EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0126

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP)

OJ L 403, 30.12.2006, p. 18–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 216 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 216 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 107 - 149

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/126/oj

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 403/18


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/126/ES

z 20. decembra 2006

o vodičských preukazoch (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 71,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (3) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená a doplnená. Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení uvedenej smernice je z dôvodov prehľadnosti vhodné dotknuté ustanovenia prepracovať.

(2)

Predpisy o vodičských preukazoch sú základnými prvkami spoločnej dopravnej politiky, prispievajú k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky a uľahčujú voľný pohyb osôb usadzujúcich sa v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom bol vydaný vodičský preukaz. Vzhľadom na význam jednotlivých dopravných prostriedkov držba vodičského preukazu riadne uznaného v hostiteľskom členskom štáte podporí voľný pohyb osôb a slobodu usadiť sa. Napriek pokroku dosiahnutému pri harmonizácii predpisov o vodičských preukazoch medzi členskými štátmi stále pretrvávajú výrazné rozdiely týkajúce sa predpisov o pravidelnosti obnovenia vodičských preukazov a o podskupinách vozidiel, ktoré sa musia vo väčšej miere harmonizovať s cieľom prispieť k vykonávaniu politík Spoločenstva.

(3)

Možnosť ustanovenia vnútroštátnych predpisov o dobe platnosti, uvedená v smernici 91/439/EHS, vedie k súbežnej existencii rôznych predpisov v rôznych členských štátoch a k viac než 110 rôznym vzorom vodičských preukazov platným v členských štátoch. Toto vytvára pre občanov, policajné zložky a administratívu zodpovednú za správu vodičských preukazov problém transparentnosti a vedie k falšovaniu dokumentov, z ktorých niektoré boli vydané aj pred niekoľkými desiatkami rokov.

(4)

S cieľom zabrániť tomu, aby sa jednotný vzor európskeho vodičského preukazu stal doplnkovým vzorom k 110 vzorom, ktoré sa už používajú, by členské štáty mali prijať všetky potrebné opatrenia na vydanie tohto jednotného vzoru pre všetkých držiteľov vodičských preukazov.

(5)

Táto smernica by sa nemala dotýkať existujúcich vodičských oprávnení udelených alebo získaných pred dňom jej uplatňovania.

(6)

Vodičské preukazy sa vzájomne uznávajú. Členské štáty by mali byť schopné uplatňovať dobu platnosti predpísanú touto smernicou na vodičský preukaz bez obmedzenia platnosti, ktorý vydal iný členský štát a ktorej držiteľ má pobyt na ich území viac ako dva roky.

(7)

Zavedenie doby platnosti pre nové vodičské preukazy by malo umožniť, aby sa v čase pravidelného obnovenia vodičských preukazov uplatňovali najnovšie opatrenia proti falšovaniu a aby sa vykonávali lekárske prehliadky alebo uplatňovali ostatné opatrenia ustanovené členskými štátmi.

(8)

Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky by sa mali ustanoviť minimálne požiadavky na vydanie vodičského preukazu. Je potrebné harmonizovať normy týkajúce sa vodičských skúšok a udeľovania oprávnení. Na tento účel by sa mali vymedziť vedomosti, zručnosti a správanie súvisiace s vedením motorového vozidla, skúška z vedenia motorových vozidiel by mala vychádzať z týchto princípov a mali by sa znovu vymedziť minimálne požiadavky telesnej a duševnej spôsobilosti na vedenie týchto vozidiel.

(9)

Pri vydávaní vodičského preukazu a následne v pravidelných intervaloch by sa mal poskytnúť dôkaz o splnení minimálnych požiadaviek telesnej a duševnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla u vodičov motorových vozidiel používaných na prepravu osôb alebo tovaru. Takáto pravidelná kontrola v súlade s vnútroštátnymi predpismi o splnení minimálnych požiadaviek prispeje k voľnému pohybu osôb, zabráni narušeniu hospodárskej súťaže a lepšie zohľadní osobitnú zodpovednosť vodičov týchto vozidiel. Členským štátom by malo byť umožnené zaviesť lekárske prehliadky ako záruku splnenia minimálnych požiadaviek telesnej a duševnej spôsobilosti na vedenie iného motorového vozidla. Z dôvodu transparentnosti by sa tieto prehliadky mali zosúladiť s obnovením vodičských preukazov, a preto by sa mali stanoviť podľa doby platnosti preukazu.

(10)

Ďalej je potrebné upevňovať zásadu postupného prístupu ku skupinám dvojkolesových vozidiel a ku skupinám vozidiel používaných na prepravu cestujúcich a tovaru.

(11)

Členské štáty by však mali mať možnosť stanoviť vyššiu vekovú hranicu pre vedenie určitých skupín vozidiel s cieľom ďalej podporovať bezpečnosť cestnej premávky; Členské štáty by mali mať za výnimočných okolností možnosť stanoviť nižšie vekové hranice s cieľom zohľadniť vnútroštátnu situáciu.

(12)

Vymedzenia týchto skupín by mali odrážať v širšom rozsahu technické vlastnosti dotknutých vozidiel a zručnosti potrebné na vedenie vozidla.

(13)

Zavedením skupiny vodičských preukazov na mopedy sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, najmä pokiaľ ide o najmladších vodičov, ktorí sú podľa štatistík najťažšie postihnutí dopravnými nehodami.

(14)

Mali by byť prijaté osobitné ustanovenia uľahčujúce vedenie vozidiel telesne postihnutým osobám.

(15)

Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky by členské štáty mali byť schopné uplatňovať svoje vnútroštátne ustanovenia o odobratí, pozastavení, obnovení a zrušení vodičských preukazov všetkým držiteľom vodičských preukazov, ktorí nadobudli obvyklé bydlisko na ich území.

(16)

Vzor vodičského preukazu uvedený v smernici 91/439/EHS by sa mal nahradiť jednotným vzorom vo forme plastovej karty. Tento vzor vodičského preukazu sa zároveň musí upraviť kvôli zavedeniu novej skupiny vodičských preukazov pre mopedy a novej skupiny vodičských preukazov pre motocykle.

(17)

Zavedenie voliteľného mikročipu do nového vzoru vodičského preukazu vo forme plastovej karty by malo umožniť členským štátom ďalej zlepšovať úroveň ochrany pred falšovaním. Členské štáty by mali pružne zahrnúť vnútroštátne údaje do čipovej karty za predpokladu, že to nezasahuje do všeobecne dostupných údajov. Technické požiadavky na mikročip by mala určiť Komisia s pomocou výboru pre vodičské preukazy.

(18)

Mali by sa ustanoviť minimálne normy týkajúce sa prístupu k povolaniu a odbornej prípravy skúšajúcich s cieľom zlepšiť vedomosti a zručnosti skúšajúcich, a tým zabezpečiť objektívnejšie hodnotenie žiadateľov o vodičský preukaz a dosiahnuť väčšiu harmonizáciu vodičských skúšok.

(19)

Komisii by malo byť umožnené prispôsobiť prílohy I až VI vedeckému a technickému pokroku.

(20)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(21)

Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená na stanovenie kritérií potrebných na uplatňovanie tejto smernice. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(22)

Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(23)

Táto smernica by sa nemala dotýkať záväzkov členských štátov týkajúcich sa lehôt transpozície smerníc, uvedených v časti B prílohy VII, do vnútroštátneho práva a ich uplatňovania,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Vzor vodičského preukazu

1.   Členské štáty zavedú národný vodičský preukaz podľa vzoru Spoločenstva stanoveného v prílohe I v súlade s ustanoveniami tejto smernice. Symbol na strane 1 vzoru vodičských preukazov Spoločenstva obsahuje rozlišovací znak členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa ochrany údajov, členské štáty môžu zaviesť pamäťové médium (mikročip) ako súčasť vodičského preukazu ihneď, ako Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2 ustanoví požiadavky týkajúce sa mikročipov, ktoré sú uvedené v prílohe I a sú zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením. Tieto požiadavky zabezpečia typové schválenie ES, ktoré sa udelí iba po preukázaní schopnosti odolať pokusom o neoprávnené zásahy do údajov alebo o ich zmeny.

3.   Mikročip obsahuje harmonizované údaje o vodičskom preukaze uvedené v prílohe I.

Členské štáty môžu po porade s Komisiou uchovávať ďalšie údaje za predpokladu, že to nenaruší vykonávanie tejto smernice.

V súlade s postupom ustanoveným v článku 9 ods. 2 Komisia môže zmeniť a doplniť prílohu I s cieľom zaručiť budúcu interoperabilitu.

4.   So súhlasom Komisie môžu členské štáty urobiť také úpravy vzoru uvedeného v prílohe I, ktoré sú nevyhnutné na počítačové spracovanie vodičského preukazu.

Článok 2

Vzájomné uznávanie

1.   Vodičské preukazy vydané členskými štátmi sa vzájomne uznávajú.

2.   Ak držiteľ platného národného vodičského preukazu s inou dobou platnosti, ako je ustanovená v článku 7 ods. 2 nadobudne obvyklé bydlisko v inom členskom štáte, než v tom, v ktorom bol vydaný vodičský preukaz, môže hostiteľský členský štát uplatniť na tento vodičský preukaz dobu platnosti ustanovenú v uvedenom článku tak, že po 2 rokoch odo dňa, kedy držiteľ nadobudol obvyklé bydlisko na jeho území tento vodičský preukaz obnoví.

Článok 3

Opatrenia proti falšovaniu

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabránili riziku falšovania vodičských preukazov vrátane vzorov vodičských preukazov vydaných pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice. Informujú o tom Komisiu.

2.   Materiál použitý na vodičské preukazy, ktorý je ustanovený v prílohe I, je chránený proti falšovaniu prostredníctvom uplatnenia špecifikácií zameraných na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, ktoré má ustanoviť Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 9 ods. 2. Členské štáty môžu zaviesť dodatočné ochranné prvky.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby do 19. januára 2033 všetky vodičské preukazy, ktoré boli vydané alebo ktoré sa už používajú, spĺňali požiadavky tejto smernice.

Článok 4

Skupiny, vymedzenie pojmov a minimálny vek

1.   Vodičský preukaz uvedený v článku 1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel, ktorých skupiny sú ďalej vymedzené. Môže sa vydávať od minimálneho veku uvedeného pre každú skupinu. „Vozidlo poháňané motorom“ je akékoľvek nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom.

2.   mopedy

 

Skupina AM:

dvojkolesové alebo trojkolesové vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou najviac 45 km/hod., vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel (5) (okrem tých, ktorých maximálna konštrukčná rýchlosť je najviac 25 km/hod.) a ľahké štvorkolky v zmysle článku 1 ods. 3 písm. a) smernice 2002/24/ES;

pre skupinu AM je stanovený minimálny vek 16 rokov;

3.   motocykle s postranným vozíkom alebo bez neho a motorové trojkolky:

„motocykel“ je dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom alebo bez neho v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) smernice 2002/24/ES;

„motorová trojkolka“ je vozidlo s troma symetricky usporiadanými kolesami v zmysle článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 2002/24/ES;

a)

Skupina A1:

motocykle s objemom valcov nepresahujúcim 125 cm3, s výkonom nepresahujúcim 11 kW a s pomerom výkonu k hmotnosti nepresahujúcim 0,1 kW/kg;

motorové trojkolky s výkonom nepresahujúcim 15 kW;

pre skupinu A1 je stanovený minimálny vek 16 rokov;

b)

Skupina A2:

motocykle s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkonu k hmotnosti nepresahujúcim 0,2 kW/kg a neodvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu,

pre skupinu A2 je stanovený minimálny vek 18 rokov;

c)

Skupina A:

i)

motocykle

Pre skupinu A je stanovený minimálny vek 20 rokov. Prístup k vedeniu motocyklov tejto skupiny však podlieha minimálne dvojročnej praxi vo vedení motocyklov na základe vodičského preukazu A2. Od tejto požiadavky na predchádzajúcu prax sa však môže upustiť, ak má žiadateľ najmenej 24 rokov.

ii)

motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW

Pre motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW je stanovený minimálny vek 21 rokov.

4.   motorové vozidlá:

„motorové vozidlo“ je akékoľvek motorom poháňané vozidlo, ktoré sa bežne používa na prepravu osôb alebo tovaru po ceste, alebo na ťahanie vozidiel používaných na prepravu osôb alebo tovaru po ceste. Tento pojem zahŕňa trolejbusy, t. j. nekoľajové vozidlá poháňané elektrickým prúdom. Nezahŕňa poľnohospodárske alebo lesné traktory,

„poľnohospodársky alebo lesný traktor“ je akékoľvek motorom poháňané vozidlo pohybujúce sa na kolesách alebo na pásoch, ktoré má najmenej dve nápravy, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila a ktoré je špeciálne určené na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prípojných vozidiel používaných v súvislosti s poľnohospodárskymi alebo lesnými činnosťami a ktorého použitie na prepravu osôb alebo tovaru po ceste, alebo na ťahanie vozidiel prepravujúce osoby alebo tovar po ceste, je len druhotnou funkciou;

a)

Skupina B1:

štvorkolky vymedzené v článku 1 ods. 3 písm. b) smernice 2002/24/ES,

pre skupinu B1 je stanovený minimálny vek 16 rokov,

skupina B1 je voliteľná; v členských štátoch, ktoré nezavedú túto skupinu vodičských preukazov, sa však na vedenie týchto vozidiel bude požadovať vodičský preukaz skupiny B;

b)

Skupina B:

motorové vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg; ktoré sú projektované a konštruované na prepravu najviac ôsmich cestujúcich okrem vodiča; k motorovým vozidlám tejto skupiny, môže byť pripojené prípojné vozidlo, ktorého maximálna prípustná hmotnosť nepresahuje 750 kg.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pravidiel o typovom schválení dotknutých vozidiel, môžu byť k motorovým vozidlám tejto skupiny pripojené prípojné vozidlo s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 750 kg za predpokladu, že maximálna prípustná hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg. V prípade, že táto jazdná súprava presahuje 3 500 kg, požadujú členské štáty v súlade s ustanoveniami prílohy V, aby táto jazdná súprava mohla byť vedená len:

po absolvovaní odborného výcviku, alebo

po zložení skúšky zručností a správania.

Členské štáty môžu tiež požadovať oboje – odborný výcvik aj zloženie skúšky zručností a správania.

Členské štáty vyznačia oprávnenie viesť takúto jazdnú súpravu do vodičského preukazu prostredníctvom príslušného kódu Spoločenstva.

