EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0049

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie)

OJ L 177, 30.6.2006, p. 201–255 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 009 P. 203 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 009 P. 203 - 257
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 008 P. 258 - 312

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32013L0036 . Latest consolidated version: 04/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/49/oj

30.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 177/201


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/49/ES

zo 14. júna 2006

o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Smernica Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (4) bola niekoľkokrát podstatným spôsobom zmenená a doplnená. S ohľadom na ďalšie nové zmeny a doplnenia uvedenej smernice by sa v záujme jasnosti mala prepracovať.

(2)

Jedným z cieľov smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (5) je umožniť investičným spoločnostiam, ktorým bolo udelené povolenie príslušnými orgánmi ich domovských členských štátov a nad ktorými tieto orgány vykonávajú dohľad, založiť pobočky a slobodne poskytovať služby v ostatných členských štátoch. Táto smernica stanovuje koordináciu pravidiel upravujúcich udeľovanie povolení a vykonávanie obchodných činností investičných spoločností.

(3)

Smernica 2004/39/ES však nestanovuje spoločné požiadavky na vlastné zdroje investičných spoločností, ani výšku počiatočného imania takýchto spoločností, či spoločný rámec na monitorovanie rizík, ktorým sa vystavujú takéto spoločnosti.

(4)

Je vhodné zabezpečiť iba najnevyhnutnejšiu harmonizáciu, ktorá je potrebná a postačuje na zabezpečenie vzájomného uznávania povolení a systémov dohľadu nad obozretným podnikaním. Aby sa dosiahlo vzájomné uznávanie v rámci vnútorného finančného trhu, mali by sa stanoviť opatrenia na koordináciu vymedzenia vlastných zdrojov investičných spoločností, stanovenia výšky ich počiatočného imania a zavedenia spoločného rámca na monitorovanie rizík, ktorým sa investičné spoločnosti vystavujú.

(5)

Keďže ciele tejto smernice, a to stanovenie požiadaviek kapitálovej primeranosti vzťahujúce sa na investičné spoločnosti a úverové inštitúcie, pravidlá ich výpočtu a pravidlá dohľadu nad ich obozretným podnikaním, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov navrhovanej akcie ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(6)

Je vhodné, aby sa zaviedli rozličné výšky počiatočného imania v závislosti od rozsahu činností, ktoré sú investičné spoločnosti oprávnené vykonávať.

(7)

Existujúcim investičným spoločnostiam by sa za určitých podmienok malo povoliť pokračovať v podnikaní, aj keď nespĺňajú požiadavky minimálnej výšky počiatočného imania stanovenú pre nové investičné spoločnosti.

(8)

Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť pravidlá, ktoré sú prísnejšie ako pravidlá, ktoré určuje táto smernica.

(9)

Plynulé fungovanie vnútorného trhu si vyžaduje nielen zákonom stanovené pravidlá, ale aj úzku a pravidelnú spoluprácu a podstatne lepšiu konvergenciu postupov regulácie a dohľadu medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

(10)

V oznámení Komisie z 11. mája 1999 s názvom „Vykonávanie rámca pre finančné trhy: Akčný plán“ boli uvedené mnohé ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť s cieľom dokončiť vnútorný trh v oblasti finančných služieb. Európska rada v Lisabone z 23. a 24. marca 2000 stanovila ako cieľ uskutočniť tento akčný plán do konca roku 2005. Prepracovanie ustanovení o vlastných zdrojoch predstavuje kľúčový prvok tohto akčného plánu.

(11)

Nakoľko investičné spoločnosti sú, pokiaľ ide o ich činnosti v obchodnej knihe, vystavené rovnakým rizikám ako úverové inštitúcie, je vhodné, aby sa relevantné ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES z 14 júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (6) uplatňovali rovnako na investičné spoločnosti.

(12)

Vlastné zdroje investičných spoločností alebo úverových inštitúcií (ďalej pod spoločným názvom „inštitúcie“) môžu slúžiť na pokrytie strát, ktoré sa nepodarí vyrovnať dostatočným objemom zisku, na zabezpečenie kontinuity inštitúcií a ochranu investorov. Vlastné zdroje sú okrem toho pre príslušné orgány významným meradlom hlavne pri hodnotení kapitálovej primeranosti inštitúcií a na iné obozretné účely. Okrem toho na vnútornom trhu sú inštitúcie zapojené do priamej hospodárskej súťaže medzi sebou. Aby sa posilnil finančný systém Spoločenstva a aby sa zabránilo narúšaniu hospodárskej súťaže, je vhodné stanoviť spoločné základné normy pre vlastné zdroje.

(13)

Na účely odôvodnenia č. 12 je vhodné, aby vymedzenie vlastných zdrojov stanovené v smernici 2006/48/ES slúžilo ako základ a poskytovalo dodatočné osobitné pravidlá zohľadňujúce rozdielny rozsah kapitálových požiadaviek týkajúcich sa trhového rizika.

(14)

Pokiaľ ide o úverové inštitúcie, všeobecné normy pre dohľad a monitorovanie rôznych druhov rizík sú už stanovené smernicou 2000/12/ES.

(15)

V tejto súvislosti by sa mali ustanovenia o minimálnych kapitálových požiadavkách posudzovať v nadväznosti na ďalšie špecifické nástroje, ktoré tiež harmonizujú základné postupy dohľadu nad inštitúciami.

(16)

Je potrebné vypracovať všeobecné normy pre trhové riziká, ktorým sú vystavené úverové inštitúcie, a poskytnúť doplnkový rámec na dohľad nad rizikami, ktorým sú vystavené inštitúcie, najmä trhové riziká, a predovšetkým pozičné riziká, riziká zmluvnej strany, riziká vysporiadania a devízové riziká.

(17)

Je potrebné vymedziť pojem „obchodná kniha“ obsahujúci pozície v cenných papieroch a iných finančných nástrojoch, ktoré sú držané na účely obchodovania a sú predmetom hlavne trhových rizík, a expozície súvisiace s určitými finančnými službami poskytovanými klientom.

(18)

S cieľom znížiť administratívne zaťaženie inštitúcií so zanedbateľným podielom činností v obchodnej knihe, tak v absolútnom, ako aj v relatívnom zmysle, tieto inštitúcie by mali byť schopné uplatniť smernicu 2006/48/ES namiesto požiadaviek stanovených v prílohách I a II tejto smernice.

(19)

Je dôležité, aby monitorovanie rizík vysporiadania a dodania bralo do úvahy existenciu systémov ponúkajúcich primerané zabezpečenie, ktoré znižuje tieto riziká.

(20)

Inštitúcie by mali konať v súlade s touto smernicou vždy, ak ide o pokrytie devízových rizík v ich celkovej obchodnej činnosti. Nižšie kapitálové požiadavky by mali byť stanovené pre pozície v úzko korelovaných menách, ak sú štatisticky potvrdené alebo vznikli zo záväzných medzivládnych dohôd.

(21)

Kapitálové požiadavky pre obchodníkov s komoditami vrátane tých obchodníkov, na ktorých sa v súčasnosti uplatňuje výnimka z požiadaviek smernice 2004/39/ES, budú preskúmané v súvislosti s preskúmaním uvedenej výnimky, ako je uvedené v článku 65 ods. 3 uvedenej smernice.

(22)

Liberalizácia trhov s plynom a elektrinou je pre Spoločenstvo dôležitá z hľadiska hospodárskeho aj politického. Z tohto dôvodu by mali byť kapitálové požiadavky a iné pravidlá obozretnosti, vzťahujúce sa na spoločnosti, ktoré sú na týchto trhoch aktívne, primerané a nemali by nevhodne narúšať dosahovanie cieľa liberalizácie. Tento cieľ by sa mal brať do úvahy predovšetkým pri uskutočňovaní preskúmaní uvedených v odôvodnení č. 21.

(23)

Existencia vnútorných systémov monitorovania a kontrolovania úrokových rizík v celkovej obchodnej činnosti inštitúcií je zvlášť dôležitým spôsobom minimalizovania takýchto rizík. Takéto systémy by mali následne podliehať dohľadu príslušných orgánov.

(24)

Keďže smernica 2006/48/ES nestanovuje spoločné pravidlá pre monitorovanie a kontrolu veľkej majetkovej angažovanosti v činnostiach, ktoré sú principiálne predmetom trhových rizík, je vhodné takéto pravidlá vymedziť.

(25)

Operačné riziko je významné riziko, ktorému sú inštitúcie vystavené a ktoré si vyžaduje krytie vlastnými zdrojmi. Je nevyhnutné zohľadniť rozmanitosť inštitúcií v EÚ zabezpečením alternatívnych prístupov.

(26)

Smernica 2006/48/ES stanovuje zásadu konsolidácie. Nestanovuje spoločné pravidlá pre konsolidáciu finančných inštitúcií zapojených do činností, ktoré sú principiálne predmetom trhových rizík.

(27)

Aby sa zabezpečila adekvátna kapitálová primeranosť inštitúcií v rámci skupiny, je nevyhnutné, aby sa minimálne kapitálové požiadavky uplatňovali na základe konsolidovanej finančnej situácie skupiny. Na zabezpečenie primeraného rozdelenia vlastných zdrojov v rámci skupiny a ich dostupnosti na prípadné zabezpečenie investícií, by sa minimálne kapitálové požiadavky mali uplatňovať na jednotlivé inštitúcie v rámci skupiny, pokiaľ sa tento cieľ nedá účinne dosiahnuť iným spôsobom.

(28)

Smernica 2006/48/ES sa nevzťahuje na skupiny, ktoré zahŕňajú jednu alebo viac investičných spoločností, avšak žiadne úverové inštitúcie. Mal by sa preto vymedziť spoločný rámec pre zavedenie dohľadu nad investičnými spoločnosťami na konsolidovanom základe.

(29)

Inštitúcie by mali zabezpečiť, aby mali interný kapitál, ktorý je primeraný s ohľadom na riziká, ktorým sú alebo môžu byť vystavené, pokiaľ ide o množstvo, kvalitu a rozdelenie. Inštitúcie by preto mali zaviesť stratégie a postupy na hodnotenie a udržiavanie primeranosti svojho interného kapitálu.

(30)

Príslušné orgány by mali primeranosť vlastných zdrojov inštitúcií hodnotiť s ohľadom na riziká, ktorým sú inštitúcie vystavené.

(31)

Výbor európskych bankových dohľadov by mal v záujme efektívneho fungovania vnútorného trhu v bankovom sektore prispievať k dôslednému uplatňovaniu tejto smernice a ku konvergencii postupov dohľadu v Spoločenstve a každoročne by mal inštitúciám Spoločenstva podávať správu o dosiahnutom pokroku.

(32)

Aby vnútorný trh fungoval stále účinnejšie, je nevyhnutné, aby existovala podstatne lepšia konvergencia vykonávania a uplatňovania ustanovení harmonizujúcich právnych predpisov Spoločenstva.

(33)

Z rovnakého dôvodu a v snahe zabezpečiť, aby inštitúcie Spoločenstva pôsobiace v niekoľkých členských štátoch neboli nerovnomerne zaťažené v dôsledku pretrvávajúcej zodpovednosti príslušných orgánov jednotlivých členských štátov za udeľovanie povolení a dohľad, je nevyhnutné podstatne posilniť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi. V tejto súvislosti by sa mala posilniť úloha konsolidovaného orgánu dohľadu.

(34)

Aby vnútorný trh fungoval stále účinnejšie a aby sa občanom Únie poskytla dostatočná miera transparentnosti, je nevyhnutné, aby príslušné orgány zverejnili, ako sa vykonávajú požiadavky tejto smernice, a to takým spôsobom, ktorý umožňuje zmysluplné porovnanie.

(35)

V záujme posilnenia trhovej disciplíny a motivácie inštitúcií k zlepšeniu svojich trhových stratégií, kontrol rizika a organizácie vnútorného riadenia by sa mala pre ne ustanoviť náležitá povinnosť zverejňovať informácie.

(36)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7).

(37)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 5. februára 2002 o vykonávaní právnych predpisov o finančných službách (8) žiadal, aby mali Európsky parlament a Rada rovnaké postavenie pri dohľade nad spôsobom, akým Komisia uplatňuje svoje výkonné právomoci, a tak sa zohľadnili legislatívne právomoci Európskeho parlamentu podľa článku 251 zmluvy. Komisia túto požiadavku podporila v slávnostnom vyhlásení, ktoré v ten istý deň predniesol Európskemu parlamentu jej predseda. Komisia dňa 11. decembra 2002 navrhla zmeny rozhodnutia 1999/468/ES a 22. apríla 2004 predložila zmenený návrh. Podľa názoru Európskeho parlamentu tento návrh neochraňuje jeho legislatívne výsady. Európsky parlament sa domnieva, že Európsky parlament a Rada by mali mať v určenej lehote možnosť zhodnotiť prenos vykonávacích právomocí na Komisiu. Preto je vhodné obmedziť lehotu, počas ktorej môže Komisia prijímať vykonávacie opatrenia.

(38)

Európsky parlament by mal mať k dispozícii lehotu troch mesiacov od prvého predloženia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a vykonávacích opatrení, aby ich mohol preskúmať a predložiť svoje stanovisko. V naliehavých a riadne odôvodnených prípadoch by však malo byť možné túto lehotu skrátiť. Ak Európsky parlament počas tejto lehoty prijme uznesenie, Komisia by mala opätovne preskúmať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy alebo opatrenia.

(39)

Aby sa predišlo zlyhaniu trhov a zabezpečila sa kontinuita celkovej úrovne vlastných zdrojov, je vhodné vymedziť osobitné prechodné opatrenia.

(40)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie ako všeobecné zásady práva Spoločenstva.

(41)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala vzťahovať na tie ustanovenia, ktoré predstavujú významnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi smernicami. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.

(42)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov týkajúce sa termínov na transpozíciu smerníc stanovených v prílohe VIII časti B do vnútroštátneho práva,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Oddiel 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Článok 1

1.   Táto smernica ustanovuje požiadavky kapitálovej primeranosti vzťahujúce sa na investičné spoločnosti a úverové inštitúcie, pravidlá ich výpočtu a pravidlá dohľadu nad ich obozretným podnikaním. Členské štáty uplatňujú požiadavky tejto smernice na investičné spoločnosti a úverové inštitúcie, ako je vymedzené v článku 3.

2.   Členský štát môže stanoviť dodatočné alebo prísnejšie požiadavky na investičné spoločnosti a úverové inštitúcie, ktorým udelil povolenie.

Článok 2

1.   Pokiaľ články 18, 20, 22 až 32, 34 a 39 tejto smernice neustanovujú inak, články 68 až 73 smernice 2006/48/ES sa primerane s potrebnými úpravami uplatňujú na investičné spoločnosti. Pri uplatňovaní článkov 70 až 72 smernice 2006/48/ES na investičné spoločnosti, sa každý odkaz na materskú úverovú inštitúciu v členskom štáte považuje za odkaz na materskú investičnú spoločnosť v členskom štáte a každý odkaz na materskú úverovú inštitúciu v EÚ sa považuje za odkaz na materskú investičnú spoločnosť v EÚ.

Ak má úverová inštitúcia materskú investičnú spoločnosť v členskom štáte ako materskú spoločnosť, tak len táto materská investičná spoločnosť podlieha požiadavkám na konsolidovanom základe v súlade s článkami 71 až 73 smernice 2006/48/ES.

Ak má investičná spoločnosť materskú úverovú inštitúciu v členskom štáte ako materskú spoločnosť, tak len táto materská úverová inštitúcia podlieha požiadavkám na konsolidovanom základe v súlade s článkami 71 až 73 smernice 2006/48/ES.

Ak je dcérskou spoločnosťou finančnej holdingovej spoločnosti úverová inštitúcia aj investičná spoločnosť, na úverovú inštitúciu sa vzťahujú požiadavky na základe konsolidovanej finančnej situácie finančnej holdingovej spoločnosti.

2.   Ak skupina uvedená v odseku 1 nezahŕňa úverovú inštitúciu, uplatňuje sa smernica 2006/48/ES s tým že:

a)

každý odkaz na úverové inštitúcie sa považuje za odkaz na investičné spoločnosti;

b)

v článkoch 125 a 140 ods. 2 smernice 2006/48/ES sa každý odkaz na iné články uvedenej smernice považuje za odkaz na smernicu 2004/39/ES;

c)

na účely článku 39 ods. 3 smernice 2006/48/ES sa odkazy na Európsky výbor pre bankovníctvo považujú za odkazy na Radu a Komisiu; a

d)

odchylne od článku 140 ods. 1 smernice 2006/48/ES, ak skupina nezahŕňa úverovú inštitúciu, prvá veta uvedeného článku sa nahrádza takto: „Ak investičná spoločnosť, finančná holdingová spoločnosť alebo holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou kontroluje jednu alebo viacero dcérskych spoločností, ktoré sú poisťovňami, príslušné orgány a orgány, ktorým bola zverená verejná úloha dohľadu nad poisťovacími spoločnosťami, úzko spolupracujú .“.

Oddiel 2

Vymedzenie pojmov

Článok 3

1.   Na účely tejto smernice sa uplatní toto vymedzenie pojmov:

a)

úverové inštitúcie sú úverové inštitúcie ako sú vymedzené v článku 4 ods. 1 smernice 2006/48/ES;

b)

investičné spoločnosti sú inštitúcie ako sú vymedzené v článku 4 ods. 1 bod 1 smernice 2004/39/ES, ktoré podliehajú požiadavkám stanoveným v uvedenej smernici s výnimkou:

(i)

úverových inštitúcií;

(ii)

miestnych spoločností, ako sú vymedzené v písm. p); a

(iii)

spoločností, ktorým bolo udelené iba povolenie poskytovať služby investičného poradenstva a/alebo prijímať a ďalej postupovať príkazy od investorov bez držania peňazí alebo cenných papierov patriacich ich klientom, a ktoré sa z tohto dôvodu u svojich klientov nesmú v žiadnom prípade dostať do dlhu;

c)

inštitúcie sú úverové inštitúcie a investičné spoločnosti,

d)

uznané investičné spoločnosti tretej krajiny sú spoločnosti, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

(i)

spoločnosti, na ktoré by sa vzťahovalo vymedzenie investičnej spoločnosti, ak by boli založené v rámci Spoločenstva;

(ii)

spoločnosti, ktorým bolo v tretej krajine udelené povolenie; a

(iii)

spoločnosti, ktoré podliehajú a spĺňajú pravidlá obozretnosti, ktoré príslušné orgány považujú za aspoň tak prísne ako sú pravidlá uvedené v tejto smernici;

e)

finančné nástroje sú akákoľvek zmluva, na základe ktorej vzniknú finančné aktíva jednej strane a finančné záväzky alebo akciové nástroje druhej strane;

f)

materská investičná spoločnosť v členskom štáte je investičná spoločnosť, ktorej dcérskou spoločnosťou je inštitúcia alebo finančná inštitúcia, alebo ktorá má účasť v jednom či oboch týchto subjektoch, a ktorá samotná nie je dcérskou spoločnosťou inej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie v tom istom členskom štáte, alebo finančnej holdingovej spoločnosti založenej v tom istom členskom štáte;

g)

materská investičná spoločnosť v EÚ je materská investičná spoločnosť v členskom štáte, ktorá nie je dcérskou spoločnosťou inej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie v akomkoľvek členskom štáte, alebo finančnej holdingovej spoločnosti založenej v akomkoľvek členskom štáte;

h)

OTC derivátové nástroje sú položky, ktoré sú súčasťou zoznamu uvedeného v prílohe IV smernice 2006/48/ES okrem tých, ktorým sa v zmysle prílohy III časti 2 bodu 6 uvedenej smernice priraďuje hodnota expozície nula;

i)

regulovaný trh je trh, ako je vymedzený v článku 4 ods. 1 bod 14 smernice 2004/39/ES;

j)

konvertibilný cenný papier je cenný papier, ktorý pri opcii držiteľa možno vymeniť za iný cenný papier;

k)

warrant je cenný papier, ktorý poskytuje držiteľovi právo nákupu podkladového aktíva za dohodnutú cenu kedykoľvek pred uplynutím platnosti alebo v deň uplynutia platnosti warrantu, a ktorý môže byť vyrovnaný doručením samotného podkladového aktíva alebo úhradou v hotovosti;

l)

financovanie prostredníctvom zásob je pozícia, keď boli zásoby predané v termínovom obchode, pričom náklady financovania sú zafixované do dátumu termínového budúceho predaja;

m)

zmluva o spätnej kúpe a zmluva o spätnom predaji je každá zmluva, na základe ktorej inštitúcia alebo jej zmluvná strana – prevádza cenné papiere alebo komodity alebo zaručené právne nároky na cenné papiere alebo komodity, ak je táto záruka poskytnutá uznanou burzou, ktorá vlastní práva na cenné papiere alebo komodity, a zmluva inštitúcii nepovoľuje previesť alebo založiť určitý cenný papier alebo komoditu v prospech viac ako jednej zmluvnej strany naraz, pričom sa zaväzuje spätne ich odkúpiť – alebo náhradné cenné papiere a komodity rovnakej povahy – za stanovenú cenu k presne stanovenému dátumu v budúcnosti alebo ktorý má byť presne stanovený prevádzajúcou stranou; je zmluvou o spätnej kúpe pre inštitúciu predávajúcu cenné papiere alebo komodity a zmluvou o spätnom predaji pre inštitúcie, ktoré ich kupujú;

n)

požičiavanie cenných papierov alebo komodít a vypožičiavanie cenných papierov alebo komodít je každá transakcia, pri ktorej inštitúcia alebo jej zmluvná strana prevádza cenné papiere alebo komodity proti príslušnému kolaterálu pod podmienkou záväzku, že dlžník vráti rovnocenné cenné papiere alebo komodity k určitému dátumu v budúcnosti alebo ak ho o to prevádzajúca strana požiada; táto transakcia je požičiavaním cenných papierov alebo komodít pre inštitúciu, ktorá prevádza cenné papiere alebo komodity a vypožičiavaním cenných papierov alebo komodít pre inštitúciu, na ktorú sú tieto cenné papiere alebo komodity prevádzané;

o)

zúčtovací člen je člen burzy alebo zúčtovacieho centra, ktoré má priamy zmluvný vzťah s ústrednou zmluvnou stranou (trhový garantor);

p)

miestna spoločnosť je spoločnosť obchodujúca na vlastný účet na trhoch finančných futures alebo trhoch s opciami alebo inými derivátmi a na trhoch s hotovostnými prostriedkami s jediným cieľom zaistenia pozícií na trhoch s derivátmi alebo ktorá obchoduje na účty iných členov týchto trhov, a ktorej bola poskytnutá záruka zúčtovacími členmi tých istých trhov, kde zodpovednosť za zaistenie splnenia zmlúv, ktoré uzatvoria takéto spoločnosti, prevezmú zúčtovací členovia tých istých trhov;

q)

delta faktor je očakávaná zmena ceny opcie ako podiel na malej zmene ceny podkladového nástroja opcie;

r)

vlastné zdroje sú vlastné zdroje, ako sú vymedzené v smernici 2006/48/ES; a

s)

kapitál sú vlastné zdroje.

Na účely uplatnenia dohľadu na konsolidovanom základe pojem investičná spoločnosť zahŕňa investičné spoločnosti tretej krajiny.

Na účely písmena e) zahŕňajú finančné nástroje primárne finančné nástroje alebo hotovostné nástroje, ako aj derivátové finančné nástroje, ktorých hodnota je odvodená od ceny podkladového finančného nástroja alebo od miery, indexu či ceny inej podkladovej položky, a zahŕňajú minimálne nástroje bližšie uvedené v prílohe I oddiel C smernice 2004/39/ES.

2.   Pojmy materská spoločnosť, dcérska spoločnosť, správcovská spoločnosť a finančná inštitúcia zahŕňajú spoločnosti vymedzené v článku 4 smernice 2006/48/ES.

Pojmy finančná holdingová spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť v členskom štáte, materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ a podnik pomocných služieb zahŕňajú spoločnosti vymedzené v článku 4 smernice 2006/48/ES, okrem toho, že každý odkaz na úverové inštitúcie sa považuje za odkaz na inštitúcie.

3.   Na účely uplatňovania smernice 2006/48/ES sa na skupiny, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 1, ktoré nezahŕňajú úverovú inštitúciu, uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

finančná holdingová spoločnosť je finančná inštitúcia, ktorej dcérske spoločnosti sú buď výhradne, alebo prevažne investičné spoločnosti, alebo iné finančné inštitúcie, z ktorých aspoň jedna je investičnou spoločnosťou, a ktorá nie je zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (9);

b)

holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou je iná materská spoločnosť ako finančná holdingová spoločnosť, investičná spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v zmysle smernice 2002/87/ES, ktorej dcérske spoločnosti zahŕňajú aspoň jednu investičnú spoločnosť; a

c)

príslušné orgány sú vnútroštátne orgány, ktoré sú zákonom alebo predpismi poverené dohľadom nad investičnými spoločnosťami.

KAPITOLA II

Počiatočné imanie

Článok 4

Na účely tejto smernice sú počiatočným imaním položky uvedené v článku 57 písm. a) a b) smernice 2006/48/ES.

Článok 5

1.   Investičná spoločnosť, ktorá neobchoduje v žiadnych finančných nástrojoch na svoj vlastný účet ani neupisuje emisie finančných nástrojov so záväzkom, ale ktorá drží peniaze a/alebo cenné papiere klientov a ktorá ponúka jednu alebo viacero z nasledujúcich služieb, musí mať počiatočné imanie vo výške 125 000 EUR:

a)

prijímanie a prevod príkazov investorov na finančné nástroje;

b)

plnenie príkazov investorov na finančné nástroje; alebo

c)

spravovanie individuálnych portfólií investícií vo finančných nástrojoch.

2.   Príslušné orgány môžu povoliť investičnej spoločnosti, ktorá plní príkazy investorov na finančné nástroje, držať takéto nástroje na svoj vlastný účet, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

takéto pozície vzniknú iba ako výsledok toho, že spoločnosti sa nepodarí splniť presne príkazy investorov;

b)

celková trhová hodnota všetkých takýchto pozícií podlieha hornej hranici 15 % počiatočného imania spoločnosti;

c)

spoločnosť spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 18, 20 a 28; a

d)

takéto pozície sú náhodné a dočasné vo svojej podstate a striktne obmedzené na čas potrebný na uskutočnenie príslušnej transakcie.

