EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0768

Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu

OJ L 128, 21.5.2005, p. 1–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 36–49 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 69 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 69 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 82 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 13/04/2019; Zrušil 32019R0473 . Latest consolidated version: 06/10/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/768/oj

21.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 768/2005

z 26. apríla 2005

o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (2) vyžaduje od členských štátov, aby zabezpečili účinnú kontrolu, inšpekciu a vykonávanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a aby na tieto účely spolupracovali medzi sebou a s tretími krajinami.

(2)

Na splnenie týchto záväzkov je nevyhnutné, aby členské štáty koordinovali svoje kontrolné a inšpekčné činnosti na svojej pevnine, vo vodách Spoločenstva a v medzinárodných vodách v súlade s medzinárodným právom, a najmä so záväzkami Spoločenstva v rámci regionálnych organizácií rybného hospodárstva podľa dohôd s tretími krajinami.

(3)

Žiadny inšpekčný program nemôže využívať finančné prostriedky účinne bez ustanovenia inšpekcií na pevnine. Z toho dôvodu by mala byť pevnina súčasťou plánov spoločného nasadenia.

(4)

Táto spolupráca prostredníctvom prevádzkovej koordinácie kontrolných a inšpekčných činností by mala prispieť k trvalo udržateľnému využívaniu živých vodných zdrojov, ako aj zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých v oblasti rybného hospodárstva, ktorí sú do tohto využívania zapojení, a tým obmedziť prípady narušenia hospodárskej súťaže.

(5)

Účinná kontrola a inšpekcia rybného hospodárstva sa považujú za nevyhnutné na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

(6)

Bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov, ktoré vyplývajú z nariadenia (ES) č. 2371/2002, je potrebné, aby technický a správny orgán Spoločenstva organizoval medzi členskými štátmi spoluprácu a koordináciu v oblasti kontroly a inšpekcie rybného hospodárstva.

(7)

Na tieto účely je vhodné v rámci existujúcej inštitucionálnej štruktúry Spoločenstva a s ohľadom na prerozdelenie právomocí medzi Komisiou a členskými štátmi zriadiť agentúru Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva (ďalej len „agentúra“).

(8)

Na dosiahnutie cieľov, pre ktoré sa agentúra zakladá, je potrebné vymedziť jej úlohy.

(9)

Dôležité je najmä to, aby agentúra na požiadanie Komisie bola schopná pomáhať Spoločenstvu a členským štátom pri ich vzťahoch s tretími krajinami a/alebo regionálnymi organizáciami rybného hospodárstva a aby spolupracovala s ich príslušnými orgánmi v rámci medzinárodných záväzkov Spoločenstva.

(10)

Navyše je potrebné pracovať na účinnom uplatňovaní inšpekčných postupov Spoločenstva. Agentúra by sa časom mohla stať referenčným zdrojom vedeckej a technickej pomoci pre kontrolu a inšpekciu rybného hospodárstva.

(11)

S cieľom splniť ciele spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, čiže zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie živých vodných zdrojov v kontexte trvalo udržateľného rozvoja, Rada prijíma opatrenia týkajúce sa ochrany, riadenia a využívania živých vodných zdrojov.

(12)

Na zabezpečenie riadneho vykonávania týchto opatrení musia členské štáty nasadiť primerané prostriedky kontroly a presadzovania. Na zvýšenie účinnosti a efektívnosti tejto kontroly a presadzovania je vhodné, aby Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a v zhode s dotknutými členskými štátmi prijala osobitné programy kontroly a inšpekcie. Článok 34 písm. c) nariadenia (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (3), by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Koordinácia prevádzkovej spolupráce medzi členskými štátmi zo strany agentúry by sa mala vykonávať na základe plánov spoločného nasadenia, ktorými sa organizuje využitie dostupných prostriedkov kontroly a inšpekcie dotknutých členských štátov, aby sa vykonávali programy kontroly a inšpekcie. Kontrolné a inšpekčné činnosti rybného hospodárstva, vykonávané členskými štátmi, by mali prebiehať v súlade so spoločnými kritériami, prioritami, vzťažnými hodnotami a postupmi kontrolných a inšpekčných činností na základe týchto programov.

(14)

Prijatie programu kontroly a inšpekcie ukladá členským štátom povinnosť účinným spôsobom zabezpečiť zdroje potrebné na vykonanie programu. Členské štáty musia bezodkladne oznámiť agentúre prostriedky kontroly a inšpekcie, ktorými chcú akýkoľvek takýto program vykonať. Plány spoločného nasadenia nesmú ukladať žiadne ďalšie povinnosti z hľadiska kontroly, inšpekcie a presadzovania alebo vo vzťahu k poskytovaniu zdrojov potrebných v tejto súvislosti.

(15)

Agentúra by mala pripraviť plán spoločného nasadenia iba v prípade, že sa to tak navrhuje v pracovnom programe.

(16)

Pracovný program by mala prijať správna rada, čím sa zaručuje dosiahnutie dostatočného konsenzu okrem iného aj o prideľovaní zdrojov, ktorými disponuje agentúra, na činnosti, ktoré agentúre stanovuje pracovný program, na základe informácií, ktoré majú poskytnúť členské štáty.

(17)

Kľúčovou úlohou výkonného riaditeľa by malo byť zabezpečiť po porade s členmi rady a členskými štátmi, aby členské štáty poskytovali agentúre dostatok zdrojov na plnenie cieľov stanovených v pracovnom programe na každý rok.

(18)

Výkonný riaditeľ by mal najmä pripravovať podrobné plány nasadenia s využitím zdrojov, ktoré nahlásia členské štáty, na plnenie jednotlivých programov kontroly a inšpekcie, pričom dodrží pravidlá a ciele stanovené v osobitnom programe kontroly a inšpekcie, na ktorom sa daný plán spoločného nasadenia zakladá, ako aj iné príslušné pravidlá, ako napríklad pravidlá súvisiace s inšpektormi Spoločenstva.

