EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0184

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií

OJ L 35, 8.2.2005, p. 23–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 039 P. 3 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 039 P. 3 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 241 - 273

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/184/oj

8.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 35/23


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 184/2005

z 12. januára 2005

o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky v súlade s článkom 105 ods. 4 zmluvy (1),

v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Zmluva vyžaduje, aby Komisia predkladala Rade správy, ktoré Rade umožnia sledovať hospodársky rozvoj v každom z členských štátov a v Spoločenstve, ako aj súlad hospodárskych politík s určitými hlavnými usmerneniami.

(2)

Podľa zmluvy musí Komisia predkladať Rade návrhy na vykonávanie spoločnej obchodnej politiky a Rada musí Komisiu splnomocniť na začatie potrebných rokovaní.

(3)

Vykonávanie a preskúmavanie obchodných dohôd vrátane Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS) (3) a Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPs) (4), ako aj súčasné a budúce rokovania o ďalších dohodách vyžadujú, aby boli dané k dispozícii relevantné štatistické údaje.

(4)

Nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (5) (ESA 95) obsahuje referenčný rámec spoločných noriem, pojmov, klasifikácií a účtovných pravidiel pre zostavovanie účtov členských štátov pre štatistické požiadavky Spoločenstva, aby sa získali výsledky vzájomne porovnateľné medzi členskými štátmi.

(5)

Akčný plán pre štatistické požiadavky EMÚ predložený Rade v septembri 2000 a 3., 4. a 5. správa o pokroku, takisto podporené Radou, ustanovujú zostavovanie štvrťročných európskych účtov inštitucionálneho sektora do 90 dní. Včasné poskytnutie štvrťročných údajov platobnej bilancie je nevyhnutným predpokladom zostavenia týchto štvrťročných európskych účtov.

(6)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 z 20. decembra 1996 o štrukturálnej podnikovej štatistike (6) stanovilo spoločný rámec pre zber, zostavovanie, zasielanie a vyhodnocovanie štatistík Spoločenstva o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov v Spoločenstve a určuje ukazovatele, ktoré by v tejto oblasti mali byť zbierané.

(7)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 z 19. decembra 2001 o cezhraničných platbách v eurách (7) malo priamy vplyv na zber štatistických údajov; zvýšenie prahu stanoveného v tomto nariadení by malo značný vplyv na vykazovaciu záťaž podnikov a na kvalitu štatistík platobnej bilancie členských štátov, najmä v členských štátoch, ktorých systémy zberu sú založené na zúčtovaní.

(8)

Manuál platobnej bilancie Medzinárodného menového fondu, usmernenie Európskej centrálnej banky (ECB) z 2. mája 2003 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv (8), Príručka Organizácie Spojených národov pre štatistiku medzinárodného obchodu so službami a Východiskové pojmy priamych zahraničných investícií OECD v súhrne vymedzujú všeobecné pravidlá pre zostavovanie štatistiky platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií.

(9)

V oblasti štatistiky platobnej bilancie ECB a Komisia podľa potreby koordinujú prácu ohľadne otázok zostavovania. Toto nariadenie vymedzuje predovšetkým štatistické údaje, ktoré Komisia potrebuje od členských štátov na zostavenie štatistiky platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií Spoločenstva. Na účely zostavenia a šírenia týchto štatistík Spoločenstva sa Komisia a členské štáty vzájomne radia o otázkach spojených s kvalitou dodávaných údajov a ich šírením.

(10)

Nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (9) ustanovuje, že vnútroštátne predpisy o štatistickej dôvernosti nemôžu byť uplatňované proti zasielaniu dôverných štatistických údajov úradu Spoločenstva (Eurostatu), ak je zasielanie takých údajov ustanovené v právnom akte Spoločenstva upravujúcom štatistiku Spoločenstva.

(11)

Nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (10) ustanovuje režim, ktorý sa uplatňuje na dôverné štatistické informácie zasielané ECB.

(12)

Zostavovanie špecifických štatistík Spoločenstva sa spravuje pravidlami ustanovenými v nariadení Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (11).

(13)

Existuje zjavná potreba zostavovať štatistiky Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, spĺňajúce spoločné štatistické normy kvality.

(14)

Pretože členské štáty nemôžu dostatočne dosiahnuť cieľ tohto nariadenia, menovite vytvorenie spoločných štatistických noriem kvality na zostavenie porovnateľnej štatistiky platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, a keďže ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(15)

Na účely zabezpečenia plnenia povinností ustanovených týmto nariadením môžu vnútroštátne orgány zodpovedné za zber údajov v členských štátoch potrebovať prístup k administratívnym zdrojom dát, napr. obchodným registrom vedeným inými verejnými inštitúciami, a k iným databázam obsahujúcim informácie o cezhraničných transakciách a pozíciách, kedykoľvek sú také údaje potrebné na zostavenie štatistiky Spoločenstva.

(16)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (12),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vytvára spoločný rámec pre systematické zostavovanie štatistiky Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií Spoločenstva.

Článok 2

Predkladanie údajov

1.   Členské štáty predkladajú Komisii (Eurostatu) údaje platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií podľa prílohy I. Údaje sú vymedzené v prílohe II.

2.   Členské štáty predkladajú údaje Komisii (Eurostatu) v termínoch uvedených v prílohe I.

Článok 3

Zdroje údajov

1.   Členské štáty zbierajú informácie požadované podľa tohto nariadenia pomocou všetkých zdrojov, ktoré považujú za relevantné a vhodné. Tieto zdroje môžu zahŕňať administratívne zdroje údajov, napríklad registre podnikov.

2.   Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú povinné poskytovať údaje, pri odpovediach dodržiavajú lehoty a vymedzenia pojmov stanovené vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za zber údajov v členských štátoch v súlade s týmto nariadením.

3.   Ak nie je možné požadované údaje zozbierať s vynaložením primeraných nákladov, je možné zasielať najlepšie odhady (vrátane nulových hodnôt).

Článok 4

Kritériá kvality a správy o kvalite

1.   Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, ktoré považujú za potrebné na zabezpečenie kvality zasielaných údajov podľa spoločných noriem kvality.

2.   Členské štáty predložia Komisii správu o kvalite zasielaných údajov (ďalej len „správy o kvalite“).

3.   Spoločné normy kvality, ako aj obsah a periodicita správ o kvalite sa určia postupom v súlade s článkom 11 ods. 2, s prihliadnutím na dôsledky v oblasti nákladov na zber a zostavovanie údajov, ako aj na významné zmeny, ktoré sa týkajú zberu údajov.

Na základe správ o kvalite Komisia vyhodnocuje kvalitu zasielaných údajov, pričom jej pomáha Výbor pre platobnú bilanciu uvedený v článku 11. Toto vyhodnotenie Komisie sa zasiela pre informáciu Európskemu parlamentu.

4.   Členské štáty oznámia Komisii veľké metodologické alebo iné zmeny, ktoré by ovplyvnili zasielané údaje, najneskôr do troch mesiacov od začiatku uplatniteľnosti každej takej zmeny. Komisia o každom takomto oznámení upovedomí Európsky parlament a ostatné členské štáty.

Článok 5

Dátové toky

Štatistika, ktorá má byť vypracovaná, sa na účely zasielania Komisii (Eurostatu) združuje podľa týchto dátových tokov:

a)

euro ukazovatele platobnej bilancie;

b)

štvrťročná štatistika platobnej bilancie;

c)

medzinárodný obchod so službami;

d)

toky priamych zahraničných investícií (FDI);

e)

pozície priamych zahraničných investícií.

Dátové toky sú bližšie určené v prílohe I.

Článok 6

Referenčné obdobie a periodicita

Členské štáty zostavujú dátové toky podľa príslušného prvého referenčného obdobia a periodicity podľa prílohy I.

Článok 7

Zasielanie údajov

Členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) údaje požadované týmto nariadením vo formáte a postupom, ktoré určí Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.

Článok 8

Zasielanie a výmena dôverných údajov

1.   Bez ohľadu na pravidlá ustanovené v článku 5 ods. 4 nariadenia (Euratom, EHS) č. 1588/90 je možné zasielať dôverné údaje medzi Eurostatom a ECB v rozsahu potrebnom na zabezpečenie súladu medzi údajmi platobnej bilancie Európskej únie a údajmi hospodárskych území členských štátov, ktoré prijali jednotnú menu.

2.   Odsek 1 sa uplatní, ak ECB náležito zohľadní zásady vymedzené v článku 10 nariadenia (ES) č. 322/97 a splní podmienky ustanovené v článku 14 uvedeného nariadenia.

3.   Výmena dôverných údajov v zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 322/97 je medzi členskými štátmi povolená, ak je potrebná na zabezpečenie kvality údajov o platobnej bilancii Európskej únie.

Členské štáty, ktorým iné členské štáty poskytnú dôverné údaje, s nimi zaobchádzajú ako s dôvernými.

Článok 9

Šírenie

Komisia (Eurostat) šíri štatistiku Spoločenstva zostavenú podľa tohto nariadenia s podobnou periodicitou, aká je stanovená v prílohe I.

Článok 10

Prispôsobenie hospodárskym a technickým zmenám

Opatrenia potrebné na zohľadnenie hospodárskych a technických zmien sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.

Takéto opatrenia sa týkajú:

a)

aktualizácie vymedzenia pojmov (príloha II);

b)

aktualizácie požiadaviek na údaje vrátane termínov na predkladanie, ako aj prieskumov, rozšírenia a vylučovania dátových tokov (príloha I).

Článok 11

Postup prostredníctvom výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre platobnú bilanciu, ďalej len „výbor“.

2.   Ak sa uvádza odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

4.   ECB sa môže zúčastňovať na zasadnutiach výboru ako pozorovateľ.

Článok12

Správa o vykonávaní

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia do 28. februára 2010.

