Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1946

Nariadenie Rady (ES) č. 1946/2005 zo 14. novembra 2005 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2007/2000, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia k Európskej únii alebo sú s týmto procesom spojené

OJ L 312, 29.11.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 88–89 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 019 P. 17 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 019 P. 17 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; Nepriamo zrušil 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1946/oj

29.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1946/2005

zo 14. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2007/2000, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia k Európskej únii alebo sú s týmto procesom spojené

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 2007/2000 (1) stratí účinnosť 31. decembra 2005.

(2)

Pretože sa dohody o stabilizácii a pridružení ešte neuzavreli so všetkými krajinami západného Balkánu, je vhodné predĺžiť obdobie platnosti nariadenia (ES) č. 2007/2000.

(3)

Očakáva sa, že pokračujúce otváranie trhu prispeje k procesu politickej a hospodárskej stabilizácie v regióne bez toho, aby malo negatívny dosah na Spoločenstvo. Preto by sa mali uvedené preferencie uplatňovať počas ďalšieho obdobia, teda od 1. januára 2006 do 31. decembra 2010.

(4)

Ústavná charta, ktorá bola prijatá v Juhoslovanskej zväzovej republike 4. februára 2003, zmenila názov krajiny na Srbsko a Čiernu Horu a zaviedla rozdelenie právomocí medzi zväzovú republiku a dve štátotvorné republiky.

(5)

V obchodných opatreniach ustanovených v nariadení (ES) č. 2007/2000 by sa malo tiež zohľadniť, že Čiernohorská republika, Srbská republika a Kosovo, tak ako ich definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 (1999), tvoria samostatné colné územia.

(6)

Spoločenstvo uzavrelo dohodu o obchode s textilnými výrobkami so Srbskou republikou (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2007/2000 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 1 ods. 1 a 2 sa slová „Srbsku a Čiernej Hore vrátane Kosova“ nahrádzajú slovami „colných územiach Čiernej Hory, Srbska alebo Kosova“;

2.

v článku 3 ods. 1 a 2 sa slová „Zväzovej republike Juhoslávia“ nahrádzajú slovami „colných územiach Čiernej Hory alebo Kosova“;

3.

článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 písm. d) sa slová „Zväzovej republike Juhoslávia vrátane Kosova“ nahrádzajú slovami „colných územiach Čiernej Hory, Srbska alebo Kosova“;

b)

v odseku 4 úvodnej vete a písm. c) sa slová „Srbsku a Čiernej Hore vrátane Kosova“ nahrádzajú slovami „colných územiach Čiernej Hory, Srbska alebo Kosova“;

4.

v článku 17 sa dátum „31. decembra 2005“ nahrádza dátumom „31. decembra 2010“;

5.

v prílohe I v stĺpci „Príjemcovia“ sa všetky odkazy na slová „Zväzová republika Juhoslávia vrátane Kosova“ nahrádzajú slovami „colné územia Čiernej Hory, Srbska alebo Kosova“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. novembra 2005

Za Radu

predsedníčka

T. JOWELL


(1)  Ú. v. ES L 240, 23.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1282/2005 (Ú. v. EÚ L 203, 4.8.2005, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 8.4.2005, s. 36.


Top