(19)

V tejto súvislosti je potrebné, aby výkonný riaditeľ organizoval časový rozvrh takým spôsobom, aby členské štáty mali dostatok času na vypracovanie pripomienok, pričom by vychádzal z ich prevádzkových znalostí a pridŕžal sa pracovného plánu agentúry a časových obmedzení uvedených v tomto nariadení. Je nevyhnutné, aby výkonný riaditeľ zohľadnil záujem dotknutých členských štátov o oblasti rybolovu, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé plány. Na zabezpečenie účinnej a presnej koordinácie spoločných kontrolných a inšpekčných činností je potrebné ustanoviť postup, ktorý umožní rozhodnúť o prijatí plánov v prípade, že dotknuté členské štáty nemôžu dosiahnuť dohodu.

(20)

Postup prípravy a prijímania plánov spoločného nasadenia mimo vôd Spoločenstva musí byť podobný ako postup pre vody Spoločenstva. Základom týchto plánov spoločného nasadenia musí byť medzinárodný program kontroly a inšpekcie, ktorým sa vykonávajú medzinárodné záväzky Spoločenstva v oblasti kontroly a inšpekcie.

(21)

Na vykonávanie plánov spoločného nasadenia by mali dotknuté členské štáty združovať a nasadzovať prostriedky kontroly a inšpekcie, ktoré na tieto plány vyhradili. Agentúra by mala posúdiť, či sú dostupné prostriedky kontroly a inšpekcie postačujúce, a prípadne informovať dotknuté členské štáty a Komisiu o tom, že prostriedky nie sú postačujúce na vykonanie úloh požadovaných podľa programu kontroly a inšpekcie.

(22)

Zatiaľ čo by členské štáty mali rešpektovať svoje povinnosti súvisiace s inšpekciou a kontrolou najmä podľa osobitného programu kontroly a inšpekcie prijatého podľa nariadenia (ES) č. 2371/2002, agentúra by nemala mať právomoc udeľovať ďalšie záväzky prostredníctvom plánov spoločného nasadenia ani ukladať členským štátom sankcie.

(23)

Agentúra by mala pravidelne preskúmavať účinnosť plánov spoločného nasadenia.

(24)

Je vhodné ustanoviť možnosť prijatia osobitných vykonávacích predpisov na prijímanie a schvaľovanie plánov spoločného nasadenia. Táto možnosť môže byť užitočná po tom, ako začne agentúra pôsobiť, a výkonný riaditeľ bude toho názoru, že tieto predpisy musia byť ustanovené v práve Spoločenstva.

(25)

Agentúra by mala byť oprávnená poskytovať na požiadanie zmluvné služby súvisiace s prostriedkami kontroly a inšpekcie, ktoré majú dotknuté členské štáty použiť na spoločné nasadenie.

(26)

Na účely plnenia úloh agentúry by si mali Komisia, členské štáty a agentúra vymieňať dôležité informácie o kontrole a inšpekcii prostredníctvom informačnej siete.

(27)

Postavenie a štruktúra agentúry by mali zodpovedať objektívnemu charakteru výsledkov, ktoré má dosahovať, a umožňovať jej vykonávať svoje funkcie v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Komisiou. Agentúre by mala byť preto priznaná právna, finančná a správna autonómia, pričom by mali byť zároveň zachované úzke kontakty s inštitúciami Spoločenstva a s členskými štátmi. Na to je nevyhnutné a vhodné, aby bola agentúra orgánom Spoločenstva, ktorý má právnu subjektivitu a vykonáva právomoci, ktoré jej udeľuje toto nariadenie.

(28)

Pre zmluvnú zodpovednosť agentúry, ktorú upravuje zákon uplatňovaný na zmluvy uzavreté agentúrou, by mal byť príslušný Súdny dvor na základe akejkoľvek rozhodcovskej doložky, ktorú takáto zmluva obsahuje. Súdny dvor by mal byť tiež príslušný rozhodovať v sporoch súvisiacich s náhradou akejkoľvek škody vzniknutej z nezmluvnej zodpovednosti agentúry v súlade so všeobecnými princípmi spoločnými pre práva členských štátov.

(29)

Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v správnej rade, ktorá je poverená zabezpečením správneho a účinného fungovania agentúry.

(30)

Mal by sa vytvoriť poradný výbor s cieľom radiť výkonnému riaditeľovi a zabezpečiť úzku spoluprácu so zainteresovanými stranami.

(31)

Vzhľadom na to, že agentúra musí plniť záväzky Spoločenstva a na požiadanie Komisie spolupracovať s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami rybného hospodárstva v rámci medzinárodných záväzkov Spoločenstva, je vhodné, aby sa predseda správnej rady volil spomedzi zástupcov Komisie.

(32)

Pravidlá hlasovania v správnej rade musia zohľadňovať záujem členských štátov a Komisie o účinnú prevádzku agentúry.

(33)

Je vhodné ustanoviť účasť zástupcu poradného výboru na rokovaniach správnej rady bez hlasovacích práv.

(34)

Je nevyhnutné ustanoviť menovanie a odvolanie výkonného riaditeľa agentúry, ako aj pravidlá, ktoré upravujú výkon jeho funkcií.

(35)

Na podporu transparentného fungovania agentúry by sa malo bez jej obmedzovania uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (4).

(36)

V záujme ochrany súkromia jednotlivcov by sa pre toto nariadenie malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

(37)

Na zaručenie funkčnej autonómie a nezávislosti agentúry by sa jej mal priznať autonómny rozpočet, ktorého príjem pochádza z príspevku Spoločenstva, ako aj z platieb za zmluvné služby, ktoré poskytuje agentúra. Mal by sa uplatňovať postup pri tvorbe rozpočtu Spoločenstva, pokiaľ ide o príspevok Spoločenstva a akékoľvek ďalšie dotácie započítateľné do všeobecného rozpočtu Európskej únie. Audit účtovnej závierky by mal vykonávať Dvor audítorov.

(38)

V záujme boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam by sa mali na agentúru bez obmedzenia vzťahovať ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (6), ktoré by sa mali pripojiť k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev o vnútorných vyšetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (7).

