EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0044

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve

OJ L 255, 30.9.2005, p. 152–159 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 39 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 39 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 94 - 101

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/44/oj

30.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/152


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/44/ES

zo 7. septembra 2005

o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 71,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Rozmiestnenie informačných a komunikačných technológií na vnútrozemských vodných cestách pomáha významne zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť dopravy na vnútrozemskej vodnej ceste.

(2)

V niektorých členských štátoch sa už na rôznych vodných cestách zavádzajú vnútroštátne aplikácie informačných služieb. S cieľom zabezpečiť harmonizovaný, interoperabilný a otvorený systém navigačnej pomoci a informačný systém v sieti vnútrozemských vodných ciest Spoločenstva by sa mali zaviesť spoločné požiadavky a spoločné technické predpisy.

(3)

Z dôvodov bezpečnosti a v záujme zosúladenia na paneurópskej úrovni by sa mal obsah takýchto spoločných požiadaviek a technických predpisov opierať o výsledky práce vykonanej v tejto oblasti príslušnými medzinárodnými organizáciami, ako sú Medzinárodná plavebná asociácia (PIANC), Centrálna Komisia pre navigáciu na Rýne (CCNR) a Hospodárska Komisia Organizácie Spojených národov pre Európu (UNECE).

(4)

Riečne informačné služby (RIS) by mali vychádzať z interoperabilných systémov, ktoré by mali byť založené na otvorených a verejných normách, ktoré sú prístupné všetkým dodávateľom a užívateľom systémov bez akejkoľvek diskriminácie.

(5)

Na vnútroštátnych splavných vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú prepojené na splavnú sieť iného členského štátu, nemusia byť tieto požiadavky a technické predpisy povinné. Odporúča sa však, aby sa RIS, tak ako sú definované v tejto smernici, zaviedli na týchto vnútrozemských vodných cestách a aby sa existujúce systémy stali s nimi interoperabilnými.

(6)

Rozvoj RIS by mal vychádzať z cieľov, ako sú bezpečnosť, efektívnosť vnútrozemskej plavby a jej priaznivosť pre životné prostredie, ktoré je možné dosiahnuť splnením úloh ako riadenie plavby a dopravy, ochrana životného prostredia a infraštruktúry a uplatnenie zvláštnych pravidiel.

(7)

Požiadavky ohľadom RIS by mali platiť aspoň pre informačné služby, ktoré budú poskytovať členské štáty.

(8)

Stanovenie technických predpisov by malo obsiahnuť systémy, ako sú elektronické plavebné mapy, elektronické hlásenia z lodí vrátane jednotného európskeho systému identifikačných čísel plavidiel, plavebné správy pre veliteľov lodí a lokalizácia plavidiel a sledovanie ich dráhy. Výbor by mal zaistiť technickú zlučiteľnosť zariadenia potrebného na využívanie RIS.

(9)

Malo by byť zodpovednosťou členských štátov, aby v spolupráci so Spoločenstvom podporovali užívateľov v tom, aby spĺňali požiadavky týkajúce sa postupov a zariadenia, s ohľadom na malé a stredne veľké podniky pôsobiace v sektore vnútrozemskej lodnej dopravy.

(10)

Zavedenie RIS so sebou prinesie spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie by sa malo realizovať v súlade s pravidlami Spoločenstva, ktoré sú stanovené okrem iného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (3) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (4). Zavedenie RIS nesmie viesť k nekontrolovanému spracovávaniu hospodársky citlivých údajov súvisiacich s prevádzkovateľmi trhov.

(11)

Na účely RIS, ktoré si vyžadujú určenie presnej polohy, sa odporúča použiť technológie určenia polohy zo satelitov. Tieto technológie by mali byť, pokiaľ je to možné, interoperabilné s ostatnými dôležitými systémami a mali by byť s nimi integrované, v súlade s rozhodnutiami uplatniteľnými v tejto oblasti.

