EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0140

Smernica Komisie 2006/140/ES z  20. decembra 2006 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES tým, že sa do prílohy I tejto smernice zaradí fluorid sulfurylu ako aktívna látka Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, p. 78–80 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Ú. v. EÚ L 314M, 1.12.2007, p. 790–792 (MT)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; Zrušil 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/140/oj

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 414/78


SMERNICA KOMISIE 2006/140/ES

z 20. decembra 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES tým, že sa do prílohy I tejto smernice zaradí fluorid sulfurylu ako aktívna látka

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh, (1) a najmä na druhý pododsek jej článku 16 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2032/2003 zo 4. novembra 2003 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych prípravkov na trh a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1896/2000 (2) sa zriaďuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť a prípadne zaradiť do prílohy I, IA alebo IB smernice 98/8/ES. Tento zoznam obsahuje fluorid sulfurylu.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 2032/2003 fluorid sulfurylu bol posúdený v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES a určený na použitie vo výrobkoch typu 8, prostriedkoch na ochranu dreva, ako sa vymedzuje v prílohe V k smernici 98/8/ES.

(3)

V súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2032/2003 za členský štát spravodajcu bolo vymenované Švédsko. Podľa článku 10 ods. 5 a 7 tohto nariadenia Švédsko 19. apríla 2005 predložilo Komisii správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia správu príslušného orgánu posúdili. V súlade s článkom 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2032/2003 sa predmetné zistenia v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky začlenili 8. septembra 2006 do hodnotiacej správy.

(5)

Pri posudzovaní fluoridu sulfurylu sa nevyskytli nijaké nezodpovedané otázky ani nejasnosti, ktorým by sa musel venovať Vedecký výbor pre zdravotné riziká a riziká životného prostredia (SCHER).

(6)

Z rozličného skúmania sa ukazuje, že u biocídnych výrobkov používaných ako prostriedky na ochranu dreva a obsahujúcich fluorid sulfurylu existuje predpoklad, že budú vyhovovať požiadavkám stanoveným v článku 5 smernice 98/8/ES, najmä pokiaľ ide o použitie na účely preskúmané a podrobne uvedené v hodnotiacej správe. Je preto primerané, aby sa fluorid sulfurylu zaradil do prílohy I a zabezpečilo sa tým, že všetky členské štáty budú schvaľovať biocídne výrobky používané ako prostriedky na ochranu dreva a obsahujúce fluorid sulfurylu, ako aj meniť tieto schválenia alebo ich rušiť v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES.

(7)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa zabezpečilo, že s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku fluorid sulfurylu sa bude zaobchádzať na každom trhu rovnako, a aby sa vo všeobecnosti uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami.

(8)

Vychádzajúc zo zistení uvedených v hodnotiacej správe je primerané vyžadovať, aby boli tieto výrobky schvaľované iba v prípade, ak ich budú používať školení profesionáli v súlade s článkom 10 ods. 2 bod i) písm. e) smernice 98/8/ES, a aby boli opatrenia na zmiernenie možného rizika vyvinuté v súlade s článkom 10 ods. 2 bod i) a písm. f) smernice 98/8/ES tak, že bude zabezpečená bezpečnosť prevádzkovateľov aj ostatných prítomných osôb.

(9)

Okrem toho je primerané vyžadovať neustále monitorovanie, ako aj poskytovanie ďalších údajov v súvislosti s určitými konkrétnymi bodmi podrobne rozobranými v hodnotiacej správe v súlade s článkom 10 ods. 2 bod i) a písm. f) smernice 98/8/ES.

(10)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členské štáty aj ďalšie zainteresované strany stihli pripraviť na plnenie uložených požiadaviek a aby žiadatelia, ktorí predložili dokumentáciu, mali možnosť plne využiť desaťročné obdobie, keď sú informácie chránené, ktoré v súlade s článkom 12 písm. c) bod ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia do prílohy.

(11)

Po zaradení do prílohy by mali mať členské štáty k dispozícii primerané obdobie na vykonanie článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES a najmä na to, aby sa uistili, že schvaľujú biocídne výrobky vo výrobkoch typu 8 obsahujúce fluorid sulfurylu, menia tieto schválenia alebo ich rušia v súlade so smernicou 98/8/ES.

(12)

Preto by sa mala smernica 98/8/ES zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2007 prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii ich znenie a korelačnú tabuľku medzi ustanoveniami, ktoré sú v nich obsiahnuté, a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. januára 2009.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich oficiálnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Členské štáty tiež stanovia, ako má takýto odkaz vyzerať.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2006

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/50/ES z 29. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 142, 30.5.2006, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 307, 24.11.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1048/2005 (Ú. v. EÚ L 178, 9.7.2005, s. 1).


PRÍLOHA

Táto tabuľka sa zaradí do prílohy I k smernici 98/8/ES pod položku „č. 1“

„Číslo

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac než jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení do prílohy venovaných týmto aktívnym látkam)

Dátum ukončenia zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

1

fluorid sulfurylu

oxid difluorid siričitý

č. ES: 220-281-5

č. CAS: 2699-79-8

> 994 g/kg

1. januára 2009

31. decembra 2010

31. decembra 2018

8

Členské štáty zabezpečia, aby schvaľovanie podliehalo týmto podmienkam:

(1)

výrobok možno predávať len profesionálom, ktorí sú školení na jeho používanie, a len oni ho smú používať;

(2)

do schvaľovacieho procesu sú zahrnuté primerané opatrenia na zmiernenie možného rizika pre prevádzkovateľov a ostatné prítomné osoby;

(3)

pravidelne sa monitoruje koncentrácia fluoridu sulfurylu v troposferickom vzduchu nad odľahlými oblasťami.

Členské štáty zabezpečia aj to, aby schválené subjekty posielali správy z monitorovania uvedeného v bode (3) priamo Komisii, a to každý piaty rok počínajúc 1. januárom 2009.


(1)  V záujme vykonávania spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm“


Top