Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0207

Nariadenie Komisie (ES) č. 207/2006 zo 7. februára 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva

OJ L 36, 8.2.2006, p. 3–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 127–148 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 183 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 183 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 96 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; Nepriamo zrušil 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/207/oj

8.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 36/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 207/2006

zo 7. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (1), a najmä jeho článok 122,

keďže:

(1)

Niektoré členské štáty alebo ich príslušné orgány požiadali o zmeny a doplnenia príloh k nariadeniu (EHS) č. 574/72 v súlade s postupom, ktorý je v ňom uvedený.

(2)

Navrhované zmeny a doplnenia vyplývajú z rozhodnutí prijatých príslušnými členskými štátmi alebo ich príslušnými orgánmi určujúcimi úrady, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie implementácie právnych predpisov sociálneho zabezpečenia v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

(3)

Systémy, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky v súlade s článkom 94 a článkom 95 nariadenia (EHS) č. 574/72, sú uvedené v prílohe 9.

(4)

Správna komisia pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov dospela k jednomyseľnému stanovisku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy 1 až 5 a prílohy 7 až 10 k nariadeniu (EHS) č. 574/72 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. februára 2006

Za Komisiu

Vladimír ŠPIDLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 1).


PRÍLOHA

1.

Príloha 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiel „K. CYPRUS“ sa nahrádza takto:

„K.   CYPRUS:

1.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (minister práce a sociálneho poistenia), Λευκωσία.

2.

Υπουργός Υγείας (minister zdravotníctva), Λευκωσία.

3.

Yπουργός Οικονομικών (minister financií), Λευκωσία.“

b)

Oddiel „L. LOTYŠSKO“ sa nahrádza takto:

„L.   LOTYŠSKO:

1.

Labklājības ministrija, Rīga (Ministerstvo sociálnej starostlivosti, Riga).

2.

Veselības ministrija, Rīga (Ministerstvo zdravotníctva, Riga).“

c)

Oddiel „O. MAĎARSKO“ sa nahrádza takto:

„O.   MAĎARSKO:

1.

Egészségügyi Minisztérium (Ministerstvo zdravotníctva), Budapest.

2.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (Ministerstvo mládeže, rodiny, sociálnych vecí a rovnakých príležitostí), Budapest.

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministerstvo zamestnanosti a práce), Budapest.

4.

Pénzügyminisztérium (Ministerstvo financií), Budapest.“

d)

Oddiel „Q. HOLANDSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (minister zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a športu), Den Haag.“

e)

Oddiel „R. RAKÚSKO“ sa nahrádza takto:

„R.   RAKÚSKO:

1.

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, (Spolkový minister sociálneho zabezpečenia, generácií a ochrany spotrebiteľov), Wien.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Spolkový minister hospodárstva a práce), Wien.

3.

Bundesminister für Gesundheit und Frauen (Spolkový minister zdravotníctva a žien), Wien.

4.

Osobitné systémy pre štátnych zamestnancov:

Bundeskanzler (spolkový kancelár), Wien alebo príslušná krajinská vláda.“

2.

Príloha 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiel „J. TALIANSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 3 časť A sa nahrádza takto:

„A.

Zamestnané osoby:

a)

vo všeobecnosti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), pobočky v jednotlivých provinciách;

b)

pre pracovníkov v zábavnom priemysle:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre pracovníkov v zábavnom priemysle), Roma;

c)

pre novinárov:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ‚Giovanni Amendola‘ (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti pre talianskych novinárov Giovanniho Amendolu), Roma.“

ii)

Bod 3 časť B sa nahrádza takto:

„B.

Samostatne zárobkovo činné osoby:

a)

pre praktických lekárov:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre praktických lekárov);

b)

pre farmaceutov:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre farmaceutov);

c)

pre veterinárov:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre veterinárov);

d)

pre zdravotné sestry, pomocný zdravotnícky personál a detské sestry:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI) (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci pre zdravotné sestry, pomocný zdravotnícky personál a detské sestry);

e)

pre inžinierov a architektov:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci pre slobodné povolania inžinierov a architektov);

f)

pre geodetov:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Taliansky fond sociálnej starostlivosti pre slobodné povolanie geodetov);

g)

pre právnych zástupcov a advokátov:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci pre advokátov);

h)

pre ekonómov:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci pre ekonómov);

i)

pre účtovníkov:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci pre účtovníkov);

j)

pre expertov v oblasti zamestnanosti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre expertov v oblasti zamestnanosti);

k)

pre notárov:

Cassa nazionale notariato (Národný fond pre notárov);

l)

pre colných úradníkov:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (FASC) (Národný fond sociálnej starostlivosti pre pracovníkov dopravných podnikov a námorných spoločností);

m)

pre biológov:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre biológov);

n)

pre technických a vedeckých pracovníkov v poľnohospodárstve:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Národný úrad sociálnej starostlivosti pre technických a vedeckých pracovníkov v poľnohospodárstve);

o)

pre obchodných zástupcov:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Národný úrad pomoci pre predajcov a obchodných zástupcov);

p)

pre technických pracovníkov v priemysle:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Národný úrad sociálnej starostlivosti pre technických pracovníkov v priemysle);

q)

pre aktuárov, chemikov, agronómov, lesníkov a geológov:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre agronómov a lesníkov, aktuárov, chemikov a geológov);

r)

pre psychológov:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre psychológov);

s)

pre novinárov:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ‚Giovanni Amendola‘ (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti Giovanniho Amendolu pre talianskych novinárov).“

b)

Oddiel „K. CYPRUS“ sa nahrádza takto:

„K.   CYPRUS

1.

Vecné dávky:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministerstvo zdravotníctva, Nikózia).

2.

