EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0004

Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 7. apríla 2006 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám (ECB/2006/4)

OJ L 107, 20.4.2006, p. 54–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 622–625 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 96 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Zrušil 32018O0014 . Latest consolidated version: 24/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/294/oj

20.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 107/54


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 7. apríla 2006

o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám

(ECB/2006/4)

(2006/294/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1, článok 14.3 a článok 23,

keďže:

(1)

Usmernenie ECB/2004/13 z 1. júla 2004 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám (1) je potrebné zmeniť a doplniť, aby sa zohľadnili zmeny vo vymedzení pojmu „rezervy“ a zrušenie hranice, pod ktorú sa zostatky jednodňových úverových operácií vedené v rámci peňažných/investičných služieb neúročia. Usmernenie ECB/2004/13 bolo už raz zmenené a doplnené a preto by sa malo v záujme jasnosti a transparentnosti prepracovať.

(2)

Podľa článku 23 v spojení s článkom 43.4 štatútu Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené NCB“), môžu nadviazať vzťahy s centrálnymi bankami v iných krajinách a, ak je to vhodné, aj s medzinárodnými organizáciami a uskutočňovať s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami všetky druhy bankových operácií.

(3)

Rada guvernérov sa domnieva, že Eurosystém by mal pri poskytovaní služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv takýmto klientom konať ako jednotný systém bez ohľadu na to, prostredníctvom ktorého člena Eurosystému sa takéto služby poskytujú. Na tento účel považuje Rada guvernérov za nevyhnutné prijať toto usmernenie, ktorým sa medzi iným zabezpečí, aby sa služby Eurosystému v oblasti správy rezerv poskytovali na štandardizovanom základe a za harmonizovaných podmienok, aby ECB dostávala náležité informácie týkajúce sa týchto služieb a aby sa určili minimálne spoločné znaky, ktoré sa požadujú pre zmluvné dojednania s klientmi.

(4)

Rada guvernérov považuje za nevyhnutné potvrdiť, že všetky informácie, údaje a dokumenty, ktoré členovia Eurosystému vypracujú alebo ktoré si medzi sebou vymieňajú v súvislosti so službami Eurosystému v oblasti správy rezerv, sú dôverného charakteru a vzťahuje sa na ne článok 38 štatútu.

(5)

V súlade s článkom 12.1 a článkom 14.3 štatútu usmernenia ECB tvoria neoddeliteľnú súčasť práva Spoločenstva,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

„všetky druhy bankových operácií“ zahŕňajú poskytovanie služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám v súvislosti so správou rezerv takýchto centrálnych bánk, krajín a medzinárodných organizácií,

„oprávneným personálom ECB“ sa rozumejú také osoby v ECB, ktoré podľa potreby určí Výkonná rada ako oprávnených odosielateľov a príjemcov informácií, ktoré sa majú poskytovať v rámci služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv,

„centrálne banky“ zahŕňajú menové orgány,

„klientom“ sa rozumie akákoľvek krajina (vrátane orgánov verejnej moci alebo vládnych agentúr), centrálna banka alebo menový orgán, ktoré sa nachádzajú mimo eurozóny, alebo medzinárodná organizácia, ktorým člen Eurosystému poskytuje služby Eurosystému v oblasti správy rezerv,

„službami Eurosystému v oblasti správy rezerv“ sa rozumejú služby správy rezerv uvedené v článku 2, ktoré členovia Eurosystému môžu poskytovať klientom a ktoré klientom umožňujú komplexnú správu ich rezerv prostredníctvom jedného člena Eurosystému,

„poskytovateľom služieb Eurosystému“ sa rozumie člen Eurosystému, ktorý sa zaväzuje poskytovať úplný súbor služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv,

„poskytovateľom individuálnych služieb“ sa rozumie člen Eurosystému, ktorý sa nezaväzuje poskytovať úplný súbor služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv,

„medzinárodnou organizáciou“ sa rozumie akákoľvek organizácia, ktorá nie je orgánom alebo inštitúciou Spoločenstva, založená medzinárodnou zmluvou alebo na základe medzinárodnej zmluvy,

„rezervami“ sa rozumejú akceptovateľné aktíva klienta znejúce na euro, t. j. peňažné prostriedky a všetky cenné papiere, ktoré sú akceptovateľné ako „aktíva prvého stupňa“ v databáze akceptovateľných aktív Eurosystému, ktoré sa uverejňujú a denne aktualizujú na internetovej stránke ECB, s výnimkou: i) cenných papierov patriacich do „tretej skupiny emitentov“ a v prípade, že ide o ostatné skupiny emitentov, cenných papierov patriacich do „likviditnej kategórie IV“; ii) aktív, ktoré sú výlučne držané na účely splnenia záväzkov z dôchodkov a súvisiacich záväzkov klienta voči jeho bývalým alebo terajším zamestnancom; iii) osobitných účtov, ktoré si klient otvoril u člena Eurosystému na účely zmeny splátkového kalendára verejného dlhu v rámci medzinárodných dohôd, a iv) iných kategórií aktív znejúcich na euro, o ktorých podľa potreby rozhodne Rada guvernérov.