Pre skupinu B je stanovený minimálny vek 18 rokov;

c)

Skupina BE:

bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pravidiel o typovom schválení, jazdná súprava pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny B a prívesu alebo návesu, kde maximálna prípustná hmotnosť prívesu alebo návesu nepresahuje 3 500 kg,

pre skupinu BE je stanovený minimálny vek 18 rokov;

d)

Skupina C1:

iné motorové vozidlá ako sú vozidlá skupiny D1 alebo D, ktorých maximálna prípustná hmotnosť presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 7 500 kg, ktoré sú projektované a konštruované na prepravu najviac ôsmich cestujúcich okrem vodiča; k motorovým vozidlám tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo, ktorého maximálna prípustná hmotnosť nepresahuje 750 kg;

e)

Skupina C1E:

bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pravidiel o typovom schválení, jazdná súprava, pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny C1 a prívesu alebo návesu, kde príves alebo náves má maximálnu prípustnú hmotnosť viac ako 750 kg, za predpokladu, že prípustná hmotnosť takejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg,

bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pravidiel o typovom schválení, jazdná súprava, pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny B prívesu alebo návesu, kde príves alebo náves má maximálnu prípustnú hmotnosť viac ako 3 500 kg, za predpokladu, že prípustná hmotnosť súpravy nepresahuje 12 000 kg,

pre skupiny C1 a C1E je stanovený minimálny vek 18 rokov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o vedení takýchto vozidiel uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy (6);

f)

Skupina C:

iné motorové vozidlá ako sú vozidlá skupiny D1 alebo D, ktorých maximálna prípustná hmotnosť je viac ako 3 500 kg a ktoré sú projektované a konštruované na prepravu najviac ôsmich cestujúcich okrem vodiča; k motorovým vozidlám tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo, ktorého maximálna prípustná hmotnosť nepresahuje 750 kg;

g)

Skupina CE:

bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pravidiel o typovom schválení dotknutých vozidiel, jazdná súprava, pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny C a prívesu alebo návesu, kde príves alebo náves má maximálnu prípustnú hmotnosť viac ako 750 kg,

pre skupiny C a CE je stanovený minimálny vek 21 rokov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o vedení takýchto vozidiel uvedené v smernici 2003/59/ES;

h)

Skupina D1:

motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu najviac 16 cestujúcich okrem vodiča a s maximálnou dĺžkou nepresahujúcou 8 m; k motorovým vozidlám tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo, ktorého maximálna prípustná hmotnosť nepresahuje 750 kg;

i)

Skupina D1E:

bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pravidiel o typovom schválení dotknutých vozidiel, jazdná súprava pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla, kde prípojné vozidlo má maximálnu prípustnú hmotnosť viac ako 750 kg,

pre skupiny D a D1E je stanovený minimálny vek 21 rokov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o vedení takýchto vozidiel uvedené v smernici 2003/59/ES;

j)

Skupina D:

motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu najviac ôsmich cestujúcich okrem vodiča a; k motorovým vozidlám, ktoré možno viesť s vodičským preukazom skupiny D môže byť pripojené prípojné vozidlo s maximálnou prípustnou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 750 kg;

k)

Skupina DE:

bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o pravidlách o typovom schválení dotknutých vozidiel, jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny, D a prípojného vozidla, kde prípojné vozidlo má maximálnu prípustnú hmotnosť viac ako 750 kg,

pre skupiny D a DE je stanovený minimálny vek 24 rokov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o vedení takýchto vozidiel uvedené v smernici 2003/59/ES.

5.   So súhlasom Komisie môžu členské štáty vylúčiť z uplatňovania tohto článku určité osobitné typy motorom poháňaných vozidiel, ako sú špeciálne vozidlá pre telesne postihnuté osoby.

Členské štáty môžu vylúčiť z uplatňovania tejto smernice vozidlá, ktoré sa používajú alebo sú v správe ozbrojených síl a civilnej obrany.

6.   Členské štáty môžu zvýšiť alebo znížiť minimálny vek pre vydanie vodičského preukazu:

a)

pre skupinu AM znížiť na 14 rokov alebo zvýšiť na 18 rokov;

b)

pre skupinu B1 zvýšiť na 18 rokov;

c)

pre skupinu A1 zvýšiť na 17 alebo 18 rokov;

ak sú dva roky medzi minimálnym vekom pre skupinu A1 a minimálnym vekom pre skupinu A2 a

ak existuje požiadavka predchádzajúcej najmenej dvojročnej praxe na motocykloch skupiny A2, môže sa povoliť vedenie motocyklov skupiny A, ako je uvedené v článku 4 ods. 3 písm. c) bod i);

d)

pre skupiny B a BE znížiť na 17 rokov.

Členské štáty môžu znížiť minimálny vek pre skupinu C na 18 rokov a pre skupinu D na 21 rokov, pokiaľ ide o:

a)

vozidlá používané hasičmi a vozidlá používané na udržanie verejného poriadku;

b)

vozidlá, ktoré sa podrobujú cestným skúškam z dôvodu ich opravy alebo údržby.

Vodičské preukazy vydané osobám v nižšom veku, ako je ustanovený v odsekoch 2 až 4 v súlade s týmto odsekom sú platné len na území štátu, ktorý ich vydal, až kým držiteľ vodičského preukazu nedosiahne minimálnu vekovú hranicu stanovenú v odsekoch 2 až 4.

Členské štáty môžu uznať na svojom území platnosť vodičských preukazov vydaných pre vodičov, ktorí nedosiahli minimálnu vekovú hranicu stanovenú v odsekoch 2 až 4.

Článok 5

Podmienky a obmedzenia

1.   Vo vodičských preukazoch sa stanovia podmienky, za ktorých je vodič oprávnený viesť motorové vozidlo.

2.   Ak je vodič z dôvodu telesného postihnutia oprávnený viesť len určité typy vozidiel alebo upravené vozidlá, skúška zručností a správania uvedená v článku 7 sa vykoná na takomto vozidle.

Článok 6

Odstupňovanie a rovnocennosť skupín

1.   Vydanie vodičského preukazu podlieha týmto podmienkam:

a)

vodičské preukazy pre skupiny C1, C, D1 a D sa vydajú len vodičom už oprávneným na vedenie vozidiel skupiny B;

b)

vodičské preukazy pre skupiny BE, C1E, CE, D1E a DE sa vydajú len vodičom už oprávneným na vedenie vozidiel skupín B, C1, C, D1 a D, v príslušnom poradí.

2.   Platnosť vodičských preukazov sa stanovuje takto:

a)

vodičské preukazy vydané pre skupiny C1E, CE, D1E alebo DE sú platné pre jazdné súpravy skupiny BE;

b)

vodičské preukazy vydané pre skupinu CE sú platné pre skupinu DE, pokiaľ sú ich držitelia oprávnení viesť vozidlá skupiny D;

c)

vodičské preukazy udelené pre skupiny CE a DE sú platné pre jazdné súpravy skupín C1E a D1E, v príslušnom poradí;

d)

vodičské preukazy udelené pre akúkoľvek skupinu sú platné pre vozidlá skupiny AM. Členský štát však môže pre vodičský preukaz vydaný na jeho území obmedziť rovnocennosť skupiny AM na skupiny A1, A2 a A, ak daný členský štát zaviedol praktickú skúšku ako podmienku získania vodičského preukazu skupiny AM;

e)

vodičské preukazy vydané pre skupinu A2 sú platné aj pre skupinu A1;

f)

vodičské preukazy vydané pre skupiny A, B, C alebo D sú platné pre skupiny A1, A2, B1, C1, alebo D1, v príslušnom poradí.

3.   Členské štáty môžu na vedenie vozidiel na svojom území uznať túto rovnocennosť:

a)

motorové trojkolky na základe vodičského preukazu skupiny B pre motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW za predpokladu, že držiteľ vodičského preukazu skupiny B má najmenej 21 rokov;

b)

motocykle skupiny A1 na základe vodičského preukazu skupiny B.

Keďže tento odsek je platný len na ich územiach, členské štáty vo vodičskom preukaze nevyznačia, že držiteľ je oprávnený viesť tieto vozidlá.

4.   Po porade s Komisiou môžu členské štáty povoliť na svojom území vedenie:

a)

vozidiel skupiny D1 (s maximálnou prípustnou hmotnosťou 3 500 kg, bez akéhokoľvek osobitného vybavenia na prepravu telesne postihnutých osôb), držiteľom vodičského preukazu skupiny B starším ako 21 rokov, ktorí získali takýto vodičský preukaz najmenej dva roky predtým, za predpokladu, že vozidlá používajú neziskové inštitúcie na sociálne účely a že vodič poskytuje svoje služby bezplatne;

b)

vozidiel s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg držiteľom vodičského preukazu skupiny B starším ako 21 rokov, ktorí získali takýto vodičský preukaz najmenej dva roky predtým, za predpokladu, že hlavným účelom je použitie stojacich vozidiel len na inštruktážne alebo rekreačné účely, a že tieto vozidlá používajú neziskové inštitúcie na sociálne účely a že vozidlá boli upravené tak, že sa nemôžu použiť na prepravu viac ako deviatich osôb alebo na prepravu akéhokoľvek tovaru, ktorý je iný, ako tovar výlučne potrebný na ich účely.

Článok 7

Vydanie, platnosť a obnovenie

1.   Vodičské preukazy sa vydajú len žiadateľom,

a)

ktorí zložili skúšku zručností a správania a teoretickú skúšku a ktorí spĺňajú podmienky zdravotnej spôsobilosti v súlade s ustanoveniami príloh II a III;

b)

ktorí zložili teoretickú skúšku, len pokiaľ ide o skupinu AM; členské štáty môžu v prípade tejto skupiny požadovať, aby žiadatelia vykonali skúšky zručností a správania a aby absolvovali lekársku prehliadku;

Členské štáty môžu v rámci tejto skupiny zaviesť pre trojkolky a štvorkolky rozlišovaciu skúšku zručností a správania. Na rozlišovanie vozidiel spadajúcich do skupiny AM sa do vodičského preukazu môže zaznamenať národný kód;

c)

ktorí, pokiaľ ide o skupinu A2 alebo A, pod podmienkou, že majú aspoň dvojročnú prax na motocykli skupiny A1 alebo skupiny A2, v príslušnom poradí, ak iba zložili skúšku zručností a správania, alebo absolvovali odborný výcvik v súlade s prílohou VI;

d)

ktorí absolvovali odborný výcvik alebo zložili skúšku zručností a správania alebo absolvovali výcvik a zložili skúšku zručností a správania v súlade s prílohou V, pokiaľ ide o skupinu B, na vedenie jazdných súprav, ako je vymedzené v druhom pododseku článku 4 ods. 4 písm.b);

e)

ktorí majú obvyklé bydlisko na území členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz, alebo môžu poskytnúť dôkaz, že tam študujú aspoň šesť mesiacov.

2.

a)

Od 19. januára 2013 majú vodičské preukazy vydávané členskými štátmi pre skupiny AM, A1, A2, A, B, B1 a BE platnosť 10 rokov.

Členský štát sa môže rozhodnúť vydávať takéto vodičské preukazy s platnosťou až na 15 rokov.

b)

Od 19. januára 2013 majú vodičské preukazy vydávané členskými štátmi pre skupiny C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E platnosť 5 rokov.

c)

Obnovenie vodičského preukazu môže viesť k novej dobe platnosti pre ďalšiu skupinu alebo skupiny vozidiel, ktoré je držiteľ vodičského preukazu oprávnený viesť, pokiaľ je to v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto smernici.

d)

Prítomnosť mikročipu v súlade s článkom 1 nie je podmienkou platnosti vodičského preukazu. Stratou alebo nečitateľnosťou mikročipu alebo akýmkoľvek iným poškodením nie je dotknutá platnosť dokladu.

3.   Obnovenie vodičských preukazov po uplynutí ich platnosti je podmienená:

a)

pretrvávajúcim splnením minimálnych požiadaviek telesnej a duševnej spôsobilosti pre vedenie vozidla, stanovených v prílohe III pre vodičské preukazy skupín C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; a

b)

obvyklým bydliskom na území členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz, alebo dôkazom o tom, že tam žiadateľ študuje aspoň šesť mesiacov.

Členské štáty môžu pri obnovení vodičských preukazov skupín AM, A, A1, A2, B, B1 a BE vyžadovať prehliadku s cieľom uplatňovať minimálne požiadavky telesnej a duševnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla uvedené v prílohe III.

Členské štáty môžu obmedziť dobu platnosti stanovenú v odseku 2 pre vodičské preukazy vydané vodičom začiatočníkom pre akúkoľvek skupinu v záujme uplatňovania osobitných opatrení na takýchto vodičov s cieľom zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky.

Členské štáty môžu obmedziť dobu platnosti prvého vodičského preukazu skupiny C a D vydaného vodičom začiatočníkom na dobu 3 rokov v záujme uplatňovania osobitných opatrení na týchto vodičov s cieľom zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky.

Členské štáty môžu obmedziť dobu platnosti stanovenú v odseku 2 pre jednotlivé vodičské preukazy pre všetky skupiny vtedy, ak sa zistí, že je nevyhnutné uplatňovať častejšie lekárske prehliadky alebo iné osobitné opatrenia, ako sú obmedzenia pre páchateľov dopravných priestupkov.

Členské štáty môžu skrátiť dobu platnosti stanovenú v odseku 2 držiteľom vodičských preukazov s obvyklým pobytom na ich území, ktorí dosiahli vek 50 rokov s cieľom uplatňovať častejšie lekárske prehliadky alebo iné osobitné opatrenia, ako sú doškoľovacie kurzy. Táto skrátená doba platnosti sa môže uplatňovať len pri príležitosti obnovenia vodičského preukazu.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy z oblasti trestného práva a polície, členské štáty, po porade s Komisiou, môžu uplatňovať na vydávanie vodičských preukazov ustanovenia svojich vnútroštátnych predpisov týkajúce sa iných podmienok ako sú uvedené v tejto smernici.

5.

a)

Žiadna osoba nesmie byť držiteľom viac ako jedného vodičského preukazu.

b)

Členský štát odmietne vydať vodičský preukaz, ak zistí, že žiadateľ už je držiteľom vodičského preukazu.

c)

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia v súlade s písmenom b). Potrebnými opatreniami, pokiaľ ide o vydanie, náhradu, obnovenie alebo výmenu vodičského preukazu, je overenie u iných členských štátov, ak existuje dôvodné podozrenie, že žiadateľ už je držiteľom iného vodičského preukazu.

d)

Členské štáty na uľahčenie kontrol v súlade s písmenom b) využijú sieť vodičských preukazov EÚ po jej uvedení do prevádzky.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, členské štáty, ktoré vydávajú vodičský preukaz, musia venovať zvýšené úsilie na zabezpečenie toho, aby osoba spĺňala požiadavky uvedené v odseku 1 tohto článku a uplatňujú svoje vnútroštátne ustanovenia na zrušenie alebo odobratie práva viesť vozidlo, ak sa potvrdí, že vodičský preukaz bol vydaný bez splnenia týchto požiadaviek.

Článok 8

Prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie príloh I až VI vedeckému a technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 9 ods. 2.

Článok 9

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor pre vodičské preukazy.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 10

Skúšajúci

Skúšajúci pri skúškach z vedenia motorových vozidiel budú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice spĺňať minimálne požiadavky uvedené v prílohe IV.

Skúšajúci, ktorí vykonávajú túto funkciu už pred 19. januárom 2013, podliehajú len požiadavkám na zabezpečenie kvality a požiadavkám na pravidelnú odbornú prípravu.

Článok 11

Rôzne ustanovenia o výmene, odobratí, náhrade a uznávaní vodičských preukazov

1.   Ak držiteľ platného vodičského preukazu vydaného členským štátom má obvyklé bydlisko v inom členskom štáte, môže požiadať, aby bol jeho vodičský preukaz vymenený za rovnocenný preukaz. Členský štát vykonávajúci výmenu skontroluje, pre akú skupinu je predložený vodičský prekaz v skutočnosti ešte platný.

2.   Pokiaľ zásada teritoriality právnych predpisov z oblasti trestného práva a polície neustanovuje inak, členský štát, v ktorom má držiteľ svoje obvyklé bydlisko, môže uplatniť svoje vnútroštátne opatrenia na obmedzenie, pozastavenie, odobratie alebo zrušenie vodičského oprávnenia držiteľovi vodičského preukazu vydaného iným členským štátom a, ak je to nevyhnutné, vymeniť preukaz na tento účel.

3.   Členský štát vykonávajúci výmenu vráti starý vodičský preukaz orgánom členského štátu, ktorý ho vydal a uvedie dôvody vrátenia.

4.   Členský štát odmietne vydať vodičský preukaz žiadateľovi, ktorého vodičský preukaz bol obmedzený, pozastavený alebo odobratý v inom členskom štáte.

Členský štát odmietne uznať platnosť akéhokoľvek vodičského preukazu vydaného iným členským štátom osobe, ktorej vodičský preukaz je obmedzený, pozastavený alebo odobratý na území tohoto štátu.

Členský štát môže tiež odmietnuť vydať vodičský preukaz žiadateľovi, ktorého vodičský preukaz je zrušený v inom členskom štáte.

5.   Náhradu vodičského preukazu, ktorý bol napríklad stratený alebo odcudzený, môžu vykonať príslušné orgány členského štátu, v ktorom má držiteľ obvyklé bydlisko; tieto orgány poskytnú náhradu na základe informácie, ktorú majú, alebo, ak je to vhodné, na základe dôkazu od príslušných orgánov členského štátu, ktorý pôvodný preukaz vydal.

6.   Ak členský štát vymení vodičský preukaz vydaný treťou krajinou za vodičský preukaz vzoru Spoločenstva, táto výmena, ako aj akékoľvek následné obnovenie alebo náhrada, sa vo vodičskom preukaze vzoru Spoločenstva zaznamená.

