EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0924

Nariadenie Komisie (ES) č. 924/2005 zo 17. júna 2005 týkajúce sa 84. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

OJ L 156, 18.6.2005, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/924/oj

18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 924/2005

zo 17. júna 2005

týkajúce sa 84. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V zmysle článku 26 nariadenia Komisie (ES) č. 2799/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa stanovujú podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v súvislosti s udeľovaním subvencie pre odtučnené sušené mlieko určené na kŕmenie zvierat a s predajom uvedeného odtučneného mlieka (2), intervenčné orgány zaradili do stáleho ponukového konania niektoré množstvá odtučneného sušeného mlieka, ktorého sú vlastníkmi.

(2)

Podľa článku 30 nariadenia (ES) č. 2799/1999 sa určuje, vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, minimálna predajná cena alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania.

(3)

Po preskúmaní prijatých ponúk sa intervenčné orgány rozhodli zastaviť ponukové konanie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V súvislosti s 84. individuálnou výzvou na predkladanie ponúk, uskutočnenou v zmysle nariadenia (ES) č. 2799/1999 a ktorej lehota na podávanie ponúk vypršala dňa 14. júna 2005, intervenčné orgány rozhodli zastaviť ponukové konanie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 18. júna 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


Top