Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0547

Nariadenie Komisie (ES) č. 547/2005 z 8. apríla 2005 o výdaji dovozných povolení na cesnak pre trimestrálne obdobie od 1. marca do 31. mája 2005

OJ L 91, 9.4.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/547/oj

9.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 547/2005

z 8. apríla 2005

o výdaji dovozných povolení na cesnak pre trimestrálne obdobie od 1. marca do 31. mája 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 565/2002 z 2. apríla 2002, ktoré určuje spôsob riadenia tarifných kvót a ktoré zavádza režim potvrdení o pôvode pre cesnak dovážaný z tretích krajín (2), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Množstvá, na ktoré podali noví a tradiční dovozcovia v dňoch 4. a 5. apríla 2005 žiadosti o vydanie povolení podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 565/2002, presahujú disponibilné množstvá pre produkty pochádzajúce z Argentíny.

(2)

Má sa určiť, do akej miery sa môže vyhovieť žiadostiam o výdaj povolení, podaným Komisii dňa 7. apríla 2005, a podľa kategórií dovozcov a pôvodu produktov určiť dátumy, do ktorých musí byť výdaj povolení pozastavený,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadostiam o dovozné povolenia, podaným v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 565/2002 v dňoch 4. a 5. apríla 2005 a predloženým Komisii dňa 7. apríla 2005, sa vyhovuje do miery percentuálneho podielu požadovaných množstiev uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Pre príslušnú kategóriu dovozcov a pôvod produktov sa žiadosti o dovozné povolenia podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 565/2002 o trimestrálnom období od 1. marca 2005 do 31. mája 2005, ktoré boli podané po 5. apríli 2005 a pred dátumom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu, zamietajú.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. apríla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 537/2004 (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2004, s. 9).


PRÍLOHA I

Pôvod produktov

Povolený percentuálny podiel

Čína

Tretie krajiny s výnimkou Číny a Argentíny

Argentína

tradiční dovozcovia

(článok 2 bod c), nariadenia (ES) č. 565/2002)

noví dovozcovia

(článok 2 bod e), nariadenia (ES) č. 565/2002)

36,47 %

„X“

:

Pre tento pôvod nie je žiadny podiel pre daný trimester.

„—“

:

Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


PRÍLOHA II

Pôvod produktov

Dátumy

Čína

Tretie krajiny s výnimkou Číny a Argentíny

Argentína

tradiční dovozcovia

(článok 2, bod c), nariadenia (ES) č. 565/2002)

31.5.2005

31.5.2005

31.5.2005

noví dovozcovia

(článok 2, bod e), nariadenia (ES) č. 565/2002)

31.5.2005

31.5.2005

31.5.2005


Top