Táto výmena sa môže uskutočniť len vtedy, ak preukaz vydaný treťou krajinou bol odovzdaný príslušným orgánom členského štátu, ktorý realizuje výmenu. Ak držiteľ tohto preukazu prenesie svoje obvyklé bydlisko do iného členského štátu, tento iný členský štát nemusí uplatniť zásadu vzájomného uznávania uvedenú v článku 2.

Článok 12

Obvyklé bydlisko

Na účely tejto smernice „obvyklé bydlisko“ je miesto, kde osoba zvyčajne býva najmenej 185 dní v každom kalendárnom roku, z dôvodu jej osobných a pracovných väzieb, alebo v prípade osoby, ktorá nemá pracovné väzby, z dôvodu osobných väzieb preukazujúcich úzke spojenie medzi touto osobou a miestom, kde býva.

Za obvyklé bydlisko osoby, ktorá má pracovné väzby na inom mieste ako na mieste, kde má osobné väzby, a ktorá striedavo býva na rozdielnych miestach, ktoré sa nachádzajú v dvoch alebo viacerých členských štátoch, sa však považuje miesto jej osobných väzieb za predpokladu, že sa tam pravidelne vracia. Táto posledná podmienka nemusí byť splnená, ak osoba žije v členskom štáte preto, aby vykonávala úlohu určitého trvania. Štúdium na univerzite alebo inej škole neznamená zmenu obvyklého bydliska.

Článok 13

Rovnocennosť vzorov vodičských preukazov iných ako vodičské preukazy vzoru Spoločenstva

1.   Členské štáty so súhlasom Komisie zavedú rovnocennosť medzi skupinami vodičských preukazov vydaných pred vykonávaním tejto smernice a skupinami, ktoré sú vymedzené v článku 4.

Po porade s Komisiou môžu členské štáty vykonať vo vnútroštátnych právnych predpisoch také úpravy, ktoré sú nevyhnutné na účely vykonávania ustanovení článku 11 ods. 4, 5 a 6.

2.   Oprávnenie viesť vozidlo udelené pred 19. januárom 2013 sa nezruší, ani sa nebude posudzovať podľa ustanovení tejto smernice.

Článok 14

Preskúmanie uplatňovania

Komisia podá správu o vykonávaní tejto smernice vrátane jej vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky najskôr 19. januára 2018.

Článok 15

Vzájomná pomoc

Členské štáty si navzájom pomáhajú pri vykonávaní tejto smernice a vymieňajú si informácie o vodičských preukazoch, ktoré vydali, vymenili, nahradili, obnovili alebo zrušili. Členské štáty využijú na tieto účely sieť vodičských preukazov EÚ po jej uvedení do prevádzky.

Článok 16

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 19. januára 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 1, článkom 3, článkom 4 ods. 1, 2, 3 a 4 písm. b) až k), článkom 6 ods. 1, 2 písm. a), c), d) a e), článkom 7 ods. 1 písm. b), c) a d), ods. 2, 3 a 5, článkom 8, článkom 10, článkom 13, článkom 14, článkom 15 a prílohou I bod 2, prílohou II bod 5.2 o skupinách A1, A2 a A a prílohami IV, V a VI. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

2.   Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 19. januára 2013.

3.   Členské štáty uvedú priamo v týchto prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach na smernice zrušené touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

4.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 17

Zrušenie

Smernica 91/439/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 19. januára 2013 bez toho, aby by boli dotknuté povinnosti členských štátov v súvislosti s lehotami na transpozíciu uvedenej smernice do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v časti B prílohy VII.

Článok 2 ods. 4 smernice 91/439/EHS sa zrušuje 19. januára 2007.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe VIII.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2 ods. 1, článok 5, článok 6 ods. 2 písm. b), článok 7 ods. 1 písm. a), článok 9, článok 11 ods. 1, 3, 4, 5 a 6, článok 12 a prílohy I, II a III sa uplatňujú od 19. januára 2009.

Článok 19

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. EÚ C 112, 30.4.2004, s. 34.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. februára 2005 (Ú. v. EÚ C 304 E, 1.12.2005, s. 202), spoločná pozícia Rady z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ C 295 E, 5.12.2006, s. 1)) a pozícia Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. decembra 2006.

(3)  Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/30/ES (Ú. v. EÚ L 106, 27.4.2005, s. 17).

(6)  Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4. Smernica zmenená a doplnená smernicou Rady 2004/66/ES ( Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).


PRÍLOHA I

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VZORU VODIČSKÉHO PREUKAZU SPOLOČENSTVA

1.

Fyzické vlastnosti karty vzoru vodičského preukazu Spoločenstva sú v súlade s normami ISO 7810 a 7816-1.

Karta je vyrobená z polykarbonátu.

Spôsoby odskúšania vlastností vodičských preukazov na účely potvrdenia ich zhody s medzinárodnými normami sú v súlade s normou ISO 10373.

2.

Fyzická bezpečnosť vodičských preukazov

Fyzická bezpečnosť vodičských preukazov je ohrozená:

výrobou falošných kariet: vytvorením novej karty, ktorá je veľmi podobná dokladu vyrobená samostatne alebo kopírovaním originálu dokladu;

zmenou materiálu: zmenou vlastností pôvodného dokladu, t. j. zmenou niektorých údajov vytlačených na doklade;

Celková bezpečnosť spočíva v celistvosti systému, ktorý sa skladá z aplikačného procesu, prenosu údajov, materiálu samotnej karty, tlačiarenskej techniky, minimálneho súboru rôznych ochranných prvkov a procesu personalizácie.

a)

Materiál použitý na vodičské preukazy je chránený proti falšovaniu použitím týchto techník (povinné ochranné prvky):

hlavné časti kariet nie sú citlivé na UV žiarenie;

ochranné pozadie predlohy má byť navrhnuté tak, aby bolo odolné voči falšovaniu snímaním, tlačou alebo kopírovaním s použitím dúhovej tlače s viacfarebnými ochrannými atramentmi a pozitívnou a negatívnou gilošovanou tlačou. Predloha sa neskladá zo základných farieb (CMYK), obsahuje dezény celej šablóny minimálne v dvoch osobitných farbách a zahŕňa mikropísmo;

optické premenlivé prvky poskytujúce primeranú ochranu proti kopírovaniu a pozmeňovaniu fotografie;

laserové rytie;

v oblasti fotografie by sa bezpečnostné pozadie dezénu a fotografie mali prekrývať aspoň na jej okraji (zoslabujúca štruktúra).

b)

Materiál použitý na vodičské preukazy je okrem toho chránený proti falšovaniu použitím aspoň troch z týchto techník (dodatočné ochranné prvky):

atramenty meniace farbu*,

termochromický atrament*,

colné hologramy*,

premenlivé laserové obrazy*,

ultrafialové atramenty fluoreskujúcej farby, viditeľné a priehľadné,

írisová tlač,

digitálny vodoznak na pozadí,

infračervené alebo fosforeskujúce pigmenty,

hmatateľné znaky, symboly alebo vzory*.

c)

Členské štáty môžu zaviesť dodatočné ochranné prvky. V zásade sa majú uprednostňovať techniky označené hviezdičkou, pretože umožňujú orgánom činným v trestnom konaní kontrolovať platnosť karty bez použitia akýchkoľvek osobitných prostriedkov.

3.

Preukaz má dve strany.

Strana 1 obsahuje:

a)

slová „vodičský preukaz“ vytlačené veľkým písmom v jazyku alebo jazykoch členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz;

b)

názov členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz (nepovinne);

c)

negatív rozlišovacieho znaku členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz, v modrom obdĺžniku a obkolesený 12 žltými hviezdičkami; rozlišovacie znaky sú:

B

:

Belgicko

CZ

:

Česká republika

DK

:

Dánsko

D

:

Nemecko

EST

:

Estónsko

GR

:

Grécko

E

:

Španielsko

F

:

Francúzsko

IRL

:

Írsko

I

:

Taliansko

CY

:

Cyprus

LV

:

Lotyšsko

LT

:

Litva

L

:

Luxembursko

H

:

Maďarsko

M

:

Malta

NL

:

Holandsko

A

:

Rakúsko

PL

:

Poľsko

P

:

Portugalsko

SLO

:

Slovinsko

SK

:

Slovensko

FIN

:

Fínsko

S

:

Švédsko

UK

:

Spojené kráľovstvo

d)

informácie charakteristické pre vydaný vodičský preukaz, číslované takto:

1.

priezvisko držiteľa;

2.

ďalšie meno (mená) držiteľa;

3.

dátum a miesto narodenia;

4.

a)

dátum vydania vodičského preukazu;

b)

dátum uplynutia platnosti vodičského preukazu alebo pomlčka, ak má preukaz podľa ustanovenia článku 7 ods. 2 písm. c) neobmedzenú platnosť;

c)

názov vydávajúceho orgánu (môže byť vytlačený na strane 2);

d)

iné číslo, než je číslo uvedené pod nadpisom 5, na administratívne účely (nepovinne);

5.

číslo vodičského preukazu;

6.

fotografia držiteľa;

7.

podpis držiteľa;

8.

miesto trvalého pobytu alebo poštová adresu (nepovinne);

9.

skupina vozidla (vozidiel), ktoré je držiteľ oprávnený viesť (národné skupiny sú vytlačené iným typom písma ako harmonizované skupiny)

e)

slová „Vzor Európskych spoločenstiev“ v jazyku (jazykoch) členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz a slová „Vodičský preukaz“ v ostatných jazykoch Spoločenstva, vytlačené ružovou farbou tak, aby tvorili pozadie preukazu:

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;

f)

Referenčné farby:

modrá: Pantone Reflex Blue,

žltá: Pantone Yellow.

Strana 2 obsahuje:

a)

9.

skupina vozidla (vozidiel), ktoré je držiteľ oprávnený viesť (národné skupiny sú vytlačené iným typom písma ako harmonizované skupiny);

10.

dátum prvého vydania vodičského preukazu každej skupiny (tento dátum sa musí v prípade následnej náhrady alebo výmeny znovu uviesť v novom vodičskom preukaze);

11.

dátum uplynutia platnosti vodičského preukazu každej skupiny;

12.

doplňujúce informácie/obmedzenie (obmedzenia) vo forme kódu uvedené oproti príslušnej (pod)skupine.

Kódy sú tieto:

kódy 01 až 99

:

harmonizované kódy Spoločenstva

VODIČ (zdravotné dôvody)

01.

Korekcia a/alebo ochrana zraku

01.01

Okuliare

01.02

Kontaktná šošovka (šošovky)

01.03

Ochranné sklá

01.04

Nepriehľadné sklá

01.05

Ochrana očí

01.06

Okuliare alebo kontaktné šošovky

02.

Sluchové pomôcky/komunikačná pomoc

02.01

Sluchové pomôcky pre jedno ucho

02.02

Sluchové pomôcky pre obe uši

03.

Protéza/ortéza pre končatiny

03.01

Protéza/ortéza pre horné končatiny

03.02

Protéza/ortéza pre dolné končatiny

05.

Obmedzená platnosť (použitie podkódov je povinné, vedenie vozidla podlieha obmedzeniam zo zdravotných dôvodov)

05.01

Obmedzenie na jazdy cez deň (napríklad: jedna hodina po východe slnka a jedna hodina pred západom slnka)

05.02

Obmedzenie na jazdy v okruhu … km od miesta pobytu držiteľa preukazu alebo len vnútri mesta/regiónu …

05.03

Vedenie vozidla bez spolucestujúcich

05.04

Obmedzenie na jazdy rýchlosťou maximálne … km/h

05.05

Vedenie vozidla povolené výhradne len vtedy, keď je spolucestujúci držiteľom vodičského preukazu

05.06

Bez prípojného vozidla

05.07

Jazda po diaľnici nepovolená

05.08

Použitie alkoholu nepovolené

ÚPRAVY VOZIDLA

10.

Modifikované radenie

10.01

Ručná prevodovka

10.02

Automatická prevodovka

10.03

Elektronicky riadená prevodovka

10.04

Prispôsobená radiaca páka

10.05

Bez prídavnej prevodovky

15.

Modifikovaná spojka

15.01

Prispôsobený spojkový pedál

15.02

Ručná spojka

15.03

Automatická spojka

15.04

Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným spojkovým pedálom

20.

Modifikované brzdové systémy

20.01

Prispôsobený brzdový pedál

20.02

Zväčšený brzdový pedál

20.03

Brzdový pedál vhodný na používanie ľavou nohou

20.04

Brzdový pedál ovládaný chodidlom

20.05

Sklápací brzdový pedál

20.06

Ručná (prispôsobená) prevádzková brzda

20.07

Prevádzková brzda s posilnenou servobrzdou

20.08

Posilnená núdzová brzda integrovaná v prevádzkovej brzde

20.09

Prispôsobená parkovacia brzda

20.10

Elektricky riadená parkovacia brzda

20.11

(Prispôsobená) parkovacia brzda obsluhovaná nohou

20.12

Deliaca priečka pred dozadusklopeným/oddeleným brzdovým pedálom

20.13

Brzda obsluhovaná kolenom

20.14

Elektricky riadená parkovacia brzda

25.

Modifikované akcelerátorové systémy

25.01

Prispôsobený pedál akcelerátora

25.02

Akcelerátorový pedál ovládaný chodidlom

25.03

Sklápací akcelerátorový pedál

25.04

Ručný akcelerátor

25.05

Akcelerátor ovládaný kolenom

25.06

Servoakcelerátor (elektronický, pneumatický a podobne)

25.07

Akcelerátorový pedál vľavo od brzdového pedála

25.08

Akcelerátorový pedál vľavo

25.09

Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným pedálom akcelerátora

30.

Modifikované kombinované brzdové a akcelerátorové systémy

30.01

Paralelné pedále

30.02

Pedále na rovnakej alebo takmer rovnakej úrovni

30.03

Posúvací akcelerátor a brzda

30.04

Posúvací akcelerátor a brzda a ortéza

30.05

Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným brzdovým pedálom a pedálom akcelerátora

30.06

Zvýšená podlaha

30.07

Deliaca priečka na strane brzdového pedála

30.08

Deliaca priečka pre protézu na strane brzdového pedála

30.09

Deliaca priečka pred pedálom akcelerátora a brzda

30.10

Podsek pre pätu/nohu

30.11

Elektricky riadený akcelerátor a brzda

35.

Modifikované usporiadania ovládačov

(spínače svetiel, stierače/ostrekovače predného okna, húkačky, smerovky a podobne)

35.01

Ovládacie zariadenia ovládateľné bez nepriaznivého vplyvu na riadenie a obsluhu

35.02

Ovládacie zariadenia ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstvo (otočné gombíky, vidlica a podobne)

35.03

Ovládacie zariadenia ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstvo (otočné gombíky, vidlice a podobne) ovládané ľavou rukou

35.04

Ovládacie zariadenia ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstvo (otočné gombíky, vidlice a podobne) pravou rukou

35.05

Ovládacie zariadenia a kombinovaný mechanizmus akcelerátora a brzdy ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstvo (otočné gombíky, vidlice a podobne

40.

Modifikovaný mechanizmus riadenia

40.01

Štandardné servoriadenie

40.02

Zosilnené servoriadenie

40.03

Riadenie vyžadujúce podporný systém

40.04

Predĺžený stĺpik riadenia

40.05

Nastaviteľný volant (rozšírená a/alebo zosilnená časť volantu, zmenšený priemer volantu a podobne)

40.06

Sklápací volant

40.07

Vertikálny volant

40.08

Horizontálny volant

40.09

Nožné riadenie

40.10

Iné prispôbené riadenie (riadaca páka a podobne)

40.11

Stláčací gombík na volante

40.12

Ručná ortéza na volante

40.13

S ortézou pri tenodéze

42.

Modifikované spätné zrkadlo (á)

42.01

Vonkajšie pravé (alebo ľavé) spätné zrkadlo

42.02

Vonkajšie spätné zrkadlo na blatníku

42.03

Doplnkové vnútorné spätné zrkadlo umožňujúce pohľad na premávku

42.04

Panoramatické vnútorné spätné zrkadlo

42.05

Spätné zrkadlo pre mŕtvy uhol

42.06

Elektricky riadené vonkajšie spätné zrkadlo (á)

43.