Držanie pozícií vo finančných nástrojoch v neobchodnej knihe na investovanie vlastných zdrojov sa nepovažuje za obchodovanie v súvislosti so službami uvedenými v odseku 1 ani na účely odseku 3.

3.   Členský štát smie znížiť čiastku uvedenú v odseku 1 na 50 000 EUR, ak spoločnosť nie je oprávnená držať peniaze alebo cenné papiere klientov, obchodovať na vlastný účet či upisovať emisie so záväzkom.

Článok 6

Miestne spoločnosti musia mať počiatočné imanie vo výške 50 000 EUR, pokiaľ uplatňujú právo na slobodu usadiť sa alebo poskytovať služby, uvedené v článkoch 31 a 32 smernice 2004/39/ES.

Článok 7

Krytie spoločností uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) bod (iii) má jednu z týchto foriem:

a)

počiatočné imanie vo výške 50 000 EUR;

b)

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti, ktoré pokrýva celé územie Spoločenstva, alebo nejaká iná porovnateľná záruka pre prípad zodpovednosti vyplývajúcej z profesijnej nedbanlivosti vo výške aspoň 1 000 000 EUR pre každú poistnú udalosť a v súhrne 1 500 000 EUR ročne pre všetky poistné udalosti; alebo

c)

kombinácia počiatočného imania a poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti vo forme, ktorej výsledkom je krytie rovnocenné krytiu podľa písmen a) alebo b).

Výšku súm uvedených v prvom pododseku Komisia pravidelne preskúma, aby sa zohľadnili zmeny európskeho indexu spotrebiteľských cien, ktorý zverejňuje Eurostat, a to zároveň a v súlade s úpravami uskutočnenými podľa článku 4 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (10).

Článok 8

Ak je spoločnosť uvedená v článku 3 ods. 1 písm. b) bod (iii) tiež registrovaná podľa smernice 2002/92/ES, musí spĺňať článok 4 ods. 3 uvedenej smernice a mať krytie jednou z týchto foriem:

a)

počiatočné imanie vo výške 25 000 EUR;

b)

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti, ktoré pokrýva celé územie Spoločenstva, alebo iná porovnateľná záruka pre prípad zodpovednosti vyplývajúcej z profesijnej nedbanlivosti vo výške aspoň 500 000 EUR pre každú poistnú udalosť a v súhrne 750 000 EUR ročne pre všetky poistné udalosti; alebo

c)

kombinácia počiatočného imania a poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti vo forme, ktorej výsledkom je krytie rovnocenné krytiu podľa písmen a) alebo b).

Článok 9

Všetky investičné spoločnosti iné ako tie, ktoré sú uvedené v článkoch 5 až 8, musia mať počiatočné imanie vo výške 730 000 EUR .

Článok 10

1.   Odchylne od článku 5 ods. 1, článku 5 ods. 3 a článkov 6 a 9, smú členské štáty pokračovať v udeľovaní povolení investičným spoločnostiam a spoločnostiam uvedeným v článku 6, ktoré existovali pred 31. decembrom 1995 a ktorých vlastné zdroje sú menšie ako úrovne počiatočného imania pre ne stanovené v článku 5 ods. 1, článku 5 ods. 3 a článkoch 6 a 9.

Vlastné zdroje takýchto spoločností alebo investičných spoločností nesmú klesnúť pod najvyššiu referenčnú úroveň vypočítanú po dátume oznámenia uvedeného v smernici 93/6/EHS. Táto referenčná úroveň je priemernou dennou úrovňou vlastných zdrojov vypočítanou za šesťmesačné obdobie, ktoré predchádzalo dátumu výpočtu. Počíta sa každých šesť mesiacov vzhľadom na zodpovedajúce predchádzajúce obdobie.

2.   Ak spoločnosť uvedenú v odseku 1 kontroluje fyzická alebo právnická osoba iná ako tá, ktorá ju kontrolovala predtým, vlastné zdroje tejto spoločnosti si musia zachovať aspoň úroveň pre ňu stanovenú v článku 5 ods. 1, článku 5 ods. 3 a článkoch 6 a 9, okrem prípadu prvého prevodu dedením uskutočnenom po 31. decembri 1995, s ohľadom na súhlas príslušných orgánov, a nie na dlhšie ako desať rokov odo dňa tohto prevodu.

3.   Za určitých špecifických okolností a so súhlasom príslušných orgánov si nemusia v prípade zlúčenia alebo splynutia dvoch alebo viacerých investičných spoločností a/alebo spoločností, na ktoré sa vzťahuje článok 6, vlastné zdroje spoločnosti, ktorá vznikla zlúčením alebo splynutím, uchovať úroveň stanovenú v článku 5 ods. 1, článku 5 ods. 3 a článkoch 6 a 9. Jednako počas akéhokoľvek obdobia, keď sa úroveň stanovená v článku 5 ods. 1, článku 5 ods. 3 a článkoch 6 a 9 nedodržala, vlastné zdroje novej spoločnosti nesmú klesnúť pod celkové vlastné zdroje zlúčených/splynutých spoločností v čase zlúčenia alebo splynutia.

4.   Vlastné zdroje investičných spoločností a spoločností, na ktoré sa vzťahuje článok 6 nesmú klesnúť pod úroveň stanovenú v článku 5 ods. 1, článku 5 ods. 3, článkoch 6 a 9 a odsekoch 1 a 3 tohto článku.

Ak vlastné zdroje týchto spoločností a investičných spoločností klesnú pod túto úroveň, príslušné orgány smú, ak k tomu okolnosti oprávňujú, povoliť takýmto spoločnostiam obmedzené obdobie, počas ktorého túto situáciu napravia alebo prestanú vykonávať svoju činnosť.

KAPITOLA III

Obchodná kniha

Článok 11

1.   Obchodná kniha inštitúcie pozostáva zo všetkých pozícií vo finančných nástrojoch a komoditách držaných či už s úmyslom obchodovať alebo s cieľom zaistiť ostatné prvky obchodnej knihy, a ktoré musia byť buď bez akýchkoľvek obmedzujúcich ustanovení, pokiaľ ide o ich obchodovateľnosť, alebo zaistiteľné.

2.   Pozície držané s úmyslom obchodovať sú tie, ktoré sú účelovo držané na krátkodobý opätovný predaj a/alebo držané so zámerom získať prospech z rozdielov skutočnej alebo očakávanej krátkodobej ceny medzi nákupnou a predajnou cenou alebo z iných cenových alebo úrokových výkyvov. Pojem pozície zahŕňa vlastné pozície a pozície vyplývajúce z poskytovania služieb klientom a tvorby trhu.

3.   Úmysel obchodovať je preukázaný na základe stratégií, politík a postupov stanovených inštitúciou na riadenie pozície alebo portfólia v súlade s prílohou VII časť A.

4.   Inštitúcie v súlade s prílohou VII časť B a D zavedú a udržiavajú systémy a kontroly na riadenie svojej obchodnej knihy.

5.   Interné zaistenia môžu byť zahrnuté do obchodnej knihy a v tom prípade sa uplatňuje príloha VII časť C.

KAPITOLA IV

Vlastné zdroje

Článok 12

Pôvodné vlastné zdroje sú súčtom písmen a) až c) po odčítaní súčtu písmen i) až k) článku 57 smernice 2006/48/ES.

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade príslušný návrh na zmenu a doplnenie tejto kapitoly do 1. januára 2009.

Článok 13

1.   Pokiaľ odseky 2 až 5 tohto článku a články 14 až 17 neustanovujú inak, vlastné zdroje investičných spoločností a úverových inštitúcií sa stanovujú v súlade so smernicou 2006/48/ES.

Okrem toho, prvý pododsek sa vzťahuje na investičné spoločnosti, ktoré nemajú jednu z právnych foriem uvedených v článku 1 ods. 1 Štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností (11).

2.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány povoliť tým inštitúciám, ktoré musia spĺňať kapitálové požiadavky počítané v súlade s článkami 21 a 28 až 32 a prílohami I a III až VI, aby používali len na tento účel alternatívne určenie vlastných zdrojov. Žiadna časť na tento účel použitých vlastných zdrojov sa nemôže súčasne použiť na plnenie ostatných kapitálových požiadaviek.

Toto alternatívne určenie je súčtom položiek stanovených v písmenách a) až c) tohto pododseku bez položky stanovenej v písmene d), pričom možnosť odrátania tejto položky sa ponecháva na rozhodnutie príslušných orgánov:

a)

vlastné zdroje, ako sú vymedzené v smernici 2006/48/ES, len s výnimkou článku 57 písm. l) až p) uvedenej smernice, pre tie investičné spoločnosti, ktoré sú povinné odrátať položku d) tohto odseku od súčtu položiek a) až c);

b)

čisté zisky z obchodnej knihy inštitúcie bez akýchkoľvek predvídateľných poplatkov alebo dividend, bez čistej straty z jej ostatných činností, ak žiadna z týchto hodnôt už nebola zahrnutá v písmene a) tohto odseku ako jedna z položiek stanovených v článku 57 písm. b) alebo k) smernice 2006/48/ES;

c)

kapitál z podriadeného úveru a/alebo položky uvedené v odseku 5 tohto článku, pokiaľ podmienky stanovené v odsekoch 3 a 4 tohto článku a v článku 14 neustanovujú inak; a

d)

nelikvidné aktíva, ako sú uvedené v článku 15.

3.   Kapitál z podriadeného úveru uvedený v odseku 2 druhý pododsek písm. c) musí mať počiatočnú splatnosť najmenej dva roky. Musí byť splatený v plnom rozsahu a dohoda o úvere nesmie obsahovať žiadne ustanovenie stanovujúce, že v prípade špecifických okolností, ktoré sú iné než zrušenie inštitúcie, sa dlh stane splatným pred dohodnutým termínom splatnosti, s výnimkou prípadu, ak príslušné orgány schválili toto splatenie. Splatená nesmie byť ani istina, ani úrok takéhoto kapitálu z podriadeného úveru, ak by takéto splatenie znamenalo, že vlastné zdroje príslušnej inštitúcie by potom klesli na menej než 100 % celkových kapitálových požiadaviek predmetnej inštitúcie.

Okrem toho inštitúcia oznámi príslušným orgánom všetky splatenia takéhoto kapitálu z podriadeného úveru, len čo jej vlastné zdroje klesnú pod 120 % jej celkových kapitálových požiadaviek .

4.   Kapitál z podriadeného úveru uvedený v odseku 2 druhý pododsek písm. c) nesmie presiahnuť maximum 150 % pôvodných vlastných zdrojov ponechaných na splnenie požiadaviek počítaných v súlade s článkami 21 a 28 až 32 a prílohami I až VI a môžu sa k tomuto maximu priblížiť len za určitých okolností, ktoré sú prijateľné pre príslušné orgány.

5.   Príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť nahradiť kapitál z podriadeného úveru uvedený v odseku 2 druhý pododsek písm. c) písmenami d) až h) článku 57 smernice 2006/48/ES.

Článok 14

1.   Príslušné orgány môžu investičným spoločnostiam povoliť, aby prekročili hornú hranicu pre kapitál z podriadeného úveru stanovenú v článku 13 ods. 4, ak ho posudzujú dostatočne obozretne a za predpokladu, že súčet takéhoto kapitálu z podriadeného úveru a položiek uvedených v článku 13 ods. 5 neprevyšuje 200 % pôvodných vlastných zdrojov ponechaných na splnenie požiadaviek počítaných v súlade s článkami 21 a 28 až 32 a prílohami I a III až VI alebo 250 % rovnakej čiastky, ak investičné spoločnosti pri výpočte vlastných zdrojov odpočítajú položku stanovenú v článku 13 ods. 2 písm. d).

2.   Príslušné orgány môžu povoliť úverovej inštitúcii, aby prekročila hornú hranicu pre kapitál z podriadeného úveru stanovenú v článku 13 ods. 4, ak ho posudzujú dostatočne obozretne a za predpokladu, že súčet takéhoto kapitálu z podriadeného úveru a článku 57 písm. d) až h) smernice 2006/48/ES nepresiahne 250 % pôvodných vlastných zdrojov ponechaných na splnenie požiadaviek počítaných v súlade s článkami 28 až 32 a prílohami I a III až VI tejto smernice.

Článok 15

Medzi nelikvidné aktíva uvedené v článku 13 ods. 2 druhý pododsek písm. d) patria:

a)

hmotné fixné aktíva s výnimkou prípadu, ak pôda a budovy môžu byť povolené na započítanie proti úverom, ktoré zabezpečujú;

b)

podiely v úverových alebo finančných inštitúciách vrátane podriadených pohľadávok voči nim, ktoré možno zaradiť do vlastných zdrojov týchto inštitúcií, ak neboli odpočítané podľa článku 57 písm. l) až p) smernice 2006/48/ES alebo podľa článku 16 písm. d) tejto smernice;

c)

podiely a iné investície v iných podnikoch, ako úverové alebo finančné inštitúcie, ktoré nie sú jednoducho obchodovateľné;

d)

deficity v dcérskych spoločnostiach;

e)

zložené vklady iné než tie, ktoré sú k dispozícii na splatenie do 90 dní a tiež s výnimkou platieb v spojení so zmluvami na futures alebo opcie s dozabezpečením;

f)

splatné úvery a ostatné splatné pohľadávky iné než tie, ktoré sú splatné do 90 dní; a

g)

hmotné zásoby, ak sa ne už nevzťahujú kapitálové požiadavky aspoň tak prísne ako požiadavky stanovené v článkoch 18 a 20.

Na účely písmena b), ak sú podiely v úverovej alebo finančnej inštitúcii držané dočasne na operáciu finančnej pomoci určenej na reorganizáciu a záchranu inštitúcie, môžu príslušné orgány upustiť od uplatňovania tohto článku. Môžu od neho tiež upustiť vzhľadom na také podiely, ktoré sú zahrnuté do obchodnej knihy investičnej spoločnosti.

Článok 16

Investičné spoločnosti, ktoré sú zaradené do skupiny, na ktorú sa vzťahuje upustenie od uplatňovania podľa článku 22, počítajú svoje vlastné zdroje podľa článkov 13 až 15 takto:

a)

nelikvidné aktíva uvedené v článku 13 ods. 2 písm. d) sa odpočítajú;

b)

výnimka uvedená v článku 13 ods. 2 písm. a) sa nevzťahuje na tie zložky písmen l) až p) článku 57 smernice 2006/48/ES, ktoré drží investičná spoločnosť vzhľadom na podniky zahrnuté v rozsahu konsolidácie podľa vymedzenia uvedeného v článku 2 ods. 1 tejto smernice;

c)

limity uvedené v článku 66 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2006/48/ES sa vypočítajú vzhľadom na pôvodné vlastné zdroje mínus zložky písmen l) až p) článku 57 uvedenej smernice, ako je uvedené v písmene b) tohto článku, ktoré sú prvkami pôvodných vlastných zdrojov daných podnikov; a

d)

zložky písmen l) až p) článku 57 smernice 2006/48/ES, ktoré sú uvedené v písmene c) tohto článku sa odpočítajú od pôvodných vlastných zdrojov namiesto od súčtu všetkých položiek stanovených v článku 66 ods. 2 uvedenej smernice predovšetkým na účely článku 13 ods. 4, článku 13 ods. 5 a článku 14 tejto smernice.

Článok 17

1.   Ak inštitúcia počíta hodnotu rizikovo vážených expozícií na účely prílohy II tejto smernice v súlade s článkami 84 až 89 smernice 2006/48/ES, tak na účely výpočtu stanoveného v prílohe VII časť 1 bod 4 smernice 2006/48/ES platí nasledujúce:

a)

úpravy ocenenia vykonané tak, aby sa zohľadnilo, že kreditná kvalita zmluvnej strany môže byť zahrnutá v sume úprav ocenenia a rezerv vykonaných na expozíciách uvedených v prílohe II; a

b)

na základe schválenia príslušnými orgánmi, ak je kreditné riziko zmluvnej strany primerane zohľadnené v ocenení pozície zahrnutej do obchodnej knihy, výška očakávanej straty pre expozíciu voči riziku zmluvnej strany je nulová.

Na účely písmena a) nie sú pre takéto inštitúcie takéto úpravy ocenenia zahrnuté do vlastných zdrojov inak, než v súlade s ustanoveniami tohto odseku.

2.   Na účely tohto článku sa uplatňujú články 153 a 154 smernice 2006/48/ES.

KAPITOLA V

Oddiel 1

Ustanovenia proti rizikám

Článok 18

1.   Inštitúcie majú vlastné zdroje, ktoré sú vždy väčšie alebo rovné súčtu:

a)

kapitálových požiadaviek vypočítaných v súlade s metódami a možnosťami stanovenými v článkoch 28 až 32 a prílohách I, II a VI, a ak je to vhodné, aj v prílohe V, pre činnosti súvisiace s obchodnou knihou; a

b)

kapitálových požiadaviek vypočítaných v súlade s metódami a možnosťami stanovenými v prílohách III a IV, a ak je to vhodné, v prílohe V, pre všetky ich obchodné činnosti.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány povoliť inštitúciám, aby vypočítali kapitálové požiadavky na ich činnosti v obchodnej knihe v súlade s článkom 75 písm. a) smernice 2006/48/ES a prílohou II body 6, 7 a 9 tejto smernice, ak rozsah činností v obchodnej knihe spĺňa tieto požiadavky:

a)

činnosti v obchodnej knihe takýchto inštitúcií normálne nepresahujú 5 % ich celkových obchodných činností;

b)

ich celkové pozície v obchodnej knihe normálne nepresahujú 15 miliónov EUR; a

c)

činnosti v obchodnej knihe takýchto inštitúcií nikdy nepresahujú 6 % ich celkových obchodných činností a ich celkové pozície v obchodnej knihe nikdy nepresahujú 20 miliónov EUR.

3.   Aby sa vypočítalo, akú časť tvoria činnosti v obchodnej knihe z celkových obchodných činností na účely odseku 2 písm. a) a c), príslušné orgány sa môžu odvolať buď na veľkosť kombinácie obchodných činností v súvahe aj podsúvahe, na účet ziskov a strát, alebo na vlastné zdroje príslušných inštitúcií, alebo na kombináciu týchto mier. Keď sa hodnotí veľkosť obchodných činností v súvahe a podsúvahe, dlhové nástroje sa ocenia podľa ich trhových cien alebo ich nominálnych hodnôt, akcie podľa ich trhových cien a deriváty podľa nominálnych alebo trhových hodnôt ich podkladových nástrojov. Dlhé pozície a krátke pozície sa spočítajú bez ohľadu na ich znamienka.

4.   Ak sa stane, že inštitúcia na dlhšie, ako je krátke obdobie, prekročí jeden alebo obidva limity uvedené v odseku 2 písm. a) a b), alebo prekročí jeden alebo obidva limity stanovené v odseku 2 písm. c), bude sa od nej požadovať, aby spĺňala požiadavky stanovené v odseku 1 písm. a) s ohľadom na jej činnosť v obchodnej knihe, a aby to oznámila príslušnému orgánu.

Článok 19

1.   Pokiaľ rozhodnutia vnútroštátnych orgánov neustanovujú inak, na účely prílohy I bodu 14 sa môže dlhovým cenným papierom emitovaným subjektmi uvedenými v prílohe I tabuľka 1 priradiť riziková váha 0 %, ak sú tieto dlhové cenné papiere denominované a financované v domácej mene.

2.   Odchylne od prílohy I body 13 a 14 môžu členské štáty stanoviť požiadavku na špecifické riziko na akékoľvek dlhopisy spadajúce pod prílohu VI časť 1 body 68 až 70 smernice 2006/48/ES, ktorá bude rovná požiadavke na špecifické riziko na kvalifikovanú položku s takou istou zostatkovou splatnosťou ako také dlhopisy a zníženej v súlade s percentuálnymi hodnotami stanovenými v prílohe VI časť 1 bod 71 uvedenej smernice.

3.   V prípade, že príslušný orgán schváli podniky kolektívneho investovania (PKI) tretej krajiny tak, ako je stanovené v prílohe I bod 52, ako prípustné, príslušný orgán v inom členskom štáte môže toto schválenie využiť bez vykonania vlastného hodnotenia.

Článok 20

1.   Pokiaľ odseky 2, 3 a 4 tohto článku a článku 34 tejto smernice neustanovujú inak, na investičné spoločnosti sa uplatňujú požiadavky článku 75 smernice 2006/48/ES.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány investičným spoločnostiam, ktoré nemajú povolenie poskytovať investičné služby uvedené v prílohe I oddiel A body 3 a 6 smernice 2004/39/ES, povoliť zabezpečenie vlastných zdrojov, ktoré sú vždy vyššie alebo rovné vyššiemu z nasledujúceho:

a)

súčet kapitálových požiadaviek obsiahnutých v článku 75 písm. a) až c) smernice 2006/48/ES; a

b)

hodnota stanovená v článku 21 tejto smernice.

3.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány investičným spoločnostiam, ktoré majú počiatočné imanie stanovené v článku 9, ale ktoré patria do nasledujúcich kategórií, povoliť zabezpečenie vlastných zdrojov, ktoré sú vždy vyššie alebo rovné súčtu kapitálových požiadaviek počítaných v súlade s požiadavkami obsiahnutými v článku 75 písm. a) až c) smernice 2006/48/ES a hodnoty stanovenej v článku 21 tejto smernice:

a)

investičné spoločnosti, ktoré obchodujú na vlastný účet výhradne s cieľom splnenia alebo vykonania príkazu klienta alebo na účely získania vstupu do systému zúčtovania a vysporiadania alebo na uznanú burzu, keď pôsobia ako sprostredkovatelia alebo vykonávajú príkaz klienta; a

b)

investičné spoločnosti,

(i)

ktoré nedržia peniaze alebo cenné papiere klientov;

(ii)

ktoré podnikajú len v oblasti obchodovania na vlastný účet;

(iii)

ktoré nemajú externých klientov;

(iv)

ktorých transakcie sa vykonávajú a vysporiadávajú v zodpovednosti zúčtovacej inštitúcie a sú touto zúčtovacou inštitúciou zaručené.

4.   Investičné spoločnosti uvedené v odsekoch 2 a 3 naďalej podliehajú všetkým ostatným ustanoveniam týkajúcim sa operačného rizika stanoveným v prílohe V smernice 2006/48/ES.

5.   Článok 21 sa uplatňuje výhradne na investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje odsek 2 alebo 3 alebo článok 46 spôsobom, ktorý je tam stanovený.

Článok 21

Od investičných spoločností sa vyžaduje, aby mali vlastné zdroje rovnocenné jednej štvrtine svojich fixných režijných nákladov počas predchádzajúceho roka.

Príslušné orgány môžu upraviť túto požiadavku v prípade významnej zmeny v obchodnej činnosti spoločnosti od predchádzajúceho roka.

Ak spoločnosť nedokončila ročnú obchodnú činnosť, odo dňa, v ktorom ju začala, je požiadavkou jedna štvrtina fixných režijných nákladov plánovaných v jej obchodnom pláne, pokiaľ príslušný orgán nevyžaduje jeho úpravu.

Oddiel 2

Uplatňovanie požiadaviek na konsolidovanom základe

Článok 22

1.   Príslušné orgány, od ktorých sa vyžaduje alebo ktoré majú poverenie vykonávať dohľad nad skupinami, na ktoré sa vzťahuje článok 2, na konsolidovanom základe, môžu jednotlivo pre každý prípad upustiť od uplatnenia kapitálových požiadaviek na konsolidovanom základe za predpokladu, že:

a)

každá investičná spoločnosť v EÚ v takejto skupine používa výpočet vlastných zdrojov uvedený v článku 16;

b)

všetky investičné spoločnosti v takejto skupine patria do kategórií v článku 20 ods. 2 a 3;

c)

každá investičná spoločnosť v EÚ v takejto skupine spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 18 a 20 na individuálnom základe a zároveň odpočíta od svojich vlastných zdrojov akékoľvek podmienené záväzky v prospech investičných spoločností, finančných inštitúcií, správcovských spoločností a podnikov pomocných služieb, ktoré by inak boli konsolidované; a

d)

akákoľvek finančná holdingová spoločnosť, ktorá je materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v členskom štáte akejkoľvek investičnej spoločnosti v takejto skupine, drží aspoň taký kapitál, ktorý je vymedzený v tejto smernici ako súčet písmen a) až h) článku 57 smernice 2006/48/ES vo výške súčtu plnej účtovnej hodnoty akýchkoľvek podielov, podriadených pohľadávok a nástrojov uvedených v článku 57 uvedenej smernice v investičných spoločnostiach, finančných inštitúciách, správcovských spoločnostiach a podnikoch pomocných služieb, ktoré by inak boli konsolidované, a celkovej hodnoty akýchkoľvek podmienených záväzkov v prospech investičných spoločností, finančných inštitúcií, správcovských spoločností a podnikov pomocných služieb, ktoré by inak boli konsolidované.

Ak sú splnené kritériá prvého pododseku, každá investičná spoločnosť v EÚ má zavedené systémy na monitorovanie a kontrolu zdrojov kapitálu a financovania všetkých finančných holdingových spoločností, investičných spoločností, finančných inštitúcií, správcovských spoločností a podnikov pomocných služieb v rámci skupiny.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány povoliť finančným holdingovým spoločnostiam, ktoré sú materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v členskom štáte investičnej spoločnosti v takejto skupine, aby použili hodnotu nižšiu než hodnota počítaná podľa odseku 1 písm. d), avšak nie nižšiu než súčet požiadaviek uvedených v článkoch 18 a 20 na individuálnom základe pre investičné spoločnosti, finančné inštitúcie, správcovské spoločnosti a podniky pomocných služieb, ktoré by inak boli konsolidované, a celkovej hodnoty akýchkoľvek podmienených záväzkov v prospech investičných spoločností, finančných inštitúcií, správcovských spoločností a podnikov pomocných služieb, ktoré by inak boli konsolidované. Na účely tohto odseku je kapitálová požiadavka pre investičné spoločnosti tretích krajín, finančné inštitúcie, správcovské spoločnosti a podniky pomocných služieb fiktívnou kapitálovou požiadavkou.

Článok 23

Príslušné orgány vyžadujú od investičných spoločností v skupine, ktorým bola povolená výnimka podľa článku 22, aby im oznámili riziká, vrátane tých, ktoré sú spojené so zložením a zdrojmi ich kapitálu a financovania, ktoré by mohli narušiť ich finančné pozície. Ak príslušné orgány usúdia, že finančné pozície takýchto investičných spoločností nie sú primerane zabezpečené, požadujú od nich, aby prijali opatrenia vrátane, ak to bude potrebné, obmedzení prevodu kapitálu z takýchto spoločností na subjekty skupiny.