Správa najmä:

a)

zaznamená kvalitu zostavených štatistík;

b)

vyhodnotí prínos štatistík pre Spoločenstvo, členské štáty, poskytovateľov a používateľov štatistických informácií vo vzťahu k nákladom;

c)

určí oblasti možného zlepšenia a zmien alebo doplnení, ktoré sa považujú za potrebné na základe získaných výsledkov;

d)

preskúma činnosť výboru a odporučí, či by mal byť znovu vymedzený rozsah pôsobnosti vykonávaných opatrení.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 12. januára 2005

Za Európsky parlament 

predseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. EÚ C 296, 6.12.2003, s. 5.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 30. marca 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. decembra 2004.

(3)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 191.

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 214.

(5)  Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 14, 17.1.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 13.

(8)  Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2003, s. 20.

(9)  Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(10)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(11)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(12)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


PRÍLOHA I

DÁTOVÉ TOKY

uvedené v článku 5

1.   Euro ukazovatele platobnej bilancie

BOP EUR

Euro ukazovatele

Termín: t (1) + 2 mesiace

Periodicita: štvrťročná

Prvé referenčné obdobie: prvý štvrťrok 2006

 

Kredit

Debet

Netto

Bežný účet

Extra EÚ

Extra EÚ

Extra EÚ

Služby

Extra EÚ

Extra EÚ

Extra EÚ

2.   Štvrťročná štatistika platobnej bilancie

BOP Q

Štvrťročné údaje

Termín: t + 3 mesiace

Periodicita: štvrťročná

Prvé referenčné obdobie: prvý štvrťrok 2006

 

Kredit

Debet

Netto

I.

Bežný účet

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Tovar

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Doprava

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Cestovný ruch

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Komunikačné služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Služby v oblasti stavebníctva

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Poisťovacie služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Finančné služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Počítačové a informačné služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Autorské honoráre a licenčné poplatky

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Iné obchodné služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Personálne, kultúrne a rekreačné služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Služby štátnej správy inde neuvedené

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Výnosy

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Príjmy zo závislej činnosti

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Výnosy z investícií

 

 

 

 

Priame investície

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Portfóliové investície

Extra EÚ

 

Svet

 

Iné investície

Extra EÚ

Extra EÚ

Extra EÚ

 

Bežné transfery

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Verejná správa

Extra EÚ

Extra EÚ

Extra EÚ

 

Iné sektory

Extra EÚ

Extra EÚ

Extra EÚ

II.

Kapitálový účet

Extra EÚ

Extra EÚ

Extra EÚ

 

 

Netto aktíva

Netto pasíva

Netto

III.

Finančný účet

 

 

 

 

Priame investície

 

 

Úroveň 1

 

V zahraničí

 

 

Úroveň 1

 

Majetková účasť

 

 

Úroveň 1

 

Reinvestované zisky

 

 

Úroveň 1

 

Iný kapitál

 

 

Úroveň 1

 

Vo vykazujúcom hospodárstve

 

 

Úroveň 1

 

Majetková účasť

 

 

Úroveň 1

 

Reinvestované zisky

 

 

Úroveň 1

 

Iný kapitál

 

 

Úroveň 1

 

Portfóliové investície

Extra EÚ

Svet

 

 

Finančné deriváty

 

 

Svet

 

Iné investície

Extra EÚ

Extra EÚ

Extra EÚ

3.   Medzinárodný obchod so službami

BOP ITS

Medzinárodný obchod so službami

Termín: t + 9 mesiacov

Periodicita: ročná

Prvé referenčné obdobie: 2006

 

Kredit

Debet

Netto

Celkom služby

Úroveň 3

Úroveň 3

Úroveň 3

Doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Námorná doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Letecká doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iná doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Rozšírená klasifikácia inej dopravy

 

 

 

Kozmická doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Železničná doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Cestná doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Vnútrozemská vodná doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Potrubná doprava a prenos elektriny

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Podporné a pomocné služby v doprave

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Cestovný ruch

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služobné cesty

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Výdavky sezónnych a prihraničných pracovníkov

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Súkromné cesty

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Výdavky na zdravotnú starostlivosť

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Výdavky na vzdelanie

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Komunikačné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Poštové a doručovateľské služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Telekomunikácie

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby v oblasti stavebníctva

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Stavebno-inštalačné práce v zahraničí

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Stavebno-inštalačné práce vo vykazujúcom hospodárstve

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Poisťovacie služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Životné poistenie a dôchodkové fondy

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Poistenie dopravy tovaru

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné priame poistenie

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Zaistenie

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Vedľajšie služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Finančné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Počítačové a informačné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Počítačové a súvisiace činnosti

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Informačné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby tlačových kancelárií

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné služby poskytovania informácií

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Autorské honoráre a licenčné poplatky

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Franšízy a podobné práva

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné autorské honoráre a licenčné poplatky

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné obchodné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Obchodovanie a iné služby súvisiace s obchodom

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Obchodovanie

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné služby súvisiace s obchodom

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Operatívne služby v oblasti prenájmu

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Rôzne podnikateľské, odborné a technické služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Právne, účtovné, manažérske poradenstvo a vzťahy s verejnosťou

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Právne služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Účtovníctvo, audítorské činnosti a vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Podnikateľské a manažérske poradenstvo a služby v oblasti vzťahov s verejnosťou

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Reklama, prieskum trhu a verejnej mienky

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Výskum a vývoj

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Architektonické, inžinierske a iné technické služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Poľnohospodárske služby, služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nakladanie s odpadmi a odstraňovanie znečistenia

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Poľnohospodárske služby, služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné obchodné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby medzi podnikmi so zahraničným zastúpením, inde neuvedené

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Personálne, kultúrne a rekreačné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Audiovizuálne a súvisiace služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné personálne, kultúrne a rekreačné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Vzdelávacie služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Zdravotné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby štátnej správy inde neuvedené

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Veľvyslanectvá a konzuláty

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Vojenské jednotky a agentúry

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné služby štátnej správy

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Memorandové položky

 

 

 

Audiovizuálne transakcie

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

Poštové služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

Doručovateľské služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

4.   Toky priamych zahraničných investícií (FDI)

BOP FDI

Toky priamych investícií (2)

Termín: t + 9 mesiacov

Periodicita: ročná

Prvé referenčné obdobie: 2006

A

Zemepisné členenie

 

 

 

 

Položka

Druh údajov

Zemepisné členenie

Členenie podľa činnosti

 

Priame investície v zahraničí

 

 

 

510

Majetková účasť

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

525

Reinvestované zisky

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

530

Iný kapitál

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

505

Priame investície v zahraničí: celkom

Netto

Úroveň 3

Nevyžaduje sa

 

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve

 

 

 

560

Majetková účasť

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

575

Reinvestované zisky

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

580

Iný kapitál

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

555

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve: celkom

Netto

Úroveň 3

Nevyžaduje sa

 

Výnosy z priamych investícií

 

 

 

332

Dividendy

Kredit/Debet

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

333

Reinvestované zisky a nerozdelený zisk pobočiek

Kredit/Debet

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

334

Výnosy z úrokov

Kredit/Debet

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

330

Príjmy z priamych investícií: celkom

Kredit/Debet

Úroveň 3

Nevyžaduje sa


BOP FDI

Toky priamych investícií

Termín: t + 21 mesiacov

Periodicita: ročná

Prvé referenčné obdobie: 2006

A

Zemepisné členenie

 

 

 

 

Položka

Druh údajov

Zemepisné členenie

Členenie podľa činnosti

 

Priame investície v zahraničí

 

 

 

510

Majetková účasť

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

525

Reinvestované zisky

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

530

Iný kapitál

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

505

Priame investície v zahraničí: celkom

Netto

Úroveň 3

Nevyžaduje sa

 

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve

 

 

 

560

Majetková účasť

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

575

Reinvestované zisky

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

580

Iný kapitál

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

555

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve: celkom

Netto

Úroveň 3

Nevyžaduje sa

 

Výnosy z priamych investícií

 

 

 

332

Dividendy

Kredit/Debet

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

333

Reinvestované zisky a nerozdelený zisk pobočiek

Kredit/Debet

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

334

Výnosy z úrokov

Kredit/Debet

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

330

Príjmy z priamych investícií: celkom

Kredit/Debet

Úroveň 3

Nevyžaduje sa

B

Členenie podľa činnosti

 

 

 

 

Položka

Druh údajov

Zemepisné členenie

Členenie podľa činnosti

505

Priame investície v zahraničí: celkom

Netto

Netto

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

555

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve: celkom

Netto

Netto

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

330

Príjmy z priamych investícií: celkom

Kredit, debet, netto

Kredit, debet, netto

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

5.   Pozície priamych zahraničných investícií (FDI)

BOP POS

Pozícia priamych investícií (3)  (4)

Termín: t+ 9 mesiacov

Periodicita: ročná

Prvé referenčné obdobie: 2006

A

Zemepisné členenie

 

 

 

 

Položka

Druh údajov

Zemepisné členenie

Členenie podľa činnosti

 

Aktíva z priamych investícií

 

 

 

506

Majetková účasť a reinvestované zisky

Netto pozícia

Úroveň 1

Nevyžaduje sa

530

Iný kapitál

Netto pozícia

Úroveň 1

Nevyžaduje sa

505

Priame investície v zahraničí: aktíva celkom, netto

Netto pozícia

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

 

Záväzky z priamych investícií

 

 

 

556

Majetková účasť a reinvestované zisky

Netto pozícia

Úroveň 1

Nevyžaduje sa

580

Iný kapitál

Netto pozícia

Úroveň 1

Nevyžaduje sa

555

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve: pasíva celkom, netto

Netto pozícia

Úroveň 2

Nevyžaduje sa


BOP POS

Pozície priamych investícií (5)

