo pomoci vyplatenej príjemcom v inej mene ako euro a po druhé pri zostavovaní vyhlásenia o výdavkoch platobnou agentúrou, malo by sa ustanoviť, že v súvislosti s vyhláseniami o výdavkoch, ktoré sa vzťahujú na EPZF, musia príslušné členské štáty použiť rovnaký výmenný kurz ako ten, ktorý sa použil v súvislosti s týmito príjmami alebo platbami príjemcom. Okrem toho, aby sa zjednodušili administratívne formality súvisiace s úhradami, ktoré sa vzťahujú na viac operácií, treba pri zaúčtovaní týchto úhrad stanoviť jednotný výmenný kurz. Toto opatrenie sa však má obmedziť len na operácie realizované pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia.

(11)

Komisia vykonáva v prospech členských štátov mesačné platby alebo platby v iných intervaloch na základe vyhlásení o výdavkoch, ktoré jej členské štáty zaslali. Musí však zohľadniť príjmy vyplatené platobným agentúram a plynúce z rozpočtu Spoločenstva. Treba preto určiť podmienky, za ktorých sa budú môcť uskutočniť určité náhrady medzi výdavkami a príjmami realizovanými v rámci fondov EPZF a EPFRV.

(12)

Potom, ako Komisia rozhodne o mesačných platbách, poskytne členským štátom finančné prostriedky potrebné na krytie výdavkov, ktoré majú financovať fondy EPZF a EPFRV, v súlade s praktickými postupmi a podmienkami, ktoré treba určiť na základe informácií zaslaných Komisii členskými štátmi a informačných systémov zavedených Komisiou.

(13)

Pre prípad, že rozpočet Spoločenstva nebude zostavený do začiatku rozpočtového obdobia, v článku 13 ods. 2 druhý pododsek nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3) sa ustanovuje, že platobné operácie sa môžu realizovať mesačne podľa jednotlivých kapitol v rozsahu dvanástiny finančných prostriedkov povolených pre danú kapitolu pre predchádzajúce rozpočtové obdobie. Na účel spravodlivého rozdelenia dostupných finančných prostriedkov medzi členské štáty treba ustanoviť, že za tohto predpokladu sa mesačné platby v rámci EPZF a pravidelné platby v rámci EPFRV musia realizovať do výšky percenta určeného pre jednotlivé kapitoly na základe vyhlásení o výdavkoch zaslaných jednotlivými členskými štátmi a že zostatok nevyplatený počas jedného mesiaca sa znova pridelí na základe rozhodnutí Komisie o neskorších mesačných alebo pravidelných platbách.

(14)

V prípade, že podľa vyhlásení o výdavkoch v rámci k EPZF získaných od členských štátov celková výška predbežných záväzkov, ktoré by mohli byť schválené v súlade s článkom 150 ods. 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 prekračuje polovicu celkovej výšky príslušných rozpočtových prostriedkov na bežný rozpočtový rok, Komisia je povinná pristúpiť k zníženiu týchto súm. V snahe o správne riadenie sa toto zníženie musí úmerne rozdeliť medzi všetky členské štáty, na základe vyhlásení o výdavkoch členských štátov. Aby rozdelenie dostupných finančných prostriedkov medzi členské štáty bolo spravodlivé, treba ustanoviť, že za tohto predpokladu sa mesačné platby prostredníctvom EPZF musia realizovať do výšky percenta určeného pre jednotlivé kapitoly na základe vyhlásení o výdavkoch zaslaných jednotlivými členskými štátmi a že zostatok nevyplatený v priebehu jedného mesiaca sa musí znova prideliť na základe rozhodnutí Komisie o neskorších mesačných platbách.

(15)

Právne predpisy Spoločenstva v oblasti poľnohospodárstva obsahujú v súvislosti s EPZF lehoty pre vyplatenie pomoci príjemcom, ktoré musia členské štáty dodržať. Akákoľvek platba uskutočnená po uplynutí týchto prepísaných lehôt sa vo všetkých neodôvodnených prípadoch bude považovať za neoprávnený výdavok, a preto ho Komisia neuhradí. Na účel regulácie finančného vplyvu úmerne k oneskoreniu zistenému pri platbe však treba ustanoviť, že Komisia uplatní postupné znižovanie platieb podľa veľkosti zisteného prekročenia. Navyše treba určiť paušálne rozpätie, a to najmä preto, aby sa zníženie neuplatňovalo vtedy, keď omeškanie platby súvisí s konaním v sporných veciach.

(16)

V rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky a zavedenia jednotného platobného režimu je dodržanie platobných lehôt členskými štátmi prvoradé pre správne uplatnenie pravidiel rozpočtovej disciplíny. Preto treba stanoviť špecifické pravidlá, vďaka ktorým sa v rámci možností bude dať zabrániť riziku prekročenia ročných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii v rámci rozpočtu Spoločenstva.

(17)

Podľa článku 17 a článku 27 nariadenia (ES) č. 1290/2005 Komisia môže znížiť alebo pozastaviť platby členským štátom v prípade, že nedodržali lehoty určené pre platby alebo nezaslali údaje o výdavkoch alebo informácie stanovené uvedeným nariadením na overenie zhody týchto údajov. Rovnako je to pri EPFRV v prípade, ak členské štáty nezaslali informácie požadované podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (4) a podrobných pravidiel jeho uplatňovania, ako aj strednodobú hodnotiacu správu programov. V tejto súvislosti treba stanoviť pravidlá vykonávania týchto znížení a pozastavení v súvislosti s výdavkami financovanými fondmi EPZF a EPFRV.

(18)

Článkom 180 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa ustanovuje, že záporné poľnohospodárske výdavky sa od 1. januára 2007 nahrádzajú pridelenými príjmami, ktoré sa pripisujú podľa pôvodu EPZF alebo EPFRV. V článku 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uvádza, že sumy, ktoré platobné agentúry vymohli následkom nezrovnalostí alebo nedbanlivosti, musia byť platobnými agentúrami pripísané ako pridelený príjem. Niektoré sumy stanovené následkom nezrovnalostí alebo znížení, ktoré sa uplatňujú v prípade nesúladu s požiadavkami uplatniteľnými v oblasti ochrany životného prostredia, sa podobajú príjmom následkom nezrovnalostí alebo nedbanlivosti uvedeným v článku 32 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a z toho dôvodu sa musia spracovať obdobne ako uvedené príjmy. Preto treba stanoviť zaúčtovanie príslušných súm za rovnakých podmienok, aké platia pre pridelené príjmy priamo pochádzajúce z nezrovnalostí alebo nedbanlivostí uvedených v uvedenom článku 32.

(19)

Výdavky spoločne financované z rozpočtu Spoločenstva a z národných rozpočtov na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV sú založené na programoch podrobne opísaných podľa jednotlivých opatrení. Na tomto základe sa preto musia priebežne sledovať a zaúčtovávať, aby sa všetky operácie dali identifikovať podľa jednotlivých programov a opatrení a aby sa dal overiť súlad medzi realizovanými výdavkami a poskytnutými finančnými prostriedkami. V tejto súvislosti treba spresniť položky, ktoré by platobné agentúry mali zaúčtovať a najmä stanoviť, že pôvod verejných prostriedkov a pôvod prostriedkov Spoločenstva sa v účtovníctve musia vykazovať oddelene v spojitosti s uskutočneným financovaním a že čiastky, ktoré treba vymôcť od príjemcov ako navrátené čiastky, sa musia vykazovať a identifikovať v spojitosti s pôvodnými operáciami.

(20)

Keď sa platba alebo vymáhanie v rámci programov rozvoja vidieka financovaných prostredníctvom EPFRV uskutočňuje v inej národnej mene ako v eurách, je nutná premena príslušných čiastok na eurá. Preto treba stanoviť uplatňovanie jednotného výmenného kurzu pre všetky operácie účtované v priebehu daného mesiaca, ktorý sa musí uplatniť vo vyhláseniach o výdavkoch.

(21)

Komisia potrebuje pre svoje rozpočtové a finančné riadenie odhad súm, ktoré sa majú ešte financovať fondom EPFRV v priebehu kalendárneho roka a odhady týkajúce sa žiadostí o financovanie na nasledujúci kalendárny rok. Na to, aby Komisia mohla splniť svoje záväzky, musia sa jej príslušné informácie doručovať s dostatočným predstihom, v každom prípade dva razy do roka, najneskôr do 31. januára a 31. júla daného roka.

(22)

Na to, aby Komisia mohla schváliť plán financovania jednotlivých programov rozvoja vidieka, stanoviť jeho prípadné úpravy a vykonať potrebné kontroly, treba jej poskytnúť určité informácie. Z tohto hľadiska je nutné, aby každý orgán oprávnený na riadenie programov uviedol požadované informácie do spoločného informačného systému EPFRV, predovšetkým preto, aby Komisia mohla určiť maximálnu výšku príspevku z EPFRV, jeho ročné rozdelenie, rozdelenie podľa osí a opatrení a podiely spolufinancovania uplatniteľné na jednotlivé osi. Zároveň je potrebné určiť podmienky, za ktorých sa vykonajú evidencie v spoločnom informačnom systéme kumulovaných čiastok.

(23)

Intervaly vyhotovovania vyhlásení o výdavkoch v súvislosti s operáciami vykonávanými v rámci EPFRV musí určiť Komisia podľa článku 26 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1290/2005. So zreteľom na špecifiká účtovných pravidiel uplatňovaných v prípade EPFRV a týkajúcich sa uskutočňovania zálohových platieb a platieb v rámci financovania opatrení na kalendárny rok, je vhodné ustanoviť, že tieto výdavky musia byť predmetom vyhlásenia predkladaného v určitých intervaloch v súlade s týmito špecifickými podmienkami.

(24)

Výmeny informácií a dokumentov medzi Komisiou a členskými štátmi, ako aj predkladanie a oznámenia informácií členskými štátmi Komisii sa spravidla uskutočňujú elektronicky alebo digitálne. V záujme lepšieho pochopenia tejto výmeny informácií v rámci EPZF a EPFRV a zovšeobecnenia jej používania, vzniká potreba úpravy existujúcich informačných systémov alebo zavedenia nových informačných systémov. Je vhodné ustanoviť, že tieto opatrenia bude uskutočňovať Komisia a ich zavádzať potom, ako s nimi oboznámi členské štáty prostredníctvom výboru poľnohospodárskych fondov.