Ak príslušné orgány upustia od uplatňovania povinnosti dohľadu na konsolidovanom základe uvedenom v článku 22, prijmú iné vhodné opatrenia na monitorovanie rizík, a to najmä veľkej majetkovej angažovanosti celej skupiny vrátane akýchkoľvek podnikov umiestnených mimo členského štátu.

Ak príslušné orgány upustia od uplatňovania kapitálových požiadaviek na konsolidovanom základe podľa článku 22, požiadavky článku 123 a hlavy V kapitoly 5 smernice 2006/48/ES sa uplatňujú na individuálnom základe a požiadavky článku 124 uvedenej smernice sa uplatňujú na dohľad nad investičnými spoločnosťami na individuálnom základe.

Článok 24

1.   Odchylne od článku 2 ods. 2 môžu príslušné orgány oslobodiť investičné spoločnosti od konsolidovanej kapitálovej požiadavky stanovenej v uvedenom článku za predpokladu, že na všetky investičné spoločnosti v skupine sa vzťahuje článok 20 ods. 2 a skupina nezahŕňa úverové inštitúcie.

2.   Ak sú splnené požiadavky odseku 1, od materskej investičnej spoločnosti v členskom štáte sa vyžaduje, aby zabezpečila vlastné zdroje na konsolidovanej úrovni, ktoré sú vždy vyššie alebo rovné vyššej z nasledujúcich dvoch hodnôt, počítaných na základe konsolidovanej finančnej pozície materskej investičnej spoločnosti a v súlade s oddielom 3 tejto kapitoly:

a)

súčet kapitálových požiadaviek obsiahnutých v článku 75 písm. a) až c) smernice 2006/48/ES; a

b)

hodnota stanovená v článku 21 tejto smernice.

3.   Ak sú splnené požiadavky odseku 1, od investičnej spoločnosti kontrolovanej finančnou holdingovou spoločnosťou sa vyžaduje, aby zabezpečila vlastné zdroje na konsolidovanej úrovni, ktoré sú vždy vyššie alebo rovné vyššej z nasledujúcich dvoch hodnôt, počítaných na základe konsolidovanej finančnej pozície finančnej holdingovej spoločnosti a v súlade s oddielom 3 tejto kapitoly:

a)

súčet kapitálových požiadaviek obsiahnutých v článku 75 písm. a) až c) smernice 2006/48/ES; a

b)

hodnota stanovená v článku 21 tejto smernice.

Článok 25

Odchylne od článku 2 ods. 2 môžu príslušné orgány oslobodiť investičné spoločnosti od uplatňovania konsolidovanej kapitálovej požiadavky stanovenej v uvedenom článku za predpokladu, že všetky investičné spoločnosti v skupine patria medzi investičné spoločnosti uvedené v článku 20 ods. 2 a 3 a skupina nezahŕňa úverové inštitúcie.

Ak sú splnené požiadavky prvého odseku, od materskej investičnej spoločnosti v členskom štáte sa vyžaduje, aby zabezpečila vlastné zdroje na konsolidovanej úrovni, ktoré sú vždy vyššie alebo rovné súčtu požiadaviek obsiahnutých v článku 75 písm. a) až c) smernice 2006/48/ES a hodnoty stanovenej v článku 21 tejto smernice, počítanej na základe konsolidovanej finančnej pozície materskej investičnej spoločnosti a v súlade s oddielom 3 tejto kapitoly.

Ak sú splnené požiadavky prvého odseku, od investičnej spoločnosti kontrolovanej finančnou holdingovou spoločnosťou sa vyžaduje, aby zabezpečila vlastné zdroje na konsolidovanej úrovni, ktoré sú vždy vyššie alebo rovné súčtu požiadaviek obsiahnutých v článku 75 písm. a) až c) smernice 2006/48/ES a hodnoty stanovenej v článku 21 tejto smernice, počítanej na základe konsolidovanej finančnej pozície finančnej holdingovej spoločnosti a v súlade s oddielom 3 tejto kapitoly.

Oddiel 3

Výpočet konsolidovaných požiadaviek

Článok 26

1.   Ak nedôjde k upusteniu od uplatňovania požiadaviek podľa článku 22, príslušné orgány môžu na účely výpočtu kapitálových požiadaviek stanovených v prílohách I a V a expozícií voči klientom stanovených v článkoch 28 až 32 a prílohe VI na konsolidovanom základe povoliť, aby sa pozície v obchodnej knihe jednej inštitúcie započítali proti pozíciám v obchodnej knihe inej inštitúcie podľa pravidiel stanovených v článkoch 28 až 32 príloh I, V a VI.

Okrem toho môžu príslušné orgány povoliť, aby sa devízové pozície jednej inštitúcie započítali proti devízovým pozíciám inej inštitúcie v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe III a/alebo prílohe V. Taktiež môžu povoliť, aby sa komoditné pozície jednej inštitúcie započítali proti komoditným pozíciám inej inštitúcie v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe IV a/alebo prílohe V.

2.   Príslušné orgány môžu povoliť započítanie pozícií v obchodnej knihe a devízových a komoditných pozícií podnikov, ktoré majú sídlo v tretích krajinách, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

a)

takýmto podnikom bolo udelené povolenie v tretej krajine a buď spĺňajú vymedzenie pojmu úverovej inštitúcie uvedené v článku 4 ods. 1 smernice 2006/48/ES, alebo sú uznanými investičnými spoločnosťami v tretej krajine,

b)

takéto podniky dodržiavajú na individuálnom základe pravidlá kapitálovej primeranosti, ktoré sú rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v tejto smernici; a

c)

v dotknutých tretích krajinách neexistujú predpisy, ktoré by mohli významne ovplyvniť prevod zdrojov v rámci skupiny.

3.   Príslušné orgány tiež môžu povoliť započítanie podľa odseku 1 medzi inštitúciami v rámci skupiny, ktorej bolo udelené povolenie v príslušnom členskom štáte za predpokladu, že:

a)

existuje vyhovujúce rozdelenie kapitálu v rámci skupiny; a

b)

regulačný, zákonný a zmluvný rámec, v rámci ktorého vykonávajú inštitúcie činnosť, je taký, že zaručuje vzájomnú finančnú podporu v rámci skupiny.

4.   Príslušné orgány môžu tiež povoliť započítanie podľa odseku 1 medzi inštitúciami v rámci skupiny, ktoré spĺňajú podmienky stanovené odsekom 3 a akoukoľvek inštitúciou zahrnutou v tej istej skupine, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte za predpokladu, že takáto inštitúcia je povinná spĺňať kapitálové požiadavky stanovené v článkoch 18, 20 a 28 na individuálnom základe.

Článok 27

1.   Pri výpočte vlastných zdrojov na konsolidovanom základe sa uplatňuje článok 65 smernice 2006/48/ES.

2.   Príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie dohľadu na konsolidovanom základe môžu uznať platnosť konkrétnych vymedzení vlastných zdrojov uplatniteľných na inštitúcie podľa kapitoly IV pri výpočte ich konsolidovaných vlastných zdrojov.

Oddiel 4

Monitorovanie a kontrola veľkej majetkovej angažovanosti

Článok 28

1.   Inštitúcie monitorujú a kontrolujú svoju veľkú majetkovú angažovanosť v súlade s článkami 106 až 118 smernice 2006/48/ES.

2.   Odchylne od odseku 1, tie inštitúcie, ktoré vypočítavajú kapitálové požiadavky na svoje činnosti v obchodnej knihe v súlade s prílohami I a II a, ak je to vhodné, aj s prílohou V tejto smernice, monitorujú a kontrolujú svoju veľkú majetkovú angažovanosť v súlade s článkami 106 až 118 smernice 2006/48/ES, s prihliadnutím na zmeny a doplnenia ustanovené v článkoch 29 až 32 tejto smernice.

3.   Komisia do 31. decembra 2007 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto oddielu spolu s vhodnými návrhmi.

Článok 29

1.   Expozície voči jednotlivým klientom, ktoré vznikajú v obchodnej knihe, sa počítajú sčítaním týchto položiek:

a)

previsu – ak je kladný – dlhých pozícií inštitúcie nad jej krátkymi pozíciami vo všetkých finančných nástrojoch emitovaných príslušným klientom s čistou pozíciou v každom z rôznych nástrojov vypočítanou podľa metód stanovených v prílohe I;

b)

čistej expozície v prípade upísania dlhového alebo akciového nástroja; a

c)

expozícií v dôsledku transakcií, dohôd a zmlúv uvedených v prílohe II s príslušným klientom, pričom takéto expozície sa vypočítajú spôsobom ustanoveným v uvedenej prílohe pre výpočet hodnoty expozície.

Na účely písmena b) sa čistá expozícia vypočíta odpočítaním tých upísaných pozícií, ktoré sú upísané alebo podupísané tretími osobami na základe formálnej dohody a zníži o faktory uvedené v prílohe I bod 41.

Na účely písmena b), až do ďalšej koordinácie, príslušné orgány od inštitúcií vyžadujú, aby vytvorili systémy na monitorovanie a kontrolu svojich expozícií z upisovania medzi časom vzniku záväzku a prvým pracovným dňom z hľadiska povahy rizík, ktorým sú vystavené na príslušnom trhu.

Na účely písmena c) sú články 84 až 89 smernice 2006/48/ES vyňaté z odkazu v prílohe II bod 6 tejto smernice.

2.   Expozície voči skupinám prepojených klientov v obchodnej knihe sa vypočítajú sčítaním expozícií voči jednotlivým klientom v skupine, ako je vypočítané v odseku 1.

Článok 30

1.   Celková expozícia voči jednotlivým klientom alebo skupinám prepojených klientov sa vypočíta sčítaním expozícií, ktoré vznikajú v obchodnej knihe a expozícií, ktoré vznikajú v neobchodnej knihe, pričom sa zohľadnia články 112 až 117 smernice 2006/48/ES.

Na výpočet expozície, ktorá vzniká v neobchodnej knihe, považujú inštitúcie expozíciu vznikajúcu z aktív, ktoré sa odpočítavajú od ich vlastných zdrojov na základe článku 13 ods. 2 druhý pododsek písm. d) za nulovú.

2.   Celkové expozície inštitúcie voči jednotlivým klientom a skupinám prepojených klientov vypočítané podľa odseku 4 sa vykazujú podľa článku 110 smernice 2006/48/ES.

Na rozdiel od repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít nezahŕňa výpočet veľkej majetkovej angažovanosti voči jednotlivým klientom a skupinám prepojených klientov na účely vykazovania uznanie zmiernenia kreditného rizika.

3.   Súčet expozícií voči jednotlivému klientovi alebo skupine prepojených klientov v odseku 1 sa obmedzí podľa článkov 111 až 117 smernice 2006/48/ES.

4.   Príslušné orgány môžu odchylne od odseku 3 povoliť pre aktíva predstavujúce pohľadávky a ostatné expozície voči uznaným investičným spoločnostiam z tretích krajín a uznaným zúčtovacím centrám a burzám vo finančných nástrojoch, aby sa na ne vzťahovalo rovnaké zaobchádzanie, ako bolo určené pre inštitúcie, ustanovené v článku 113 ods. 3 písm. i), článku 115 ods. 2 a článku 116 smernice 2006/48/ES.

Článok 31

Príslušné orgány môžu povoliť prekročenie limitov, ktoré sú stanovené v článkoch 111 až 117 smernice 2006/48/ES, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

expozícia v neobchodnej knihe voči klientovi alebo skupine príslušných klientov neprekračuje limity stanovené v článkoch 111 až 117 smernice 2006/48/ES, pričom takéto limity sú vypočítané s ohľadom na vlastné zdroje, ako sú uvedené v uvedenej smernici tak, že celé prekročenie vzniká v obchodnej knihe;

b)

inštitúcia spĺňa dodatočnú kapitálovú požiadavku na prekročenie s ohľadom na limity stanovené v článku 111 ods. 1 a 2 smernice 2006/48/ES, vypočítanú v súlade s prílohou VI uvedenej smernice;

c)

ak uplynulo 10 dní alebo menej od doby, kedy došlo k prekročeniu, expozícia v obchodnej knihe voči klientovi alebo skupine prepojených klientov nesmie prekročiť 500 % z vlastných zdrojov inštitúcie;

d)

akékoľvek prekročenia, ktoré trvali viac než 10 dní, nesmú v celkovej hodnote prekročiť 600 % z vlastných zdrojov inštitúcie; a

e)

inštitúcie podávajú každé tri mesiace príslušným orgánom správy o všetkých prípadoch, kedy boli počas predchádzajúcich troch mesiacov prekročené limity uvedené v článku 111 ods. 1 a 2 smernice 2006/48/ES.

V súvislosti s písmenom e), v každom prípade, v ktorom boli prekročené limity, sa uvedie výška prekročenia a meno príslušného klienta.

Článok 32

1.   Príslušné orgány vytvoria postupy na zabránenie tomu, aby sa inštitúcie zámerne vyhýbali dodatočným kapitálovým požiadavkám, ktoré by sa na ne inak vzťahovali a ktoré sa týkajú expozícií prekračujúcich limity stanovené v článku 111 ods. 1 a 2 smernice 2006/48/ES, ak tieto expozície trvali viac než 10 dní, prostredníctvom dočasného prevedenia týchto expozícií na inú spoločnosť, či už v rovnakej skupine alebo nie, a/alebo vykonaním umelých transakcií na uzatvorenie expozície počas obdobia 10 dní a vytvorením novej expozície.

Príslušné orgány oznámia tieto postupy Rade a Komisii.

Inštitúcie prevádzkujú systémy, ktoré zabezpečia, aby bol každý prevod s účinkom uvedeným v prvom pododseku ihneď oznámený príslušným orgánom.

2.   Príslušné orgány môžu povoliť inštitúciám, ktoré môžu používať alternatívne určenie vlastných zdrojov podľa článku 13 ods. 2, aby používali toto určenie na účely článku 30 ods. 2, článku 30 ods. 3 a článku 31, ak sa od príslušných inštitúcií vyžaduje, aby splnili všetky povinnosti uvedené v článkoch 110 až 117 smernice 2006/48/ES týkajúce sa expozícií, ktoré vznikajú mimo ich obchodnej knihy s použitím vlastných zdrojov, ako sú vymedzené v uvedenej smernici.

Oddiel 5

Ocenenie pozícií na účely vykazovania

Článok 33

1.   Všetky pozície v obchodnej knihe podliehajú obozretným pravidlám oceňovania ako je bližšie uvedené v prílohe VII časti B. Tieto pravidlá vyžadujú, aby inštitúcie zabezpečili, že hodnota priradená ku každej pozícii v jej obchodnej knihe primerane odráža súčasnú trhovú hodnotu. Priradená hodnota zahŕňa primeraný stupeň istoty s ohľadom na dynamickú povahu pozícií v obchodnej knihe, požiadavky obozretnosti a spôsob fungovania a účel kapitálových požiadaviek vo vzťahu k pozíciám v obchodnej knihe.

2.   Pozície v obchodnej knihe sú preceňované najmenej raz za deň.

3.   V prípade absencie rýchlo dostupných trhových cien smú príslušné orgány upustiť od uplatňovania požiadavky stanovenej odsekmi 1 a 2 a žiadať, aby inštitúcie použili alternatívne metódy oceňovania za predpokladu, že tieto metódy sú dostatočne obozretné a že ich schválili príslušné orgány.

Oddiel 6

Riadenie rizík a hodnotenie kapitálu

Článok 34

Príslušné orgány vyžadujú, aby každá investičná spoločnosť dodržiavala okrem požiadaviek stanovených v článku 13 smernice 2004/39/ES aj požiadavky stanovené v článkoch 22 a 123 smernice 2006/48/ES, pokiaľ ustanovenia o úrovni uplatňovania uvedené v článkoch 68 až 73 uvedenej smernice neustanovujú inak.

Oddiel 7

Požiadavky na vykazovanie

Článok 35

1.   Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti a úverové inštitúcie poskytovali príslušným orgánom svojich domovských členských štátov všetky informácie potrebné na vyhodnotenie ich dodržiavania pravidiel prijatých v súlade s touto smernicou. Členské štáty tiež zabezpečia, aby vnútorné kontrolné mechanizmy a administratívne a účtovné postupy inštitúcií umožňovali kedykoľvek si overiť dodržiavanie týchto pravidiel.

2.   Investičné spoločnosti predkladajú výkazy príslušným orgánom spôsobom, ktorý určia príslušné orgány, a to aspoň raz za mesiac v prípade spoločností, na ktoré sa vzťahuje článok 9, aspoň raz za tri mesiace v prípade spoločností, na ktoré sa vzťahuje článok 5 ods. 1 a aspoň raz za šesť mesiacov v prípade spoločností, na ktoré sa vzťahuje článok 5 ods. 3.

3.   Bez ohľadu na odsek 2, od investičných spoločností, na ktoré sa vzťahujú článok 5 ods. 1 a článok 9, sa vyžaduje, aby poskytovali informácie na konsolidovanom alebo na subkonsolidovanom základe iba raz za šesť mesiacov.

4.   Úverové inštitúcie sú povinné predkladať výkazy spôsobom určeným príslušnými orgánmi tak často, ako sú povinné podávať správy podľa smernice 2006/48/ES.

5.   Príslušné orgány uložia inštitúciám povinnosť, aby im bezodkladne oznámili všetky prípady, keď si ich zmluvné strany nesplnili svoje záväzky vyplývajúce zo zmlúv o spätnej kúpe a spätnom predaji alebo z transakcií požičiavania cenných papierov a komodít a vypožičiavania cenných papierov a komodít.

KAPITOLA VI

Oddiel 1

Príslušné orgány

Článok 36

1.   Členské štáty určia orgány, ktoré budú zodpovedné za plnenie povinností stanovených touto smernicou. Informujú o tom Komisiu spolu s údajmi o akomkoľvek delení povinností.

2.   Príslušné orgány sú orgánmi verejnej správy alebo subjektmi oficiálne uznanými vnútroštátnym právom alebo orgánmi verejnej správy ako súčasť systému dohľadu v príslušnom členskom štáte.

3.   Príslušné orgány majú zaručené všetky právomoci potrebné na vykonávanie svojich úloh, a najmä na vykonávanie dohľadu nad zložením obchodných kníh.

Oddiel 2

Dohľad

Článok 37

1.   Hlava V kapitola 4 smernice 2006/48/ES sa primerane s potrebnými úpravami uplatňuje na dohľad nad investičnými spoločnosťami v súlade s týmto:

a)

odkazy na článok 6 smernice 2006/48/ES sa považujú za odkazy na článok 5 smernice 2004/39/ES;

b)

odkazy na články 22 a 123 smernice 2006/48/ES sa považujú za odkazy na článok 34 tejto smernice; a

c)

odkazy na články 44 až 52 smernice 2006/48/ES sa považujú za odkazy na články 54 a 58 smernice 2004/39/ES.

Ak je dcérskou spoločnosťou materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ úverová inštitúcia a investičná spoločnosť, hlava V kapitola 4 smernice 2006/48/ES sa uplatní na dohľad nad inštitúciami tak, ako keby bol odkaz na úverové inštitúcie odkazom na inštitúcie.

2.   Článok 129 ods. 2 smernice 2006/48/ES sa tiež uplatňujú na uznanie interných modelov inštitúcií v zmysle prílohy V k tejto smernici, ak žiadosť predloží materská úverová inštitúcia v EÚ a jej dcérske spoločnosti alebo materská investičná spoločnosťv EÚ a jej dcérske spoločnosti alebo spoločne dcérske spoločnosti materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ.

Lehota na uznanie uvedená v prvom pododseku je šesť mesiacov.

Článok 38

1.   Príslušné orgány členských štátov úzko spolupracujú pri vykonávaní svojich povinností stanovených v tejto smernici, najmä ak sa investičné služby poskytujú na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa alebo prostredníctvom založenia pobočiek.

Príslušné orgány si na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré by mohli uľahčiť dohľad nad kapitálovou primeranosťou inštitúcií, najmä na overenie toho, ako spĺňajú pravidlá uvedené v tejto smernici.

2.   Akákoľvek výmena informácií medzi príslušnými orgánmi ustanovená v tejto smernici podlieha tejto povinnosti mlčanlivosti:

a)

pre investičné spoločnosti tej, ktorá je stanovená v článkoch 54 a 58 smernice 2004/39/ES; a

b)

pre úverové inštitúcie tej, ktorá je stanovená v článkoch 44 až 52 smernice 2006/48/ES.

KAPITOLA VII

Zverejňovanie

Článok 39

Požiadavky stanovené v hlave V kapitola 5 smernice 2006/48/ES sa uplatňujú na investičné spoločnosti.

KAPITOLA VIII

Oddiel 1

Článok 40

Na účely výpočtu minimálnych kapitálových požiadaviek pre riziko zmluvnej strany podľa tejto smernice a pre výpočet minimálnych kapitálových požiadaviek pre kreditné riziko podľa smernice 2006/48/ES a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prílohy III časti 2 bodu 6 uvedenej smernice, s expozíciami voči uznaným investičným spoločnostiam tretej krajiny a s expozíciami voči uznaným zúčtovacím centrám a burzám, sa zaobchádza ako s expozíciami voči inštitúciám.

Oddiel 2

Vykonávacie právomoci

Článok 41

1.   Komisia rozhodne o akýchkoľvek technických úpravách v nasledujúcich oblastiach v súlade s postupom uvedeným v článku 42 ods. 2:

a)

objasnenie vymedzení pojmov v článku 3, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie tejto smernice;

b)

objasnenie vymedzení pojmov v článku 3, aby sa zohľadnil vývoj na finančných trhoch;

c)

úprava výšky počiatočného imania stanoveného v článkoch 5 až 9 a hodnoty uvedenej v článku 18 ods. 2, aby sa zohľadnil vývoj v hospodárskej a peňažnej oblasti;

d)

úprava kategórií investičných spoločností v článku 20 ods. 2 a 3, aby sa zohľadnil vývoj na finančných trhoch;

e)

objasnenie požiadavky stanovenej v článku 21, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie tejto smernice;

f)

zjednotenie terminológie a formy vymedzení pojmov v súlade s následnými aktmi týkajúcimi sa inštitúcií a súvisiacich záležitostí;

g)

úprava technických ustanovení v prílohách I až VII v dôsledku vývoja na finančných trhoch, merania rizika, účtovných noriem alebo požiadaviek, ktoré zohľadňujú právne predpisy Spoločenstva alebo s ohľadom na konvergenciu postupov dohľadu; alebo

h)

technické úpravy zohľadňujúce výsledok preskúmania uvedeného v článku 65 ods. 3 smernice 2004/39/ES.

2.   Žiadne z prijatých vykonávacích opatrení nesmie zmeniť podstatné ustanovenia tejto smernice.

Článok 42

1.   Komisii pomáha Európsky výbor pre bankovníctvo zriadený rozhodnutím Komisie 2004/10/ES z 5. novembra 2003 (12) (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa postup ustanovený v článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 7 ods. 3 a článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté už prijaté vykonávacie opatrenia, po uplynutí lehoty 2 rokov od prijatia tejto smernice a najneskôr do 1. apríla 2008, sa pozastavuje uplatňovanie jej ustanovení vyžadujúcich prijatie technických pravidiel, zmien a doplnení a rozhodnutí v súlade s odsekom 2. Konajúc na návrh Komisie, môžu Európsky parlament a Rada v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy obnoviť účinnosť príslušných ustanovení a na tento účel ich preskúmajú pred uplynutím lehoty alebo do dátumu, ktoré sú uvedené v tomto odseku, a to podľa toho, ktoré nastane skôr.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Oddiel 3

Prechodné ustanovenia

Článok 43

Článok 152 ods. 1 až 7 smernice 2006/48/ES sa uplatňuje v súlade s článkom 2 a kapitolou V oddielmi 2 a 3 tejto smernice na investičné spoločnosti, ktoré počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií na účely prílohy II tejto smernice v súlade s článkami 84 až 89 smernice 2006/48/ES alebo používajú pokročilý prístup merania podľa článku 105 uvedenej smernice na výpočet svojich kapitálových požiadaviek pre operačné riziko.

Článok 44

Do 31. decembra 2012 môžu členské štáty uplatňovať na obchodnú líniu „obchodovanie na finančných trhoch“ percentuálnu hodnotu 15 % pre investičné spoločnosti, ktorých príslušný ukazovateľ pre obchodnú líniu „obchodovanie na finančných trhoch“ predstavuje najmenej 50 % zo súčtu príslušných ukazovateľov pre všetky ich obchodné línie, vypočítaných v súlade s článkom 20 tejto smernice a prílohou X časť 2 body 1 až 4 smernice 2006/48/ES.

Článok 45

1.   Príslušné orgány môžu investičným spoločnostiam povoliť prekročenie limitov týkajúcich sa veľkej majetkovej angažovanosti stanovených v článku 111 smernice 2006/48/ES. Investičné spoločnosti nemusia do svojich výpočtov kapitálových požiadaviek prekračujúcich takéto limity zohľadniť akékoľvek prekročenia stanovené v článku 75 písm. b) uvedenej smernice. Možnosť prijať takéto rozhodnutie trvá do31. decembra 2010 alebo do dňa nadobudnutia účinnosti zmien v dôsledku zaobchádzania s veľkou majetkovou angažovanosťou v súlade s článkom 119 smernice 2006/48/ES, a to podľa toho, ktorá z uvedených možností nastane skôr. Aby toto rozhodnutie mohlo byť zrealizované, musia byť splnené tieto podmienky:

a)

investičná spoločnosť poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti týkajúce sa finančných nástrojov uvedených v prílohe I oddiel C body 5, 6, 7, 9 a 10 smernice 2004/39/ES;

b)

investičná spoločnosť neposkytuje takéto investičné služby alebo nevykonáva takéto investičné činnosti pre alebo v mene retailových klientov;

c)

nedodržanie limitov uvedených v úvodnej časti tohto odseku vzniká v súvislosti s expozíciami vyplývajúcimi zo zmlúv, ktoré sú finančnými nástrojmi uvedenými v písm. a), a týkajú sa komodít alebo podkladových nástrojov v zmysle prílohy I oddiel C bod 10 smernice 2004/39/ES (MiFID) a vypočítajú sa v súlade s prílohami III a IV smernice 2006/48/ES, alebo v súvislosti s expozíciami vyplývajúcimi zo zmlúv, ktoré sa týkajú dodávok komodít alebo emisných kvót; a

d)

investičná spoločnosť má zdokumentovanú stratégiu riadenia a predovšetkým kontroly a obmedzenia rizík, ktoré vyplývajú z koncentrácie expozícií. Investičná spoločnosť bezodkladne informuje príslušné orgány o tejto stratégii a o všetkých významných zmenách týkajúcich sa tejto stratégie. Investičná spoločnosť prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť priebežné monitorovanie kreditnej kvality dlžníkov, podľa ich vplyvu na riziko koncentrácie. Investičná spoločnosť musí byť na základe týchto opatrení schopná primerane a dostatočne rýchlo reagovať na akékoľvek zhoršenie kreditnej kvality.