Modifikované sedadlo vodiča

43.01

Sedadlo vodiča prispôsobené výške a v normálnej vzdialenosti od volantu a pedála

43.02

Sedadlo vodiča prispôsobené tvaru tela

43.03

Sedadlo vodiča s priečnou podperou na zlepšenie stability sedenia

43.04

Sedadlo vodiča s lakťovými opierkami

43.05

Predĺžené vodiace koľajničky pre sedadlo vodiča

43.06

Nastavenie bezpečnostných pásov

43.07

Bezpečnostné pásy trakového typu

44.

Modifikácie motocyklov (použitie podkódov je povinné)

44.01

Samostatne ovládaná brzda

44.02

(Prispôsobená) ručná brzda (predné kolesá)

44.03

(Prispôsobená) nožná brzda (zadné kolesá)

44.04

(Prispôsobený) akcelerátor

44.05

(Prispôsobené) ručné radenie a ručná spojka

44.06

(Prispôsobené) spätné zrkadlo (á)

44.07

(Prispôsobené) ovládače (smerovky, brzdové svetlá a podobne)

44.08

Výška sedadla umožňujúca vodičovi v sediacej polohe, aby mal súčasne obe nohy na vozovke

45.

Motocykle len s postranným vozíkom

50.

Obmedzené na špecifické vozidlá/číslo karosérie (identifikačné číslo vozidla, VIN)

51.

Obmedzené na špecifické vozidlá/registračnú tabuľku (registračné číslo vozidla, VRN)

ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI

70.

Výmena vodičského preukazu č. … vydaného … (rozlišovacia značka EÚ/OSN v prípade tretej krajiny; napr.: 70.0123456789.NL)

71.

Duplikát vodičského preukazu č. … (rozlišovacia značka EÚ/OSN v prípade tretej krajiny; napr.: 71.987654321.HR)

72.

Len pre vozidlá skupiny A s maximálnym zdvihovým objemom valcov 125 cm3 a maximálnym výkonom 11 kW (A1)

73.

Len pre vozidlá skupiny B trojkolky alebo štvorkolky (B1)

74.

Len pre vozidlá skupiny C s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7 500 kg (C1)

75.

Len pre vozidlá skupiny D s maximálne 16 sedadlami okrem sedadla vodiča (D1)

76.

Len pre vozidlá skupiny C vozidiel s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7 500 kg (C1) s prípojeným vozidlom, ktoré má hmotnosť vyššiu než 750 kg, za predpokladu, že aj maximálna prípustná hmotnosť takto vytvorenej jazdnej súpravy nepresiahne 12 000 kg a maximálna prípustná hmotnosť prípojného vozidla nepresiahne hmotnosť nenaloženého ťažného vozidla (C1E)

77.

Len pre vozidlá skupiny D vozidiel s maximálne 16 sedadlami okrem sedadla vodiča (D1), s prípojeným vozidlom, ktoré má hmotnosť vyššiu než 750 kg, za predpokladu, že a) maximálna prípustná hmotnosť takto vytvorenej jazdnej súpravy nepresiahne 12 000 kg a maximálna prípustná hmotnosť prípojného vozidla nepresiahne hmotnosť nenaloženého ťažného vozidla a b) prípojné vozidlo sa nepoužíva na prepravu cestujúcich (D1E)

78.

Len pre vozidlá s automatickou prevodovkou

79.

Len pre vozidlá, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v zátvorkách, v súvislosti s uplatňovaním článku 10 ods. 1 smernice 91/439/EHS

90.01

:

vľavo

90.02

:

vpravo

90.03

:

ľavé

90.04

:

pravé

90.05

:

ruka

90.06

:

noha

90.07

:

použiteľné

95.

Vodič, ktorý je držiteľom OOS a spĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti uvedenú v smernici 2003/59/EHS do … [napr.: 95.01.01.2012]

96.

Vodič, ktorý absolvoval odborný výcvik alebo zložil skúšku zručností a správania v súlade s ustanoveniami prílohy V.

kódy 100 a vyššie

:

národné kódy platné len pre jazdu na území členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz.

Ak kód platí pre všetky skupiny, pre ktoré bol preukaz vydaný, môže byť vytlačený pod nadpismi 9, 10 a 11;

13.

pri vykonávaní oddieli 4 písm. a) tejto prílohy miesto vyhradené pre možný záznam informácií hostiteľského štátu, ktoré sú dôležité pre udeľovanie vodičského preukazu;

14.

miesto vyhradené pre možný záznam informácií členského štátu, ktorý vydáva vodičský preukaz, dôležitých pre udeľovanie vodičského preukazu alebo týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky (nepovinne). Ak sa informácie týkajú jedného z nadpisov vymedzených v tejto prílohe, mali by nasledovať za číslom príslušného nadpisu.

Na základe osobitného písomného súhlasu držiteľa môžu sa tiež doplniť na tomto mieste informácie, ktoré sa netýkajú udeľovania vodičského preukazu alebo bezpečnosti cestnej premávky; tento doplnok žiadnym spôsobom nezmení použitie vzoru ako vodičského preukazu;

b)

vysvetlenie očíslovaných bodov, ktoré sú uvedené na stranách 1 a 2 vodičského preukazu (aspoň nadpisov 1, 2, 3, 4 písm. a), 4 písm. b), 4 písm. c), 5, 10, 11 a 12)

Ak členský štát chce vykonať záznamy v inom národnom jazyku, než je jeden z týchto jazykov: anglický, český, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, taliansky, poľský, portugalský, slovenský, slovinský, španielsky alebo švédsky, vystaví dvojjazyčnú verziu vodičského preukazu, pričom použije jeden z uvedených jazykov bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto prílohy;

c)

vo vzore vodičského preukazu Spoločenstva je vyhradené miesto, aby bolo možné zavedenie mikročipu alebo podobného počítačového zariadenia.

4.   Osobitné ustanovenia

a)

Ak má držiteľ vodičského preukazu vydaného členským štátom v súlade s touto prílohou svoj obvyklý pobyt v inom členskom štáte, tento členský štát môže zaznamenať do vodičského preukazu informácie, ktoré sú dôležité pre udelenie vodičského preukazu, za predpokladu, že takýto typ informácií zaznamenáva aj vo vodičských preukazoch, ktoré vydáva, a za predpokladu, že vo vodičskom preukaze zostane dosť miesta na tento účel.

b)

Po porade s Komisiou môžu členské štáty doplniť farby alebo označenia, ako sú čiarové kódy a národné symboly, bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto prílohy.

V súvislosti so vzájomným uznávaním vodičských preukazov nesmie čiarový kód obsahovať iné informácie než tie, ktoré sú už uvedené vo vodičskom preukaze alebo ktoré sú dôležité v procese vydávania vodičského preukazu.

VZOR VODIČSKÉHO PREUKAZU SPOLOČENSTVA

Strana 1   VODIČSKÝ PREUKAZ [ČLENSKÝ ŠTÁT]

Image

Strana 2

1. Priezvisko 2. Meno 3. Dátum a miesto narodenia 4a. Dátum vydania vodičského preukazu 4b. Dátum uplynutia platnosti 4c. Vydal 5. Číslo vodičského preukazu 8. Miesto pobytu 9. Skupina (1) 10. Dátum vydania, podľa skupiny 11. Dátum uplynutia platnosti podľa skupiny 12. Obmedzenia

Image

PRÍKLAD VZORU VODIČSKÉHO PREUKAZU

BELGICKÝ VODIČSKÝ PREUKAZ (pre informáciu)

Image

Image


(1)  

Poznámka: doplní sa piktogram a riadok pre skupinu AM.

Poznámka: pojem „A2“ sa doplní do časti o skupinách motocyklov.


PRÍLOHA II

I.   MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SKÚŠKY Z VEDENIA MOTOROVÉHO VOZIDLA

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby žiadatelia o vodičské preukazy mali vedomosti a zručnosti a aby preukazovali správanie požadované na vedenie motorového vozidla. Skúšky zavedené na tento účel musia obsahovať:

teoretickú skúšku a po nej

skúšku zručností a správania.

Podmienky, za ktorých sa tieto skúšky budú viesť, sú stanovené ďalej.

A   TEORETICKÁ SKÚŠKA

1.   Forma

Zvolená forma je taká, aby sa zabezpečilo, že žiadateľ má požadované vedomosti o predmetoch uvedených v bodoch 2, 3 a 4.

Každý žiadateľ o vodičský preukaz v jednej skupine, ktorý zložil teoretickú skúšku na vodičský preukaz v inej skupine, môže byť vyňatý zo spoločných ustanovení bodov 2, 3 a 4.

2   Obsah teoretickej skúšky pre všetky skupiny vozidiel

2.1.

Otázky sa musia zadávať pre každý nižšie uvedený bod; obsah a forma otázok sa ponechá na zváženie každého členského štátu:

2.1.1.

Pravidlá cestnej premávky:

najmä pokiaľ ide o dopravné značky, označenia a signály, prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia;

2.1.2.

Vodič:

význam ostražitosti a vzťahu k iným účastníkom cestnej premávky,

vnímanie, posudzovanie a rozhodovanie, najmä čas reakcie a takisto zmeny v správaní vodiča pod vplyvom alkoholu, drog a liekov, stav mysle a únava;

2.1.3.

Cesta:

najdôležitejšie zásady týkajúce sa dodržiavania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, brzdnej vzdialenosti a udržanie vozidla na ceste v rôznych poveternostných podmienkach a v rôznom stave cesty,

faktory vodičského rizika týkajúce sa rôznych rôzneho stavu cesty, najmä v závislosti od počasia a denného alebo nočného času,

charakteristiky rôznych typov ciest a súvisiacich zákonných požiadaviek;

2.1.4.

Ostatní účastníci cestnej premávky:

osobitné rizikové faktory týkajúce sa nedostatku skúseností iných účastníkov cestnej premávky a najzraniteľnejších skupín účastníkov, ako sú deti, chodci, cyklisti a ľudia so zníženou pohyblivosťou,

riziká obsiahnuté v pohybe a vedení rôznych typov vozidiel a rôznych zorných polí ich vodičov.

2.1.5.

Všeobecné pravidlá a predpisy a iné záležitosti:

pravidlá týkajúce sa dokladov požadovaných na používanie vozidiel,

všeobecné pravidlá, ktoré špecifikujú, ako sa vodič musí správať v prípade nehody (postavenie výstražných zariadení a spustenie výstražnej signalizácie) a opatrenia, ktoré môže urobiť pre pomoc obetiam dopravnej nehody v prípade potreby,

bezpečnostné faktory týkajúce sa vozidla, záťaže a prepravovaných osôb.

2.1.6.

Bezpečnostné opatrenia potrebné pri vystupovaní z vozidla;

2.1.7.

Mechanické aspekty, ktoré majú vplyv na bezpečnosť cestnej premávky; žiadatelia musia byť schopní zistiť najbežnejšie poruchy, najmä v riadení, v systéme pruženia a v brzdnom systéme, pneumatík, svetiel a smerových svetiel, odrazných skiel, spätných zrkadiel, čelného skla a stieračov, výfukového systému, bezpečnostných pásov a zvukového výstražného zariadenia;

2.1.8.

Bezpečnostné zariadenie vozidla a najmä použitie bezpečnostných pásov, opierok hlavy a bezpečnostného zariadenie pre deti;

2.1.9.

Pravidlá týkajúce sa používania vozidiel s ohľadom na okolité prostredie (primerané použitie zvukovej výstražnej signalizácie, mierna spotreba paliva, obmedzenie emisií znečisťujúcich látok, atď.).

3.   Osobitné ustanovenia pre skupiny A1, A2 a A

3.1.

Povinná kontrola všeobecných vedomostí o:

3.1.1.

použití ochranného vybavenia, ako sú rukavice, čižmy, odev a bezpečnostná prilba;

3.1.2.

viditeľnosti vodičov motocyklov pre ostatných účastníkov cestnej premávky;

3.1.3.

rizikových faktoroch týkajúcich sa rôznych vyššie uvedených podmienok cestnej premávky s dodatočnou pozornosťou na klzké časti, ako sú kryty odvodňovacích kanálov, vodorovné dopravné značky, ako sú čiary a šípky, električkové koľajnice,

3.1.4.

mechanických aspektoch, ktoré majú vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, ako sú uvedené vyššie s dodatočnou pozornosťou na klzké časti, ako sú spínač núdzového zastavenia, mierky hladiny oleja a reťaz.

4.   Osobitné ustanovenia pre skupiny C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 a D1E

4.1.

Povinná kontrola všeobecných vedomostí o:

4.1.1.

pravidlách hodín jazdy a dobách odpočinku vymedzených nariadením Rady (EHS) č. 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaďovaní niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (1): používanie záznamového zariadenia vymedzeného nariadením Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (2),

4.1.2.

pravidlách o type príslušnej dopravy: nákladnej alebo osobnej;

4.1.3.

dokladoch vozidiel a prepravných dokladoch požadovaných pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu tovaru a cestujúcich;

4.1.4.

tom, ako sa správať v prípade nehody; vedomostiach o opatreniach, ktoré sa majú prijať po nehode alebo podobnej udalosti, vrátane núdzových opatrení, ako je evakuácia cestujúcich a základných vedomostí o prvej pomoci;

4.1.5.

bezpečnostných opatreniach, ktoré sa majú vykonať počas demontáže a výmeny kolies;

4.1.6.

pravidlách o hmotnosti a rozmeroch vozidiel; pravidlách o obmedzovačoch rýchlosti;

4.1.7.

prekážkach vo výhľade spôsobených vlastnosťami ich vozidiel;

4.1.8.

čítaní cestnej mapy, plánovaní trasy vrátane používania elektronických navigačných systémov (nepovinné);

4.1.9.

bezpečnostných faktoroch týkajúcich sa nákladu vozidla: kontrola nákladu (umiestnenie a upevnenie), ťažkosti s rôznymi druhmi nákladu (napr. kvapaliny, visiace náklady,…), vykladanie a nakladanie tovaru a použitie nakladacieho zariadenia (iba pre skupiny C, CE, C1, C1E);

4.1.10.

zodpovednosti vodiča, pokiaľ ide o prepravu cestujúcich; pohodlia a bezpečnosti cestujúcich; prepravy detí; potrebných kontrol pred odcestovaním; všetky druhy autobusov by mali byť súčasťou teoretickej skúšky (autobusy verejnej hromadnej dopravy a diaľkové autobusy, autobusy s osobitnými rozmermi,…) (iba pre skupiny D, DE, D1, D1E).

4.2.

Povinná kontrola všeobecných vedomostí o týchto dodatočných ustanoveniach pre skupiny C, CE, D a DE:

4.2.1.

zásadách konštrukcie a fungovania: spaľovacích motorov, kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny, kvapaliny do ostrekovačov), palivového systému, elektrického systému, systému zapaľovania, systému prevodovky (spojka, prevodovka, atď.);

4.2.2.

mazaní a protimrazovej ochrane;

4.2.3.

zásadách konštrukcie, montáže, správneho používania a starostlivosti o pneumatiky;

4.2.4.

zásadách druhov, prevádzky, hlavných súčiastok, spojení, používania a každodennej údržby brzdových obložení a regulátorov otáčok a používania bŕzd s antiblokovacím zariadením,

4.2.5.

zásadách druhov, prevádzky, hlavných súčiastok, spojenia, používania a každodennej údržby spojovacích systémov (iba pre skupiny CE, DE);

4.2.6.

metódach hľadania príčin porúch;

4.2.7.

preventívnej údržbe vozidiel a potrebných prevádzkových opravách;

4.2.8.

zodpovednosti vodiča, pokiaľ ide o preberanie, prepravu a dodanie tovaru v súlade s dohodnutými podmienkami (iba pre skupiny C, CE).

B.   SKÚŠKA ZRUČNOSTÍ A SPRÁVANIA

5   Vozidlo a jeho vybavenie

5.1.

Vedenie vozidla s ručnou prevodovkou podlieha zloženiu skúšky zručností a správania vo vozidle s ručnou prevodovkou.