(25)

Podmienky spracovania informácií týmito informačnými systémami, ako aj forma a obsah dokumentov, ktorých oznámenie sa požaduje podľa nariadenia (ES) č. 1290/2005, si vyžadujú časté úpravy v súlade s vývojom uplatniteľných právnych predpisov alebo požiadaviek na riadenie. Zároveň je nutné, aby členské štáty predkladali dokumenty v jednotnej podobe. V snahe dosiahnuť tieto ciele, zjednodušiť postupy a umožniť, aby sa príslušné informačné systémy ihneď stali operatívnymi, je vhodné určiť formu a obsah dokumentov podľa vzorov a stanoviť, že ich úpravy a aktualizácie bude vykonávať Komisia po oboznámení výboru poľnohospodárskych fondov.

(26)

Spravovanie a kontrola zákonnosti výdavkov financovaných EPZF a EPFRV patria do pôsobnosti platobných agentúr. Údaje o finančných transakciách preto musia byť do informačných a aktualizovaných systémov oznámené a vložené na zodpovednosť platobnej agentúry samotnou platobnou agentúrou, alebo orgánom, na ktorý sa táto funkcia previedla, alebo prípadne prostredníctvom akreditovaných koordinačných orgánov.

(27)

Niektoré dokumenty alebo postupy ustanovené nariadením (ES) č. 1290/2005 a podrobnými podmienkami jeho uplatňovania si v určitej etape alebo v určitých etapách príslušného postupu vyžadujú podpis oprávnenej osoby alebo súhlas určitej osoby. Informačné systémy zavedené na účely zasielania týchto dokumentov musia v týchto prípadoch umožniť identifikovať každú osobu jednoznačne a poskytnúť primerané záruky nemeniteľnosti obsahu dokumentov, a to aj počas etáp postupu. To isté musí platiť najmä pre vyhlásenia o výdavkoch a vyhlásenie o vierohodnosti pripojené k ročnej účtovnej závierke uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. c) body i) a iii) nariadenia (ES) č. 1290/2005, a pre dokumenty zaslané v rámci týchto postupov elektronicky.

(28)

Pravidlá uplatniteľné na zasielanie elektronických a digitálnych dokumentov boli určené na úrovni Spoločenstva, čo sa týka podmienok prenosu dokumentov, ich platnosti vo vzťahu ku Komisii, podmienok uchovávania, celistvosti a čitateľnosti po určitom čase. Pretože spoločné spravovanie rozpočtu Spoločenstva v rámci EPZF a EPFRV sa týka dokumentov vyhotovených alebo prijatých Komisiou alebo platobnými agentúrami, ako aj postupov zavedených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, je vhodné ustanoviť uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva pre zasielanie elektronických alebo digitálnych dokumentov vyhotovených v súlade s týmto nariadením a určiť lehoty na uchovávanie elektronických a digitálnych dokumentov.

(29)

Elektronické zaslanie informácií sa v určitých situáciách nemôže uskutočniť. Členský štát by preto mal mať možnosť zasielať ich aj v inej podobe za podmienok, ktoré treba stanoviť, aby vyriešil prípadnú nefunkčnosť informačného systému alebo chýbajúce trvalé spojenie.

(30)

Podľa článku 39 ods. 1 písm. d) a e) nariadenia (ES) č. 1290/2005 finančné zdroje disponibilné v členskom štáte dňa 1. januára 2007 následkom znížení alebo zrušení úhrad platieb, ktoré členský štát dobrovoľne uskutočnil v súlade s článkom 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1655/2004 z 22. septembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá pre prechod z voliteľného modulačného systému zriadeného článkom 4 nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999 na povinný modulačný systém zriadený nariadením Rady (ES) č. 1782/2003 (5) alebo v rámci sankcií v súlade s článkami 3, 4 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre schémy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (6), musia byť týmto členským štátom použité na financovanie opatrení na rozvoj vidieka a ak členské štáty nepoužijú tieto finančné zdroje v určitej lehote, zodpovedajúce sumy sa prevedú späť do rozpočtu EPZF. S cieľom ustanoviť podmienky vykonávania týchto opatrení je vhodné vymedziť podrobné pravidlá účtovania a spravovania príslušných súm platobnými agentúrami, ako aj ich účtovania na základe rozhodnutí Komisie o platbe.

(31)

Podľa článku 39 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1290/2005 Komisia môže v odôvodnených prípadoch a za určitých podmienok ustanovených v uvedenom bode povoliť členským štátom, ktoré boli členmi Európskej únie pred 1. májom 2004, pokračovať do 31. decembra 2006 v platbách týkajúcich sa programov rozvoja vidieka na obdobie 2000 - 2006. Aby sa táto výnimka dala uplatňovať, je vhodné určiť postup a lehoty, ktoré musia členské štáty dodržať, ako aj podmienky jej vykonávania.

(32)

Je preto potrebné zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 296/96 zo 16. februára 1996 o údajoch, ktoré musia členské štáty zasielať a o mesačnom zaúčtovávaní výdavkov financovaných Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), ktorým sa ruší nariadenie (EHS) č. 2776/88 (7) a rozhodnutie C/2004/1723 z 26. apríla 2004 o údajoch, ktoré musia členské štáty zasielať, a o mesačnom zaúčtovávaní výdavkov financovaných Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (8).

(33)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru poľnohospodárskych fondov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

ÚVODNÉ SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE EPZF A EPFRV

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa vymedzujú určité osobitné podmienky a pravidlá uplatniteľné na spoločnú správu výdavkov a príjmov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), na vedenie účtov a na vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch zo strany platobných agentúr, ako aj na úhradu výdavkov Komisiou v rámci nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Článok 2

Účtovníctvo platobných agentúr

1.   Každá platobná agentúra vedie jedno účtovníctvo venované výlučne zaúčtovaniu výdavkov a príjmov uvedených v článku 3 ods. 1 a v článkoch 4 a 34 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a na použitie finančných prostriedkov, ktoré jej boli poskytnuté na úhradu príslušných výdavkov. V tomto účtovníctve sa musia dať rozlíšiť a podať oddelene finančné údaje týkajúce sa EPZF a EPFRV.

2.   Platobné agentúry členských štátov nepatriacich do eurozóny vedú účtovníctvo, v rámci ktorého sú príslušné sumy vyjadrené v mene, v ktorej boli výdavky a príjmy zaplatené alebo prijaté. S cieľom umožniť konsolidáciu úhrnu svojich uskutočnených výdavkov a príjmov, sú však schopné poskytnúť zodpovedajúce údaje v národnej mene a v eurách.

Pokiaľ však ide o výdavky a príjmy EPZF iné ako tie, ktoré sa uvádzajú v článku 45 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005, členské štáty, ktoré nie sú schopné zaviesť účtovníctvo zodpovedajúce týmto kritériám do 16. októbra 2006, môžu túto lehotu platnosti predĺžiť až do 16. októbra 2006 potom, ako o tom informujú Komisiu najneskôr 15. septembra 2006.

KAPITOLA 2

ÚČTOVNÍCTVO EPZF

Článok 3

Sprístupnenie informácií členskými štátmi

Každý týždeň členské štáty zhromažďujú a sprístupňujú Komisii informácie o celkovej výške zaplatených výdavkov a prijatých pridelených príjmov takto:

a)

najneskôr tretí pracovný deň každý týždeň informácie o celkovej výške zaplatených výdavkov a pridelených príjmov prijatých od začiatku mesiaca do konca predchádzajúceho týždňa;

b)

najneskôr tretí pracovný deň mesiaca, keď týždeň presahuje do oboch mesiacov, informácie o celkovej výške zaplatených výdavkov a pridelených príjmov prijatých v priebehu predchádzajúceho mesiaca.

Článok 4

Oznamovanie informácií členskými štátmi

1.   Členské štáty zasielajú Komisii v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) body i) a ii) nariadenia (ES) č. 1290/2005 elektronicky nasledujúce informácie a dokumenty za podmienok určených v článkoch 5 a 6 tohto nariadenia:

a)

najneskôr tretí pracovný deň každého mesiaca informácie o celkovej výške zaplatených výdavkov a pridelených príjmov prijatých počas predchádzajúceho mesiaca podľa vzoru uvedeného v prílohe I a všetky informácie, ktorými možno vysvetliť značné rozdiely medzi odhadmi zostavenými v súlade s odsekom 2 písm. a) bod iii) tohto článku a realizovanými výdavkami alebo prijatými pridelenými príjmami;

b)

najneskôr do 10. dňa každého mesiaca vyhlásenie o výdavkoch uvedených v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 o celkovej výške zaplatených výdavkov a pridelených príjmov prijatých počas predchádzajúceho mesiaca, ako aj zaplatených výdavkov a pridelených prijatých príjmov vzťahujúcich sa na verejné skladovanie podľa vzoru uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu. Oznámenie týkajúce sa zaplatených výdavkov a pridelených príjmov prijatých počas obdobia od 1. do 15. októbra však treba odovzdať najneskôr do 25. dňa toho istého mesiaca.

Vyhlásenie o výdavkoch bude obsahovať rozpis výdavkov a pridelených príjmov podľa jednotlivých článkov rozpočtovej nomenklatúry Európskych spoločenstiev a v prípade kapitol týkajúcich sa auditu poľnohospodárskych výdavkov a pripísaných príjmov doplňujúci rozpis podľa jednotlivých položiek. Za osobitných podmienok rozpočtovej kontroly však môže Komisia požiadať o podrobnejší rozpis;

c)

najneskôr do 20. dňa každého mesiaca doklady určené na zaúčtovanie do rozpočtu Spoločenstva zaplatených výdavkov a pridelených príjmov, ktoré platobná agentúra prijala počas predchádzajúceho mesiaca, s výnimkou dokladov určených na zaúčtovanie zaplatených výdavkov a pridelených príjmov prijatých počas obdobia od 1. do 15. októbra, ktoré treba odovzdať najneskôr do 10. novembra;

d)

najneskôr do 20. mája a do 10. novembra každého roka sumy získané a použité v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1259/1999 a článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004 na doplnenie dokladov uvedených v písmene c).