(12)

Keďže cieľ tejto smernice, a to vytvorenie harmonizovaného systému RIS v Spoločenstve, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho európskeho rozmeru ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(13)

Opatrenia potrebné na implementáciu tejto smernice by sa mali prijímať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(14)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (6) sa členské štáty podporia v tom, aby vypracovali pre svoju potrebu a v záujme Spoločenstva svoje vlastné tabuľky, ktoré, pokiaľ je to možné, poskytnú koreláciu medzi touto smernicou a opatreniami na jej transponovanie a uverejnia ich,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Táto smernica vytvára rámec pre rozmiestnenie a využívanie harmonizovaných riečnych informačných služieb (RIS) v Spoločenstve s cieľom podporiť vnútrozemskú vodnú dopravu na účely zvýšenia bezpečnosti, efektívnosti, priaznivosti pre životné prostredie a umožnenia jej prepojenia s inými druhmi dopravy.

2.   Táto smernica poskytuje rámec pre vypracovanie a ďalší rozvoj technických požiadaviek, predpisov a podmienok, ktoré zabezpečujú harmonizované, interoperabilné a otvorené RIS na vnútrozemských vodných cestách Spoločenstva. Tieto technické požiadavky, predpisy a podmienky vypracuje a ďalej rozvinie Komisia, ktorej pomáha výbor uvedený v článku 11. V tejto súvislosti Komisia primerane zohľadní opatrenia prijaté príslušnými medzinárodnými organizáciami, akými sú PIANC, CCNR a UNECE. Zabezpečí sa kontinuita so službami pre riadenie prevádzky v iných odvetviach dopravy, najmä so službami pre riadenie plavby námorných plavidiel a s informačnými službami týkajúcimi sa plavby námorných plavidiel.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na zavedenie a prevádzkovanie RIS na všetkých vnútrozemských vodných cestách členských štátov triedy IV a vyššej, ktoré sú prepojené vodnou cestou triedy IV alebo vyššou s vodnou cestou triedy IV alebo vyššou iného členského štátu vrátane prístavov na týchto vodných cestách, ako je uvedené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1346/2001/ES z 22. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1692/96/ES, pokiaľ ide o námorné prístavy, vnútrozemské prístavy, intermodálne terminály, ako aj projekt č. 8 v prílohe III (7). Na účely tejto smernice sa uplatňuje klasifikácia európskych vnútrozemských vodných ciest, stanovená v uznesení UNECE č. 30 z 12. novembra 1992.

2.   Členské štáty môžu uplatňovať túto smernicu na vnútrozemské vodné cesty a na vnútrozemské prístavy, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa použijú nasledujúce pojmy:

a)

„Riečne informačné služby (RIS)“ sú harmonizované informačné služby na podporu riadenia plavby a dopravy v rámci vnútrozemskej plavby, vrátane spojení s ostatnými druhmi dopravy, kdekoľvek je to technicky možné. RIS sa nezameriavajú na vnútorné obchodné činnosti medzi jednou alebo viacerými zúčastnenými obchodnými spoločnosťami, sú však otvorené prepojeniu s obchodnými aktivitami. RIS zahŕňajú služby, ako sú informácie o vodnej ceste, informácie o plavbe, riadenie plavby, pomoc v prípade nehody, informácie pre riadenie dopravy, štatistiky a colné služby, ako aj poplatky za užívanie vodných ciest a prístavné poplatky;

b)

„informácie o vodnej ceste“ sú geografické, hydrologické a administratívne informácie o vodných cestách (plavebných dráhach). Informácie o vodnej ceste sú jednosmerné informácie: z brehu na loď alebo z brehu do kancelárie;

c)

„informácie o momentálnej plavebnej situácii“ sú informácie, ktoré ovplyvňujú bezprostredné navigačné rozhodnutia v skutočnej plavebnej situácii a v blízkom geografickom okolí;

d)

„strategické informácie o plavebnej situácii“ sú informácie, ktoré ovplyvňujú strednodobé a dlhodobé rozhodnutia užívateľov RIS;

e)

„aplikácia RIS“ je poskytovanie riečnych informačných služieb prostredníctvom na to určených systémov;

f)