Peňažné dávky:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odbor sociálneho poistenia, Ministerstvo práce a sociálneho poistenia, Nikózia).

3.

Rodinné dávky:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Sekcia grantov a dávok, Ministerstvo financií, Nikózia).“

c)

Oddiel „L. LOTYŠSKO“ sa nahrádza takto:

„L.   LOTYŠSKO

Pôsobnosť inštitúcií sa riadi ustanoveniami lotyšských právnych predpisov, ak nie je ďalej uvedené inak.

1.

Vo všetkých prípadoch okrem vecných dávok zdravotnej starostlivosti: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agentúra štátneho sociálneho poistenia, Riga).

2.

Vecné dávky zdravotnej starostlivosti: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agentúra povinného štátneho zdravotného poistenia, Riga).“

d)

Oddiel „O. MAĎARSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

Bod 6 sa nahrádza takto:

„6.

Rodinné dávky:

Peňažné dávky:

1.

Magyar Államkincstár (Maďarská štátna pokladnica);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národný fond zdravotného poistenia).“

e)

Oddiel „Q. HOLANDSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Choroba a materstvo:

a)

vecné dávky:

pre osoby, ktoré podľa článku 2 zákona o zdravotnom poistení musia povinne uzatvoriť poistenie so zdravotnou poisťovňou: zdravotná poisťovňa, s ktorou príslušná osoba uzavrela poistenie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona o zdravotnom poistení;

pre osoby nezahrnuté do kategórie v predchádzajúcej zarážke, ktoré majú bydlisko v zahraničí a ktoré pri uplatňovaní tohto nariadenia alebo podľa Dohody o EHP alebo dohody so Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb, majú podľa právnych predpisov Holandska nárok na zdravotnú starostlivosť vo svojej krajine bydliska:

1.

registrácia a výber zákonných príspevkov: College voor zorgverzekeringen v Diemene;

2.

zdravotná starostlivosť: CZ v Tilburgu;

b)

peňažné dávky:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Úrad správy poistenia zamestnancov, Amsterdam);

c)

príspevky na zdravotnú starostlivosť:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.“

f)

Oddiel „R. RAKÚSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 2 písm. b) sa nahrádza takto:

„b)

Na účely uplatňovania článku 45 ods. 6 nariadenia, ak sa v Rakúsku neukončilo žiadne príspevkové obdobie, a na zohľadnenie období vojenskej a civilnej služby a období starostlivosti o dieťa, ktorým nepredchádzalo a po ktorých nenasledovalo obdobie poistenia v Rakúsku:

Pensionsversicherungsanstalt (Inštitúcia dôchodkového poistenia), Wien.“

ii)

Bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

Rodinné dávky:

a)

Rodinné dávky s výnimkou Kinderbetreuungsgeld (prídavok na starostlivosť o dieťa):

Finanzamt (Daňový úrad);

b)

Kinderbetreuungsgeld (prídavok na starostlivosť o dieťa):

inštitúcia nemocenského poistenia, v ktorej je žiadateľ poistený alebo bol naposledy poistený, inak Gebietskrankenkasse (Regionálny fond zdravotného poistenia), na ktorý bola žiadosť podaná.“

g)

Oddiel „S. POĽSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 2 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

pre osoby, ktoré boli nedávno zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné, s výnimkou samostatne zárobkovo činných farmárov, a pre profesionálnych vojakov a príslušníkov, ktorí ukončili obdobia služby iné ako tie, ktoré sú uvedené v písm. c) bodoch i) a ii), písm. d) bodoch i) a ii) a písm. e) bodoch i) a ii):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Łódź – pre osoby, ktoré ukončili:

a)

obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Grécku, na Cypre alebo Malte;

b)

obdobia poistenia v Poľsku a zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Grécku, na Cypre alebo Malte;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Nowy Sącz – pre osoby, ktoré ukončili:

a)

obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Slovenska alebo Slovinska;

b)

obdobia poistenia v Poľsku a zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, na Slovensku alebo v Slovinsku;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Opole – pre osoby, ktoré ukončili:

a)

obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Nemecka;

b)

obdobia poistenia v Poľsku a zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Nemecku;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Szczecin – pre osoby, ktoré ukončili:

a)

obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Dánska, Fínska, Švédska, Litvy, Lotyšska alebo Estónska;

b)

obdobia poistenia v Poľsku a zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Dánsku, Fínsku, Švédsku, Litve, Lotyšsku alebo Estónsku;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Pobočka I vo Varšave – Ústredný úrad medzinárodných dohôd) – pre osoby, ktoré ukončili:

a)

obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Belgicka, Francúzska, Holandska, Luxemburska, Írska alebo Spojeného kráľovstva;

b)

obdobia poistenia v Poľsku a zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Luxembursku, Írsku alebo Spojenom kráľovstve;“.

ii)

Bod 3 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

vecné dávky: Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Národný fond zdravia, Varšava);“.

iii)

Bod 3 písm. b) bod ii) sa nahrádza takto:

„ii)

invalidita alebo úmrtie hlavného živiteľa rodiny:

pre osoby, ktoré boli v čase poistnej udalosti zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné (s výnimkou samostatne zárobkovo činných farmárov), a pre osoby, ktoré boli v čase poistnej udalosti nezamestnanými absolventmi škôl zúčastňujúcimi sa školenia alebo stáže:

oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bode 2 písm. a);

pre osoby, ktoré boli v čase poistnej udalosti samostatne zárobkovo činnými farmármi:

oddelenia Poľnohospodárskeho fondu sociálneho poistenia (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bode 2 písm. b);

pre profesionálnych vojakov, ak k poistnej udalosti dôjde počas obdobia vojenskej služby:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský dôchodkový úrad vo Varšave);

pre príslušníkov uvedených v bode 2 písm. d), ak k poistnej udalosti dôjde počas obdobia služby v jednom z útvarov uvedených v bode 2 písm. d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dôchodkový úrad ministerstva vnútra a správy vo Varšave);

pre príslušníkov väzenskej stráže, ak k poistnej udalosti dôjde počas obdobia takejto služby:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Dôchodkový úrad väzenskej služby vo Varšave);

pre sudcov a prokurátorov:

špecializované oddelenia Ministerstva spravodlivosti.“

iv)

Body 4 písm. c), d) a e) sa nahrádzajú takto:

„c)

pre profesionálnych vojakov:

špecializované oddelenia Ministerstva národnej obrany;

d)

pre príslušníkov policajného zboru, národného požiarneho zboru, pohraničnej stráže, úradu vnútornej bezpečnosti a zahraničných spravodajských služieb a vládneho úradu bezpečnosti:

špecializované oddelenia Ministerstva vnútra a správy;

e)

pre príslušníkov väzenskej stráže:

špecializované oddelenia Ministerstva spravodlivosti;“.

v)

Bod 4 písm. g) sa nahrádza takto:

„g)

pre dôchodcov, ktorí:

majú nárok na dávky zo sociálneho poistného systému pre zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné osoby s výnimkou samostatne zárobkovo činných farmárov:

oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bode 2 písm. a);

majú nárok na dávky zo systému sociálneho poistenia pre farmárov:

oddelenia Poľnohospodárskeho fondu sociálneho poistenia (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bode 2 písm. b);

majú nárok na dávky zo systému dôchodkového zabezpečenia pre profesionálnych vojakov:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský dôchodkový úrad vo Varšave);

majú nárok na dávky zo systému dôchodkového zabezpečenia pre príslušníkov uvedené v bode 2 písm. d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dôchodkový úrad ministerstva vnútra a správy vo Varšave);

majú nárok na dávky zo systému dôchodkového zabezpečenia pre príslušníkov väzenskej stráže:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Dôchodkový úrad väzenskej služby vo Varšave);

sú bývalými sudcami a prokurátormi:

špecializované oddelenia Ministerstva spravodlivosti;“.

vi)

Bod 6 sa nahrádza takto:

„6.

Rodinné dávky:

oblastné centrum sociálnej pomoci s miestnou príslušnosťou podľa miesta bydliska alebo pobytu osoby oprávnenej na dávky.“

h)

Oddiel „X. ŠVÉDSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

Dávky v nezamestnanosti:

a)

na účely uplatňovania článkov 80 až 82 vykonávacieho nariadenia:

fond nezamestnanosti, ktorý by bol príslušný na vybavovanie žiadosti o dávky v prípade nezamestnanosti vo Švédsku, alebo

dozorný orgán;

b)

na účely uplatňovania článku 83 vykonávacieho nariadenia:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, (Úrad poistenia v nezamestnanosti).“

3.

Príloha 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiel „B. ČESKÁ REPUBLIKA“ sa mení a dopĺňa takto:

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Vecné dávky:

a)

vo všeobecnosti:

zdravotná poisťovňa (podľa výberu);

b)

pre leteckú záchrannú službu:

Ministerstvo zdravotnictví (Ministerstvo zdravotníctva).“

b)

Oddiel „J. TALIANSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 3 časť A sa nahrádza takto:

„A.

Zamestnané osoby:

a)

vo všeobecnosti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), pobočky v jednotlivých provinciách;

b)

pre pracovníkov v zábavnom priemysle:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre pracovníkov v zábavnom priemysle), Roma;

c)

pre novinárov:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ‚Giovanni Amendola‘ (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti pre talianskych novinárov Giovanniho Amendolu), Roma.“

ii)

Bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

Podpory pri úmrtí:

 

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti), pobočky v jednotlivých provinciách;

 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia poistenia proti pracovným úrazom), pobočky v jednotlivých provinciách; IPSEMA.“

c)

Oddiel „K. CYPRUS“ sa nahrádza takto:

„K.   CYPRUS

1.

Vecné dávky:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministerstvo zdravotníctva, Nikózia).

2.

Peňažné dávky:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odbor sociálneho poistenia, Ministerstvo práce a sociálneho poistenia, Nikózia).

3.

Rodinné dávky:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Sekcia grantov a dávok, Ministerstvo financií, Nikózia).“

d)

Oddiel „L. LOTYŠSKO“ sa nahrádza takto:

„L.   LOTYŠSKO

1.

Všetky druhy dávok okrem vecných dávok zdravotnej starostlivosti:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agentúra štátneho sociálneho poistenia, Riga).

2.

Vecné dávky zdravotnej starostlivosti:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agentúra povinného štátneho zdravotného poistenia, Riga).“

e)

Oddiel „O. MAĎARSKO:“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod I odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.

Choroba a materstvo:

Vecné dávky a peňažné dávky:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Národný fond zdravotného poistenia a regionálne fondy zdravotného poistenia).“

ii)

Bod I odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.

Rodinné dávky:

Peňažné dávky:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Budapeštianske regionálne riaditeľstvo a regionálne riaditeľstvo župy Pest Maďarskej štátnej pokladnice);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národný fond zdravotného poistenia).“

iii)

Bod II odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.

Choroba a materstvo:

Vecné dávky a peňažné dávky:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Národný fond zdravotného poistenia a regionálne fondy zdravotného poistenia).“

iv)

Bod II odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.

