Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1111

Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

OJ L 184, 15.7.2005, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 230–233 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 244 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 244 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 208 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Nepriamo zrušil 32019R0127

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1111/oj

15.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 184/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1111/2005

z 24. júna 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (2) zahŕňa ustanovenia o organizácii nadácie, a najmä jej správnej rady. Tieto ustanovenia boli niekoľkokrát zmenené a doplnené po každom pristúpení nových členských štátov, keď museli byť do správnej rady doplnení noví členovia.

(2)

Externé hodnotenie Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (ďalej len „nadácia“), ktoré sa uskutočnilo v roku 2001, zdôrazňuje potrebu prispôsobiť ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1365/75, aby sa zachovala výkonnosť a účinnosť nadácie a jej riadiacich štruktúr, ako aj zrevidovať ustanovenia o výbore odborníkov.

(3)

Európsky parlament vyzval Komisiu, aby znovu zvážila zloženie a pracovné metódy rád agentúr a aby predložila vhodné návrhy.

(4)

Príslušné riadiace alebo správne rady predložili Komisii svoje spoločné stanovisko o budúcom riadení a fungovaní rád nadácie, Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania.

(5)

Tripartitné riadenie nadácie, Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania zástupcami vlád, zamestnávateľských a zamestnaneckých organizácií je základom úspechu týchto orgánov.

(6)

Účasť sociálnych partnerov na riadení týchto troch orgánov Spoločenstva tvorí osobitosť, ktorá si vyžaduje, aby fungovali na základe spoločných pravidiel.

(7)

Ukázalo sa, že je nevyhnutné, aby tripartitná rada pozostávala z troch skupín zastupujúcich vládu, zamestnávateľov a zamestnancov a aby sa pre skupiny zamestnávateľov a zamestnancov vymenoval koordinátor. Toto usporiadanie by sa preto malo formalizovať a tiež rozšíriť na vládnu skupinu.

(8)

Zachovanie tripartitného zastúpenia každého členského štátu zabezpečí zapojenie všetkých hlavných zúčastnených strán a zohľadnenie rôznorodosti záujmov a prístupov, ktoré sú charakteristické pre sociálne otázky.

(9)

Je potrebné si uvedomiť praktické následky, ktoré bude mať pre nadáciu nadchádzajúce rozšírenie Únie. Zloženie a fungovanie jej rady by sa malo prispôsobiť tak, aby sa zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov.

(10)

Je potrebné posilniť predsedníctvo, ktoré je ustanovené v rokovacom poriadku rady, aby sa zabezpečila kontinuita činnosti nadácie a účinnosť jej rozhodovania; zloženie predsedníctva by malo naďalej odrážať tripartitnú štruktúru rady.

(11)

Podľa článku 3 zmluvy je cieľom Spoločenstva odstrániť nerovnosti a podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých svojich činnostiach. Preto je vhodné vypracovať ustanovenie na podporu rovnomerného zastúpenia mužov a žien v zložení rady.

(12)

Rada by mala byť spôsobilá zabezpečiť si na obmedzené obdobie formálny príspevok nezávislých odborníkov na základe osobitných potrieb, ktoré súvisia s vykonávaním pracovného programu.

(13)

Je vhodné, aby sa k zamestnancom Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, ktorá je jedinou agentúrou Spoločenstva s vlastným služobným poriadkom, pristupovalo rovnako ako k iným zmluvným zamestnancom Spoločenstiev a aby získali právo požívať rovnaké výhody reformovaného služobného poriadku pri rešpektovaní nadobudnutých práv, najmä s ohľadom na kariéru a práva na dôchodok.

