EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0963

2006/963/ES: Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

OJ L 397, 30.12.2006, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 113 - 113
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 113 - 113
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 188 - 188

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/963/oj

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 397/10


ROZHODNUTIE RADY

z 18. decembra 2006

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

(2006/963/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku XXIV: 6 GATT z roku 1994 Rada 22. marca 2004 splnomocnila Komisiu začať rokovania s určitými ďalšími členmi WTO počas pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

(2)

Rokovania viedla Komisia po porade s výborom zriadeným na základe článku 133 zmluvy a v rámci rokovacích smerníc vydaných Radou.

(3)

Komisia ukončila rokovania na uzavretie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou.

(4)

Dohoda vo forme výmeny listov by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu, sa týmto v mene Spoločenstva schvaľuje.

Text dohody vo forme výmeny listov je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis dohody vo forme výmeny listov s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

V Bruseli 18. decembra 2006.

Za Radu

predseda

J.-E. ENESTAM


DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

V Ženeve 18. decembra 2006

Vážený pán,

po začatí rokovaní medzi Európskymi spoločenstvami (ES) a Brazíliou podľa článku XXIV: 6 a článku XXVIII GATT z roku 1994 v záujme zmeny koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k ES, sa ES a Brazília s cieľom uzavrieť rokovania, ktoré sa začali po oznámení ES z 19. januára 2004 adresovanom WTO podľa článku XXIV: 6 GATT z roku 1994, dohodli takto:

ES súhlasí, že do svojej listiny pre colné územie ES 25 zahrnie koncesie, ktoré boli zahrnuté v jeho predchádzajúcej listine pre ES 15.

ES súhlasí, že do svojej listiny pre ES 25 zahrnie koncesie uvedené v prílohe k tejto dohode.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď po posúdení zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi, si ES a Brazília vymenia listy o dohode. ES vynaloží čo najväčšie úsilie na zavedenie vhodných vykonávacích opatrení pred 1. novembrom a za žiadnych okolností nie neskôr ako 1. januára 2007.

Za Európske spoločenstvo

Image

PRÍLOHA

colná kvóta pridelená krajine (Brazília) 10 124 ton pre surový trstinový cukor určený na rafinovanie (číslo colnej položky 1701 1110), sadzba v rámci kvóty 98 EUR/t,

colná kvóta pridelená krajine (Brazília) 2 332 ton „kusov hydiny druhu Gallus domesticus“ (čísla colných položiek 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470), sadzba v rámci kvóty 0 %,

zvýšenie colnej kvóty ES pre „kuracie trupy, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (čísla colných položiek 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290) o 49 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 131-162 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES pre „kuracie kusy, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (čísla colných položiek 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460) o 4 070 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 93-512 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES pre „kusy hydiny“ (číslo colnej položky 0207 1410) o 1 605 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 795 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES pre „mäso z moriakov, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (čísla colných položiek 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770) o 201 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 93-425 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES pre „kusy moriakov a moriek, mrazené“ (čísla colných položiek 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780) o 2 485 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 0 %,

otvorenie colnej kvóty 242 074 ton (erga omnes) pre kukuricu (čísla colných položiek 1005 9000, 1005 1090), sadzba v rámci kvóty 0 %,

otvorenie colnej kvóty 2 838 ton (erga omnes) pre konzervované ananásy, citrusové ovocie, hrušky, marhule, čerešne, broskyne a jahody (čísla colných položiek 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), sadzba v rámci kvóty 20 %,

otvorenie colnej kvóty 7 044 ton (erga omnes) pre ovocné šťavy (čísla colných položiek 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029), sadzba v rámci kvóty 20 %,

zrušenie cla ad valorem 9 % pre bielkovinové koncentráty (číslo colnej položky 2106 1080),

otvorenie colnej kvóty 107 ton (erga omnes) pre čokoládu (číslo colnej položky 1 806), sadzba v rámci kvóty 43 %,

zníženie záväznej colnej sadzby ES z EUR 11,2 MIN 22,0 /100 kg/net MAX EUR 56,0 /100 kg/net na EUR 10 MIN 22,0 /100 kg/net MAX EUR 56,0 /100 kg/net pre tabak (číslo colnej položky 2401 1090),

upravenie opisu colnej kvóty pre hovädzie mäso vysokej kvality (5 000 ton) na: „vykostené mäso hovädzích zvierat vysokej kvality, čerstvé, chladené alebo mrazené“ s uvedením dodávajúcej krajiny Brazília.

V Ženeve 18. decembra 2006

Vážený pán,

odpovedám na Váš list, ktorý znie:

„po začatí rokovaní medzi Európskymi spoločenstvami (ES) a Brazíliou podľa článku XXIV: 6 a článku XXVIII GATT z roku 1994 v záujme zmeny koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k ES, sa ES a Brazília s cieľom uzavrieť rokovania, ktoré sa začali po oznámení ES z 19. januára 2004 adresovanom WTO podľa článku XXIV: 6 GATT z roku 1994, dohodli takto:

ES súhlasí, že do svojej listiny pre colné územie ES 25 zahrnie koncesie, ktoré boli zahrnuté v jeho predchádzajúcej listine pre ES 15.

ES súhlasí, že do svojej listiny pre ES 25 zahrnie koncesie uvedené v prílohe k tejto dohode.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď po posúdení zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi, si ES a Brazília vymenia listy o dohode. ES vynaloží čo najväčšie úsilie na zavedenie vhodných vykonávacích opatrení pred 1. novembrom a za žiadnych okolností nie neskôr ako 1. januára 2007.“.

Mám tú česť týmto vyjadriť súhlas mojej vlády.

Za vládu Brazílskej federatívnej republiky

Image


Top