Termín: t+ 21 mesiacov

Periodicita: ročná

Prvé referenčné obdobie: 2006

A

Zemepisné členenie

 

 

 

 

Položka

Druh údajov

Zemepisné členenie

Členenie podľa činnosti

 

Aktíva z priamych investícií

 

 

 

506

Majetková účasť a reinvestované zisky

Netto pozícia

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

530

Iný kapitál

Netto pozícia

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

505

Priame investície v zahraničí: aktíva celkom, netto

Netto pozícia

Úroveň 3

Nevyžaduje sa

 

Záväzky z priamych investícií

 

 

 

556

Majetková účasť a reinvestované zisky

Netto pozícia

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

580

Iný kapitál

Netto pozícia

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

555

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve: pasíva celkom, netto

Netto pozícia

Úroveň 3

Nevyžaduje sa

B

Členenie podľa činnosti

 

 

 

 

Položka

Druh údajov

Zemepisné členenie

Členenie podľa činnosti

505

Priame investície v zahraničí: aktíva celkom, netto

Netto pozícia

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

555

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve: pasíva celkom, netto

Netto pozícia

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

6.   Úrovne zemepisného členenia

Úroveň 1

Úroveň 2

A1

Svet (všetky subjekty)

A1

Svet (všetky subjekty)

D3

EÚ-25 (v rámci EÚ-25)

D3

EÚ-25 (v rámci EÚ-25)

U4

Mimo eurozóny

U4

Mimo eurozóny

4A

Orgány Európskej únie

4A

Orgány Európskej únie

D5

Mimo EÚ-25

D5

Mimo EÚ-25

 

 

IS

Island

 

 

LI

Lichtenštajnsko

 

 

NO

Nórsko

CH

Švajčiarsko

CH

Švajčiarsko

 

 

BG

Bulharsko

 

 

HR

Chorvátsko

 

 

RO

Rumunsko

 

 

RU

Ruská federácia

 

 

TR

Turecko

 

 

EG

Egypt

 

 

MA

Maroko

 

 

NG

Nigéria

 

 

ZA

Južná Afrika

CA

Kanada

CA

Kanada

US

Spojené štáty americké

US

Spojené štáty americké

 

 

MX

Mexiko

 

 

AR

Argentína

 

 

BR

Brazília

 

 

CL

Chile

 

 

UY

Uruguaj

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Izrael

 

 

CN

Čína

 

 

HK

Hongkong

 

 

IN

India

 

 

ID

Indonézia

JP

Japonsko

JP

Japonsko

 

 

KR

Južná Kórea

 

 

MY

Malajzia

 

 

PH

Filipíny

 

 

SG

Singapur

 

 

TW

Taiwan

 

 

TH

Thajsko

 

 

AU

Austrália

 

 

NZ

Nový Zéland

Z8

Mimo EÚ-25, inde nezaradené

Z8

Mimo EÚ-25, inde nezaradené

C4

Exteritoriálne finančné strediská (6)

C4

Exteritoriálne finančné strediská


Úroveň 3

7Z

Medzinárodné organizácie okrem orgánov Európskej únie

AD

Andorra

AE

Spojené arabské emiráty

AF

Afganistan

AG

Antigua a Barbuda

AI

Anguilla

AL

Albánsko

AM

Arménsko

AN

Holandské Antily

AO

Angola

AQ

Antarktída

AR

Argentína

AS

Americká Samoa

AT

Rakúsko

AU

Austrália

AW

Aruba

AZ

Azerbajdžan

BA

Bosna a Hercegovina

BB

Barbados

BD

Bangladéš

BE

Belgicko

BF

Burkina Faso

BG

Bulharsko

BH

Bahrajn

BI

Burundi

BJ

Benin

BM

Bermudy

BN

Brunej

BO

Bolívia

BR

Brazília

BS

Bahamy

BT

Bhután

BV

Bouvetov ostrov

BW

Botswana

BY

Bielorusko

BZ

Belize

CA

Kanada

CC

Kokosové ostrovy

CD

Konžská demokratická republika

CF

Stredoafrická republika

CG

Konžská republika

CH

Švajčiarsko

CI

Pobrežie slonoviny

CK

Cookove ostrovy

CL

Chile

CM

Kamerun

CN

Čína

CO

Kolumbia

CR

Kostarika

CS

Srbsko a Čierna Hora

CU

Kuba

CV

Zelený mys Kapverdy

CX

Vianočný ostrov

CY

Cyprus

CZ

Česká republika

DE

Nemecko

DJ

Džibutsko

DK

Dánsko

DM

Dominika

DO

Dominikánska republika

DZ

Alžírsko

ES

Ekvádor

EE

Estónsko

EG

Egypt

ER

Eritrea

ES

Španielsko

ET

Etiópia

FI

Fínsko

FJ

Fidži

FK

Falklandské ostrovy (Malvíny)

FM

Mikronézia

FO

Faerské ostrovy

FR

Francúzsko

GA

Gabon

GB

Spojené kráľovstvo

GD

Grenada

GE

Gruzínsko

GG

Guernsey (nie je oficiálny kód krajiny ISO 3166-1, výnimočne vyhradené kódové prvky)

GH

Ghana

GI

Gibraltár

GL

Grónsko

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Rovníková Guinea

GR

Grécko

GS

Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HK

Hongkong

HM

Heardov ostrov a McDonaldove ostrovy

HN

Honduras

HR

Chorvátsko

HT

Haiti

HU

Maďarsko

ID

Indonézia

IE

Írsko

IL

Izrael

IM

Ostrov Man (nie je oficiálny kód krajiny ISO 3166-1, výnimočne vyhradené kódové prvky)

IN

India

IO

Britské indickooceánske územie

IQ

Irak

IR

Iránska islamská republika

IS

Island

IT

Taliansko

JE

Jersey (nie je oficiálny kód krajiny ISO 3166-1, výnimočne vyhradené kódové prvky)

JM

Jamajka

JO

Jordánsko

JP

Japonsko

KE

Keňa

KG

Kirgizsko

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komory

KN

Svätý Kryštof a Nevis

KP

Kórejská ľudovodemokratická republika

KR

Kórejská republika

KW

Kuvajt

KY

Kajmanie ostrovy

KZ

Kazachstan

LA

Laos

LB

Libanon

LC

Svätá Lucia

LI

Lichtenštajnsko

LK

Srí Lanka

LR

Libéria

LS

Lesotho

LT

Litva

LU

Luxembursko

LV

Lotyšsko

LY

Líbya

MA

Maroko

MD

Moldavsko

MG

Madagaskar

MH

Marshallove ostrovy

MK (7)

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

ML

Mali

MM

Mjanmarsko

MN

Mongolsko

MO

Macao

MP

Severné Mariány

MQ

Martinik

MR

Mauretánia

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Maurícius

MV

Maldivy

MW

Malawi

MX

Mexiko

MY

Malajzia

MZ

Mozambik

NA

Namíbia

NC

Nová Kaledónia

NE

Niger

NF

Ostrov Norfolk

NG

Nigéria

NI

Nikaragua

NL

Holandsko

NO

Nórsko

NP

Nepál

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Nový Zéland

OM

Omán

PA

Panama

PE

Peru

PF

Francúzska Polynézia

PG

Papua-Nová Guinea

PH

Filipíny

PK

Pakistan

PL

Poľsko

PN

Pitcairnove ostrovy

PR

Portoriko

PS

Palestínske okupované územia

PT

Portugalsko

PW

Palau

PY

Paraguaj

QA

Katar

RO

Rumunsko

RU

Ruská federácia

RW

Rwanda

SA

Saudská Arábia

SB

Šalamúnove ostrovy

SC

Seychely

SD

Sudán

SE

Švédsko

SG

Singapur

SH

Sv. Helena

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

SL

Sierra Leone

SM

San Maríno

SN

Senegal

SO

Somálsko

SR

Surinam

ST

Sv. Tomáš a Princov ostrov

SV

Salvádor

SY

Sýria

SZ

Svazijsko

TC

Ostrovy Turks a Caicos

TD

Čad

TG

Togo

TH

Thajsko

TJ

Tadžikistan

TK

Tokelau

TL

Východný Timor

TM

Turkmenistan

TN

Tunisko

TO

Tonga

TR

Turecko

TT

Trinidad a Tobago

TV

Tuvalu

TW

Taiwan, provincia Číny

TZ

Tanzánia

UA

Ukrajina

UG

Uganda

UM

Americké ostrovy mimo územia USA

US

Spojené štáty

UY

Uruguaj

UZ

Uzbekistan

VA

Vatikán

VC

Sv. Vincent a Grenadiny

VE

Venezuela

VG

Britské Panenské ostrovy

VI

Americké Panenské ostrovy

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis a Futuna

WS

Samoa

YE

Jemen

YT

Mayotte

ZA

Juhoafrická republika

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

7.   Úrovne členenia podľa činnosti

Úroveň 1

Úroveň 2

 

 

NACE rev. 1

 

POĽNOHOSPODÁRSTVO A RYBOLOV

Kategória A, B

ŤAŽBA NERASTNÝCH SUROVÍN

ŤAŽBA NERASTNÝCH SUROVÍN

Kategória C

 

Z toho:

 

 

Ťažba ropy a zemného plynu

Oddiel 11

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Kategória D

 

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov

Subkategória DA

 

Výroba textílií a odevov

Subkategória DB

 

Spracovanie dreva, celulózy, papiera, vydavateľstvo a tlač

Subkategória DD & DE

 

SPOLU výroba textílií a dreva

 

 

Výroba koksu, rafinovaných produktov a jadrového paliva

Oddiel 23

 

