EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1290

Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky

OJ L 209, 11.8.2005, p. 1–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 193 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 193 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 44 - 68

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32013R1306 . Latest consolidated version: 01/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1290/oj

11.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1290/2005

z 21. júna 2005

o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 ods. 2 tretí pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Spoločná poľnohospodárska politika zahŕňa sériu opatrení vrátane opatrení na rozvoj vidieka. Dôležité je zabezpečiť ich financovanie s cieľom prispieť k realizácii cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vzhľadom na to, že tieto opatrenia majú niektoré spoločné časti, ale z viacerých hľadísk sa líšia, je potrebné situovať ich financovanie v predpisovom rámci, umožňujúcom v prípade potreby rozdielne postupy. Na to, aby sa mohli zohľadniť tieto rozdiely, je potrebné vytvoriť dva európske poľnohospodárske fondy, prvý Európsky poľnohospodársky záručný fond (ďalej len „EPZF“), financujúci trhové a iné opatrenia, a druhý Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), určený na financovanie programov na rozvoj vidieka.

(2)

Rozpočet Spoločenstva by mal financovať výdavky Spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane výdavkov na rozvoj vidieka prostredníctvom dvoch vyššie uvedených fondov buď centralizovaným spôsobom, alebo v rámci správy delenej medzi členské štáty a Spoločenstvo, v súlade s článkom 53 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2). Je potrebné vyčerpávajúcim spôsobom určiť opatrenia, ktoré sú financovateľné z uvedených fondov.

(3)

Ak pri zúčtovaní nie je Komisia dostatočne ubezpečená o tom, že vnútroštátne kontroly sú primerané a transparentné a že platobné agentúry overujú zákonnosť a prípustnosť vyhlásení o výdavkoch, ktoré hradia, nemôže v primeranej lehote určiť celkovú výšku výdavkov, ktoré sa majú odrátať z európskych poľnohospodárskych fondov. Je teda potrebné vypracovať ustanovenia, ktoré sa týkajú akreditácie platobných agentúr členskými štátmi, zavedenia postupov umožňujúcich získať potrebné vyhlásenia o poistení členskými štátmi a certifikácie systémov riadenia a kontroly, ako aj správy ročných účtovných závierok nezávislými orgánmi.

(4)

Na účely zabezpečenia jednotnosti medzi normami týkajúcimi sa akreditácie v členských štátoch Komisia by mala poskytnúť pokyny o kritériách, ktoré je potrebné uplatniť. Navyše, na účely zabezpečenia transparentnosti vnútroštátnych kontrol, najmä pokiaľ ide o postupy oprávňovania, potvrdzovania a platenia, je v prípade potreby potrebné obmedziť počet orgánov a úradov, ktoré sú poverené týmito funkciami, zohľadňujúc ústavné ustanovenia každého členského štátu.

(5)

Ak členský štát akredituje viac ako jednu platobnú agentúru, je dôležité, aby určil iba jeden koordinačný orgán poverený zabezpečením jednotnosti v správe fondov, nadviazaním spojenia medzi Komisiou a jednotlivými akreditovanými platobnými agentúrami a dohľadom nad tým, aby informácie o aktivitách jednotlivých platobných agentúr, ktoré požaduje Komisia, boli rýchlo oznámené.

(6)

S cieľom zabezpečiť harmonickú spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi v oblasti financovania výdavkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky, a predovšetkým s cieľom umožniť Komisii dôkladne monitorovať finančné hospodárenie členských štátov a vykonať zúčtovanie voči akreditovaným platobným agentúram je potrebné, aby členské štáty oznámili určité informácie Komisii alebo aby ich zachovali k dispozícii. Na tento účel je potrebné čo najviac využiť informačné technológie.

(7)

Na vypracovanie informácií, ktoré je potrebné odovzdať Komisii, a na to, aby Komisia mala úplný a okamžitý prístup k údajom súvisiacim s výdavkami, tak v papierovej, ako aj v elektronickej forme, by mali byť stanovené podmienky odovzdávania údajov, ich prenos a spôsob ich odovzdávania, ako aj uplatniteľné lehoty.

(8)

Financovanie opatrení a činností požadovaných Spoločnou poľnohospodárskou politikou je sčasti zabezpečené v rámci spoločného riadenia. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie správneho finančného hospodárenia s fondmi Spoločenstva by Komisia mala vykonávať činnosti určené na kontrolu riadneho hospodárenia s fondmi orgánmi členských štátov poverených vykonávať platby. Je potrebné určiť charakter kontrol, ktoré má vykonávať Komisia, a stanoviť podmienky umožňujúce Komisii prijať zodpovednosť vo veci vykonávania rozpočtu, ako aj ujasniť povinnosti v oblasti spolupráce, ktoré pripadajú členským štátom.

(9)

Iba platobné agentúry akreditované členskými štátmi poskytujú primerané ubezpečenie, že sa potrebné kontroly vykonali pred udelením pomoci Spoločenstva prijímateľom. Preto je potrebné spresniť, že iba výdavky realizované akreditovanými platobnými agentúrami môžu byť uhradené z rozpočtu Spoločenstva.

(10)

Je dôležité, aby finančné zdroje potrebné na pokrytie výdavkov realizovaných akreditovanými platobnými agentúrami v rámci EPZF, boli sprístupnené Komisiou členským štátom vo forme úhrad na základe zaúčtovania výdavkov realizovaných týmito agentúrami. Počas čakania na úhrady vo forme mesačných platieb je potrebné, aby členské štáty mobilizovali potrebné prostriedky podľa potrieb ich akreditovaných platobných agentúr. Personálne a administratívne náklady, ktoré vznikli členským štátom a prijímateľom zapojeným do vykonávania Spoločnej poľnohospodárskej politiky, sú na ich náklady.

(11)

Je dôležité, aby bola pomoc Spoločenstva vyplatená prijímateľom načas, aby ju mohli efektívne použiť. Nedodržiavanie platobných lehôt stanovených v právnych predpisoch Spoločenstva členskými štátmi môže prijímateľom spôsobiť vážne problémy a ohroziť ročný rozpočet Spoločenstva. Preto by mali byť vylúčené z financovania Spoločenstvom výdavky realizované bez rešpektovania platobných lehôt. S cieľom rešpektovať zásadu proporcionality je potrebné, aby Komisia mohla stanoviť ustanovenia určujúce výnimky z tohto všeobecného pravidla.

(12)

Je potrebné stanoviť administratívny postup umožňujúci Komisii rozhodnúť o znížení alebo dočasnom pozastavení mesačných platieb, ak jej informácie poskytnuté členskými štátmi neumožňujú získať potvrdenie, že sa uplatniteľné pravidlá Spoločenstva dodržali, a odhalí zjavné zneužívanie fondov Spoločenstva. V presne stanovených prípadoch by zníženie alebo pozastavenie malo byť možné aj bez využitia tohto postupu. V oboch prípadoch informuje o tom Komisia členský štát, pričom uvedie, že každé rozhodnutie o znížení alebo o pozastavení mesačných platieb je prijaté bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia, ktoré budú prijaté pri zúčtovaní.

(13)

V rámci rozpočtovej disciplíny je potrebné určiť ročný strop výdavkov financovaných EPZF, zohľadňujúc maximálne sumy stanovené pre tento fond vo finančných výhľadoch, sumy stanovené Komisiou uplatnením článku 10 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (3), ako aj sumy určené v článkoch 143d a 143e uvedeného nariadenia.

(14)

Rozpočtová disciplína zároveň ukladá, aby sa ročný strop výdavkov financovaných EPZF dodržiaval za každých okolností a vo všetkých fázach rozpočtového postupu a plnenia rozpočtu. Na tento účel je potrebné, aby sa vnútroštátny strop priamych platieb členským štátom, upravený v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003, považoval za finančný strop pre tieto priame platby pre daný členský štát a aby úhrady týchto platieb nepresiahli stanovený strop. Rozpočtová disciplína navyše ukladá, aby všetky legislatívne opatrenia navrhnuté Komisiou alebo prijaté Radou alebo Komisiou v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a rozpočtu EPZF nepresiahli ročný strop výdavkov financovaných týmto fondom. Taktiež je potrebné oprávniť Komisiu na určenie úprav uvedených v článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, ak ich neurčí Rada do 30. júna kalendárneho roka, na ktorý sa úpravy vzťahujú. Najneskôr 1. decembra môže Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie na základe nových informácií, ktoré získala, prispôsobiť úroveň platieb.

(15)

Opatrenia prijaté na určenie finančnej účasti fondov EPZF a EPFRV, týkajúce sa výpočtu finančných stropov, neovplyvňujú právomoci rozpočtového orgánu určeného zmluvou. Tieto opatrenia sa v dôsledku toho musia zakladať na referenčných sumách stanovených v súlade s medziinštitucionálnou dohodou zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (4)(ďalej len „medziinštitucionálna dohoda“) a s finančnými výhľadmi uvedenými v prílohe I k uvedenej dohode.

(16)

Rozpočtová disciplína zahŕňa taktiež stálu analýzu strednodobej rozpočtovej situácie. Preto je pri predložení predbežného návrhu rozpočtu na daný rok dôležité, aby Komisia predložila svoje prognózy a svoju analýzu Európskemu parlamentu a Rade a aby v prípade potreby navrhla Rade vhodné opatrenia. Navyše je potrebné, aby Komisia stále plne využívala svoju riadiacu právomoc s cieľom zaručiť dodržiavanie ročného stropu a aby v prípade potreby navrhla Rade vhodné opatrenia na ozdravenie rozpočtovej situácie. Ak na konci rozpočtového obdobia žiadosti o úhradu predložené členskými štátmi neumožňujú dodržať ročný strop, je potrebné, aby Komisia mohla prijať opatrenia zaručujúce na jednej strane provizórne prerozdelenie disponibilného rozpočtu medzi členské štáty úmerne k ich nevybaveným žiadostiam o úhradu a dodržiavanie stropu stanoveného na príslušný rok na strane druhej. Je potrebné vykonávať platby za príslušný rok v nasledujúcom rozpočtovom období a definitívne určiť celkovú výšku financovania Spoločenstvom jednotlivými členskými štátmi, ako aj kompenzáciu medzi členskými štátmi s cieľom dodržať stanovenú sumu.

(17)

V čase vykonávania rozpočtu je potrebné, aby Komisia zaviedla mesačný systém včasného varovania a monitorovania výdavkov v poľnohospodárstve s cieľom čo najrýchlejšie reagovať v prípade možného prekročenia ročného stropu prijatím vhodných opatrení v rámci riadiacich právomocí, ktoré sú jej udelené, a ak by mali byť tieto opatrenia nedostatočné, navrhnúť Rade iné opatrenia, ktoré je potrebné vykonať v čo najkratšom čase. Na to, aby bol takýto systém výkonný, je potrebné, aby umožňoval porovnať skutočné výdavky a predpokladané výdavky určené na základe výdavkov z predchádzajúcich rokov. Je potrebné, aby Komisia odovzdala Európskemu parlamentu a Rade mesačnú správu porovnávajúcu vývoj výdavkov realizovaných do dňa správy s predpokladanými výdavkami, ako aj odhad predpokladaných výdavkov na zvyšok rozpočtového obdobia.