(14)

Nariadenie (EHS) č. 1365/75 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(15)

Na prijatie tohto nariadenia zmluva neustanovuje iné právomoci okrem tých, ktoré sú uvedené v jej článku 308,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 1365/75 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Nadácia čo najužšie spolupracuje so špecializovanými inštitúciami, nadáciami a orgánmi v členských štátoch a na medzinárodnej úrovni. Nadácia zabezpečí najmä vhodnú spoluprácu s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci bez toho, aby boli dotknuté jej vlastné ciele.“

2.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Riadiaca štruktúra a štruktúra vedenia nadácie pozostáva z:

a)

riadiacej rady;

b)

predsedníctva;

c)

riaditeľa a zástupcu riaditeľa.“

3.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   Riadiaca rada pozostáva z:

a)

jedného člena zastupujúceho vládu každého členského štátu;

b)

jedného člena zastupujúceho zamestnávateľské organizácie z každého členského štátu;

c)

jedného člena zastupujúceho zamestnanecké organizácie z každého členského štátu;

d)

troch členov zastupujúcich Komisiu.

2.   Členov uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) vymenúva Rada podľa zásady jeden člen za každý členský štát a za každú uvedenú kategóriu. Rada súčasne a za rovnakých podmienok, aké platia pre člena, vymenúva náhradníka, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutiach riadiacej rady len v prípade neprítomnosti člena.

Komisia vymenúva členov a náhradníkov, ktorí ju majú zastupovať, pričom berie do úvahy rovnomerné zastúpenie mužov a žien.

Pri predkladaní zoznamov kandidátov sa členské štáty, zamestnávateľské organizácie a zamestnanecké organizácie usilujú v zložení riadiacej rady zaručiť rovnomerné zastúpenie mužov a žien.

Zoznam členov riadiacej rady uverejní Rada v Úradnom vestníku Európskej únie a nadácia na svojej internetovej stránke.

3.   Funkčné obdobie členov riadiacej rady je tri roky a je obnoviteľné.

Po uplynutí funkčného obdobia alebo v prípade odstúpenia ostávajú členovia vo funkcii až dovtedy, kým nie je ich vymenovanie obnovené alebo kým nie sú nahradení.

4.   Riadiaca rada si zvolí predsedu a troch podpredsedov, po jednom z každej z troch skupín uvedených v odseku 7 a jedného zo zástupcov Komisie, ktorých funkčné obdobie je jeden rok a môže byť obnovené.

5.   Predseda zvoláva zasadnutia riadiacej rady aspoň raz ročne. Predseda zvoláva ďalšie zasadnutia na žiadosť najmenej tretiny členov riadiacej rady.

6.   Rozhodnutia riadiacej rady sa prijímajú absolútnou väčšinou jej členov.

7.   V rámci riadiacej rady vytvoria zástupcovia vlád, zamestnaneckých a zamestnávateľských organizácií osobitné skupiny. Každá skupina si určí koordinátora, ktorý sa bude zúčastňovať na zasadnutiach riadiacej rady. Koordinátori zamestnávateľskej a zamestnaneckej skupiny zastupujú svoje príslušné organizácie na európskej úrovni. Koordinátori, ktorí nie sú vymenovanými členmi rady v zmysle odseku 1, sa na zasadnutiach zúčastňujú bez hlasovacieho práva.

8.   Riadiaca rada zriadi predsedníctvo, ktoré pozostáva z 11 členov. Predsedníctvo sa skladá z predsedu a troch podpredsedov riadiacej rady, jedného koordinátora za každú skupinu podľa odseku 7 a jedného ďalšieho zástupcu každej skupiny a Komisie. Každá skupina určí najviac troch náhradníkov, ktorí sa na zasadnutiach predsedníctva zúčastňujú v neprítomnosti riadnych členov.

9.   Riadiaca rada rozhoduje o počte zasadnutí predsedníctva za rok. Predseda predsedníctva zvoláva ďalšie zasadnutia predsedníctva na žiadosť jeho členov.

10.   Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú konsenzom. Ak sa nepodarí dosiahnuť konsenzus, predsedníctvo postúpi vec na rozhodnutie riadiacej rade.

