EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0636

Nariadenie Komisie (ES) č. 636/2005 z 26. apríla 2005, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu na základe žiadostí predložených počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca apríl 2005 v zmysle nariadenia (ES) č. 327/98

OJ L 106, 27.4.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/636/oj

27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 636/2005

z 26. apríla 2005,

ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu na základe žiadostí predložených počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca apríl 2005 v zmysle nariadenia (ES) č. 327/98

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996, ktoré sa týka implementácie koncesií stanovených v zozname CXL, vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV: 6 GATT (1),

so zreteľom na rozhodnutie Rady 96/317/ES z 13. mája 1996, ktoré sa týka záverov výsledných konzultácií s Thajskom podľa článku XXIII GATT (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 327/98 z 10. februára 1998, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty na dovoz ryže a zlomkovej ryže a ustanovujú sa pravidlá ich riadenia (3), najmä na jeho článok 5 odsek 2,

keďže:

Preskúmanie množstiev, na ktoré sa vzťahujú predložené žiadosti, ukázalo, že povolenia pre tranžu na apríl 2005 je potrebné vydávať na množstvá uvedené v príslušných žiadostiach, znížené v prípade potreby o redukčný percentuálny koeficient, a stanoviť množstvá, ktoré sa presunú do nasledujúcej tranže,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na základe žiadostí o dovozné povolenia na ryžu, predložených počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca apríl 2005 v zmysle nariadenia (ES) č. 327/98 a oznámených Komisii, sa vydávajú povolenia na množstvá uvedené v žiadostiach, znížené o redukčný percentuálny koeficient stanovený v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá presunuté do nasledujúcej tranže sa stanovujú v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2296/2003 (Ú. v. EÚ L 340, 24.12.2003, s. 35).


PRÍLOHA

Redukčné percentuálne koeficienty, ktoré sa uplatňujú na požadované množstvá pre tranžu na apríl 2005 a množstvá presunuté do nasledujúcej tranže:

a)   polobielená alebo bielená ryža patriaca pod kód KN 1006 30

Pôvod

Redukčný percentuálny koeficient pre tranžu na apríl 2005

Množstvá presunuté do tranže na júl 2005 (v t)

Spojené štáty americké

0 (1)

9 630,927

Thajsko

0 (1)

3 543,197

Austrália

0 (1)

631,040

Iná krajina pôvodu

98,1762


b)   lúpaná ryža patriaca pod kód KN 1006 20

Pôvod

Redukčný percentuálny koeficient pre tranžu na apríl 2005

Množstvá presunuté do tranže na júl 2005 (v t)

Spojené štáty americké

0 (1)

5 732

Thajsko

0 (1)

1 812

Austrália

0 (1)

7 822

Iná krajina pôvodu

0 (1)

117


(1)  Vydáva sa na množstvo uvedené v žiadosti.


Top