(18)

Je dôležité, aby výmenný kurz používaný Komisiou pri vypracúvaní rozpočtových dokumentov, ktoré predkladá Rade, odrážal posledné dostupné informácie pri zohľadnení časového posunu, ktorý nastane medzi vypracovaním dokumentov a ich predložením Komisiou.

(19)

Financovanie programov na rozvoj vidieka je predmetom finančnej účasti rozpočtu Spoločenstva prostredníctvom vyhradených prostriedkov v ročných splátkach. S cieľom umožniť členským štátom disponovať plánovanými fondmi Spoločenstva od začiatku programov na rozvoj vidieka je potrebné dať ich k dispozícii členským štátom. V dôsledku toho je nevyhnutné zavedenie zálohových platieb, ktorých cieľom je zabezpečiť stály tok umožňujúci vykonávať vhodným spôsobom platby prijímateľom a stanovenie hraníc takéhoto opatrenia.

(20)

Okrem zálohových platieb je potrebné rozlišovať platby Komisie akreditovaným platobným agentúram, priebežné platby a vyplatenie zostatku a určiť podmienky ich prevodu.

(21)

S cieľom chrániť finančné záujmy Spoločenstva musí byť Komisia schopná pozastaviť alebo znížiť priebežné platby v prípade neoprávnených výdavkov. Mal by sa zaviesť postup umožňujúci členským štátom odôvodniť ich platby.

(22)

Pravidlo automatického zrušenia záväzku by malo prispieť k urýchleniu využívania programov a k riadnemu finančnému hospodáreniu.

(23)

S cieľom nadviazať finančný vzťah medzi akreditovanými platobnými agentúrami a rozpočtom Spoločenstva je potrebné, aby Komisia vykonávala ročné zúčtovanie týchto agentúr. Rozhodnutie o zúčtovaní sa má týkať úplnosti, správnosti a pravdivosti účtov, ale nie súladu výdavkov s právnymi predpismi Spoločenstva.

(24)

Je dôležité, aby Komisia poverená správnym uplatňovaním právnych predpisov Spoločenstva v súlade s článkom 211 zmluvy rozhodovala o tom, či sú výdavky uskutočnené členskými štátmi v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Je dôležité dať členským štátom možnosť zdôvodniť svoje rozhodnutia o platbách a dospieť k zmiereniu v prípade nezhody medzi nimi a Komisiou. S cieľom poskytnúť členským štátom právnu a finančnú istotu, pokiaľ ide o výdavky uskutočnené v minulosti, je potrebné stanoviť maximálne obdobie, počas ktorého môže Komisia rozhodnúť o finančných dôsledkoch pri nedodržiavaní.

(25)

Na ochranu finančných záujmov rozpočtu Spoločenstva je potrebné, aby členské štáty prijali opatrenia s cieľom ubezpečiť sa o tom, že operácie financované fondmi sa skutočne vykonali a správne realizovali. Tiež je potrebné, aby členské štáty predchádzali všetkým nezrovnalostiam spôsobeným prijímateľmi a účinne ich riešili.

(26)

V prípade spätného získavania čiastok vyplatených EPZF mali by sa tieto čiastky vrátiť fondu, pokiaľ nie sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a keď na ne neexistuje žiadne oprávnenie. Je potrebné vytvoriť systém finančnej zodpovednosti, pokiaľ boli spôsobené nezrovnalosti a čiastka sa vymáhaním nezískala v plnej výške. Na tento účel je potrebné ustanoviť postup umožňujúci Komisii chrániť záujmy rozpočtu Spoločenstva rozhodnutím odpočítať z účtu daného členského štátu časť čiastok, ktoré sa stratili z dôvodu nezrovnalostí a ktoré sa nevymohli v primeranej lehote. V určitých prípadoch nedbanlivosti členského štátu by malo byť odôvodnené odpočítať danému členskému štátu plnú čiastku. Pokiaľ sa však dodržali povinnosti, ktoré patria členským štátom na základe ich vnútorných postupov, je vhodné spravodlivo rozdeliť finančnú záťaž medzi Spoločenstvo a členský štát.

(27)

Postupy vymáhania, využívané členskými štátmi, môžu mať za následok oneskorenie vymoženia čiastok o niekoľko rokov, bez akejkoľvek istoty, že k nemu skutočne dôjde. Náklady na tieto postupy môžu byť neúmerné vzhľadom na vymožené alebo vymožiteľné čiastky. V dôsledku toho je potrebné v niektorých prípadoch umožniť členským štátom zastaviť postupy vymáhania.

(28)

Pokiaľ ide o EPFRV, je potrebné, aby čiastky získané vymáhaním alebo zrušené v dôsledku nezrovnalostí zostali k dispozícii na programy na rozvoj vidieka dotknutého členského štátu vzhľadom na to, že boli pridelené tomuto štátu. S cieľom chrániť finančné záujmy rozpočtu Spoločenstva je potrebné stanoviť vhodné ustanovenia pre prípad, že by niektorý členský štát po zistení nezrovnalostí neprijal potrebné opatrenia.

(29)

S cieľom umožniť opätovné použitie fondov EPZF a EPFRV by mali byť stanovené pravidlá pridelenia čiastok vymožených členskými štátmi pri vykonaní overenia súladu a postupov po zistení nezrovnalostí a nedbanlivosti, ako aj dodatočných poplatkov v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov.

(30)

S cieľom splniť svoju povinnosť zabezpečiť v členských štátoch existenciu a správne fungovanie systémov riadenia a kontroly výdavkov Spoločenstva bez vplyvu na kontroly začaté členskými štátmi je potrebné predpokladať kontroly osobami poverenými Komisiou, ako aj jej možnosť požiadať členské štáty o pomoc.

(31)

Je potrebné čo najviac využívať informačné technológie pri vypracúvaní informácií, ktoré sa majú zasielať Komisii. Pri kontrolách je dôležité, aby Komisia mala úplný a okamžitý prístup k údajom súvisiacim s výdavkami, tak na papieri, ako aj v elektronických súboroch.

(32)

Je potrebné stanoviť dátum pre posledné platby schválených programov na rozvoj vidieka na roky 2000/2006 a financovaných Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF). Na to, aby sa členským štátom umožnilo získať úhradu platieb realizovaných po tomto dátume, je potrebné ustanoviť osobitné prechodné opatrenia. Tieto opatrenia by mali taktiež zahrnúť ustanovenia týkajúce sa vymáhania zálohových platieb vyplatených Komisiou na základe druhého pododseku článku 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (5), ako aj čiastok, ktoré boli predmetom dobrovoľných prispôsobení, uvedených v článkoch 4 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre schémy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (6).

(33)

Je potrebné stanoviť dátum, od ktorého môže Komisia automaticky zrušiť vyhradené, ale neminuté prostriedky, v rámci programov na rozvoj vidieka financovaných Záručnou sekciou EPUZF, keď potrebné dokumenty týkajúce sa ukončenia činností neboli Komisii doručené k tomuto dátumu. Je potrebné vymedziť dokumenty potrebné pre Komisiu, aby rozhodla, či boli opatrenia uzavreté.

(34)

Správa Fondov je zverená Komisii a úzka spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou sa predpokladá v rámci výboru poľnohospodárskych fondov.

(35)

Objem financovania Spoločenstvom vyžaduje, aby boli Európsky parlament a Rada pravidelne informovaní prostredníctvom finančných správ.

(36)

Vzhľadom na to, že osobné údaje alebo obchodné tajomstvá môžu byť oznamované v rámci uplatňovania vnútroštátnych kontrolných systémov a overenia súladu, je potrebné, aby členské štáty a Komisia zabezpečili dôvernosť informácií získaných v tomto kontexte.

(37)

Na účely zabezpečenia správneho finančného hospodárenia s rozpočtom Spoločenstva pri rešpektovaní zásady spravodlivosti tak na úrovni členských štátov, ako aj poľnohospodárov, musia byť spresnené pravidlá týkajúce sa používania eura.

(38)

Vzhľadom na ustanovenia tohto nariadenia je potrebné zrušiť nariadenie Rady č. 25 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (7), nariadenie Rady (ES) č. 723/97 z 22. apríla 1997 o zavádzaní akčných programov členských štátov na kontroly výdavkov Záručnej sekcie EPUZF (8), ako aj nariadenie (ES) č. 1258/1999. Je potrebné zrušiť niektoré články nariadenia Rady (EHS) č. 595/91 zo 4. marca 1991 o nezrovnalostiach a vymáhaní čiastok neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky a organizácie informačného systému v tejto oblasti (9) vzhľadom na to, že toto nariadenie stanovuje zodpovedajúce ustanovenia.

(39)

Je potrebné prijať opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (10), a rozlíšiť tie opatrenia, ktoré podliehajú postupu riadiaceho výboru, a tie, ktoré podliehajú postupu poradného výboru, pričom v niektorých prípadoch je z dôvodu efektívnosti najvhodnejší postup prerokúvania v poradných výboroch.

(40)

Nahradenie ustanovení uvedených v zrušených nariadeniach ustanoveniami tohto nariadenia môže spôsobiť niekoľko praktických a špecifických problémov, najmä problémy spojené s prechodom na nové podmienky, ktoré toto nariadenie nerieši. S cieľom riešiť túto situáciu je potrebné umožniť Komisii prijať potrebné a riadne odôvodnené opatrenia. Tieto opatrenia by sa mohli odchýliť od ustanovení tohto nariadenia, ale iba v nevyhnutnej miere a na obmedzený čas.

(41)

Vzhľadom na to, že obdobie prípravy programov na rozvoj vidieka, financovaných na základe tohto nariadenia, sa začína 1. januára 2007, je potrebné, aby sa toto nariadenie uplatňovalo od tohto dátumu. Je však dôležité, aby sa niektoré ustanovenia uplatňovali od skoršieho dátumu.

(42)

Dvor audítorov prijal stanovisko (11).

(43)

Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal stanovisko (12),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a rozsah úpravy

Toto nariadenie určuje osobitné podmienky a pravidlá uplatniteľné na financovanie výdavkov patriacich pod Spoločnú poľnohospodársku politiku vrátane výdavkov na rozvoj vidieka.

Článok 2

Fondy financovania poľnohospodárskych výdavkov

1.   S cieľom dosiahnuť ciele Spoločnej poľnohospodárskej politiky stanovené zmluvou a zabezpečiť financovanie rôznych opatrení tejto politiky, vrátane opatrení na rozvoj vidieka, sa týmto zriaďuje:

a)

Európsky poľnohospodársky záručný fond, ďalej len „EPZF“;

b)

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, ďalej len „EPFRV“.