(39)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

CIEĽ, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Cieľ

Týmto nariadením sa zriaďuje Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva („agentúra“), ktorej cieľom je organizovať prevádzkovú koordináciu kontrolných a inšpekčných činností členských štátov v rybnom hospodárstve a pomáhať im pri spolupráci zameranej na dosahovanie súladu so spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva, aby sa zabezpečilo jej účinné a jednotné uplatňovanie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„kontrola a inšpekcia“ znamená akékoľvek opatrenia prijaté členskými štátmi najmä podľa článkov 23, 24 a 28 nariadenia (ES) č. 2371/2002 na účely kontroly a inšpekcie rybolovných činností v rámci rozsahu pôsobnosti spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva vrátane dozorných a monitorovacích činností, ako sú satelitné monitorovacie systémy plavidiel a systémy pozorovateľov;

b)

„prostriedky kontroly a inšpekcie“ znamenajú dozorné plavidlá, lietadlá, vozidlá a iné materiálne zdroje, ako aj inšpektorov, pozorovateľov a iné ľudské zdroje, ktoré využívajú členské štáty na kontrolu a inšpekciu;

c)

„plán spoločného nasadenia“ znamená plán, ktorý ustanovuje prevádzkové dojednania pre nasadenie dostupných prostriedkov kontroly a inšpekcie;

d)

„medzinárodný program kontroly a inšpekcie“ znamená program, ktorý stanovuje ciele, spoločné priority a postupy pre kontrolné a inšpekčné činnosti na účely vykonania medzinárodných záväzkov Spoločenstva súvisiacich s kontrolou a inšpekciou;

e)

„osobitný program kontroly a inšpekcie“ znamená program, ktorý stanovuje ciele, spoločné priority a postupy pre kontrolné a inšpekčné činnosti zriadené v súlade s článkom 34 c nariadenia (EHS) č. 2847/93;

f)

„rybolovná oblasť“ znamená rybolovné činnosti, ktoré využívajú určité zásoby vymedzené Radou najmä podľa článkov 5 a 6 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

g)

„inšpektori Spoločenstva“ znamenajú inšpektorov zaradených do zoznamu uvedeného v článku 28 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

KAPITOLA II

POSLANIE A ÚLOHY AGENTÚRY

Článok 3

Poslanie

Poslaním agentúry je:

a)

koordinovať kontrolu a inšpekciu zo strany členských štátov, ktorá súvisí so záväzkami Spoločenstva v oblasti inšpekcie a kontroly;

b)

koordinovať nasadzovanie vnútroštátnych prostriedkov kontroly a inšpekcie, ktoré združujú dotknuté členské štáty v súlade s týmto nariadením;

c)

pomáhať členským štátom pri oznamovaní informácií o rybolovných činnostiach a kontrolných a inšpekčných činnostiach Komisii a tretím stranám;

d)

v rozsahu svojich právomocí pomáhať členským štátom plniť úlohy a záväzky podľa pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva;

e)

pomáhať členským štátom a Komisii pri harmonizovanom uplatňovaní spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva v Spoločenstve;

f)

prispievať k práci členských štátov a Komisie v oblasti výskumu a rozvoja kontrolných a inšpekčných techník;

g)

prispievať ku koordinácii odbornej prípravy inšpektorov a výmeny skúseností medzi členskými štátmi;

h)

koordinovať činnosti boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu v súlade s pravidlami Spoločenstva.

Článok 4

Úlohy súvisiace s medzinárodnými záväzkami Spoločenstva v oblasti kontroly a inšpekcie

1.   Agentúra na požiadanie Komisie:

a)

pomáha Spoločenstvu a členským štátom v ich vzťahoch s tretími krajinami a regionálnymi medzinárodnými organizáciami rybného hospodárstva, ktorých je Spoločenstvo členom;

b)

spolupracuje s príslušnými orgánmi regionálnych medzinárodných organizácií rybného hospodárstva v súvislosti so záväzkami Spoločenstva v oblasti kontroly a inšpekcie v rámci pracovných dojednaní uzavretých s týmito organizáciami.

2.   Agentúra môže na požiadanie Komisie spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín v záležitostiach súvisiacich s kontrolou a inšpekciou v rámci dohôd uzavretých medzi Spoločenstvom a týmito krajinami.

3.   Agentúra môže v rozsahu svojich právomocí vykonávať v mene členských štátov úlohy podľa medzinárodných dohôd o rybnom hospodárstve, ktorých je Spoločenstvo stranou.

Článok 5

Úlohy súvisiace s prevádzkovou koordináciou

1.   Prevádzková koordinácia agentúry zahŕňa inšpekciu a kontrolu rybolovných činností vrátane dovozu, prepravy a vykládky produktov rybného hospodárstva, až kým tieto produkty neprijme prvý nákupca po vyložení.

2.   Na účely prevádzkovej koordinácie vytvára agentúra plány spoločného nasadenia a organizuje prevádzkovú koordináciu kontroly a inšpekcie zo strany členských štátov v súlade s kapitolou III.

Článok 6

Poskytovanie zmluvných služieb členským štátom

Agentúra môže poskytovať členským štátom na ich požiadanie zmluvné služby v oblasti kontroly a inšpekcie v súvislosti s ich záväzkami v oblasti rybného hospodárstva vo vodách Spoločenstva a/alebo v medzinárodných vodách vrátane prenajímania, prevádzkovania a personálneho obsadzovania platforiem kontroly a inšpekcie a zabezpečenia pozorovateľov pre spoločné činnosti dotknutých členských štátov.

Článok 7

Pomoc členským štátom

S cieľom pomôcť členským štátom lepšie plniť svoje záväzky podľa pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva agentúra najmä:

a)

stanovuje a pripravuje základnú osnovu odbornej prípravy inštruktorov pre inšpektorov rybného hospodárstva z členských štátov a poskytuje ďalšie kurzy odbornej prípravy a semináre pre inšpektorov a iných zamestnancov z oblasti monitorovacích, kontrolných a inšpekčných činností;

b)

na požiadanie členských štátov vykonáva spoločné obstarávanie tovaru a služieb súvisiacich s kontrolnými a inšpekčnými činnosťami členských štátov, ako aj pripravuje a koordinuje vykonávanie spoločných pilotných projektov členskými štátmi;

c)

vypracúva spoločné prevádzkové postupy v súvislosti so spoločnými kontrolnými a inšpekčnými činnosťami, ktoré vykonávajú dva alebo viaceré členské štáty;

d)

vypracúva kritériá na výmenu prostriedkov kontroly a inšpekcie medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ako aj kritériá na poskytovanie týchto prostriedkov členskými štátmi.