Rodinné dávky:

Peňažné dávky:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Budapeštianske regionálne riaditeľstvo a regionálne riaditeľstvo župy Pest Maďarskej štátnej pokladnice);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národný fond zdravotného poistenia).“

f)

Oddiel „Q. HOLANDSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

Bod 1 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

vecné dávky:

i)

inštitúcia v mieste bydliska:

CZ, Tilburg;

ii)

inštitúcia v mieste pobytu:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Vzájomné združenie nemocenského poistenia), Amersfoort.“

g)

Oddiel „R. RAKÚSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 1 písm. b) bod ii) sa nahrádza takto:

„ii)

v prípade liečby v nemocničnom zariadení, za ktorú zodpovedá regionálny fond zdravia, regionálny fond zdravia (Landesgesundheitsfonds) oprávnený pre miesto bydliska alebo pobytu príslušnej osoby;“.

ii)

Bod 2 písm. b) sa nahrádza takto:

„b)

Vo všetkých ostatných prípadoch s výnimkou uplatňovania článku 53 vykonávacieho nariadenia:

Pensionsversicherungsanstalt, Wien (Inštitúcia dôchodkového poistenia, Viedeň);“.

iii)

Bod 3 písm. a) bod ii) sa nahrádza takto:

„ii)

v prípade liečby v nemocničnom zariadení, za ktorú zodpovedá regionálny fond zdravia, regionálny fond zdravia (Landesgesundheitsfonds) oprávnený pre miesto bydliska alebo pobytu príslušnej osoby;“.

iv)

Bod 5 sa nahrádza takto:

„5.

Rodinné dávky:

Finanzamt (Daňový úrad) oprávnený pre miesto bydliska alebo pobytu príslušnej osoby.“

h)

Oddiel „S. POĽSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 2 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

pre osoby, ktoré boli nedávno zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné s výnimkou samostatne zárobkovo činných farmárov, a pre profesionálnych vojakov a príslušníkov, ktorí ukončili obdobia služby iné ako uvedené v písm. c), d) a e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Łódź – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v Poľsku a zahraničí vrátane období ukončených nedávno v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Grécku, na Cypre alebo Malte;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Nowy Sącz – pre osoby, ktoré ukončili:

a)

obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, na Slovensku alebo v Slovinsku;

b)

obdobia poistenia v Poľsku a zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, na Slovensku alebo v Slovinsku;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Opole – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v Poľsku a zahraničí vrátane období ukončených nedávno v Nemecku;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Szczecin – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v Poľsku a zahraničí vrátane období ukončených nedávno v Dánsku, Fínsku, Švédsku, Litve, Lotyšsku alebo Estónsku;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Pobočka I vo Varšave – Ústredný úrad medzinárodných dohôd) – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v Poľsku a zahraničí vrátane nedávno ukončených období poistenia v Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Luxembursku, Írsku alebo Spojenom kráľovstve;“

ii)

Bod 2 písm. g) sa nahrádza takto:

„g)

pre osoby, ktoré ukončili výlučne len obdobia poistenia v zahraničí:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Łódź – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v zahraničí vrátane období ukončených nedávno v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Grécku, na Cypre alebo Malte;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Nowy Sącz – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v zahraničí vrátane období ukončených nedávno v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, na Slovensku alebo v Slovinsku;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Opole – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v zahraničí vrátane období ukončených nedávno v Nemecku;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Szczecin – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v zahraničí vrátane období ukončených nedávno v Dánsku, Fínsku, Švédsku, Litve, Lotyšsku alebo Estónsku;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Pobočka I vo Varšave – Ústredný úrad medzinárodných dohôd) – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v zahraničí vrátane nedávno ukončených období poistenia v Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Luxembursku, Írsku alebo Spojenom kráľovstve.“

iii)

Bod 3 písm. b) bod ii) sa nahrádza takto:

„ii)

invalidita alebo úmrtie hlavného živiteľa rodiny:

pre osoby, ktoré boli nedávno zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné (s výnimkou samostatne zárobkovo činných farmárov):

oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bode 2 písm. a),

pre osoby, ktoré boli nedávno samostatne zárobkovo činnými farmármi:

oddelenia Poľnohospodárskeho fondu sociálneho poistenia (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bode 2 písm. b),

pre profesionálnych vojakov v prípade poľských období vojenskej služby, ak posledné obdobie bolo obdobím uvedenej služby, a zahraničných období poistenia:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský dôchodkový úrad vo Varšave), ak je to oprávnená inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 3 písm. b) bode ii) tretej zarážke,

pre príslušníkov, ako je uvedené v bode 2 písm. d), v prípade poľských období vojenskej služby, ak posledné obdobie bolo obdobím služby v jednom z útvarov uvedených v bode 2 písm. d), a zahraničných období poistenia:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dôchodkový úrad Ministerstva vnútra a správy vo Varšave), ak je to oprávnená inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 3 písm. b) bode ii) štvrtej zarážke,

pre príslušníkov väzenskej stráže, v prípade poľských období služby, ak posledné obdobie bolo obdobím uvedenej služby, a zahraničných období poistenia:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Dôchodkový úrad väzenskej služby vo Varšave), ak je to oprávnená inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 3 písm. b) bode ii) piatej zarážke,

pre sudcov a prokurátorov:

špecializované oddelenia Ministerstva spravodlivosti,

pre osoby, ktoré ukončili výlučne obdobia poistenia v zahraničí:

oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bode 2 písm. g).“

4.

Príloha 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiel „K. CYPRUS“ sa nahrádza takto:

„K.   CYPRUS

1.

Vecné dávky:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministerstvo zdravotníctva, Nikózia).

2.

Peňažné dávky:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odbor sociálneho poistenia, Ministerstvo práce a sociálneho poistenia, Nikózia).

3.

Rodinné dávky:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Sekcia grantov a dávok, Ministerstvo financií, Nikózia).“

b)

Oddiel „L. LOTYŠSKO“ sa nahrádza takto:

„L.   LOTYŠSKO

1.