2.   Fondy EPZF a EPFRV sú súčasťou všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev.

Článok 3

Výdavky EPZF

1.   EPZF financuje v kontexte spoločného riadenia medzi členskými štátmi a Spoločenstvom tieto výdavky realizované v súlade s právom Spoločenstva:

a)

náhrady stanovené za vývoz poľnohospodárskych produktov do tretích krajín;

b)

intervencie určené na reguláciu poľnohospodárskych trhov;

c)

priame platby poľnohospodárom v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky;

d)

finančný príspevok Spoločenstva na informačné a propagačné akcie v prospech poľnohospodárskych produktov na vnútornom trhu Spoločenstva a v tretích krajinách, ktoré vykonávajú členské štáty na základe iných programov, ako sú uvedené v článku 4, a schválených Komisiou.

2.   EPZF financuje centralizovaným spôsobom tieto výdavky realizované v súlade s právom Spoločenstva:

a)

finančný príspevok Spoločenstva na osobitné veterinárne činnosti, inšpekčné činnosti vo veterinárnej oblasti, v oblasti potravín a krmív pre zvieratá, na programy odstránenia chorôb zvierat a dohľadu nad nimi (veterinárne opatrenia), ako aj na fytosanitárne činnosti;

b)

podporu v prospech poľnohospodárskych produktov, vykonávanú priamo Komisiou alebo prostredníctvom medzinárodných organizácií;

c)

opatrenia prijaté v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, určené na zachovanie, charakterizáciu, zber a používanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve;

d)

zavedenie a údržbu poľnohospodárskych účtovných informačných systémov;

e)

systémy poľnohospodárskeho prieskumu vrátane prieskumov o štruktúre poľnohospodárskych prevádzok;

f)

výdavky súvisiace s trhmi rybného hospodárstva.

Článok 4

Výdavky EPFRV

EPFRV financuje v kontexte spoločného riadenia medzi členskými štátmi a Spoločenstvom finančný príspevok Spoločenstva na programy na rozvoj vidieka, vykonávané v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva týkajúcimi sa podpory rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV.

Článok 5

Ďalšie financovanie vrátane technickej pomoci

Pokiaľ ide o fondy EPZF a EPFRV, môžu financovať centralizovaným spôsobom z podnetu Komisie a/alebo v jej mene prípravu, monitorovanie, administratívnu a technickú podporu, hodnotenie, audit a kontroly potrebné na vykonávanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane rozvoja vidieka. Tieto činnosti zahŕňajú najmä:

a)

činnosti potrebné na analýzu, riadenie, monitorovanie, výmenu informácií a vykonávanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj činnosti týkajúce sa zavedenia systémov kontroly a technickej a administratívnej pomoci;

b)

činnosti potrebné na udržanie a vývoj metód a technických prostriedkov na informovanie, prepojenie, monitorovanie a kontrolu finančného hospodárenia s fondmi používanými na financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky;

c)

informovanie o Spoločnej poľnohospodárskej politike, vykonávané na podnet Komisie;

d)

štúdie o Spoločnej poľnohospodárskej politike a hodnotenie opatrení financovaných fondmi EPZF a EPFRV vrátane vylepšenia metód hodnotenia a výmenu informácií o praxi v tejto oblasti;

e)

v prípade potreby výkonné orgány zriadené v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (13) , konajúce v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky;

f)

činnosti týkajúce sa šírenia, zvyšovania povedomia, podpory spolupráce a výmen skúseností na úrovni Spoločenstva, realizované v rámci rozvoja vidieka, vrátane prepojenia zainteresovaných strán.

Článok 6

Akreditácia a odobratie akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov

1.   Platobné agentúry sú útvary alebo orgány členských štátov, ktoré poskytujú dostatočné záruky, pokiaľ ide o platby, ktoré uskutočňujú, ako aj o oznamovanie a uchovávanie informácií, že:

a)

oprávnenosť žiadostí a v rámci rozvoja vidieka postup prideľovania pomoci, ako aj ich súlad s pravidlami Spoločenstva sú kontrolované pred oprávnením platby;

b)

realizované platby sú presne a vyčerpávajúco zúčtované;

c)

sú vykonané kontroly ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva;

d)

požadované dokumenty sú predložené v lehotách a vo forme stanovenej podľa pravidiel Spoločenstva;

e)

dokumenty sú prístupné a zachované takým spôsobom, aby bola zaručená ich stála úplnosť, platnosť a čitateľnosť, vrátane elektronických dokumentov v zmysle pravidiel Spoločenstva.

S výnimkou platieb pomoci Spoločenstva môže byť výkon týchto úloh delegovaný.

2.   Členské štáty akreditujú ako platobné agentúry tie útvary alebo orgány, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1.

Každý členský štát obmedzí, po zohľadnení svojich ústavných ustanovení a inštitucionálnej štruktúry, počet svojich akreditovaných platobných agentúr na nevyhnutné minimum, aby sa výdavky uvedené v článku 3 ods. 1 a v článku 4 realizovali za dobrých administratívnych a účtovných podmienok.

3.   Keď je akreditovaná viac ako jedna platobná agentúra, členský štát oznámi Komisii podrobnosti o útvare alebo orgáne, ktoré poveruje týmito úlohami:

a)

zhromažďovať informácie, ktoré sa majú sprístupniť Komisii, a zasielať jej tieto informácie;

b)

podporovať harmonizované uplatňovanie pravidiel Spoločenstva.

Tento útvar alebo orgán, ďalej len „koordinačný orgán“, podlieha osobitnej akreditácii členskými štátmi, týkajúcej sa zaobchádzania s finančnými informáciami, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).

4.   Ak akreditovaná platobná agentúra nesplní alebo nespĺňa jednu alebo viacero podmienok ustanovených v odseku 1, členský štát jej odoberie akreditáciu, pokiaľ platobná agentúra nevykoná potrebné zmeny v lehote stanovenej v závislosti od závažnosti problému.

Článok 7

Certifikačné orgány

Certifikačný orgán je subjekt verejného práva alebo súkromného práva, určený členským štátom, zodpovedný za certifikáciu účtov akreditovaných platobných agentúr, pokiaľ ide o ich pravdivosť, úplnosť a presnosť, so zohľadnením zavedeného systému riadenia a kontroly.

Článok 8

Oznámenia informácií a prístup k dokumentom

1.   Okrem ustanovení odvetvových nariadení zasielajú členské štáty Komisii tieto informácie, vyhlásenia a dokumenty:

a)

týkajúce sa akreditovaných platobných agentúr a akreditovaných koordinačných orgánov:

i)

doklad o udelení akreditácie;

ii)

ich funkciu (akreditovaná platobná agentúra alebo akreditovaný koordinačný orgán);

iii)

prípadne odobratie ich akreditácie;

b)

týkajúce sa certifikačných orgánov:

i)

ich identifikáciu;

ii)

ich kontaktné údaje;

c)

týkajúce sa činností patriacich pod operácie financované fondmi EPZF a EPFRV:

i)

vyhlásenia o výdavkoch, ktoré slúžia aj ako žiadosti o platbu, podpísané akreditovanou platobnou agentúrou alebo akreditovaným koordinačným orgánom, doplnené o požadované informácie;

ii)

odhady finančných požiadaviek, pokiaľ ide o fond EPZF, a pokiaľ ide o fond EPFRV, aktualizáciu predpokladaných vyhlásení o výdavkoch, ktoré budú predložené v priebehu roka, a predpoklad vyhlásenia o výdavkoch na nasledujúce rozpočtové obdobie;

iii)

ročné účtovné závierky akreditovaných platobných agentúr, doplnené o vyhlásenie o vierohodnosti, podpísané osobou splnomocnenou za akreditovanú platobnú agentúru, doplnené o informácie potrebné na ich previerku, ako aj o certifikačnú správu vypracovanú certifikačným orgánom uvedeným v článku 7.

Ročné účtovné závierky akreditovaných platobných agentúr, týkajúce sa výdavkov fondu EPFRV, sa predkladajú na úrovni každého programu.

2.   Akreditované platobné agentúry uchovávajú doklady potvrdzujúce realizované platby a dokumenty týkajúce sa vykonávania administratívnych a fyzických kontrol predpísaných právnymi predpismi Spoločenstva a sprístupňujú tieto dokumenty a informácie Komisii.

V prípade, že tieto dokumenty uchováva orgán konajúci na základe splnomocnenia platobnej agentúry a zodpovedný za povoľovanie výdavkov, tento orgán zasiela akreditovanej platobnej agentúre správy o počte vykonaných kontrol, o ich obsahu a o opatreniach prijatých vzhľadom na výsledky.

Článok 9

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva a záruky týkajúce sa hospodárenia s fondmi Spoločenstva

1.   Členské štáty:

a)

prijímajú v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ako aj všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov Spoločenstva, a najmä na:

i)

kontrolu skutočnej realizácie a súladu operácií financovaných fondmi EPZF a EPFRV;

ii)

predchádzanie nezrovnalostiam a ich riešenie;

iii)

vymáhanie čiastok stratených následkom nezrovnalostí alebo nedbanlivosti;

b)

zavedú účinný systém riadenia a kontroly, zahŕňajúci certifikáciu účtov a vyhlásenie o vierohodnosti, založené na podpise osoby splnomocnenej akreditovanou platobnou agentúrou.

2.   Komisia dozerá na to, aby členské štáty overili zákonnosť a súlad výdavkov uvedených v článku 3 ods. 1 a v článku 4, ako aj dodržiavanie zásad riadneho finančného hospodárenia, a v tejto súvislosti vykonáva tieto činnosti a kontroly:

a)

overuje existenciu a riadne fungovanie systémov riadenia a kontroly v členských štátoch;

b)

znižuje alebo pozastavuje celé priebežné platby alebo ich časti a uplatňuje príslušné finančné nápravy najmä v prípade zlyhania systémov riadenia kontroly;

c)

overuje úhradu zálohových platieb a v prípade potreby vykonáva automatické zrušenie rozpočtového záväzku.

3.   Členské štáty informujú Komisiu o ustanoveniach a opatreniach prijatých podľa odseku 1, a pokiaľ ide o programy na rozvoj vidieka, o opatreniach prijatých na hospodárenie a kontrolu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva týkajúcimi sa podpory rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV s cieľom ochrániť finančné záujmy Spoločenstva.

Článok 10

Prípustnosť platieb realizovaných platobnými agentúrami

Výdavky uvedené v článku 3 ods. 1 a v článku 4 môžu byť predmetom financovania Spoločenstvom, iba ak ich realizujú akreditované platobné agentúry určené členskými štátmi.

