Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1302

Nariadenie Komisie (ES) č. 1302/2005 z 9. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2005 týkajúce sa množstva, na ktoré sa vzťahuje stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe slovenskej intervenčnej agentúry

OJ L 207, 10.8.2005, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1302/oj

10.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1302/2005

z 9. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2005 týkajúce sa množstva, na ktoré sa vzťahuje stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe slovenskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) stanovuje postup a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1060/2005 (3) otvorilo stálu verejnú súťaž na vývoz 30 000 ton pšenice obyčajnej v držbe slovenskej intervenčnej agentúry.

(3)

Slovensko informovalo Komisiu o úmysle svojej intervenčnej agentúry zvýšiť o 84 757 ton množstvo ponúknuté do verejnej súťaže na účely vývozu. Vzhľadom na situáciu na trhu je potrebné súhlasne odpovedať na žiadosť Slovenska.

(4)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1060/2005.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1060/2005 sa týmto mení a dopĺňa takto:

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 114 757 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín okrem Albánska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (4) a Švajčiarska.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 18.

(4)  Vrátane Kosova, tak ako je definované v rezolúcii Bezpečnostnej rady Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.“


Top