Výroba chemikálií a chemických výrobkov

Oddiel 24

 

Výroba výrobkov z gumy a plastov

Oddiel 25

Výroba koksu, rafinovaných produktov a jadrového paliva, výroba chemikálií, výroba výrobkov z gumy a plastov

SPOLU výroba koksu, rafinovaných produktov a jadrového paliva, výroba chemikálií, výroba výrobkov z gumy a plastov

 

 

Výroba kovov a kovových výrobkov

Subkategória DJ

 

Výroba strojov a zariadení

Oddiel 29

 

SPOLU kovové a mechanické výrobky

 

 

Výroba kancelárskych strojov a počítačov

Oddiel 30

 

Výroba rádiových, televíznych a komunikačných zariadení a prístrojov

Oddiel 32

Výroba kancelárskych strojov, počítačov, rádiových, televíznych a komunikačných zariadení a prístrojov

Spolu výroba kancelárskych strojov, počítačov, rádiových, televíznych a komunikačných zariadení a prístrojov

 

 

Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov

Oddiel 34

 

Výroba iných dopravných zariadení

Oddiel 35

Výroba dopravných prostriedkov

SPOLU výroba dopravných prostriedkov

 

 

Výroba inde neuvedená

 

ELEKTRINA, PLYN A VODA

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody

Kategória E

STAVEBNÍCTVO

STAVEBNÍCTVO

Kategória F

CELKOM SLUŽBY

CELKOM SLUŽBY

 

OBCHOD A OPRAVY

OBCHOD A OPRAVY

Kategória G

 

Predaj, údržba a oprava motorových vozidiel; maloobchodný predaj pohonných látok

Oddiel 50

 

Veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu (okrem motorových vozidiel a motocyklov)

Oddiel 51

 

Maloobchod okrem motorových vozidiel; oprava tovaru osobnej potreby a pre domácnosť

Oddiel 52

HOTELY & REŠTAURÁCIE

HOTELY A REŠTAURÁCIE

Kategória H

DOPRAVA, SKLADOVANIE A TELEKOMUNIKÁCIE

DOPRAVA, SKLADOVANIE, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE

Kategória I

 

Doprava a skladovanie

Oddiel 60, 61, 62, 63

 

Pozemná a potrubná doprava

Oddiel 60

 

Vodná doprava

Oddiel 61

 

Letecká doprava

Oddiel 62

 

Podporné a pomocné činnosti v doprave; činnosti cestovných kancelárií

Oddiel 63

 

Pošta a telekomunikácie

Oddiel 64

 

Poštové a doručovateľské služby

Skupina 641

 

Telekomunikácie

Skupina 642

FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE

FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE

Kategória J

 

Finančné sprostredkovanie okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Oddiel 65

 

Poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho zabezpečenia

Oddiel 66

 

Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním

Oddiel 67

 

ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ

Kategória K, oddiel 70

 

PRENÁJOM STROJOV A ZARIADENÍ BEZ OBSLUHY, PRENÁJOM TOVARU OSOBNEJ SPOTREBY A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ

Kategória K, oddiel 71

POČÍTAČOVÉ A SÚVISIACE ČINNOSTI

POČÍTAČOVÉ A SÚVISIACE ČINNOSTI

Kategória K, oddiel 72

VÝSKUM A VÝVOJ

VÝSKUM A VÝVOJ

Kategória K, oddiel 73

INÉ OBCHODNÉ SLUŽBY

INÉ OBCHODNÉ SLUŽBY

Kategória K, oddiel 74

 

Právne činnosti, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti, prieskum trhu, poradenstvo

Skupina 741

 

Právne činnosti

Skupina 7411

 

Účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti; daňové poradenstvo

Skupina 7412

 

Prieskum trhu a verejnej mienky

Skupina 7413

 

Podnikateľské poradenstvo

Skupina 7414, 7415

 

Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Skupina 742

 

Reklamné činnosti

Skupina 744

 

Rôzne obchodné činnosti inde neuvedené

Skupina 743, 745, 746, 747, 748

 

VZDELÁVANIE

Kategória M

 

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

Kategória N

 

ODSTRAŇOVANIE ODPADOVÝCH VÔD A ODPADOV

Kategória O, oddiel 90

 

ČINNOSTI členských ORGANIZÁCIÍ INDE NEUVEDENÉ

Kategória O, oddiel 91

REKREÁČNÉ, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ ČINNOSTI

REKREAČNÉ, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ ČINNOSTI

Kategória O, oddiel 92

 

Film, rozhlas, televízia, iné zábavné činnosti

Skupina 921, 922, 923

 

Činnosť tlačových kancelárií

Skupina 924

 

Činnosti knižníc, archívov, múzeí a iné činnosti v oblasti kultúry

Skupina 925

 

Šport a iné rekreačné činnosti

Skupina 926, 927

 

INÉ SLUŽBY

Kategória O, oddiel 93

 

Nezaradené

 


(1)  t = referenčné obdobie (rok alebo štvrťrok)

(2)  Len zemepisné členenie.

(3)  Len zemepisné členenie.

(4)  Pozície priamych zahraničných investícií k 31.12.2005 budú zaslané v septembri 2007 podľa existujúcich džentlmenských dohôd.

(5)  Revidované údaje o pozíciách priamych zahraničných investícií k 31.12.2005 budú zaslané v septembri 2008 podľa tohto nariadenia.

(6)  Len pre priame zahraničné investície.

(7)  Dočasný kód, ktorým nie je dotknuté konečné označenie krajiny, ktoré jej bude pridelené po uzavretí rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú v rámci Organizácie Spojených národov.


PRÍLOHA II

VYMEDZENIE POJMOV

uvedené v článku 10

TOVAR (KÓD 100)

Položka bežného účtu platobnej bilancie uvádzaná ako tovar zahŕňa hnuteľné veci, pri ktorých dochádza k zmene vlastníctva (medzi rezidentmi a nerezidentmi). Tento tovar by mal byť ocenený trhovou hodnotou na základe FOB. K výnimkám z pravidla zmeny vlastníctva (transakcie s týmito položkami sú evidované pri tovare) patrí: tovar vo finančnom leasingu, tovar prepravovaný medzi materským podnikom a dcérskym podnikom a niektoré druhy tovaru určené na spracovanie. Obchod s tovarom v rámci EÚ: partnerská krajina by mala byť vymedzená podľa zásady odosielania. Zahŕňa: obchodný tovar, tovar na spracovanie, opravy tovaru, tovar získaný v prístavoch dopravcami a nemonetárne zlato.

SLUŽBY (KÓD 200)

Doprava (kód 205)

Zahŕňa všetky dopravné služby, ktoré poskytujú rezidenti jedného hospodárstva pre rezidentov iného hospodárstva a ktoré zahŕňajú prepravu osôb, pohyb tovaru (nákladná doprava), prenájmy (chartery) dopravcov s posádkou a súvisiace podporné a pomocné služby.

Námorná doprava (kód 206)

Zahŕňa všetky služby námornej dopravy. Vyžaduje sa toto členenie: Osobná námorná doprava (kód 207), Nákladná námorná doprava (kód 208) a Iná námorná doprava (kód 209).

Letecká doprava (kód 210)

Zahŕňa všetky služby leteckej dopravy. Vyžaduje sa toto členenie: Osobná letecká doprava (kód 211), Nákladná letecká doprava (kód 212) a Iná letecká doprava (kód 213).

Iná doprava (kód 214)

Zahŕňa všetky dopravné služby nevykonávané na mori alebo vo vzduchu. Vyžaduje sa toto členenie: Cestujúci v inej doprave (kód 215), Náklad v inej doprave (kód 216) a Iné v inej doprave (kód 217)

Pre Inú dopravu (kód 214) sa vyžaduje toto rozšírené členenie:

Kozmická doprava (kód 218)

Zahŕňa vypúšťanie satelitov komerčnými podnikmi pre vlastníkov satelitov (napríklad telekomunikačné podniky) a iné operácie vykonávané prevádzkovateľmi kozmického zariadenia, napríklad doprava tovaru a ľudí na vedecké pokusy. Ďalej zahŕňa kozmickú osobnú dopravu a platby, ktoré hospodárstvo vykonáva preto, aby jeho rezidenti boli zaradení do kozmických dopravných prostriedkov iného hospodárstva.

Železničná doprava (kód 219)

Zahŕňa vlakovú dopravu. Vyžaduje sa ďalšie členenie na Osobnú železničnú dopravu (kód 220), Nákladnú železničnú dopravu (kód 221) a Inú železničnú dopravu (kód 222).

Cestná doprava (kód 223)

Zahŕňa dopravu nákladnými automobilmi, ťahačmi, autobusmi a autokarmi. Vyžaduje sa ďalšie členenie na Osobnú cestnú dopravu (kód 224), Nákladnú cestnú dopravu (kód 225) a Inú cestnú dopravu (kód 226).

Vnútrozemská vodná doprava (kód 227)

Týka sa medzinárodnej prepravy na riekach, kanáloch a jazerách. Zahrnuté sú vodné cesty vo vnútri jednej krajiny, aj tie, o ktoré sa delia dve alebo viaceré krajiny. Vyžaduje sa ďalšie členenie na Osobnú vnútrozemskú vodnú dopravu (kód 228), Nákladnú vnútrozemskú vodnú dopravu (kód 229) a Inú vnútrozemskú vodnú dopravu (kód 230).

Potrubná doprava a prenos elektriny (kód 231)

Zahŕňa medzinárodnú potrubnú dopravu tovaru. Zahrnuté sú aj poplatky za prenos elektriny, ak je oddelený od procesu výroby a distribúcie. Vylúčené sú dodávky elektriny samotnej, ako aj dodávky ropy a súvisiacich produktov, vody a iného tovaru dodávaného potrubím. Ďalej sú vylúčené služby rozvodu elektriny, vody, plynu a iných ropných produktov [zahrnuté v položkách Iné podnikateľské služby (kód 284)].