2.   Ak investičná spoločnosť prekročí vnútorné limity stanovené v súlade so stratégiou uvedenou v odseku 1 písm. d), bezodkladne oznámi príslušnému orgánu rozsah a povahu tohto prekročenia a zmluvnú stranu.

Článok 46

Odchylne od článku 20 ods. 1 sa môžu príslušné orgány do 31. decembra 2011 podľa okolností jednotlivého prípadu rozhodnúť neuplatňovať kapitálové požiadavky vyplývajúce z článku 75 písm. d) smernice 2006/48/ES so zreteľom na investičné spoločnosti, na ktoré sa nevzťahuje článok 20 ods. 2 a 3, ktorých celkové pozície v obchodnej knihe nikdy nepresiahnu 50 miliónov EUR, a ktorých priemerný počet relevantných zamestnancov v priebehu finančného roka neprekročí 100.

Namiesto toho je kapitálová požiadavka pre tieto investičné spoločnosti minimálne nižšia ako:

a)

kapitálové požiadavky vyplývajúce z článku 75 písm. d) smernice 2006/48/ES; a

b)

12/88 z vyššej z nasledujúcich hodnôt:

(i)

súčet kapitálových požiadaviek obsiahnutých v článku 75 písm. a) až c) smernice 2006/48/ES; a

(ii)

hodnota stanovená v článku 21 tejto smernice, bez ohľadu na článok 20 ods. 5.

Ak sa uplatňuje písmeno b), uplatní sa dodatočné zvýšenie minimálne raz ročne.

Uplatnenie tejto odchýlky nevedie k zníženiu celkovej úrovne kapitálových požiadaviek pre investičnú spoločnosť v porovnaní s požiadavkami k 31. decembru 2006, pokiaľ takéto zníženie nie je odôvodnené obozretným spôsobom znížením objemu obchodovania investičnej spoločnosti.

Článok 47

Do 31. decembra 2009 alebo akéhokoľvek skoršieho dátumu stanoveného príslušnými orgánmi na základe okolností jednotlivého prípadu môžu inštitúcie, ktorým bol uznaný model špecifického rizika pred 1. januárom 2007 v súlade s prílohou V bodom 1, v prípade tohto uznania uplatňovať prílohu V body 4 a 8 smernice 93/6/EHS v znení týchto bodov platnom pred 1. januárom 2007.

Článok 48

1.   Ustanovenia týkajúce sa kapitálových požiadaviek, ako je ustanovené v tejto smernici a v smernici 2006/48/ES, sa neuplatňujú na investičné spoločnosti, ktorých hlavná obchodná činnosť spočíva výlučne v poskytovaní investičných služieb alebo vykonávaní investičných činností vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v prílohe I oddiel C body 5, 6, 7, 9 a 10 smernice 2004/39/ES a na ktoré sa k 31. decembru 2006 nevzťahovala smernica 93/22/EHS (13). Táto výnimka platí do 31. decembra 2010 alebo do dátumu nadobudnutia účinnosti akýchkoľvek zmien v súlade s odsekmi 2 a 3, podľa toho, čo nastane skôr.

2.   V rámci preskúmania požadovaného v článku 65 ods. 3 smernice 2004/39/ES Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade, na základe verejnej konzultácie a s ohľadom na rokovania s príslušnými orgánmi, správu o:

a)

vhodnom systéme dohľadu nad obozretným podnikaním nad investičnými spoločnosťami, ktorých hlavná obchodná činnosť spočíva výlučne v poskytovaní investičných služieb alebo vykonávaní investičných činností vo vzťahu ku komoditným derivátom alebo zmluvám o derivátoch, uvedeným v prílohe I oddiel C body 5, 6, 7, 9 a 10 smernice 2004/39/ES; a

b)

potrebe zmeny a doplnenia smernice 2004/39/ES s cieľom vytvoriť ďalšiu kategóriu investičnej spoločnosti, ktorej hlavná obchodná činnosť spočíva výlučne v poskytovaní investičných služieb alebo vykonávaní investičných činností vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v prílohe I oddiel C body 5, 6, 7, 9 a 10 smernice 2004/39/ES s ohľadom na dodávky energie (vrátane elektrickej energie, uhlia, plynu a ropy).

3.   Na základe správy uvedenej v odseku 2 môže Komisia predložiť návrhy zmien a doplnení tejto smernice a smernice 2006/48/ES.

Oddiel 4

Záverečné ustanovenia

Článok 49

1.   Do 31. decembra 2006 členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s článkami 2, 3, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 50 a prílohami I, II, III, V, VII. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatnia od 1. januára 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Rovnako uvedú, že odkazy v existujúcich zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach k smerniciam, ktoré boli touto smernicou zrušené, sa považujú za odkazy na túto smernicu.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 50

1.   Článok 152 ods. 8 až 14 smernice 2006/48/ES sa primerane s potrebnými úpravami uplatňuje na účely tejto smernice s prihliadnutím na nasledujúce ustanovenia, ktoré sa uplatňujú v prípade využitia možnosti rozhodnutia uvedenej v článku 152 ods. 8 smernice 2006/48/ES:

a)

odkazy v prílohe II bod 7 tejto smernice na smernicu 2006/48/ES sa považujú za odkazy na smernicu 2000/12/ES, keďže uvedená smernica existovala pred 1. januárom 2007; a

b)

uplatňuje sa príloha II bod 4 tejto smernice, keďže existovala pred 1. januárom 2007.

2.   Článok 157 ods. 3 smernice 2006/48/ES sa primerane s potrebnými úpravami uplatňuje na účely článkov 18 a 20 tejto smernice.

Článok 51

Do 1. januára 2011 Komisia preskúma uplatňovanie tejto smernice a vyhotoví o tom správu, ktorú predloží Európskemu parlamentu a Rade spolu so všetkými potrebnými návrhmi na zmenu a doplnenie.

Článok 52

Smernica 93/6/EHS zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe VIII časť A sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa termínov na transpozíciu smerníc stanovených v prílohe VIII časť B do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a mali by znieť v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IX.

Článok 53

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 54

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 14 júna 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 234, 22.9.2005, s. 8.

(2)  Ú. v. EÚ C 52, 2.3.2005, s. 37.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 28. septembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. júna 2006.

(4)  Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).

(5)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Pozri s. 1 tohto úradného vestníka.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Ú. v. ES C 284 E, 21.11.2002, s. 115.

(9)  Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/1/ES.

(10)  Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3.

(11)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES (Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 16).

(12)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 36.

(13)  Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov (Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/87/ES.


PRÍLOHA I

VÝPOČET KAPITÁLOVÝCH POŽIADAVIEK PRE POZIČNÉ RIZIKO

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Vzájomné započítavanie

1.

Prevaha dlhých (krátkych) pozícií inštitúcie nad jej krátkymi (dlhými) pozíciami v tých istých akciových, dlhových a konvertibilných emisiách a identických finančných futures, opciách, warrantoch a krytých warrantoch sú jej čistou pozíciou v každom z týchto rozdielnych nástrojov. Pri vypočítavaní čistej pozície príslušné orgány dovolia, aby sa s pozíciami v derivátových nástrojoch zaobchádzalo, ako je uvedené v bodoch 4 až 7, ako s pozíciami v podkladovom (alebo fiktívnom) cennom papieri alebo cenných papieroch. Vlastníctvo vlastných dlhových nástrojov inštitúcií sa v zmysle bodu 14 pri výpočte špecifického rizika neberie do úvahy.

2.

Medzi konvertibilnou a kompenzačnou pozíciou v podkladovom nástroji nie je dovolené vzájomné započítavanie, pokiaľ príslušné orgány nezavedú prístup, pri ktorom sa pravdepodobnosť, že sa určitý konvertibilný cenný papier zamení, vezme do úvahy, alebo majú kapitálovú požiadavku na pokrytie akejkoľvek straty, ktorú konverzia môže vyvolať.

3.

Všetky čisté pozície bez ohľadu na ich znamienka musia byť denne prepočítané na menu vykazovania inštitúcie pri prevládajúcom spotovom výmennom kurze pred ich agregáciou.

Jednotlivé nástroje

4.

S úrokovými futures, dohodami o forwardových úrokových mierach (FRAs) a termínovými záväzkami kúpiť alebo predať dlhové nástroje sa zaobchádza ako s kombináciami dlhých a krátkych pozícií. S dlhými pozíciami úrokových futures sa teda zaobchádza ako s kombináciou vypožičania si so splatnosťou v termíne dodania futures a držania aktív s dátumom splatnosti rovným dátumu splatnosti podkladového nástroja alebo podkladovej nominálnej pozície pre príslušný futures. Podobne s predanou FRA sa zaobchádza ako s dlhou pozíciou s dátumom splatnosti rovným dátumu vysporiadania plus zmluvné obdobie, a s krátkou pozíciou so splatnosťou rovnou dátumu vysporiadania. Vypožičanie aj držanie aktív musí byť zahrnuté v prvej kategórii stanovenej v tabuľke 1 bodu 14, aby sa vypočítala kapitálová požiadavka voči špecifickému riziku pre úrokové futures a FRA. S termínovým záväzkom kúpiť dlhový nástroj sa zaobchádza ako s kombináciu vypožičania so splatnosťou termínu dodania a dlhej (spotovej) pozície v samotnom dlhovom nástroji. Vypožičanie sa zahrnie do prvej kategórie stanovenej v tabuľke 1 bodu 14 na účely špecifického rizika, a dlhový nástroj do ktoréhokoľvek vhodného stĺpca v tej istej tabuľke.

Príslušné orgány môžu povoliť, aby sa kapitálová požiadavka pre futures uskutočnený na burze rovnala marži, ktorú vyžaduje burza, ak sú úplne presvedčené o tom, že zabezpečuje presné meranie rizika súvisiaceho s futures a že sa rovná minimálne kapitálovej požiadavke pre futures, ktorá by bola získaná výpočtom urobeným za použitia metódy uvedenej v tejto prílohe alebo uplatnením metódy interných modelov opísanej v prílohe V. Príslušné orgány môžu povoliť taktiež kapitálovú požiadavku pre zmluvu na OTC deriváty takého typu, ktorý je uvedený v tomto bode, zúčtovaný zúčtovacím centrom, pričom uznajú, že sa táto požiadavka môže rovnať marži požadovanej zúčtovacím centrom, ak sú úplne presvedčené o tom, že zabezpečuje presné meranie rizika súvisiaceho so zmluvou na deriváty a že sa rovná minimálne kapitálovej požiadavke pre príslušnú zmluvu, ktorá by bola získaná výpočtom urobeným za použitia metódy uvedenej v tejto prílohe alebo uplatnením metódy interných modelov, ktorá je opísaná v prílohe V.

Na účely tohto bodu je dlhou pozíciou pozícia, v ktorej inštitúcia zjednala úrok, ktorý bude dostávať v nejaký čas v budúcnosti, a krátkou pozíciou je pozícia, v ktorej inštitúcia zjednala úrok, ktorý bude platiť v nejakom čase v budúcnosti.

5.

S opciami na úroky, dlhové nástroje, akcie, akciové indexy, finančné futures, swapy a cudzie meny sa zaobchádza ako s pozíciami v hodnote rovnej čiastke podkladového nástroja, ku ktorému sa opcia vzťahuje, vynásobenej svojím delta faktorom na účely tejto prílohy. Uvedené pozície je prípadne možné započítať voči akýmkoľvek kompenzačným pozíciám v identických podkladových cenných papieroch alebo derivátoch. Použitý delta faktor je delta faktorom príslušného burzového trhu, ktorý je vypočítaný príslušnými orgánmi, alebo ak nie je k dispozícii alebo v prípade OTC opcií, delta faktor vypočítaný samotnou inštitúciou s podmienkou, že príslušné orgány sú uistené, že model použitý inštitúciou je odôvodnený.

Príslušné orgány však môžu tiež nariadiť, aby inštitúcie vypočítali svoje delta faktory pomocou metodiky špecifikovanej príslušnými orgánmi.

Ostatné riziká spojené s opciami, okrem rizika delta, sa zabezpečia. Príslušné orgány môžu povoliť, aby sa kapitálová požiadavka pre upísanú opciu obchodovanú na burze rovnala marži, ktorú vyžaduje burza, ak sú úplne presvedčené o tom, že zabezpečuje presné meranie rizika súvisiaceho s opciou a že sa rovná minimálne kapitálovej požiadavke pre opciu, ktorá by bola získaná výpočtom urobeným za použitia metódy uvedenej v zvyšnej časti tejto prílohy alebo uplatnením metódy interných modelov, ktorá je opísaná v prílohe V. Príslušné orgány môžu taktiež povoliť kapitálovú požiadavku pre OTC opciu zúčtovanú zúčtovacím centrom, pričom uznajú, že sa táto požiadavka môže rovnať marži požadovanej zúčtovacím centrom, ak sú úplne presvedčené o tom, že zabezpečuje presné meranie rizika súvisiaceho s opciou a že sa rovná minimálne kapitálovej požiadavke pre OTC opciu, ktorá by bola získaná výpočtom urobeným za použitia metódy uvedenej v zvyšnej časti tejto prílohy alebo uplatnením metódy interných modelov, ktorá je opísaná v prílohe V. Okrem toho môžu povoliť, aby bola požiadavka na kúpne opcie obchodované na burze alebo na OTC opcie rovnaká ako požiadavka na jej podkladový nástroj pod podmienkou, že výsledná požiadavka neprevyšuje trhovú hodnotu opcie. Požiadavka na upísanú OTC opciu sa stanoví vo vzťahu k jej podkladovému nástroju.

6.

S warrantmi vzťahujúcimi sa na dlhové nástroje a akcie sa zaobchádza rovnako ako s opciami uvedenými v bode 5.

7.

So swapmi sa na účely úrokového rizika zaobchádza rovnako, ako s nástrojmi súvahy. S úrokovým swapom, pri ktorom inštitúcia dostane pohyblivú úrokovú sadzbu a platí pevnú úrokovú sadzbu, sa preto zaobchádza ako s ekvivalentom dlhej pozície v nástroji s pohyblivou úrokovou sadzbou so splatnosťou ekvivalentnou obdobiu až do najbližšieho stanovenia úroku, a krátkej pozície v nástroji s pevnou úrokovou sadzbou s takou istou splatnosťou ako samotný swap.

A.   ZAOBCHÁDZANIE S PREDAJCOM ZABEZPEČENIA

8.

Pri výpočte kapitálovej požiadavky pre trhové riziko strany, ktorá je vystavená kreditnému riziku („predajca zabezpečenia“), sa musí použiť nominálna hodnota zo zmluvy o kreditnom deriváte, pokiaľ nie je uvedené inak. Na účel vypočítania požiadavky na špecifické riziko, okrem prípadu swapu na celkový výnos, sa namiesto splatnosti záväzku uplatní splatnosť zmluvy o kreditnom deriváte. Pozície sa stanovujú takto:

(i)

swap na celkový výnos vytvorí dlhú pozíciu pre všeobecné trhové riziko referenčného záväzku a krátku pozíciu pre všeobecné trhové riziko štátneho dlhopisu, so splatnosťou ekvivalentnou obdobiu až do nasledujúceho stanovenia úroku, a ktorému sa podľa prílohy VI smernice 2006/48/ES priradí riziková váha 0 %. Rovnako vytvorí dlhú pozíciu pre špecifické riziko referenčného záväzku;

(ii)

swap na kreditné zlyhanie netvorí pozíciu pre všeobecné trhové riziko. Na účely špecifického rizika musí inštitúcia zaznamenať syntetickú dlhú pozíciu v záväzku referenčného subjektu, okrem prípadu, keď derivát má externý rating a spĺňa podmienky kvalifikovanej dlhovej položky, kedy sa zaznamená dlhá derivátová pozícia. Ak sú platby prémie alebo úroku produktu splatné, tieto peňažné toky musia predstavovať fiktívne pozície štátnych dlhopisov;

(iii)

dlhový nástroj viazaný na kredit jedného subjektu vytvára dlhú pozíciu pre všeobecné trhové riziko samotného dlhového nástroja, ako úrokový produkt. Na účel špecifického rizika sa v záväzku referenčného subjektu tvorí syntetická dlhá pozícia. Dodatočná dlhá pozícia sa tvorí u emitenta dlhového nástroja. V prípade, v ktorom dlhový nástroj viazaný na kredit má externý rating a spĺňa podmienky kvalifikovaných dlhových položiek, musí sa zaznamenať len jedna dlhá pozícia so špecifickým rizikom dlhového nástroja;

(iv)

navyše k dlhej pozícii špecifického rizika eminenta dlhového nástroja, dlhový nástroj viazaný na kredit viacerých subjektov poskytujúci pomerné zabezpečenie vytvára pozíciu v každom referenčnom subjekte s celkovou nominálnou hodnotou zmluvy priradenou pozíciám podľa pomeru celkovej nominálnej hodnoty, ktorú predstavuje každá expozícia voči referenčnému subjektu. Ak môže byť vybratý viac než jeden záväzok referenčného subjektu, špecifické riziko je určené záväzkom s najvyššou rizikovou váhou;

V prípade, v ktorom má dlhový nástroj viazaný na kredit viacerých subjektov externý rating a spĺňa podmienky kvalifikovanej dlhovej položky, musí sa zaznamenať len jedna dlhá pozícia so špecifickým rizikom dlhového nástroja; a

(v)

kreditný derivát pre prvé zlyhanie aktív vytvára pozíciu pre nominálnu hodnotu záväzku každého referenčného subjektu. Ak je výška maximálnej platby v prípade kreditnej udalosti nižšia než kapitálová požiadavka podľa postupu uvedeného v prvej vete tohto bodu, maximálna hodnota platby sa môže považovať za kapitálovú požiadavku na špecifické riziko;

Kreditný derivát pre druhé zlyhanie aktív vytvára pozíciu pre nominálnu hodnotu záväzku každého referenčného subjektu okrem jedného (toho s najnižšou kapitálovou požiadavkou na špecifické riziko). Ak je výška maximálnej platby v prípade kreditnej udalosti nižšia než kapitálová požiadavka podľa postupu uvedeného v prvej vete tohto bodu, táto hodnota sa môže považovať za kapitálovú požiadavku na špecifické riziko.

Ak má derivát pre prvé alebo druhé zlyhanie aktív externý rating a spĺňa podmienky kvalifikovanej dlhovej položky, predajca zabezpečenia potrebuje vypočítať len jednu požiadavku na špecifické riziko zohľadňujúcu rating derivátu.

B.   ZAOBCHÁDZANIE S KUPUJÚCIM ZABEZPEČENIA

Pre stranu, ktorá presúva kreditné riziko („kupujúci zabezpečenia“), sa pozície určujú ako zrkadlový obraz predávajúceho zabezpečenia, s výnimkou dlhového nástroja viazaného na kredit (ktorý nevytvorí žiadnu krátku pozíciu u emitenta). Ak v danom momente existuje nákupná opcia skombinovaná s klauzulou o raste, tento moment sa považuje za splatnosť zabezpečenia. V prípade kreditných derivátov pre n-té zlyhanie môžu kupujúci zabezpečenia kompenzovať špecifické riziko pre n-1 podkladových nástrojov (t. j. n-1 aktív s najnižšou požiadavkou na špecifické riziko).

9.

Inštitúcie, ktoré neustále oceňujú trhovými cenami a riadia úrokové riziko derivátových nástrojov uvedených v bodoch 4 až 7 na báze diskontovaných peňažných tokov, smú použiť modely citlivosti na výpočet pozícií uvedených v daných bodoch a smú ich použiť na akýkoľvek dlhopis, ktorý je amortizovaný počas svojej zostatkovej životnosti, a nie prostredníctvom jednej splátky istiny. Model a jeho použitie zo strany inštitúcie musia byť schválené príslušnými orgánmi. Tieto modely by mali produkovať pozície, ktoré majú rovnakú citlivosť na zmeny úrokovej sadzby ako majú podkladové peňažné toky. Táto citlivosť musí byť odhadnutá vzhľadom na nezávislé pohyby vo vzorkových sadzbách naprieč výnosovou krivkou, s aspoň jedným bodom citlivosti v každom z pásiem splatnosti uvedených v bode 20 tabuľka 2. Pozície sa zahrnú do výpočtu kapitálových požiadaviek podľa ustanovení stanovených v bodoch 17 až 32.

10.

Inštitúcie, ktoré nepoužívajú modely podľa bodu 9, smú so schválením príslušných orgánov pokladať za plne kompenzované akékoľvek pozície derivátových nástrojov, na ktoré sa vzťahujú body 4 až 7, a ktoré spĺňajú aspoň tieto podmienky:

a)

pozície majú rovnakú hodnotu a sú denominované v rovnakej mene;

b)

referenčná sadzba (pre pozície pohyblivej sadzby) alebo kupón (pre pozície pevnej sadzby) sa tesne kryjú; a

c)

ďalší dátum stanovenia úroku, alebo v prípade fixných kupónových pozícií zostatková splatnosť zodpovedá týmto limitom:

(i)

menej ako jeden mesiac od daného dňa: ten istý deň; a

(ii)

medzi jedným mesiacom a jedným rokom od daného dňa: do siedmych dní; a

(iii)

viac ako jeden rok od daného dňa: do tridsiatich dní.

11.

Strana prevádzajúca cenné papiere alebo zaručené práva, ktoré sa týkajú vlastníckych práv k cenným papierom pri zmluve o spätnej kúpe a požičiavateľ cenných papierov pri požičiavaní cenných papierov zahrnie tieto cenné papiere do výpočtu kapitálovej požiadavky podľa tejto prílohy za predpokladu, že takéto cenné papiere spĺňajú kritériá stanovené v článku 11.

Špecifické a všeobecné riziko

12.

Pozičné riziko na obchodované dlhové nástroje alebo akciu (alebo dlh alebo akciový derivát) sa rozdelí na dve zložky, aby sa vypočítal voči nemu požadovaný kapitál. Prvá zložka je zložka špecifického rizika – toto je riziko zmeny ceny v príslušnom nástroji v dôsledku skutočností týkajúcich sa jeho emitenta, alebo v prípade derivátu, emitenta podkladového nástroja. Druhá zložka pokrýva všeobecné riziko – riziko zmeny ceny nástroja v dôsledku (v prípade obchodovaného dlhového nástroja alebo dlhového derivátu) zmeny úrovne úrokových sadzieb alebo (v prípade akcie alebo akciového derivátu) širokého pohybu akciového trhu bez vzťahu k akýmkoľvek špecifickým atribútom jednotlivých cenných papierov.

OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE

13.

Čisté pozície sa klasifikujú podľa meny, v ktorej sú denominované, a vypočíta sa kapitálová požiadavka na všeobecné a špecifické riziko pre každú jednotlivú menu oddelene.

Špecifické riziko

14.

Inštitúcia priradí svoje čisté pozície v obchodnej knihe vypočítané v súlade s bodom 1 k príslušným kategóriám v tabuľke 1 podľa ich emitenta/dlžníka, externého alebo interného ratingu a zostatkovej splatnosti a následne ich vynásobí váhami uvedenými v danej tabuľke. Sčíta svoje vážené pozície (bez ohľadu na to, či sú dlhé alebo krátke), aby vypočítala svoju kapitálovú požiadavku voči špecifickému riziku.

Tabuľka 1

Kategórie

Kapitálová požiadavka na špecifické riziko

Dlhové cenné papiere emitované alebo zaručené ústrednými vládami štátov, emitované centrálnymi bankami, medzinárodnými organizáciami, multilaterálnymi rozvojovými bankami alebo regionálnymi vládami či miestnymi orgánmi členských štátov, ktoré by sa zaradili do 1. stupňa kreditnej kvality, alebo ktorým by sa na základe pravidiel pre rizikové váhy expozícií podľa článkov 78 až 83 smernice 2006/48/ES priradila riziková váha 0 %.

0 %

Dlhové cenné papiere emitované alebo zaručené ústrednými vládami štátov, emitované centrálnymi bankami, medzinárodnými organizáciami, multilaterálnymi rozvojovými bankami alebo regionálnymi vládami či miestnymi orgánmi členských štátov, ktoré by sa zaradili do 2. alebo 3. stupňa kreditnej kvality na základe pravidiel pre rizikové váhy expozícií podľa článkov 78 až 83 smernice 2006/48/ES, a dlhové cenné papiere emitované alebo zaručené inštitúciami, ktoré by sa zaradili do 1. alebo 2. stupňa kreditnej kvality na základe pravidiel pre rizikové váhy expozícií podľa článkov 78 až 83 smernice 2006/48/ES, a dlhové cenné papiere emitované alebo zaručené inštitúciami, ktoré by sa zaradili do 3. stupňa kreditnej kvality na základe pravidiel pre rizikové váhy expozícií podľa prílohy VI časť 1 bod 28 smernice 2006/48/ES, a dlhové cenné papiere emitované alebo zaručené podnikateľskými subjektmi, ktoré by sa zaradili do 1. alebo 2. stupňa kreditnej kvality na základe pravidiel pre rizikové váhy expozícií podľa článkov 78 až 83 smernice 2006/48/ES

Ostatné kvalifikované položky vymedzené v bode 15.