2.   Doklady uvedené v odseku 1 písm. c) pozostávajú:

a)

z výkazu (T 104 uvedeného v prílohe V) zostaveného každou platobnou agentúrou, ktorý sa týka údajov rozdelených podľa rozpočtovej nomenklatúry Európskych spoločenstiev podľa druhov výdavkov a príjmov, podľa podrobnej nomenklatúry vzťahujúcej sa na:

i)

zaplatené výdavky a pridelené príjmy prijaté počas predchádzajúceho mesiaca,

ii)

kumulované výdavky a pridelené príjmy zaplatené od začiatku rozpočtového obdobia do konca predchádzajúceho mesiaca,

iii)

odhady výdavkov a pridelených príjmov sa podľa jednotlivých prípadov týkajú:

výlučne prebiehajúceho mesiaca a dvoch nasledujúcich mesiacov,

prebiehajúceho mesiaca, dvoch nasledujúcich mesiacov a obdobia do konca rozpočtového obdobia;

b)

zo súhrnného výkazu (T103 uvedeného v prílohe IV) s údajmi uvedenými v písmene a) podľa jednotlivých členských štátov pre všetky platobné agentúry príslušného členského štátu;

c)

z výkazu prípadného rozdielu (T 101 uvedený v prílohe III) medzi výdavkami vyhlásenými v súlade s odsekom 1 písm. b) a výdavkami vyhlásenými v súlade s písmenom a) tohto odseku spolu s prípadným zdôvodnením rozdielu;

d)

z účtov slúžiacich ako doklady o výdavkoch a príjmoch v súvislosti s verejným skladovaním, uvedených v článku 10 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 884/2006 (9) a predložených vo forme tabuliek (Tabuľky e.faudit) v súlade s prílohou III uvedeného nariadenia;

e)

z tabuliek (T 106 až T 109 uvedených v prílohách VI, VII, VIII a IX) doplňujúcich tabuľky uvedené v písmenách a) a b) pre oznámenia do 20. mája a do 10. novembra uvedené v odseku 1 písm. d), ktoré znázorňujú stav účtov ku koncu apríla a ku koncu rozpočtového obdobia a obsahujú:

oznámenie súm získaných každou platobnou agentúrou podľa článkov 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1259/1999 alebo článku 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004, vrátane prípadných úrokov (T 106 a T 107),

výkaz použitia príslušných súm každou platobnou agentúrou v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1259/1999 alebo článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004 (T 108),

celkový súhrnný výkaz za jednotlivé členské štáty týkajúci sa údajov uvedených v prvej a druhej zarážke tohto písmena a úrokov vzniknutých v súvislosti s nepoužitými prostriedkami (T 109).

3.   Súhrnný výkaz údajov (T103) ustanovený v odseku 2 písm. b) treba Komisii doručiť aj v papierovej podobe.

4.   Všetky finančné informácie požadované podľa tohto článku sa oznamujú v eurách.

Avšak:

pri tabuľkách uvedených v ods. 2 písm. e) členské štáty používajú rovnakú menu, aká sa použila na rozpočtové obdobie, v ktorom sa prostriedky získali,

pri vyhláseniach o výdavkoch a zníženiach uvedených v článku 39 ods. 1 písm. a) a písm. b) nariadenia (ES) č. 1290/2005 členské štáty používajú národnú menu.

Okrem toho, pokiaľ ide o iné finančné informácie týkajúce sa rozpočtového obdobia 2007, ako sú informácie uvedené v článku 45 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005, členské štáty uvedené v druhom pododseku článku 2 ods. 2 tohto nariadenia oznamujú tieto informácie v národnej mene.

Článok 5

Všeobecné pravidlá uplatniteľné na vyhlásenie o výdavkoch a na pridelené príjmy

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia týkajúce sa vyhlásení o výdavkoch a príjmoch v súvislosti s verejným skladovaním uvedené v článku 6, výdavky a pridelené príjmy vyhlásené platobnými agentúrami na mesačnom základe zodpovedajú platbám a inkasám, ktoré sa skutočne realizovali počas tohto mesiaca

Tieto výdavky a príjmy sa zaúčtujú do rozpočtu EPZF za rozpočtové obdobie „N“, ktoré sa začína 16. októbra roku „N-1“ a končí 15. októbra roku „N“.

Avšak:

a)

výdavky, ktoré sa môžu zaplatiť do začatia uplatňovania ustanovenia, ktorým sa ustanovuje ich úplné alebo čiastočné financovanie fondom EPZF, môžu byť predmetom vyhlásenia:

iba za ten mesiac, počas ktorého sa predmetné ustanovenie začalo uplatňovať,

alebo

iba za ten mesiac, ktorý nasleduje po dátume, keď sa predmetné ustanovenie začalo uplatňovať;

b)

pridelené príjmy, ktoré členský štát dlhuje Komisii, sú predmetom vyhlásenia za mesiac, počas ktorého uplynie lehota na prevedenie príslušných súm ustanovená v právnych predpisoch Spoločenstva;

c)

opravy, o ktorých Komisia rozhodne v rámci zúčtovania a dodržiavania vyrovnanosti účtov, ona priamo odpisuje alebo pridáva k mesačným platbám uvedeným podľa jednotlivých prípadov v článku 10 ods. 2 alebo v článku 11 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 (10). Vo vyhlásení za mesiac, za ktorý sa opravy uskutočňujú však členské štáty do týchto opráv započítajú príslušné sumy.

2.   Výdavky a pridelené príjmy sa zohľadnia k dátumu ich odpísania alebo pripísania na účet platobnej agentúry. Pokiaľ však ide o platby, dátum, ktorý treba zohľadniť, môže byť dátum vystavenia a odoslania platobného príkazu zainteresovaným orgánom finančnému ústavu alebo príjemcovi platby. Každá platobná agentúra používa počas celého rozpočtového obdobia tú istú metódu.

3.   Výdavky, o ktorých treba predložiť vyhlásenie, nezohľadňujú zníženia vykonané podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004.

4.   Výdavky a príjmy vyhlásené v súlade s odsekom 1 môžu zahrnovať opravy údajov vyhlásených za predchádzajúce mesiace toho istého rozpočtového obdobia.

V prípade, že by opravy pridelených príjmov na úrovni platobnej agentúry vedú k pripísaným príjmom pre rozpočtovú položku, prebytkové opravy sa prevedú do nasledujúceho mesiaca. V prípade potreby sa upravia pri revízii účtov za daný rok.

5.   Nevybavené platobné príkazy, ako aj platby účtované na ťarchu účtu a neskôr znova účtované v jeho prospech, sa zaúčtujú tak, že sa odpočítajú z výdavkov za mesiac, počas ktorého sa nevykonanie alebo zrušenie platobného príkazu oznámi platobnej agentúre.

6.   Ak sú platby dlžné v súvislosti s EPZF zaťažené pohľadávkami, považujú sa za realizované v celom rozsahu s cieľom uplatnenia odseku 1:

a)

k dátumu splatenia dlžnej sumy príjemcovi v prípade, že pohľadávka je nižšia ako zaplatený výdavok;

b)

ku dňu vyúčtovania v prípade, že výdavok je nižší alebo sa rovná pohľadávke.

7.   Zhromaždené údaje o výdavkoch a pridelených príjmoch započítateľných do rozpočtového obdobia, ktoré treba zaslať Komisii najneskôr do 10. novembra, sa môžu opravovať výlučne v rámci ročnej účtovnej závierky, ktorú treba zaslať Komisii v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) bod iii) nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Článok 6

Osobitné pravidlá uplatniteľné na vyhlásenie o výdavkoch týkajúce sa verejného skladovania

Operácie, ktoré treba zohľadniť pri zostavovaní vyhlásenia o výdavkoch v súvislosti s verejným skladovaním, sú operácie vykázané na konci mesiaca v účtoch platobnej agentúry, ktoré sa uskutočnili od začiatku účtovného obdobia, určeného v článku 2 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 884/2006, do konca predmetného mesiaca.

Toto vyhlásenie o výdavkoch obsahuje hodnoty a sumy určené v súlade s článkami 6, 7 a 9 nariadenia (ES) č. 884/2006, ktoré boli zaúčtované platobnými agentúrami počas mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, na ktorý sa operácie vzťahujú.

Avšak:

a)

pre operácie realizované počas septembra platobné agentúry zaúčtujú hodnoty a sumy najneskôr do 15. októbra;

b)

pre celkové výšky znížených hodnôt uvedených v článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 884/2006 sa sumy zaúčtujú k dátumu určenému rozhodnutím, ktoré ich ustanovuje.

Článok 7

Výmenný kurz uplatniteľný pri zostavovaní vyhlásení o výdavkoch

1.   Pri zostavovaní vyhlásení o výdavkoch členské štáty nepatriace do eurozóny uplatnia rovnaký výmenný kurz ako ten, ktorý použili, keď realizovali platby príjemcom alebo získali príjmy v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2808/98 (11) a právnymi predpismi v odvetví poľnohospodárstva.

2.   V ostatných prípadoch, ako sú tie, uvedené v odseku 1, najmä pri operáciách, pre ktoré by predpismi z odvetvia poľnohospodárstva nebola určená skutková podstata, sa uplatní predposledný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou pred mesiacom, za ktorý sú výdavky alebo pridelené príjmy vyhlásené.

3.   Výmenný kurz uvedený v ods. 2 sa takisto uplatňuje na úhrady uskutočnené globálne pre viac operácií realizovaných pred 16. októbrom 2006 alebo 16. októbrom 2007 v prípade uplatňovania druhého pododseku ods. 2 článku 2.

Článok 8

Rozhodnutie Komisie o platbe

1.   Na základe údajov odovzdaných v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) Komisia rozhodne o mesačných platbách a prevedie ich bez toho, aby boli dotknuté opravy, ktoré treba vziať do úvahy v neskorších rozhodnutiach a v článku 17 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

2.   Ak na začiatku rozpočtového roka nebol prijatý rozpočet Spoločenstva, prideľujú sa mesačné platby do výšky určitej percentuálnej sadzby z vyhlásení o výdavkoch získaných od členských štátov, určenej pre jednotlivé kapitoly výdavkov so zreteľom na limity stanovené v článku 13 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002. V rozhodnutiach o neskorších úhradách Komisia zohľadní zostatok neuhradený členským štátom.