Podporné a pomocné služby v doprave (kód 232)

Podporné a pomocné služby v doprave zahŕňajú všetky ostatné dopravné služby, ktoré nie je možné zaradiť do žiadnej z vyššie opísaných položiek dopravných služieb.

Cestovný ruch (kód 236)

Cestovný ruch zahŕňa predovšetkým tovar a služby, ktoré z hospodárstva získavajú cestujúci počas návštev tohto hospodárstva kratších ako jeden rok. Tovar a služby sú nakupované cestujúcim alebo v jeho mene alebo poskytované bez protiplnenia (t. j. poskytované darom) cestujúcemu na použitie alebo ďalšie poskytnutie. Vylúčená je preprava cestujúcich v rámci hospodárstva, ktoré navštevujú, ak túto prepravu zabezpečujú dopravcovia, ktorí nie sú rezidentmi daného navštíveného hospodárstva, aj medzinárodná preprava cestujúcich; obe tieto prepravy sú zahrnuté do osobných dopravných služieb. Vylúčený je tiež tovar nakúpený cestujúcim na ďalší predaj vo vlastnom hospodárstve alebo v akomkoľvek inom hospodárstve. Cestovný ruch sa rozdeľuje na dve čiastkové položky: Služobné cesty (kód 237) a Súkromné cesty (kód 240).

Služobné cesty (kód 237)

Služobné cesty zahŕňajú obstaranie tovaru a služieb osobami na služobnej ceste. Rovnako zahŕňajú obstaranie tovaru a služieb pre osobnú potrebu sezónnymi, prihraničnými a inými pracovníkmi, ktorí nie sú rezidentmi v hospodárstve, v ktorom sú zamestnaní, a ktorých zamestnávateľ je rezidentom uvedeného hospodárstva. Služobné cesty sa ďalej rozdeľujú na Výdavky sezónnych a prihraničných pracovníkov (kód 238) a Iné služobné cesty (kód 239).

Výdavky sezónnych a prihraničných pracovníkov (kód 238)

Zahŕňajú obstaranie tovaru a služieb pre osobnú potrebu sezónnymi, prihraničnými a inými pracovníkmi, ktorí nie sú rezidentmi v hospodárstve, v ktorom sú zamestnaní a ktorých zamestnávateľ je rezidentom uvedeného hospodárstva.

Iné služobné cesty (kód 239)

Položka zahŕňa všetky Služobné cesty (kód 237) nezahrnuté vo Výdavkoch sezónnych a prihraničných pracovníkov (kód 238).

Súkromné cesty (kód 240)

Súkromné cesty zahŕňajú tovar a služby obstarané osobami, ktoré do zahraničia cestujú za iným ako služobným cieľom, napríklad na dovolenku, za rekreačnou a kultúrnou činnosťou, návštevou priateľov a príbuzných, na pútnické cesty a za vzdelávacími a zdravotnými cieľmi. Súkromné cesty (kód 240) sa rozdeľujú na tri položky: Výdavky na zdravotnú starostlivosť (kód 241), Výdavky na vzdelanie (kód 242) a Iné súkromné cesty (kód 243).

Výdavky na zdravotnú starostlivosť (kód 241)

Vymedzené ako celkové výdavky osôb cestujúcich zo zdravotných dôvodov.

Výdavky na vzdelanie (kód 242)

Vymedzené ako celkové výdavky študentov.

Iné súkromné cesty (kód 243)

Zahŕňajú všetky Súkromné cesty (kód 240) nezahrnuté vo Výdavkoch na zdravotnú starostlivosť (kód 241) alebo Výdavkoch na vzdelanie (kód 242).

Iné služby (kód 981)

Všetky Služby (kód 200) nezahrnuté v Doprave (kód 205) alebo v Cestovnom ruchu (kód 236).

Pošty a telekomunikácie (kód 245)

Obsahujú Poštové a doručovateľské služby (kód 246) a Telekomunikácie (kód 247).

Poštové a doručovateľské služby (kód 246)

Obsahujú Poštové služby (958) a Doručovateľské služby (959).

Poštové služby (kód 958)

Zahŕňajú služby poste restante, telegramy a poštové služby pri priehradke, napríklad predaj známok, peňažné poukážky atď. Poštové služby sú často, nie však výhradne poskytované vnútroštátnymi poštovými správami. Poštové služby sa spravujú medzinárodnými dohodami a toky medzi subjektmi v rôznych hospodárstvach by mali byť vedené v brutto hodnotách.

Doručovateľské služby (kód 959)

Doručovateľské služby sa zameriavajú na expresné dodávky a dodávky do domu. Kuriéri môžu na poskytovanie týchto služieb využívať vlastnú, súkromnú alebo verejnú dopravu. Zahrnuté sú expresné doručovateľské služby, ku ktorým môže napríklad patriť vyzdvihnutie na požiadanie alebo doručenie v určený čas.

Telekomunikácie (kód 247)

Obsahujú prenos zvukových, obrazových alebo iných informácií telefónom, telexom, telegramom, rádiovým a televíznym káblom a vysielaním, satelitom, elektronickou poštou, faxom atď., vrátane sieťových služieb pre podnikateľov, telekonferenčných a podporných služieb. Nezahŕňajú hodnotu prenášaných informácií. Zahrnuté sú tiež služby mobilných telefónov, základné služby internetu (backbone) a služby on-line prístupu vrátane poskytovania prístupu na internet.

Služby v oblasti stavebníctva (kód 249)

Obsahujú Výstavbu v zahraničí (kód 250) a Výstavbu vo vykazujúcom hospodárstve (kód 251).

Stavebno-inštalačné práce v zahraničí (kód 250)

Obsahujú služby v oblasti stavebníctva poskytované nerezidentom podnikmi rezidentskými vo vykazujúcom hospodárstve (kredit) a tovar a služby nakupované týmito podnikmi v hostiteľskom hospodárstve (debet).

Stavebno-inštalačné práce vo vykazujúcom hospodárstve (kód 251)

Obsahuje služby v oblasti stavebníctva poskytované rezidentom vykazujúceho hospodárstva nerezidentskými stavebnými podnikmi (debet) a tovar a služby nakupované vo vykazujúcom hospodárstve týmito nerezidentskými podnikmi (kredit).

Poisťovacie služby (kód 253)

Zahŕňa poskytovanie rôznych druhov poistenia nerezidentom zo strany rezidentských poisťovní a naopak. Tieto služby sú odhadované alebo ohodnocované skôr poplatkami za služby, ktoré sú zahrnuté do celkového poistného, ako celkovou hodnotou poistného. Patrí sem Životné poistenie a dôchodkové fondy (kód 254), Poistenie dopravy tovaru (kód 255), Iné priame poistenia (kód 256), Zaistenia (kód 257) a Pomocné služby (kód 258).

Životné poistenie a dôchodkové fondy (kód 254)

Poistníci, so ziskom alebo bez zisku, vykonávajú pravidelné platby poisťovateľovi (môže ísť len o jedinú platbu), za čo poisťovateľ zaručuje, že poistencovi vyplatí k určitému dátumu alebo v prípade úmrtia poistenca, pokiaľ k nemu dôjde skôr, dohodnutú minimálnu čiastku alebo dôchodok. Termínované životné poistenie, pri ktorom sú dávky vyplácané v prípade úmrtia, ale za žiadnych iných okolností, je formou priameho poistenia a je z tejto položky vylúčené a zahrnuté do položky Iné priame poistenie (kód 256).

Dôchodkové fondy sú samostatné fondy zriadené s cieľom zabezpečenia dôchodkového príjmu špecifických skupín zamestnancov. Organizujú a spravujú ich súkromní alebo štátni zamestnávatelia alebo spoločne zamestnávatelia a ich zamestnanci. Sú financované z príspevkov od zamestnávateľa a/alebo zamestnancov a z investičných príjmov z aktív fondu, fondy rovnako uskutočňujú finančné transakcie na svoj vlastný účet. Nezahŕňajú systémy sociálneho zabezpečenia organizované pre veľké časti spoločnosti, ktoré nariaďuje, kontroluje či financuje štát. Sú tu zahrnuté služby správy dôchodkového fondu. V prípade dôchodkových fondov je „poistné“ všeobecne označované ako „príspevky“, kým „nároky“ sú všeobecne označované ako „dávky“.

Poistenie dopravy tovaru (kód 255)

Služby poistenia dopravy tovaru sa týkajú poistenia vyvážaného alebo dovážaného tovaru na základe zhodnom s FOB hodnotou tovaru a dopravy tovaru.

Iné priame poistenie (kód 256)

Iné priame poistenie zahŕňa všetky ostatné formy neživotného poistenia. Obsahuje termínované životné poistenie, úrazové a zdravotné poistenie (ak nie sú poskytované v rámci štátneho systému sociálneho zabezpečenia), námorné, letecké a iné dopravné poistenie, poistenie proti požiaru a iné poistenie majetku, poistenie finančnej straty, poistenie zodpovednosti a iné poistenia, napr. cestovné poistenie a poistenie súvisiace s pôžičkami a kreditnými kartami.

Zaistenie (kód 257)

Zaistenie je proces ďalšieho zmluvného krytia poistného rizika, často zmluvou so špecializovanými subjektmi, výmenou za pomerný podiel na príjme z poistného. Zaisťovacie transakcie sa môžu týkať balíčkov obsahujúcich niekoľko druhov rizík.