Ak žiadateľ vykoná skúšku zručností a správania vo vozidle s automatickou prevodovkou, táto skutočnosť sa zaznamená v akomkoľvek vodičskom preukaze vydanom na základe takejto skúšky. Vodičské preukazy s týmto označením sa používajú iba na vedenie vozidiel s automatickou prevodovkou.

„Vozidlo s automatickou prevodovkou“ je vozidlo, v ktorom sa prevodový pomer medzi motorom a kolesami dá meniť iba použitím akcelerátora alebo bŕzd.

5.2.

Vozidlá použité pri skúškach zručností a správania sú v súlade s minimálnymi kritériami uvedenými ďalej. Členské štáty môžu prijať ustanovenia na prísnejšie kritériá alebo pridať iné kritériá.

Skupina A1:

Motocykel skupiny A1 bez postranného vozíka s objemom aspoň 120 cm3 a s rýchlosťou najmenej 90 km/h

Skupina A2:

Motocykel bez postranného vozíka s objemom valcov najmenej 400 cm3 a s výkonom motora najmenej 25 kW

Skupina A

Motocykel bez postranného vozíka s objemom valcov najmenej 600 cm3 a s výkonom motora najmenej 40 kW

Skupina B:

Štvorkolesové vozidlá skupiny B s rýchlosťou najmenej 100 km/h;

Skupina BE:

Súprava zložená zo skúšobného vozidla skupiny B a z prípojného vozidlav s maximálnou prípustnou hmotnosťou najmenej 1 000 kg s rýchlosťou najmenej 100 km/h, ktorá nepatrí do skupiny B; nákladný priestor prívesu pozostáva z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je aspoň taká široká a vysoká ako motorové vozidlo; uzavretá obdĺžniková karoséria môže byť tiež o trochu užšia ako motorové vozidlo za predpokladu, že výhľad dozadu je možný iba s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla; príves bude mať reálnu celkovú hmotnosť najmenej 800 kg;

Skupina B1:

Motorom poháňaná štvorkolka s rýchlosťou najmenej 60 km/h;

Skupina C:

Vozidlo skupiny C s maximálou prípustnou hmotnosťou najmenej 12 000 kg a dĺžkou najmenej 8 m, šírkou najmenej 2,4 m s rýchlosťou najmenej 80 km/h; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s aspoň ôsmimi rýchlosťami vpred a so záznamovým zariadením, ako sú vymedzené v nariadení (EHS) č. 3821/85; nákladný priestor pozostáva z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je aspoň taká široká a vysoká ako kabína vodiča; vozidlo má reálnu celkovú hmotnosť najmenej 10 000 kg;

Skupina CE:

Buď kĺbové vozidlo alebo jazdná súprava skúšobného vozidla skupiny C a prípojného vozidla s dĺžkou najmenej 7,5 m; kĺbové vozidlo aj jazdná súprava majú maximálnu prípustnú hmotnosť najmenej 20 000 kg, dĺžku najmenej 14 m a šírku najmenej 2,4 m s rýchlosťou najmenej 80 km/h, sú vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupňami vpred a záznamovým zariadením, ako je vymedzené v nariadení (EHS) č. 3821/85; nákladný priestor pozostáva z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je aspoň taká široká a vysoká ako kabína vodiča; kĺbové vozidlo aj jazdná súprava majú reálnu celkovú hmotnosť najmenej 15 000 kg;

Skupina C1:

Vozidlo podskupiny C1 s maximálnou prípustnou hmotnosťou aspoň 4 000 kg, s dĺžkou aspoň 5 m a s rýchlosťou najmenej 80 km/h; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a záznamovým zariadením, ako je vymedzené v nariadení (EHS) č. 3821/85; nákladný priestor pozostáva z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je aspoň taká široká a vysoká ako kabína vodiča;

Skupina C1E:

Jazdná súprava zložeená zo skúšobného vozidla podskupiny C1 a z prípojného vozidla s maximálnou prípustnou hmotnosťou aspoň 1 250 kg; táto jazdná súprava má dĺžku najmenej 8 m as rýchlosť najmenej 80 km/h; nákladný priestor pozostáva z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je aspoň taká široká a vysoká, ako kabína vodiča; uzavretá obdĺžniková karoséria môže byť tiež trochu užšia ako kabína vodiča za predpokladu, že výhľad dozadu je možný iba s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla; prípojné vozidlo má reálnu celkovú hmotnosť najmenej 800 kg;

Skupina D:

Vozidlo skupiny D s dĺžkou najmenej 10 m, šírkou najmenej 2,4 m a rýchlosťou najmenej 80 km/h; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a záznamovým zariadením, ako je vymedzené v nariadení (EHS) č. 3821/85;

Skupina DE:

Jazdná súprava, ktorá sa skladá zo skúšobného vozidla skupiny D a z prípojného vozidla s maximálnou prípustnou hmotnosťou najmenej 1 250 kg, šírkou aspoň 2,4 m a rýchlosťou najmenej 80 km/h; nákladný priestor prívesu pozostáva z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je najmenej 2 m široká a 2 m vysoká; prípojné vozidlo má reálnu celkovú hmotnosť najmenej 800 kg;

Skupina D1:

Vozidlo podskupiny D1 s maximálnou prípustnou hmotnosťou najmenej 4 000 kg, s dĺžkou najmenej 5 m a s rýchlosťou najmenej 80 km/h; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a záznamovým zariadením, ako je vymedzené v nariadení (EHS) č. 3821/85;

Skupina D1E:

Súprava zložená zo skúšobného vozidla podskupiny D1 a z prípojného vozidla s maximálnou prípustnou hmotnosťou aspoň 1 250 kg a s rýchlosťou najmenej 80 km/h; nákladný priestor prípojného vozidla pozostáva z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je najmenej 2 m široká a 2 m vysoká; prípojné vozidlo má reálnu celkovú hmotnosť najmenej 800 kg;

Vozidlá používané pri skúškach pre skupiny BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 a D1E, ktoré nie sú v súlade s uvedenými minimálnymi kritériami, ale ktoré sa používali v čase nadobudnutia účinnosti tejto smernice alebo predtým, sa môžu naďalej používať počas obdobia najviac desať rokov po tomto dátume. Požiadavky týkajúce sa nákladu, ktorý sa má prepravovať týmito vozidlami, môžu byť realizované členskými štátmi od nadobudnutia účinnosti smernice Komisie 2000/56/ES (3).

6.   Zručnosti a správanie, ktoré sa majú skúšať pre skupiny A1, A2 a A

6.1.   Príprava a technická kontrola vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

Žiadatelia musia preukázať, že sú schopní pripraviť sa na bezpečnú jazdu tým, že splnia tieto požiadavky:

6.1.1.

Upraviť ochranné vybavenie, ako sú rukavice, čižmy, odev a bezpečnostná prilba;

6.1.2.

Uskutočniť náhodnú kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, spínača núdzového zastavenia (ak je to vhodné), reťaze, mierok hladiny oleja, svetlometov, smeroviek a zvukového výstražného zariadenia.

6.2.   Osobitné úkony, ktoré sa majú odskúšať vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

6.2.1.

Zdvihnúť motocykel z podpery a tlačiť ho bez použitia motorachôdzou popri vozidle.

6.2.2.

Zaparkovanie motocykla a zdvihnutie na podperu.

6.2.3.

Musia sa vykonať aspoň dva úkony pri malej rýchlosti vrátane slalomu; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti pri manipulácii so spojkou v spojení s brzdou, rovnováhou, smerom pohľadu a polohou na motocykli a polohou nôh na nožných opierkach.

6.2.4.

Musia sa vykonať aspoň dva úkony pri vyššej rýchlosti, z ktorých jeden je pri druhom alebo treťom prevodovom stupni pri rýchlosti najmenej 30 km/h a jeden úkon je vyhýbanie sa prekážke pri minimálnej rýchlosti 50 km/h; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti v polohe na motocykli, smere pohľadu, rovnováhy, techniky riadenia a techniky zmeny prevodových stupňov;

6.2.5.

Brzdenie: uskutočnia sa aspoň dve brzdné cvičenia vrátane núdzového brzdenia pri rýchlosti najmenej 50 km/h; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti pri manipulácii s prednou a zadnou brzdou, smere pohľadu a polohe na motocykli.

Zvláštne úkony uvedené v bodoch 6.2.3 až 6.2.5 sa musia zaviesť najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí účinnosti smernice Komisie 2000/56/ES.

6.3.   Správanie v premávke

Žiadatelia musia vykonať všetky tieto činnosti úplne bezpečne v situáciách bežnej premávky a s prijatím všetkých nevyhnutných bezpečnostných opatrení:

6.3.1.

výjazd: po zaparkovaní, po zastavení v premávke; výjazd z vozovky;

6.3.2.

jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov;

6.3.3.

jazda v zákrute;

6.3.4.

križovatky: priblíženie sa ku križovatke a prejazd križovatiek a prípojok;

6.3.5.

zmena smeru: zatáčky doľava a doprava; zmena jazdných pruhov;

6.3.6.

vjazd/výjazd z diaľnic alebo podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho pruhu: jazda v spomaľovacom pruhu;

6.3.7.

predchádzanie/obchádzanie: predchádzanie inej premávky (ak je to možné): jazda popri prekážkach, napr. zaparkované autá; nechať sa predísť inými účastníkmi (ak je to primerané);

6.3.8.

osobitné cestné charakteristiky (ak existujú): kruhové objazdy; prejazdy cez železničné priecestia; zastávky električiek/autobusov; priechody pre chodcov; jazda do/z dlhých svahov;

6.3.9.

prijatie nevyhnutných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.

7.   Zručnosti a správanie, ktoré sa majú skúšať pre skupiny B, B1 a BE

7.1.   Príprava a technická kontrola vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

Žiadatelia musia preukázať, že sú schopní pripraviť sa na bezpečné vedenie vozidla tým, že splnia tieto požiadavky:

7.1.1.

úprava sedadla do správnej polohy;

7.1.2.

nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hlavy, ak existujú;

7.1.3.

kontrola zavretých dverí;

7.1.4.

vykonanie náhodnej kontroly stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny, kvapaliny ostrekovača), svetiel, svetlometov, smeroviek a zvukového výstražného zariadenia;

7.1.5.

kontrola bezpečnostných faktorov súvisiacich s nakladaním: korba, plachty, nákladové dvere, zaistenie kabíny, spôsob nakladania, zabezpečenie nákladu (iba pre skupinu BE);

7.1.6.

kontrola spojovacieho mechanizmu a brzdy a elektrických spojov (iba pre skupinu BE);

7.2.   Skupiny B a B1: majú sa odskúšať osobitné úkony vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

Skúša sa výber z týchto úkonov (aspoň dva úkony za štyri body vrátane jedného so spiatočkou):

7.2.1.

cúvanie priamo alebo so zatáčaním vpravo alebo vľavo okolo rohu pri zachovaní určeného smeru;

7.2.2.

otočenie vozidla do protismeru s použitím prevodovej páky a spätného chodu;

7.2.3.

zaparkovanie vozidla a výjazd z parkovacieho miesta (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé, dopredu alebo cúvaním, na rovine, pri stúpaní a klesaní);

7.2.4.

presné brzdenie do zastavenia; uskutočnenie núdzového zastavenia je však nepovinné.

7.3.   skupina BE: majú sa odskúšať osobitné úkony vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

7.3.1.

pripojenie a odpojenie alebo odpojenie a opätovné pripojenie prípojného vozidla od jeho motorového vozidla; tento úkon musí obsahovať zaparkovanie ťažného vozidla vedľa prípojného vozidla (t. j. nie v jednej línii);

7.3.2.

cúvanie v zákrute, ktorej krivka závisí od rozhodnutia členských štátov;

7.3.3.

bezpečné zaparkovanie kvôli nakladaniu/vykladaniu.

7.4.   Správanie v premávke

Žiadatelia musia vykonať všetky tieto činnosti úplne bezpečne v situáciách bežnej premávky a s prijatím všetkých nevyhnutných bezpečnostných opatrení:

7.4.1.

výjazd: po zaparkovaní, po zastavení v premávke; výjazd z vozovky;

7.4.2.

jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov;

7.4.3.

vedenie vozidla v zákrutách;

7.4.4.

križovatky: priblíženie sa a prejazd križovatiek a prípojok;

7.4.5.

zmena smeru: zatáčky doľava a doprava; zmena jazdných pruhov;

7.4.6.

vjazd/výjazd z diaľnic alebo podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho pruhu: jazda v spomaľovacom pruhu;

7.4.7.

predchádzanie/obchádzanie: predchádzanie inej premávky (ak je to možné): jazda popri prekážkach, napr. zaparkovaných autách; nechať sa predísť inými účastníkmi (ak je to primerané);

7.4.8.

osobitné cestné charakteristiky (ak existujú): kruhové objazdy; prejazdy cez železničné priecestia; zastávky električiek/autobusov; priechody pre chodcov; jazda do/z dlhých svahov;

7.4.9.

prijatie potrebných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.

8.   Zručnosti a správanie, ktoré sa má skúšať v prípade skupín C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 a D1E

8.1.   Príprava a technická kontrola vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

Žiadatelia musia preukázať, že sú schopní pripraviť sa na bezpečné vedenie vozidla tým, že splnia tieto požiadavky:

8.1.1.

úprava sedadla do správnej polohy;

8.1.2.

nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hlavy, ak existujú;

8.1.3.

náhodné kontroly stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, svetiel, svetlometov, smeroviek a zvukového výstražného zariadenia;

8.1.4.

kontrola všetkých brzdových a riadiacich systémov s posilňovačom; kontrola stavu kolies, matíc pre upevnenie kolies, blatníkov, čelného skla, okien a stieračov, kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny, kvapaliny ostrekovača); kontrola a používanie prístrojovej dosky vrátane záznamového zariadenia, ako je vymedzené v nariadení (EHS) č. 3821/85;

8.1.5.

kontrola tlaku vzduchu, zásobníkov vzduchu a tlmičov;

8.1.6.

kontrola bezpečnostných faktorov súvisiacich s nakladaním: korba, plachty, nákladové dvere, nakladací mechanizmus (ak existuje), zaistenie kabíny (ak existuje), spôsob nakladania, zabezpečenia nákladu (iba pre skupiny C, CE, C1, C1E);

8.1.7.

kontrola spojovacieho mechanizmu a brzdy a elektrických spojov (iba pre skupiny CE, C1E, DE, D1E);

8.1.8.

schopnosť vykonať osobitné bezpečnostné opatrenia vo vozidle; ovládanie korby, pomocných dverí, núdzových východov, zariadení prvej pomoci, hasiacich prístrojov a iných bezpečnostných zariadení (iba pre skupiny D, DE, D1, D1E);

8.1.9.

čítanie cestnej mapy, plánovanie trasy vrátane používania elektronických navigačných systémov (nepovinné);

8.2.   Osobitné úkony, ktoré sa majú odskúšať vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

8.2.1.

pripojenie a odpojenie alebo odpojenie a opätovné pripojenie prípojného vozidla od jeho motorového vozidla; tento úkon musí obsahovať zaparkovanie ťažného vozidla vedľa prípojného vozidla (t. j. nie v jednej línii) (iba pre skupiny CE, C1E, DE, D1E);

8.2.2.

cúvanie v zákrute, ktorej krivka závisí od rozhodnutia členských štátov;

8.2.3.

bezpečné zaparkovanie kvôli nakladaniu/vykladaniu pri nakladacej rampe/plošine alebo pri podobnom zariadení (iba pre skupiny C, CE, C1, C1E);

8.2.4.

zaparkovanie tak, aby mohli cestujúci bezpečne nastúpiť do autobusu alebo z neho vystúpiť (iba pre skupiny D, DE, D1, D1E).