Článok 11

Úplné platby prijímateľom

Pokiaľ právne predpisy Spoločenstva neustanovujú inak, platby týkajúce sa financovania poskytovaného na základe tohto nariadenia alebo čiastok vzťahujúcich sa na verejnú finančnú účasť na programoch na rozvoj vidieka sa prijímateľom vyplácajú v plnej výške.

HLAVA II

EPZF

KAPITOLA 1

Financovanie Spoločenstvoma

Článok 12

Rozpočtový strop

1.   Ročný strop výdavkov EPZF tvoria maximálne čiastky stanovené preň viacročným finančným rámcom ustanoveným v medziinštitucionálnej dohode a znížené o čiastky uvedené v odseku 2.

2.   Komisia stanoví čiastky, ktoré podľa článku 10 ods. 2, článkov 143d a 143e nariadenia (ES) č. 1782/2003 sprístupní EPFRV.

3.   Komisia na základe údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 stanoví čistý zostatok disponibilný pre výdavky EPZF.

Článok 13

Administratívne a personálne náklady

Výdavky týkajúce sa administratívnych a personálnych nákladov, vynaložené členskými štátmi a prijímateľmi pomoci z EPZF, nehradí fond.

Článok 14

Mesačné platby

1.   Prostriedky potrebné na financovanie výdavkov uvedených v článku 3 ods. 1 Komisia sprístupňuje členským štátom vo forme mesačných úhrad, ďalej len „mesačné platby“, na základe výdavkov realizovaných akreditovanými platobnými agentúrami počas referenčného obdobia.

2.   Až do vyplatenia mesačných platieb Komisiou prostriedky potrebné na realizáciu výdavkov zabezpečujú členské štáty podľa potrieb ich akreditovaných platobných agentúr.

Článok 15

Postup vyplácania mesačných platieb

1.   Mesačné platby na výdavky realizované akreditovanými platobnými agentúrami členských štátov v priebehu referenčného mesiaca realizuje Komisia bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia uvedené v článkoch 30 a 31.

2.   Komisia rozhoduje podľa postupu uvedeného v článku 41 ods. 3 o mesačných platbách, ktoré realizuje, na základe vyhlásenia o výdavkoch členských štátov a informácií poskytnutých v súlade s článkom 8 ods. 1, pričom zohľadňuje zníženia alebo pozastavenia uplatňované v súlade s článkom 17.

3.   Mesačné platby členskému štátu sa prevedú najneskôr tretí pracovný deň druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, počas ktorého sa výdavky realizovali.

4.   Výdavky členských štátov realizované od 1. do 15. októbra sa započítajú do októbra. Výdavky realizované od 16. do 31. októbra sa započítajú do novembra.

5.   Komisia môže rozhodnúť o doplnkových platbách alebo zrážkach. Výbor poľnohospodárskych fondov je v takomto prípade informovaný na najbližšom zasadnutí.

Článok 16

Dodržiavanie platobných lehôt

Ak právne predpisy Spoločenstva stanovujú platobné lehoty, prekročenie týchto lehôt platobnými agentúrami má za následok neoprávnenosť platieb na financovanie Spoločenstvom, s výnimkou určených prípadov, podmienok a limitov podľa zásady proporcionality.

Článok 17

Zníženie a pozastavenie mesačných platieb

1.   Ak vyhlásenia o výdavkoch alebo informácie uvedené v článku 15 ods. 2 neumožňujú Komisii určiť, či je viazanie prostriedkov v súlade s uplatniteľnými pravidlami Spoločenstva, Komisia požiada dotknutý členský štát, aby poskytol doplňujúce informácie v lehote, ktorú stanoví v závislosti od závažnosti problému a ktorá spravidla nesmie byť kratšia ako tridsať dní.

Ak členský štát neodpovie na žiadosť Komisie uvedenú v prvom pododseku alebo ak sa odpoveď považuje za neuspokojivú, alebo ak preukazuje nedodržanie uplatniteľných pravidiel Spoločenstva alebo zneužitie prostriedkov Spoločenstva, Komisia môže znížiť alebo dočasne pozastaviť mesačné platby členskému štátu. Informuje o tom členský štát, pričom spresní, že sa vykonali zníženia alebo pozastavenia.

2.   Ak vyhlásenia alebo informácie uvedené v článku 15 ods. 2 umožňujú Komisii určiť prekročenie finančného stropu stanoveného právnymi predpismi Spoločenstva alebo zjavné nedodržanie uplatniteľných pravidiel Spoločenstva, Komisia môže uplatniť zníženia alebo pozastavenia uvedené v druhom pododseku odseku 1 tohto článku po tom, čo poskytla členskému štátu možnosť vyjadriť svoje pripomienky.

3.   Zníženia alebo pozastavenia sa uplatňujú v súlade so zásadou proporcionality v rámci rozhodnutia o mesačných platbách uvedeného v článku 15 ods. 2 bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia uvedené v článkoch 30 a 31.

KAPITOLA 2

Rozpočtová disciplína

Článok 18

Dodržiavanie stropu

1.   Kedykoľvek počas rozpočtového postupu a počas výkonu rozpočtu prostriedky týkajúce sa výdavkov EPZF nesmú presiahnuť čistý zostatok uvedený v článku 12 ods. 3.

Všetky právne akty, ktoré navrhla Komisia alebo prijala Rada alebo Komisia a ktoré majú vplyv na rozpočet EPZF, rešpektujú čistý zostatok uvedený v článku 12 ods. 3.

2.   Ak je pre niektorý členský štát finančný strop poľnohospodárskych výdavkov stanovený právnymi predpismi Spoločenstva v eurách, s ním súvisiace výdavky sú mu uhradené v hraniciach tohto stropu stanoveného v eurách, upravené v prípade potreby, ak sa uplatňuje článok 11 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

3.   Vnútroštátne stropy priamych platieb, určené právnymi predpismi Spoločenstva, vrátane tých, ktoré sú určené článkom 41 ods. 1 a článkom 71c nariadenia (ES) č. 1782/2003, opravené o percentá a úpravy ustanovené v článku 10 ods. 1 a v článku 11 ods. 1 uvedeného nariadenia, sa považujú za finančné stropy v eurách.

4.   Ak do 30. júna niektorého roku Rada neustanovila úpravy uvedené v článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, Komisia stanoví tieto úpravy v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 3 tohto nariadenia a bezodkladne o nich informuje Radu.

5.   Najneskôr 1. decembra môže Rada na návrh Komisie, na základe nových informácií, ktoré získala, prispôsobiť úroveň úpravy priamych platieb určených v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 19

Postup rozpočtovej disciplíny

1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade zároveň s predbežným návrhom rozpočtu na obdobie N svoje prognózy na obdobia N — 1, N a N + 1. Zároveň predloží analýzu zistených rozdielov medzi pôvodnými prognózami a skutočnými výdavkami za obdobia N — 2 a N — 3.

2.   Ak sa pri vytváraní predbežného návrhu rozpočtu na obdobie N ukáže, že by čistý zostatok uvedený v článku 12 ods. 3 na obdobie N, pri zohľadnení rozpätia ustanoveného v článku 11 nariadenia (ES) č. 1782/2003, mohol byť prekročený, Komisia navrhne Rade potrebné opatrenia, najmä opatrenia, ktoré sa požadujú pri uplatnení článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

3.   Kedykoľvek sa Komisia domnieva, že existuje riziko prekročenia čistého zostatku uvedeného v článku 12 ods. 3 a že nemôže prijať dostatočné opatrenia na zlepšenie situácie v rámci svojich riadiacich právomocí, navrhne Rade iné opatrenia na zabezpečenia dodržania tohto zostatku.

Rada rozhodne o týchto opatreniach podľa postupu ustanoveného v článku 37 zmluvy v lehote dvoch mesiacov po prijatí návrhu Komisie. Európsky parlament vydá svoje stanovisko včas, aby umožnil Rade oboznámiť sa s ním a rozhodnúť v stanovenej lehote.

4.   Ak na konci rozpočtového obdobia N žiadosti členských štátov o úhradu prekračujú alebo môžu prekročiť čistý zostatok určený v súlade s článkom 12 ods. 3, Komisia:

a)

zváži tieto žiadosti v pomere k žiadostiam predloženým členskými štátmi a v hraniciach disponibilného rozpočtu a provizórne stanoví výšku platieb na príslušný mesiac;

b)

najneskôr 28. februára nasledujúceho roku určí pre všetky členské štáty ich situáciu vzhľadom na financovanie Spoločenstvom za predchádzajúce obdobie;

c)

podľa postupu uvedeného v článku 41 ods. 3 určí celkovú výšku financovania Spoločenstvom, prerozdelenú medzi členské štáty, na základe jednotnej úrovne financovania Spoločenstvom, v hraniciach rozpočtu, ktorý bol disponibilný na mesačné platby;

d)

najneskôr pri uskutočňovaní mesačných platieb za mesiac marec roku N + 1 realizuje eventuálne náhrady, ktoré je potrebné vykonať medzi členskými štátmi.

Článok 20

Systém včasného varovania

S cieľom zabezpečiť, aby sa rozpočtový strop nepresiahol, Komisia zavedie mesačný systém včasného varovania a monitorovania pre výdavky EPZF.

Pred začiatkom každého rozpočtového obdobia Komisia určí na tento účel profily mesačných výdavkov, založené, ak je to potrebné, na priemerných mesačných výdavkoch za predchádzajúce tri roky.

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade mesačnú správu, v ktorej preskúma vývoj výdavkov realizovaných vzhľadom na profily, obsahujúcu hodnotenie predpokladanej realizácie na súčasné obdobie.

Článok 21

Referenčné výmenné kurzy

1.   Keď Komisia prijíma predbežný návrh rozpočtu alebo list zmien a doplnení k predbežnému návrhu rozpočtu, ktorý sa týka poľnohospodárskych výdavkov, použije na posúdenie rozpočtových odhadov EPZF priemerný výmenný kurz eura voči doláru Spojených štátov, zaznamenaný na trhu za posledný štvrťrok, končiaci sa aspoň dvadsať dní pred prijatím rozpočtového dokumentu Komisiou.

2.   Keď Komisia prijme zmenený a doplnený predbežný návrh rozpočtu alebo list zmien a doplnení k nemu, pokiaľ sa tieto dokumenty týkajú vyhradených prostriedkov vzťahujúcich sa na činnosti uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) a b), používa:

a)

po prvé priemerný výmenný kurz eura voči doláru Spojených štátov, skutočne zaznamenaný na trhu od 1. augusta predchádzajúceho obdobia do konca posledného štvrťroka, končiaceho sa aspoň dvadsať dní pred prijatím rozpočtového dokumentu Komisiou a najneskôr 31. júla súčasného obdobia;

b)

po druhé na účely prognózy na zvyšok obdobia priemerný výmenný kurz skutočne zaznamenaný v priebehu posledného štvrťroka, končiaceho sa aspoň dvadsať dní pred prijatím rozpočtového dokumentu Komisiou.