„centrum RIS“ je miesto, z ktorého prevádzkový personál riadi služby;

g)

„užívatelia RIS“ sú všetky rôzne skupiny užívateľov vrátane veliteľov lodí, prevádzkového personálu RIS, prevádzkovateľov plavebných komôr a/alebo mostov, plavebné správy, prevádzkovateľov prístavov a terminálov, personálu v kalamitných centrách pohotovostných služieb, manažérov nautického servisu, lodných zasielateľov a sprostredkovateľov prepravy nákladu;

h)

„interoperabilita“ znamená, že služby, obsahy údajov, formáty a frekvencie výmeny údajov sú zjednotené takým spôsobom, že užívatelia RIS majú prístup k rovnakým službám a informáciám na európskej úrovni.

Článok 4

Zavedenie RIS

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zavedenie RIS na vnútrozemských vodných cestách patriacich do rozsahu pôsobnosti článku 2.

2.   Členské štáty rozvinú RIS takým spôsobom, aby bola aplikácia RIS účinná, rozšíriteľná a interoperabilná tak, aby bolo možné spolupracovať s inými aplikáciami RIS a, pokiaľ možno, so systémami pre iné druhy dopravy. Aplikáciou RIS sa tiež zabezpečia rozhrania so systémami riadenia dopravy a obchodnými činnosťami.

3.   Kvôli zriadeniu systému RIS členské štáty:

a)

poskytnú užívateľom RIS všetky relevantné údaje týkajúce sa plavby a plánovania cesty na vnútrozemských vodných cestách. Tieto údaje sa poskytujú prinajmenšom v prístupnom elektronickom formáte;

b)

zabezpečia, že pre všetky ich vnútrozemské vodné cesty triedy Va a vyšších tried v súlade s Klasifikáciou európskych vnútrozemských vodných ciest, okrem údajov uvedených v písmene a), budú mať užívatelia RIS k dispozícii elektronické plavebné mapy vhodné na účely plavby;

c)

umožnia, pokiaľ si vnútroštátne alebo medzinárodné predpisy vyžadujú hlásenia z lodí, že príslušné orgány budú dostávať elektronické hlásenia z lodí o požadovaných údajoch lodí. Pri cezhraničnej doprave sa takéto informácie odovzdajú príslušným orgánom susedného štátu a každé takéto odovzdanie sa ukončí pred príchodom plavidiel na hranicu;

d)

zabezpečia, aby boli plavebné správy pre veliteľov lodí, vrátane informácií o vodnom stave (alebo o maximálnom prípustnom ponore) a hlásení o ľadochode na vnútrozemských vodných cestách, poskytované ako štandardné, kódované správy, ktoré sa dajú načítať. Štandardná správa obsahuje aspoň tie informácie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú plavbu. Plavebné správy pre veliteľov lodí sa poskytujú prinajmenšom v prístupnom elektronickom formáte.

Záväzky uvedené v tomto odseku sa splnia v súlade s predpismi určenými v prílohách I a II.

4.   Príslušné orgány členských štátov zriadia centrá RIS v súlade s regionálnymi potrebami.

5.   Na používanie automatického identifikačného systému (AIS) sa vzťahuje Regionálna dohoda o rádiotelefonických službách na vnútrozemských vodných cestách, uzavretá v Bazileji 6. apríla 2000 v rámci regulácie rádiokomunikácií Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU).

6.   Členské štáty, v prípade potreby v spolupráci so Spoločenstvom, podporujú veliteľov lodí, prevádzkovateľov, agentov alebo vlastníkov lodí, ktoré sa plavia na ich vnútrozemských vodných cestách, lodných zasielateľov alebo vlastníkov nákladu na palube lode, aby plne využívali služby, ktoré sú im na základe tejto smernice k dispozícii.