Pomocné služby (kód 258)

Obsahuje transakcie, ktoré sú úzko spojené s činnosťou poisťovní a dôchodkových fondov. Zahrnuté sú tu provízie zástupcov, služby poisťovacích maklérov a agentúr, poradenské služby v oblasti poistenia a dôchodkov, oceňovacie a likvidačné služby, služby poistných matematikov, záchranné správne služby a regulatórne a monitorovacie služby v súvislosti s náhradou škody a služby vymáhania nedoplatkov.

Finančné služby (kód 260)

Finančné služby zahŕňajú finančné sprostredkovanie a vedľajšie služby, okrem služieb životných poisťovní a dôchodkových fondov (ktoré sú zahrnuté do životného poistenia a dôchodkových fondov) a iných poisťovacích služieb vykonávaných medzi rezidentmi a nerezidentmi. Tieto služby môžu poskytovať banky, burzy, faktoringové podniky, podniky kreditných kariet a iné podniky. Zahrnuté sú tu služby poskytované v súvislosti s transakciami s finančnými nástrojmi, ako aj iné služby týkajúce sa finančnej činnosti, napríklad poradenstvo, úschova a správa majetku.

Počítačové a informačné služby (kód 262)

Obsahujú Počítačové služby (kód 263) a Informačné služby (kód 264).

Počítačové služby (kód 263)

Pozostávajú zo služieb, ktoré sa týkajú hardvéru a softvéru a služieb spracovania dát. Zahrnuté sú tu hardvérové a softvérové poradenstvo a implementačné služby, údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení, služby obnovy pri haváriách, poskytovanie poradenstva a pomoci vo veciach týkajúcich sa správy počítačových zdrojov, analýza, dizajn a programovanie systémov pripravených na použitie (vrátane vývoja a dizajnu webových stránok) a technické poradenstvo ohľadne softvéru, vývoj, výroba, dodávky a dokumentácia individuálne prispôsobeného softvéru, vrátane operačných systémov vyrobených na objednávku pre špecifických užívateľov, údržba systémov a iné podporné služby, napríklad školenie poskytované v rámci poradenstva, služby spracovania dát, napríklad zadávanie dát, tabelácia a spracovanie na princípe spoločného využívania počítačového času, služby hostingu pre webové stránky (t. j. poskytovanie serverového priestoru na internete pre hostiteľstvo webových stránok klientov) a správa počítačového vybavenia.

Informačné služby (kód 264)

Obsahujú Služby tlačových kancelárií (kód 889) a Iné služby poskytovania informácií (kód 890).

Služby tlačových kancelárií (kód 889)

Služby tlačových kancelárií zahŕňajú poskytovanie správ, fotografií a článkov oznamovacím prostriedkom.

Iné služby poskytovania informácií (kód 890)

Zahŕňajú databázové služby – metóda usporiadania databázy, uchovanie údajov a šírenie údajov a databáz (vrátane adresárov a zoznamov mailových adries), on-line aj pomocou magnetických, optických alebo tlačených médií a webové vyhľadávacie portály (vyhľadávacie služby, ktoré nájdu internetové adresy pre klientov, ktorí zadajú vyhľadávanie kľúčového slova). Zahŕňa tiež priame, nehromadné predplatné novín a periodík na dodávku poštou, elektronickým prenosom alebo iným spôsobom.

Autorské honoráre a licenčné poplatky (kód 266)

Obsahujú Franšízy a podobné práva (kód 891) a Iné autorské honoráre a licenčné poplatky (kód 892).

Franšízy a podobné práva (kód 891)

Obsahujú medzinárodne platby a príjmy franšízových poplatkov a poplatky platené za používanie ochranných známok.

Iné autorské honoráre a licenčné poplatky (kód 892)

Zahŕňajú medzinárodné platby a príjmy za povolené využitie nehmotných, neprodukovaných, nefinančných aktív a vlastníckych práv (napríklad patentov, autorských práv a priemyselných postupov a vzorov) a použitie vyrobených originálov alebo prototypov v rámci licenčných zmlúv (napríklad rukopisov, počítačových programov a kinematografických diel a zvukových záznamov).

Iné obchodné služby (kód 268)

Obsahujú Obchodovanie a iné služby súvisiace s obchodom (kód 269), Operatívne služby v oblasti prenájmu (kód 272) a Rôzne podnikateľské, odborné a technické služby (kód 273).

Obchodovanie a iné služby súvisiace s obchodom (kód 269)

Obsahujú Obchodovanie (kód 270) a Iné služby súvisiace s obchodom (kód 271)

Obchodovanie (kód 270)

Obchodovanie je vymedzené ako nákup tovaru rezidentom vykazujúceho hospodárstva od nerezidenta a následný predaj tovaru inému nerezidentovi, pričom v priebehu procesu tovar nevstúpi do vykazujúceho hospodárstva, ani ho neopustí.

Iné služby súvisiace s obchodom (kód 271)

Zahŕňajú provízie za transakcie s tovarom a službami medzi a) rezidentskými obchodníkmi, komoditnými maklérmi, sprostredkovateľmi a obchodnými zástupcami a b) nerezidentmi.

Operatívne služby v oblasti prenájmu (kód 272)

Zahŕňajú rezidentský/nerezidentský prenájom (lízing) a charterový prenájom (bez prevádzkovateľov) lodí, lietadiel a dopravného zariadenia, napríklad železničných vozňov, kontajnerov a výstroja, bez posádky.

Rôzne podnikateľské, odborné a technické služby (kód 273)

Obsahujú Právne, účtovné, manažérske poradenstvo a vzťahy s verejnosťou (kód 274), Reklamu, prieskum trhu a verejnej mienky (kód 278), Výskum a vývoj (kód 279), Architektonické, inžinierske a iné technické služby (kód 280), Poľnohospodárske služby, služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu (kód 281), Iné obchodné služby (kód 284) a Služby medzi podnikmi so zahraničným zastúpením, inde neuvedené (kód 285).

Právne, účtovné, manažérske poradenstvo a vzťahy s verejnosťou (kód 274)

Obsahujú Právne služby (kód 275), Účtovníctvo, audítorské činnosti a vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo (kód 276) a Podnikateľské a manažérske poradenstvo a služby v oblasti vzťahov s verejnosťou (kód 277).

Právne služby (kód 275)

Zahŕňajú služby právneho poradenstva a zastupovanie v akýchkoľvek súdnych a zmierovacích konaniach, služby vypracovávania právnej dokumentácie a nástrojov, poradenstvo vo veci overovania a služby úschovy majetku a služby urovnávania sporov (rozhodcovské a zmierovacie služby).

Účtovníctvo, audit a vedenie účtovníctva; daňové poradenstvo (kód 276)

Zahŕňajú zaznamenávanie obchodných transakcií pre podniky a iné subjekty, služby preskúmania účtovných záznamov a účtovných závierok, plánovanie a poradenstvo vo veci podnikateľských daní a prípravu daňových dokladov.

Podnikateľské a manažérske poradenstvo a služby v oblasti vzťahov s verejnosťou (kód 277)

Zahŕňajú poradenské, pomocné a prevádzkové asistenčné služby poskytované podnikom pri vykonávaní podnikovej politiky a stratégie a celkové plánovanie, štruktúrovanie a riadenie organizácie. Patria sem manažérske audity, riadenie trhu, ľudské zdroje, riadenie výroby a poradenstvo pri riadení projektov a poradenské, pomocné a prevádzkové služby, ktoré sa týkajú zlepšovania imidžu klientov a ich vzťahov s inštitúciami a verejnosťou.

Reklama, prieskum trhu a verejnej mienky (kód 278)

Služby dohodnuté medzi rezidentmi a nerezidentmi zahŕňajú návrh, tvorbu a predaj reklamy reklamnými agentúrami, umiestňovanie reklamy v médiách vrátane nákupu a predaja inzertného priestoru, výstavné služby poskytované usporiadateľmi veľtrhov, propagáciu produktov v zahraničí, prieskum trhu, telemarketing; a prieskum verejnej mienky o rôznych otázkach.

Výskum a vývoj (kód 279)

Zahŕňa tie služby, ktoré sú dohodnuté medzi rezidentmi a nerezidentmi a spojené so základným výskumom, aplikovaným výskumom a experimentálnym vývojom nových výrobkov a postupov.

Architektonické, inžinierske poradenstvo a iné technické služby (kód 280)

Zahŕňajú transakcie medzi rezidentmi a nerezidentmi, ktoré sa týkajú architektonického návrhu urbanistických a iných rozvojových projektov, územného plánovania, projektovania a dozorovania priehrad, mostov, letísk, projektov na kľúč atď., geodetické práce, kartografiu, skúšky a certifikáciu výrobkov a služby technickej kontroly.

Poľnohospodárske služby, služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu (kód 281)

Zahŕňajú položky Nakladanie s odpadmi a odstraňovanie znečistenia (kód 282) a Poľnohospodárske služby, služby ťažobného a spracovateľského priemyslu (kód 283).

Nakladanie s odpadmi a odstraňovanie znečistenia (kód 282)

Zahŕňa nakladanie s rádioaktívnym a iným odpadom, odstraňovanie kontaminovanej zeminy, odstraňovanie znečistenia vrátane ropných únikov, obnovu ťažobných oblastí a dekontaminačné a sanačné služby. Obsiahnuté sú rovnako všetky ostatné služby, ktoré sa týkajú čistenia alebo obnovy životného prostredia.