11.   Riadiaca rada je v plnom rozsahu a okamžite oboznamovaná s činnosťou a rozhodnutiami predsedníctva.“

4.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Riadiaca rada riadi nadáciu a vydáva pre ňu usmernenia. Na základe návrhu predloženého riaditeľom riadiaca rada po dohode s Komisiou prijíma ročný a štvorročný priebežný program nadácie.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Po tom, ako riadiaca rada získa stanovisko Komisie, prijme svoj rokovací poriadok, ktorý ustanoví praktické mechanizmy pre jej činnosti. Rokovací poriadok sa odošle Európskemu parlamentu a Rade na informáciu. Rada však môže tento poriadok zmeniť jednoduchou väčšinou hlasov do troch mesiacov od jeho doručenia.“

c)

Dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti riaditeľa podľa článku 8 a 9, predsedníctvo na základe poverenia riadiacou radou sleduje vykonávanie rozhodnutí riadiacej rady a prijme všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na riadne vedenie nadácie medzi zasadnutiami riadiacej rady. Riadiaca rada nemôže poveriť predsedníctvo právomocami uvedenými v článkoch 12 a 15.“

5.

Články 9 a 10 sa nahrádzajú takto:

„Článok 9

1.   Riaditeľ zodpovedá za riadenie nadácie, ako aj za vykonávanie rozhodnutí a programov, ktoré prijala riadiaca rada a predsedníctvo. Riaditeľ je právnym zástupcom nadácie.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 1, riaditeľ vykonáva právomoci uvedené v článku 17 ods. 1.

3.   Riaditeľ pripravuje činnosti riadiacej rady a predsedníctva. Riaditeľ alebo zástupca riaditeľa, alebo obaja sa zúčastňujú na zasadnutiach rady a predsedníctva.

4.   Riaditeľ zodpovedá za chod nadácie riadiacej rade.

Článok 10

Riadiaca rada si môže na základe návrhu riaditeľa vybrať nezávislých odborníkov a požiadať o ich stanovisko k osobitným otázkam, pokiaľ ide o štvorročný priebežný program a ročný pracovný program.“

6.

Článok 11 sa vypúšťa.

7.

Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V článku 12 ods. 1 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:

„1.   Riaditeľ každoročne pred 1. júlom na základe usmernení uvedených v článku 7 zostavuje ročný pracovný program. Ročný pracovný program je súčasťou štvorročného priebežného programu. K projektom v ročnom pracovnom programe sa pripája odhad nevyhnutných výdavkov.

Pri zostavovaní programov zohľadní riaditeľ stanoviská inštitúcií Spoločenstva a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.“

b)

Článok 12 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Riaditeľ predkladá programy na schválenie riadiacej rade.“

8.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

1.   Na pracovníkov nadácie prijatých do zamestnania po 4. auguste 2005 sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev alebo Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), ustanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (3). Uplatňuje sa oddiel 2 prílohy XIII k služobnému poriadku.

2.   Všetky pracovné zmluvy, ktoré nadácia a jej zamestnanci uzatvorili podľa nariadenia (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 (4) pred 4. augustom 2005, sa považujú za uzatvorené podľa článku 2 písm. a) PZOZ. Ustanovenia oddielu 1, 3 a 4, s výnimkou článku 22 ods. 2 prílohy XIII k služobnému poriadku, sa na tieto zmluvy vzťahujú od toho istého dátumu.

Zamestnanci majú právo vypovedať zmluvu k tomuto dňu bez ohľadu na výpovednú lehotu ustanovenú v článku 45 nariadenia (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76. Na účely príspevkov pri skončení zmluvy a dávok v nezamestnanosti sa zmluva považuje za vypovedanú nadáciou.

3.   Vo vzťahu k zamestnancom vykonáva nadácia právomoci delegované na menovací orgán, prípadne na orgán poverený uzatváraním zmlúv.

4.   Riadiaca rada po dohode s Komisiou prijme príslušné vykonávacie predpisy.

9.

Vždy keď sa v článkoch uvádza pojem „správna rada“, nahrádza sa pojmom „riadiaca rada“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 24. júna 2005

Za Radu

predseda

L. LUX


(1)  Stanovisko z 28. apríla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1649/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 25).

(3)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 31/2005 (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2005, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15).“


Top