EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0155

Nariadenie Komisie (ES) č. 155/2005 z 28. januára 2005 týkajúce sa ponúk predložených v rámci výberového konania na pridelenie dotáce na dodávku lúpanej ryže s dlhými zrnami B na ostrov Réunion ustanoveného nariadením Komisie (ES) č. 2033/2004

OJ L 27, 29.1.2005, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/155/oj

29.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 155/2005

z 28. januára 2005

týkajúce sa ponúk predložených v rámci výberového konania na pridelenie dotáce na dodávku lúpanej ryže s dlhými zrnami B na ostrov Réunion ustanoveného nariadením Komisie (ES) č. 2033/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2033 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1), najmä na jeho článok 5 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2692/89 zo 6. septembra 1989 o podrobných pravidlách uplatňovania týkajúcich sa vývozu ryže na ostrov Réunion (2), najmä na jeho článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2003/2004 (3) sa otvorilo výberové konanie pre dotáciu na vývoz ryže na ostrov Réunion.

(2)

V súlade s článkom 9 nariadenia (EHS) č. 2692/89 môže Komisia na základe predložených žiadostí, podľa postupu určeného v článku 26 nariadenia (ES) č. 1785/2003, rozhodnúť o zastavení výberového konania bez výberu ponuky.

(3)

S ohľadom najmä na kritériá uvedené v článkoch 2 a 3 nariadenia (EHS) č. 2692/89 sa maximálna dotácia nemusí stanoviť.

(4)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nevyhovuje sa ponukám predloženým v období od 24. do 27. januára 2005 v rámci výberového konania pre dotáciu na vývoz lúpanej ryže s dlhými zrnami B, patriacej pod kód KN 1006 20 98, na ostrov Réunion, v zmysle nariadenia (ES) č. 2033/2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Ú. v. ES L 261, 7.9.1989, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1275/2004 (Ú. v. EÚ L 241, 13.7.2004, s. 8).

(3)  Ú. v. EÚ L 353, 27.11.2004, s. 9.


Top