0,25 % (zostatkové obdobie do konečnej splatnosti šesť mesiacov alebo menej)

1,00 % (zostatkové obdobie do konečnej splatnosti viac ako šesť mesiacov a menej než 24 mesiacov, vrátane)

1,60 % (zostatkové obdobie do konečnej splatnosti prevyšujúce 24 mesiacov)

Dlhové cenné papiere emitované alebo zaručené ústrednými vládami štátov, emitované centrálnymi bankami, medzinárodnými organizáciami, multilaterálnymi rozvojovými bankami alebo regionálnymi vládami či miestnymi orgánmi členských štátov či inštitúciami, ktoré by sa zaradili do 4. alebo 5. stupňa kreditnej kvality na základe pravidiel pre rizikové váhy expozícií podľa článkov 78 až 83 smernice 2006/48/ES, a dlhové cenné papiere emitované alebo zaručené inštitúciami, ktoré by sa zaradili do 3. stupňa kreditnej kvality na základe pravidiel pre rizikové váhy expozícií podľa prílohy VI časť 1 bod 26 smernice 2006/48/ES, a dlhové cenné papiere emitované alebo zaručené podnikateľskými subjektmi, ktoré by sa zaradili do 3. alebo 4. stupňa kreditnej kvality na základe pravidiel pre rizikové váhy expozícií podľa článkov 78 až 83 smernice 2006/48/ES.

Expozície, pre ktoré nie je k dispozícii rating nominovanej ratingovej agentúry.

8,00 %

Dlhové cenné papiere emitované alebo zaručené ústrednými vládami štátov, emitované centrálnymi bankami, medzinárodnými organizáciami, multilaterálnymi rozvojovými bankami alebo regionálnymi vládami či miestnymi orgánmi členských štátov či inštitúciami, ktoré by sa zaradili do 6. stupňa kreditnej kvality na základe pravidiel pre rizikové váhy expozícií podľa článkov 78 až 83 smernice 2006/48/ES, a dlhové cenné papiere emitované alebo zaručené podnikateľskými subjektmi, ktoré by sa zaradili do 5. alebo 6. stupňa kreditnej kvality na základe pravidiel pre rizikové váhy expozícií podľa článkov 78 až 83 smernice 2006/48/ES.

12,00 %

Pre inštitúcie, ktoré uplatňujú pravidlá pre rizikové váhy expozícií podľa článkov 84 až 89 smernice 2006/48/ES, aby sa kvalifikovali pre stupeň kreditnej kvality, má dlžník expozície interný rating s pravdepodobnosťou zlyhania (PD) rovnou alebo nižšou ako je tá, ktorá je spojená s príslušným stupňom kreditnej kvality na základe pravidiel pre rizikové váhy expozícií voči podnikateľským subjektom podľa článkov 78 až 83 uvedenej smernice.Na nástroje emitované nekvalifikovanými emitentmi sa bude vzťahovať kapitálová požiadavka na špecifické riziko vo výške 8 % alebo 12 % podľa tabuľky 1. Príslušné orgány môžu od inštitúcií požadovať, aby uplatňovali na tieto nástroje vyššiu požiadavku na špecifické riziko, a/alebo neumožniť započítanie na účely určenia miery všeobecného trhového rizika medzi tieto nástroje a akékoľvek iné dlhové nástroje.

Na sekuritizačné expozície, ktoré by boli predmetom odpočítania podľa zaobchádzania stanoveného v článku 66 ods. 2 smernice 2006/48/ES alebo rizikovej váhy stanovenej na 1 250 % ako je stanovené v prílohe IX časť 4 uvedenej smernice, sa vzťahuje kapitálová požiadavka, ktorá nie je nižšia než ako je stanovené na základe tohto zaobchádzania. Na facility likvidity bez ratingu sa vzťahuje kapitálová požiadavka, ktorá nie je nižšia než ako je stanovené v prílohe IX časť 4 smernice 2006/48/ES.

15.

Na účely bodu 14 zahŕňajú kvalifikované položky:

a)

dlhé a krátke pozície v aktívach zaradené do stupňa kreditnej kvality zodpovedajúcemu najmenej investičnému stupňu v procese zaraďovania opísanom v hlave V kapitola 2 oddiel 3 pododdiel 1 smernice 2006/48/ES;

b)

dlhé a krátke pozície v aktívach, ktoré vzhľadom na solventnosť emitenta nemajú PD vyššie než PD aktív uvedených vyššie v písm. a) na základe prístupu opísaného v hlave V kapitola 2 oddiel 3 pododdiel 2 smernice 2006/48/ES;

c)

dlhé a krátke pozície v aktívach, ktoré nemajú rating nominovanej ratingovej agentúry a ktoré spĺňajú tieto podmienky:

(i)

príslušné inštitúcie ich považujú za dostatočne likvidné;

(ii)

na základe vlastného rozhodnutia inštitúcie je ich investičná kvalita minimálne rovná investičnej kvalite aktív uvedených v písm. a); a

(iii)

sú uvedené na zozname aspoň jedného regulovaného trhu v členskom štáte alebo na burze cenných papierov v tretej krajine za predpokladu, že takáto burza je uznaná príslušnými orgánmi príslušného členského štátu;

d)

dlhé a krátke pozície v aktívach emitované inštitúciami, ktoré podliehajú požiadavkám na kapitálovú primeranosť stanoveným v smernici 2006/48/ES, ktoré príslušné inštitúcie považujú za dostatočne likvidné, a ktorých investičná kvalita je na základe vlastného rozhodnutia inštitúcie prinajmenšom ekvivalentná investičnej kvalite aktív uvedených v písm. a); a

e)

cenné papiere emitované inštitúciami, ktorých kreditná kvalita je ekvivalentná alebo vyššia ako tých, ktoré sú spojené s 2. stupňom kreditnej kvality na základe pravidiel pre rizikové váhy expozícií voči inštitúciám stanoveným v článkoch 78 až 83 smernice 2006/48/ES, a ktoré podliehajú opatreniam dohľadu a regulačným opatreniam porovnateľným s tými, ktoré sú stanovené touto smernicou.

Spôsob, ktorým sú dlhové nástroje ohodnotené, je predmetom podrobného skúmania príslušných orgánov, ktoré zrušia rozhodnutie inštitúcie, ak sa domnievajú, že na dané nástroje sa vzťahuje príliš vysoký stupeň špecifického rizika na to, aby boli kvalifikovanými položkami.

16.

Príslušné orgány vyžadujú, aby inštitúcie uplatňovali maximálne váhy uvedené v bode 14 tabuľka 1 na nástroje, ktoré sa vyznačujú zvláštnym rizikom z dôvodu nedostatočnej solventnosti emitenta.

Všeobecné riziko

a)   Na základe splatnosti

17.

Postup vypočítania kapitálových požiadaviek voči všeobecnému riziku pozostáva z dvoch základných krokov. V prvom kroku sa všetky pozície vážia splatnosťami (ako je uvedené v bode 18), aby sa vypočítal objem kapitálu požadovaný voči rizikám. V druhom kroku sa stanoví rozpätie, o ktoré možno túto požiadavku znížiť, ak sa vážená pozícia drží spolu s opačnou váženou pozíciou v rámci tých istých pásiem splatnosti. Zníženie požiadavky sa tiež povolí, ak opačne vážené pozície spadajú do rôznych pásiem splatnosti, pričom veľkosť tohto zníženia závisí od toho, či tieto dve pozície spadajú do tej istej zóny alebo nie, a od toho, do akej konkrétnej zóny spadajú. Existujú spolu tri zóny (pásma splatnosti).

18.

Inštitúcia priradí podľa vhodnosti svoje čisté pozície do príslušných pásiem splatnosti uvedených v bode 20 tabuľka 2 stĺpec 2 alebo 3. Urobí tak na základe zostatkovej splatnosti v prípade nástrojov s pevnou úrokovou sadzbou a na základe obdobia, až kým nie je stanovená ďalšia úroková sadzba v prípade nástrojov, ktorých úroková sadzba je rozličná pred ich konečnou splatnosťou. Tiež je nutné rozlišovať dlhové nástroje, ktorých kupón má hodnotu 3 % alebo viac, a dlhové nástroje s kupónom nižším ako 3 %, a podľa toho ich zaradiť do tabuľky 2 stĺpca 2 alebo 3. Potom sa každý z nich vynásobí váhou pre príslušné pásmo splatnosti v tabuľke 2 stĺpci 4.

19.

Potom sa stanoví súhrn vážených dlhých pozícií a súhrn vážených krátkych pozícií v každom pásme splatnosti. Hodnota vážených dlhých pozícií, ktorá sa kryje s hodnotou vážených krátkych pozícií v danom pásme splatnosti je krytá vážená pozícia v danom pásme, pričom zostávajúca dlhá alebo krátka pozícia je nekrytá vážená pozícia pre to isté pásmo. Potom sa vypočíta celkový súhrn krytých vážených pozícií vo všetkých pásmach.

20.

Inštitúcia vypočíta celkový súhrn nekrytých vážených dlhých pozícií pre pásma zahrnuté v každej zóne v tabuľke 2 s cieľom odvodiť nekryté vážené dlhé pozície pre každú zónu. Podobne sa stanoví súhrn nekrytých vážených krátkych pozícií pre každé pásmo v danej zóne, aby sa vypočítala nekrytá vážená krátka pozícia pre túto zónu. Tá časť nekrytej váženej dlhej pozície pre danú zónu, ktorá je krytá nekrytou váženou krátkou pozíciou pre tú istú zónu, je krytá vážená pozícia pre túto zónu. Tá časť nekrytej váženej dlhej alebo nekrytej váženej krátkej pozície pre zónu, ktorá takto nemôže byť krytá, je nekrytá vážená pozícia pre túto zónu.

Tabuľka 2

Zóna

Pásmo splatnosti

Váhy v %

Predpokladaná zmena úroku v %

kupón 3 % a viac

kupón do 3 %

Jedna

0 ≤ 1 mesiac

0 ≤ 1 mesiac

0,00

> 1 ≤ 3 mesiace

> 1 ≤ 3 mesiace

0,20

1,00

> 3 ≤ 6 mesiacov

> 3 ≤ 6 mesiacov

0,40

1,00

> 6 ≤ 12 mesiacov

> 6 ≤ 12 mesiacov

0,70

1,00

Dva

> 1 ≤ 2 roky

> 1,0 ≤ 1,9 roka

1,25

0,90

> 2 ≤ 3 roky

> 1,9 ≤ 2,8 roka

1,75

0,80

> 3 ≤ 4 roky

> 2,8 ≤ 3,6 roka

2,25

0,75

Tri

> 4 ≤ 5 rokov

> 3,6 ≤ 4,3 roka

2,75

0,75

> 5 ≤ 7 rokov

> 4,3 ≤ 5,7 roka

3,25

0,70

> 7 ≤ 10 rokov

> 5,7 ≤ 7,3 roka

3,75

0,65

> 10 ≤ 15 rokov

> 7,3 ≤ 9,3 roka

4,50

0,60

> 15 ≤ 20 rokov

> 9,3 ≤ 10,6 roka

5,25

0,60

> 20 rokov

> 10,6 ≤ 12,0 rokov

6,00

0,60

 

> 12,0 ≤ 20,0 rokov

8,00

0,60

 

> 20,0 rokov

12,50

0,60

21.

Potom sa vypočíta čiastka nekrytej váženej dlhej (krátkej) pozície v zóne jedna, ktorá je krytá nekrytou váženou krátkou (dlhou) pozíciou v zóne dva. Tá sa uvádza v bode 25 ako krytá vážená pozícia medzi zónami jedna a dva. Taký istý výpočet sa potom vykoná vzhľadom na tú časť nekrytej váženej pozície v zóne dva, ktorá zvýši, a nekrytej váženej pozície v zóne tri, s cieľom vypočítať krytú váženú pozíciu medzi zónami dva a tri.

22.

Inštitúcie môžu, ak si to želajú, obrátiť poradie v bode 21, aby vypočítali krytú váženú pozíciu medzi zónami dva a tri, prv než vypočítajú krytú váženú pozíciu medzi zónami jedna a dva.

23.

Zostatok nekrytej váženej pozície v zóne jedna sa potom kryje s tým, čo zostane z pozície pre zónu tri po jej krytí so zónou dva, aby sa odvodila krytá vážená pozícia medzi zónami jedna a tri.

24.

Zostávajúce pozície po vykonaní troch oddelených priraďovaní pozícií na určenie krytých a nekrytých pozícií v bodoch 21, 22 a 23 sa sčítajú.

25.

Kapitálová požiadavka inštitúcie sa vypočíta ako súčet:

a)

10 % zo súčtu krytých vážených pozícií vo všetkých pásmach splatnosti;

b)

40 % z krytej váženej pozície v zóne jedna;

c)

30 % z krytej váženej pozície v zóne dva;

d)

30 % z krytej váženej pozície v zóne tri;

e)

40 % z krytej váženej pozície medzi zónami jedna a dva a medzi zónami dva a tri (pozri bod 21);

f)

150 % z krytej váženej pozície medzi zónami jedna a tri; a

g)

100 % zo zostávajúcich nekrytých vážených pozícií.

b)   Na základe durácie

26.

Príslušné orgány môžu vo všeobecnosti alebo v jednotlivých prípadoch povoliť inštitúciám používať systém na výpočet kapitálovej požiadavky na všeobecné riziko obchodovaných dlhových nástrojov, ktorý odzrkadľuje duráciu namiesto systému stanoveného v bodoch 17 až 25, ak ho inštitúcia bude používať konzistentným spôsobom.

27.

Podľa systému uvedeného v bode 26 vezme inštitúcia trhovú hodnotu pre každý dlhový nástroj s pevnou sadzbou a potom vypočíta jeho výnos do splatnosti, ktorý je implikovanou diskontnou sadzbou pre tento nástroj. V prípade nástrojov s pohyblivou sadzbou inštitúcia vezme trhovú hodnotu každého nástroja a potom vypočíta jeho výnos za predpokladu, že istina je splatná vtedy, keď sa môže najbližšie meniť úroková sadzba.

28.

Inštitúcia potom vypočíta modifikovanú duráciu každého dlhového nástroja na základe tohto vzorca: modifikovaná durácia = ((durácia (D))/(1 + r)), kde:

Formula

kde:

r = výnos do splatnosti (pozri bod 25);

Ct = platba hotovosti v čase t;

m = celková splatnosť (pozri bod 25).

29.

Inštitúcia potom zaradí každý dlhový nástroj do príslušnej zóny v tabuľke 3. Urobí tak na základe modifikovanej durácie každého nástroja.

Tabuľka 3

Zóna

Modifikovaná durácia

(v rokoch)

Predpokladaný úrok (zmena v %)

Jedna

> 0 ≤ 1,0

1,0

Dva

> 1,0 ≤ 3,6

0,85

Tri

> 3,6

0,7

30.

Inštitúcia potom vypočíta duráciou váženú pozíciu pre každý nástroj vynásobením jeho trhovej ceny jeho modifikovanou duráciou a predpokladanou zmenou úrokovej sadzby pre nástroj s touto príslušnou modifikovanou duráciou (pozri tabuľku 3 stĺpec 3).

31.

Inštitúcia vypočíta svoje duráciou vážené dlhé a svoje duráciou vážené krátke pozície v každej zóne. Výška duráciou vážených dlhých pozícií, ktorá je krytá výškou duráciou vážených krátkych pozícií v každej zóne, je krytou duráciou váženou pozíciou pre túto zónu.

Inštitúcia potom vypočíta nekryté duráciou vážené pozície pre každú zónu. Potom pokračuje podľa postupov stanovených pre nekryté vážené pozície v bodoch 21 až 24.

32.

Kapitálová požiadavka inštitúcie sa potom vypočíta ako súčet:

a)

2 % krytej duráciou váženej pozície pre každú zónu;

b)

40 % krytých duráciou vážených pozícií medzi zónami jedna a dva a medzi zónami dva a tri;

c)

150 % krytých duráciou vážených pozícií medzi zónami jedna a tri; a

d)

100 % zostávajúcich nekrytých duráciou vážených pozícií.

AKCIE

33.

Inštitúcia spočíta všetky svoje čisté dlhé pozície a všetky svoje čisté krátke pozície podľa bodu 1. Súčet týchto dvoch hodnôt je jej celkovou brutto pozíciou. Rozdiel medzi nimi je jej celkovou čistou pozíciou.

Špecifické riziko

34.

Inštitúcia spočíta všetky svoje čisté dlhé pozície a všetky svoje čisté krátke pozície podľa bodu 1. Svoju celkovú brutto pozíciu vynásobí hodnotou 4 %, aby vypočítala svoju kapitálovú požiadavku na špecifické riziko.

35.

Príslušné orgány môžu odchylne od bodu 34 povoliť, aby kapitálová požiadavka na špecifické riziko bola 2 % namiesto 4 % pre tie portfóliá akcií držané inštitúciou, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a)

nejedná sa o akcie emitentov, ktorí emitovali len obchodované dlhové nástroje, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje 8 % alebo 12 % požiadavka v bode 14 tabuľka 1, alebo na ktoré sa vzťahuje nižšia požiadavka len preto, že sa na ne vzťahuje záruka alebo sú inak zabezpečené;

b)

akcie musia byť príslušnými orgánmi hodnotené ako vysoko likvidné podľa objektívnych kritérií; a

c)

žiadna jednotlivá pozícia neobsahuje viac než 5 % hodnoty celého portfólia akcií inštitúcie.

Na účely písmena c) môžu príslušné orgány povoliť jednotlivé pozície až do 10 %, ak súčet týchto pozícií nie je vyšší než 50 % portfólia.

Všeobecné riziko

36.

Jej kapitálová požiadavka na všeobecné riziko je jej celkovou čistou pozíciou násobenou 8 %.

Futures na akciový index

37.

Futures na akciový index, delta vážené ekvivalenty opcií na futures na akciový index a indexy akcií, ktoré sa ďalej spoločne označujú ako „futures na akciový index“ možno rozdeliť na pozície v každej z ich tvoriacich akcií. S týmito pozíciami možno zaobchádzať ako s podkladovými pozíciami v príslušných akciách a môžu byť v prípade súhlasu príslušných orgánov započítané voči opačným pozíciám v samotných podkladových akciách.

38.

Príslušné orgány zabezpečia, aby každá inštitúcia, ktorá započítala svoje pozície v jednej alebo viacerých akciách vytvárajúcich futures na akciový index proti jednej alebo viacerým pozíciám vo futures na akciový index samotných, mala dostatočný kapitál na pokrytie rizika straty spôsobenej tým, že budúca hodnota sa nebude pohybovať úplne v súlade s hodnotou tvoriacich akcií. Robia tak aj vtedy, keď inštitúcia drží opačné pozície vo futures na akciový index, ktoré nie sú identické v zmysle svojej splatnosti alebo zloženia, resp. v zmysle obidvoch týchto prípadov.

39.

Odchylne od bodov 37 a 38, futures na akciový index, ktoré sú obchodované na burze a podľa stanoviska príslušných orgánov predstavujú značne diverzifikované indexy, viažu kapitálovú požiadavku na všeobecné riziko vo výške 8 %, ale žiadne kapitálové požiadavky na špecifické riziko. Takéto futures na akciový index sa zahrnujú do výpočtu celkovej čistej pozície v bode 33, ale neberú sa do úvahy pri výpočte celkovej brutto pozície v tom istom bode.

40.

Ak futures na akciový index nie je rozčlenený na svoje podkladové pozície, zaobchádza sa s ním tak, ako keby bol jednotlivou akciou. Špecifické riziko tejto jednotlivej akcie však možno ignorovať, ak je príslušný futures na akciový index obchodovaný na burze a podľa stanoviska príslušných orgánov predstavuje značne diverzifikovaný index.

UPISOVANIE

41.

V prípade upisovania dlhových a akciových nástrojov môžu príslušné orgány povoliť inštitúcii, aby pri výpočte svojej kapitálovej požiadavky používala nasledujúci postup. Po prvé, vypočíta čisté pozície odpočítaním pozícií upisovania, ktoré sú upísané alebo pod-upísané tretími osobami na základe formálnych dohôd. Po druhé, zníži čisté pozície o redukčné faktory v tabuľke 4.

Tabuľka 4

— pracovný deň 0:

100 %

— pracovný deň 1:

90 %

— pracovné dni 2 až 3:

75 %

— pracovný deň 4:

50 %

— pracovný deň 5:

25 %

— po pracovnom dni 5:

0 %.

Pracovný deň 0 je pracovným dňom, v ktorom sa inštitúcia stane bezpodmienečne povinnou akceptovať známe množstvo cenných papierov za dohodnutú cenu.

Po tretie, vypočíta svoje kapitálové požiadavky s použitím znížených pozícií z upisovania.

Príslušné orgány zabezpečia, aby inštitúcia mala dostatočný kapitál na riziko straty, ktoré existuje medzi časom vzniku záväzku a pracovným dňom 1.

KAPITÁLOVÉ POŽIADAVKY NA ŠPECIFICKÉ RIZIKO PRE POZÍCIE V OBCHODNEJ KNIHE ZAISTENÉ KREDITNÝMI DERIVÁTMI

42.

Na zabezpečenie poskytnuté kreditnými derivátmi sa umožňuje zníženie kapitálových požiadaviek v súlade so zásadami stanovenými v bodoch 43 až 46.

43.

Úplné zníženie kapitálových požiadaviek sa poskytne vtedy, keď sa hodnota dvoch častí transakcie pohybuje vždy opačným smerom a väčšinou v rovnakom rozsahu. Takýto prípad môže nastať v týchto situáciách:

a)

obidve časti transakcie pozostávajú z úplne identických nástrojov; alebo

b)

dlhá spotová pozícia je zaistená swapom na celkový výnos (alebo naopak) a existuje úplný súlad medzi referenčným záväzkom a podkladovými expozíciami (t. j. spotová pozícia). Splatnosť samotného swapu sa môže líšiť od splatnosti podkladovej expozície.

V týchto situáciách by sa kapitálová požiadavka na špecifické riziko nemala uplatňovať na žiadnu stranu pozície.

44.

80 % kompenzácia sa uplatní, keď sa hodnota dvoch častí transakcie pohybuje vždy opačným smerom a ak existuje úplný súlad, pokiaľ ide o referenčný záväzok, splatnosť referenčného záväzku a kreditného derivátu a menu podkladovej expozície. Okrem toho by hlavné body zmluvy o kreditnom deriváte nemali spôsobovať pohyb ceny kreditného derivátu, ktorý by sa podstatne odchyľoval od pohybov ceny spotovej pozície. Pokiaľ táto transakcia presúva riziko, 80 % kompenzácia špecifického rizika sa uplatní na časť transakcie s vyššou kapitálovou požiadavkou, pričom požiadavky na špecifické riziko na druhú časť sú nulové.

45.

Čiastočné zníženie kapitálových požiadaviek sa poskytne vtedy, keď sa hodnota dvoch častí transakcie bežne pohybuje opačným smerom. Takýto prípad môže nastať v týchto situáciách:

a)

pozícia spadá pod bod 43 písm. b), avšak existuje nesúlad aktív medzi referenčným záväzkom a podkladovou expozíciou. Pozície však spĺňajú tieto požiadavky:

(i)

referenčný záväzok je v rovnakom alebo nižšom poradí vysporiadania ako podkladový záväzok; a

(ii)

podkladový záväzok a referenčný záväzok majú rovnakého dlžníka a rovnaké právne vymožiteľné ustanovenia o cross-defaulte alebo cross-acceleration;

b)

pozícia spadá pod bod 43 písm. a) alebo bod 44, existuje však nesúlad mien alebo splatností medzi kreditným zabezpečením a podkladovým aktívom (nesúlady mien by mali byť zahrnuté v bežných správach o devízovom riziku v zmysle prílohy III); alebo

c)

pozícia spadá pod bod 44, avšak existuje nesúlad aktív medzi spotovou pozíciou a kreditným derivátom. Podkladové aktíva sú však zahrnuté v (dodateľných) záväzkoch v dokumentácii ku kreditnému derivátu.

V každej z týchto situácií sa namiesto pridania kapitálových požiadaviek na špecifické riziko ku každej časti transakcie uplatňuje len vyššia z dvoch kapitálových požiadaviek.

46.

Vo všetkých situáciách, ktoré nespadajú pod body 43 až 45 sa kapitálová požiadavka na špecifické riziko ohodnotí voči obom stranám pozícií.

Kapitálové požiadavky na PKI v obchodnej knihe

47.

Kapitálové požiadavky na pozície v PKI, ktoré spĺňajú podmienky bližšie uvedené v článku 11 pre zaobchádzanie s kapitálom v obchodnej knihe, sa vypočítajú v súlade s metódami stanovenými v bodoch 48 až 56.

48.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia v tomto oddiele, pozície v PKI podliehajú kapitálovým požiadavkám na pozičné riziko (špecifické a všeobecné) na úrovni 32 %. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prílohy III bod 2.1 štvrtý odsek alebo prílohy V bod 12 šiesty odsek (komoditné riziko) spolu s prílohou III bod 2.1 štvrtý odsek, ak sa použije upravené zaobchádzanie so zlatom stanovené v uvedených bodoch, pozície v PKI podliehajú kapitálovej požiadavke na pozičné riziko (špecifické a všeobecné) a devízové riziko na úrovni najviac 40 %.

49.

Inštitúcie môžu stanoviť kapitálovú požiadavku na pozície v PKI, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v bode 51, pomocou metód stanovených v bodoch 53 až 56.

50.

Pokiaľ nie je uvedené inak, medzi podkladovými investíciami PKI a ostatnými pozíciami držanými inštitúciou nie je povolené žiadne vzájomné započítavanie.

VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ

51.

Všeobecné kvalifikačné kritériá pre použitie metód v bodoch 53 až 56 pre PKI vydané spoločnosťami, nad ktorými sa vykonáva dohľad, alebo ktoré sú zriadené v rámci Spoločenstva, sú:

a)

prospekt alebo ekvivalentný dokument PKI zahŕňa:

(i)

kategórie aktív, do ktorých je PKI oprávnený investovať;

(ii)

ak sa uplatňujú investičné limity, príslušné limity a metodika ich výpočtu;

(iii)

ak je povolená finančná páka, maximálna výška finančnej páky; a

(iv)

ak sú povolené investície do OTC finančných derivátov alebo repo transakcií, politika obmedzenia rizika zmluvnej strany vyplývajúceho z týchto transakcií;

b)

obchodovanie PKI sa vykazuje v polročných a ročných správach, aby sa mohli zhodnotiť aktíva a pasíva, príjem a činnosti za vykazované obdobie;

c)

podiely/akcie PKI sú splatné v hotovosti z aktív podniku na dennej báze na žiadosť držiteľa podielu;

d)

investície do PKI sú oddelené od aktív správcu PKI; a

e)

investujúca inštitúcia zabezpečí primerané hodnotenie rizika PKI.

52.

PKI tretej krajiny môžu byť prípustné, ak sú splnené požiadavky uvedené v bode 51 písm. a) až e), na základe schválenia príslušného orgánu inštitúcie.