8.3.   Správanie v premávke

Žiadatelia musia vykonať všetky tieto činnosti úplne bezpečne v situáciách bežnej premávky a vykonať všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia:

8.3.1.

výjazd: po zaparkovaní, po zastavení v premávke; výjazd z vozovky;

8.3.2.

jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov;

8.3.3.

vedenie vozidla v zákrutách;

8.3.4.

križovatky: priblíženie saku križovatke a prejazd križovatiek a prípojok;

8.3.5.

zmena smeru: zatáčky doľava a doprava; zmena jazdných pruhov;

8.3.6.

vjazd/výjazd z diaľnic alebo podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho pruhu: jazda v spomaľovacom pruhu;

8.3.7.

predchádzanie/obchádzanie: predchádzanie inej premávky (ak je to možné): jazda popri prekážkach, napr. zaparkovaných autách; nechať sa predísť inými účastníkmi (ak je to primerané);

8.3.8.

osobitné cestné charakteristiky (ak existujú): kruhové objazdy; prejazdy cez železničné priecestia; zastávky električiek/autobusov; priechody pre chodcov; jazda do/z dlhých svahov;

8.3.9.

prijatie potrebných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.

9.   Známkovanie skúšok zručností a správania

9.1.

Pre každú z uvedených dopravných situácií musí ohodnotenie odrážať stupeň ľahkosti, s akou žiadateľ zvláda ovládanie vozidla a jeho preukázanú schopnosť viesť vozidlo úplne bezpečne v premávke. Skúšajúci sa musí v priebehu celej skúšky cítiť bezpečne. Trestom za chyby pri vedení vozidla alebo nebezpečné správanie priamo ohrozujúce bezpečnosť skúšobného vozidla, jeho cestujúcich alebo iných účastníkov cestnej premávky je nezloženie skúšky bez ohľadu na to, či skúšajúci alebo sprevádzajúca osoba museli zasahovať. Skúšajúci sa však aj tak môže slobodne rozhodnúť, či sa má skúška zručností a správania dokončiť alebo nie.

Skúšajúci musí byť odborne vyškolený, aby správne ohodnotil schopnosť žiadateľa bezpečne viesť vozidlo. Práca skúšajúcich sa musí sledovať a byť pod dohľadom orgánu oprávneného členským štátom zabezpečiť správne a dôsledné uplatnenie vyhodnotenia chýb v súlade s normami ustanovenými v tejto prílohe.

9.2.

Počas hodnotenia skúšajúci venujú zvláštnu pozornosť skutočnosti, či žiadateľ pri vedení vozidla preukazuje defenzívne a spoločenské správanie. Toto by malo odrážať celkový štýl vedenia vozidla a skúšajúci jazdy by to mal zohľadniť pri celkovom obraze žiadateľa. Zahŕňa to primerané a rozhodné (bezpečné) vedenie vozidla, ktoré zohľadňuje dopravné a poveternostné podmienky, zohľadňuje ostatnú premávku, zohľadňuje záujmy ostatných účastníkov cestnej premávky (najmä zraniteľnejších) a zahŕňa predvídanie situácie.

9.3.

Skúšajúci ďalej vyhodnocuje, či žiadateľ:

9.3.1.

ovláda vozidlo; berie do úvahy: správne použitie bezpečnostných pásov, spätných zrkadiel, opierok hlavy; sedadla; správne použitie svetiel a iných zariadení; správne použitie spojky, prevodovky, akcelerátora, brzdových systémov (vrátane tretieho brzdového systému, ak existuje), riadenia; ovládanie vozidla za rôznych okolností pri rôznych rýchlostiach; stabilitu na ceste; hmotnosť a rozmery a charakteristiky vozidla; hmotnosť a druh nákladu (iba pre skupiny BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); pohodlie cestujúcich (iba pre skupiny D, DE, D1, D1E) (žiadne prudké zrýchlenie, hladké riadenie a žiadne prudké brzdenie);

9.3.2.

vedie vozidlo hospodárne a šetrne z hľadiska životného prostredia, berie do úvahy otáčky motora za minútu, radenie prevodových stupňov, brzdenie a zrýchľovanie (iba pre skupiny BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);

9.3.3.

pozorovanie: kruhové pozorovanie; správne používanie zrkadiel; videnie do diaľky, na strednú a blízku vzdialenosť;

9.3.4.

prednosť/dávanie prednosti v jazde: prednosť na križovatkách a prípojkách: dávanie prednosti pri iných príležitostiach (napr. zmena smeru, zmena jazdných pruhov, osobitné úkony);

9.3.5.

správna poloha na ceste: správna poloha na ceste, v pruhoch, na kruhových objazdoch, v zákrutách, vhodná pre typ a charakteristiky vozidla; predbežné zaujatie polohy;

9.3.6.

udržiavanie vzdialenosti: udržiavanie primeranej vzdialenosti spredu a zboku; udržiavanie primeranej vzdialenosti od ostatných účastníkov cestnej premávky;

9.3.7.

rýchlosť: neprekročenie najvyššej povolenej rýchlosti; prispôsobenie rýchlosti poveternostným/dopravným podmienkam a v prípade potreby vnútroštátnym rýchlostným obmedzeniam; vedenie vozidla takou rýchlosťou, pri ktorej je možné zastaviť na vzdialenosť v rámci viditeľnej a voľnej cesty; prispôsobenie rýchlosti všeobecnej rýchlosti rovnakého druhu účastníkov cestnej premávky;

9.3.8.

dopravné svetlá, dopravné značky a iné označenia: správny postup pri dopravných svetlách; riadenie sa pokynmi osôb riadiacich premávku; správne postupovať pri zvislých dopravných značkách (zákazy alebo príkazy); správne postupovať pri vodorovnom dopravnom značení;

9.3.9.

signalizácia: dávanie správnych a primerane načasovaných znamení v prípade potreby; správne ukazovanie smerov; správny postup vzhľadom ku všetkým znameniam, ktoré dávajú iní účastníci cestnej premávky;

9.3.10.

brzdenie a zastavovanie: včasné spomaľovanie, brzdenie alebo zastavenie podľa okolností; predvídanie; používanie rôznych brzdných systémov (iba pre skupiny C, CE, D, DE); používanie iných systémov zníženia rýchlosti ako bŕzd (iba pre skupiny C, CE, D, DE).

10.   Trvanie skúšky

Trvanie skúšky a prejdená vzdialenosť musia byť dostatočné na vyhodnotenie zručností a správania stanovených v odseku B tejto prílohy. Za žiadnych okolností by nemal byť čas strávený vedením vozidla na ceste kratší než 25 minút pre skupiny A, A1, A2, B, B1 a BE a kratší než 45 minút pre ostatné skupiny. Toto nezahŕňa prijatie žiadateľa, prípravu vozidla, technickú kontrolu vozidla vzhľadom na cestnú bezpečnosť, osobitné úkony a oznámenie výsledku praktickej skúšky.

11.   Miesto konania skúšky

Časť skúšky na vyhodnotenie osobitných úkonov sa môže vykonávať vo zvláštnom skúšobnom teréne. Vždy keď je to možné, mala by sa časť skúšky s cieľom vyhodnotiť správanie v premávke vykonávať na cestách mimo zastavaných oblastí, na rýchlostných komunikáciách a diaľnicach (alebo podobných cestných komunikáciách) a tiež na všetkých druhoch mestských komunikáií (obytné zóny, zóny s rýchlosťou 30 a 50 km/h, mestské diaľnice), ktoré by mali predstavovať rôzne druhy ťažkostí, s ktorými sa vodiči pravdepodobne môžu stretnúť. Je žiaduce, aby sa skúška uskutočnila v podmienkach rôznej hustoty premávky. Čas strávený jazdou na ceste by sa mal využiť optimálnym spôsobom, aby žiadateľ mohol byť vyhodnotený v rôznych oblastiach premávky, s ktorými sa môže stretnúť, s mimoriadnym dôrazom na zmenu týchto oblastí.

II.   VEDOMOSTI, ZRUČNOSTI A SPRÁVANIE NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA

Vodiči všetkých motorových vozidiel musia mať kedykoľvek vedomosti, zručnosti a správanie opísané v bodoch 1 až 9, aby boli schopní:

rozpoznať nebezpečenstvá v premávke a vyhodnotiť ich závažnosť;

dostatočne ovládať vozidlo, aby nevytvárali nebezpečné situácie a primerane reagovať, ak by sa také situácie vyskytli;

spĺňať požiadavky predpisov cestnej premávky a najmä tých, ktoré sú určené na predchádzanie nehodám na cestách a udržanie plynulosti premávky;

zistiť akékoľvek hlavné technické poruchy na svojich vozidlách, najmä tie, ktoré ohrozujú bezpečnosť, a vhodným spôsobom ich odstrániť;

brať do úvahy všetky faktory ovplyvňujúce správanie pri vedení vozidla (napr. alkohol, únava, slabý zrak, atď.) tak, aby sa zachovali všetky schopnosti potrebné na bezpečné vedenie vozidla;

pomáhať zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a najmä tých, ktorí sú najslabší a najohrozenejší tým, že preukážu náležitý ohľad voči ostatným.

Členské štáty môžu vykonávať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby si vodiči, ktorí stratili vedomosti, zručnosti a správanie opísané v bodoch 1 až 9, mohli obnoviť tieto vedomosti a zručnosti a naďalej vykazovať také správanie, aké sa požaduje na vedenie motorového vozidla.


(1)  Ú. v. ES L 370, 31.12.85, s. 1. Nariadenie zrušené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 561/2006.

(3)  Smernica Komisie 2000/56/ES zo 14. septembra 2000, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/439/EHS o vodičských preukazoch (Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 45).


PRÍLOHA III

MINIMÁLNE NORMY PRE TELESNÚ A DUŠEVNÚ SPÔSOBILOSŤ NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

VYMEDZENIE POJMOV

1.

Na účely tejto prílohy sa vodiči klasifikujú do dvoch skupín:

1.1.

Skupina 1:

vodiči vozidiel skupín A, A1, A2, AM, B, B1 a BE.

1.2.

Skupina 2:

vodiči vozidiel skupín C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 a D1E.

1.3.

Vnútroštátne právne predpisy môžu stanoviť, že ustanovenia tejto prílohy pre skupinu vodičov 2 sa vzťahujú na vodičov vozidiel skupiny B, ktorí používajú svoj vodičský preukaz na profesionálne účely (taxíky, sanitky, atď.).

2.

Podobne sú žiadatelia o prvý vodičský preukaz alebo o obnovenie vodičského preukazu klasifikovaní do skupiny, do ktorej patrili, keď im bol vodičský preukaz vydaný alebo obnovený.

LEKÁRSKE PREHLIADKY

3.

Skupina 1:

Od žiadateľov sa vyžaduje, aby sa podrobili lekárskej prehliadke, ak sa pri plnení nevyhnutných formalít alebo v priebehu skúšky, ktorá je nevyhnutná na získanie vodičského oprávneniam, preukáže, že majú jednu alebo viac zdravotných nespôsobilostí uvedených v tejto prílohe.

4.

Skupina 2:

Žiadatelia sa podrobia lekárskej prehliadke pred prvým vydaním vodičského preukazu a potom sa vodiči kontrolujú pri každom obnovení svojho vodičského preukazu v súlade s vnútroštátnym systémom zavedeným v členskom štáte obvyklého pobytu.

5.

Normy stanovené členskými štátmi na vydávanie a akékoľvek následné obnovenie vodičských preukazov môžu byť prísnejšie ako normy ustanovené v tejto prílohe.

ZRAK

6.

Všetci žiadatelia o vodičský preukaz sa podrobia primeranému preskúšaniu zraku, aby sa zabezpečilo, že majú primeranú ostrosť zraku na vedenie motorových vozidiel. Ak je dôvod pochybovať, že zrak žiadateľa nie je primeraný, vyšetrí ho príslušný lekársky orgán. Pri tejto prehliadke sa pozornosť venuje najmä: ostrosti zraku, zornému poľu, videniu za šera a progresívnym očným chorobám.

Na účely tejto prílohy sa vnútroočné šošovky nepovažujú za korekčné šošovky.

Skupina 1:

6.1.

Žiadatelia o vodičský preukaz alebo o jeho obnovenie majú binokulárnu zrakovú ostrosť v prípade potreby s korekčnými šošovkami najmenej 0,5 pri súčasnom používaní oboch očí. Vodičský preukaz sa nevydá alebo sa neobnoví, ak sa v priebehu lekárskej prehliadky preukáže, že očný horizont je menší ako 120o o, okrem prípadov výnimočného charakteru plne odôvodnených priaznivým lekárskym posudkom a pozitívnym praktickým testom, alebo sa preukáže, že dotknutá osoba trpí inou očnou chorobou, ktorá by ohrozila bezpečné vedenie vozidla. Ak sa zistí alebo potvrdí progresívna očná choroba, vydanie alebo obnovenie vodičského preukazu podlieha pravidelným prehliadkam žiadateľa u príslušného odborného lekára.

6.2.

Žiadatelia o vodičský preukaz alebo o jeho obnovenie, ktorí majú totálnu funkčnú stratu zraku jedného oka alebo používajú iba jedno oko (napr. v prípade diplopie) musia mať zrakovú ostrosť najmenej 0,6 s korekčnými šošovkami, ak sú potrebné. Príslušný lekársky orgán musí potvrdiť, že tento stav monokulárneho videnia trvá dostatočne dlho, aby došlo k prispôsobeniu a že zorné pole tohto oka je normálne.

Skupina 2:

6.3.

Žiadatelia o vodičský preukaz alebo o jeho obnovenie musia mať ostrosť zraku s korekčnými šošovkami, ak sú potrebné, najmenej 0,8 v lepšom oku a najmenej 0,5 v horšom oku. Ak je nutné používať korekčné šošovky, aby sa dosiahla hodnota 0,8 a 0,5, nekorigovaná ostrosť v každom oku musí dosiahnuť aspoň 0,05, alebo inak musí byť dosiahnutá minimálna ostrosť (0,8 a 0,5) buď korekciou okuliarami so silou nepresahujúcou plus alebo mínus 8 dioptrií alebo pomocou kontaktných šošoviek (nekorigované videnie = 0,05). Korekciu musí osoba dobre znášať. Vodičský preukaz sa nevydá alebo neobnoví, ak žiadateľ alebo vodič nemá normálne binokulárne zorné pole alebo trpí diplopiou.

SLUCH

7.

Možnosť vydania alebo obnovenia vodičských preukazov alebo žiadateľom alebo vodičom v skupine 2 podlieha posudku príslušných lekárskych orgánov; pri lekárskej prehliadke sa mimoriadny dôraz bude klásť najmä na rozsah kompenzácie.

OSOBY S OBMEDZENOU POHYBLIVOSŤOU

8.

Vodičské preukazy sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom, ktorí trpia poruchami pohybového systému, na základe ktorých môže byť vedenie motorového vozidla nebezpečné.

Skupina 1:

8.1.

Vodičské preukazy podliehajúce určitým obmedzeniam, môžu byť v prípade potreby vydané žiadateľom alebo vodičom s telesným postihnutím na základe vydania posudku príslušným lekárskym orgánom. Tento posudok sa musí zakladať na lekárskom posúdení danej poruchy a ak je to potrebné, na praktickom teste. Musí tiež určiť, aký typ úpravy vozidla sa požaduje, ako aj to, či vodič musí byť vybavený ortopedickým zariadením, pokiaľ skúška zručností a správania preukáže, že s takýmto zariadením by jazda nebola nebezpečná.

8.2.

Vodičské preukazy sa môžu vydať alebo obnoviť akémukoľvek žiadateľovi trpiacemu progresívnou chorobu pod podmienkou, že osoba s obmedzenou pohyblivosťou sa pravidelne podrobuje prehliadke, na ktorej sa kontroluje, či je táto osoba stále schopná motorové vozidlo viesť úplne bezpečne.

Ak ide o statické postihnutie, vodičský preukaz sa môže vydať alebo obnoviť bez toho, aby sa žiadateľ podroboval pravidelným lekárskym prehliadkam.

Skupina 2:

8.3.

Príslušný lekársky orgán dôkladne zváži všetky dodatočné riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa vedenia motorových vozidiel vymedzených v tejto skupine.

SRDCOVO-CIEVNE CHOROBY

9.

Akákoľvek choroba, ktorá sa u žiadateľa o prvý vodičský preukaz alebo u vodiča žiadajúceho o obnovenie vodičského preukazu môže prejaviť náhlym zlyhaním srdcovo-cievneho systému tak, že náhle zlyhajú mozgové funkcie, predstavuje nebezpečenstvo pre bezpečnosť cestnej premávky.

