EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0544

2006/544/ES: Rozhodnutie Rady z  18. júla 2006 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

OJ L 215, 5.8.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 203–204 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 276 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 276 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/544/oj

5.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/26


ROZHODNUTIE RADY

z 18. júla 2006

o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

(2006/544/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 128 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť (3),

keďže:

(1)

V rámci reformy lisabonskej stratégie v roku 2005 boli zdôraznené rast a zamestnanosť. Usmernenia pre zamestnanosť (4) európskej stratégie zamestnanosti a Všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky (5) sa prijali ako integrovaný balík, v rámci ktorého má európska stratégia zamestnanosti vedúcu úlohu pri vykonávaní cieľov lisabonskej stratégie pre oblasť zamestnanosti a trhu práce.

(2)

Európska únia musí mobilizovať všetky vhodné vnútroštátne prostriedky a prostriedky Spoločenstva vrátane politiky súdržnosti v troch rozmeroch lisabonskej stratégie (hospodárskom, sociálnom a environmentálnom) s cieľom lepšie využiť ich synergický účinok vo všeobecnom kontexte trvalo udržateľného rozvoja.

(3)

Usmernenia pre zamestnanosť a všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky by sa mali v plnej miere prehodnocovať len každé tri roky, kým v priebehu zostávajúcich rokov do roku 2008 by ich aktualizácia mala zostať prísne obmedzená s cieľom zabezpečiť úroveň stability potrebnú pre účinné vykonávanie.

(4)

Z hodnotenia národných programov reforiem členských štátov, ktoré je uvedené vo výročnej správe Komisie o pokroku a v spoločnej správe o zamestnanosti, vyplýva, že členské štáty by mali pokračovať v dôslednom úsilí o vyriešenie prioritných oblastí, ktorými sú

pritiahnuť viac ľudí do zamestnania a udržať ich v ňom, zvýšiť ponuku práce a modernizovať systémy sociálnej ochrany,

zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov a

zvýšiť investície do ľudského kapitálu prostredníctvom lepšieho vzdelania a zručností.

(5)

Európska rada z 23. a 24. marca 2006 zdôraznila úlohu politík zamestnanosti v rámci lisabonského programu a potrebu zvýšenia možností zamestnania sa pre prioritné kategórie v rámci celoživotného prístupu. V tejto súvislosti schválila Európsky pakt pre rovnosť pohlaví, ktorý by mal ešte zvýšiť význam politiky zohľadňujúcej rovnosť pohlaví a dať impulz na zlepšenie perspektív a možností žien v širokom rozsahu.

(6)

Odstránenie prekážok mobility pracovníkov, ako to ustanovujú zmluvy vrátane zmlúv o pristúpení, by malo posilniť fungovanie vnútorného trhu a zvýšiť jeho rast a potenciál zamestnanosti.

(7)

Vzhľadom na hodnotenie národných programov reforiem zo strany Komisie a závery Európskej rady by sa pozornosť mala v súčasnosti zamerať na efektívne a včasné vykonávanie s osobitným zreteľom na dohodnuté kvantitatívne ciele, ktoré sú ustanovené v usmerneniach zamestnanosti na roky 2005–2008 a sú v súlade so závermi Európskej rady.

(8)

Členské štáty by mali usmernenia pre zamestnanosť zobrať do úvahy pri programovaní využívania finančných prostriedkov Spoločenstva, najmä Európskeho sociálneho fondu.

(9)

Vzhľadom na integrovanú povahu balíka usmernení by mali členské štáty v plnej miere vykonávať všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov, ako sú ustanovené v prílohe k rozhodnutiu 2005/600/ES sa ponechávajú na rok 2006 a členské štáty ich zohľadňujú vo svojich politikách zamestnanosti.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. júla 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Stanovisko zo 4. apríla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko zo 17. mája 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Stanovisko z 27. apríla 2006.

(4)  Rozhodnutie Rady 2005/600/ES z 12. júla 2005 pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 21).

(5)  Odporúčanie Rady 2005/601/ES z 12. júla 2005 o všeobecných usmerneniach pre hospodárske politiky členských štátov 2005–2008 (Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 28).


Top