3.   Ak predbežné záväzky uvedené v článku 150 ods. 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 presahujú polovicu celkovej výšky príslušných prostriedkov pridelených v bežnom rozpočtovom roku, mesačné platby sa pridelia do výšky určitej percentuálnej sadzby z vyhlásení o výdavkoch získaných od členských štátov. V rozhodnutiach o neskorších úhradách Komisia zohľadní zostatok neuhradený členským štátom.

Článok 9

Zníženie platieb Komisiou

1.   Akýkoľvek výdavok zaplatený po predpísaných termínoch alebo lehotách sa zohľadní v obmedzenej miere v rámci mesačných platieb v súlade s týmito pravidlami:

a)

v prípade, že výdavky zaplatené s omeškaním predstavujú až 4 % výdavkov zaplatených v stanovených termínoch a lehotách, netreba uskutočniť žiadne zníženie;

b)

po uplatnení rozpätia 4 % sa každý ďalší výdavok realizovaný s omeškaním zníži takto:

pri omeškaní nepresahujúcom jeden mesiac sa výdavok zníži o 10 %,

pri omeškaní nepresahujúcom dva mesiace sa výdavok zníži o 25 %,

pri omeškaní nepresahujúcom tri mesiace sa výdavok zníži o 45 %,

pri omeškaní nepresahujúcom štyri mesiace sa výdavok zníži o 70 %,

pri omeškaní viac ako štyri mesiace sa výdavok zníži o 100 %.

2.   Odchylne od odseku 1 na priame platby uvedené v článku 12 hlava III, alebo, prípadne v hlave IVa nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (12), realizované v rámci roka N, ktorých úhrada po predpísaných termínoch a lehotách sa uskutoční po 15. októbri roka N+1, sa uplatňujú tieto podmienky:

a)

v prípade, že rozpätie 4 % stanovené v odseku 1 písm. a) nebolo v plnom rozsahu použité pri platbách uskutočnených najneskôr do 15. októbra roka N+1 a zostávajúca časť tohto rozpätia presahuje 2 %, rozpätie sa zníži na 2 %;

b)

v každom prípade platby uskutočnené počas rozpočtových rokov N+2 a ďalších rozpočtových rokov sú pre príslušný členský štát oprávnené iba v rozsahu jeho vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe VIII alebo v prílohe VIIIa nariadenia (ES) č. 1782/2003, alebo v rozsahu jeho ročného finančného limitu stanoveného v súlade s článkom 143b ods. 3 predmetného nariadenia pre rok predchádzajúci rozpočtovému roku, počas ktorého sa realizuje platba, v prípade potreby zvýšená o sumy vzťahujúce sa na prémie na mliekarenské výrobky a dodatočné platby ustanovené v článkoch 95 a 96 uvedeného nariadenia a o dodatočnú sumu pomoci stanovenej v článku 12 uvedeného nariadenia, zníženú o percento určené v článku 10 uvedeného nariadenia a upravenú v súlade s úpravou podľa článku 11 uvedeného nariadenia, so zreteľom na článok 12a uvedeného nariadenia a sumy stanovené v článku 4 nariadenia Komisie (ES) č. 188/2005 (13);

c)

po uplatnení rozpätí uvedených v písm. a) sa výdavky, na ktoré sa vzťahuje tento odsek, znížia o 100 %.

3.   Komisia uplatňuje odstupňovanie odlišné od tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2 a(alebo) nižšie znižujúce alebo nulové sadzby v prípade, ak sa pre niektoré opatrenia prejavia osobitné podmienky riadenia, alebo ak členské štáty predložia dostatočné zdôvodnenie.

Pokiaľ však ide o platby uvedené v odseku 2, prvý pododsek tohto odseku uplatňuje sa v medziach stropov uvedených v predmetnom odseku 2 písm. b).

4.   Kontrola dodržania termínov alebo lehôt v rámci mesačných platieb zameraná na zaúčtovanie výdavkov sa vykonáva dvakrát za rozpočtový rok:

kontrola výdavkov realizovaných do 31. marca,

kontrola výdavkov realizovaných do 31. júla.

Prípadné prekročenia, ku ktorým dôjde v priebehu augusta, septembra a októbra sa zohľadnia v rámci rozhodnutia o zúčtovaní uvedeného v článku 30 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

5.   Komisia po tom, ako informuje dotknuté členské štáty, môže posunúť prevod mesačných platieb členským štátom, ako je stanovené v článku 15 ods. 2 a ods. 3 nariadenia č. 1290/2005, ak jej budú oznámenia uvedené v článku 4 tohto nariadenia doručené s omeškaním alebo ak obsahujú nezrovnalosti, ktoré vyžadujú doplňujúce kontroly.

6.   Zníženia uvedené v tomto článku a prípadné ďalšie zníženia realizované podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1290/2005, sa uskutočňujú bez toho, aby bolo dotknuté neskoršie rozhodnutie o vykonaní overenia súladu podľa článku 31 uvedeného nariadenia.

Článok 10

Zúčtovanie a poberanie pridelených súm

1.   Články 150 a 151 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa uplatňujú s potrebnými zmenami na účtovanie pridelených príjmov uvedených v tomto nariadení.

2.   Vo svojom rozhodnutí o mesačných platbách prijatom podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 Komisia realizuje platbu zostatku výdavkov vyhlásených príslušným členským štátom znížených o sumu pridelených príjmov, ktorú daný členský štát uviedol v tom istom vyhlásení o výdavkoch. Táto kompenzácia sa rovná poberaniu zodpovedajúcich súm.

3.   Viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky tvorené pridelenými príjmami sa uvoľňujú v okamihu pridelenia týchto príjmov do rozpočtových položiek. Pridelenie sa realizuje pri zúčtovaní pridelených príjmov do dvoch mesiacov po doručení výkazov zaslaných členskými štátmi v súlade s pravidlami uvedenými v odseku 1.

Článok 11

Poskytnutie finančných prostriedkov členským štátom

1.   Komisia potom, ako rozhodne o mesačných platbách, dá k dispozícii členským štátom v rámci rozpočtových prostriedkov finančné prostriedky potrebné na krytie výdavkov, ktoré bude financovať EPZF po odpočítaní sumy zodpovedajúcej prideleným príjmom na účty otvorené jednotlivými členskými štátmi.

V prípade, že platby, ktoré má Komisia realizovať, vedú po odpočítaní pridelených príjmov na úrovni niektorého členského štátu k negatívnej sume, prebytkové zrážky sa prevedú na nasledujúce mesiace.

2.   Členské štáty oznámia Komisii názov a číslo účtu uvedeného v odseku 1 podľa vzoru poskytnutého Komisiou.

3.   Ak niektorý štát uvedený v druhom pododseku článku 2 ods. 2 naďalej vyhotovuje vyhlásenia o výdavkoch v štátnej mene za rozpočtové obdobie 2007, musí Komisia na príslušné platby uplatniť výmenný kurz z 10. dňa mesiaca nasledujúceho po tom, v rámci ktorého bolo vyhlásenie uskutočnené alebo, ak pre tento deň neexistuje kurzový záznam, použije kurzový záznam z prvého dňa, ktorý tomuto dátumu predchádza a pre ktorý existuje kurzový záznam.

Článok 12

Sumy považované za pridelené príjmy

1.   Za pridelené príjmy, rovnako ako za sumy opätovne získané následkom nezrovnalostí a nedbanlivostí podľa článku 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1290/2005, sa považujú:

a)

sumy splatné do rozpočtu Spoločenstva, ktoré boli prijaté následkom penále alebo sankcií v súlade s osobitnými pravidlami stanovenými právnymi predpismi v poľnohospodárskom sektore;

b)

sumy zodpovedajúce zníženiam alebo vylúčeniam platieb uplatneným v súlade s pravidlami týkajúcimi sa krížového plnenia stanoveného v hlave II kapitole 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

2.   Pravidlá ustanovené pre pridelené príjmy, iné ako tie, uvedené v odseku 1 sa uplatňujú mutatis mutandis. Ak však sumy uvedené v odseku 1 písm. a) boli získané pred platbou príslušnej pomoci následkom nezrovnalosti alebo nedbanlivosti, odpočítajú sa z príslušného výdavku.

KAPITOLA 3

ÚČTOVNÍCTVO EPFRV

Článok 13

Účtovníctvo programov na rozvoj vidieka

1.   Každá platobná agentúra určená pre program rozvoja vidieka vedie účtovníctvo, ktoré umožňuje identifikovať všetky operácie podľa jednotlivých programov a opatrení. Toto účtovníctvo zahrňuje najmä:

a)

výšku verejného výdavku a výšku príspevku Spoločenstva zaplateného za každú operáciu;

b)

sumy, ktoré sa majú vymôcť od príjemcov z dôvodu zistených nezrovnalostí alebo nedbanlivosti;

c)

sumy, ktoré sa vymohli, s identifikáciou pôvodnej operácie.

2.   Na vypracovanie svojich vyhlásení o výdavkoch v eurách, uplatňujú platobné agentúry členských štátov nepatriacich do eurozóny pre každú platobnú operáciu alebo vymáhanie pohľadávok predposlednú sadzbu výmenného kurzu stanoveného Európskou centrálnou bankou pred mesiacom, počas ktorého sa operácie evidujú v účtoch platobnej agentúry.

Článok 14

Odhad finančných požiadaviek

Pre každý program rozvoja vidieka členské štáty Komisii zasielajú dvakrát do roka v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) bod ii) nariadenia (ES) č. 1290/2005, podľa vzoru uvedenom v prílohe X k tomuto nariadeniu, spolu s vyhláseniami o výdavkoch, ktoré treba odovzdať najneskôr do 31. januára a do 31. júla, svoje odhady súm, ktoré treba financovať fondom EPFRV v priebehu roka, ako aj aktualizovaný odhad svojich finančných požiadaviek na nasledujúci rok.

Článok 15

Plán financovania programov rozvoja vidieka

V pláne financovania každého programu rozvoja vidieka sa stanovuje hlavne maximálna výška príspevku EPFRV, jeho ročný rozpis, rozpis podľa osí a opatrení a sadzba spolufinancovania pre jednotlivé osi.