Všetky druhy dávok okrem vecných dávok zdravotnej starostlivosti:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agentúra štátneho sociálneho poistenia, Riga).

2.

Vecné dávky zdravotnej starostlivosti:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agentúra povinného štátneho zdravotného poistenia, Riga).“

c)

Oddiel „O. MAĎARSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 6 sa nahrádza takto:

„6.

Rodinné dávky:

Peňažné dávky:

1.

Magyar Államkincstár (Maďarská štátna pokladnica);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národný fond zdravotného poistenia).

Podpora pri narodení dieťaťa a príspevok v materstve:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národný fond zdravotného poistenia).“

d)

Oddiel „Q. HOLANDSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Choroba, materstvo, invalidita, pracovné úrazy, choroby z povolania a nezamestnanosť:

a)

vecné dávky:

College voor zorgverzekeringen (Združenie zdravotných poisťovní) Diemen;

b)

peňažné dávky:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Úrad správy poistenia zamestnancov, Amsterdam);

c)

príspevok na zdravotnú starostlivosť:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.“

e)

Oddiel „R. RAKÚSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

Bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

Rodinné dávky:

a)

Rodinné dávky s výnimkou Kinderbetreuungsgeld (prídavok na starostlivosť o dieťa):

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, (Spolkové ministerstvo sociálneho zabezpečenia a ochrany generácií a spotrebiteľov), Wien;

b)

Kinderbetreuungsgeld (prídavok na starostlivosť o dieťa):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Fond zdravotného poistenia Dolného Rakúska) – príslušné centrum pre prídavok na starostlivosť o dieťa.“

f)

Oddiel „V. SLOVENSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

Vecné dávky:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava.“

g)

Oddiel „W. FÍNSKO“ sa nahrádza takto:

„W.   FÍNSKO

1.

Poistenia pre prípad choroby a materstva, národné dôchodky, rodinné dávky, dávky v nezamestnanosti a zamestnanecké dôchodky:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Sociálna poisťovňa), Helsinki.

2.

Zamestnanecké dôchodky:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

3.

Pracovné úrazy a choroby z povolania:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Združenie inštitúcií úrazového poistenia), Helsinki.“

5.

Príloha 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiel „67. DÁNSKO – FÍNSKO“ sa nahrádza takto:

„67.   DÁNSKO – FÍNSKO

Článok 15 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 18. augusta 2003: dohoda o vzájomnom zrieknutí sa náhrad podľa článkov 36, 63 a 70 nariadenia (náklady na vecné dávky v súvislosti s chorobou a materstvom, pracovnými úrazmi a chorobami z povolania a dávky počas nezamestnanosti) a článku 105 vykonávacieho nariadenia (náklady na správne kontroly a lekárske vyšetrenia).“

b)

Oddiel „130. ŠPANIELSKO – FRANCÚZSKO“ sa nahrádza takto:

„130.   ŠPANIELSKO – FRANCÚZSKO

Dohoda zo 17. mája 2005 stanovujúca špecifické úpravy spravovania a vyrovnávania recipročných nárokov v súvislosti s dávkami zdravotnej starostlivosti podľa nariadení (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72.“

c)

Oddiel „142. ŠPANIELSKO – PORTUGALSKO“ sa nahrádza takto:

„142.   ŠPANIELSKO – PORTUGALSKO

a)

Články 42, 43 a 44 správnej úpravy z 22. mája 1970;

b)

Dohoda z 2. októbra 2002 medzi Španielskom a Portugalskom, ktorou sa stanovujú podrobné úpravy spravovania a vyrovnávania recipročných nárokov v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou podľa nariadení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 s cieľom uľahčiť a urýchliť vyrovnávanie týchto nárokov v súlade s článkami 93, 94 a 95 nariadenia (EHS) č. 574/72.“

d)

Oddiel „146. ŠPANIELSKO – ŠVÉDSKO“ sa nahrádza takto:

„146.   ŠPANIELSKO – ŠVÉDSKO

Dohoda z 1. decembra 2004 o náhrade nákladov na vecné dávky podľa nariadení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72.“

e)

Oddiel „290. PORTUGALSKO – SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sa nahrádza takto:

„290.   PORTUGALSKO – SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Dohoda z 8. júna 2004 týkajúca sa článkov 36 ods. 3 a 63 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 1408/71 ustanovujúceho iné spôsoby náhrady nákladov na vecné dávky podľa uvedeného nariadenia obidvoma krajinami s účinnosťou od 1. januára 2003.“

f)

Oddiel „298. FÍNSKO – ŠVÉDSKO“ sa nahrádza takto:

„298.   FÍNSKO – ŠVÉDSKO

Článok 15 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 18. augusta 2003: dohoda o vzájomnom zrieknutí sa náhrad podľa článkov 36, 63 a 70 nariadenia (náklady na vecné dávky počas choroby a materstva, pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania a na dávky počas nezamestnanosti) a článku 105 vykonávacieho nariadenia (náklady na správne kontroly a lekárske vyšetrenia).“

6.

Príloha 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiel „G. ŠPANIELSKO“ sa nahrádza týmto:

„G.   ŠPANIELSKO:

Banco Popular, Madrid.“

b)

Oddiel „W. FÍNSKO“ sa nahrádza takto:

„W.   FÍNSKO:

žiadna.“

7.