ŠPECIFICKÉ METÓDY

53.

Ak je inštitúcia denne oboznamovaná s podkladovými investíciami PKI, môže tieto podkladové investície jednotlivo zohľadniť pri výpočte kapitálových požiadaviek na pozičné riziko (všeobecné a špecifické) pre tieto pozície v súlade s metódami stanovenými v tejto prílohe alebo, ak bolo udelené povolenie, v súlade s metódami stanovenými v prílohe V. Na základe tohto prístupu sa s pozíciami v PKI zaobchádza ako s pozíciami v podkladových investíciách PKI. Vzájomné započítavanie je povolené medzi pozíciami v podkladových investíciách PKI a inými pozíciami držanými inštitúciou, pokiaľ inštitúcia drží dostatočné množstvo podielov, aby ich mohla vyplatiť/vytvoriť výmenou za podkladové investície.

54.

Inštitúcie môžu vypočítať kapitálové požiadavky pre pozičné riziko (všeobecné a špecifické) pre pozície v PKI v súlade s metódami stanovenými v tejto prílohe alebo, ak bolo udelené povolenie, v súlade s metódami stanovenými v prílohe V, na predpokladané pozície predstavujúce pozície, ktoré sú potrebné na replikáciu zloženia a výnosnosti externe generovaného indexu alebo fixného koša akcií alebo dlhových cenných papierov uvedených v písmene a), na základe týchto podmienok:

a)

účelom mandátu PKI je replikovať zloženie a výnosnosť externe generovaného indexu alebo fixného koša akcií alebo dlhových cenných papierov; a

b)

minimálna korelácia vo výške 0,9 medzi dennými pohybmi cien PKI a indexom alebo košom akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré sleduje, môže byť jasne stanovená na obdobie minimálne šiestich mesiacov. Korelácia v tomto kontexte znamená korelačný koeficient medzi dennými výnosmi PKI a indexom alebo košom akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré sleduje.

55.

Ak inštitúcia nie je denne oboznamovaná s podkladovými investíciami PKI, môže vypočítať kapitálové požiadavky na pozičné riziko (všeobecné a špecifické) v súlade s metódami stanovenými v tejto prílohe na základe týchto podmienok:

a)

predpokladá sa, že PKI najprv investuje v maximálnej miere, ktorú jej mandát povoľuje, do tried aktív, ktoré majú najvyššiu kapitálovú požiadavku na pozičné riziko (všeobecné a špecifické) a potom pokračuje v investovaní zostupne, a to až kým nedosiahne maximálny limit celkových investícií. S pozíciou v PKI sa zaobchádza ako s priamym podielom v predpokladanej pozícii;

b)

inštitúcie zohľadňujú maximálnu nepriamu expozíciu, ktorú by mohli dosiahnuť použitím pozícií finančnej páky cez PKI pri výpočte ich kapitálovej požiadavky na pozičné riziko, úmerným zvýšením pozície v PKI na maximálnu expozíciu voči položkám podkladovej investície vyplývajúcej z mandátu; a

c)

ak by kapitálová požiadavka na pozičné riziko (všeobecné a špecifické) podľa tohto bodu prekročila požiadavku stanovenú v bode 48, kapitálová požiadavka je určená na tejto úrovni.

56.

Inštitúcie sa môžu spoľahnúť na tretiu stranu pri výpočte a vykazovaní kapitálových požiadaviek na pozičné riziko (všeobecné a špecifické) pre pozície v PKI spadajúce pod body 53 a 55 v súlade s metódami stanovenými v tejto prílohe za predpokladu, že správnosť výpočtu a vykazovania je primerane zabezpečená.


PRÍLOHA II

VÝPOČET KAPITÁLOVÝCH POŽIADAVIEK PRE RIZIKO VYSPORIADANIA A KREDITNÉ RIZIKO ZMLUVNEJ STRANY

RIZIKO VYSPORIADANIA/RIZIKO DODANIA

1.

V prípade transakcií, u ktorých nie sú vysporiadané dlhové nástroje, akcie, cudzie meny a komodity (s výnimkou zmlúv o spätnej kúpe a spätnom predaji a zmlúv o požičaní či vypožičaní cenných papierov alebo komodít) po dátume ich riadneho doručenia, musí inštitúcia vypočítať cenový rozdiel, ktorý tým vznikne. Je to rozdiel medzi dohodnutou cenou vysporiadania za príslušný dlhový nástroj, akciu, cudziu menu alebo komoditu a jeho aktuálnou trhovou hodnotou, pričom rozdiel by mohol zahŕňať stratu inštitúcie. Aby sa mohla vypočítať kapitálová požiadavka, musí sa tento rozdiel vynásobiť príslušným faktorom v tabuľke 1, stĺpci A.

Tabuľka 1

Počet pracovných dní po termíne vysporiadania

( %)

5 – 15

8

16 – 30

50

31 – 45

75

46 a viac

100

VOĽNÉ DODÁVKY

2.

Od inštitúcie sa vyžaduje, aby mala vlastné zdroje tak, ako je stanovené v tabuľke 2, ak:

a)

zaplatila za cenné papiere, cudzie meny alebo komodity pred ich získaním alebo ak dodala cenné papiere, cudzie meny alebo komodity pred prijatím ich úhrady; a

b)

v prípade cezhraničných transakcií uplynul jeden alebo viac dní odo dňa, keď uskutočnila úhradu alebo dodávku.

Tabuľka 2:

Zaobchádzanie s kapitálom pre voľné dodávky

Typ transakcie

Po prvú zmluvnú platbu alebo časť dodávky

Od prvej zmluvnej platby alebo časti dodávky do štyroch dní po druhej zmluvnej platbe alebo časti dodávky

Od piatich obchodných dní po druhej zmluvnej platbe alebo časti dodávky do ukončenia transakcie

Voľná dodávka

Bez kapitálovej požiadavky

Zaobchádzanie ako s expozíciou

Odpočítanie prevedenej sumy a akutálnej pozitívnej expozície od vlastných zdrojov

3.

Pri uplatňovaní rizikovej váhy na expozície voľných dodávok, s ktorými sa zaobchádza v súlade s tabuľkou 2, stĺpec 3, môžu inštitúcie využívajúce prístup stanovený v článkoch 84 až 89 smernice 2006/48/ES priradiť PD zmluvným stranám, voči ktorým nemajú žiadnu expozíciu v neobchodnej knihe, na základe externého ratingu zmluvnej strany. Inštitúcie používajúce vlastné odhady straty v prípade zlyhania (LGD) môžu uplatniť LGD stanovenú v prílohe VII časť 2 bod 8 smernice 2006/48/ES na expozície voľných dodávok, s ktorými sa zaobchádza v súlade s tabuľkou 2, stĺpcom 3 za predpokladu, že ich uplatnia na všetky tieto expozície. Inštitúcie využívajúce prístup stanovený v článkoch 84 až 89 smernice 2006/48/ES môžu prípadne uplatniť rizikové váhy, ako je stanovené v článkoch 78 až 83 uvedenej smernice za predpokladu, že ich uplatnia na všetky takéto expozície, alebo môžu uplatniť 100 % rizikovú váhu na všetky takéto expozície.

Ak hodnota pozitívnej expozície vyplývajúcej z transakcií voľných dodávok nie je významná, inštitúcie môžu uplatniť na tieto expozície rizikovú váhu 100 %.

4.

V prípade celosystémového zlyhania systému vysporiadania alebo zúčtovania môžu príslušné orgány upustiť od uplatňovania kapitálových požiadaviek vypočítaných v súlade s bodmi 1 a 2, pokým nedôjde k náprave situácie. V takomto prípade sa pre účely kreditného rizika nevysporiadanie obchodu zmluvnou stranou nepovažuje za zlyhanie.

KREDITNÉ RIZIKO ZMLUVNEJ STRANY

5.

Od inštitúcie sa vyžaduje, aby mala kapitál na krytie kreditného rizika zmluvnej strany vyplývajúceho z expozícií v dôsledku:

a)

OTC derivátových nástrojov a kreditných derivátov;

b)

zmlúv o spätnej kúpe, zmlúv o spätnom predaji, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, ktoré sú založené na cenných papieroch alebo komoditách zahrnutých do obchodnej knihy;

c)

transakcií požičiavania s dozabezpečením založených na cenných papieroch alebo komoditách; a

d)

transakcií s dlhou dobou vysporiadania.

6.

Pokiaľ ustanovenia bodov 7 až 10 neustanovujú inak, hodnoty expozície a hodnota rizikovo vážených expozícií sa pre takéto expozície vypočítajú v súlade s ustanoveniami hlavy V kapitola 2 oddiel 3 smernice 2006/48/ES s odkazmi na „úverové inštitúcie“ v danom oddiele vykladanými ako odkazy na „inštitúcie“, odkazmi na „materské úverové inštitúcie“ vykladanými ako odkazy na „materské inštitúcie“ a so sprievodnými pojmami vykladanými zodpovedajúcim spôsobom.

7.

Na účely bodu 6:

Príloha IV smernice 2006/48/ES sa považuje za zmenenú a doplnenú tak, že zahŕňa bod 8 oddielu C prílohy I smernice 2004/39/ES,

Príloha III smernice 2006/48/ES sa považuje za zmenenú a doplnenú tak, že zahŕňa tento text za poznámkami pod čiarou tabuľky 1:

„Na získanie hodnoty potenciálnej budúcej kreditnej expozície v prípade kreditných derivátov vo forme swapu na celkový výnos a kreditných derivátov vo forme swapu na kreditné zlyhanie sa nominálna hodnota nástroja vynásobí týmito percentami:

ak je referenčný záväzok taký, že ak by v jeho dôsledku vznikla priama expozícia inštitúcie, bol by kvalifikovanou položkou na účely prílohy I: 5 %; a

ak je referenčný záväzok taký, že ak by v jeho dôsledku vznikla priama expozícia inštitúcie, nebol by kvalifikovanou položkou na účely prílohy I: 10 %.

V prípade swapu na kreditné zlyhanie však inštitúcia, ktorej expozícia vyplývajúca zo swapu predstavuje dlhú pozíciu v podkladovom nástroji, môže použiť hodnotu 0 % pre potenciálnu budúcu kreditnú expozíciu, pokiaľ swap na kreditné zlyhanie nepodlieha uzatvoreniu na základe insolventnosti subjektu, ktorého expozícia vyplývajúca zo swapu predstavuje krátku pozíciu v podkladovom nástroji, hoci pri podkladovom nástroji neprišlo k zlyhaniu.“.

Ak kreditný derivát poskytuje zabezpečenie vo vzťahu k n-tému zlyhaniu medzi množstvom podkladových záväzkov, ktorých percentuálne hodnoty predpísané vyššie na priradenie sú určené záväzkom s n-tou najnižšou kreditnou kvalitou určenou tým, či by v prípade, ak inštitúcii vznikne, bol kvalifikovanou položkou na účely prílohy I.

8.

Na účely bodu 6 nesmú inštitúcie pri výpočte hodnoty rizikovo vážených expozícií použiť jednoduchú metódu zaobchádzania s finančným kolaterálom stanovenú v prílohe VIII časť 3 body 24 až 29 smernice 2006/48/ES na uznanie účinkov finančného kolaterálu.

9.

Na účely bodu 6, v prípade repo transakcií a transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít zahrnutých do obchodnej knihy, všetky finančné nástroje alebo komodity, ktoré sú prípustné na zahrnutie do obchodnej knihy, môžu byť uznané ako prípustný kolaterál. Pre expozície vyplývajúce z OTC derivátov zahrnutých do obchodnej knihy môžu byť komodity, ktoré môžu byť zahrnuté do obchodnej knihy, tiež uznané ako prípustný kolaterál. Na účely výpočtu úprav z dôvodu volatility, ak sú takéto finančné nástroje alebo komodity, ktoré nie sú prípustné podľa prílohy VIII smernice 2006/48/ES, požičané, predané alebo poskytnuté či vypožičané, kúpené alebo získané prostredníctvom kolaterálu alebo inak v rámci takejto transakcie, a inštitúcia používa prístup úprav z dôvodu volatility stanovený orgánom dohľadu podľa prílohy VIII časť 3 uvedenej smernice, s takýmito nástrojmi a komoditami sa zaobchádza rovnako ako s akciami nezaradenými do hlavného indexu, ktoré sú kótované na uznanej burze.

Keď inštitúcie používajú prístup vlastných odhadov úprav z dôvodu volatility podľa prílohy VIII časť 3 smernice 2006/48/ES vo vzťahu k finančným nástrojom alebo komoditám, ktoré nie sú prípustné podľa prílohy VIII uvedenej smernice, úpravy z dôvodu volatility sa musia vypočítať individuálne pre každú položku. Keď inštitúcie používajú prístup založený na interných modeloch, ktorý je vymedzený v prílohe VIII časť 3 smernice 2006/48/ES, môžu tento prístup použiť aj v obchodnej knihe.

10.

Na účely bodu 6 vo vzťahu k uznaniu rámcových dohôd o vzájomnom započítavaní zahŕňajúcich repo transakcie a/alebo transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít a/alebo iné transakcie kapitálového trhu, vzájomné započítavanie pozícií v obchodnej knihe a v neobchodnej knihe sa uzná jedine, ak vzájomne započítané transakcie spĺňajú tieto podmienky:

a)

všetky transakcie sú denne oceňované trhovými cenami; a

b)

akékoľvek položky vypožičané, kúpené alebo získané v rámci transakcií môžu byť uznané ako prípustný finančný kolaterál podľa hlavy V kapitola 2 oddiel 3 pododdiel 3 smernice 2006/48/ES bez toho, aby sa uplatnil bod 9 tejto prílohy.

11.

Ak kreditný derivát zahrnutý do obchodnej knihy predstavuje časť interného zaistenia a kreditné zabezpečenie je uznané podľa smernice 2006/.../ES*, má sa za to, že riziko zmluvnej strany z pozície v kreditnom deriváte nevyplýva.

12.

Kapitálová požiadavka je 8 % z celkovej hodnoty rizikovo vážených expozícií.


PRÍLOHA III

VÝPOČET KAPITÁLOVÝCH POŽIADAVIEK PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO

1.

Ak súčet celkovej čistej devízovej pozície inštitúcie a jej čistej pozície zlata, ktorý je vypočítaný v súlade s postupom stanoveným v bode 2 , prevyšuje 2 % jej celkových vlastných zdrojov, vynásobí súčet čistej devízovej pozície a čistej pozície zlata hodnotou 8 %, aby si vypočítala požiadavky na vlastné zdroje voči devízovému riziku.

2.

Pre kapitálové požiadavky na devízové riziko sa použije výpočet skladajúci sa z dvoch krokov.

2.1.

Najprv sa vypočíta čistá otvorená pozícia inštitúcie v každej mene (vrátane vykazovanej meny) a čistá otvorená pozícia zlata.

Táto čistá otvorená pozícia pozostáva zo súčtu týchto prvkov (kladných alebo záporných):

a)

čistá spotová pozícia (tzn. všetky položky aktív mínus všetky položky záväzkov, vrátane vzniknutého úroku, v príslušnej mene, alebo pre zlato je to čistá spotová pozícia v zlate);

b)

čistá pozícia termínových obchodov (tzn. všetky čiastky, ktoré majú byť prijaté, mínus všetky čiastky, ktoré majú byť zaplatené na základe devízových termínových transakcií alebo termínových transakcií so zlatom, vrátane menových futures a futures so zlatom a istiny pri menových swapoch, ktoré nie sú zahrnuté v spotovej pozícii);

c)

neodvolateľné záruky (a podobné nástroje), ktoré budú určite vyžiadané a pravdepodobne budú neodvolateľné;

d)

čisté budúce príjmy/výdavky, ktoré ešte nevznikli, ale ktoré sú už plne zaistené (podľa uváženia oznamujúcej inštitúcie a s predchádzajúcim súhlasom príslušných orgánov je možné sem zahrnúť čisté budúce príjmy/výdavky, ktoré ešte neboli zaznamenané v účtovných záznamoch, ale už sú plne zaistené devízovými termínovými obchodmi). Možnosť výberu inštitúcie je potrebné vykonávať konzistentne;

e)

čistý delta (alebo z delty vychádzajúci) ekvivalent celého portfólia devízových a zlatých opcií; a

f)

trhová hodnota ostatných (tzn. nedevízových a iných ako zlatých) opcií.

Všetky pozície, ktoré inštitúcia po dôkladnej úvahe zaujala s cieľom zaistiť sa proti nepriaznivým vplyvom výmenného kurzu na ukazovateľ pomeru kapitálu k celkovým aktívam, sa môžu pri výpočte čistej otvorenej menovej pozície vynechať. Takéto pozície by mali mať neobchodnú alebo štrukturálnu povahu a ich vylúčenie a všetky odchýlky od podmienok ich vylúčenia si vyžadujú súhlas príslušných orgánov. Rovnaké zaobchádzanie podliehajúce rovnakým podmienkam, ako sú vyššie uvedené podmienky, sa môže uplatniť na pozície, ktoré inštitúcia má a ktoré sa týkajú položiek, ktoré už boli odpočítané pri výpočte vlastných zdrojov.

Na účely výpočtu uvedeného v prvom odseku sa vo vzťahu k PKI zohľadnia skutočné devízové pozície PKI. Inštitúcie sa môžu spoľahnúť na vykazovanie tretích strán ohľadom devízových pozícií v PKI, pokiaľ je správnosť tohto vykazovania príslušne zabezpečená. Ak inštitúcia nie je oboznamovaná s devízovými pozíciami v PKI, predpokladá sa, že do PKI sa investovalo v maximálnej miere povolenej v rámci mandátu PKI v devízach a inštitúcie pre pozície v obchodnej knihe zohľadnia maximálnu nepriamu expozíciu, ktorú by mohli dosiahnuť použitím pozície finančnej páky cez PKI pri výpočte ich kapitálovej požiadavky na devízové riziko. To sa dosiahne úmerným zvýšením pozície v PKI na maximálnu expozíciu voči položkám podkladovej investície, na základe investičného mandátu. S predpokladanou pozíciou PKI v devízach sa zaobchádza ako so samostatnou menou v zmysle zaobchádzania s investíciami do zlata s prihliadnutím na to, že ak je k dispozícii smerovanie investícií PKI, môže byť celková dlhá pozícia pripočítaná k celkovej dlhej otvorenej devízovej pozícii a celková krátka pozícia môže byť pripočítaná k celkovej krátkej otvorenej devízovej pozícii. Vzájomné započítanie medzi takými pozíciami pred výpočtom nie je dovolené.

Príslušné orgány majú možnosť na základe vlastného uváženia povoliť inštitúciám, aby pri výpočte čistej otvorenej pozície v každej mene a zlate používali čistú súčasnú hodnotu.

2.2.

Po druhé, čistá krátka a dlhá pozícia v každej mene inej ako je mena vykazovania a čistá dlhá alebo krátka pozícia v zlate sa konvertujú za použitia spotových sadzieb do meny vykazovania. Potom sa sčítajú oddelene a vytvoria súčet čistých krátkych pozícií a súčet čistých dlhých pozícií. Vyšší z týchto dvoch súčtov je celkovou čistou devízovou pozíciou inštitúcie.

3.

Príslušné orgány môžu odchylne od bodov 1 a 2 a až do ďalšej koordinácie nariadiť alebo povoliť inštitúciám používať na účely tejto prílohy nasledujúce postupy.

3.1.

Príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť udržiavať nižšie kapitálové požiadavky na pozície v úzko korelovaných menách, než by pre ne vyplývalo pri použití bodov 1 a 2. Príslušné orgány môžu považovať dvojicu mien za úzko korelovanú iba vtedy, ak pravdepodobnosť straty – vypočítaná na základe denných údajov o výmenných kurzoch za predchádzajúce tri alebo päť rokov – vyskytujúcej sa na rovnakých a opačných pozíciách v takýchto menách počas nasledujúcich 10 pracovných dní, ktorá je 4 % alebo menej z hodnoty príslušnej krytej pozície (hodnotenej v mene vykazovania), má pravdepodobnosť najmenej 99 %, ak sa použije obdobie pozorovania v dĺžke troch rokov, resp. 95 %, ak sa použije obdobie pozorovania v dĺžke piatich rokov. Požiadavka na vlastné zdroje na kryté pozície vo dvoch úzko korelovaných menách je 4 %, vynásobené hodnotou krytej pozície. Kapitálová požiadavka na nekryté pozície v úzko korelovaných menách a na všetky pozície v ostatných menách je 8 %, vynásobené vyššou hodnotou zo súčtu čistých krátkych alebo čistých dlhých pozícií v týchto menách po odstránení krytých pozícií v úzko korelovaných menách.

3.2.

Príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť odstrániť pozície v akejkoľvek mene, na ktorú sa vzťahuje právne záväzná medzivládna dohoda na obmedzenie jej odchýliek vo vzťahu k iným menám, ktorých sa týka tá istá dohoda, z ktorejkoľvek metódy uvedenej v bodoch 1, 2 a 3.1, pre ktoré platia. Inštitúcie vypočítajú svoje kryté pozície v takýchto menách a stanovia pre ne kapitálovú požiadavku vo výške minimálne polovice maximálnej povolenej odchýlky stanovenej v príslušnej medzivládnej dohode o príslušných menách. S nekrytými pozíciami v týchto menách sa zaobchádza rovnakým spôsobom ako s ostatnými menami.

Odchylne od prvého odseku môžu príslušné orgány povoliť kapitálovú požiadavku na kryté pozície v menách členských štátov zúčastnených na druhom stupni hospodárskej a menovej únie vo výške 1,6 %, vynásobenej hodnotou takýchto krytých pozícií.

4.

Čisté pozície v kompozitných menách možno rozčleniť na komponentné meny podľa platných kvót.


PRÍLOHA IV

VÝPOČET KAPITÁLOVÝCH POŽIADAVIEK NA KOMODITNÉ RIZIKO

1.

Každá pozícia v komoditách alebo komoditných derivátoch sa vyjadruje v štandardných jednotkách merania. Spotová cena každej komodity sa vyjadruje v mene vykazovania.

2.

Pozície v zlate alebo derivátoch na zlato sú považované za pozície podliehajúce devízovému riziku a na účely výpočtu trhového rizika sa s nimi zaobchádza v súlade s prílohou III alebo prípadne prílohou V.

3.

Na účely tejto prílohy sa môžu pozície, ktoré sú výlučne na financovanie nákupu zásob, vylúčiť z výpočtu komoditného rizika.

4.

Úrokové a devízové riziká, na ktoré sa nevzťahujú ostatné ustanovenia tejto prílohy, sa zahrnú do výpočtu všeobecného rizika pre obchodované dlhové nástroje a do výpočtu devízového rizika.

5.

Ak je krátka pozícia splatná skôr ako dlhá pozícia, inštitúcia sa tiež zabezpečí pred rizikom nedostatočnej likvidity, ktorá môže na niektorých trhoch existovať.

6.

Na účely bodu 19 sa prekročenie dlhej (krátkej) pozície inštitúcie nad jej krátku (dlhú) pozíciu v tej istej komodite a identických komoditných futures, opcií a warrantov považuje za jej čistú pozíciu v každej komodite.

Príslušné orgány povolia, aby sa s pozíciami derivátových nástrojov zaobchádzalo tak, ako s pozíciami podkladovej komodity, ako je ustanovené v bodoch 8, 9 a 10.

7.

Príslušné orgány môžu považovať tieto pozície za pozície rovnakej komodity:

a)

pozície rôznych podkategórií komodít v prípadoch, ak môžu byť tieto podkategórie komodít dodané jedna namiesto druhej; a

b)

pozície podobných komodít, ak sú blízkymi substitútmi a ak je možné jasne preukázať minimálnu koreláciu 0,9 medzi cenovými pohybmi za minimálne obdobie jedného roka.

Osobitné nástroje

8.

Komoditné futures a termínové záväzky na kúpu alebo predaj jednotlivých komodít sa zahrnú do systému merania ako fiktívne hodnoty v štandardných jednotkách merania a priradí sa im doba splatnosti s odkazom na dátum platnosti.

Príslušné orgány môžu povoliť, aby sa kapitálová požiadavka na futures uskutočnený na burze rovnala marži, ktorú vyžaduje burza, ak sú úplne presvedčené o tom, že zabezpečuje presné meranie rizika súvisiaceho s futures a že sa rovná minimálne kapitálovej požiadavke na futures, ktorá by bola získaná výpočtom urobeným za použitia metódy stanovenej v zvyšnej časti tejto prílohy alebo uplatnením metódy interných modelov uvedenej v prílohe V.

Príslušné orgány môžu povoliť taktiež kapitálovú požiadavku na zmluvu na OTC komoditné deriváty takého typu, ktorý je uvedený v tomto bode, zúčtovaný zúčtovacím centrom, pričom uznajú, že sa táto požiadavka môže rovnať marži požadovanej zúčtovacím centrom, ak sú úplne presvedčené o tom, že zabezpečuje presné meranie rizika súvisiaceho so zmluvou na deriváty a že sa rovná minimálne kapitálovej požiadavke na príslušnú zmluvu, ktorá by bola získaná výpočtom urobeným za použitia metódy stanovenej vo zvyšnej časti tejto prílohy alebo uplatnením metódy interných modelov, ktorá je opísaná v prílohe V.

9.

Komoditné swapy, pri ktorých je na jednej strane transakcie pevná cena a na druhej aktuálna trhová cena, sa začlenia do postupu stupnice splatnosti, ako je stanovené v bodoch 13 až 18, ako série pozícií rovnajúcich sa nominálnej hodnote zmluvy, pričom jedna pozícia zodpovedá jednej úhrade swapu, a rozložia sa do stupnice splatnosti uvedenej v bode 13 tabuľka 1. Tieto pozície by boli dlhými pozíciami, ak inštitúcia platí pevnú cenu a dostane pohyblivú cenu, a krátkymi pozíciami, ak inštitúcia dostane pevnú cenu a platí pohyblivú cenu.

Komoditné swapy, pri ktorých je na každej strane transakcie iná komodita, sa vykazujú v príslušnom oddiele stupnice splatnosti.

10.