Plán financovania nadobúda účinnosť potom, ako Komisia schváli programy rozvoja vidieka. Neskoršie úpravy plánu financovania, ktoré si nevyžadujú prijatie nového rozhodnutia Komisie, nadobúdajú účinnosť po schválení príslušných úprav cez bezpečnostný systém výmeny informácií a dokumentov medzi Komisiou a členskými štátmi zriadený v rámci vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005. Úpravy plánu financovania, ktoré si vyžadujú prijatie nového rozhodnutia Komisie, nadobúdajú účinnosť po prijatí nového rozhodnutia.

Plán financovania každého programu rozvoja vidieka a jeho akúkoľvek úpravu vkladá orgán zodpovedný za riadenie uvedeného programu do bezpečnostného systému výmeny informácií uvedených druhom pododseku.

Článok 16

Vyhlásenia o výdavkoch

1.   Vyhlásenia o výdavkoch platobných agentúr sa vykonávajú v súvislosti s každým programom na rozvoj vidieka. Tieto vyhlásenia sa pri každom opatrení na rozvoj vidieka týkajú sumy oprávneného verejného výdavku, na ktorý platobná agentúra skutočne previedla príslušný príspevok EPFRV počas referenčného obdobia.

2.   Potom, ako sa program schváli, členské štáty zašlú Komisii v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia (ES) č. 1290/2005 vyhlásenia o výdavkoch elektronicky za podmienok určených v článku 18 tohto nariadenia, v týchto intervaloch a lehotách:

a)

najneskôr do 30. apríla pri výdavkoch za obdobie od 1. januára do 31. marca;

b)

najneskôr do 31. júla pri výdavkoch za obdobie od 1. apríla do 30. júna;

c)

najneskôr do 10. novembra pri výdavkoch za obdobie od 1. júla do 15. októbra;

d)

najneskôr do 31. januára pri výdavkoch za obdobie od 16. októbra do 31. decembra.

Výdavky vyhlásené za určité obdobie môžu zahrňovať opravy údajov vyhlásených za predchádzajúce deklaračné obdobia toho istého účtovného obdobia.

Ak Komisia neschváli program rozvoja vidieka do 31. marca 2007, výdavky, ktoré platobná agentúra na vlastnú zodpovednosť uskutočnila vopred počas období predchádzajúcich schválenie programu, sa Komisii oznámia globálne v prvom vyhlásení o výdavkoch po schválení programu.

3.   Vyhlásenia o výdavkoch sa zostavujú podľa vzoru uvedeného v prílohe XI. Pre programy rozvoja vidieka, ktoré sa týkajú regiónov, na ktoré sa vzťahujú odlišné miery spolufinancovania v súlade s článkom 70 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1698/2005, žiadosť obsahuje pre každý typ regiónu samostatnú tabuľku výdavkov.

4.   Ak sa zistia nezhody, rozdiely vo výkladoch alebo nesúvislosti týkajúce sa vyhlásení o výdavkoch za určité referenčné obdobie, vyplývajúce najmä z chýbajúceho oznámenia informácií požadovaných na základe nariadenia (ES) č. 1698/2005 a podrobných podmienok jeho uplatňovania, a ak si vyžadujú dodatočné kontroly, od príslušného členského štátu sa požaduje, aby poskytol doplňujúce informácie. Tieto informácie sa poskytujú prostredníctvom bezpečnostného systému výmeny informácií uvedeného v pododseku 2 článku 15 tohto nariadenia.

Platobná lehota stanovená v článku 26 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa v tomto prípade môže prerušiť pre celú sumu alebo k časti sumy, ktorá je predmetom žiadosti o platbu, od dátumu zaslania žiadosti o informácie do prijatia požadovaných informácií a najneskôr do vyhlásenia o výdavkoch za nasledujúce obdobie.

Ak v tejto lehote nedôjde k náprave, Komisia môže pozastaviť alebo znížiť platby v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

5.   Zhromaždené údaje o výdavkoch a pridelených príjmoch započítateľných do rozpočtového obdobia, ktoré treba zaslať Komisii najneskôr do 10. novembra, sa môžu opravovať výlučne v rámci ročnej účtovnej závierky, ktorú treba zaslať Komisii v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) bod iii) nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Článok 17

Výpočet sumy na úhradu

1.   Príspevok Spoločenstva na úhradu oprávnených verejných výdavkov vyhlásených v rámci jednotlivých osí pre každé referenčné obdobie sa vypočíta na základe plánu financovania platného prvý deň tohto obdobia.

2.   Sumy príspevkov EPFRV, ktoré sa od príjemcov vymôžu v rámci príslušného programu rozvoja vidieka počas každého referenčného obdobia, sa odpočítajú zo sumy na úhradu z fondu EPFRV vo vyhlásení o výdavkoch za predmetné obdobie.

3.   Sumy v pluse alebo v mínuse, ktoré prípadne vyplynú z vyrovnania účtov vykonaného v súlade s článkom 10 ods. 1 tretí pododsek nariadenia (ES) č. 885/2006 a ktoré sa môžu opätovne použiť na program rozvoja vidieka, sa pripočítajú alebo odpočítajú zo sumy príspevku EPFRV pri príležitosti prvého vyhlásenia vypracovaného po rozhodnutí o zúčtovaní.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý strop ustanovený v článku 24 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1290/2005, v prípade, že kumulovaný súčet vyhlásení o výdavkoch prekročí celkovú sumu naplánovanú pre os programu rozvoja vidieka, bude suma na úhradu ohraničená sumou naplánovanou pre túto os. Verejné výdavky, ktoré budú z tohto dôvodu vylúčené z financovania, sa môžu zohľadniť pri budúcom vyhlásení o výdavkoch s výhradou, že členský štát predloží upravený plán financovania a Komisia bude s týmto plánom súhlasiť.

5.   Úhradu príspevku Spoločenstva s výhradou dostupnosti rozpočtových prostriedkov vykoná Komisia na účet alebo na účty otvorené jednotlivými členskými štátmi.

Názov(-zvy) a číslo(-a) účtu(-ov) oznámia členské štáty Komisii podľa vzoru, ktorý im Komisia poskytne.

KAPITOLA 4

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PLATNÉ PRE EPZF A EPFRV

Článok 18

Elektronická výmena informácií a dokumentov

1.   Komisia zavádza informačné systémy umožňujúce elektronickú výmenu dokumentov a informácií medzi ňou a členskými štátmi, pokiaľ ide o oznámenia a získavanie informácií ustanovené nariadením (ES) č. 1290/2005 a pravidlami jeho uplatňovania. Členské štáty informuje o všeobecných podmienkach uplatňovania týchto systémov prostredníctvom výboru poľnohospodárskych fondov.

2.   Informačné systémy stanovené v odseku 1 môžu najmä spracovávať:

a)

údaje potrebné na finančné transakcie, najmä tie, ktoré sa týkajú mesačných a ročných účtov platobných agentúr, vyhlásení o výdavkoch a príjmoch a zasielania informácií a dokumentov uvedených v článkoch 5, 11, 15 a 17 tohto nariadenia, v článku 6 nariadenia (ES) č. 885/2006 a článkov 2, 10 a 11 nariadenia (ES) č. 884/2006;

b)

dokumenty spoločného záujmu umožňujúce monitorovanie účtov a získavanie informácií a nahliadanie do dokumentov, ktoré platobná agentúra musí sprístupniť Komisii;

c)

predpisy Spoločenstva a usmernenia Komisie v oblasti financovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky orgánmi akreditovanými a menovanými podľa nariadenia (ES) č. 1290/2005, ako aj usmernenia týkajúce sa zosúladeného uplatňovania príslušných právnych predpisov.

3.   Formu a obsah dokumentov uvedených v článkoch 4, 14 a 17 tohto nariadenia, v článku 7 ods. 1 písm. a), b) a d) nariadenia (ES) č. 885/2006 a v článkoch 10 a 11 nariadenia (ES) č. 884/2006 stanovila Komisia na základe vzorov uvedených v prílohách II až XI k tomuto nariadeniu, v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 885/2006 a v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 884/2006.

Komisia tieto vzory upravuje a aktualizuje potom, ako o tom informovala výbor poľnohospodárskych fondov.

4.   Elektronické informačné systémy stanovené v odseku 1 môžu obsahovať nástroje potrebné na vloženie údajov a riadenie účtov fondov EPZF a EPFRV Komisiou, ako aj nástroje potrebné na výpočet paušálnych výdavkov alebo výdavkov, ktoré vyžadujú použitie jednotných metód, najmä v súvislosti s finančnými nákladmi a zníženými hodnotami.

5.   Údaje o finančných transakciách sú do informačných systémov ustanovených v odseku 1 zasielané, vložené a aktualizované na zodpovednosť platobnej agentúry samotnou platobnou agentúrou alebo agentúrou, na ktorú sa táto funkcia previedla, alebo prípadne prostredníctvom akreditovaných koordinačných orgánov v súlade s článkom 6 ods. 3 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1290/2005.

6.   V prípade, že dokument alebo postup stanovený nariadením (ES) č. 1290/2005 alebo pravidlami jeho uplatňovania vyžadujú podpis oprávnenej osoby alebo súhlas osoby v jednej alebo viacerých etapách predmetného postupu, informačné systémy zavedené na účel oznamovania týchto dokumentov musia umožniť identifikovať každú osobu jednoznačne a poskytnúť rozumné záruky nemennosti obsahu dokumentov, vrátane etáp postupu, v súlade s právnymi postupmi Spoločenstva. Pokiaľ ide o vyhlásenia o výdavkoch a vyhlásenie o vierohodnosti pripojeného k ročnej účtovnej závierke uvedené v článku 8 ods. 1 písm. c) bod i) a c) bod iii) nariadenia (ES) č. 1290/2005, dokumenty zasielané elektronicky uchovávajú v originálnej podobe aj platobné agentúry alebo prípadne akreditované koordinačné orgány v súlade s článkom 6 ods. 2 a 3 predmetného nariadenia.

7.   Uchovávanie elektronických a digitálnych dokumentov musí byť zabezpečené počas celej požadovanej doby podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 885/2006.

8.   V prípade funkčnej poruchy informačného systému alebo chýbajúceho trvalého spojenia členský štát môže s predbežným súhlasom Komisie zaslať dokumenty v inej podobe, za podmienok určených Komisiou.

