EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0056

Nariadenie Komisie (ES) č. 56/2006 z  13. januára 2006 stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 96. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

OJ L 10, 14.1.2006, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/56/oj

14.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 56/2006

z 13. januára 2006

stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 96. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V zmysle článku 26 nariadenia Komisie (ES) č. 2799/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú podmienky pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v súvislosti s udeľovaním subvencie pre odtučnené sušené mlieko určené na kŕmenie zvierat a s predajom uvedeného odtučneného sušeného mlieka (2) intervenčné orgány zaradili do stáleho ponukového konania niektoré množstvá odtučneného sušeného mlieka, ktorého sú vlastníkmi.

(2)

Podľa článku 30 tohto nariadenia sa určuje, vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, minimálna predajná cena, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Výška záruky na spracovanie musí byť stanovená na základe rozdielu medzi trhovou cenou odtučneného sušeného mlieka a minimálnou predajnou cenou.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu na úrovni uvedenej vyššie a následne stanoviť záruku na spracovanie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 96. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v zmysle nariadenia (ES) č. 2799/1999 a pre ktorú lehota na podávanie žiadostí vypršala 10. januára 2006, sa minimálna predajná cena a záruka na spracovanie stanovujú nasledovne:

minimálna predajná cena:

187,97 EUR/100 kg,

záruka na spracovanie:

35,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1194/2005 (Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2005, s. 7).


Top