HLAVA III

EPFRV

KAPITOLA 1

Spôsob financovania

Článok 22

Finančná účasť EPFRV

Finančná účasť EPFRV na výdavkoch na programy na rozvoj vidieka je stanovená pre každý program v medziach stropov ustanovených právnymi predpismi Spoločenstva týkajúcimi sa podpory rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV, zvýšených o čiastky stanovené Komisiou podľa článku 12 ods. 2 tohto nariadenia.

Výdavky financované na základe tohto nariadenia nemôžu byť predmetom žiadneho iného financovania z rozpočtu Spoločenstva.

Článok 23

Rozpočtové záväzky

Rozpočtové záväzky Spoločenstva, týkajúce sa programov na rozvoj vidieka (ďalej len „rozpočtové záväzky“), sa realizujú v ročných splátkach v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

Rozhodnutie Komisie prijímajúce každý program rozvoja vidieka predložený členským štátom má hodnotu rozhodnutia o financovaní v zmysle článku 75 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a po oznámení dotknutému členskému štátu predstavuje právny záväzok v zmysle uvedeného nariadenia.

Po prijatí programu Komisiou nasleduje rozpočtový záväzok týkajúci sa prvej splátky pre každý program. Rozpočtové záväzky týkajúce sa ďalších splátok realizuje Komisia na základe rozhodnutia uvedeného v druhom pododseku do 1. mája každého roku.

KAPITOLA 2

Finančné hospodárenie

Článok 24

Spoločné ustanovenia o platbách

1.   Platba účasti EPFRV Komisiou sa realizuje v súlade s rozpočtovými záväzkami.

2.   Vyhradené prostriedky, potrebné na pokrytie výdavkov uvedených v článku 4, dá Komisia k dispozícii členským štátom vo forme zálohových platieb, priebežných platieb a vyplatenia zostatku. Tieto prostriedky sa poskytujú za podmienok ustanovených v článkoch 25, 26, 27 a 28.

3.   Platby sa priradia k najstaršiemu otvorenému rozpočtovému záväzku.

4.   Kumulovaný súčet zálohových platieb a priebežných platieb predstavuje maximálne 95 % účasti EPFRV na každom programe na rozvoj vidieka.

Článok 25

Zálohové platby

1.   Po prijatí programu na rozvoj vidieka Komisia prevedie na daný program jedinú zálohovú platbu členskému štátu. Táto zálohová platba predstavuje 7 % účasti EPFRV na danom programe. Môže byť rozdelená na dve obdobia v závislosti od dostupnosti rozpočtových prostriedkov.

2.   Celková čiastka prevedená v rámci zálohových platieb je uhradená Komisii, pokiaľ sa nezašle žiadne vyhlásenie o výdavkoch v rámci programu na rozvoj vidieka v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevedenia prvej zálohovej platby.

3.   Úroky vzniknuté zo zálohových platieb sa pripíšu danému programu na rozvoj vidieka a odpočítajú z výšky verejných výdavkov uvedených v konečnom vyhlásení o výdavkoch.

4.   Čiastka vyplatená v rámci zálohových platieb sa zúčtuje pri uzávierke programu na rozvoj vidieka.

Článok 26

Priebežné platby

1.   Priebežné platby sa realizujú na úrovni každého programu na rozvoj vidieka. Vypočítajú sa použitím podielu spolufinancovania každej priority na verejné výdavky certifikované na túto prioritu.

2.   Komisia realizuje priebežné platby podľa dostupnosti rozpočtových prostriedkov na úhradu výdavkov vynaložených akreditovanými platobnými agentúrami na vykonávanie operácií.

3.   Každú priebežnú platbu realizuje Komisia, ak sa dodržia tieto požiadavky:

a)

zaslanie vyhlásenia o výdavkoch, podpísaného akreditovanou platobnou agentúrou Komisii, v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c);

b)

dodržanie celkovej výšky účasti EPFRV na každej priorite počas celého obdobia pokrytého daným programom;

c)

zaslanie poslednej výročnej správy o vykonávaní, týkajúcej sa vykonávania programu rozvoja vidieka, Komisii.

4.   Ak niektorá z podmienok stanovených v odseku 3 tohto článku nie je splnená a v dôsledku toho vyhlásenie o výdavkoch nemožno prijať, Komisia čo najskôr informuje akreditovanú platobnú agentúru a koordinačný orgán, ak bol určený.

5.   Komisia realizuje priebežnú platbu v lehote do 45 dní od zaregistrovania vyhlásenia o výdavkoch, ktoré spĺňa podmienky uvedené v odseku 3 tohto článku, bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia uvedené v článkoch 30 a 31.

6.   Akreditované platobné agentúry vypracujú a zašlú Komisii prostredníctvom koordinačného orgánu alebo priamo, pokiaľ nie je určený, priebežné vyhlásenia o výdavkoch, ktoré sa týkajú programov na rozvoj vidieka, v intervaloch určených Komisiou. Tieto vyhlásenia o výdavkoch pokrývajú výdavky realizované akreditovanou platobnou agentúrou počas každého príslušného obdobia.

Priebežné vyhlásenia o výdavkoch, ktoré sa týkajú výdavkov realizovaných od 16. októbra, sa zahrnú do rozpočtu nasledujúceho roku.

Článok 27

Pozastavenie a zníženie priebežných platieb

1.   Priebežné platby sa realizujú za podmienok ustanovených v článku 81 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 na základe vyhlásení o výdavkoch a finančných informácií poskytnutých členskými štátmi.

2.   Ak vyhlásenia o výdavkoch alebo informácie oznámené členským štátom neumožňujú určiť, či je vyhlásenie o výdavkoch v súlade s uplatniteľnými pravidlami Spoločenstva, je daný členský štát požiadaný o poskytnutie doplňujúcich informácií v lehote stanovenej v závislosti od závažnosti problému, ktorá spravidla nesmie byť kratšia ako tridsať dní.

3.   Ak členský štát neodpovie na žiadosť uvedenú v odseku 2 alebo ak sa odpoveď považuje za neuspokojivú, alebo preukáže nedodržanie predpisov alebo zneužitie prostriedkov Spoločenstva, Komisia môže znížiť alebo dočasne pozastaviť priebežné platby členskému štátu. Informuje o tejto skutočnosti členský štát.

4.   Pozastavenie platieb alebo zníženie priebežných platieb uvedených v článku 26 sa vykoná podľa zásady proporcionality a bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia uvedené v článkoch 30 a 31.

Článok 28

Platba zostatku a uzatvorenie programu

1.   Komisia vyplatí zostatok s výhradou dostupnosti rozpočtových prostriedkov po prijatí poslednej výročnej správy o vykonávaní, týkajúcej sa vykonávania programu rozvoja vidieka, na základe sadzby spolufinancovania priorít, ročnej účtovnej závierky posledného účtovného obdobia vykonávania príslušného programu na rozvoj vidieka a príslušného rozhodnutia o zúčtovaní. Tieto účtovné závierky sú predložené Komisii najneskôr 30. júna 2016 a týkajú sa výdavkov realizovaných akreditovanou platobnou agentúrou do 31. decembra 2015.

2.   Vyplatenie zostatku sa realizuje najneskôr 6 mesiacov po prijatí informácií a dokumentov uvedených v odseku 1 tohto článku. Čiastky, ktoré zostali viazané po vyplatení zostatku, uvoľní Komisia najneskôr v lehote šiestich mesiacov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 29 ods. 6.

3.   Ak posledná výročná správa o vykonávaní a dokumenty potrebné na zúčtovanie posledného roka vykonávania programu nebudú predložené do 30. júna 2016, vyhradený zostatok sa automaticky zruší v súlade s článkom 29.

Článok 29

Automatické zrušenie záväzku

1.   Komisia automaticky zruší rozpočtový záväzok na program na rozvoj vidieka, ktorý nebol použitý na zálohovú platbu alebo na priebežné platby, alebo na ktorý nebolo Komisii predložené žiadne vyhlásenie o výdavkoch, spĺňajúce podmienky ustanovené v článku 26 ods. 3, na základe výdavkov realizovaných najneskôr 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku.

2.   Časť rozpočtových záväzkov, ešte otvorených k 31. decembru 2015, na ktorú sa nevykonalo vyhlásenie o výdavkoch do 30. júna 2016, sa automaticky zruší.

3.   Ak je na oprávnenie pomoci alebo programu pomoci potrebné rozhodnutie Komisie, nasledujúce po rozhodnutí o schválení programu na rozvoj vidieka, lehota na automatické zrušenie záväzku plynie od dátumu tohto neskoršieho rozhodnutia. Čiastky, ktorých sa táto výnimka týka, sú určené na základe rozvrhu poskytnutého členským štátom.

4.   V prípade súdneho konania alebo správneho opravného prostriedku s odkladným účinkom lehota uvedená v odseku 1 alebo 2, na konci ktorej nastane automatické zrušenie záväzku, je prerušená, pokiaľ ide o čiastku zodpovedajúcu daným operáciám, počas trvania tohto konania alebo správneho opravného prostriedku pod podmienkou, že Komisia dostane od členského štátu podložené oznámenie najneskôr do 31. decembra roku N + 2.

5.   Pri výpočte automatického zrušenia záväzku sa nezohľadňuje:

a)

časť rozpočtových záväzkov, ktorá bola predmetom vyhlásenia o výdavkoch, ale ktorej úhrada je predmetom zníženia alebo pozastavenia Komisiou k 31. decembru roku N + 2;

b)

časť rozpočtových záväzkov, ktorá nemohla byť predmetom platby platobnej agentúry z dôvodu vyššej moci, ktorá má vážny vplyv na vykonávanie programu na rozvoj vidieka. Vnútroštátne orgány, ktoré uvádzajú vyššiu moc, musia preukázať jej priame následky na vykonávanie celého alebo časti programu.

6.   Komisia včas informuje členský štát a príslušné orgány, ak existuje riziko automatického zrušenia záväzku. Komisia informuje členský štát a príslušné orgány o výške automatického zrušenia vyplývajúceho z informácií, ktoré má k dispozícii. Členský štát má lehotu dvoch mesiacov od prijatia tejto informácie, aby odsúhlasil danú čiastku alebo vyjadril svoje pripomienky. Komisia vykoná automatické zrušenie záväzku najneskôr deväť mesiacov po lehotách uvedených v odsekoch 1 až 4.

7.   V prípade automatického zrušenia záväzku sa účasť EPFRV na príslušnom programe na rozvoj vidieka na daný rok zníži o čiastku automaticky zrušeného záväzku. Členský štát vypracuje revidovaný plán financovania s cieľom prerozdeliť zníženie pomoci medzi priority programu. Ak sa tento plán nevypracuje, Komisia úmerne zníži čiastky pridelené každej priorite.