KAPITOLA 5

PRECHODNÉ OPATRENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Účtovanie finančných prostriedkov pochádzajúcich z modulácie alebo dodržania podmienok týkajúcich sa životného prostredia

1.   Sumy schválené v súlade s článkami 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1259/1999 alebo v súlade s článkom 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004 si členský štát pripisuje na špeciálny účet otvorený pre každú platobnú agentúru alebo na špeciálny účet otvorený na úrovni členského štátu. Zaúčtovanie musí umožniť identifikáciu pôvodu finančných prostriedkov vo vzťahu k platbe príjemcovi príslušnej pomoci.

2.   Členské štáty môžu platobným agentúram podľa svojho výberu prerozdeliť sumy, ktoré zhromaždia podľa odseku 1 na účel ich použitia. Tieto sumy sa pripisujú na účet alebo na účty uvedené v odseku 1 a používajú sa výlučne na financovanie dodatočnej podpory Spoločenstva uvedenej v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1259/1999 alebo na sprievodné opatrenia uvedené v článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1655/2004.

V prípade, že v spojitosti s nepoužitými finančnými prostriedkami vzniknú úroky, o tieto úroky sa na konci každého rozpočtového obdobia zvýši disponibilný zostatok a tieto úroky sa použijú na financovanie tých istých opatrení.

3.   Čo sa týka výdavkov na opatrenia uvedené v odseku 2, účtovníctvo platobných agentúr sa vedie oddelene od ostatných výdavkov na rozvoj vidieka a pri každej platbe sa účtovne rozlišujú vnútroštátne finančné prostriedky a finančné prostriedky pochádzajúce z uplatňovanie článkov 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1259/1999 alebo článku 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004.

4.   Sumy schválené v súlade s článkami 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1259/1999 alebo v súlade s článkom 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004 a úroky, ktoré by z nich prípadne vznikli a neboli zaplatené v súlade s článkom 1 nariadenia Komisie (ES) č. 963/2001 (14) alebo v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004, sa odpočítajú od mesačných platieb pri príležitosti rozhodnutia Komisie prijatého podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 o výdavkoch za október príslušného rozpočtového obdobia. V prípade potreby treba použiť výmenný kurz uvedený v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 20

Výdavky na rozvoj vidieka zo Záručnej sekcie EPUZF v období od 16. októbra do 31. decembra 2006

V prípade, že členský štát zamýšľa v rámci programov rozvoja vidieka na obdobie 2000-2006 platby zo Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (ďalej len „EPUZF“) do 31. decembra 2006 v súlade s článkom 39 ods. 1 písm. a) druhou vetou nariadenia (ES) č. 1290/2005, Komisii predloží najneskôr do 1. júla 2006 žiadosť spolu s príslušným odôvodnením. V žiadosti treba uviesť príslušný program alebo programy a príslušné opatrenia.

V prípade uplatnenia prvého pododseku členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 31. januára 2007 dátum uskutočnenia platieb v rámci Záručnej sekcie EPUZF pre každý program a pre každé opatrenie.

Článok 21

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 296/96 a rozhodnutie C/2004/1723 z 26. apríla 2004 sa zrušujú od 16. októbra 2006.

Nariadenie (ES) č. 296/96 s výnimkou článku 3 ods. 6a písm. a) a rozhodnutie C/2004/1723 sú však naďalej uplatniteľné pre všetky výdavky realizované členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) do 15. októbra 2006.

Odkazy na zrušené nariadenie a rozhodnutie sa chápu ako odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa podľa tabuľky zhody v prílohe XII.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 16. októbra 2006 pre získané príjmy a výdavky realizované členskými štátmi v rámci fondov EPZF a EPFRV za rozpočtové obdobie 2007 a ďalšie rozpočtové obdobia. Článok 20 sa uplatňuje od dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. júna 2006.

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).

(2)  Ú. v. ES L 216, 5.8.1978, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 695/2005 (Ú. v. EÚ L 114, 4.5.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 298, 23.9.2004, s. 3.

(6)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 113. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 39, 17.2.1996, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1607/2005 (Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 12).

(8)  Oznámené 26. apríla 2004, naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím C/2005/3741, oznámené 30. septembra 2005.

(9)  Pozri stranu 35 tohto úradného vestníka.

(10)  Pozri stranu 90 tohto úradného vestníka.

(11)  Ú. v. ES L 349, 24. 12. 1998, s. 36.

(12)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 31, 4.2.2005, s. 6.

(14)  Ú. v. ES L 136, 18.5.2001, s. 4.


TABUĽKA PRÍLOH

PRÍLOHA I

CELKOVÁ SUMA ZAPLATENÝCH VÝDAVKOV A PRIDELENÝCH PRÍJMOV PRIJATÝCH ZA MESIAC (ČLÁNOK 4 ODS. 1 PÍSM. A)

PRÍLOHA II

MESAČNÉ VYHLÁSENIE O VÝDAVKOCH EPZF (ČLÁNOK 4 ODS. 1 PÍSM. B)

PRÍLOHA III

T 101 – VÝKAZ ROZDIELOV (ČLÁNOK 4 ODS. 2 PÍSM. C)

PRÍLOHA IV

T 103 – SÚHRNNÝ VÝKAZ (ČLÁNOK 4 ODS. 2 PÍSM. B)

PRÍLOHA V

T 104 – ÚDAJE ROZDELENÉ PODĽA ROZPOČTOVEJ NOMENKLATÚRY EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A PODĽA DRUHOV VÝDAVKOV A PRÍJMOV (ČLÁNOK 4 ODS. 1 PÍSM. A)

PRÍLOHA VI

T 106 – SUMY ZÍSKANÉ PODĽA ČLÁNKU 3 NARIADENIA (ES) Č. 1259/1999 (ČLÁNOK 4 ODS. 2 PÍSM. E)

PRÍLOHA VII

T 107 – SUMY ZÍSKANÉ PODĽA ČLÁNKU 4 NARIADENIA (ES) Č. 1259/1999 ČLÁNKU 1 NARIADENIA (ES) Č. 1655/2004 (ČLÁNOK 4 ODS. 2 PÍSM. E)

PRÍLOHA VIII

T 108 - POUŽITIE SÚM ZÍSKANÝCH PODĽA ČLÁNKOV 3 A 4 NARIADENIA (ES) Č. 1259/99 ALEBO ČLÁNKU 1 NARIADENIA (ES) Č. 1655/2004 (ČLÁNOK 4 ODS. 2 PÍSM. E)

PRÍLOHA IX

T 109 – SÚHRNNÝ VÝKAZ POUŽITIA SÚM ZÍSKANÝCH PODĽA ČLÁNKOV 3 A 4 NARIADENIA (ES) Č. 1259/99 ALEBO ČLÁNKU 1 NARIADENIA (ES) Č. 1655/2004 (ČLÁNOK 4 ODS. 2 PÍSM. E)

PRÍLOHA X

ODHADY VÝDAVKOV EPFRV (ČLÁNOK 14)

PRÍLOHA XI

VYHLÁSENIE O VÝDAVKOCH EPFRV (ČLÁNOK 17)

PRÍLOHA XII

TABUĽKA ZHODY

PRÍLOHA I

CELKOVÁ SUMA ZAPLATENÝCH VÝDAVKOV A PRIDELENÝCH PRÍJMOV PRIJATÝCH ZA MESIAC (ČLÁNOK 4 ODS. 1 PÍSM. A)

IDES

Obsah vyhlásenia

Záhlavie vyhlásenia

Záhlavie vyhlásenia obsahuje tieto údaje:

Identifikačný kód charakteru správy a členského štátu zasielajúceho informáciu. Tento identifikačný kód vám oznámi Komisia.

Obdobie, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje.

Podrobné údaje o výdavkoch a príjmoch za dané obdobie:

Celková suma bez zúčtovania

Odhady bez zúčtovania

Zúčtovanie

Informácie týkajúce sa verejného skladovania

Hlavná časť vyhlásenia

Hlavná časť vyhlásenia obsahuje tieto údaje:

Identifikačné číslo položky alebo článku

Vyhlásené sumy a odhady

Vysvetlenie rozdielov vo vzťahu k odhadom.

Záverečná časť

V záverečnej časti vyhlásenia sa uvádza kontrolná suma, ktorá je súčtom všetkých vyhlásených súm v záhlaví a v hlavnej časti vyhlásenia.

Skladba správy

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Opis kolóniek

Názov

Formát

Opis

Záhlavie vyhlásenia: výskyt údajov je 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikačný kód oznámený Komisiou

[BEGINDATE] *

Dátum (DDMMRRRR)

Obdobie začiatku vyhlásenia

[ENDDATE] *

Dátum (DDMMRRRR)

Obdobie ukončenia vyhlásenia

[EXPENDITURE] *

Počet (30,2)

Celková suma za mesiac bez zúčtovania

[FORECAST] *

Počet (30,2)

Odhady

[CLEARANCE] *

Počet (30,2)

Zúčtovanie

[PUBLIC STORAGE]*

Počet (30,2)

Výdavky na verejné skladovanie

Hlavná časť vyhlásenia: výskyt údajov je od 1 do n

[ITEM]

Počet (8)

Rozpočtová položka (účtovná položka alebo článok)

[AMOUNT]

Počet (30,2)

Suma výdavkov/príjmov

[FORECAST]

Počet (30,2)

Odhadovaná suma

[DIFF1]

Počet (30,2)

Rozdiel oproti predchádzajúcim mesiacom

[DIFF2]

Počet (30,2)

Odhadovaný rozdiel prevedený na nasledujúce mesiace

[DIFF3]

Počet (30,2)

Rozdiel oproti nasledujúcim mesiacom

[DIFF4]

Počet (30,2)

Chyby v odhadoch

Záverečná časť: výskyt údajov je 1

[CHECKSUM] *

Počet (30,2)

Kontrolná hodnota: súčet všetkých súm v správe

Položky* musia byť vyplnené.