Na účely tejto prílohy sa s opciami na komodity alebo na komoditné deriváty zaobchádza tak, ako keby boli pozíciami, ktorých hodnota sa rovná hodnote podkladového nástroja, ktorého sa opcia týka, vynásobenej príslušným delta faktorom. Tieto pozície môžu byť vzájomne započítané voči kompenzačným pozíciám identickej podkladovej komodity alebo komoditného derivátu. Použitý delta faktor je buď rovnaký ako delta faktor pre príslušnú burzu alebo vypočítaný príslušnými orgánmi, alebo ak nie je k dispozícii ani jeden z nich, alebo pre OTC opcie, tak delta faktor vypočítaný samotnou inštitúciou za predpokladu, že príslušné orgány sú presvedčené o tom, že model, ktorý táto inštitúcia použila, je odôvodnený.

Príslušné orgány však môžu stanoviť, aby inštitúcie vypočítavali svoje delta faktory za použitia metodiky špecifikovanej príslušnými orgánmi.

Ostatné riziká súvisiace s komoditnými opciami, okrem delta rizika, sa zabezpečia.

Príslušné orgány môžu povoliť, aby sa požiadavka na upísanú komoditnú opciu obchodovanú na burze rovnala marži, ktorú vyžaduje burza, ak sú úplne presvedčené o tom, že zabezpečuje presné meranie rizika súvisiaceho s opciou a že sa rovná minimálne kapitálovej požiadavke na opciu, ktorá by bola získaná výpočtom urobeným za použitia metódy stanovenej vo zvyšnej časti tejto prílohy alebo uplatnením metódy interných modelov, ktorá je uvedená v prílohe V.

Príslušné orgány môžu taktiež povoliť kapitálovú požiadavku pre OTC komoditnú opciu zúčtovanú zúčtovacím centrom, pričom uznajú, že sa táto požiadavka môže rovnať marži požadovanej zúčtovacím centrom, ak sú úplne presvedčené o tom, že zabezpečuje presné meranie rizika súvisiaceho s opciou a že sa rovná minimálne kapitálovej požiadavke pre OTC opciu, ktorá by bola získaná výpočtom urobeným za použitia metódy stanovenej vo zvyšnej časti tejto prílohy alebo uplatnením metódy interných modelov, ktorá je uvedená v prílohe V.

Okrem toho môžu povoliť, aby bola požiadavka na kúpne komoditné opcie obchodované na burze alebo na OTC komoditné opcie rovnaká ako požiadavka na komoditu slúžiacu ako podkladový nástroj pod podmienkou, že výsledná požiadavka neprevyšuje trhovú hodnotu opcie. Požiadavka na upísanú OTC opciu sa stanoví vo vzťahu ku komodite slúžiacej ako podkladový nástroj.

11.

S warrantmi vzťahujúcimi sa na komodity sa zaobchádza rovnako ako s komoditnými opciami uvedenými v bode 10.

12.

Prevodca komodít alebo zaručených práv týkajúcich sa vlastníckeho práva ku komoditám uvedeným v zmluve o spätnej kúpe a požičiavateľ komodít uvedených v zmluve o požičaní komodít musia tieto komodity zahrnúť do výpočtu svojich kapitálových požiadaviek v súlade s touto prílohou.

a)   Postup stupnice splatnosti

13.

Inštitúcia použije pre každú komoditu osobitnú stupnicu splatnosti v súlade s tabuľkou 1. Všetky pozície tejto komodity a všetky pozície, ktoré sú považované za pozície rovnakej komodity podľa bodu 7, sa zaradia do príslušného pásma splatnosti. Fyzické zásoby sa zaradia do prvého pásma splatnosti.

Tabuľka 1

Pásmo splatnosti

(1)

Rozpätie (v %)

(2)

0 ≤ 1 mesiac

1,50

> 1 ≤ 3 mesiace

1,50

> 3 ≤ 6 mesiacov

1,50

> 6 ≤ 12 mesiacov

1,50

> 1 ≤ 2 roky

1,50

> 2 ≤ 3 roky

1,50

> 3 roky

1,50

14.

Príslušné orgány môžu povoliť, aby pozície, ktoré sú pozíciami rovnakej komodity, alebo sú podľa bodu 7 považované za pozície rovnakej komodity, boli započítané a zaradené do príslušných pásiem splatnosti pre:

a)

pozície zmlúv, ktoré sú splatné v ten istý deň; a

b)

pozície zmlúv, ktoré sú splatné v rámci 10 dní po sebe, ak sa so zmluvami obchoduje na trhoch, na ktorých sa uskutočňujú dodávky každý deň.

15.

Inštitúcia potom v každom pásme splatnosti vypočíta súčet dlhých pozícií a súčet krátkych pozícií. Objem dlhých (krátkych) pozícií, ktoré sú kryté krátkymi (dlhými) pozíciami v danom pásme splatnosti sa považuje za krytú pozíciu v danom pásme, zatiaľ čo zostávajúca dlhá alebo krátka pozícia je nekrytou pozíciou pre to isté pásmo.

16.

Časť nekrytej dlhej (krátkej) pozície pre dané pásmo splatnosti, ktorá je krytá nekrytou krátkou (dlhou) pozíciou pre ďalšie pásmo splatnosti je krytou pozíciou medzi dvoma pásmami splatnosti. Časť nekrytej dlhej alebo nekrytej krátkej pozície, ktorú nie je možné takto kryť, je nekrytou pozíciou.

17.

Kapitálová požiadavka inštitúcie pre každú komoditu sa vypočíta na základe príslušnej stupnice splatnosti, ako súčet:

a)

súčtu krytých dlhých a krátkych pozícií, vynásobeného príslušnou sadzbou spread rate uvedenou v druhom stĺpci tabuľky 1 bodu 13 pre každé pásmo splatnosti a spotovou cenou komodity;

b)

krytej pozície medzi dvoma pásmami splatnosti pre každé pásmo splatnosti, do ktorého sa ďalej prenáša nekrytá pozícia, vynásobenej 0,6 % (carry rate) a spotovou cenou komodity; a

c)

zostávajúcich nekrytých pozícií vynásobených 15 % (outright rate) a spotovou cenou komodity.

18.

Celková kapitálová požiadavka inštitúcie pre komoditné riziko sa vypočíta ako súčet kapitálových požiadaviek vypočítaný pre každú komoditu v súlade s bodom 17.

b)   Zjednodušený postup

19.

Kapitálová požiadavka inštitúcie pre každú komoditu sa vypočíta ako súčet:

a)

15 % čistej pozície, dlhej alebo krátkej, vynásobených spotovou cenou komodity; a

b)

3 % hrubej pozície, dlhej plus krátkej, vynásobených spotovou cenou komodity.

20.

Celková kapitálová požiadavka inštitúcie na komoditné riziko sa vypočíta ako súčet kapitálových požiadaviek vypočítaný pre každú komoditu v súlade s bodom 19.

c)   Rozšírený postup stupnice splatnosti

21.

Príslušné orgány môžu povoliť inštitúciám, aby používali minimálne sadzby spread rate, carry rate a outright rate uvedené v nasledujúcej tabuľke (tabuľka 2) namiesto sadzieb uvedených v bodoch 13, 14, 17 a 18 za predpokladu, že podľa stanoviska príslušných orgánov tieto inštitúcie:

a)

vykonávajú významnú časť komoditných obchodov;

b)

majú diverzifikované komoditné portfólio; a

c)

zatiaľ nie sú v stave používať interné modely na účely výpočtu kapitálových požiadaviek na komoditné riziko v súlade s prílohou V.

Tabuľka 2

 

Drahé kovy (okrem zlata)

Bežné kovy

Poľnohospodárske výrobky (mäkké materiály – softs)

Iné, vrátane energetických produktov

Spread rate ( %)

1,0

1,2

1,5

1,5

Carry rate ( %)

0,3

0,5

0,6

0,6

Outright rate ( %)

8

10

12

15


PRÍLOHA V

POUŽITIE INTERNÝCH MODELOV NA VÝPOČET KAPITÁLOVÝCH POŽIADAVIEK

1.

Príslušné orgány môžu za podmienok ustanovených v tejto prílohe povoliť inštitúciám, aby vypočítavali svoje kapitálové požiadavky na pozičné riziko, devízové riziko a/alebo komoditné riziko pomocou svojich vlastných interných modelov riadenia rizika namiesto metód uvedených v prílohách I, III a IV alebo v kombinácii s nimi. Použitie modelov na účely dohľadu nad plnením kapitálových požiadaviek si v každom prípade vyžaduje ich výslovné uznanie príslušnými orgánmi.

2.

Príslušný orgán tieto modely uzná len vtedy, ak sa ubezpečí, že systém riadenia rizika inštitúcie je koncepčne správny a uplatňuje sa dôsledne a najmä, že sú splnené tieto kvalitatívne normy:

a)

interný model merania rizika je dôkladne integrovaný do každodenného procesu riadenia rizík inštitúcie a slúži ako základ pre vykazovanie rizikových expozícií vrcholovému manažmentu inštitúcie;

b)

inštitúcia má útvar kontroly rizík, ktorý je nezávislý od obchodných jednotiek a podlieha priamo vrcholovému manažmentu. Útvar musí zodpovedať za vypracovávanie a implementáciu systému riadenia rizika inštitúcie. Zostavuje a analyzuje denné správy o výstupoch z modelu merania rizika a o príslušných opatreniach, ktoré je potrebné prijať na obmedzenie obchodovania. Útvar vykonáva aj počiatočnú a priebežnú validáciu interného modelu;

c)

predstavenstvo inštitúcie a vrcholový manažment sa aktívne zapájajú do procesu kontroly rizík a denné správy vypracovávané útvarom kontroly rizík vyhodnocujú riadiaci pracovníci, ktorí majú dostatočné právomoci presadiť tak zníženie pozícií jednotlivých obchodníkov, ako aj zníženie celkovej rizikovej expozície inštitúcie;

d)

inštitúcia má dostatočný počet pracovníkov, ktorí vedia pracovať so zložitými modelmi v oblastiach obchodovania, kontroly rizík, auditu a back officu;

e)

inštitúcia zaviedla postupy na monitorovanie a zabezpečenie dodržiavania písomných interných zásad a kontrol týkajúcich sa celkového fungovania systému merania rizika;

f)

bola preukázaná prijateľná presnosť modelu inštitúcie pri meraní rizík;

g)

inštitúcia opakovane vykonáva prísny program stresového testovania a výsledky týchto testov vyhodnocuje vrcholový manažment, ktorý ich potom zohľadňuje v stratégiách a pri stanovovaní limitov. Tento proces sa týka predovšetkým nelikvidity trhov v stresových trhových podmienkach, rizika koncentrácie, jednosmerných trhov, rizika udalosti a rizika náhleho zlyhania, nelinearity produktov, pozícií hlboko mimo peňazí, pozícií podliehajúcich prepadu cien a ďalších rizík, ktoré interné modely nemusia primerane zohľadňovať. Použité šoky odzrkadľujú povahu portfólií a čas, ktorý by bol potrebný na zaistenie alebo riadenie rizík v nepriaznivých trhových podmienkach; a

h)

inštitúcia musí vykonávať nezávislé preskúmanie svojho systému merania rizika ako súčasť svojho pravidelného interného auditu.

Preskúmanie uvedené v písmene h) prvého odseku sa týka tak činností obchodných jednotiek, ako aj nezávislého útvaru kontroly rizík. Najmenej raz ročne musí inštitúcia vykonať preskúmanie celého procesu riadenia rizík.

Preskúmanie sa zameriava na:

a)

primeranosť dokumentácie systému a procesu riadenia rizík a organizácie útvaru kontroly rizík;

b)

integráciu meraní trhových rizík do denného riadenia rizík a integritu informačného systému riadenia;

c)

proces, ktorý inštitúcia používa pri schvaľovaní modelov oceňovania rizík a systémov oceňovania, ktoré používajú pracovníci front a back officu;

d)

rozsah trhových rizík, ktoré zachytáva model merania rizika a validácia všetkých významných zmien v procese merania rizika;

e)

presnosť a úplnosť údajov o pozíciách, správnosť a primeranosť predpokladov volatility a korelácie a presnosť hodnotiacich výpočtov a výpočtov rizika a citlivosti;

f)

overovací proces, ktorý inštitúcia používa na hodnotenie konzistencie, časovej presnosti a spoľahlivosti zdrojov údajov používaných pri internom modeli, vrátane nezávislosti takýchto zdrojov údajov; a

g)

overovací postup, ktorý inštitúcia používa na hodnotenie spätného testovania, ktoré sa vykonáva na účely stanovenia presnosti modelu.

3.

Inštitúcie majú zavedené postupy na zabezpečenie toho, aby boli ich interné modely primerane validované vhodne kvalifikovanými stranami, nezávislými na procese vývoja, aby sa tak zabezpečila ich koncepčná správnosť a schopnosť primerane zohľadňovať všetky významné riziká. Validácia sa uskutočňuje v čase počiatočného vývoja interného modelu a vtedy, keď dôjde k jeho významnej zmene. Validácia sa vykonáva pravidelne, no najmä vtedy, ak dôjde k významným štrukturálnym zmenám na trhu alebo zmenám v zložení portfólia, ktoré by mohli spôsobiť neadekvátnosť tohto interného modelu. Keďže dochádza k vývoju techník a osvedčených postupov, inštitúcie tento vývoj využijú. Validácia interného modelu sa neobmedzuje iba na spätné testovanie, ale pozostáva minimálne z:

a)

testov na preukázanie toho, že všetky predpoklady prijaté v rámci interného modelu sú primerané a nepodhodnocujú, ani nenadhodnocujú dané riziko;

b)

vlastných testov validácie interných modelov v súvislosti s rizikami a štruktúrou svojich portfólií, ktoré vykonajú inštitúcie dodatočne k regulatórnym programom spätného testovania; a

c)

použitia hypotetických portfólií s cieľom zabezpečiť schopnosť interného modelu zohľadňovať konkrétne štrukturálne prvky, ktoré by mohli vzniknúť, napr. významné bázické riziká a riziká koncentrácie.

4.

Inštitúcia monitoruje presnosť a fungovanie svojho modelu za pomoci programu spätného testovania. V rámci spätného testovania sa pre každý obchodný deň porovná miera jednodňovej hodnoty v riziku vypočítaná na základe modelu inštitúcie pre pozície portfólia ku koncu dňa a zmena hodnoty portfólia v porovnaní s hodnotou na konci nasledujúceho pracovného dňa.

Príslušné orgány preskúmajú schopnosť inštitúcie vykonávať spätné testovanie ako na skutočných, tak na hypotetických zmenách hodnoty portfólia. Spätné testovanie na hypotetických zmenách hodnoty portfólia spočíva v porovnaní hodnoty portfólia na konci dňa a jeho hodnoty na konci nasledujúceho dňa za predpokladu nezmenených pozícií. Príslušné orgány vyžadujú od inštitúcií, aby prijali vhodné opatrenia na zlepšenie svojich programov spätného testovania, ak ich považujú za nedostatočné. Príslušné orgány môžu žiadať inštitúcie, aby vykonali spätné testovanie na hypotetických výsledkoch (pri použití zmien v hodnote portfólia, ktoré by vznikli, ak by sa pozície na konci dňa nezmenili) alebo skutočných obchodných výsledkoch (okrem poplatkov, provízií a čistých úrokových príjmov) alebo na obidvoch druhoch výsledkov.

5.

Na účely výpočtu kapitálových požiadaviek na špecifické riziko súvisiace s obchodovanými dlhovými a akciovými pozíciami môžu príslušné orgány uznať používanie interného modelu inštitúcie, ak okrem splnenia podmienok uvedených vo zvyšnej časti tejto prílohy spĺňa interný model tieto podmienky:

a)

vysvetľuje historické kolísanie cien v portfóliu;

b)

zachytáva koncentráciu, čo sa týka veľkosti a zmien zloženia portfólia;

c)

je odolný voči nepriaznivému prostrediu;

d)

je validovaný prostredníctvom spätného testovania zameraného na zhodnotenie toho, či sa presne zachytáva špecifické riziko. Ak príslušné orgány povolia, aby sa toto spätné testovanie vykonávalo na základe príslušných podportfólií, tieto podportfóliá musia byť vyberané konzistentne;

e)

zachytáva bázické riziko týkajúce sa titulov, čo znamená, že inštitúcie preukážu, že interný model je citlivý na podstatné idiosynkratické rozdiely medzi podobnými, ale nie identickými pozíciami; a

f)

zachytáva riziko udalosti.

Inštitúcia musí takisto spĺňať tieto podmienky:

v prípade, že je inštitúcia vystavená riziku udalosti, ktoré sa neodráža v meraní hodnoty v riziku, pretože je mimo 10-dňového obdobia držby a 99 % intervalu spoľahlivosti (udalosti s nízkou pravdepodobnosťou a veľmi vážnym dopadom), inštitúcia zabezpečí, že dopad takýchto udalostí sa odrazí v jej hodnotení interného kapitálu; a

interný model inštitúcie konzervatívne zhodnotí riziko vyplývajúce z menej likvidných pozícií a z pozícií s obmedzenou transparentnosťou cien pri realistických trhových scenároch. Interný model navyše spĺňa minimálne štandardy pre údaje. Proxy údaje sú primerane konzervatívne a môžu sa použiť len tam, kde neexistujú dostatočné údaje alebo, kde tieto údaje neodrážajú skutočnú volatilitu pozície alebo portfólia.

Keďže dochádza k vývoju techník a osvedčených postupov, inštitúcie tento vývoj využijú.

Inštitúcia má navyše zavedený prístup, ktorým pri výpočte svojich kapitálových požiadaviek zachytí riziko zlyhania pozícií v obchodnej knihe, ktoré je dodatočné k riziku zlyhania zachytenému v meraní hodnoty v riziku, tak ako je to uvedené v predchádzajúcich požiadavkách tohto bodu. Aby sa predišlo dvojitému započítavaniu, môže inštitúcia pri výpočte svojej dodatočnej požiadavky na riziko zlyhania zohľadniť do akej miery už bolo riziko zlyhania zahrnuté v meraní hodnoty v riziku, a to predovšetkým pre rizikové pozície, ktoré by mohli byť alebo ktoré by boli uzavreté do 10 dní v prípade nepriaznivých trhových podmienok alebo iných náznakov zhoršenia kreditného prostredia. Ak inštitúcia zachytáva svoje dodatočné riziko zlyhania pomocou dodatočnej kapitálovej požiadavky, musí mať metodiku na validáciu takéhoto merania.

Inštitúcia preukáže, že prístup, ktorý zvolila je v súlade so štandardami správnosti, ktoré sú porovnateľné s prístupom stanoveným v článkoch 84 až 89 smernice 2006/48/ES s predpokladom konštantnej úrovne rizika a prípadne upravené tak, aby odrážali vplyv likvidity, koncentrácií, zaistenia a opcií.

Inštitúcia, ktorá nezachytí dodatočné riziko zlyhania prostredníctvom interne vyvinutého prístupu, vypočíta dodatočnú kapitálovú požiadavku buď podľa prístupu, ktorý je v súlade s prístupom stanoveným v článkoch 78 až 83 smernice 2006/48/ES alebo s prístupom stanoveným v článkoch 84 až 89 uvedenej smernice .

Čo sa týka expozícií tradičnej sekuritizácie alebo syntetickej sekuritizácie, ktoré by podliehali odpočítaniu podľa zaobchádzania stanoveného v článku 66 ods. 2 smernice 2006/48/ES, alebo ktorým by bola priradená riziková váha 1 250 %, ako je stanovené v prílohe IX časť 4 uvedenej smernice, podliehajú tieto pozície kapitálovej požiadavke, ktorej hodnota nie je nižšia ako hodnota stanovená podľa daného zaobchádzania. Inštitúcie, ktoré obchodujú s týmito expozíciami, môžu použiť iné zaobchádzanie, pokiaľ môžu svojim príslušným orgánom preukázať, dodatočne k úmyslu obchodovať, že existuje likvidný obojsmerný trh pre sekuritizačné expozície alebo, v prípade syntetických sekuritizácií, ktoré závisia len od kreditných derivátov, pre samotné sekuritizačné expozície alebo pre všetky prvky rizika ich tvoriace. Na účely tejto časti existuje obojsmerný trh tam, kde sú nezávislé ponuky na nákup a predaj v dobrej viere, takže do jedného dňa možno stanoviť cenu, ktorá sa primerane vzťahuje na poslednú predajnú cenu alebo aktuálnu konkurencieschopnú kotáciu ponuky a dopytu v dobrej viere a za takúto cenu uskutočniť vysporiadanie v pomerne krátkom čase v súlade s obchodnými zvyklosťami. Aby mohla inštitúcia uplatniť iné zaobchádzanie, musí mať dostatočné údaje o trhu, aby mohla zabezpečiť, že vo svojom internom prístupe merania dodatočného rizika zlyhania plne zachytí koncentrované riziko zlyhania týchto expozícií v súlade s vyššie stanovenými štandardmi.

6.

Na inštitúcie využívajúce interné modely, ktoré nie sú uznané v súlade s bodom 4, sa budú vzťahovať osobitné kapitálové požiadavky na špecifické riziko vypočítané podľa prílohy I.

7.

Na účely bodu 9 písm. b) sa výsledky vlastných výpočtov inštitúcie zvýšia za pomoci multiplikačného faktora, ktorý má minimálnu hodnotu 3.

8.

Multiplikačný faktor sa zvýši o plus faktor v rozmedzí od 0 do 1 podľa tabuľky 1, v závislosti od počtu prekročení za posledných 250 obchodných dní, ktoré potvrdí spätné testovanie inštitúcie. Príslušné orgány od inštitúcií vyžadujú, aby konzistentne vypočítavali prekročenia za pomoci spätného testovania buď na skutočných alebo hypotetických zmenách hodnoty portfólia. Prekročenie znamená jednodňovú zmenu hodnoty portfólia, ktorá prevyšuje meranie hodnotu v riziku pre daný deň vypočítané za pomoci modelu inštitúcie. Na účely určenia plus faktora sa počet prekročení vyhodnocuje minimálne štvrťročne.

Tabuľka 1

Počet prekročení

Plus faktor

menej ako 5

0,00

5

0,40

6

0,50

7

0,65

8

0,75

9

0,85

10 a viac

1,00

Príslušné orgány môžu v jednotlivých prípadoch a za výnimočnej situácie upustiť od uplatňovania požiadavky na zvýšenie multiplikačného faktora o plus faktor podľa tabuľky 1, ak inštitúcia k spokojnosti príslušných orgánov preukáže, že takéto zvýšenie nie je opodstatnené a že model je v podstate správny.

Ak veľký počet prekročení naznačuje, že model nie je dostatočne presný, príslušné orgány zrušia uznanie tohto modelu alebo uložia príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol model bezodkladne zlepšený.

Aby mohli príslušné orgány priebežne monitorovať vhodnosť plus faktora, inštitúcie bezodkladne, najneskôr však do piatich pracovných dní, oznámia príslušným orgánom prekročenia, ktoré zistia z programov spätného testovania a ktoré by podľa vyššie uvedenej tabuľky mali za následok zvýšenie plus faktora.

9.

Každá inštitúcia musí spĺňať kapitálovú požiadavku vyjadrenú ako vyššiu z týchto možností:

a)

jej predchádzajúce meranie hodnoty v riziku podľa parametrov bližšie uvedených v tejto prílohe a tam, kde je to vhodné, dodatočnú kapitálovú požiadavku na riziko zlyhania podľa bodu 5; alebo

b)

priemer denných meraní hodnôt v riziku za každý z predchádzajúcich 60 obchodných dní, vynásobený faktorom uvedeným v bode 7, ktorý je upravený faktorom uvedeným v bode 8 a tam, kde je to vhodné, dodatočnú kapitálovú požiadavku na riziko zlyhania podľa bodu 5.

10.

Výpočet merania hodnoty v riziku podlieha týmto minimálnym štandardom:

a)

minimálne denný výpočet merania hodnoty v riziku;

b)

99. percentil jednostranného intervalu spoľahlivosti;

c)

ekvivalent desaťdňovej doby držania;

d)

efektívne historické pozorovacie obdobie minimálne jedného roka s výnimkou toho, ak je opodstatnené kratšie pozorovacie obdobie z dôvodu významného zvýšenia cenovej volatility; a

e)

trojmesačná aktualizácia súborov údajov.

11.

Príslušné orgány vyžadujú, aby model presne zachytával všetky podstatné cenové riziká pozícií opcií a opciám podobných pozícií a aby všetky ostatné riziká, ktoré model nezachytáva, boli primerane pokryté z vlastných zdrojov.

12.

Model merania rizika zachytáva dostatočný počet rizikových faktorov, v závislosti od úrovne činnosti inštitúcie na príslušných trhoch a najmä tieto:

Úrokové riziko

Systém merania rizika obsahuje súbor rizikových faktorov zodpovedajúcich úrokovým sadzbám v každej mene, v ktorej má inštitúcia súvahové alebo podsúvahové pozície citlivé na úrokové sadzby. Inštitúcia modeluje výnosové krivky pomocou jedného zo všeobecne akceptovaných prístupov. Pre podstatné expozície voči úrokovému riziku v hlavných menách a na hlavných trhoch je výnosová krivka rozdelená minimálne do šiestich segmentov splatnosti, aby zachytávala odchýlky volatility sadzieb pozdĺž výnosovej krivky. Systém merania rizika musí taktiež zachytávať riziko nie úplne korelovaných pohybov medzi rozličnými výnosovými krivkami.

Devízové riziko

Systém merania rizika obsahuje rizikové faktory zodpovedajúce zlatu a jednotlivým cudzím menám, v ktorých má inštitúcia denominované pozície.

Pokiaľ ide o PKI, berú sa do úvahy aktuálne devízové pozície PKI. Inštitúcie sa môžu spoľahnúť na vykazovanie tretích strán ohľadom devízových pozícií PKI, pokiaľ je správnosť tohto vykazovania príslušne zabezpečená. Ak inštitúcia nepozná devízové pozície PKI, táto pozícia by sa mala vynechať a malo by sa s ňou zaobchádzať v súlade prílohou III bod 2.1 štvrtý odsek.

Akciové riziko

Systém merania rizika využíva samostatný rizikový faktor minimálne pre každý trh s akciami, na ktorom drží inštitúcia významné pozície.

Komoditné riziko

Systém merania rizika využíva samostatný rizikový faktor minimálne pre každú komoditu, v ktorej inštitúcia drží významné pozície. Systém merania rizika musí taktiež zachytávať riziko nie úplne korelovaných pohybov medzi podobnými, ale nie identickými komoditami, a expozíciu voči zmenám cien termínových obchodov vyplývajúcich z nesúladu splatností. Zohľadňuje taktiež trhové charakteristiky, konkrétne termíny dodania a priestor poskytnutý obchodníkom na uzatvorenie pozícií.