Skupina 1:

9.1.

Vodičské preukazy sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom, ktorí majú vážnu arytmiu.

9.2.

Vodičské preukazy môžu byť vydané alebo obnovené žiadateľom alebo vodičom, ktorí majú stimulátor, na základe posudku oprávneného lekárskeho orgánu a pravidelných lekárskych kontrol.

9.3.

Otázka, či vydať alebo obnoviť vodičský preukaz žiadateľom alebo vodičom s príliš vysokým krvným tlakom, sa posúdi v súvislosti s ostatnými výsledkami lekárskej prehliadky, akékoľvek súvisiace komplikácie a nebezpečenstvo ohrozujúce bezpečnosť cestnej premávky.

9.4.

Vo všeobecnosti sa vodičský preukaz nevydá alebo neobnoví žiadateľom alebo vodičom trpiacim angínou pectoris v stave odpočinku alebo pri vzrušení. Vydanie alebo obnovenie vodičského preukazu akémukoľvek žiadateľovi po infarkte myokardu podlieha posudku oprávneného lekárskeho orgánu a, ak je to potrebné, pravidelným lekárskym kontrolám.

Skupina 2:

9.5.

Príslušný lekársky orgán dôkladne zváži všetky dodatočné riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa vedenia motorových vozidiel vymedzených v tejto skupine.

DIABETES MELLITUS

10.

Možnosť vydania alebo obnovenia vodičských preukazov žiadateľom alebo vodičom trpiacim diabetes mellitus podlieha posudku oprávneného lekárskeho orgánu a pravidelným lekárskym kontrolám primeraným pre jednotlivé prípady.

Skupina 2:

10.1.

Vodičský preukaz sa môže vydať alebo obnoviť žiadateľom a vodičom v tejto skupine, ktorí trpia diabetes mellitus a ktorí vyžadujú liečbu inzulínom iba vo výnimočných prípadoch, a to len vtedy, ak je to riadne odôvodnené posudkom oprávneného lekárskeho orgánu a ak podliehajú pravidelným lekárskym kontrolám.

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU

11.

Vodičské preukazy sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom, ktorí trpia vážnymi nervovými chorobami, pokiaľ žiadosť nie je podporená posudkom oprávneného lekárskeho orgánu.

Poruchy nervového systému spojené s chorobami alebo chirurgické zásahy ovplyvňujúce centrálny alebo periférny nervový systém, ktoré vedú k senzorickým alebo motorickým poruchám a ovplyvňujú rovnováhu a koordináciu, sa musia brať do úvahy vo vzťahu k ich funkčným účinkom a rizikám vývoja choroby. V takýchto prípadoch vydanie alebo obnovenie vodičského preukazu môže podliehať pravidelnému posúdeniu v prípade, že hrozí zhoršenie stavu.

12.

Epileptické záchvaty alebo iné náhle poruchy stavu vedomia predstavujú vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť cestnej premávky, ak sa vyskytnú u osoby, ktorá vedie motorové vozidlo.

Skupina 1:

12.1.

Možnosť vydania alebo obnovenia vodičského preukazu podlieha prehliadke príslušným lekárskym orgánom a pravidelným lekárskym kontrolám. Orgán rozhodne o stupni epilepsie alebo iných porúch vedomia, o klinickej forme a vývoji (napr. žiaden záchvat v priebehu posledných dvoch rokov), o podstúpenej liečbe a jej výsledkoch.

Skupina 2:

12.2.

Vodičské preukazy sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom trpiacim epileptickými záchvatmi alebo ktorí sú náchylní na epileptické záchvaty alebo na iné náhle poruchy stavu vedomia.

DUŠEVNÉ PORUCHY

Skupina 1:

13.1.

Vodičské preukazy sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom, ktorí trpia:

vážnou duševnou poruchou, vrodenou alebo získanou v dôsledku ochorenia, úrazu alebo neurochirurgických operácií,

ťažkou duševnou retardáciou,

ťažkými poruchami správania v dôsledku veku; alebo poruchami osobnosti, ktoré vážne ovplyvňujú úsudok, správanie alebo prispôsobivosť,

pokiaľ žiadosť nie je podporená posudkom oprávneného lekárskeho orgánu a, v prípade potreby, podmienená pravidelnými lekárskymi kontrolami.

Skupina 2:

13.2.

Príslušný lekársky orgán dôkladne zváži všetky dodatočné riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa vedenia motorových vozidiel vymedzených v tejto skupine.

ALKOHOL

14.

Požívanie alkoholu predstavuje vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť cestnej premávky. Vzhľadom na rozsah problému musia byť lekári veľmi ostražití.

Skupina 1:

14.1.

Vodičský preukaz sa nevydá alebo neobnoví žiadateľom alebo vodičom, ktorí sú na alkohole závislí alebo ktorí nie sú schopní zdržať sa pitia pri vedení motorového vozidla.

Vodičský preukaz sa môže vydať alebo obnoviť žiadateľom a vodičom, ktorí boli v minulosti závislí na alkohole a ktorí absolvovali skúšobné obdobie abstinencie, na základe posudku oprávneného lekárskeho orgánu a pravidelných lekárskych kontrol.

Skupina 2:

14.2.

Príslušný lekársky orgán dôkladne zváži všetky dodatočné riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa vedenia motorových vozidiel vymedzených v tejto skupine.

DROGY A LIEKY

15.

Zneužívanie:

Vodičské preukazy akúkoľvek skupinu sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom, ktorí sú závislí na psychotropných látkach alebo ktorí nie sú na nich závislí, ale ich pravidelne zneužívajú.

Pravidelné užívanie:

Skupina 1:

15.1.

Vodičský preukaz sa nevydá alebo neobnoví žiadateľom alebo vodičom, ktorí pravidelne užívajú psychotropné látky v akejkoľvek forme, ktoré môžu sťažiť schopnosť viesť vozidlo bezpečne, ak sú užité množstvá také, že majú nepriaznivý účinok na vedenie motorového vozidla. Toto sa vzťahuje na všetky lekárske výrobky alebo kombinácie lekárskych výrobkov, ktoré ovplyvňujú schopnosť vodiča viesť motorové vozidlo.

Skupina 2:

15.2.

Príslušný lekársky orgán dôkladne zváži všetky dodatočné riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa vedenia motorových vozidiel vymedzených v tejto skupine.

PORUCHY OBLIČIEK

Skupina 1:

16.1.

Vodičské preukazy sa môžu vydať alebo obnoviť žiadateľom a vodičom trpiacim vážnymi obličkovými chorobami, pričom vydanie podlieha posudku oprávneného lekárskeho orgánu a pravidelným lekárskym kontrolám.

Skupina 2:

16.2.

Až na výnimočné prípady sa vodičské preukazy nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom trpiacim vážnou a nevyliečiteľnou nedostatočnou činnosťou obličiek, len ak je to riadne zdôvodnené v posudku oprávneného lekárskeho orgánu a ak sa podrobujú pravidelným lekárskym kontrolám.

RÔZNE USTANOVENIA

Skupina 1:

17.1.

Vydanie alebo obnovenie vodičského preukazu žiadateľom alebo vodičom, ktorí majú transplantovaný orgán alebo majú umelý implantát, ktorý ovplyvňuje ich schopnosť viesť motorové vozidlo, podlieha posudku oprávneného lekárskeho orgánu a, ak je to potrebné, pravidelným lekárskym kontrolám.

Skupina 2:

17.2.

Príslušný lekársky orgán dôkladne zváži všetky dodatočné riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa vedenia motorových vozidiel vymedzených v tejto skupine.

18.

Vo všeobecnosti, ak žiadatelia alebo vodiči trpia akoukoľvek poruchou, ktorá nie je uvedená v predchádzajúcom odseku, ale sú vzhľadom k nej alebo jej následkom funkčne nespôsobilí, a tým ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, vodičský preukaz sa nevydá alebo neobnoví, pokiaľ sa žiadosť nedoplní posudkom oprávneného lekárskeho orgánu a ak sa v prípade potreby nepodrobia pravidelným lekárskym kontrolám.


PRÍLOHA IV

MINIMÁLNE NORMY PRE OSOBY, KTORÉ VEDÚ PRAKTICKÉ VODIČSKÉ SKÚŠKY

1.   Spôsobilosti, ktoré vyžaduje skúšajúci

1.1

Osoba, ktorá je v motorovom vozidle oprávnená viesť praktické hodnotenie vodičského výkonu kandidáta, musí mať vedomosti a zručnosti o otázkach uvedených v bodoch 1.2 až 1.6, ako aj im rozumieť.

1.2

Spôsobilosť skúšajúceho musí byť relevantná pre hodnotenie výkonu žiadateľa a je na ňu potrebné oprávnenie pre tú skupinu vodičského preukazu, na ktorú sa skúška z vedenia motorového vozidla vykonáva.

1.3

Vedomosti a porozumenie vedenia motorového vozidla a hodnotenie:

teória správania pri vedení motorového vozidla;

vnímanie nebezpečenstva a predchádzanie nehodám;

učebné osnovy podľa noriem pre vodičské skúšky;

požiadavky vodičskej skúšky;

príslušné právne predpisy v oblasti cestnej dopravy vrátane príslušných právnych predpisov EÚ a výkladových usmernení;

hodnotenie teórie a techniky,

defenzívne vedenie motorového vozidla.

1.4

Hodnotenie zručností:

schopnosť pozorne si všímať, sledovať a hodnotiť celkový výkon kandidáta, najmä:

správne a komplexné rozpoznávanie nebezpečných situácií;

presné určenie príčiny a pravdepodobného účinku takýchto situácií;

preukazovanie spôsobilosti a rozpoznávanie chýb;

jednotnosť a súlad hodnotenia.

rýchle prijímanie informácií a schopnosť vyberať dôležité body;

dívať sa dopredu, určiť prípadné problémy a vypracovať stratégie, ako ich riešiť;

zabezpečiť včasnú a konštruktívnu spätnú väzbu.

1.5

Osobné vodičské zručnosti:

Osoba oprávnená viesť praktickú skúšku pre skupinu vodičského preukazu musí byť schopná viesť tento typ motorového vozidla na zodpovedajúcej úrovni.

1.6

Kvalita služieb:

stanoviť a oznámiť, čo môže uchádzač v priebehu skúšky očakávať;

zreteľne komunikovať, zvoliť obsah, štýl a jazyk vhodný pre poslucháčov a okolnosti a zaoberať sa otázkami uchádzačov;

poskytnúť jasnú spätnú väzbu o výsledku;

správať sa k uchádzačom s úctou a nerobiť medzi nimi rozdiely.

1.7

Vedomosti o technických a fyzických charakteristikách vozidla

vedomosti o technických charakteristikách vozidla, ako je riadenie, pneumatiky, brzdy, svetlá, osobitne pre motocykle a pre ťažké nákladné vozidlá;

bezpečnosť pri nakladaní;

vedomosti o fyzických charakteristikách vozidla, ako sú rýchlosť, trenie, dynamika, sila.

1.8

Vedenie motorového vozidla hospodárne z hľadiska spotreby paliva a ohľaduplne voči životnému prostrediu.

2.   Všeobecné podmienky

2.1.

Skúšajúci na vodičský preukaz skupiny B:

a)

musí byť držiteľom vodičského preukazu skupiny B po dobu najmenej 3 rokov;

b)

musí mať najmenej 23 rokov;

c)

musí mať úspešne ukončenú základnú kvalifikáciu ustanovenú v bode 3 tejto prílohy a následne musí dodržiavať opatrenia na zabezpečenie kvality a pravidelného výcviku ustanovené v bode 4 tejto prílohy;

d)

musí mať ukončené odborné vzdelanie, ktoré vedie aspoň k ukončeniu 3. stupňa vymedzeného rozhodnutím Rady 85/368/EHS zo 16. júla 1985 o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva (1);

e)

nesmie zároveň vykonávať obchodnú činnosť ako súkromný učiteľ autoškoly.

2.2.

Skúšajúci na vodičské preukazy ostatných skupín:

a)

musí byť držiteľom vodičského preukazu príslušnej skupiny alebo musí mať rovnocenné vedomosti získané prostredníctvom primeranej odbornej kvalifikácie;

b)

musí mať úspešne ukončenú základnú kvalifikáciu ustanovenú v bode 3 tejto prílohy a následne musí dodržiavať opatrenia na zabezpečenie kvality a pravidelného výcviku ustanovené v bode 4 tejto prílohy;

c)

musí byť kvalifikovaným skúšajúcim na vodičské preukazy skupiny B po dobu najmenej troch rokov; od tejto doby sa môže upustiť za predpokladu, že príslušný skúšajúci môže predložiť dôkaz o:

aspoň 5 rokoch vedenia motorového vozidla v príslušnej skupine alebo;

teoretickom a praktickom hodnotení vodičských schopnosti vyššej triedy, než je tá, ktorá sa vyžaduje na získanie vodičského preukazu, čím sa uvedená požiadavka stáva zbytočnou;

d)

musí mať ukončené také odborné vzdelanie, ktoré vedie aspoň k ukončeniu 3. stupňa vymedzeného rozhodnutím 85/368/EHS;

e)

nesmie zároveň vykonávať obchodnú činnosť ako súkromný učiteľ autoškoly.

2.3   Rovnocennosť

2.3.1

Členské štáty môžu oprávniť skúšajúceho na to, aby viedol vodičské skúšky pre skupiny AM, A1, A2 a A po absolvovaní základnej kvalifikácie, ktorá je pre jednu z týchto skupín predpísaná v bode 3.

2.3.2

Členské štáty môžu oprávniť skúšajúceho, aby viedol vodičské skúšky na skupiny C1, C, D1 a D po absolvovaní základnej kvalifikácie, ktorá je pre jednu z týchto skupín predpísaná v bode 3.

2.3.3

Členské štáty môžu oprávniť skúšajúceho, aby viedol vodičské skúšky na skupiny BE, C1E, D1E a DE po absolvovaní základnej kvalifikácie, ktorá je pre jednu z týchto skupín predpísaná v bode 3.

3.   Základná kvalifikácia

3.1   Základný odborný výcvik

3.1.1

Skôr, než môže byť osoba oprávnená viesť vodičské skúšky, musí táto osoba uspokojivo dokončiť taký výcvikový program, ktorý môžu členské štáty určiť s cieľom získať spôsobilosti uvedené v bode 1.

3.1.2

Členské štáty musia určiť, či sa obsah ktoréhokoľvek jednotlivého výcvikového programu bude týkať oprávnenia na vedenie vodičských skúšok pre jednu skupinu vodičského preukazu alebo pre viac než jednu skupinu.

3.2.   Skúšky

3.2.1

Skôr, než môže byť osoba oprávnená viesť vodičské skúšky, musí táto osoba preukázať uspokojivú úroveň vedomostí, chápania, zručností a schopnosti vo vzťahu k témam uvedeným v bode 1.

3.2.2

Členské štáty uskutočňujú skúšobný proces, ktorý pedagogicky primeraným spôsobom hodnotí schopnosti osoby vymedzené v bode 1, najmä v bode 1.4. Skúšobný proces musí zahŕňať teoretické aj praktické prvky. Môže sa použiť počítačové hodnotenie, ak je primerané. Podrobnosti o charaktere a trvaní akejkoľvek skúšky a vyhodnotení v rámci skúšky sú ponechané na uváženie jednotlivých členských štátov.

3.2.3

Členské štáty musia určiť, či sa obsah ktorejkoľvek jednotlivej skúšky bude týkať oprávnenia na vedenie vodičských skúšok na jednu skupinu vodičského preukazu alebo na viac než jednu skupinu.

4.   Zabezpečenie kvality a pravidelný odborný výcvik

4.1   Zabezpečenie kvality

4.1.1

V členských štátoch sú zavedené opatrenia na zabezpečenie kvality, aby sa udržala úroveň skúšajúcich vedenia motorového vozidla.