Poľnohospodárske služby, služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu (kód 283)

Obsahujú:

a)

poľnohospodárske služby súvisiace s poľnohospodárstvom, napríklad zabezpečovanie posádok poľnohospodárskych strojov, zber úrody, spracovanie plodín, boj proti škodcom, kŕmenie zvierat, starostlivosť o zvieratá a chov zvierat. Táto položka rovnako zahŕňa služby týkajúce sa lovu, chytania zveri, lesníctva a ťažby dreva a rybolovu;

b)

ťažobné služby poskytované pri ťažbe ropy a plynu, vrátane vŕtania, stavby vrtných veží, opráv a demontáže a cementovania plášťa ropných a plynových vrtov. Táto položka tiež zahŕňa služby súvisiace s hľadaním a ťažbou nerastov aj ťažobné inžinierstvo a geologické prieskumy;

c)

iné služby spracovateľského priemyslu, ktoré zahŕňajú spracovanie na mieste alebo prácu na tovare, ktorý bol dovezený bez zmeny vlastníctva, spracovaný, ale nie spätne vyvezený do krajiny, z ktorej bol odoslaný (ale namiesto toho predaný v hospodárstve, kde došlo k spracovaniu, alebo predaný do tretieho hospodárstva) alebo naopak.

Iné obchodné služby (kód 284)

Zahŕňajú služby spočívajúce v transakciách medzi rezidentmi a nerezidentmi, napríklad umiestňovanie personálu, bezpečnostné a detektívne služby, preklady a tlmočenie, fotografické služby, upratovanie budov, služby podnikom v oblasti nehnuteľností a všetky ďalšie podnikateľské služby, ktoré nie je možné zaradiť do vyššie uvedených podnikateľských služieb.

Služby medzi podnikmi so zahraničným zastúpením, inde neuvedené (kód 285)

Ide o zvyškovú kategóriu. Zahŕňa platby medzi podnikmi so zahraničným zastúpením za služby, ktoré nie je možné špecificky zaradiť do inej položky. Obsahuje platby z pobočiek, dcérskych a pridružených podnikov ich materským podnikom alebo iným prepojeným podnikom, predstavujúce príspevky na všeobecné náklady na správu pobočiek, dcérskych a pridružených podnikov (na plánovanie, organizáciu a kontrolu) a rovnako náhrady nákladov hradených priamo materskými podnikmi. Zahrnuté sú tiež transakcie medzi materskými podnikmi a ich pobočkami, dcérskymi a pridruženými podnikmi na krytie režijných nákladov.

Personálne, kultúrne a rekreačné služby (kód 287)

Obsahujú Audiovizuálne a súvisiace služby (kód 288) a Iné personálne, kultúrne a rekreačné služby (kód 289).

Audiovizuálne a súvisiace služby (kód 288)

Zahŕňajú služby a súvisiace poplatky, ktoré sa týkajú výroby filmov (na filmovom páse alebo videokazetách), rozhlasových a televíznych programov (živých alebo zo záznamu) a hudobných nahrávok. Zahrnuté sú príjmy platieb za nájomné, poplatky, ktoré dostanú rezidentní herci, producenti atď. za produkcie v zahraničí (alebo nerezidenti za prácu vykonanú vo vykazujúcom hospodárstve), poplatky za distribučné práva predané médiám na obmedzený počet uvedení v špecifických oblastiach, a prístup ku kódovaným televíznym kanálom (napríklad káblovým službám). Zahrnuté sú aj odmeny hercov, režisérov a producentov pracujúcich na divadelných a hudobných produkciách, športových akciách, v cirkusoch a na podobných akciách a poplatky za distribučné práva (pre televíziu, rozhlas a film) za tieto činnosti.

Iné personálne, kultúrne a rekreačné služby (kód 289)

Zahŕňajú Vzdelávacie služby (kód 895), Zdravotné služby (kód 896) a Ostatné v Iných personálnych, kultúrnych a rekreačných službách, inde nezahrnuté (kód 897).

Vzdelávacie služby (kód 895)

Obsahujú služby poskytované medzi rezidentmi a nerezidentmi, ktoré sa týkajú vzdelávania, napríklad korešpondenčných kurzov a vzdelávania prostredníctvom televízie alebo internetu, ako aj výučby pomocou učiteľov poskytujúcich služby priamo v hostiteľských hospodárstvach.

Zdravotné služby (kód 896)

Obsahujú služby poskytované lekármi, zdravotnými sestrami a stredným zdravotníckym a podobným personálom, ako aj laboratórne a podobné služby, diaľkovo či na mieste. Vylúčené sú všetky výdavky cestujúcich na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť (zahrnuté v cestovaní).

Ostatné v iných personálnych, kultúrnych a rekreačných službách (kód 897)

Ide o zvyškovú kategóriu zahŕňajúcu Iné personálne, kultúrne a rekreačné činnosti (kód 289) nezahrnuté v položkách Vzdelávacie služby (kód 895) a Zdravotné služby (kód 896).

Služby štátnej správy inde neuvedené (kód 291)

Ide o zvyškovú kategóriu zahŕňajúcu transakcie štátnej správy (vrátane transakcií medzinárodných organizácií) neobsiahnuté v iných položkách Rozšírenej klasifikácie služieb v platobnej bilancii (EBOPS). Zahrnuté sú všetky transakcie (s tovarom aj so službami) veľvyslanectiev, konzulátov, vojenských jednotiek a obranných agentúr s rezidentmi hospodárstva, v ktorých sú veľvyslanectvá, konzuláty, vojenské jednotky a obranné agentúry umiestnené, a všetky transakcie s inými hospodárstvami. Vylúčené sú transakcie s rezidentmi domovských hospodárstiev, ktoré veľvyslanectvá, konzuláty, vojenské jednotky a obranné agentúry zastupujú, a transakcie vo vojenských zásobovacích skladoch a pri poštovom styku týchto veľvyslanectiev a konzulátov.

Vyžaduje sa členenie tejto položky na Služby vykonávané veľvyslanectvami a konzulátmi (kód 292), Služby vykonávané vojenskými jednotkami a agentúrami (kód 293) a Iné služby štátnej správy (kód 294).

VÝNOSY (KÓD 300)

Výnosy zahŕňajú dva druhy transakcií medzi rezidentmi a nerezidentmi: (i) transakcie zahŕňajúce príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú vyplácané nerezidentským pracovníkom (napr. prihraničným, sezónnym a iným krátkodobým pracovníkom), a (ii) transakcie zahŕňajúce príjmy a výplaty investičných príjmov z externých finančných aktív a pasív.

Príjmy zo závislej činnosti (kód 310)

Príjmy zo závislej činnosti zahŕňajú mzdy, platy a iné peňažné alebo vecné výhody, ktoré zarábajú fyzické osoby – v iných hospodárstvach, ako v ktorých sú rezidentmi – za prácu vykonávanú pre rezidentov týchto hospodárstiev a nimi platenú. Zahrnuté sú príspevky, ktoré zamestnávatelia platia v mene zamestnancov do systémov sociálneho zabezpečenia alebo na súkromné poistenie či dôchodkové fondy (financované aj nefinancované) na zabezpečenie dávok pre zamestnancov.

Výnosy z investícií (kód 320)

Výnosy z investícií sú príjmy odvodené od vlastníctva externých finančných aktív a splatné rezidentmi jedného hospodárstva rezidentom iného hospodárstva. Výnosy z investícií zahŕňajú úroky, dividendy, výplaty ziskov pobočiek a podiely priamych investorov na nerozdelenom zisku z podnikov priamych investícií. Výnosy z investícií by mali byť členené na priame, portfóliové a iné investičné zložky.

Príjmy z priamych investícií (kód 330)

Príjmy z priamych investícií, a to príjmy z majetkovej účasti a výnosy z úrokov zahŕňajú príjmy priameho investora, ktorý je rezidentom jedného hospodárstva z vlastníctva priameho investičného kapitálu v podniku v inom hospodárstve. Príjmy z priamych investícií sa uvádzajú v netto vyjadrení pre priame investície v zahraničí a vo vykazujúcom hospodárstve (t. j. prevzaté príjmy z majetkovej účasti a výnosy z úrokov mínus platby z príjmu z majetkovej účasti a výnosov z úrokov). Príjmy z majetkovej účasti sa ďalej delia na (i) rozdelený zisk (dividendy a rozdelený zisk pobočiek) a (ii) reinvestované zisky a nerozdelené zisky pobočiek. Výnosy z úrokov pozostávajú zo splatného úroku – z medzipodnikových pôžičiek – v prospech/na ťarchu priamych investorov na ťarchu/v prospech pridružených podnikov v zahraničí. Príjmy z prioritných akcií bez účasti na zisku sa považujú skôr za príjmy z úrokov ako za príjmy z dividend a sú zahrnuté do výnosov z úrokov.

Dividendy a rozdelený zisk pobočiek (kód 332)

Dividendy vrátane dividend vyplácaných v akciách sú rozdelením zisku alokovaným do akcií a iných foriem majetkovej účasti v súkromných podnikoch s právnou subjektivitou, družstvách a verejných korporáciách. Rozdelený zisk môže mať podobu dividend z kmeňových alebo prioritných akcií vo vlastníctve priamych investorov v pridružených podnikoch v zahraničí alebo naopak.

Reinvestované zisky a nerozdelené zisky pobočiek (kód 333)

Reinvestované zisky sa skladajú z podielu priamych investorov – v pomere k majetkovej účasti – na (i) zisku, ktorý zahraničné dcérske podniky a pridružené podniky nerozdeľujú ako dividendy, a (ii) zisku, ktorý pobočky a iné podniky bez právnej subjektivity nevyplácajú priamym investorom. (Ak táto časť zisku nie je určená, považujú sa všetky zisky pobočiek za rozdelené.)

Výnosy z úrokov (kód 334)

Výnosy z úrokov pozostávajú zo splatného úroku – z medzipodnikových pohľadávok – v prospech/na ťarchu priamych investorov na ťarchu/v prospech pridružených podnikov v zahraničí. Príjmy z prioritných akcií bez účasti na zisku sa považujú skôr za príjmy z úrokov ako za príjmy z dividend a sú zahrnuté do výnosov z úrokov.