Príloha 8 sa mení a dopĺňa takto:

Bod A písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

vzhľadom na referenčné obdobie jedného kalendárneho mesiaca v styku medzi:

Belgickom a Českou republikou,

Belgickom a Nemeckom,

Belgickom a Gréckom,

Belgickom a Španielskom,

Belgickom a Francúzskom,

Belgickom a Írskom,

Belgickom a Litvou,

Belgickom a Luxemburskom,

Belgickom a Rakúskom,

Belgickom a Poľskom,

Belgickom a Portugalskom,

Belgickom a Slovenskom,

Belgickom a Fínskom,

Belgickom a Švédskom,

Belgickom a Spojeným kráľovstvom,

Českou republikou a Dánskom,

Českou republikou a Nemeckom,

Českou republikou a Gréckom,

Českou republikou a Španielskom,

Českou republikou a Francúzskom,

Českou republikou a Írskom,

Českou republikou a Lotyšskom,

Českou republikou a Litvou,

Českou republikou a Luxemburskom,

Českou republikou a Maďarskom,

Českou republikou a Maltou,

Českou republikou a Holandskom,

Českou republikou a Rakúskom,

Českou republikou a Poľskom,

Českou republikou a Portugalskom,

Českou republikou a Slovinskom,

Českou republikou a Slovenskom,

Českou republikou a Fínskom,

Českou republikou a Švédskom,

Českou republikou a Spojeným kráľovstvom,

Dánskom a Litvou,

Dánskom a Poľskom,

Dánskom a Slovenskom,

Nemeckom a Gréckom,

Nemeckom a Španielskom,

Nemeckom a Francúzskom,

Nemeckom a Írskom,

Nemeckom a Litvou,

Nemeckom a Luxemburskom,

Nemeckom a Rakúskom,

Nemeckom a Poľskom,

Nemeckom a Slovenskom,

Nemeckom a Fínskom,

Nemeckom a Švédskom,

Nemeckom a Spojeným kráľovstvom,

Gréckom a Litvou,

Gréckom a Poľskom,

Gréckom a Slovenskom,

Španielskom a Litvou,

Španielskom a Rakúskom,

Španielskom a Poľskom,

Španielskom a Slovinskom,

Španielskom a Slovenskom,

Španielskom a Fínskom,

Španielskom a Švédskom,

Francúzskom a Litvou,

Francúzskom a Luxemburskom,

Francúzskom a Rakúskom,

Francúzskom a Poľskom,

Francúzskom a Portugalskom,

Francúzskom a Slovinskom,

Francúzskom a Slovenskom,

Francúzskom a Fínskom,

Francúzskom a Švédskom,

Írskom a Litvou,

Írskom a Rakúskom,

Írskom a Poľskom,

Írskom a Portugalskom,

Írskom a Slovenskom,

Írskom a Švédskom,

Lotyšskom a Litvou,

Lotyšskom a Luxemburskom,

Lotyšskom a Maďarskom,

Lotyšskom a Poľskom,

Lotyšskom a Slovinskom,

Lotyšskom a Slovenskom,

Lotyšskom a Fínskom,

Litvou a Luxemburskom,

Litvou a Maďarskom,

Litvou a Holandskom,

Litvou a Rakúskom,

Litvou a Portugalskom,

Litvou a Slovinskom,

Litvou a Slovenskom,

Litvou a Fínskom,

Litvou a Švédskom,

Litvou a Spojeným kráľovstvom,

Luxemburskom a Rakúskom,

Luxemburskom a Poľskom,

Luxemburskom a Portugalskom,

Luxemburskom a Slovinskom,

Luxemburskom a Slovenskom,

Luxemburskom a Fínskom,

Luxemburskom a Švédskom,

Maďarskom a Rakúskom,

Maďarskom a Poľskom,

Maďarskom a Slovinskom,

Maďarskom a Slovenskom,

Maltou a Slovenskom,

Holandskom a Rakúskom,

Holandskom a Poľskom,

Holandskom a Slovenskom,

Holandskom a Fínskom,

Holandskom a Švédskom,

Rakúskom a Poľskom,

Rakúskom a Portugalskom,

Rakúskom a Slovinskom,

Rakúskom a Slovenskom,

Rakúskom a Fínskom,

Rakúskom a Švédskom,

Rakúskom a Spojeným kráľovstvom,

Poľskom a Portugalskom,

Poľskom a Slovinskom,

Poľskom a Slovenskom,

Poľskom a Fínskom,

Poľskom a Švédskom,

Poľskom a Spojeným kráľovstvom,

Portugalskom a Slovinskom,

Portugalskom a Slovenskom,

Portugalskom a Fínskom,

Portugalskom a Švédskom,

Portugalskom a Spojeným kráľovstvom,

Slovinskom a Slovenskom,

Slovinskom a Fínskom,

Slovinskom a Spojeným kráľovstvom,

Slovenskom a Fínskom,

Slovenskom a Švédskom,

Slovenskom a Spojeným kráľovstvom,

Fínskom a Švédskom,

Fínskom a Spojeným kráľovstvom,

Švédskom a Spojeným kráľovstvom.“

8.

Príloha 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiel „L. LOTYŠSKO“ sa nahrádza takto:

„L.   LOTYŠSKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na dávky sa zohľadnia vecné dávky (zdravotnícke služby) spravované Agentúrou povinného štátneho zdravotného poistenia.“

b)

Oddiel „R. RAKÚSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

dávky poskytované nemocnicami, za ktoré zodpovedá Landesgesundheitsfonds (regionálny fond zdravia);“

9.

Príloha 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiel „A. BELGICKO“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Na účely uplatňovania článku 14 nariadenia a článku 11 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a článkov 12a, 13 a 14 vykonávacieho nariadenia:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel (Národný úrad sociálneho zabezpečenia, Brusel).“

ii)

Bod 3 písm. b) sa nahrádza takto:

„3b.

