Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0092

Smernica Rady 2005/92/ES z  12. decembra 2005 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dĺžku uplatňovania najnižšej úrovne bežnej sadzby

OJ L 345, 28.12.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 305–306 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Zrušil 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/92/oj

28.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/19


SMERNICA RADY 2005/92/ES

z 12. decembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dĺžku uplatňovania najnižšej úrovne bežnej sadzby

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

keďže:

(1)

Článok 12 ods. 3 písm. a) druhý pododsek šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný vymeriavací základ (2) stanovuje, že Rada rozhodne o úrovni bežnej sadzby, ktorá sa bude uplatňovať po 31. decembri 2005.

(2)

V súčasnosti platná bežná sadzba dane z pridanej hodnoty v členských štátoch v spojení s mechanizmami prechodného režimu zabezpečuje prijateľné fungovanie tohto režimu. Je však dôležité zabrániť tomu, aby narastajúci rozdiel medzi bežnými sadzbami DPH, uplatňovanými v členských štátoch, neviedol k štrukturálnej nevyváženosti v rámci Spoločenstva a narušeniu hospodárskej súťaže v určitých sektoroch činností.

(3)

Je preto vhodné zachovať najnižšiu úroveň bežnej sadzby vo výške 15 % na ďalšie dostatočne dlhé obdobie, aby sa umožnilo pokračovať v realizácii stratégie zjednodušenia a modernizácie v súčasnosti platných právnych predpisov Spoločenstva v oblasti DPH.

(4)

Smernica 77/388/EHS by sa preto mala zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V článku 12 ods. 3 písm. a) smernice 77/388/EHS sa prvý a druhý pododsek nahrádza takto:

„Bežnú sadzbu dane z pridanej hodnoty stanoví každý členský štát ako percento zdaniteľného základu, ktoré je rovnaké pre dodanie tovaru a poskytovanie služieb. Od 1. januára 2006 do 31. decembra 2010 bežná sadzba nesmie byť nižšia ako 15 %.

Rada rozhodne v súlade s článkom 93 zmluvy o úrovni bežnej sadzby, ktorá sa bude uplatňovať po 31. decembri 2010.“

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou k 1. januáru 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2.   Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 12. decembra 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).


Top