KAPITOLA III

PREVÁDZKOVÁ SPOLUPRÁCA

Článok 8

Implementácia záväzkov Spoločenstva v oblasti kontroly a inšpekcie

Agentúra na požiadanie Komisie koordinuje kontrolné a inšpekčné činnosti členských štátov na základe medzinárodných programov kontroly a inšpekcie tým, že stanovuje plány spoločného nasadenia.

Článok 9

Vykonávanie osobitných programov kontroly a inšpekcie

Agentúra koordinuje vykonávanie osobitných programov kontroly a inšpekcie zriadených v súlade s článkom 34c nariadenia (EHS) č. 2847/93 prostredníctvom plánov spoločného nasadenia.

Článok 10

Obsah plánov spoločného nasadenia

Každý plán spoločného nasadenia:

a)

spĺňa požiadavky príslušného programu kontroly a inšpekcie;

b)

realizuje kritériá, vzťažné hodnoty, priority a spoločné inšpekčné postupy, ktoré stanovuje Komisia v programoch kontroly a inšpekcie;

c)

sa snaží prispôsobiť existujúce vnútroštátne prostriedky kontroly a inšpekcie oznamované podľa článku 11 ods. 2 potrebám a organizovať ich nasadenie;

d)

organizuje využitie ľudských a materiálnych zdrojov s ohľadom na obdobia a zóny, v ktorých sa musia nasadiť, vrátane činnosti tímov inšpektorov Spoločenstva z viac ako jedného členského štátu;

e)

zohľadňuje existujúce záväzky dotknutých členských štátov súvisiace s inými plánmi nasadenia, ako aj akékoľvek osobitné regionálne alebo miestne obmedzenia;

f)

vymedzuje podmienky, za ktorých môžu prostriedky kontroly a inšpekcie členského štátu vstúpiť do územných vôd iného členského štátu a vôd patriacich do jeho jurisdikcie.

Článok 11

Oznamovanie prostriedkov kontroly a inšpekcie

1.   Členské štáty oznamujú agentúre každý rok do 15. októbra prostriedky kontroly a inšpekcie, ktoré má agentúra k dispozícii na účely kontroly a inšpekcie v nasledujúcom roku.

2.   Každý členský štát najneskôr jeden mesiac od informovania členských štátov o rozhodnutí, ktorým sa zriaďuje medzinárodný program kontroly a inšpekcie alebo osobitný program kontroly a inšpekcie, oznamuje agentúre prostriedky, ktoré zamýšľa použiť na vykonanie akéhokoľvek takéhoto programu, ktorý sa ho dotýka.

Článok 12

Postup prijímania plánov spoločného nasadenia

1.   Na základe oznámení ustanovených v článku 11 ods. 2 a do troch mesiacov od prijatia takýchto oznámení vytvára výkonný riaditeľ agentúry po porade s dotknutými členskými štátmi návrh plánu spoločného nasadenia.

2.   Tento návrh plánu spoločného nasadenia určuje prostriedky kontroly a inšpekcie, ktoré by sa mohli združiť na účely vykonania programu kontroly a inšpekcie, s ktorým plán súvisí, na základe záujmu dotknutých členských štátov o príslušnú rybolovnú oblasť.

Záujem členského štátu o istú rybolovnú oblasť sa hodnotí na základe týchto kritérií, ktorých relatívna váha závisí od týchto osobitných vlastností každého plánu:

a)

relatívny rozsah jeho územných vôd alebo vôd patriacich do jeho jurisdikcie, na ktoré sa vzťahuje plán spoločného nasadenia, ak nejaké existujú;

b)

množstvo rýb vyložených na jeho území počas daného referenčného obdobia, udané ako časť celkovej vykládky z rybolovnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje plán spoločného nasadenia;

c)

relatívny počet rybárskych plavidiel Spoločenstva plaviacich sa pod jeho vlajkou (výkon motora a hrubá tonáž), ktoré sú činné v rybolovnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje plán spoločného nasadenia, vo vzťahu k celkovému počtu plavidiel, ktoré sú činné v tejto rybolovnej oblasti;

d)

relatívna veľkosť jemu pridelenej kvóty alebo ak kvótu nemá, jeho výlovu v danom referenčnom období vzhľadom na túto rybolovnú oblasť;

3.   Ak je počas prípravy návrhu plánu spoločného nasadenia zrejmé, že nie sú k dispozícii dostatočné prostriedky kontroly a inšpekcie na splnenie požiadaviek príslušného programu kontroly a inšpekcie, výkonný riaditeľ urýchlene upovedomí dotknuté členské štáty a Komisiu.

4.   Výkonný riaditeľ upovedomí o návrhu plánu spoločného nasadenia dotknuté členské štáty a Komisiu. Ak do pätnástich pracovných dní od tohto upovedomenia dotknuté členské štáty ani Komisia nevznesú námietku, výkonný riaditeľ plán prijme.

5.   Ak jeden alebo viaceré dotknuté členské štáty, alebo Komisia vznesú námietku, výkonný riaditeľ postúpi túto záležitosť Komisii. Komisia môže vykonať akékoľvek nevyhnutné úpravy plánu a prijať ho v súlade s postupom ustanoveným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

6.   Každý plán spoločného nasadenia podlieha každoročnému preskúmaniu agentúrou po porade s dotknutými členskými štátmi, aby sa zohľadnili všetky nové programy kontroly a inšpekcie, ktoré sa vzťahujú na dotknuté členské štáty, a všetky priority v programoch kontroly a inšpekcie stanovené Komisiou.