Článok 2

Zoznam služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv

Služby Eurosystému v oblasti správy rezerv sa skladajú z týchto služieb:

1.

majetkové účty rezerv;

2.

služby spojené s úschovou a správou:

a)

výpisy z majetkového účtu ku koncu mesiaca, s možnosťou poskytovať na žiadosť klienta aj výpisy k iným dátumom;

b)

prenos výpisov prostredníctvom SWIFT-u všetkým klientom, ktorí môžu prijímať výpisy prostredníctvom SWIFT-u, a prenos výpisov iným vhodným spôsobom, ak klienti nemajú SWIFT;

c)

oznamovanie udalostí súvisiacich s právami a záväzkami z cenných papierov, ktoré sú v držbe klienta (napr. výplata kupónových výnosov a vyplatenie istiny);

d)

realizácia udalostí súvisiacich s právami a záväzkami z cenných papierov v mene klienta;

e)

pomoc pri dojednaniach medzi klientmi a zástupcami, ktorí sú tretími osobami, v súvislosti s prevádzkou automatizovaných programov požičiavania cenných papierov, a to za určitých obmedzení;

3.

služby spojené s vyrovnaním obchodov:

a)

služby spojené s vyrovnaním obchodov so všetkými cennými papiermi znejúcimi na euro, pre ktoré sa vedú majetkové účty, formou dodania bez platby/dodania oproti platbe;

b)

potvrdenie o vyrovnaní všetkých operácií prostredníctvom SWIFT-u (alebo iným vhodným spôsobom, ak klienti nemajú SWIFT);

4.

peňažné služby/investičné služby:

a)

nákup/predaj cudzích mien na účty klientov, ktorý uskutočňuje člen Eurosystému vo vlastnom mene, vrátane spotových operácií nákupu/predaja eura aspoň za meny krajín skupiny G10, ktoré nepatria do eurozóny;

b)

služby spojené s termínovanými vkladmi, ktoré poskytuje člen Eurosystému v mene klienta;

c)

zostatky jednodňových úverových operácií:

stupeň 1 – automatické investovanie obmedzenej pevne stanovenej sumy pre klienta, ktoré uskutočňuje člen Eurosystému vo vlastnom mene;

stupeň 2 – možnosť investovania finančných prostriedkov u účastníkov trhu, ktoré uskutočňuje člen Eurosystému v mene klienta;

d)

uskutočňovanie investícií pre klientov podľa ich trvalých príkazov a v súlade so súborom služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv;

e)

vykonávanie príkazov klientov na nákup/predaj cenných papierov na sekundárnom trhu.

Článok 3

Poskytovanie služieb prostredníctvom poskytovateľov služieb Eurosystému a poskytovateľov individuálnych služieb

1.   V rámci služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv sa rozlišuje medzi členmi Eurosystému, ktorí sú buď poskytovateľom služieb Eurosystému, alebo poskytovateľom individuálnych služieb.

2.   Každý poskytovateľ služieb Eurosystému môže okrem služieb uvedených v článku 2 ponúkať klientom aj ďalšie služby v oblasti správy rezerv. Poskytovateľ služieb Eurosystému určuje takéto služby individuálne a toto usmernenie sa na takéto služby nevzťahuje.

3.   Toto usmernenie a požiadavky na služby Eurosystému v oblasti správy rezerv sa vzťahujú na poskytovateľa individuálnych služieb, pokiaľ sa to týka jednej alebo viacerých služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv alebo časti takejto služby, ktoré takýto poskytovateľ individuálnych služieb poskytuje a ktoré tvoria súčasť úplného súboru služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv. Okrem toho každý poskytovateľ individuálnych služieb môže ponúkať klientom aj ďalšie služby v oblasti správy rezerv, pričom takéto služby určuje individuálne. Na takéto služby sa toto usmernenie nevzťahuje.

Článok 4

Informácie o službách Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   Členovia Eurosystému poskytujú oprávnenému personálu ECB relevantné informácie o poskytovaní služieb Eurosytému v oblasti správy rezerv novým a terajším klientom a informujú oprávnený personál ECB, keď ich osloví potenciálny klient.

2.   Skôr, ako členovia Eurosystému zverejnia totožnosť terajšieho, nového alebo potenciálneho klienta, usilujú sa získať jeho súhlas s takýmto zverejnením.

3.   Ak súhlas nezískajú, dotknutý člen Eurosystému poskytne oprávnenému personálu ECB požadované informácie bez odhalenia totožnosti klienta.

