EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0051

Smernica Komisie 2005/51/ES zo 7. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a príloha VIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o verejnom obstarávaní (Text s významom pre EHP)

OJ L 257, 1.10.2005, p. 127–128 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 491–492 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 220 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 220 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 131 - 132

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; Zrušil 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/51/oj

1.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/127


SMERNICA KOMISIE 2005/51/ES

zo 7. septembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a príloha VIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o verejnom obstarávaní

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 70 písm. b),

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (2), a najmä na jej článok 79 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Príloha XX k smernici 2004/17/ES stanovuje, že oznámenia uvedené v článkoch 41, 42, 43 a 63 tejto smernice majú obstarávatelia zasielať Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev vo formáte, ktorý vyžaduje smernica Komisie 2001/78/ES z 13. septembra 2001 o zmene a doplnení prílohy IV k smernici Rady 93/36/EHS, príloh IV, V a VI k smernici Rady 93/37/EHS, príloh III a IV k smernici Rady 92/50/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 97/52/ES, a príloh XII až XV, XVII a XVIII k smernici Rady 93/38/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 98/4/ES (smernica o používaní štandardných formulárov pri uverejňovaní oznámení o verejnom obstarávaní) (3). Podobne príloha VIII k smernici 2004/18/ES stanovuje, že oznámenia uvedené v článkoch 35, 58, 64 a 69 tejto smernice majú obstarávatelia zasielať Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev vo formáte vyžadovanom smernicou Komisie 2001/78/ES.

(2)

Keďže štandardné formuláre stanovené v smernici 2001/78/ES nezohľadňujú v plnej miere množstvo údajov požadovaných smernicami 2004/17/ES a 2004/18/ES, budú vykonávacími opatreniami stanovené nové štandardné formuláre. V dôsledku toho odkazy na smernicu 2001/78/ES, uvedené v prílohe XX k smernici 2004/17/ES a v prílohe VIII k smernici 2004/18/ES, už nie sú platné.

(3)

Preto je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť smernicu 2004/17/ES a smernicu 2004/18/ES.

(4)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre verejné obstarávanie,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V bode 1 písm. a) prílohy XX k smernici 2004/17/ES sa prvá veta nahrádza takto:

„Oznámenia uvedené v článkoch 41, 42, 43 a 63 musia obstarávatelia poslať Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev vo formáte stanovenom vykonávacími opatreniami, ktoré prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 68 ods. 2.“

Článok 2

V bode 1 písm. a) prílohy VIII k smernici 2004/18/ES sa prvá veta nahrádza takto:

„Oznámenia uvedené v článkoch 35, 58, 64 a 69 musia obstarávatelia poslať Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev vo formáte stanovenom vykonávacími opatreniami, ktoré prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 77 ods. 2.“

Článok 3

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. januára 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty pri úradnom uverejnení alebo priamo v prijatých ustanoveniach uvedú odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o spôsobe odkazu upravia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 7. septembra 2005

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1874/2004 (Ú. v. EÚ L 326, 29.10.2004, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1874/2004.

(3)  Ú. v. ES L 285, 29.10.2001, s. 1.


Top