Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0087

Nariadenie Komisie (ES) č. 87/2006 z  19. januára 2006 o začatí stáleho výberového konania pre ďalší predaj nelúpanej ryže v držbe gréckej intervenčnej agentúry na vnútornom trhu

OJ L 15, 20.1.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/87/oj

20.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 87/2006

z 19. januára 2006

o začatí stáleho výberového konania pre ďalší predaj nelúpanej ryže v držbe gréckej intervenčnej agentúry na vnútornom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1) a najmä na jeho článok 7 odseky 4 a 5,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 75/91 (2) stanovilo postupy a podmienky nakladania s nelúpanou ryžou v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Množstvo nelúpanej ryže, ktoré je v súčasnosti skladované gréckou intervenčnou agentúrou, je veľmi vysoké a obdobie skladovania je veľmi dlhé. Je preto vhodné začať stále výberové konanie pre ďalší predaj na vnútornom trhu približne 11 115 ton nelúpanej ryže v držbe tejto agentúry.

(3)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Grécka intervenčná agentúra zaháji v rámci podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 75/91 stále výberové konanie pre ďalší predaj nelúpanej ryže v jej držbe na vnútornom trhu, ako stanovuje príloha tohto nariadenia.

Článok 2

1.   Lehota na predloženie ponúk na prvé čiastočné výberové konanie je stanovená na 1. február 2006.

2.   Lehota na predloženie ponúk na posledné čiastočné výberové konanie uplynie 29. marca 2006.

3.   Ponuky sa musia predložiť gréckej intervenčnej agentúre:

OPEKEPE

Acharnon Street 241

GR-10446 Atény

Telefón (30) 210-212 48 46 a 212 47 88

Fax (30) 210-212 47 91

Článok 3

Odchylne od článku 19 nariadenia (EHS) č. 75/91 grécka intervenčná agentúra oznámi Komisii najneskôr v utorok v týždni, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty na predloženie ponúk, množstvo a priemerné ceny rozličných predaných častí, prípadne rozdelených do skupín.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Ú. v. ES L 9, 12.1.1991, s. 15.


PRÍLOHA

Skupiny

1

2

3

Množstvo (približné)

3 658 t

5 859 t

1 598 t

Roky zberu úrody

1999

2000

2002

Druhy ryže

všetky

všetky

okrúhlymi, strednými a dlhými zrnami A


Top