13.

Príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť, aby v rámci rizikových kategórií a medzi rizikovými kategóriami navzájom používali empirické korelácie, ak sa presvedčia, že systém inštitúcií pre meranie korelácií je správny a dôsledne sa uplatňuje.


PRÍLOHA VI

VÝPOČET KAPITÁLOVÝCH POŽIADAVIEK NA VEĽKÉ MAJETKOVÉ ANGAŽOVANOSTI

1.

Prekročenie uvedené v článku 31 písm. b) sa vypočíta výberom tých prvkov celkovej obchodovanej expozície voči klientovi alebo skupine príslušných klientov, na ktoré sa vzťahujú najvyššie požiadavky na špecifické riziko v prílohe I a/alebo požiadavky v prílohe II, ktorých súčet sa rovná objemu prekročenia uvedenému v článku 31 písm. a).

2.

Ak toto prekročenie netrvalo viac než 10 dní, dodatočná kapitálová požiadavka je pre tieto prvky 200 % požiadaviek uvedených v bode 1.

3.

Od 10 dní potom, čo sa prekročenie vyskytlo, sú prvky prekročenia, vybrané podľa bodu 1, zaradené do príslušného riadku stĺpca 1 tabuľky 1 vo vzostupnom poradí požiadaviek na špecifické riziko v prílohe I a/alebo požiadaviek v prílohe II. Dodatočná kapitálová požiadavka sa rovná súčtu požiadaviek na špecifické riziko v prílohe I a/alebo prílohe II na tieto prvky vynásobené zodpovedajúcim faktorom v tabuľke 1 stĺpec 2.

Tabuľka 1

Prekročenie nad limity

(na základe percenta vlastných zdrojov)

Faktory

do 40 %

200 %

od 40 % do 60 %

300 %

od 60 % do 80 %

400 %

od 80 % do 100 %

500 %

od 100 % do 250 %

600 %

nad 250 %

900 %


PRÍLOHA VII

OBCHODOVANIE

ČASŤ A

Úmysel obchodovať

1.

Pozície/portfóliá držané s úmyslom obchodovať spĺňajú tieto požiadavky:

a)

existuje jasne zdokumentovaná obchodná stratégia pre pozíciu/nástroj alebo portfóliá schválená vrcholovým manažmentom, ktorá zahŕňa očakávané obdobie držby;

b)

sú jasne definované politiky a postupy pre aktívne riadenie pozície, čo zahŕňa:

(i)

pozície, do ktorých sa vstupuje na trading desku;

(ii)

stanovenie pozičných limitov, ktoré sú na účely primeranosti monitorované;

(iii)

díleri môžu vstúpiť do pozície, alebo ju riadiť, v rámci dohodnutých limitov a podľa schválenej stratégie;

(iv)

pozície sa vykazujú vrcholovému manažmentu ako neoddeliteľná súčasť procesu riadenia rizika inštitúcie; a

(v)

pozície sa aktívne monitorujú na základe zdrojov informácií o trhu a robí sa hodnotenie obchodovateľnosti alebo možnosti zaistenia pozície alebo jej čiastkových rizík vrátane hodnotenia kvality a dostupnosti trhových vstupov pre proces oceňovania, ako aj úrovne obratu na trhu a veľkosti pozícií obchodovaných na trhu; a

c)

je jasne definovaná politika a postupy monitorovania pozície vzhľadom na obchodnú stratégiu inštitúcie vrátane monitorovania obratu a neuplatnených pozícií v obchodnej knihe inštitúcie.

ČASŤ B

Systémy a kontroly

1.

Inštitúcie stanovia a udržiavajú systémy a kontroly, ktoré sú dostatočné na to, aby sa poskytli obozretné a spoľahlivé odhady ocenenia.

2.

Systémy a kontroly zahŕňajú aspoň tieto prvky:

a)

zdokumentované politiky a postupy procesu oceňovania. To zahŕňa jasné vymedzenie zodpovednosti jednotlivých oblastí podieľajúcich sa na stanovení ocenenia, zdroje informácií o trhu a preskúmanie ich primeranosti, frekvenciu nezávislého oceňovania, načasovanie uzatváracích cien, postupy pre úpravu oceňovaní, postupy overovania na konci mesiaca a ad-hoc; a

b)

línie zodpovednosti pre útvar zodpovedný za proces oceňovania, ktoré sú jasné a nezávislé od front office.

Línia zodpovednosti vedie až k výkonnému riaditeľovi, ktorý je členom predstavenstva.

Obozretné metódy oceňovania

3.

Pod oceňovaním trhovými cenami sa rozumie aspoň denné oceňovanie pozícií na základe dostupných uzatváracích cien pochádzajúcich z nezávislých zdrojov, akými sú napríklad ceny na burze, aktuálne ceny zo systému alebo kotácie od niekoľkých nezávislých renomovaných brokerov.

4.

Pri oceňovaní trhovými cenami sa použije obozretnejšia strana nákupu/predaja okrem prípadu, keď je inštitúcia významným tvorcom trhu pre určitý druh finančného nástroja alebo príslušnú komoditu a môže uzatvoriť pozíciu za strednú trhovú cenu.

5.

Ak oceňovanie trhovými cenami nie je možné, inštitúcie musia oceňovať svoje pozície/portfóliá na základe modelu ešte pred výpočtom kapitálovej požiadavky z obchodnej knihy. Oceňovanie na základe modelu je vymedzené ako akékoľvek oceňovanie, ktoré musí byť porovnateľné s referenčnou hodnotou, extrapolované alebo inak vypočítané z trhového vstupu.

6.

Pri oceňovaní na základe modelu musia byť splnené tieto požiadavky:

a)

vrcholový manažment pozná položky obchodnej knihy, ktoré sú predmetom oceňovania na základe modelu a je si vedomý závažnosti spojenej s neistotou, ktorú toto oceňovanie vytvára pri vykazovaní rizika/výkonnosti činnosti;

b)

trhové vstupy pochádzajú zo zdroja, ak je to možné, v súlade s trhovými cenami, hodnotí sa vhodnosť trhových vstupov konkrétnej pozície a často sa posudzujú parametre modelu;

c)

ak sú dostupné, používajú sa metodiky oceňovania bežne akceptované na trhu pre konkrétne finančné nástroje alebo komodity;

d)

ak model vypracuje samotná inštitúcia, zakladá sa na primeraných predpokladoch, posúdených a overených náležite kvalifikovanými stranami, ktoré sa nezúčastnili na jeho vypracovaní;

e)

sú zavedené formálne kontrolné postupy zmien a uchováva sa bezpečná kópia modelu, ktorá sa pravidelne používa na kontrolu oceňovania;

f)

funkcia zodpovedná za riadenie rizika pozná slabé stránky použitých modelov a vie ako ich najlepšie zohľadniť vo výstupoch oceňovania; a

g)

model je predmetom pravidelnej kontroly s cieľom stanoviť presnosť jeho výkonnosti (t. j. posúdenie pretrvávajúcej primeranosti predpokladov, analýza ziskov a strát vzhľadom na rizikové faktory, porovnanie aktuálnych uzatváracích hodnôt s výstupmi modelu).

Na účely písmena d) sa model vypracuje alebo schváli nezávisle od front office a testuje sa nezávisle, čo zahŕňa validáciu matematických predpokladov a implementáciu počítačového programu.

7.

Okrem denného oceňovania trhovými cenami alebo oceňovania na základe modelu je potrebné vykonať aj nezávislé overenie ceny. Je to postup, ktorým sa pravidelne overujú trhové ceny alebo vstupy do modelu, pokiaľ ide o ich správnosť a nezávislosť. Zatiaľ čo denné oceňovanie trhovými cenami môžu vykonávať díleri, overovanie trhových cien a vstupov do modelu by malo byť vykonané útvarom nezávislým od dealingu aspoň raz mesačne (alebo v závislosti od charakteru trhu/obchodnej činnosti, aj častejšie). Ak nie sú k dispozícii nezávislé zdroje cien alebo sú zdroje cien viac subjektívne, môže byť vhodné prijať opatrenia obozretnosti, akými sú napríklad úpravy ocenenia.

Úpravy ocenenia alebo zdroje

8.

Inštitúcie stanovia a udržiavajú postupy týkajúce sa úprav ocenenia/zdrojov.

Všeobecné kritériá

9.

Príslušné orgány vyžadujú, aby sa pri úpravách ocenenia/zdrojoch formálne zohľadnili tieto položky: nezískané kreditné rozpätia, náklady na uzatvorenie pozícií, operačné riziká, predčasné ukončenie, náklady na investovanie a financovanie, budúce administratívne náklady a, v prípade potreby, aj riziko modelu.

Kritériá pre menej likvidné pozície

10.

Menej likvidné pozície by mohli vyplývať tak z udalostí na trhu, ako aj zo situácií týkajúcich sa inštitúcie, akými sú napríklad koncentrované pozície a/alebo neuplatnené pozície.

11.

Pri stanovovaní toho, či je pre menej likvidné pozície potrebná rezerva na precenenie, inštitúcia zohľadňuje viaceré faktory. Medzi tieto faktory patrí časové obdobie potrebné na zaistenie pozície/rizík v rámci pozície, volatilita a priemerné rozpätie nákup/predaj, dostupnosť trhových kotácií (počet a totožnosť tvorcov trhu) a volatilita a priemerné obchodované objemy, koncentrácie trhu, starnutie pozícií, stupeň závislosti oceňovania od oceňovania na základe modelu a vplyv iných rizík modelu.

12.

Pri používaní ocenenia tretej strany alebo ocenenia na základe modelu inštitúcie zvážia, či uplatnia úpravu ocenenia. Okrem toho inštitúcie zvážia potrebu vytvorenia zdrojov pre menej likvidné pozície a nepretržite kontrolujú, či sú aj naďalej vhodné.

13.

Ak sú úpravy ocenenia/zdroje dôvodom významných strát v rámci bežného finančného roka, odpočítajú sa od pôvodných vlastných zdrojov inštitúcie v súlade s článkom 57 písm. k) smernice 2006/48/ES.

14.

Iné zisky/straty vyplývajúce z úprav ocenenia/zdrojov sú zahrnuté do výpočtu „čistého zisku obchodnej knihy“ uvedeného v článku 13 ods. 2 písm. b) a pripočítajú sa alebo odpočítajú od dodatkových vlastných zdrojov, ktoré môžu pokrývať kapitálové požiadavky na trhové riziko v súlade s uvedenými ustanoveniami.

15.

S úpravami ocenenia/zdrojmi, ktoré presiahnu tie, ktoré sú vykonané podľa účtovného rámca, ktorému inštitúcia podlieha, sa zaobchádza v súlade s bodom 13, ak spôsobia významné straty, alebo v opačnom prípade s bodom 14.

ČASŤ C

Interné zaistenie

1.

Interné zaistenie je pozícia, ktorá podstatne alebo úplne kompenzuje čiastkové riziko pozície v neobchodnej knihe alebo skupiny pozícií. Pozície vyplývajúce z interného zaistenia sú prípustné pre zaobchádzanie s kapitálom v obchodnej knihe za predpokladu, že sú držané s úmyslom obchodovať a že sú splnené všeobecné kritériá úmyslu obchodovať a obozretného oceňovania, uvedené v častiach A a B, a to najmä:

a)

hlavným cieľom interného zaistenia nie je vyhnúť sa kapitálovým požiadavkám alebo ich znížiť;

b)

interné zaistenia sú riadne zdokumentované a podliehajú osobitnému internému schváleniu a procesu auditu;

c)

interná transakcia prebehne za trhových podmienok;

d)

podstatná časť trhového rizika, ktorá je vytváraná interným zaistením sa dynamicky riadi v obchodnej knihe v rámci povolených limitov; a

e)

interné transakcie sa pozorne monitorujú.

Monitorovanie musí byť zabezpečené vhodnými postupmi.

2.

Zaobchádzanie uvedené v bode 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté kapitálové požiadavky uplatniteľné na časti transakcie interného zaistenia v neobchodnej knihe.

3.

Bez ohľadu na body 1 a 2, ak inštitúcia zaistí expozíciu kreditného rizika v neobchodnej knihe s použitím kreditných derivátov zahrnutých do obchodnej knihy (použijúc interné zaistenie), expozícia v neobchodnej knihe sa nepovažuje za zaistenú na účely výpočtu kapitálových požiadaviek, pokiaľ inštitúcia nekúpi od poskytovateľa zabezpečenia oprávnenej tretej strany kreditný derivát, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v prílohe VIII časť 2 bod 19 smernice 2006/48/ES s ohľadom na expozíciu v neobchodnej knihe. Ak je zakúpené takéto zabezpečenie tretej strany a je uznané ako zaistenie pre expozíciu v neobchodnej knihe na účely výpočtu kapitálových požiadaviek, nebude do obchodnej knihy zahrnuté ani interné ani externé zaistenie kreditným derivátom na účely výpočtu kapitálových požiadaviek.

ČASŤ D

Zahrnutie do obchodnej knihy

1.

Inštitúcie majú jasne vymedzenú stratégiu a postupy na určenie pozícií, ktoré budú zahrnuté do obchodnej knihy na účely výpočtu ich kapitálových požiadaviek v súlade s kritériami stanovenými v článku 11 a berúc do úvahy schopnosti a prax riadenia rizík danej inštitúcie. Dodržiavanie tejto stratégie a postupov je plne zdokumentované a podlieha pravidelnému internému auditu.

2.

Inštitúcie majú jasne vymedzenú stratégiu a postupy na celkové riadenie obchodnej knihy. Táto stratégia a postupy sa zameriavajú aspoň na:

a)

činnosti, ktoré inštitúcia pokladá za obchodné a ktoré sú súčasťou obchodnej knihy na účely kapitálových požiadaviek;

b)

mieru, do akej je možné pozíciu denne oceňovať trhovými cenami referenciou na aktívny, likvidný, obojsmerný trh;

c)

pre pozície, ktoré sú oceňované na základe modelu, mieru, do akej môže inštitúcia:

(i)

identifikovať všetky významné riziká pozície;

(ii)

zaistiť všetky významné riziká pozície nástrojmi pre ktoré existuje aktívny, likvidný, obojsmerný trh; a

(iii)

odvodiť spoľahlivé odhady pre kľúčové predpoklady a parametre použité v modeli;

d)

mieru, do akej inštitúcia môže a musí oceňovať pozície, ktoré môžu byť validované externe konzistentným spôsobom;

e)

mieru, do akej by zákonné obmedzenia alebo iné prevádzkové požiadavky mohli prekážať v schopnosti inštitúcie uzatvoriť alebo zaistiť pozície v krátkej lehote;

f)

mieru, do akej inštitúcia môže a musí aktívne riadiť riziká pozície v rámci svojej obchodnej činnosti; a

g)

mieru, do akej môže inštitúcia presunúť riziko alebo pozície medzi neobchodnou a obchodnou knihou a kritériá pre takýto presun.

3.

Príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť zaobchádzať s pozíciami, ktoré sú podielmi v obchodnej knihe, stanovené v článku 57 písm. l), m) a n) smernice 2006/48/ES ako s akciami alebo v prípade potreby ako s dlhovými nástrojmi, ak inštitúcia preukáže, že je v týchto pozíciách aktívnym tvorcom trhu. V takomto prípade má inštitúcia primerané systémy a kontroly pre obchodovanie s nástrojmi prípustnými pre vlastné zdroje.

4.

Termínované obchodné repo transakcie, ktoré inštitúcia vykazuje vo svojej neobchodnej knihe, môžu byť zahrnuté do obchodnej knihy na účely kapitálových požiadaviek vtedy, ak sú v nej zaradené všetky také repo transakcie. Na tento účel sú obchodné repo transakcie vymedzené ako transakcie, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 11 ods. 2 a v prílohe VII časť A a obe časti transakcie sú buď v hotovosti alebo vo forme cenných papierov, ktoré možno zahrnúť do obchodnej knihy. Nezávisle od toho, kde sú zahrnuté, všetky repo transakcie podliehajú požiadavke na kreditné riziko zmluvnej strany v neobchodnej knihe.


PRÍLOHA VIII

ZRUŠENÉ SMERNICE

ČASŤ A

Zrušené Smernice Spolu S ich Neskoršími Zmenami A doplneniami

(uvedené v článku 52)

Smernica Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/31/ES z 22. júna 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/6/EHS o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/33/ES z 22. júna 1998, ktorou sa mení a dopĺňa článok 12 smernice Rady 77/780/EHS o začatí a výkone činnosti úverových inštitúcií, článkov 2, 5, 6, 7, 8 a príloh II a III k smernici Rady 89/647/EHS o kapitálovej primeranosti úverových inštitúcií a článku 2 a prílohy II k smernici Rady 93/6/EHS o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES:

iba článok 26

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS:

iba článok 67

ČASŤ B

Termíny Na Transpozíciu

(uvedené v článku 52)

Smernica

Termín na transpozíciu

Smernica Rady 93/6/EHS

1.7.1995

Smernica 98/31/ES

21.7.2000

Smernica 98/33/ES

21.7.2000

Smernica 2002/87/ES

11.8.2004

Smernica 2004/39/ES

30.4.2006/31.1.2007

Smernica 2005/1/ES

13.5.2005


PRÍLOHA IX

TABUĽKA ZHODY

Táto smernica

Smernica 93/6/EHS

Smernica 98/31/ES

Smernica 98/33/ES

Smernica 2002/87/ES

Smernica 2004/39/ES

článok 1 ods. 1 prvá veta

 

 

 

 

 

článok 1 ods. 1 druhá veta a ods. 2

článok 1

 

 

 

 

článok 2 ods. 1

 

 

 

 

 

článok 2 ods. 2

článok 7 ods. 3

 

 

 

 

článok 3 ods. 1 písm. a)

článok 2 ods. 1

 

 

 

 

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 2 ods. 2

 

 

 

článok 67 ods. 1

článok 3 ods. 1 písm. c) až e)

článok 2 ods. 3 až 5

 

 

 

 

článok 3 ods. 1 písm. f) a g)

 

 

 

 

 

článok 3 ods. 1 písm. h)

článok 2 ods. 10

 

 

 

 

článok 3 ods. 1 písm. i)

článok 2 ods. 11

 

článok 3 ods. 1

 

 

článok 3 ods. 1 písm. j)

článok 2 ods. 14

 

 

 

 

článok 3 ods. 1 písm. k) a l)

článok 2 ods. 15 a 16

článok 1 ods. 1 písm. b)

 

 

 

článok 3 ods. 1 písm. m)

článok 2 ods. 17

článok 1 ods. 1 písm. c)

 

 

 

článok 3 ods. 1 písm. n)

článok 2 ods. 18

článok 1 ods. 1 písm. d)

 

 

 

článok 3 ods. 1 písm. o) až q)

článok 2 ods. 19 až 21

 

 

 

 

článok 3 ods. 1 písm. r)

článok 2 ods. 23

 

 

 

 

článok 3 ods. 1 písm. s)

článok 2 ods. 26

 

 

 

 

článok 3 ods. 2

článok 2 ods. 7 a 8

 

 

 

 

článok 3 ods. 3 písm. a) a b)

článok 7 ods. 3

 

 

článok 26

 

článok 3 ods. 3 písm. c)

článok 7 ods. 3

 

 

 

 

článok 4

článok 2 ods. 24

 

 

 

 

článok 5

článok 3 ods. 1 a 2

 

 

 

 

článok 6

článok 3 ods. 4

 

 

 

článok 67 ods. 2

článok 7

článok 3 ods. 4a

 

 

 

článok 67 ods. 3

článok 8

článok 3 ods. 4b

 

 

 

článok 67 ods. 3

článok 9

článok 3 ods. 3

 

 

 

 

článok 10

článok 3 ods. 5 až 8

 

 

 

 

článok 11

článok 2 ods. 6

 

 

 

 

článok 12 prvý odsek

článok 2 ods. 25

 

 

 

 

článok 12 druhý odsek

 

 

 

 

 

článok 13 ods. 1 prvý pododsek

príloha V ods. 1 prvý pododsek

 

 

 

 

článok 13 ods. 1 druhý pododsek a ods. 2 až 5

príloha V ods. 1 druhý pododsek a ods. 2 až 5

článok 1 ods. 7 a príloha 4 písm. a) a b)

 

 

 

článok 14

príloha V ods. 6 a 7

príloha 4 písm. c)

 

 

 

článok 15

príloha V ods. 8

 

 

 

 

článok 16

príloha V ods. 9

 

 

 

 

článok 17

 

 

 

 

 

článok 18 ods. 1 prvý pododsek

článok 4 ods. 1 prvý pododsek

 

 

 

 

článok 18 ods. 1 písm. a) a b)

článok 4 ods. 1 body (i) a (ii)

článok 1 ods. 2

 

 

 

článok 18 ods. 2 až 4

článok 4 ods. 6 až 8

 

 

 

 

článok 19 ods. 1

 

 

 

 

 

článok 19 ods. 2

článok 11 ods. 2

 

 

 

 

článok 19 ods. 3

 

 

 

 

 

článok 20

 

 

 

 

 

článok 21

príloha IV

 

 

 

 

článok 22

 

 

 

 

 

článok 23 prvý a druhý odsek

článok 7 ods. 5 a 6

 

 

 

 

článok 23 tretí odsek

 

 

 

 

 

článok 24

 

 

 

 

 

článok 25

 

 

 

 

 

článok 26 ods. 1

článok 7 ods. 10

článok 1 ods. 4

 

 

 

článok 26 ods. 2 až 4

článok 7 ods. 11 až 13

 

 

 

 

článok 27

článok 7 ods. 14 a 15

 

 

 

 

článok 28 ods. 1

článok 5 ods. 1

 

 

 

 

článok 28 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 1 ods. 3

 

 

 

článok 28 ods. 3

 

 

 

 

 

článok 29 ods. 1 písm. a) až c) a nasledujúce dva pododseky

príloha VI ods. 2

 

 

 

 

článok 29 ods. 1 posledný pododsek

 

 

 

 

 

článok 29 ods. 2

príloha VI ods. 3

 

 

 

 

článok 30 ods. 1 a 2 prvý pododsek

príloha VI ods. 4 a 5

 

 

 

 

článok 30 ods. 2 druhý pododsek

 

 

 

 

 

článok 30 ods. 3 a 4

príloha VI ods. 6 a 7

 

 

 

 

článok 31

príloha VI ods. 8 body 1, 2 prvá veta, body 3 až 5

 

 

 

 

článok 32

príloha VI ods. 9 a 10

 

 

 

 

článok 33 ods. 1 a 2

 

 

 

 

 

článok 33 ods. 3

článok 6 ods. 2

 

 

 

 

článok 34

 

 

 

 

 

článok 35 ods. 1 až 4

článok 8 ods. 1 až 4

 

 

 

 

článok 35 ods. 5

článok 8 ods. 5 prvá veta

článok 1 ods. 5

 

 

 

článok 36

článok 9 ods. 1 až 3

 

 

 

 

článok 37

 

 

 

 

 

článok 38

článok 9 ods. 4

 

 

 

 

článok 39

 

 

 

 

 

článok 40

článok 2 ods. 9

 

 

 

 

článok 41 ods. 1 písm. a) až c)

článok 10 prvá, druhá a tretia zarážka

 

 

 

 

článok 41 ods. 1 písm. d) a e)

 

 

 

 

 

článok 41 ods. 1 písm. f)

článok 10 štvrtá zarážka

 

 

 

 

článok 41 ods. 1 písm. g)

 

 

 

 

 

článok 42

 

 

 

 

 

článok 43

 

 

 

 

 

článok 44

 

 

 

 

 

článok 45

 

 

 

 

 

článok 46

článok 12

 

 

 

 

článok 47

 

 

 

 

 

článok 48

 

 

 

 

 

článok 49

 

 

 

 

 

článok 50

článok 15

 

 

 

 

príloha I ods. 1 až 4

príloha I ods. 1 až 4

 

 

 

 

príloha I ods. 4 posledný pododsek

článok 2 ods. 22

 

 

 

 

príloha I ods. 5 až 7

príloha I ods. 5 až 7

 

 

 

 

príloha I ods. 8

 

 

 

 

 

príloha I ods. 9 až 11

príloha I ods. 8 až 10

 

 

 

 

príloha I ods. 12 až 14

príloha I ods. 12 až 14

 

 

 

 

príloha I ods. 15 a 16

článok 2 ods. 12

 

 

 

 

príloha I ods. 17 až 41

príloha I ods. 15 až 39

 

 

 

 

príloha I ods. 42 až 56

 

 

 

 

 

príloha II ods. 1 a 2

príloha II ods. 1 a 2

 

 

 

 

príloha II ods. 3 až 11

 

 

 

 

 

príloha III ods. 1

príloha III ods. 1 prvý pododsek

článok 1 ods. 7 a príloha 3 písm. a)

 

 

 

príloha III ods. 2

príloha III ods. 2

 

 

 

 

príloha III ods. 2.1 prvý až tretí pododsek

príloha III ods. 3.1

článok 1 ods. 7 a príloha 3 písm. b)

 

 

 

príloha III ods. 2.1 štvrtý pododsek

 

 

 

 

 

príloha III ods. 2.1 piaty pododsek

príloha III ods. 3.2

článok 1 ods. 7 a príloha 3 písm. b)

 

 

 

príloha III ods. 2.2, 3, 3.1

príloha III ods. 4 až 6

článok 1 ods. 7 a príloha 3 písm. c)

 

 

 

príloha III ods. 3.2

príloha III ods. 8

 

 

 

 

príloha III ods. 4

príloha III ods. 11

 

 

 

 

príloha IV ods. 1 až 20

príloha VII ods. 1 až 20

článok 1 ods. 7 a príloha 5

 

 

 

príloha IV ods. 21

článok 11a

článok 1 ods. 6

 

 

 

príloha V ods. 1 až 12 štvrtý pododsek

príloha VIII ods. 1 až 13 bod (ii)

článok 1 ods. 7 a príloha 5

 

 

 

príloha V ods. 12 piaty pododsek

 

 

 

 

 

príloha V ods. 12 šiesty pododsek až ods. 13

príloha VIII ods. 13 bod (iii) až ods. 14

článok 1 ods. 7 a príloha 5

 

 

 

príloha VI

príloha VI ods. 8 bod 2 po prvej vete

 

 

 

 

príloha VII

 

 

 

 

 

príloha VIII

 

 

 

 

 

príloha IX

 

 

 

 

 


Top