Majetková účasť a reinvestované zisky v zahraničí (kód 506)

Majetková účasť zahŕňa majetkovú účasť v pobočkách, všetky akcie (s hlasovacím právom aj bez neho) v dcérskych a pridružených podnikoch (okrem akcií bez účasti na zisku, prioritných akcií považovaných za dlhové cenné papiere a zaradených do iného priameho investičného kapitálu) a iné kapitálové príspevky. Reinvestované zisky sa skladajú z podielu priameho investora (v pomere k priamej majetkovej účasti) na zisku nerozdelenom ako dividendy dcérskymi alebo pridruženými podnikmi a na zisku pobočiek nevyplatenom priamemu investorovi.

Majetková účasť a reinvestované zisky vo vykazujúcom hospodárstve (kód 556)

Majetková účasť zahŕňa majetkovú účasť v pobočkách, všetky akcie (s hlasovacím právom aj bez neho) v dcérskych a pridružených podnikoch (okrem prioritných akcií bez účasti na zisku považovaných za dlhové cenné papiere a zaradených do iného priameho investičného kapitálu) a iné kapitálové príspevky. Reinvestované zisky sa skladajú z podielu priameho investora (v pomere k priamej majetkovej účasti) na zisku nerozdelenom ako dividendy dcérskymi alebo pridruženými podnikmi a zisku pobočiek nevyplatenom priamemu investorovi.

Výnosy z portfóliových investícií (kód 339)

Výnosy z portfóliových investícií zahŕňajú príjmové transakcie medzi rezidentmi a nerezidentmi a sú odvodené z držby akcií, dlhopisov, zmeniek a nástrojov peňažného trhu. Táto kategória sa ďalej delí na príjmy z majetkovej účasti (dividendy) a výnosy z úrokov (úrok).

Iné výnosy z investícií (kód 370)

Iné výnosy z investícií zahŕňajú príjmy a platby zo všetkých ostatných pohľadávok (aktív) rezidentov, resp. pasív voči nerezidentom. Táto kategória tiež v zásade zahŕňa pripísané príjmy domácností z čistého majetku rezerv životného poistenia a dôchodkových fondov. Úrok z aktív zahŕňa úrok z dlhodobých a krátkodobých pôžičiek, z vkladov, z iných obchodných a finančných pohľadávok a z veriteľskej pozície daného hospodárstva v MMF. Úrok z pasív zahŕňa úrok z pôžičiek, vkladov a iných pohľadávok a úroky spojené s využitím úverov MMF a pôžičiek MMF. Zahrnutý je aj úrok platený MMF na držbu zvláštnych práv čerpania fondu na účte všeobecných zdrojov.

Bežné transfery (kód 379)

Bežné transfery sú vyrovnávacie položky jednostranných transakcií, v ktorých jeden hospodársky subjekt poskytuje reálny zdroj alebo finančnú položku inému subjektu bez toho, aby výmenou dostal reálny zdroj alebo finančnú položku. Tieto zdroje sú spotrebované ihneď alebo krátko po vykonaní transferu. Bežné transfery sú všetky transfery okrem kapitálových. Bežné transfery sú klasifikované podľa sektora vykazujúceho hospodárstva ako bežné transfery verejnej správy a bežné transfery iných sektorov.

Transfery verejnej správy (kód 380)

Bežné transfery verejnej správy zahŕňajú súčasnú medzinárodnú spoluprácu a bežné transfery – peňažné alebo vecné – medzi orgánmi verejnej správy rôznych hospodárstiev alebo medzi orgánmi verejnej správy a medzinárodnými organizáciami.

Iné sektory (kód 390)

Bežné transfery medzi inými sektormi hospodárstva a nerezidentmi zahŕňajú transfery medzi osobami, mimovládnymi inštitúciami alebo organizáciami (alebo medzi týmito dvomi skupinami) alebo medzi nerezidentnými vládnymi inštitúciami a osobami alebo mimovládnymi inštitúciami.

Kapitálový účet (kód 994)

Kapitálový účet zahŕňa všetky transakcie, ktoré obsahujú príjem alebo platbu kapitálových transferov a zaobstaranie alebo predaj neprodukovaných nefinančných aktív.

Finančný účet (kód 995)

Finančný účet zahŕňa všetky transakcie spojené so zmenami vlastníctva zahraničných finančných aktív a pasív hospodárstva. Tieto zmeny zahŕňajú vznik a likvidáciu nárokov voči zvyšku sveta alebo z jeho strany. Všetky prvky sa klasifikujú podľa druhu investície alebo podľa funkčného členenia (priame investície, portfóliové investície, finančné deriváty, iné investície, rezervné aktíva).

PRIAME INVESTÍCIE (KÓD 500)

Priame zahraničné investície sú kategóriou medzinárodných investícií, ktorá odráža cieľ rezidentného subjektu jedného hospodárstva (priameho investora), ktorý získava trvalý podiel v podniku, ktorý je rezidentom iného hospodárstva ako investorovho (podnik priamej investície). „Dlhodobá účasť“ znamená, že existuje dlhodobý vzťah medzi priamym investorom a podnikom a značný stupeň vplyvu investora na riadenie podniku priamej investície. Priame investície zahŕňajú počiatočnú transakciu medzi dvoma subjektami – t. j. transakciu, ktorou vzniká priamy investičný vzťah – a všetky následné transakcie medzi týmito subjektami a medzi pridruženými podnikmi, s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity.

Priame investície v zahraničí (kód 505)

Priame investície sú klasifikované predovšetkým na základe smeru určenia – priame investície rezidentov v zahraničí a investície nerezidentov vo vykazujúcom hospodárstve.

Majetková účasť (kód 510)

Majetková účasť zahŕňa majetkovú účasť v pobočkách, všetky akcie (s hlasovacím právom aj bez neho) v dcérskych a pridružených podnikoch (okrem prioritných akcií bez účasti na zisku považovaných za dlhové cenné papiere a zaradených do iného priameho investičného kapitálu) a iné kapitálové príspevky. Majetková účasť rovnako zahŕňa nákup akcií priameho investora podnikom priamych investícií.

Reinvestované zisky (kód 525)

Reinvestované zisky sa skladajú z podielu priameho investora (v pomere k priamej majetkovej účasti) na zisku nerozdelenom ako dividendy dcérskymi alebo pridruženými podnikmi a zisku pobočiek nevyplatenom priamemu investorovi. Tieto reinvestované zisky sú vedené ako príjem s vyrovnávacou kapitálovou transakciou.

Iný priamy investičný kapitál (kód 530)

Iný priamy investičný kapitál (alebo dlhové medzipodnikové transakcie) zahŕňa výpožičky a pôžičky finančných prostriedkov – vrátane dlhových cenných papierov, dodávateľských úverov a prioritných akcií bez účasti na zisku (považovaných za dlhové cenné papiere) – medzi priamymi investormi a dcérskymi, pridruženými podnikmi a pobočkami. Pohľadávky podniku priamych investícií voči priamemu investorovi sú tiež vedené ako priamy investičný kapitál.

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (kód 555)

Priame investície sú klasifikované predovšetkým na základe smeru určenia – priame investície rezidentov v zahraničí a investície nerezidentov vo vykazujúcom hospodárstve.

Majetková účasť (kód 560)

Majetková účasť zahŕňa majetkovú účasť v pobočkách, všetky akcie (s hlasovacím právom aj bez neho) v dcérskych a pridružených podnikoch (okrem prioritných akcií bez účasti na zisku, ktoré sú považované za dlhové cenné papiere a zaradených do iného priameho investičného kapitálu) a iné kapitálové príspevky. Majetková účasť tiež zahŕňa nákup akcií priameho investora podnikom priamych investícií.

Reinvestované zisky (kód 575)

Reinvestované zisky sa skladajú z podielu priameho investora (v pomere k priamej majetkovej účasti) na zisku nerozdelenom ako dividendy dcérskymi alebo pridruženými podnikmi a na zisku pobočiek nevyplatenom priamemu investorovi. Tieto reinvestované zisky sú vedené ako príjem, ktorému zodpovedá položka kapitálovej transakcie.

Iný priamy investičný kapitál (kód 580)

Iný priamy investičný kapitál (alebo medzipodnikové dlhové transakcie) zahŕňa výpožičky a pôžičky finančných prostriedkov – vrátane dlhových cenných papierov, dodávateľských úverov a prioritných akcií bez účasti na zisku (s ktorými sa zaobchádza ako s dlhovými cennými papiermi) – medzi priamymi investormi a dcérskymi podnikmi, pobočkami a pridruženými podnikmi. Pohľadávky podniku priamych investícií voči priamemu investorovi sú tiež vedené ako priamy investičný kapitál.

PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE (KÓD 600)

Portfóliové investície zahŕňajú transakcie s majetkovými a dlhovými cennými papiermi. Dlhové cenné papiere sa ďalej rozdeľujú na dlhopisy a zmenky, nástroje peňažného trhu a finančné deriváty, pričom deriváty generujú finančné pohľadávky a záväzky, ak nie sú zaradené ako priame investície alebo ako rezervné aktíva.

Finančné deriváty (kód 910)

Finančná derivátová zmluva je finančný nástroj prepojený s iným špecifickým finančným nástrojom alebo ukazovateľom alebo komoditou, prostredníctvom ktorého je možné na finančných trhoch obchodovať s finančnými rizikami (napr. riziko úrokovej sadzby, kurzové riziko, riziko akciového kurzu alebo komoditnej ceny, úverové riziká atď.).

INÉ INVESTÍCIE (KÓD 700)

Položka iných investícií je vymedzená ako zvyšková kategória, ktorá zahŕňa všetky finančné transakcie nezahrnuté v priamych investíciách, portfóliových investíciách, finančných derivátoch alebo účtoch rezervných aktív.


Top