EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005Q0804(01)

Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

OJ L 203, 4.8.2005, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; Nepriamo zrušil 32012Q1106(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2005/804/oj

4.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/19


ZMENY A DOPLNENIA ROKOVACIEHO PORIADKU SÚDNEHO DVORA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

SÚDNY DVOR,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 223 ods. 6,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 139 ods. 6,

keďže:

(1)

Súdne konania prebiehajúce pred Súdnym dvorom, najmä prejudiciálne konania, sa od istého času čím ďalej tým viac predlžujú a je potrebné najmä v súvislosti s rozšírením Únie skrátiť a zjednodušiť ich určité prvky.

(2)

Je potrebné skrátiť lehotu na podanie návrhov na nariadenie pojednávania a v niektorých prípadoch zrušiť povinnosť oboznámiť vnútroštátny súdny orgán a tiež povinnosť vypočuť účastníkov konania, keď Súdny dvor rozhoduje formou uznesenia v určitých prípadoch o jednoduchom návrhu na začatie konania o prejudiciálnej otázke.

(3)

V súvislosti s technickým rozvojom zasielanie dokumentov prostredníctvom elektronickej pošty je čím ďalej tým viac rozšírené a oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty sa stávajú stále viac dôveryhodným spôsobom komunikácie. Je potrebné umožniť Súdnemu dvoru prispôsobiť sa tomuto vývoju tým, že bude mať možnosť určiť podmienky, za ktorých bude podanie zaslané prostredníctvom elektronickej pošty považované za originál podania.

(4)

Nakoniec je potrebné prispôsobiť ustanovenia o poskytovaní pomoci súvisiacej s trovami konania tým, že sa stanoví, že uznesenie, ktorým sa úplne alebo čiastočne zamieta žiadosť, musí obsahovať dôvody takéhoto zamietnutia,

So súhlasom Rady z 28. júna 2005,

PRIJÍMA NASLEDUJÚCE ZMENY A DOPLNENIA SVOJHO ROKOVACIEHO PORIADKU:

Článok 1

Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, ktorý bol prijatý 19. júna 1991 (Ú. v. ES L 176, 4.7.1991, s. 7, s korigendom v Ú. v. ES L 383, 29.12.1992, s. 117) a zmenený 21. februára 1995 (Ú. v. ES L 44, 28.2.1995, s. 61), 11. marca 1997 (Ú. v. ES L 103, 19.4.1997, s. 1, s korigendom v Ú. v. ES L 351, 23.12.1997, s. 72), 16. mája 2000 (Ú. v. ES L 122, 24.5.2000, s. 43), 28. novembra 2000 (Ú. v. ES L 322, 19.12.2000, s. 1), 3. apríla 2001 (Ú. v. ES L 119, 27.4.2001, s. 1), 17. septembra 2002 (Ú. v. ES L 272, 10.10.2002, s. 24, s korigendom v Ú. v. ES L 281, 19.10.2002), 8. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 147, 14.6.2003, s. 17), 19. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 132, 29.4.2004, s. 2) a 20. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 107) sa mení takto:

1.

V článku 37 sa dopĺňa nový odsek 7, ktorý znie:

„7.   Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia odseku 1 prvého pododseku a odseku 2 až odseku 5, Súdny dvor môže svojim rozhodnutím určiť podmienky, za ktorých je podanie zaslané do Kancelárie Súdneho dvora prostredníctvom elektronickej pošty považované za originál tohto podania. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“;

2.

v článku 44a tretia veta sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „troch týždňov“;

3.

v článku 76 sa odsek 3 druhý pododsek nahrádza takto:

„Komora rozhodne uznesením, proti ktorému nie je možné podať opravný prostriedok. V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti o poskytnutie pomoci súvisiacej s trovami konania musí uznesenie obsahovať dôvody takéhoto zamietnutia.“;

4.

článok 104 ods. 1 sa mení takto:

„Rozhodnutia vnútroštátnych súdnych orgánov uvedené v článku 103 sa doručujú členským štátom v pôvodnom znení spoločne s prekladom do úradného jazyka štátu, ktorému sú určené. Ak je to vhodné z dôvodu rozsiahlosti rozhodnutia vnútroštátneho súdneho orgánu, takýto preklad sa nahradí prekladom zhrnutia rozhodnutia do úradného jazyka štátu, ktorému je určené, na základe ktorého tento štát zaujme stanovisko. V zhrnutí je uvedené úplné znenie jednej alebo viacerých položených prejudiciálnych otázok. Toto zhrnutie obsahuje najmä predmet konania vo veci samej, základné tvrdenia účastníkov konania vo veci samej, stručné odôvodnenie rozhodnutia vnútroštátneho súdneho orgánu, ako aj uvádzanú judikatúru a ustanovenia práva Spoločenstva a vnútroštátneho práva, pokiaľ sú tieto prvky uvedené v rozhodnutí vnútroštátneho súdneho orgánu.

V prípadoch uvedených v treťom odseku článku 23 Štatútu sa rozhodnutia vnútroštátnych súdnych orgánov doručujú zmluvným štátom Dohody o EHP, ktoré nie sú členskými štátmi, ako aj Dozornému úradu EZVO v pôvodnom znení spoločne s prekladom rozhodnutia, prípadne zhrnutia, do jedného z jazykov uvedených v článku 29 ods. 1 podľa výberu adresáta doručenia.

Ak má tretí štát právo zúčastniť sa prejudicálneho konania v súlade s článkom 23 štvrtým odsekom Štatútu, rozhodnutie vnútroštátneho súdneho orgánu sa mu doručí v pôvodnom znení spoločne s prekladom rozhodnutia, prípadne zhrnutia, do jedného z jazykov uvedených v článku 29 ods. 1, podľa výberu dotknutého tretieho štátu.“;

5.

v článku 104 sa odsek 3 nahrádza takto:

„Ak položená prejudiciálna otázka je zhodná s otázkou, o ktorej už Súdny dvor rozhodol, alebo ak odpoveď na takúto otázku môže byť jednoznačne vyvodená z judikatúry, Súdny dvor môže po vypočutí generálneho advokáta kedykoľvek rozhodnúť odôvodneným uznesením, ktoré obsahuje odkaz na predchádzajúci rozsudok alebo na danú judikatúru.

Súdny dvor môže tiež rozhodnúť odôvodneným uznesením po vyrozumení vnútroštátneho súdneho orgánu, po vypočutí prípadných pripomienok subjektov uvedených v článku 23 Štatútu a po vypočutí generálneho advokáta, ak odpoveď na položenú prejudiciálnu otázku nevyvoláva žiadne pochybnosti.“

6.

v článku 104 ods. 4 tretia veta sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „troch týždňov“;

7.

v článku 120 druhá veta sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „troch týždňov“.

Článok 2

Uvedené zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku, ktoré majú záväzný charakter v jazykoch uvedených v článku 29 ods. 1 poriadku, sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobúdajú účinnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po uverejnení.

V Luxemburgu 12. júla 2005


Top