Na účely uplatňovania článkov 14e a 14f nariadenia a článku 12b vykonávacieho nariadenia:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles – Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (Federálna verejná služba sociálneho zabezpečenia, Brusel).“

iii)

Bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

Na účely uplatňovania článku 17 nariadenia a:

článku 11 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia:

a)

Len v jednotlivých osobitných prípadoch:

Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Národný úrad sociálneho zabezpečenia, Brusel);

b)

Výnimky v záujme určitých skupín pracovníkov:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Politique sociale/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Sociaal Beleid (Federálna verejná služba sociálneho zabezpečenia, generálne riaditeľstvo pre sociálnu politiku, Brusel);

článok 11a ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Zelfstandigen (Federálna verejná služba sociálneho zabezpečenia, generálne riaditeľstvo pre samostatne zárobkovú činnosť, Brusel).“

iv)

Bod 4a sa nahrádza takto:

„4a

Na účely uplatňovania článku 17 nariadenia v prípade využívania osobitného systému pre štátnych zamestnancov:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Bruxelles (Federálna verejná služba sociálneho zabezpečenia, Brusel).“

b)

Oddiel „D. NEMECKO“ sa mení a dopĺňa takto:

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

Na účely uplatňovania:

článku 14 ods. 1 písm. a) a článku 14b ods. 1 nariadenia a v prípade dohôd podľa článku 17 nariadenia v spojení s článkom 11 vykonávacieho nariadenia,

článku 14a ods. 1 písm. a) a článku 14b ods. 2 a v prípade dohôd podľa článku 17 nariadenia v spojení s článkom 11a vykonávacieho nariadenia,

článku 14 ods. 2 písm. b), článku 14 ods. 3, článkov 14a ods. 2 až 4 a článku 14c písm. a) a v prípade dohôd podľa článku 17 nariadenia v spojení s článkom 12a vykonávacieho nariadenia:

i)

osoby s nemocenským poistením:

inštitúcia, v ktorej sú poistené, ako aj colné orgány, pokiaľ ide o kontroly;

ii)

osoby bez nemocenského poistenia:

zamestnané osoby:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolkový úrad pre poistenie administratívnych pracovníkov), Berlin, ako aj colné orgány, pokiaľ ide o kontroly;

pre manuálnych pracovníkov:

príslušná inštitúcia dôchodkového poistenia pre manuálnych pracovníkov, ako aj colné orgány, pokiaľ ide o kontroly.“

c)

Oddiel „G. ŠPANIELSKO“ sa nahrádza takto:

„G.   ŠPANIELSKO

1.

Na účely uplatňovania článku 17 nariadenia v individuálnych prípadoch a článku 6 ods. 1 (s výnimkou osobitnej dohody medzi námorníkmi a ‚Instituto Social de la Marina‘), článku 11 ods. 1, článku 11a, článku 12a, článku 13 ods. 2 a 3, článku 14 ods. 1, 2 a 3 a článku 109 vykonávacieho nariadenia:

Tesorería General de la Seguridad Social (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia), Madrid.

2.

Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2, (s výnimkou námorníkov a dávok v nezamestnanosti), článku 110 (s výnimkou námorníkov) a článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Národná inštitúcia sociálneho zabezpečenia), Madrid.

3.

Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 v súvislosti s námorníkmi (s výnimkou dávok v nezamestnanosti) a článku 110 vykonávacieho nariadenia:

Instituto Social de la Marina (Inštitúcia sociálnej starostlivosti pre námorníctvo), Madrid.

4.

Na účely uplatňovania článku 38 ods. 1, článku 70 ods. 1, článku 85 ods. 2 a článku 86 ods. 2 vykonávacieho nariadenia okrem námorníkov a na uplatňovanie dvoch posledných uvedených článkov okrem osôb v osobitnom systéme pre príslušníkov ozbrojených síl:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (oblastné riaditeľstvá Národnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia).

5.

Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 (osobitná dohoda pre námorníkov), článku 38 ods. 1 (v súvislosti s námorníkmi), článku 70 ods. 1, článku 80 ods. 2, článku 81, článku 82 ods. 2, článku 85 ods. 2 a článku 86 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (oblastné riaditeľstvá Inštitúcie sociálnej starostlivosti pre námorníctvo).

6.

Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 v súvislosti s dávkami v nezamestnanosti:

Servicio Público de Empleo Estatal (Štátna verejná služba zamestnanosti), INEM, Madrid.

7.

Na účely uplatňovania článku 80 ods. 2, článku 81 a článku 82 ods. 2 vykonávacieho nariadenia v súvislosti s dávkami v nezamestnanosti s výnimkou námorníkov:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (oblastné riaditeľstvá Štátnej verejnej služby zamestnanosti), INEM, Madrid.

8.

Na účely uplatňovania článku 85 ods. 2 a článku 86 ods. 2 vykonávacieho nariadenia vzťahujúce sa na rodinné dávky v súvislosti s osobami v osobitnom systéme pre príslušníkov ozbrojených síl:

Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje, Ministerstvo obrany), Madrid.

9.

Osobitný systém pre štátnych zamestnancov: na účely uplatňovania článkov 14e, 14f a 17 nariadenia a článku 12a vykonávacieho nariadenia:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Všeobecná vzájomná poisťovňa pre štátnych zamestnancov, centrálne služby), Madrid.

10.

Osobitný systém pre príslušníkov ozbrojených síl: na účely uplatňovania článkov 14e, 14f a 17 nariadenia a článku 12a vykonávacieho nariadenia:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Inštitúcia sociálneho poistenia ozbrojených síl), Madrid.

11.

