Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0806

2006/806/ES: Rozhodnutie Komisie z 24. novembra 2006 , ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie v záujme možného zaradenia orthosulfamuronu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2006) 5539] (Text s významom pre EHP)

OJ L 329, 25.11.2006, p. 74–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 638–639 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 193 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 193 - 194
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 277 - 278

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/806/oj

25.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 329/74


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. novembra 2006,

ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie v záujme možného zaradenia orthosulfamuronu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS

[oznámené pod číslom K(2006) 5539]

(Text s významom pre EHP)

(2006/806/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOCENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

V smernici 91/414/EHS sa ustanovuje vytvorenie zoznamu Spoločenstva uvádzajúceho účinné látky povolené na použitie v prípravkoch na ochranu rastlín.

(2)

Spoločnosť Isagro SpA predložila 4. júla 2005 talianskym orgánom dokumentáciu týkajúcu sa účinnej látky orthosulfamuron so žiadosťou o zaradenie tejto účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(3)

Talianske orgány oznámili Komisii, že po predbežnom preskúmaní možno konštatovať, že dokumentácia týkajúca sa tejto účinnej látky spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe II k smernici 91/414/EHS. Takisto je možné predbežne konštatovať, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS, pokiaľ ide o jeden prípravok na ochranu rastlín obsahujúci príslušnú účinnú látku. V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS žiadateľ následne dokumentáciu zaslal Komisii a ostatným členským štátom a predložil Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(4)

Týmto rozhodnutím by sa malo na úrovni Spoločenstva formálne potvrdiť, že dokumentácia v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe II a v súvislosti s najmenej jedným prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim príslušnú účinnú látku aj požiadavky stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS.

(5)

Týmto rozhodnutím by nemalo byť dotknuté právo Komisie vyžadovať od žiadateľa predloženie ďalších údajov alebo informácií s cieľom vyjasniť niektoré body v rámci dokumentácie.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 4 smernice 91/414/EHS, dokumentácia týkajúca sa účinnej látky stanovenej v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktorá bola predložená Komisii a členským štátom v záujme zaradenia tejto látky do prílohy I k uvedenej smernici, v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovené v prílohe II k uvedenej smernici.

Dokumentácia spĺňa aj požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe III k uvedenej smernici, pokiaľ ide o jeden prípravok na ochranu rastlín obsahujúci danú účinnú látku s prihliadnutím na navrhované spôsoby použitia.

Článok 2

Spravodajský členský štát podrobne preskúma príslušnú dokumentáciu a Európskej komisii oznámi závery svojho preskúmania, ako aj odporúčania o zaradení alebo nezaradení príslušnej účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS a akékoľvek súvisiace podmienky čo najskôr, najneskôr však do jedného roka odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. novembra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/85/ES (Ú. v. EÚ L 293, 24.10.2006, s. 3).


PRÍLOHA

Účinná látka, ktorej sa týka toto rozhodnutie

č.

Všeobecný názov, identifikačné číslo CIPAC

Žiadateľ

Dátum predloženia žiadosti

Spravodajský členský štát

1

orthosulfamuron

č. CIPAC zatiaľ nepridelené

Isagro SpA

4. júla 2005

IT


Top