8.   Ak toto nariadenie nadobudne účinnosť po 1. januári 2007, lehota, po ktorej uplynutí sa môže vykonať prvé automatické zrušenie záväzku, uvedené v odseku 1, sa pre prvý záväzok predĺži o počet mesiacov medzi 1. januárom 2007 a dňom prijatia príslušného programu na rozvoj vidieka Komisiou.

HLAVA IV

ZÚČTOVANIE A DOHĽAD KOMISIE

KAPITOLA 1

Zúčtovanie

Článok 30

Zúčtovanie

1.   Do 30. apríla roku nasledujúceho po danom účtovnom období Komisia prijme rozhodnutie o zúčtovaní akreditovaných platobných agentúr v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 3 na základe informácií poskytnutých v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) bodom iii).

2.   Rozhodnutie o zúčtovaní pokrýva úplnosť, presnosť a správnosť predložených ročných účtovných závierok. Rozhodnutie je prijaté bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia prijaté neskôr na základe článku 31.

Článok 31

Overenie súladu

1.   Komisia rozhoduje o čiastkach, ktoré sa majú vylúčiť z financovania Spoločenstvom, ak zistí, že výdavky uvedené v článku 3 ods. 1 a v článku 4 sa nerealizovali v súlade s pravidlami Spoločenstva podľa postupu uvedeného v článku 41 ods. 3.

2.   Komisia vyhodnotí čiastky, ktoré sa majú vylúčiť, najmä na základe závažnosti zaznamenaného nesúladu. Komisia zohľadňuje charakter a závažnosť porušenia, ako aj finančnú ujmu spôsobenú Spoločenstvu.

3.   Pred akýmkoľvek rozhodnutím o zamietnutí financovania sú výsledky kontrol Komisie, ako aj odpovede daného členského štátu predmetom písomného oznámenia, po ktorom sa obe strany pokúsia dospieť k dohode o opatreniach, ktoré je potrebné prijať.

Ak nedôjde k dohode, členský štát môže v lehote štyroch mesiacov požiadať o začatie konania na zmierenie stanovísk oboch strán, ktorého výsledky sú predmetom správy odovzdanej Komisii a preskúmanej Komisiou, skôr ako sa vyjadrí k prípadnému zamietnutiu financovania.

4.   Zamietnutie financovania sa nemôže týkať:

a)

výdavkov uvedených v článku 3 ods. 1, ktoré sa realizovali skôr ako dvadsaťštyri mesiacov predtým, ako Komisia písomne oznámila danému členskému štátu výsledky kontrol;

b)

výdavkov týkajúcich sa viacročných opatrení, ktoré sú súčasťou výdavkov uvedených v článku 3 ods. 1 alebo programov, ako je uvedené v článku 4, pri ktorých posledná povinnosť prijímateľovi vznikla viac ako dvadsaťštyri mesiacov predtým, ako Komisia písomne oznámila dotknutému členskému štátu výsledky kontrol;

c)

výdavkov týkajúcich sa opatrení v programoch uvedených v článku 4, iných, ako sú uvedené pod písmenom b), pre ktoré platbu alebo vyplatenie zostatku realizovala platobná agentúra viac ako dvadsaťštyri mesiacov predtým, ako Komisia písomne oznámila dotknutému členskému štátu výsledky kontrol.

5.   Odsek 4 sa nevzťahuje na finančné dôsledky:

a)

nezrovnalostí uvedených v článkoch 32 a 33;

b)

spojené s vnútroštátnou pomocou alebo s porušeniami, pre ktoré sa začalo konanie uvedené v článku 88 zmluvy alebo v jej článku 226.

KAPITOLA 2

Nezrovnalosti

Článok 32

Osobitné ustanovenia platné pre EPZF

1.   Čiastky vymožené následkom nezrovnalostí alebo nedbanlivosti a úroky s nimi spojené sú prevedené platobným agentúram a nimi pripísané ako príjem pridelený EPZF k mesiacu ich reálneho prijatia.

2.   Pri prevode do rozpočtu Spoločenstva si členský štát môže strhnúť 20 % zodpovedajúcich čiastok ako paušálne uhradenie nákladov na vymáhanie okrem prípadov týkajúcich sa nezrovnalostí alebo nedbanlivostí pripísateľných správnym orgánom alebo iným úradom príslušného členského štátu.

3.   Pri príležitosti predloženia ročnej účtovnej závierky, uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. c) bode iii), členské štáty odovzdajú Komisii súhrnnú správu o vymáhacích konaniach začatých na základe nezrovnalostí a zároveň poskytnú rozpis čiastok ešte nevymožených správnym alebo súdnym konaním podľa jednotlivých administratívnych a/alebo súdnych konaní a podľa jednotlivých rokov prvého správneho alebo súdneho zistenia nezrovnalostí.

Členské štáty sprístupnia Komisii podrobný zoznam jednotlivých vymáhacích konaní, ako aj zoznam jednotlivých, ešte nevymožených čiastok.

4.   Po skončení konania ustanoveného v článku 31 ods. 3 môže Komisia rozhodnúť o pripísaní čiastok, ktoré sa ešte majú získať späť, na ťarchu členského štátu:

a)

ak členský štát nezačal všetky správne alebo súdne konania stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva s cieľom vymôcť čiastky v roku, ktorý nasleduje po prvom správnom alebo súdnom zistení;

b)

ak sa neuskutočnilo prvé správne alebo súdne zistenie alebo je konanie oneskorené tak, že by mohlo ohroziť vymoženie čiastok, alebo ak nezrovnalosť nebola zahrnutá do súhrnnej správy uvedenej v prvom pododseku odseku 3 tohto článku v roku prvého správneho alebo súdneho zistenia.

5.   Pokiaľ sa vymáhanie nevykonalo v lehote štyroch rokov od dátumu prvého správneho súdneho zistenia alebo ôsmich rokov, ak je vymáhanie predmetom konania pred vnútroštátnymi súdmi, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania znáša vo výške 50 % daný členský štát a vo výške 50 % rozpočet Spoločenstva.

Dotknutý členský štát uvedie oddelene v súhrnnej správe uvedenej v prvom pododseku odseku 3 čiastky nevymožené v lehote ustanovenej v prvom pododseku tohto odseku.

Rozdelenie finančného zaťaženia vzniknutého následkom nevykonaného vymáhania podľa prvého pododseku sa netýka povinnosti príslušného členského štátu pokračovať vo vymáhacích konaniach uplatnením článku 9 ods. 1 tohto nariadenia. 50 % takto vymožených čiastok sa pripíše EPZF po tom, čo sa uplatnilo odpísanie ustanovené v odseku 2 tohto článku.

Ak sa v rámci vymáhacieho konania správnym alebo súdnym aktom konečného charakteru zistí, že nedošlo k žiadnej nezrovnalosti, členský štát nahlási EPZF ako výdavok finančné zaťaženie, ktoré znáša podľa prvého pododseku.

Ak sa však z dôvodov, ktoré nemožno pripísať dotknutému členskému štátu, nemohlo uskutočniť vymáhanie v lehotách uvedených v prvom pododseku tohto článku a suma, ktorá sa má získať späť, je vyššia ako 1 milión EUR, Komisia môže na žiadosť členského štátu predĺžiť tieto lehoty najviac o 50 % počiatočných lehôt.

6.   V riadne odôvodnených prípadoch môžu členské štáty rozhodnúť, že nubudú pokračovať vo vymáhaní. Toto rozhodnutie môže byť prijaté iba v týchto prípadoch:

a)

ak súhrn vzniknutých nákladov a predpokladaných nákladov na vymáhanie je vyšší ako vymáhaná čiastka;

b)

ak je vymáhanie nemožné z dôvodu platobnej neschopnosti dlžníka, zistenej a uznanej v súlade s vnútroštátnym právom dotknutého členského štátu, alebo osôb právne zodpovedných za nezrovnalosť.

Dotknutý členský štát vyznačí oddelene v súhrnnej správe uvedenej v prvom pododseku odseku 3 čiastky, pre ktoré sa rozhodol nepokračovať vo vymáhacích konaniach, ako aj odôvodnenie svojho rozhodnutia.

7.   Finančné dôsledky, ktoré znáša členský štát, vyplývajúce z uplatnenia odseku 5, uvedie príslušný členský štát v ročnej účtovnej závierky, ktorú má zaslať Komisii v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) bodom iii). Komisia overí jeho správne uplatnenie a v prípade potreby vykoná pri prijímaní rozhodnutia uvedeného v článku 30 ods. 1 potrebné úpravy.

8.   Po skončení konania ustanoveného v článku 31 ods. 3 môže Komisia rozhodnúť vylúčiť z financovania Spoločenstvom čiastky pripísané na ťarchu rozpočtu Spoločenstva v týchto prípadoch:

a)

podľa odsekov 5 a 6 tohto článku, ak zistí, že nezrovnalosti alebo nevykonanie vymáhania vyplývajú z nezrovnalostí alebo nedbanlivostí pripísateľných správnym orgánom alebo útvaru, alebo úradu členského štátu;

b)

podľa odseku 6 tohto článku, ak sa domnieva, že zdôvodnenie poskytnuté členským štátom je nedostačujúce na odôvodnenie jeho rozhodnutia zastaviť vymáhacie konanie.

Článok 33

Osobitné ustanovenia platné pre EPFRV

1.   Členské štáty vykonávajú finančné úpravy vyplývajúce z nezrovnalostí a nedbanlivostí zistených v operáciách alebo programoch na rozvoj vidieka úplným alebo čiastočným zrušením príslušného financovania Spoločenstvom. Členské štáty zohľadňujú povahu a závažnosť zistených nezrovnalostí, ako aj úroveň finančnej straty pre EPFRV.

2.   Ak už boli prostriedky Spoločenstva vyplatené prijímateľovi, vymáha ich akreditovaná platobná agentúra podľa svojich vlastných vymáhacích postupov a znovu sa použijú v súlade s odsekom 3 písm. c).

3.   Finančné úpravy a opätovné použitie prostriedkov realizujú členské štáty za dodržania týchto podmienok:

a)

ak sa zistia nezrovnalosti, členské štáty rozšíria svoje šetrenie tak, aby boli pokryté všetky operácie, ktoré mohli byť dotknuté týmito nezrovnalosťami;

b)

členské štáty oznámia zodpovedajúce ozdravenie Komisii;

c)

čiastky vypustené z financovania Spoločenstvom a vymožené čiastky, ako aj s nimi spojené úroky sa znova pridelia príslušnému programu. Vypustené alebo vymožené prostriedky Spoločenstva však môžu členské štáty použiť iba na operáciu uvedenú v tom istom programe na rozvoj vidieka a pod podmienkou, že sa tieto prostriedky nepridelia na operácie, ktoré boli predmetom finančnej úpravy.