Článok 5

Zákaz a pozastavenie poskytovania služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   Na účely nahliadnutia zo strany členov Eurosystému ECB bude viesť zoznam terajších, nových alebo potenciálnych klientov, na ktorých rezervy sa vzťahuje príkaz na zmrazenie alebo podobné opatrenie uložené buď jedným z členských štátov EÚ na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, alebo Európskou úniou.

2.   Ak na základe opatrení alebo rozhodnutí, ktoré sú iné ako opatrenia alebo rozhodnutia uvedené v odseku 1 a ktoré z dôvodu vnútroštátnej politiky alebo vnútroštátnych záujmov prijal člen Eurosystému alebo členský štát, na území ktorého sa člen Eurosystému nachádza, člen Eurosystému pozastaví poskytovanie služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv terajšiemu klientovi, alebo odmietne poskytnúť takéto služby novému alebo potenciálnemu klientovi, tento člen to okamžite oznámi oprávnenému personálu ECB. Oprávnený personál ECB o tom okamžite informuje ostatných členov Eurosystému. Takéto opatrenie alebo rozhodnutie nebráni ostatným členom Eurosystému, aby takémuto klientovi poskytovali služby Eurosystému v oblasti správy rezerv.

3.   Na zverejnenie totožnosti terajšieho, nového alebo potenciálneho klienta, ku ktorému došlo podľa ods. 2, sa uplatňuje článok 4 ods. 2 a 3.

Článok 6

Zodpovednosť za poskytovanie služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   Každý člen Eurosystému je zodpovedný za uzavretie zmluvných dojednaní so svojimi klientmi, ktoré považuje za vhodné na poskytovanie služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv.

2.   S výhradou osobitných ustanovení, ktoré sa vzťahujú na člena Eurosystému, alebo ktoré sú ním dohodnuté, každý člen Eurosystému, ktorý poskytuje svojim klientom služby Eurosystému v oblasti správy rezerv alebo časť takýchto služieb, zodpovedá za takéto služby, ktoré poskytuje.

Článok 7

Dodatočné minimálne spoločné znaky zmluvných dojednaní s klientmi

Členovia Eurosystému zabezpečia, aby ich zmluvné dojednania s klientmi boli v súlade s týmto usmernením a s týmito dodatočnými minimálnymi spoločnými znakmi. Zmluvné dojednania musia:

a)

stanoviť, že protistranou klienta je člen Eurosystému, s ktorým tento klient uzavrel dohodu o poskytovaní služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv alebo časti takýchto služieb, a že takáto dohoda sama o sebe nezakladá práva alebo nároky klienta voči ostatným členom Eurosystému. Toto ustanovenie nebráni tomu, aby klient uzavrel dohody s viacerými členmi Eurosystému;

b)

poukazovať na prepojenia, ktoré sa môžu použiť na vyrovnanie obchodov s cennými papiermi v držbe protistrany klienta, a na relevantné riziká použitia prepojení, ktoré nie sú akceptovateľné pre operácie menovej politiky;

c)

poukazovať na skutočnosť, že určité transakcie v rámci služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv sa uskutočňujú s vynaložením maximálneho úsilia;

d)

poukazovať na skutočnosť, že člen Eurosystému môže klientom predkladať návrhy, pokiaľ ide o časové rozvrhnutie a uskutočnenie transakcie, aby sa predišlo konfliktom s menovou a kurzovou politikou Eurosystému, a na skutočnosť, že takýto člen nezodpovedá za následky, ktoré môžu mať takéto návrhy pre klienta;

e)

poukazovať na skutočnosť, že poplatky, ktoré členovia Eurosystému účtujú svojim klientom za poskytovanie služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv, podliehajú preskúmaniu zo strany Eurosystému, a že v súlade s platným právom sú zmeny výšky poplatku, ktoré by mohli vyplynúť z takéhoto preskúmania, pre klienta záväzné.

Článok 8

Úloha ECB

ECB bude koordinovať všeobecné poskytovanie služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv a súvisiaci informačný rámec. Člen Eurosystému, ktorý sa stane poskytovateľom služieb Eurosystému, alebo ktorý ukončí svoj status poskytovateľa služieb Eurosystému, informuje o tom ECB.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1.   Toto usmernenie je určené zúčastneným národným centrálnym bankám.

2.   Usmernenie ECB/2004/13 sa zrušuje. Odkazy na zrušené usmernenie sa považujú za odkazy na toto usmernenie.

3.   Toto usmernenie nadobúda platnosť 12. apríla 2006. Uplatňuje sa od 1. júla 2006.

Vo Frankfurte nad Mohanom 7. apríla 2006

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 241, 13.7.2004, s. 68. Usmernenie zmenené a doplnené usmernením ECB/2004/20 (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 85).


Top