Článok 13

Implementácia plánov spoločného nasadenia

1.   Spoločné kontrolné a inšpekčné činnosti sa vykonávajú na základe plánov spoločného nasadenia.

2.   Členské štáty, ktorých sa plán spoločného nasadenia týka:

a)

dajú k dispozícii prostriedky kontroly a inšpekcie vyhradené na plán spoločného nasadenia;

b)

vymenujú jednu vnútroštátnu kontaktnú osobu/koordinátora, ktorému sa udelí dostatočná právomoc na včasné reagovanie na požiadavky agentúry súvisiace s vykonávaním plánu spoločného nasadenia, a nahlásia ju agentúre;

c)

nasadia svoje združené prostriedky kontroly a inšpekcie v súlade s plánom spoločného nasadenia a požiadavkami uvedenými v odseku 4;

d)

poskytujú agentúre on-line prístup k informáciám potrebným na vykonanie plánu spoločného nasadenia;

e)

spolupracujú s agentúrou pri vykonávaní plánu spoločného nasadenia;

f)

zabezpečia, aby všetky prostriedky kontroly a inšpekcie pridelené plánu spoločného nasadenia Spoločenstva vykonávali svoje činnosti v súlade s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov v rámci plánu spoločného nasadenia zriadeného podľa článku 12, za riadenie a kontrolu prostriedkov kontroly a inšpekcie, ktoré sa vyhradili pre plán spoločného nasadenia, zodpovedajú príslušné vnútroštátne orgány v súlade s vnútroštátnym právom.

4.   Výkonný riaditeľ môže stanoviť požiadavky na vykonanie plánu spoločného nasadenia prijatého podľa článku 12. Tieto požiadavky nesmú prekročiť hranice daného plánu.

Článok 14

Posúdenie plánov spoločného nasadenia

Agentúra vykonáva každoročné posúdenie účinnosti každého plánu spoločného nasadenia a na základe dostupných dôkazov aj analýzu existencie rizika, že rybolovné činnosti nie sú v súlade s platnými kontrolnými opatreniami. Tieto posúdenia sa bezodkladne oznámia Európskemu parlamentu, Komisii a členským štátom.

Článok 15

Rybolovné oblasti, na ktoré sa programy kontroly a inšpekcie nevzťahujú

Dva alebo viaceré členské štáty môžu požiadať agentúru, aby koordinovala nasadenie ich prostriedkov kontroly a inšpekcie v súvislosti s rybolovnou oblasťou alebo pásmom, na ktoré sa nevzťahuje program kontroly a inšpekcie. Táto koordinácia sa uskutoční v súlade s kritériami na kontrolu a inšpekciu a prioritami dohodnutými medzi dotknutými členskými štátmi.

Článok 16

Informačná sieť

1.   Komisia, agentúra a príslušné orgány členských štátov si vymieňajú dôležité dostupné informácie o spoločných kontrolných a inšpekčných činnostiach vo vodách Spoločenstva a v medzinárodných vodách.

2.   Každý príslušný vnútroštátny orgán prijme v súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva opatrenia na zabezpečenie dostatočného utajenia informácií, ktoré dostane podľa tohto článku, v súlade s článkom 37 nariadenia (EHS) č. 2847/93.

Článok 17

Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá implementácie tejto kapitoly možno prijať v súlade s postupom ustanoveným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Tieto pravidlá môžu obsahovať najmä postupy prípravy a prijímania návrhov plánov spoločného nasadenia.

KAPITOLA IV

VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA A FUNGOVANIE

Článok 18

Právne postavenie a ústredie

1.   Agentúra je orgánom Spoločenstva. Má právnu subjektivitu.

2.   V každom členskom štáte má agentúra najširšiu spôsobilosť na právne úkony, akú jeho právne predpisy priznávajú právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo ním disponovať, ako aj byť účastníkom súdnych konaní.

3.   Agentúru zastupuje jej výkonný riaditeľ.

4.   Sídlo agentúry je v meste Vigo v Španielsku.

Článok 19

Zamestnanci

1.   Na zamestnancov agentúry sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako sú ustanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (9), a pravidlá, ktoré spoločne prijali inštitúcie Európskych spoločenstiev na účely uplatňovania tohto služobného poriadku a podmienok zamestnávania. Správna Rada po dohode s Komisiou prijme potrebné podrobné pravidlá uplatňovania.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 30, agentúra vykonáva vo vzťahu k svojim zamestnancom právomoci, ktoré menovaciemu orgánu udelil služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov.

3.   Zamestnancami agentúry sú úradníci, ktorých dočasne pridelí alebo preloží Komisia, a ostatní zamestnanci, ktorých zamestná agentúra ako potrebných na vykonávanie jej úloh.

Agentúra môže zamestnávať aj úradníkov, ktorých dočasne preložia členské štáty.

Článok 20

Výsady a imunity

Na agentúru sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 21

Zodpovednosť

1.   Zmluvnú zodpovednosť agentúry upravuje právo, ktoré sa uplatňuje na príslušnú zmluvu.

2.   Súdny dvor je príslušný rozhodovať na základe akejkoľvek rozhodcovskej doložky, ktorú obsahuje zmluva uzatvorená agentúrou.

3.   V prípade nezmluvnej zodpovednosti agentúra v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre práva členských štátov nahradí každú škodu, ktorú spôsobí agentúra alebo jej zamestnanci pri vykonávaní svojich povinností. Súdny dvor je príslušný rozhodovať vo všetkých sporoch súvisiacich s náhradou takejto škody.

4.   Osobnú zodpovednosť zamestnancov voči agentúre upravujú ustanovenia služobného poriadku alebo podmienky zamestnávania, ktoré sa na nich vzťahujú.

Článok 22

Jazyky

1.   Na agentúru sa vzťahujú ustanovenia nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (10).

2.   Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie.

Článok 23

Vytvorenie a právomoci správnej rady

1.   Agentúra má správnu radu.

2.   Správna rada:

a)

vymenúva a odvoláva výkonného riaditeľa podľa článku 30;

b)

každý rok do 30. apríla prijíma súhrnnú správu agentúry za predchádzajúci rok a postupuje ju Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a členským štátom. Správa sa uverejňuje;

c)

každý rok do 31. októbra prijíma s ohľadom na stanovisko Komisie a členských štátov pracovný program agentúry na nadchádzajúci rok a postupuje ho Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a členským štátom.