4.   Pri zasielaní ročných účtovných závierok, ktoré je ustanovené v článku 8 ods. 1 písm. c) bode iii), členské štáty odovzdajú Komisii súhrnnú správu o vymáhacích konaniach začatých na základe nezrovnalostí a zároveň poskytnú rozpis ešte nevymožených čiastok správnym alebo súdnym konaním podľa jednotlivých správnych a/alebo súdnych konaní a podľa jednotlivých rokov prvého správneho alebo súdneho zistenia nezrovnalostí.

Informujú Komisiu o spôsobe, akým sa rozhodli použiť alebo akým plánujú znovu použiť zrušené prostriedky a prípadne pozmeniť plán financovania daného programu na rozvoj vidieka.

5.   Po skončení konania ustanoveného v článku 31 ods. 3 môže Komisia rozhodnúť o pripísaní čiastok, ktoré sa ešte majú vymôcť, na ťarchu členského štátu:

a)

ak členský štát nezačal všetky správne alebo súdne konania stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi predpismi Spoločenstva s cieľom vymôcť prostriedky vyplatené prijímateľom v roku, ktorý nasleduje po prvom správnom alebo súdnom zistení nezrovnalostí;

b)

ak členský štát nedodržal svoje povinnosti podľa odseku 3 písm. a) a c) tohto článku.

6.   Ak bolo možné zrealizovať vymáhanie uvedené v odseku 2 po uzavretí programu na rozvoj vidieka, členský štát prevedie vymožené čiastky do rozpočtu Spoločenstva.

7.   Po uzavretí programu na rozvoj vidieka môže členský štát rozhodnúť o zastavení vymáhacieho konania za podmienok uvedených v článku 32 ods. 6.

8.   Pokiaľ sa vymáhanie nevykonalo pred uzavretím programu na rozvoj vidieka, finančné dôsledky toho, že nedošlo k vymáhaniu, znáša vo výške 50 % dotknutý členský štát a vo výške 50 % rozpočet Spoločenstva a zaúčtujú sa buď po uplynutí štyroch rokov po prvom správnom alebo súdnom zistení, alebo ôsmich rokov, ak je vymáhanie predmetom konania pred vnútroštátnymi súdmi, alebo pri uzavretí programu, pokiaľ tieto lehoty uplynú pred jeho uzavretím.

Ak sa však z dôvodov, ktoré nemožno pripísať dotknutému členskému štátu, nemohlo uskutočniť vymáhanie v lehotách uvedených v prvom pododseku tohto článku a suma, ktorá sa má získať späť, je vyššia ako 1 milión EUR, Komisia môže na žiadosť členského štátu predĺžiť tieto lehoty najviac o 50 % počiatočných lehôt.

9.   V prípadoch uvedených v odseku 8 je čiastka zodpovedajúca 50 % znášaná členským štátom prevedená členským štátom do rozpočtu Spoločenstva.

10.   Ak Komisia vykoná finančnú úpravu, členský štát nie je zbavený povinnosti vymáhať zaplatené čiastky z dôvodu svojej finančnej účasti podľa článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o založení ES (14).

Článok 34

Pridelenie príjmov pochádzajúcich z členských štátov

1.   Za pridelené príjmy v zmysle článku 18 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa považujú:

a)

čiastky, ktoré majú byť podľa článkov 31, 32 a 33 tohto nariadenia prevedené do rozpočtu Spoločenstva vrátane ich úrokov;

b)

čiastky, ktoré sú prijaté alebo vymožené uplatnením nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003, stanovujúceho poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (15).

2.   Čiastky uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa prevedú na rozpočet Spoločenstva a v prípade opätovného použitia sa výlučne použijú na financovanie výdavkov EPZF alebo EPFRV.

Článok 35

Vymedzenie pojmu správne zistenie

Na účely tejto kapitoly prvé správne alebo súdne zistenie znamená prvý písomný posudok príslušného orgánu, správneho alebo súdneho, ktorý na základe konkrétnych faktov uvádza existenciu nezrovnalostí bez toho, aby bola dotknutá možnosť následnej revízie alebo stiahnutia tohto záveru následkom vývoja v priebehu správneho alebo súdneho konania.

KAPITOLA 3

Dohľad Komisie

Článok 36

Prístup k informáciám

1.   Členské štáty sprístupnia Komisii všetky informácie potrebné na hladké fungovanie EPZF a EPFRV a prijmú všetky opatrenia na uľahčenie kontrol, ktoré Komisia považuje za vhodné v rámci hospodárenia s prostriedkami Spoločenstva, vrátane kontrol na mieste.

2.   Členské štáty oznámia na žiadosť Komisie zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré prijali na vykonávanie aktov Spoločenstva týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ak tieto akty majú finančný vplyv na EPZF alebo EPFRV.

3.   Členské štáty sprístupnia Komisii všetky informácie o zistených nezrovnalostiach v súlade s článkami 32 a 33, ako aj informácie o krokoch podniknutých na vymáhanie čiastok neprávom vyplatených v dôsledku týchto nezrovnalostí.

Článok 37

Kontroly na mieste

1.   Bez toho, aby boli dotknuté kontroly vykonávané členskými štátmi v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami, s článkom 248 zmluvy, ako aj všetky kontroly organizované na základe článku 279 zmluvy, Komisia môže vykonávať kontroly na mieste najmä s cieľom overenia:

a)

súladu administratívnych postupov s pravidlami Spoločenstva;

b)

existencie potrebných podporných dokladov a ich zhody s operáciami financovanými EPZF alebo EPFRV;

c)

podmienok, za akých sa realizujú a kontrolujú operácie financované EPZF alebo EPFRV.

Osoby poverené Komisiou na vykonávanie kontrol na mieste alebo zástupcovia Komisie konajúci v rámci právomocí, ktoré im boli pridelené, majú prístup ku knihám a všetkým ostatným dokumentom vrátane dokumentov a metaúdajov zostavených alebo prijatých a uložených na elektronických nosičoch vzťahujúcich sa na výdavky financované EPZF alebo EPFRV.

Právomoc uvedených kontrol sa nedotýka uplatňovania ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré vyčleňujú niektoré úkony činiteľom osobitne určeným vnútroštátnymi právnymi predpismi. Osoby poverené Komisiou sa nezúčastňujú najmä na domových prehliadkach ani úradných vypočutiach osôb podľa vnútroštátneho práva členského štátu. Majú však prístup k takto získaným informáciám.

2.   Komisia v dostatočnom predstihu pred kontrolou upozorní dotknutý členský štát alebo členský štát, na území ktorého sa kontrola má konať. Činitelia z dotknutého členského štátu sa môžu na kontrole zúčastniť.

Na žiadosť Komisie a so súhlasom členského štátu vykonávajú príslušné orgány tohto členského štátu doplnkové kontroly alebo šetrenia týkajúce sa operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Zástupcovia Komisie alebo osoby poverené Komisiou sa na nich môžu zúčastniť.

Na účely zlepšenia kontrol môže Komisia so súhlasom príslušných členských štátov zapojiť do určitých kontrol alebo šetrení orgány týchto členských štátov.

HLAVA V

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 38

Výdavky Záručnej sekcie EPUZF, iné ako výdavky na rozvoj vidieka

1.   Záručná sekcia EPUZF financuje výdavky realizované členskými štátmi v súlade s článkom 2 a článkom 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1258/1999 do 15. októbra 2006.

2.   Výdavky realizované členskými štátmi od 16. októbra 2006 sa riadia pravidlami ustanovenými týmto nariadením.

Článok 39

Výdavky na rozvoj vidieka Záručnej sekcie EPUZF

1.   Pre členské štáty patriace do Európskej únie pred 1. májom 2004 sa na programy na rozvoj vidieka na roky 2000/2006, financované Záručnou sekciou EPUZF, uplatňujú tieto pravidlá v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1258/1999:

a)

Platby prijímateľom sa zastavujú najneskôr 15. októbra 2006 a súvisiace výdavky členských štátov im Komisia preplatí najneskôr v rámci vyhlásenia zodpovedajúceho výdavkom za október 2006. Komisia však môže v odôvodnených prípadoch a v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2 povoliť platby do 31. decembra 2006 s výhradou úhrady EPZF rovnakých súm preddavkov poskytnutých členským štátom na obdobie vykonávania týchto programov podľa článku 5 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1258/1999.

b)

Preddavky poskytnuté členským štátom na obdobie vykonávania programov v súlade s článkom 5 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1258/1999 sa odpočítajú od výdavkov financovaných EPZF najneskôr spolu s vyhlásením o výdavkoch za december 2006.

c)

Na žiadosť členských štátov výdavky vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami medzi 16. októbrom a 31. decembrom 2006, s výnimkou výdavkov povolených v súlade s druhou vetou písmena a), prevezme rozpočet EPFRV v rámci programov rozvoja vidieka na roky 2007/2013.

d)

Finančné zdroje disponibilné 1. januára 2007 v členskom štáte po znížení alebo zrušení platieb, ktoré členský štát dobrovoľne vykonal, alebo podľa sankcií v súlade s článkami 3, 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1259/1999 použije tento členský štát na financovanie opatrení na rozvoj vidieka, uvedených v článku 4 tohto nariadenia.

e)

Ak členské štáty nepoužijú finančné zdroje uvedené v písmene d) v lehote, ktorá sa určí podľa postupu uvedeného v článku 41 ods. 2, zodpovedajúce čiastky sa prevedú späť do rozpočtu EPZF.

2.   Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré pristúpili do Európskej únie 1. mája 2004, čiastky viazané na financovania činností na rozvoj vidieka v súlade s článkom 3 ods. 1, o ktorých Komisia rozhodla medzi 1. januárom 2004 a 31. decembrom 2006 a pre ktoré sa dokumenty potrebné na uzatvorenie pomoci neodovzdali Komisii na konci lehoty na predloženie záverečnej správy, Komisia automaticky zruší najneskôr 31. decembra 2010 a dôsledkom toho členské štáty uhradia neprávom prijaté čiastky.

3.   Z výpočtu vyhradenej čiastky, ktorá má byť automatický zrušená podľa odsekov 1 a 2, sú vylúčené čiastky zodpovedajúce operáciám alebo programom, ktoré sú predmetom súdneho konania alebo správneho opravného prostriedku, ktoré majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov odkladný účinok.

Článok 40

Výdavky Usmerňovacej sekcie EPUZF

1.   Čiastky viazané na financovanie činností na rozvoj vidieka Usmerňovacou sekciou EPUZF, usmerňovacia sekcia podľa rozhodnutia Komisie prijatého medzi 1. januárom 2000 a 31. decembrom 2006, pre ktoré sa dokumenty potrebné na uzatvorenie pomoci neodovzdali Komisii na konci lehoty na predloženie záverečnej správy, Komisia automaticky zruší najneskôr 31. decembra 2010 a dôsledkom toho členské štáty uhradia neprávom prijaté čiastky. Dokumentmi potrebnými na uzatvorenie intervencií sú: vyhlásenie o výdavkoch týkajúce sa vyplatenia zostatku, záverečná správa o vykonávaní a vyhlásenie stanovené v článku 38 ods. 1 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (16).