4.1.2

Opatrenia na zabezpečenie kvality by mali zahŕňať dohľad nad skúšajúcimi v práci, ich ďalším odborným vzdelávaním a obnovenou akreditáciou, ich stálym odborným rastom a pravidelným prehodnotením výsledku vodičských skúšok, ktoré viedli.

4.1.3

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa každý skúšajúci podrobil ročnému dohľadu s využitím opatrení na zabezpečenie kvality uvedených v bode 4.1.2. Členské štáty musia okrem toho zabezpečiť sledovanie skúšajúceho pri vedení skúšok raz za päť rokov po dobu aspoň pol dňa, kedy bude možné jeho sledovanie pri niekoľkých skúškach. Ak sa zistia problémy, malo by sa zaviesť nápravné opatrenie. Osoba, ktorá vykonáva dohľad, musí byť osoba, ktorú na tento účel oprávnil členský štát

4.1.4

Členské štáty môžu zabezpečiť, aby skúšajúci, ktorý je oprávnený viesť vodičské skúšky na jednu skupinu a vyhovuje to požiadavke na dohľad vo vzťahu ku skúškam na jednu skupinu, vyhovoval požiadavke na viac než jednu skupinu.

4.1.5

Práca skúšajúceho sa musí sledovať a byť pod dohľadom orgánu oprávneného členským štátom, aby sa zabezpečilo správne a dôsledné uplatňovanie vyhodnotenia.

4.2   Pravidelný výcvik

4.2.1

Členské štáty zabezpečia, aby skúšajúci vedenia vozidla na účely zachovania oprávnenia, bez ohľadu na počet skupín, na ktoré sú akreditovaní, vykonali:

celkovo minimálny pravidelný štvordňový výcvik po dobu dvoch rokov s cieľom:

udržiavať a opakovať potrebné vedomosti a skúšobné zručnosti;

rozvíjať nové spôsobilosti, ktoré sa stali dôležitými pre výkon ich profesie;

zabezpečiť, aby skúšajúci naďalej viedli skúšky spravodlivo a jednotne;

celkovo minimálne päťdňový pravidelný výcvik v rozmedzí piatich rokov

s cieľom rozvíjať a udržiavať potrebné praktické vodičské zručnosti.

4.2.2

Členské štáty príjmu primerané opatrenia s cieľom zaistiť, aby sa osobitný výcvik rýchlo poskytol tým skúšajúcim, o ktorých sa na základe zavedeného systému zabezpečenia kvality zistilo vážne nedostatky v ich práci.

4.2.3

Charakter pravidelného školenia môže mať podobu informačného stretnutia, výcviku v triede, bežného alebo elektronického vyučovania a môže sa uskutočňovať pre jednotlivých skúšajúcich alebo pre celé skupiny skúšajúcich. Môže zahŕňať také nové akreditačné normy, aké členské štáty považujú za primerané.

4.2.4

Členské štáty môžu zabezpečiť, že v prípade, ak je skúšajúci oprávnený viesť vodičské skúšky pre viac než jednu skupinu a vyhovuje to požiadavke na dohľad vo vzťahu ku skúškam na jednu skupinu, potom to vyhovuje požiadavke pre viac než jednu skupinu za predpokladu, že je splnená požiadavka stanovená v bode 4.2.5.

4.2.5

Ak vyučujúci neviedol skúšky pre ktorúkoľvek skupinu v rámci 24 mesačného obdobia, tento skúšajúci sa podrobí vhodnému novému hodnoteniu predtým, než môže viesť vodičské skúšky vzťahujúce sa na túto skupinu. Novému hodnoteniu sa môže podrobiť ako súčasti požiadavky stanovenej v bode 4.2.1.

5.   Nadobudnuté práva

5.1.

Členské štáty môžu povoliť osobám oprávneným viesť vodičské skúšky bezprostredne predtým, než tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť, aby ďalej viedli vodičské skúšky napriek tomu, že neboli oprávnení v súlade so všeobecnými podmienkami v bode 2 alebo so základným kvalifikačným postupom uvedeným v bode 3.

5.2.

Títo skúšajúci však podliehajú opatreniam týkajúcim sa pravidelného dohľadu a zabezpečenia kvality uvedeným v bode 4.


(1)  Ú. v. ES L 199, 31.7.1985, s. 56.


PRÍLOHA V

MINIMÁLNE POžIADAVKY NA VÝCVIK VODIČA A SKÚŠKU JAZDNÝCH SÚPRAV UVEDENÝCH V DRUHOM PODODSEKU ČLÁNKU 4 ODS. 4 PÍSM. B)

1.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na:

schválenie a dohľad nad výcvikom stanovené v článku 7 ods. 1 písm. d) alebo

organizovanie skúšky zručností a správania ustanovenej v článku 7 ods. 1 písm. d).

2.1

Trvanie výcviku vodiča

najmenej 7 hodín.

3.

Obsah výcviku vodiča

Výcvik vodiča sa týka vedomostí, zručností a správania opísaných v bodoch 2 a 7 prílohy II. Osobitná pozornosť sa venuje:

dynamike pohybu vozidla, bezpečnostným kritériám, ťahaču vozidla a prívesu (spojovací mechanizmus), správnemu nakladaniu a bezpečnostnému príslušenstvu;

Praktická zložka zahŕňa tieto cvičenia: zrýchľovanie, spomaľovanie, jazda dozadu, brzdenie, vzdialenosť zastavenia, výmena lana, brzdenie/vyhýbanie, otočenie prívesu, odpojenie prívesu k jeho motorovému vozidlu a jeho odpojenie, parkovanie;

Každý účastník musí vykonať praktickú časť a musí preukázať svoje zručnosti a správanie na verejných pozemných komunikáciách;

Súprava vozidiel použitých na výcvik patrí do tej skupiny vodičských preukazov, o ktoré účastníci požiadali.

4.

Trvanie a obsah skúšky zručností a správania

Dĺžka skúšky a prejdená vzdialenosť musia byť dostatočné na vyhodnotenie zručností a správania ustanovených v bode 3.


PRÍLOHA VI

MINIMÁLNE POžIADAVKY NA VÝCVIK A SKÚŠKY VODIČA PRE MOTOCYKLE SKUPINY A (POSTUPNÉ SPRÍSTUPŇOVANIE)

1.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na:

schválenie a dohľad nad výcvikom stanovené v článku 7 ods. 1 písm. c) alebo

organizovanie skúšky zručností a správania ustanovenej v článku 7 ods. 1 písm. c).

2.

Trvanie výcviku vodiča

najmenej 7 hodín.

3.

Obsah výcviku vodiča

Výcvik vodiča zahŕňa všetky aspekty uvedené v bode 6 prílohy II:

Každý účastník musí vykonať praktickú časť výcviku a musí preukázať svoje zručnosti a správanie na verejných pozemných komunikáciách.

Motocykle použité na výcvik patria do tej skupiny vodičských preukazov, o aké účastníci požiadali.

4.

Trvanie a obsah skúšky zručností a správania

Dĺžka skúšky a ubehnutá vzdialenosť musia byť dostatočné na vyhodnotenie zručností a správania stanovených v bode 3 tejto prílohy.


PRÍLOHA VII

Časť A

ZRUŠENÉ SMERNICE ZMENENÉ A DOPLNENÉ PODľA PORADIA

(uvedené v článku 17)

Smernica Rady 91/439/EHS (1)

(Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 1)

Smernica Rady 94/72/ES

(Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 86)

Smernica Rady 96/47/ES

(Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 1)

Smernica Rady 97/26/ES

(Ú. v. ES L 150, 7.6.1997, s. 1)

Smernica Komisie 2000/56/ES

(Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 45)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES  iba článok 10 ods. 2

(Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1882/2003 iba príloha II bod 24

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1)

Časť B

LEHOTY NA TRANSPOZÍCIU DO VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV A NA UPLATŇOVANIE

(uvedené v článku 17)

Smernica

Konečný termín transpozície

Dátum uplatňovania

Smernica 91/439/EHS

1. júl 1994

1. júl 1996

Smernica 94/72/ES

-

1. január 1995

Rozhodnutie 96/427/ES

-

16. júl 1996

Smernica 96/47/ES

1. júl 1996

1. júl 1996

Smernica 97/26/ES

1. január 1998

1. január 1998

Smernica 2000/56/ES

30. september 2003

30. september 2003, 30. september 2008 (príloha II bod 6.2.5) a 30. september 2013 (príloha II bod 5.2)

Smernica 2003/59/ES

10. september 2006

10. september 2008 (osobná doprava) a 10. september 2009 (nákladná doprava)


(1)  Smernica 91/439/EHS bola tiež zmenená a doplnená týmto aktom, ktorý sa neruší: Akt o pristúpení z roku 1994.


PRÍLOHA VIII

TABUľKA ZHODY

Smernica Rady 91/439/EHS

Táto smernica

Článok 1 ods. 1, prvá veta

Článok 1 ods.1, prvá veta

Článok 1 ods. 1, druhá veta

-

-

Článok 1 ods. 2

Článok 1 ods. 2

Článok 2 ods. 1

-

Článok 2 ods. 2

Článok 1 ods. 3

-

Článok 2 ods. 1

Článok 3 ods. 1, druhá veta

Článok 2 ods. 2

Článok 3 ods. 1

 

Článok 3 ods. 2

 

Článok 3 ods. 3

Článok 2 ods. 3

-

Článok 2 ods. 4

-

Článok 3 ods. 1, prvý pododsek, úvodná časť

Článok 4 ods. 1, prvá veta

-

Článok 4 ods. 2, prvá zarážka

-

Článok 4 ods. 2, druhá zarážka

Článok 3 ods. 1, prvý pododsek, prvá zarážka

Článok 4 ods. 3, prvá zarážka

Článok 3 ods. 1, prvý pododsek, druhá zarážka

Článok 4 ods. 4 písm. b), prvý odsek

Článok 3 ods. 1, prvý pododsek, tretia zarážka

Článok 4 ods. 4 písm. b), druhý odsek

Článok 3 ods. 1, prvý pododsek, švrtá zarážka

Článok 4 ods. 4 písm. c)

Článok 3 ods. 1, prvý pododsek, piata zarážka

Článok 4 ods. 4 písm. f)

Článok 3 ods. 1, prvý pododsek, šiesta zarážka

Článok 4 ods. 4 písm. g)

Článok 3 ods. 1, prvý pododsek, siedma zarážka

Článok 4 ods. 4 písm j)

Článok 3 ods. 1, prvý pododsek, ôsma zarážka

Článok 4 ods. 4 písm. k)

Článok 3 ods. 2, prvý pododsek, úvodná časť

-

Článok 3 ods. 2, prvý pododsek, prvá zarážka

Článok 4 ods. 3 písm. a)

Článok 3 ods. 2, prvý pododsek, druhá zarážka

Článok 4 ods. 4 písm. a)

Článok 3 ods. 2, prvý pododsek, tretia zarážka

Článok 4 ods. 4 písm. d)

Článok 3 ods. 2, prvý pododsek, štvrtá zarážka

Článok 4 ods. 4 písm. e)

Článok 3 ods. 2, prvý pododsek, piata zarážka

Článok 4 ods. 4 písm. h)

Článok 3 ods. 2, prvý pododsek, šiesta zarážka, úvodná časť

Článok 4 ods. 4 písm. i)

Článok 3 ods. 2, prvý pododsek, šiesta zarážka, prvá podzarážka

-

Článok 3 ods. 2, prvý pododsek, druhá zarážka, druhá podzarážka

-

Článok 3 ods. 3, úvodná časť

-

Článok 3 ods. 3, prvá zarážka

Článok 4 ods. 1, tretia veta

Článok 3 ods. 3, druhá zarážka, prvý pododsek

Článok 4 ods. 3, druhá zarážka

Článok 3 ods. 3, druhá zarážka, druhý pododsek

-

Článok 3 ods. 3, tretia zarážka

Článok 4 ods. 3, prvá zarážka

Článok 3 ods. 3, štvrtá zarážka

Článok 4 ods. 4, prvá zarážka

Článok 3 ods. 3, piata zarážka

Článok 4 ods. 4, druhá zarážka

-

Článok 4 ods. 3

Článok 3 ods. 4

-

Článok 3 ods. 5

-

Článok 3 ods. 6

Článok 4 ods. 5, prvá veta

Článok 4 ods. 5, druhá veta

Článok 4

Článok 5

Článok 5 ods. 1

Článok 6 ods. 1

Článok 5 ods. 1 písm. a)

Článok 6 ods. 1 písm. a)

Článok 5 ods. 1 písm. b)

Článok 6 ods. 1 písm. b)

Článok 5 ods. 2, úvodná časť

Článok 6 ods. 2, úvodná časť

Článok 5 ods. 2 písm. a)

Článok 6 ods. 2 písm. a)

Článok 5 ods. 2 písm. b)

Článok 6 ods. 2 písm. b)

Článok 6 ods. 2 písm. c)

Článok 6 ods. 2 písm. d)

Článok 6 ods. 2 písm. e)

Článok 6 ods. 2 písm. f)

Článok 5 ods. 3

Článok 5 ods. 4

Článok 6 ods. 4

Článok 6 ods. 1, úvodná časť

Článok 4 ods. 1, druhá veta

Článok 6 ods. 1 písm. a), prvá zarážka

Článok 4 ods. 3 písm. a), tretia zarážka

Článok 6 ods. 1 písm. a), druhá zarážka

Článok 4 ods. 4 písm. a), druhá zarážka

Článok 6 ods. 1 písm. b), prvá zarážka

Článok 4 ods.3 písm. b), druhá zarážka

 

Článok 4 ods. 3 písm. c), druhá zarážka

Článok 6 ods. 1 písm. b), druhá zarážka prvá alternatíva

Článok 4 ods. 3 písm. b), posledná veta

Článok 6 ods. 1 písm. b), druhá zarážka, druhá alternatíva

Článok 4 ods. 4 písm. c), druhá zarážka

Článok 6 ods. 1 písm. b), tretia zarážka, prvá a druhá alternatíva

Článok 4 ods. 4 písm. g), druhá zarážka

Článok 6 ods. 1 písm. b), tretia zarážka, tretia a šrtá alternatíva

Článok 4 ods. 4 písm. e), tretia zarážka

Článok 6 ods. 1 písm. c), prvá zarážka, prvá a druhá alternatíva

Článok 4 ods. 4 písm. k), druhá zarážka

Článok 6 ods. 1 písm. c), prvá zarážka, tretia a štvrtá alternatíva

Článok 4 ods. 4 písm. i), druhá zarážka

Článok 6 ods. 2

Článok 4 ods. 6, prvý odsek

-

Článok 4 ods. 6 druhý pododsek

Článok 6 ods. 3

Článok 4 ods. 6, tretí a štvrtý pododsek

Článok 7 ods. 1, úvodná časť

Článok 7 ods. 1, úvodná časť

Článok 7 ods. 1 písm. a)

Článok 7 ods. 1 písm. a)

-

Článok 7 ods. 1 písm. b)

-

Článok 7 ods. 1 písm. c)

-

Článok 7 ods. 1 písm. d)

Článok 7 ods. 1 písm. b)

Článok 7 ods. 1 písm. e)

Článok 7 ods. 2

-

Článok 7 ods. 3

-

-

Článok 7 ods. 2

-

Článok 7 ods. 3

Článok 7 ods. 4

Článok 7 ods. 4

Článok 7 ods. 5

Článok 7 ods. 5 písm. a)

Článok 7 ods. ť písm. b)

Článok 7 ods. 5 písm. c)

Článok 7 ods. 5 písm. d)

Článok 7a ods. 1

-

Článok 7a ods. 2

Článok 8

Článok 7b

Článok 9

-

Článok 10

Článok 8

Článok 11

Článok 9

Článok 12

Článok 10

Článok 13 ods. 1

Článok 13 ods. 2

Článok 11

Článok 14

Článok 12 ods. 1

-

Článok 12 ods. 2

-

Článok 12 ods. 3

Článok 15

-

Článok 16

Článok 13

Článok 17 prvý pododsek

-

Článok 17 druhý pododsek

-

Článok 18

Článok 14

Článok 19

Príloha I

-

Príloha Ia

Príloha I

Príloha II

Príloha II

Príloha III

Príloha III

-

Príloha IV

-

Príloha V

-

Príloha VI


Top