Pracovný program obsahuje priority agentúry. Uprednostňuje úlohy agentúry súvisiace s programami kontroly a dozoru. Prijíma sa bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup Spoločenstva. V prípade, že Komisia do 30 dní odo dňa prijatia pracovného programu vyjadrí svoj nesúhlas s týmto programom, správna rada tento program znovu preskúma a prijme ho prípadne v zmenenej a doplnenej podobe do dvoch mesiacov v druhom čítaní;

d)

pred začiatkom finančného roka prijme konečný rozpočet agentúry, ktorý podľa potreby upraví podľa príspevku Spoločenstva a akéhokoľvek iného príjmu agentúry;

e)

vykonáva svoje povinnosti vo vzťahu k rozpočtu agentúry v súlade s článkami 35, 36 a 38;

f)

vykonáva disciplinárnu právomoc nad výkonným riaditeľom;

g)

zriaďuje si rokovací poriadok, ktorý môže podľa potreby ustanovovať zriadenie podvýborov správnej rady;

h)

prijíma postupy potrebné na vykonávanie úloh agentúry.

Článok 24

Zloženie správnej rady

1.   Správna rada sa skladá zo zástupcov členských štátov a šiestich zástupcov Komisie. Každý členský štát je oprávnený vymenovať jedného člena. Členské štáty a Komisia menujú ku každému členovi jedného náhradníka, ktorý bude tohto člena zastupovať v jeho neprítomnosti.

2.   Členovia rady sa menujú na základe stupňa príslušnej praxe a odbornosti v oblasti kontroly a inšpekcie rybného hospodárstva.

3.   Funkčné obdobie jednotlivých členov je päť rokov odo dňa vymenovania. Toto funkčné obdobie možno obnoviť.

Článok 25

Predsedníctvo správnej rady

1.   Správna rada volí spomedzi zástupcov Komisie predsedu. Správna rada volí spomedzi svojich členov podpredsedu. Podpredseda automaticky zastupuje predsedu, ak si tento nemôže plniť svoje povinnosti.

2.   Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je tri roky a skončí sa, ak ukončia členstvo v správnej rade. Ich funkčné obdobie možno raz obnoviť.

Článok 26

Zasadnutia

1.   Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda. Program stanovuje predseda, pričom zohľadňuje návrhy členov správnej rady a výkonného riaditeľa agentúry.

2.   Výkonný riaditeľ a zástupca, menovaní poradným výborom, sa zúčastňujú na rokovaniach bez práva hlasovať.

3.   Riadne zasadnutie správnej rady sa koná najmenej raz do roka. Okrem toho sa zasadnutie koná z podnetu predsedu alebo na požiadanie Komisie, alebo jednej tretiny členských štátov zastúpených v správnej rade.

4.   Ak sa vyskytne prípad utajenia alebo konfliktu záujmov, môže správna rada rozhodnúť, že preskúma osobitné body svojho programu bez prítomnosti členov menovaných poradným výborom. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto ustanovenia možno ustanoviť v rokovacom poriadku.

5.   Správna rada môže vyzvať akúkoľvek osobu, ktorej názor môže byť zaujímavý, aby sa zúčastnila na zasadnutiach ako pozorovateľ.

6.   Pokiaľ ustanovenia rokovacieho poriadku neustanovujú inak, môžu členom správnej rady pomáhať poradcovia alebo odborníci.

7.   Sekretariát správnej rady zabezpečí agentúra.

Článok 27

Hlasovanie

1.   Správna rada prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou hlasov.

2.   Každý člen má jeden hlas. V neprítomnosti člena je oprávnený uplatniť jeho hlasovacie právo náhradník.

3.   Rokovací poriadok stanovuje podrobnejšie pravidlá hlasovania, najmä podmienky, za ktorých môže člen konať v mene iného člena, a tam, kde je to vhodné, aj akékoľvek požiadavky na kvórum.

Článok 28

Vyhlásenie o záujmoch

Členovia správnej rady podajú vyhlásenie o záujmoch, v ktorom uvedú, že buď nemajú žiadne záujmy, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislosť, alebo že majú priame alebo nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za ovplyvnenie ich nezávislosti. Tieto vyhlásenia sa podávajú písomne každoročne alebo vždy, keď môže dôjsť ku konfliktu záujmov v súvislosti s bodmi programu. V posledne uvedenom prípade nemá dotknutý člen právo o takýchto bodoch hlasovať.

Článok 29

Povinnosti a právomoci výkonného riaditeľa

1.   Agentúru riadi jej výkonný riaditeľ. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci Komisie a správnej rady, výkonný riaditeľ nežiada ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády ani iného orgánu.

2.   Výkonný riaditeľ pri plnení svojich úloh uplatňuje zásady spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

3.   Výkonný riaditeľ má tieto povinnosti a právomoci:

a)

pripravuje návrh pracovného programu a po porade s Komisiou a členskými štátmi ho predkladá správnej rade. Podniká kroky potrebné na vykonanie pracovného programu v rámci obmedzení stanovených týmto nariadením, jeho vykonávacími predpismi a akýmkoľvek príslušným právom;

b)

podniká všetky potrebné kroky vrátane prijatia vnútorných správnych pokynov a uverejnenia oznámení na zabezpečenie organizácie a fungovania agentúry v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

c)

podniká všetky potrebné kroky vrátane prijatia rozhodnutí týkajúcich sa zodpovedností agentúry podľa kapitol II a III vrátane prenájmu a prevádzky prostriedkov kontroly a inšpekcie a prevádzky informačnej siete;

d)

reaguje na požiadavky Komisie a na žiadosti členského štátu o pomoc podľa článkov 6, 7 a 15;

e)

organizuje účinný monitorovací systém, aby mohol porovnať výsledky agentúry s jej prevádzkovými cieľmi. Na tomto základe pripravuje výkonný riaditeľ každý rok návrh súhrnnej správy a predkladá ho správnej rade. Stanovuje pravidelné postupy hodnotenia, ktoré spĺňajú uznávané odborné štandardy;

f)

vo vzťahu k zamestnancom uplatňuje právomoci ustanovené v článku 19 ods. 2;

g)

vypracúva odhady príjmov a výdavkov agentúry v súlade s článkom 35 a plní rozpočet v súlade s článkom 36.

