EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0749

Nariadenie Komisie (ES) č. 749/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2131/93, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr

OJ L 126, 19.5.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 346–347 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 240 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 240 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/749/oj

19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 749/2005

z 18. mája 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2131/93, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

V členských štátoch, ktoré nemajú námorné prístavy, sú účastníci výberového konania pre obilniny vyčlenené na predaj zaťažení vyššími prepravnými nákladmi. V dôsledku toho sa obilniny z týchto členských štátov vyvážajú ťažšie, čo má za následok najmä dlhšie intervenčné skladovanie a dodatočné náklady pre rozpočet Spoločenstva. Článok 7 nariadenia (EHS) č. 2131/93 preto v niektorých prípadoch ustanovuje možnosť financovať najnižšie prepravné náklady medzi miestom skladovania a miestom výstupu, aby boli ponuky porovnateľné.

(3)

Chorvátske prístavy Rijeka a Split boli pre krajiny strednej Európy tradičnými výstupnými prístavmi pred ich pristúpením k Únii. Preto je potrebné, aby sa Rijeka a Split zahrnuli medzi výstupné miesta a mohli sa tak brať do úvahy pri výpočte prepravných nákladov, ktoré môžu byť preplatené v prípade vývozu.

(4)

S cieľom zjednodušiť a zosúladiť postupy predaja obilnín na vývoz je potrebné, aby sa vyjasnil postup uvoľnenia zábezpeky uvedený v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2131/93, na základe ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky (3), najmä pokiaľ ide o dôkazy splnenia colných formalít na dovoz do tretích krajín.

(5)

Nariadenie (EHS) č. 2131/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 7 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa odsek 2a nahrádza takto:

„2a.   Pokiaľ členský štát nemá námorný prístav, môže sa podľa postupu uvedeného v odseku 1 rozhodnúť o výnimke z odseku 2 a ustanoviť v prípade vývozu z námorného prístavu financovanie najnižších prepravných nákladov medzi miestom skladovania a miestom skutočného výstupu, do maximálnej výšky uvedenej v oznámení o konaní verejnej súťaže.

Na účely tohto odseku sa môžu rumunský prístav Konstanza a chorvátske prístavy Rijeka a Split považovať za miesta výstupu.“

Článok 2

V článku 17 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Zábezpeka uvedená v druhej zarážke odseku 2 sa uvoľní, pokiaľ sa vzťahuje na množstvá, v prípade ktorých:

sa predložil dôkaz o tom, že tovar sa stal nevhodným na ľudskú alebo živočíšnu spotrebu,

sa predložil dôkaz o tom, že boli splnené colné formality na vývoz mimo colného územia Spoločenstva a na dovoz do jednej z tretích krajín stanovenej v rámci verejnej súťaže. Dôkazy o vývoze mimo colného územia Spoločenstva a dovoze do tretej krajiny sa predložia podľa pravidiel uvedených v článkoch 7 a 16, odseky 1, 2 a 3 nariadenia (ES) č. 800/1999,

sa nevydá licencia v súlade s článkom 49 nariadenia (ES) č. 1291/2000,

sa zrušila zmluva v súlade so štvrtým pododsekom článku 16.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2045/2004 (Ú. v. EÚ L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 5.10.2004, s. 5).


Top