Príklad

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Členský štát:

Dátum zaslania:

Kontaktná osoba:

Telefón:

E-mail:

Výdavky za obdobie od … do …

(v eurách)

Celková suma za mesiac bez zúčtovania (1):

Odhady bez zúčtovania (2):

Rozdiel = (1)-(2):

Zúčtovanie:

Celková suma za mesiac, vrátane zúčtovania:

Z toho výdavky na verejné skladovanie (kategória 2)

 

 

 

 


Povinne v poslednom faxe za daný mesiac alebo na výslovnú žiadosť Komisie

Príslušná nomenklatúra

Výdavky/príjmy(1)

Odhady (2)

Rozdiely = (1)-(2)

Objasnenie hlavných rozdielov v miliónoch eur

Pochádzajúcich z predchádzajúcich mesiacov

Prevedených na nasledujúce mesiace

Pochádzajúcich z nasledujúcich mesiacov

Chyby v odhadoch

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA II

MESAČNÉ VYHLÁSENIE O VÝDAVKOCH EPZF (ČLÁNOK 4 ODS. 1 PÍSM. B)

Obsah vyhlásenia

Záhlavie vyhlásenia

Záhlavie vyhlásenia obsahuje tieto údaje:

Identifikačný kód charakteru správy a členského štátu zasielajúceho informáciu. Tento identifikačný kód je kód uznaný Komisiou a umožňuje rozpoznať druh zaslaného vyhlásenia a príslušný členský štát. (Poznámka: používa sa najmä na zaručenie, že užívateľ, ktorý zasiela vyhlásenie, je skutočne oprávnený podať vyhlásenie za daný členský štát.) Tento identifikačný kód vám oznámi Komisia.

Obdobie, na ktoré sa vyhlásenie o výdavkoch vzťahuje. Príklad: 1105 pre obdobie výdavkov 11-2005 a vyhlásenie z 10.12.2005.

Meno, telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty osoby zodpovednej za vyhlásenie.

Hlavná časť vyhlásenia

Hlavná časť vyhlásenia obsahuje tieto údaje pre každý článok nomenklatúry EPUZF:

Identifikačný kód článku (napríklad 050201) alebo položky

Vyhlásená suma v eurách.

Záverečná časť

V súhrnnej časti sa ďalej uvádzajú tieto informácie:

Vyhlásenie o celkovej sume v EURÁCH.

Časť obsahujúca pripomienky

Správa sa končí kolónkou pre voľné pripomienky pozostávajúcou z 0 až 100 riadkov textu. Táto kolónka sa používa na vpísanie doplňujúcich informácií na základe určitých konkrétnych žiadostí Komisie.

Skladba správy

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Opis kolóniek

Názov

Formát

Opis

Záhlavie vyhlásenia: výskyt údajov je 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikačný kód pridelený GR pre poľnohospodárstvo

[PERIOD] *

Dátum (MMRR)

Obdobie, na ktoré sa fax vzťahuje

[RESPNAME] *

Voľný text (250 písmen)

Priezvisko a meno osoby zodpovednej za vyhlásenie

[RESPPHONE]

Voľný text (50 písmen)

Telefónne číslo osoby zodpovednej za vyhlásenie

[RESPFAX]

Voľný text (50 písmen)

Adresa elektronickej pošty osoby zodpovednej za vyhlásenie

[RESPEMAIL]

Voľný text (50 písmen)

Faxové číslo osoby zodpovednej za vyhlásenie

Hlavná časť vyhlásenia: výskyt údajov je od 1 do n

[ITEM]

Text (8 písmen)

Položka alebo kapitola, na ktorú sa vyhlásenie vzťahuje

[AMOUNT]

Počet (15,2)

Suma v EURÁCH

Záverečná časť: výskyt údajov je 1

[TOT AMOUNT]

Počet (15,2)

Celková suma v EURÁCH uvedená vo vyhlásení

Časť s pripomienkami: výskyt údajov je od 1 do n

[COMMENT]

Voľný text (200 písmen)

Voľná pripomienka

Položky* musia byť vyplnené.

Príklad

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John.Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Toto je komentár – prvý riadok

<C>999<V>Toto je komentár – druhý riadok

Formát pre tlač

Image

EPZF 10. deň mesiaca vyhlásenie: Výdavky a príjmy

 

Členský štát:

 

 

 

Zodpovedná osoba:

 

 

 

Telefónne číslo:

 

 

 

Faxové číslo:

 

 

 

Elektronická adresa:

 

 

 

Mesiac:

 

 

Strana 1: Sumy

 

dátum

Výdavky a príjmy

 

V EURÁCH

článok alebo položka 1

názov

 

článok alebo položka 2

názov

 

 

 

 

 

 

článok alebo položka n

názov

 

 

SPOLU NA ZAPÍSANIE

 

 

KONTROLNÁ KOLÓNKA

 

 

VÝPOČET SPOLU

0,00

Strana 2: Pripomienky

PRÍLOHA III

 

Bez prístupu

 

Vyplniť

ČLENSKÝ ŠTÁT:

TABUĽKA 101

FINANČNÝ ROK

KONZISTENTNOSŤ PRENESENÝCH ÚDAJOV

v EUR

 

1) Celkové výdavky a pripísané príjmy vzniknuté v mesiaci … dosahujú

 

2) Výdavky a pripísané príjmy týkajúce sa uvedeného mesiaca a oznámené v … dosahujú

 

3) Prípadný rozdiel = (1) - (2)

0,00

ODVÔVODNENIE ROZDIELOV V BODE 3)

 

1) Výdavkové rozpočtové položky:

 

2) Rozpočtové položky pripísaných príjmov:

 


Dátum:

 

Zodpovedný úradník:

 

PRÍLOHA IV

 

Bez prístupu

 

Vyplniť


TABUĽKA 103

ÚDAJE O VÝDAVKOCH A PRIPÍSANÝCH PRÍJMOCH A ODHADOCH ZHRNUTIE

ČLENSKÝ ŠTÁT:

Finančný rok

v EUR

Platobná agentúra

Kumulatívne výdavky prehlásené n-1

Výdavky za mesiac …

Výdavky od 16.10.2005 do …

Overenie kumulatívnych čiastok

Odhad výdavkov

mesiac n+1

mesiac n+2 & n+3

n+4 do 15. októbra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOM VYPLNIŤ

 

 

 

 

 

 

 

Celkové overenie

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÝ VÝPOČET

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Platobná agentúra

Kumulatívne pripísané príjmy prehlásené n-1

Pripísané príjmy za mesiac …

Pripísané príjmy od 16.10.2005 do …

Overenie kumulatívnych čiastok

Odhad pripísaných príjmov

mesiac n+1

mesiac n+2 & n+3

n+4 do 15. októbra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOM VYPLNIŤ

 

 

 

 

 

 

 

Celkové overenie

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÝ VÝPOČET

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Platobná agentúra

Kumulatívne výdavky a pripísané príjmy prehlásené n-1

Výdavky a pripísané príjmy za mesiac …

Výdavky a pripísané príjmy od 16.10.2005 do …

Overenie kumulatívnych čiastok

Odhad výdavkov a pripísaných príjmov

mesiac n+1

mesiac n+2 & n+3

n+4 do 15. októbra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOM VYPLNIŤ

 

 

 

 

 

 

 

Celkové overenie

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÝ VÝPOČET

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Dátum:

 

Osoba splnomocnená k podpisu:

 

Pečiatka (1):

 


(1)  Uplatňuje sa iba v prípade ak sa tabuľka zasiela v papierovej forme

PRÍLOHA V

T 104 – ÚDAJE ROZDELENÉ PODľA ROZPOČTOVEJ NOMENKLATÚRY EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A PODľA DRUHOV VÝDAVKOV A PRÍJMOV

Obsah vyhlásenia

Záhlavie vyhlásenia

Záhlavie vyhlásenia obsahuje tieto údaje:

Identifikačný kód charakteru správy a platobnej agentúry zasielajúcej informáciu. (Poznámka: používa sa najmä na zaručenie, že užívateľ, ktorý zasiela vyhlásenie, je skutočne oprávnený podať vyhlásenie za daný členský štát.) Tento identifikačný kód vám oznámi Komisia.

Obdobie, na ktoré sa vyhlásenie o výdavkoch vzťahuje. Príklad: 200511 pre obdobie výdavkov 11-2005 a T104 z 20.12.2005.

Jazyk vyhlásenia.

Hlavná časť vyhlásenia

Hlavná časť vyhlásenia obsahuje tieto údaje pre každú podpoložku nomenklatúry EPUZF:

Identifikačný kód podpoložky (napríklad 050201043010001 a 050201049999999 ak je podpoložka neznáma).

Názov podpoložky v jazyku zvolenom v záhlaví vyhlásenia.

Sumy vyhlásená za príslušné obdobie (N), kumulovaná suma vyhlásená od začiatku rozpočtového obdobia, odhady pre obdobia N+1, N+2… N+3 a N+4… koniec rozpočtového obdobia. Všetky sumy musia byť uvedené v eurách.

Záverečná časť

Za zoznamom všetkých podpoložiek sa uvádza:

Celková suma vyhlásená za príslušné obdobie (N), celková kumulovaná suma vyhlásená od začiatku rozpočtového obdobia, celková odhadovaná suma na obdobia N+1, N+2… N+3 a N+4… koniec rozpočtového obdobia.

Vysvetlenie používania podpoložiek „9999999“.

Časť pre voľnú pripomienku

Skladba správy

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Opis kolóniek

Názov

Formát

Opis

Záhlavie vyhlásenia: výskyt údajov je 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikačný kód pridelený GR pre poľnohospodárstvo

[PERIOD] *

Dátum (RRRRMM)

Obdobie výdavkov

[LANGUAGE] *

2 písmená

Kód ISO jazyka

Hlavná časť vyhlásenia: výskyt údajov je od 1 do n

[SUBITEM] *

Počet (15)

Podpoložka

[DESCRIPTION] *

Voľný text (600)

Názov podpoložky

[AMOUNT] *

Počet (15,2)

Vyhlásená suma

[AMOUNT CUMUL] *

Počet (15,2)

Kumulovaná suma

[PRE1] *

Počet (15,2)

Odhadovaná suma na nasledujúce obdobie

[PRE2] *

Počet (15,2)

Odhadovaná suma na obdobie N+2… N+3

[PRE3] *

Počet (15,2)

Odhadovaná suma na obdobie N+4… koniec rozpočtového obdobia

Záverečná časť: výskyt údajov je 1

[AMOUNT TOT] *

Počet (15,2)

Celková vyhlásená suma

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Počet (15,2)

Celková kumulovaná suma

[PRE1 TOT] *

Počet (15,2)

Celková odhadovaná suma na nasledujúce obdobie

[PRE2 TOT] *

Počet (15,2)

Celková odhadovaná suma na obdobie N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Počet (15,2)

Celková odhadovaná suma na obdobie N+4… koniec rozpočtového obdobia

[EXPLANATION]

Voľný text (80)

Vysvetlenie podpoložiek 9999999

[COMMENT]

Voľný text (80)

Pripomienky

Položky* musia byť vyplnené.

