Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0214

Nariadenie Komisie (ES) č. 214/2005 z 9. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o monitorovanie prenosných spongiformných encefalopatií u kôz (Text s významom pre EHP)

OJ L 37, 10.2.2005, p. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 136–139 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 221 - 224
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 221 - 224
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 137 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/214/oj

10.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 214/2005

z 9. februára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o monitorovanie prenosných spongiformných encefalopatií u kôz

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), najmä na jeho prvý odsek článku 23,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 stanovuje pravidlá monitorovania prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) u kôz.

(2)

Skupina odborníkov na TSE u malých prežúvavcov, ktorú viedlo referenčné laboratórium Spoločenstva pre TSE, 28. januára 2005 potvrdila zistenie spongiformnej encefalopatie dobytka (BSE) u kozy porazenej vo Francúzsku. Ide o prvý prípad BSE u malých prežúvavcov za prirodzených podmienok.

(3)

Predchádzajúci Vedecký riadiaci výbor (SSC) prijal počas svojho zasadnutia 4. až 5. apríla 2002 stanovisko o bezpečnom získavaní materiálov z drobných prežúvavcov pri pravdepodobnosti BSE u malých prežúvavcov. V stanovisku, ktoré prijala na svojom zasadnutí 26. novembra 2003, podporila vedecká skupina pre biologické riziko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín vyhlásenie SSC s ohľadom na bezpečnosť týkajúcu sa TSE u výrobkov z malých prežúvavcov. Vo svojom vyhlásení z 28. januára 2005 taktiež vedecká skupina Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zdôrazňuje, že význam tohto jedného prípadu nákazy BSE u kozy vo Francúzsku je ešte potrebné posúdiť. Preto sú výsledky zvýšeného monitorovania TSE u kôz nevyhnutné.

(4)

V súlade so stanoviskom a vyhlásením Vedeckého riadiaceho výboru a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín monitorovanie kôz by sa malo rozšíriť, aby sa zlepšili programy eradikácie v Spoločenstve. Tieto programy taktiež zvyšujú úroveň ochrany spotrebiteľa, i keď je bezpečné získavanie zdrojov z kozích výrobkov ďalej zabezpečené súčasnými opatreniami, najmä ustanoveniami o odstraňovaní špecifikovaných rizikových materiálov v nariadení (ES) č. 999/2001.

(5)

Rozšírené monitorovanie by malo byť založené na odporúčaní pre štatisticky opodstatnený prieskum referenčného laboratória Spoločenstva, aby sa čo najskôr určilo rozšírenie BSE u kôz a zlepšili znalosti o geografickom rozšírení a rozšírení v rámci stáda. Preto by malo byť uplatňované všetkými členskými štátmi so zameraním na členské štáty zasiahnuté BSE.

(6)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 by sa preto malo podľa toho zmeniť a doplniť.

(7)

Vzhľadom na dôležitosť zabezpečenia najvyššej úrovne ochrany spotrebiteľa a ohodnotenia rozšírenia BSE u kôz by mali zmeny a doplnenia k tomuto nariadeniu nadobudnúť účinnosť bez omeškania.

(8)

Monitorovací program kôz by sa mal preskúmať po minimálne 6 mesiacoch účinného monitorovania a po tom, ako Európsky úrad pre bezpečnosť potravín poskytne stanovisko o kvantitatívnom posúdení zostávajúcich rizík v kozom mäse a mäsových výrobkoch z neho získaných.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 36/2005 (Ú. v. EÚ L 10, 13.1.2005, s. 9).


PRÍLOHA

Body 2 a 3 v časti II prílohy III sa nahrádzajú takto:

„2.   Monitorovanie oviec a kôz porazených na ľudskú spotrebu

a)

O v c e

Členské štáty, v ktorých populácia bahníc a jahniat spolu s baranmi presahuje 750 000 zvierat, musia testovať na minimálnej ročnej vzorke 10 000 oviec porazených na ľudskú spotrebu v súlade s pravidlami vzorkovania ustanovenými v bode 4 (1).

b)

K o z y

Členské štáty otestujú zdravé porazené kozy v súlade s pravidlami vzorkovania ustanovenými v bode 4 a minimálnymi veľkosťami vzorky uvedenými v tabuľke A.

Ak má členský štát ťažkosti so zbieraním vzoriek z dostatočného počtu zdravých porazených kôz, na to, aby dosiahol stanovenú minimálnu veľkosť vzorky, môže nahradiť maximum 50 % svojej minimálnej veľkosti vzorky testovaním mŕtvych kôz starších ako 18 mesiacov v pomere jedna k jednej a okrem minimálnej veľkosti vzorky stanovenej v bode 3.

Tabuľka A

Členský štát

Minimálna veľkosť vzorky zdravých porazených kôz (2)

Španielsko

125 500

Francúzsko

93 000

Taliansko

60 000

Grécko

20 000

Cyprus

5 000

Rakúsko

5 000

Ostatné členské štáty

všetky

3.   Monitorovanie oviec a kôz neporazených na ľudskú spotrebu

Členské štáty vykonajú testy na ovciach a kozách, ktoré zomreli alebo boli zabité v súlade s pravidlami vzorkovania ustanovenými v bode 4 a minimálnymi veľkosťami vzoriek uvedenými v tabuľke B a C, ale ktoré neboli:

zabité v rámci kampane eradikácie ochorení, alebo

porazené na ľudskú spotrebu.

Tabuľka B

Populácia bahníc, jahniat a baranov v členskom štáte

Minimálna veľkosť vzorky mŕtvych oviec (3)

> 750 000

10 000

100 000–750 000

1 500

40 000–100 000

500

< 40 000

100


Tabuľka C

Populácia kôz, ktoré už mali mláďatá a ktoré sa už párili v členskom štáte

Minimálna veľkosť vzorky mŕtvych kôz (4)

> 750 000

10 000

250 000–750 000

3 000

40 000–250 000

1 000

< 40 000

100 % do 200“


(1)  Minimálna veľkosť vzorky je vypočítaná na zistenie výskytu u 0,03 % porazených zvierat s 95 % spoľahlivosťou.

(2)  Minimálna veľkosť vzorky berie do úvahy počet zdravých porazených kôz a výskyt BSE v jednotlivých členských štátoch. Zameriava sa taktiež na zabezpečenie dosiahnuteľných cieľov. Minimálna veľkosť vzorky nad 60 000 umožňuje zistenie 0,0017 % výskytu s 95 % spoľahlivosťou.

(3)  Minimálna veľkosť vzorky berie do úvahy veľkosť ovčej populácie v jednotlivých členských štátoch a zameriava sa na zabezpečenie dosiahnuteľných cieľov. Minimálna veľkosť vzorky z 10 000, 1 500, 500 a 100 zvierat umožní zistenie výskytu v uvedenom poradí s 95 % spoľahlivosťou.

(4)  Minimálna veľkosť vzorky berie do úvahy veľkosť kozej populácie v jednotlivých členských štátoch a zameriava sa na zabezpečenie dosiahnuteľných cieľov. Minimálna veľkosť vzorky z 10 000, 3 000, 1 000 a 200 zvierat umožní odhalenie 0,03 %, 0,1 %, 0,3 % a 1,5 % výskytu v uvedenom poradí s 95 % spoľahlivosťou.“


Top