4.   Výkonný riaditeľ sa zodpovedá za svoju činnosť správnej rade.

Článok 30

Menovanie a odvolanie výkonného riaditeľa

1.   Výkonného riaditeľa menuje správna rada na základe náležitej a zdokumentovanej príslušnej praxe v spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva a v kontrole a inšpekcii rybného hospodárstva zo zoznamu aspoň dvoch kandidátov, ktorých navrhuje Komisia po výberovom konaní uskutočnenom po uverejnení tohto pracovného miesta v Úradnom vestníku Európskej únie, prípadne po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu.

2.   Právomoc odvolať výkonného riaditeľa má správna rada. Táto rada rokuje o tomto bode na základe žiadosti Komisie alebo jednej tretiny jej členov.

3.   Správna rada prijíma rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 dvojtretinovou väčšinou členov.

4.   Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Toto funkčné obdobie možno jedenkrát predĺžiť o ďalších päť rokov na návrh Komisie a po schválení dvojtretinovou väčšinou členov správnej rady.

Článok 31

Poradný výbor

1.   Poradný výbor sa skladá zo zástupcov regionálnych poradných výborov ustanovených článkom 31 nariadenia (ES) č. 2371/2002, pričom každý regionálny poradný výbor menuje jedného zástupcu. Zástupcov môžu nahradiť náhradníci, ktorí sa menujú súčasne.

2.   Členovia poradného výboru nesmú byť členmi správnej rady.

Poradný výbor menuje jedného zo svojich členov na účasť na rokovaniach správnej rady bez hlasovacieho práva.

3.   Na žiadosť výkonného riaditeľa mu poradný výbor radí pri výkone jeho povinností podľa tohto nariadenia.

4.   Poradnému výboru predsedá výkonný riaditeľ. Jeho zasadnutie zvoláva predseda aspoň jedenkrát ročne.

5.   Agentúra poskytuje poradnému výboru potrebnú logistickú podporu a sekretariát pre jeho zasadnutia.

6.   Na zasadnutiach poradného výboru sa môžu zúčastňovať členovia správnej rady.

Článok 32

Transparentnosť a komunikácia

1.   Na dokumenty, ktoré uchováva agentúra, sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

2.   Správna rada do šiestich mesiacov odo dňa svojho prvého zasadnutia prijme praktické opatrenia na vykonanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Agentúra môže vydávať oznámenia z vlastnej iniciatívy v oblastiach, ktoré patria do jej poslania. Zabezpečí najmä to, aby verejnosť a akákoľvek zainteresovaná strana dostala rýchlo objektívne, spoľahlivé a ľahko pochopiteľné informácie o jej práci.

4.   Správna rada stanoví vnútorné pravidlá potrebné na uplatňovanie odseku 3.

5.   Rozhodnutia agentúry podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu byť dôvodom na podanie sťažnosti ombudsmanovi alebo môžu byť predmetom žaloby na Súdnom dvore podľa článkov 195 a 230 zmluvy.

6.   Informácie, ktoré v súlade s týmto nariadením zhromaždí Komisia a agentúra, podliehajú nariadeniu (ES) č. 45/2001.

Článok 33

Utajenie

1.   Členovia správnej rady, výkonný riaditeľ a zamestnanci agentúry podliehajú aj po ukončení svojich funkcií povinnosti mlčanlivosti podľa článku 287 zmluvy.

2.   Správna rada stanovuje vnútorné pravidlá týkajúce sa praktických opatrení na vykonávanie povinnosti mlčanlivosti uvedenej v odseku 1.

Článok 34

Prístup k informáciám

1.   Komisia má neobmedzený prístup ku všetkým informáciám, ktoré zhromaždí agentúra. Agentúra zašle Komisii na jej požiadanie akékoľvek informácie a vyhodnotenie týchto informácií vo forme, ktorú určí Komisia.

2.   Členské štáty, ktorých sa týka akákoľvek konkrétna činnosť agentúry, majú prístup k informáciám, ktoré agentúra zhromaždí v súvislosti s touto činnosťou, ak podmienky, ktoré možno stanoviť v súlade s postupom ustanoveným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002, neustanovujú inak.

KAPITOLA V

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 35

Rozpočet

1.   Príjmy agentúry pozostávajú z:

a)

príspevku Spoločenstva uvedeného vo všeobecnom rozpočte Európskej únie (kapitola Komisie);

b)

poplatkov za služby, ktoré agentúra poskytuje členským štátom v súlade s článkom 6;

c)

poplatkov za publikácie, odborné vzdelávanie a/alebo iné služby, ktoré agentúra poskytuje.

2.   Výdavky agentúry zahŕňajú výdavky na zamestnancov, správu, infraštruktúru a prevádzku.

3.   Výkonný riaditeľ zostaví návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok a postúpi ho správnej rade spolu s návrhom plánu plnenia rozpočtu.

4.   Príjmy a výdavky sú v rovnováhe.

5.   Správna rada každý rok na základe návrhu výkazu odhadov príjmov a výdavkov vypracúva pre agentúru výkaz odhadov príjmov a výdavkov na nasledujúci rozpočtový rok.

6.   Tento výkaz odhadov, ktorý obsahuje návrh plánu plnenia rozpočtu, postúpi správna rada Komisii spoločne s predbežným pracovným programom najneskôr do 31. marca.

7.   Komisia postúpi výkaz odhadov Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) spoločne s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

8.   Na základe výkazu odhadov Komisia zaznamenáva do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za potrebné pre plán plnenia rozpočtu a výšku dotácie, ktoré sa majú zaúčtovať do všeobecného rozpočtu, ktorý sa predloží rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 272 zmluvy.

9.   Rozpočtový orgán schvaľuje prostriedky na dotácie pre agentúru. Rozpočtový orgán schvaľuje plán plnenia rozpočtu agentúry.

10.   Rozpočet prijíma správna rada. Konečným sa stáva po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie. Podľa potreby sa príslušne upravuje.

11.   Správna rada čo najskôr oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer vykonať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať výrazné finančné dôsledky pre financovanie rozpočtu, najmä pokiaľ ide o projekty súvisiace s majetkom, ako napríklad prenájom alebo nákup budov. Informuje o tom Komisiu.