Príklad

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

PRÍLOHA VI

TABUĽKA 106

ČIASTKY ZADRŽANÉ PODĽA ČLÁNKU 3 NARIADENIA (ES) č. 1259/1999

(od 16.10.N-1 do …)

ČLENSKÝ ŠTÁT:

 

FINANČNÝ ROK:

N

PLATOBNÁ AGENTÚRA:

 

 

 


Menová jednotka:

 


Rozpočtová podpoložka

Položka

Čiastka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava za finančný rok (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkom

0,00


Dátum:

 

Osoba splnomocnená k podpisu:

 

PRÍLOHA VII

TABUĽKA 107

ČIASTKY ZADRŽANÉ PODĽA ČLÁNKU 4 NARIADENIA (ES) č. 1259/1999 ALEBO ČLÁNKU 1 NARIADENIA (ES) č. 1655/2004

(od 16.10.N-1 do …)

ČLENSKÝ ŠTÁT:

 

FINANČNÝ ROK:

N

PLATOBNÁ AGENTÚRA:

 

 

 


Menová jednotka:

 


Rozpočtová podpoložka

Položka

Čiastka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava za finančný rok (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkom

0,00


Dátum:

 

Osoba splnomocnená k podpisu:

 

PRÍLOHA VIII

TABUĽKA 108

POUŽITIE ĆIASTOK ZADRŽANÝCH PODĽA ČLÁNKOV 3 a 4 NARIADENIA (ES) č.1259/1999 ALEBO ČLÁNKU 1 NARIADENIA (ES) č. 1655/2004

(od 16.10.N-1 do …)

ROK ZADRŽANIA N

ČLENSKÝ ŠTÁT:

 

PLATOBNÁ AGENTÚRA:

 


Menová jednotka:

 


 

 

Výdaje uskutočnené počas finančných rokov

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA

Názov

N

N+1

N+2

N+3

CELKOM

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Použité čiastky celkom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Dátum:

 

Osoba splnomocnená k podpisu:

 

PRÍLOHA IX

TABUĽKA 109

PREĽAD POUŽITÍ ĆIASTOK ZADRŽANÝCH PODĽA ČLÁNKOV 3 A 4 NARIADENIA (ES) č. 1259/1999 ALEBO ČLÁNKU 1 NARIADENIA (ES) č. 1655/2004

(od 16.10.N-1 do …)

ROK ZADRŽANIA N

ČLENSKÝ ŠTÁT:

 


Menová jednotka:

 


 

ČIASTKY ZADRŽANÉ POČAS FINANČNÉHO ROKA N (1)

 

 

Výdaje uskutočnené počas finančných rokov

PLATOBNÁ AGENTÚRA

N

N+1

N+2

N+3

CELKOM

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový súčet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oprava zadržaných čiastok

 

 

 

 

0,00

Úroky získané z nevyužitých finančných prostriedkov

 

 

 

 

0,00

Zostatok

 

 

 

 

0,00


Dátum:

 

Osoba splnomocnená k podpisu:

 


(1)  Táto čiastka sa musí rovnať celkovej sume z tabuliek 106 a 107 zostavenej dňa …

PRÍLOHA X

A)

ODHADY SÚM NA FINANCOVANIE Z EPFRV, KTORÉ TREBA PREDLOŽIŤ NAJNESKÔR DO 31. JANUÁRA

Odhad súm v eurách, ktoré sa majú zaplatiť z EPFRV v roku „N“ za:

Č. programu

január – marec

apríl – jún

júl – október

 

 

 

 

Odhad sumy v eurách, ktorá sa má zaplatiť z EPFRV v roku „N+1“ za:

október – december

január – marec

apríl – jún

júl – október

 

 

 

 

B)

ODHADY SÚM NA FINANCOVANIE Z EPFRV, KTORÉ TREBA PREDLOŽIŤ NAJNESKÔR DO 31. JÚLA

Odhad súm v eurách, ktoré sa majú zaplatiť z EPFRV v roku „N“ za:

Č. programu

január – marec

apríl – jún

júl – október

 

XXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXX.

 

Odhad sumy v eurách, ktorá sa má zaplatiť z EPFRV v roku „N+1“ za:

október – december

január – marec

apríl – jún

júl – október

 

 

 

 

PRÍLOHA XI

A)   VYHLÁSENIE O VÝDAVKOCH

Program rozvoja vidieka _________________________ Č. CCI__________

Výpis operácií, pre ktoré platobná agentúra zaplatila príspevok Spoločenstva v období medzi __/__/__ a __/__/__

Os/Opatrenie

Verejný výdavok, na ktorý sa vzťahuje spolufinancovanie Spoločenstvom

Opatrenie 111

(suma v eurách)

Opatrenie 112

(suma v eurách)

 

Opatrenie 1xy

(suma v eurách)

Spolu Os I

(automatický výpočet)

Opatrenie 211

(suma v eurách)

Opatrenie 212

(suma v eurách)

 

Opatrenie 2xy

(suma v eurách)

Spolu Os II

(automatický výpočet)

Opatrenie 311

(suma v eurách)

Opatrenie 312

(suma v eurách)

 

Opatrenie 3xy

(suma v eurách)

Spolu Os III

(automatický výpočet)

Akcie Leader druh Os I (411)

(suma v eurách)

Akcie Leader druh Os II (412)

(suma v eurách)

Akcie Leader druh Os III (413)

(suma v eurách)

Projekty spolupráce (421)

(suma v eurách)

Fungovanie skupín pre miestnu činnosť (431)

(suma v eurách)

Spolu Os Leader

(automatický výpočet)

Opatrenia spolu

(automatický výpočet)

Technická pomoc

(suma v eurách)

SPOLU

(automatický výpočet)

B)   SÚHRN VEREJNÝCH VÝDAVKOV

Prioritná os

Verejné výdavky spolu

Miera spolufinan-covania

Verejný príspevok

Vnútroštátny

Spoločenstva

Os I

(automatický výpočet)

(stanovený v programe)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Os II

(automatický výpočet)

(stanovený v programe)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Os III

(automatický výpočet)

(stanovený v programe)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Os LEADER

(automatický výpočet)

(stanovený v programe)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Technická pomoc

(automatický výpočet)

(stanovený v programe)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

SPOLU

(automatický výpočet)

 

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

C)   ŽIADOSŤ O PLATBU

Celkový príspevok EPFRV zodpovedajúci vyhláseným výdavkom

(automatický výpočet)

Vrátenie uskutočnené počas obdobia vyhlásenia (-)

EUR

Úprava stropu alebo zníženie sumy z predchádzajúceho vyhlásenia (+)

EUR

Zostatok (prípadný, +/-) rozhodnutia o zúčtovaní za rok x

EUR

Suma žiadaná z EPFRV

EUR

Za platobnú agentúru, dátum, meno a funkcia osoby, ktorá vypracovala vyhlásenie

Za koordinačný orgán, dátum, meno a funkcia osoby, ktorá schvaľuje zaslanie vyhlásenia Komisii

PRÍLOHA XII

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 296/96

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1

Článok 11 ods. 1

Článok 1 ods. 2

Článok 11 ods. 2

Článok 2 ods. 1

Článok 2 ods. 1

Článok 2 ods. 2

Článok 19 ods. 1

Článok 2 ods. 3

Článok 19 ods. 2 prvý pododsek

Článok 2 ods. 4

Článok 19 ods. 2 druhý pododsek

Článok 2 ods. 5

Článok 19 ods. 3

Článok 3 ods. 1

Článok 3

Článok 3 ods. 2

Článok 4 ods. 1 písm. a)

Článok 3 ods. 3

Článok 4 ods. 1 písm. b)

Článok 3 ods. 3a

Článok 18 ods. 8

Článok 3 ods. 4

Článok 4 ods. 1 druhý pododsek

Článok 3 ods. 5

Článok 4 ods. 1 písm. c)

Článok 3 ods. 6 písm. a)

Článok 4 ods. 2 písm. a)

Článok 3 ods. 6 písm. b)

Článok 4 ods. 2 písm. b)

Článok 3 ods. 6 písm. c)

Článok 4 ods. 2 písm. c)

Článok 3 ods. 6 písm. d)

Článok 4 ods. 2 písm. d)

Článok 3 ods. 6a písm. a)

Zrušuje sa

Článok 3 ods. 6a písm. b)

Článok 4 ods. 2 písm. e)

Článok 3 ods. 7

Zrušuje sa

Článok 3 ods. 8

Zrušuje sa

Článok 3 ods. 9

Článok 1 ods. 2

Článok 3 ods. 10

Zrušuje sa

Článok 3 ods. 11

Článok 7

Článok 4 ods. 1

Článok 8

Článok 4 ods. 2 písm. a) a b)

Článok 9 ods. 1

Článok 4 ods. 2 písm. c)

Článok 9 ods. 2

Článok 4 ods. 2 písm. d)

Článok 9 ods. 3

Článok 4 ods. 2 písm. e)

Zrušuje sa

Článok 4 ods. 3

Článok 9 ods. 4

Článok 4 ods. 4

Článok 9 ods. 6

Článok 4 ods. 5

Článok 9 ods. 5

Článok 4 ods. 6

Zrušuje sa

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 19 ods. 4

Článok 7 ods. 1

Článok 5 ods. 1, 3 a 4

Článok 7 ods. 2

Článok 5 ods. 2

Článok 7 ods. 3

Článok 5 ods. 5

Článok 7 ods. 4

Článok 5 ods. 6

Článok 7 ods. 5

Článok 5 ods. 7

Článok 7 ods. 6

Zrušuje sa

Článok 8

Článok 18

Článok 9

Článok 21

Článok 10

Článok 22


Top