Osobitný systém pre úradníkov súdnej správy: na účely uplatňovania článkov 14e, 14f a 17 nariadenia a článku 12a vykonávacieho nariadenia:

Mutualidad General Judicial (Všeobecná vzájomná poisťovňa pre súdnictvo), Madrid.“

d)

Oddiel „J. TALIANSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia:

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Ministerstvo práce a sociálnej politiky), Roma.“

ii)

Bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

Na účely uplatňovania článku 11a a článku 12 vykonávacieho nariadenia:

 

pre praktických lekárov:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre praktických lekárov);

 

pre farmaceutov:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre farmaceutov);

 

pre veterinárov:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre veterinárov);

 

pre zdravotné sestry, pomocný zdravotnícky personál a detské sestry:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci pre zdravotné sestry, pomocný zdravotnícky personál a detské sestry);

 

pre predajcov a obchodných zástupcov:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Národný úrad pomoci pre predajcov a obchodných zástupcov);

 

pre biológov:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre biológov);

 

pre poradcov v priemysle:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Národný úrad sociálnej starostlivosti pre poradcov v priemysle);

 

pre psychológov:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre psychológov);

 

pre novinárov:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ‚Giovanni Amendola‘ (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti pre talianskych novinárov Giovanniho Amendolu);

 

pre aktuárov, chemikov, agronómov, lesníkov a geológov:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre agronómov a lesníkov, aktuárov, chemikov a geológov);

 

pre technických pracovníkov a poradcov v poľnohospodárstve:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Národný úrad sociálnej starostlivosti pre technických a vedeckých pracovníkov v poľnohospodárstve);

 

pre inžinierov a architektov:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci pre inžinierov a architektov);

 

pre geodetov:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci pre geodetov);

 

pre právnych zástupcov a advokátov:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci pre advokátov);

 

pre ekonómov:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci pre ekonómov);

 

pre účtovníkov:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci pre účtovníkov);

 

pre expertov v oblasti zamestnanosti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pre expertov v oblasti zamestnanosti);

 

pre notárov:

Cassa nazionale notariato (Národný fond pre notárov);

 

pre colných úradníkov:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri dognali (Fond sociálnej starostlivosti pre colných úradníkov).“

e)

Oddiel „K. CYPRUS“ sa nahrádza takto:

„K.   CYPRUS

1.

Na účely uplatňovania článkov 14c, 14d ods. 3 a 17 nariadenia a článku 6 ods. 1, článku 10b, článku 11 ods. 1, článku 11a ods. 1, článku 12a, článku 13 ods. 2 a 3, článku 14 ods. 1, 2 a 3, článku 38 ods. 1, článku 70 ods. 1, článku 80 ods. 2, článku 81, článku 82 ods. 2, článku 85 ods. 2, článku 86 ods. 2, článku 91 ods. 2 a článku 109 vykonávacieho nariadenia:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odbor sociálneho poistenia, Ministerstvo práce a sociálneho poistenia, Nikózia),

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Sekcia grantov a dávok, Ministerstvo financií, Nikózia).

2.

Na účely uplatňovania článkov 8, 102 ods. 2 a článku 110 vykonávacieho nariadenia (pre peňažné dávky):

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odbor sociálneho poistenia, Ministerstvo práce a sociálneho poistenia, Nikózia),

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Sekcia grantov a dávok, Ministerstvo financií, Nikózia).

3.

Na účely uplatňovania článkov 8, 102 ods. 2, článkov 110 a 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (pre vecné dávky) a článkov 36 a 63 nariadenia:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministerstvo zdravotníctva, Nikózia).“

f)

Oddiel „L. LOTYŠSKO“ sa nahrádza takto:

„L.   LOTYŠSKO

Na účely uplatňovania:

a)

článku 14 ods. 1, článku 14a ods. 1 a 4, článku 14b ods. 1, článku 14d ods. 3 a článku 17 nariadenia:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agentúra štátneho sociálneho poistenia, Riga);

b)

článkov 10b, 11 ods. 1, článku 11a ods. 1, článku 13 ods. 2 a 3, článku 14 ods. 1, 2 a 3, článku 82 ods. 2 a článku 109 vykonávacieho nariadenia:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agentúra štátneho sociálneho poistenia, Riga);

c)

článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (v spojení s článkami 36 a 63 nariadenia):

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agentúra povinného štátneho zdravotného poistenia, Riga);

d)

článku 70 ods. 2 nariadenia:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agentúra štátneho sociálneho poistenia, Riga).“

g)

Oddiel „Q. HOLANDSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

Bod 2 sa vypúšťa. Terajší bod 3 sa stáva bodom 2 a súčasný bod 4 sa stáva bodom 3.

h)

Oddiel „S. POĽSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1, článku 10b, článku 13 ods. 2 a 3 a článku 14 vykonávacieho nariadenia:

a)

vecné dávky:

Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Národný fond zdravia Varšava);

b)

iné dávky:

i)

pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby s výnimkou samostatne zárobkovo činných farmárov:

pobočky poisťovne Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) s miestnou príslušnosťou podľa oficiálneho sídla zamestnávateľa poistenej osoby (alebo samostatne zárobkovo činnej osoby);

ii)

pre samostatne zárobkovo činných farmárov:

oblastné pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poľnohospodárskeho fondu sociálneho poistenia – KRUS) s miestnou príslušnosťou podľa miesta poistenia farmára.“

ii)

Nový bod 13 sa dopĺňa takto:

„13.

Na účely uplatňovania článku 109 vykonávacieho nariadenia:

pobočky Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) s miestnou príslušnosťou podľa miesta bydliska zamestnanej osoby.“

i)

Oddiel „V. SLOVENSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

Bod 12 sa nahrádza takto:

„12.

Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a)

so zreteľom na náhrady výdavkov uvedené v článkoch 36 a 63 nariadenia:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava;

b)

v súvislosti s náhradou výdavkov podľa článku 70 nariadenia:

Sociálna poisťovňa, Bratislava.“

j)

Oddiel „X. ŠVÉDSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

Bod 7 sa nahrádza takto:

„7.

Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a)

Försäkringskassan (Národná sociálna poisťovňa);

b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Úrad poistenia v nezamestnanosti).“


Top