2.   Z výpočtu vyhradenej čiastky, ktorá sa má automaticky zrušiť podľa odseku 1, sú vylúčené čiastky zodpovedajúce operáciám alebo programom, ktoré sú predmetom súdneho konania alebo správneho opravného prostriedku, ktoré majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov odkladný účinok.

Článok 41

Výbor fondov

1.   Komisii pomáha výbor poľnohospodárskych fondov (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota uvedená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na jeden mesiac.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 42

Podmienky uplatnenia

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto nariadenia stanovila Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 41 ods. 2. Pri uplatňovaní tohto nariadenia, a najmä článkov 6, 7, 8, 9, 16, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37 a 48, Komisia stanoví:

1.

podmienky, ktoré sa vzťahujú na akreditáciu platobných agentúr a certifikačných orgánov, ako aj na osobitnú akreditáciu koordinačných orgánov, ich funkcie, požadované informácie a dojednania o ich poskytovaní a zasielaní Komisii;

2.

podmienky, za ktorých sa môžu delegovať úlohy platobných agentúr;

3.

prípustné certifikačné normy, charakter, rozsah a intervaly, v ktorých sa má certifikácia vykonávať;

4.

vykonávacie pravidlá postupu automatického zrušenia záväzku, overenia súladu a zúčtovania;

5.

dojednania o prijímaní a prideľovaní príjmov pochádzajúcich z členských štátov;

6.

všeobecné pravidlá vzťahujúce sa na kontroly na mieste;

7.

formu, obsah, intervaly, lehoty a dojednania o zasielaní alebo sprístupňovaní Komisii:

vyhlásení o výdavkoch a odhadov výdavkov, ako aj ich aktualizáciu,

vyhlásení o vierohodnosti a ročných účtovných závierok platobných agentúr,

správ o certifikácii účtov,

názvov a identifikačných údajov akreditovaných platobných agentúr, akreditovaných koordinačných orgánov a certifikačných orgánov,

podmienok zohľadňovania a zaplatenia výdavkov financovaných EPZF a EPFRV,

oznámení o finančných úpravách, ktoré vykonávajú členské štáty v rámci operácií alebo programov na rozvoj vidieka, a súhrnných správ o vymáhacích konaniach, ktoré členské štáty začali v dôsledku nezrovnalostí,

informácií o opatreniach prijatých podľa článku 9;

8.

pravidlá týkajúce sa uchovávania dokumentov a informácií;

9.

prechodné opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 43

Výročná finančná správa

Komisia vypracuje do 1. septembra každého roku, nasledujúceho po roku rozpočtového obdobia, finančnú správu o správe fondu EPZF a EPFRV počas uplynulého obdobia a zašle ju Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 44

Dôvernosť

Členské štáty a Komisia prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie dôvernosti informácií poskytnutých alebo získaných v rámci kontroly a zúčtovania, vykonávaných podľa tohto nariadenia.

Na tieto informácie sa uplatňujú zásady stanovené v článku 8 nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou na účely ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (17).

Článok 45

Používanie eura

1.   Čiastky uvedené v rozhodnutiach Komisie, ktorými sa prijímajú programy na rozvoj vidieka, čiastky viazaných prostriedkov a platieb Komisie, ako aj čiastky potvrdených alebo certifikovaných výdavkov a čiastky vo vyhlásení o výdavkoch členských štátov sú vyjadrené a vyplatené v eurách.

2.   Ak je priama platba stanovená v nariadení (ES) č. 1782/2003 vyplatená prijímateľovi v inej mene ako euro, členské štáty prepočítajú na národnú menu čiastku podpory vyjadrenú v eurách na základe posledného výmenného kurzu stanoveného Európskou centrálnou bankou pred 1. októbrom každého roku, za ktorý sa podpora udelí.

3.   V prípade uplatnenia odseku 2 Komisia uhradí členským štátom čiastky vyplatené príjemcom na základe vyhlásenia o výdavkoch uskutočnených členskými štátmi. Na vyhlásenia o výdavkoch použijú členské štáty rovnaký koeficient prepočtu ako pri prevode prijímateľovi.

Článok 46

Zmena a doplnenie nariadenia (EHS) č. 595/91

Nariadenie (EHS) č. 595/91 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 5 ods. 2 sa vypúšťa;

2.

článok 7 ods. 1 sa vypúšťa.

Článok 47

Zrušenie

1.   Nariadenie č. 25, nariadenie (ES) č. 723/97 a nariadenie (ES) č. 1258/1999 sa zrušujú.

Nariadenie (ES) č. 1258/1999 sa však naďalej uplatňuje do 15. októbra 2006 pre výdavky realizované členskými štátmi a do 31. decembra 2006 pre výdavky realizované Komisiou.

2.   Odkazy na zrušené nariadenia sa chápu ako odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa podľa korelačnej tabuľky v prílohe.

Článok 48

Prechodné opatrenia

Na vykonávanie tohto nariadenia Komisia prijme opatrenia, ktoré sú potrebné a zároveň riadne odôvodnené na riešenie praktických a špecifických problémov v naliehavých prípadoch, najmä problémov spojených s prechodom medzi ustanoveniami nariadení č. 25, (ES) č. 723/97 a (ES) č. 1258/1999 a týmto nariadením. Tieto opatrenia sa môžu odchýliť od niektorých častí tohto nariadenia, ale iba v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas.

Článok 49

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 s výnimkou článku 18 ods. 4 a 5, ktoré sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 47.

Od 16. októbra 2006 sa však budú uplatňovať tieto ustanovenia:

články 30 a 31 pre výdavky vzniknuté od 16. októbra 2006,

článok 32 pre prípady oznámené podľa článku 3 nariadenia (EHS) č. 595/91 a ktoré sa ešte celkom nevymohli k 16. októbru 2006,

články 38, 39, 41, 44 a 45 pre výdavky vyhlásené v roku 2006 v rámci rozpočtového obdobia 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 21. júna 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Stanovisko z 26. mája 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 118/2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15).

(4)  Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Medziinštitucionálna dohoda naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2003/429/ES (Ú. v. EÚ L 147, 14.6.2003, s. 25).

(5)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

(6)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 113.

(7)  Ú. v. ES  30, 20.4.1962, s. 991/62. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 728/70 (Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 9).

(8)  Ú. v. ES L 108, 25.4.1997, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2136/2001 (Ú. v. ES L 288, 1.11.2001, s. 1).

(9)  Ú. v. ES L 67, 14.3.1991, s. 11.

(10)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  Ú. v. EÚ C 121, 20.5.2005, s. 1.

(12)  Stanovisko z 9. februára 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(13)  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(15)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 123. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2217/2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 1).

(16)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 173/2005 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2005, s. 3).

(17)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.


PRÍLOHA

Korelačná tabuľka

Nariadenie (EHS) č. 25

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 2 ods. 2

Články 2 až 8

Nariadenie Rady (EHS) č. 595/91

Toto nariadenie

Článok 5 ods. 2

Článok 32 ods. 3

Článok 8

Článok 7 ods. 1

Článok 32 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 723/97

Toto nariadenie

Články 1 až 3

Článok 4 ods. 1 a 2

Článok 4 ods. 3

Článok 5 ods. 1 písm. b)

Články 5 až 9

Nariadenie (ES) č. 1258/1999

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1 prvý pododsek

Článok 2 ods. 2

Článok 1 ods. 2 písm. a)

Článok 3 ods. 1 písm. a)

Článok 1 ods. 2 písm. b)

Článok 3 ods. 1 písm. b)

Článok 1 ods. 2 písm. c)

Článok 4

Článok 1 ods. 2 písm. d)

Článok 3 ods. 2 písm. a)

Článok 1 ods. 2 písm. e)

Článok 3 ods. 1 písm. d)

Článok 5 ods. 1 písm. c)

Článok 5 ods. 1 písm. d)

Článok 1 ods. 3

Článok 4

Článok 1 ods. 4

Článok 13

Článok 2 ods. 1 a 2

Článok 3

Článok 2 ods. 3

Článok 42

Článok 3 ods. 1

Článok 4

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 2 písm. a)

Článok 3 ods. 3

Článok 5

Článok 3 ods. 4

Článok 42

Článok 4 ods. 1 písm. a)

Článok 8 ods. 1 písm. a)

Článok 8 ods. 1 písm. b)

Článok 4 ods. 2

Článok 6 ods. 1

Článok 4 ods. 3

Článok 8 ods. 2

Článok 4 ods. 4

Článok 10

Článok 4 ods. 5

Článok 6 ods. 2

Článok 4 ods. 6

Článok 8 ods. 1 písm. a)

Článok 4 ods. 7

Článok 6 ods. 3

Článok 4 ods. 8

Článok 42

Článok 5 ods. 1 prvý pododsek

Článok 14 ods. 1

Článok 5 ods. 1 druhý pododsek

Článok 25 ods. 1

Článok 5 ods. 2

Článok 14 ods. 2

Článok 5 ods. 3

Článok 42

Článok 6 ods. 1

Článok 8 ods. 1 písm. c)

Článok 6 ods. 2

Článok 42

Článok 7 ods. 1

Článok 15 ods. 2

Článok 7 ods. 2 prvý pododsek

Článok 15 ods. 2

Článok 7 ods. 2 druhý pododsek

Článok 15 ods. 3 a 4

Článok 7 ods. 2 tretí pododsek

Článok 15 ods. 5

Článok 7 ods. 3 prvý pododsek

Článok 30 ods. 1

Článok 7 ods. 3 druhý pododsek

Článok 30 ods. 2

Článok 7 ods. 4 prvý pododsek

Článok 31 ods. 1

Článok 7 ods. 4 druhý pododsek

Článok 31 ods. 3 prvý pododsek

Článok 7 ods. 4 tretí pododsek

Článok 31 ods. 3 druhý pododsek

Článok 7 ods. 4 štvrtý pododsek

Článok 31 ods. 2

Článok 7 ods. 4 piaty pododsek

Článok 31 ods. 4

Článok 7 ods. 4 šiesty pododsek

Článok 31 ods. 5

Článok 7 ods. 5

Článok 42

Článok 8 ods. 1 prvý pododsek

Článok 9 ods. 1

Článok 8 ods. 1 druhý pododsek

Článok 9 ods. 3

Článok 8 ods. 2

Článok 32 ods. 1 a 8

Článok 8 ods. 3

Článok 42

Článok 9 ods. 1 prvý pododsek

Článok 36 ods. 1

Článok 9 ods. 1 druhý pododsek

Článok 36 ods. 2

Článok 9 ods. 2

Článok 37 ods. 1

Článok 9 ods. 3

Článok 42

Článok 10

Článok 43

Články 11 až 15

Článok 41

Článok 16

Článok 41

Článok 17

Článok 18

Článok 48

Článok 19

Článok 20

Článok 49


Top