12.   Ak pobočka rozpočtového orgánu oznámila svoj zámer zaujať stanovisko, postúpi svoje stanovisko správnej rade do šiestich týždňov odo dňa oznámenia projektu.

Článok 36

Plnenie a kontrola rozpočtu

1.   Výkonný riaditeľ plní rozpočet agentúry.

2.   Najneskôr do 1. marca po každom rozpočtovom roku zašle účtovník agentúry účtovníkovi Komisie priebežné účtovné závierky spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za tento finančný rok. Účtovník Komisie skonsoliduje priebežné účtovné závierky inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (11) (ďalej len „rozpočtové nariadenie“).

3.   Najneskôr do 31. marca po každom rozpočtovom roku zašle účtovník Komisie priebežné účtovné závierky agentúry Dvoru audítorov spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za tento rozpočtový rok. Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za tento rozpočtový rok sa zasiela aj Európskemu parlamentu a Rade.

4.   Po prijatí zistení Dvora audítorov k priebežným účtovným závierkam agentúry podľa článku 129 finančného nariadenia výkonný riaditeľ vypracuje na vlastnú zodpovednosť konečnú účtovnú závierku agentúry a predloží ju na posúdenie správnej rade.

5.   Správna rada zaujíma k účtovnej závierke agentúry stanovisko.

6.   Najneskôr do 1. júla nasledujúceho roku zašle výkonný riaditeľ účtovnú závierku spolu so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

7.   Účtovná závierka sa uverejní.

8.   Agentúra vytvorí funkciu vnútorného audítora, ktorá sa musí vykonávať v súlade s príslušnými medzinárodnými štandardmi.

9.   Riaditeľ zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho zistenia najneskôr do 30. septembra. Túto odpoveď zašle aj správnej rade.

10.   Výkonný riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na hladké uplatňovanie postupu udeľovania absolutória za príslušný rozpočtový rok, ako to ustanovuje článok 146 ods. 3 rozpočtového nariadenia.

11.   Európsky parlament na odporúčanie Rady udelí do 30. apríla druhého nasledujúceho roku výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu za daný rok.

Článok 37

Boj proti podvodom

1.   Na účely boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam sa na agentúru bez obmedzenia vzťahujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 1073/1999.

2.   Agentúra pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a bezodkladne vydá príslušné ustanovenia pre všetkých svojich zamestnancov.

3.   Rozhodnutia o financovaní a vykonávaní dohôd a s nimi súvisiacich nástrojoch výslovne stanovujú, že Dvor audítorov a OLAF môžu v prípade potreby vykonávať kontroly na mieste, pokiaľ ide o príjemcov financií agentúry a subjekty zodpovedné za ich prideľovanie.

Článok 38

Finančné ustanovenia

Správna rada po prijatí súhlasu Komisie a stanoviska Dvoru audítorov prijíma rozpočtové pravidlá agentúry. Tieto pravidlá sa nesmú odchyľovať od nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (12), pokiaľ si to osobitne nevyžaduje prevádzka agentúry a pokiaľ na to Komisia nevydá vopred súhlas.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 39

Hodnotenie

1.   Do piatich rokov odo dňa, keď agentúra prevzala svoje povinnosti, a potom každých päť rokov správna rada objedná nezávislé vonkajšie hodnotenie vykonávania tohto nariadenia. Komisia poskytne agentúre všetky informácie, ktoré agentúra považuje za dôležité pre toto hodnotenie.

2.   Každé hodnotenie posudzuje vplyv tohto nariadenia, užitočnosť, význam a efektivitu agentúry a jej pracovných postupov, ako aj mieru jej prispievania k dosahovaniu vysokého súladu s pravidlami vytvorenými v rámci spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Správna rada vydáva so súhlasom Komisie a po porade so zainteresovanými stranami osobitný referenčný rámec.

3.   Správna rada dostane toto hodnotenie a vydá Komisii odporúčania týkajúce sa zmien tohto nariadenia, agentúry a jej pracovných postupov. Komisia zašle závery hodnotenia a odporúčania Európskemu parlamentu a Rade a zverejní ich.

Článok 40

Začiatok činnosti agentúry

Agentúra začína vykonávať svoju činnosť do dvanástich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 41

Zmena a doplnenie

Článok 34c nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa nahrádza takto:

„Článok 34c

1.   Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 36 a v zhode s dotknutými členskými štátmi stanoví, na ktoré oblasti rybolovu zahŕňajúce dva alebo viac členských štátov sa vzťahujú osobitné programy kontroly a inšpekcie, a podmienky upravujúce tieto programy.

Osobitný program kontroly a inšpekcie stanovuje oblasti rybolovu zahŕňajúce dva alebo viaceré členské štáty, na ktoré sa program vzťahuje, a podmienky upravujúce tieto oblasti rybolovu.

Každý osobitný program kontroly a inšpekcie stanovuje svoje ciele, spoločné priority a postupy, ako aj vzťažné hodnoty pre kontrolné a inšpekčné činnosti, očakávané výsledky stanovených opatrení a stratégiu potrebnú na zabezpečenie toho, aby kontrolné a inšpekčné činnosti boli čo najjednotnejšie, najúčinnejšie a najekonomickejšie. V každom programe sa určujú dotknuté členské štáty.

Osobitné programy kontroly a inšpekcie nesmú trvať dlhšie ako tri roky alebo ako akýkoľvek čas ustanovený na tento účel v pláne na obnovu prijatom podľa článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (13) alebo v pláne hospodárenia prijatom podľa článku 6 tohto nariadenia.

Osobitné programy kontroly a inšpekcie vykonávajú dotknuté členské štáty na základe plánov spoločného nasadenia, vytvorených podľa nariadenia Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (14)

2.   Komisia kontroluje a vyhodnocuje plnenie každého osobitného programu kontroly a inšpekcie a podáva správy Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Článok 42

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 26. apríla 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Stanovisko z 23. februára 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1954/2003 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 723/2004 (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1).

(10)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58.

(11)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)  Ú. v. ES L 358, 21.12.2002, s. 59.

(14)  Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.“


Top