7.   Komisia prijme vhodné opatrenia na overenie interoperability, spoľahlivosti a bezpečnosti RIS.

Článok 5

Technické usmernenia a predpisy

1.   So zámerom podporiť RIS a zabezpečiť interoperabilitu týchto služieb podľa článku 4 ods. 2 Komisia definuje v súlade s odsekom 2 technické usmernenia pre plánovanie, zavedenie a prevádzkové využitie služieb (usmernenia RIS), ako aj technické predpisy najmä v týchto oblastiach:

a)

displej pre zobrazenie elektronickej plavebnej mapy a Informačný systém pre vnútrozemskú plavbu (štandard ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty);

b)

elektronické hlásenia z lodí;

c)

systém plavebných správ pre veliteľov lodí;

d)

systémy lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy;

e)

zlučiteľnosť zariadenia potrebného na využívanie RIS.

Tieto usmernenia a predpisy sú založené na technických zásadách stanovených v prílohe II a zohľadnia výsledky práce príslušných medzinárodných organizácií v tejto oblasti.

2.   Technické usmernenia a predpisy uvedené v odseku 1 stanoví a v prípade potreby zmení a doplní Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 3 Toto stanovenie sa uskutoční v súlade s týmto časovým harmonogramom:

a)

usmernenia RIS do 20. júna 2006;

b)

technické predpisy týkajúce sa štandardu ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty, elektronického hlásenia z lodí a systému plavebných správ pre veliteľov lodí do 20. októbra 2006;

c)

technické predpisy týkajúce sa systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy do 20. decembra 2006.

3.   Usmernenia RIS a predpisy sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Určenie polohy zo satelitov

Na účely RIS, ktoré si vyžadujú určenie presnej polohy, sa odporúča použiť technológie určenia polohy zo satelitov.

Článok 7

Typové schválenie zariadenia RIS

1.   Ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť plavby a vyžadujú si to príslušné technické predpisy, malo by byť vydané typové schválenie terminálového a sieťového zariadenia RIS a softvérových aplikácií, pokiaľ ide o ich súlad s týmito predpismi, pred ich uvedením do prevádzky na vnútrozemských vodných cestách.

2.   Členské štáty oznámia Komisii vnútroštátne orgány zodpovedné za typové schválenie. Komisia oznámi túto informáciu ostatným členským štátom.

3.   Všetky členské štáty uznávajú typové schválenie vydané vnútroštátnymi orgánmi ostatných členských štátov uvedenými v odseku 2.

Článok 8

Príslušné orgány

Členské štáty určia príslušné orgány pre aplikáciu RIS a medzinárodnú výmenu údajov. Tieto orgány sa oznámia Komisii.

Článok 9

Pravidlá o ochrane súkromia, bezpečnosti a opakovanom použití informácií

1.   Členské štáty zabezpečia, že spracovanie osobných údajov potrebných na prevádzku RIS sa uskutoční v súlade s pravidlami Spoločenstva o ochrane slobôd a základných práv jednotlivcov, vrátane smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES.

2.   Členské štáty implementujú a dodržujú bezpečnostné opatrenia na ochranu správ RIS a záznamov pred nežiaducimi udalosťami alebo zneužitím vrátane neoprávneného prístupu, zmeny alebo straty.

3.   Uplatňuje sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (8).

Článok 10

Postup pri zmene a doplnení

Prílohy I a II možno meniť a dopĺňať vo svetle skúseností nadobudnutých pri uplatňovaní tejto smernice a prispôsobiť ich technickému pokroku v súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 3.

Článok 11

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 7 smernice Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi (9).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

4.   Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

5.   Komisia pravidelne konzultuje so zástupcami odvetvia.

Článok 12

Transpozícia

1.   Členské štáty, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty patriace do rozsahu pôsobnosti článku 2, uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 20. októbra 2007. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s požiadavkami stanovenými v článku 4 najneskôr 30 mesiacov po nadobudnutí účinnosti príslušných technických usmernení a predpisov uvedených v článku 5. Technické usmernenia a predpisy nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Na žiadosť členského štátu môže Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 2 predĺžiť lehotu stanovenú v odseku 2 na splnenie jednej alebo viacerých požiadaviek článku 4, pokiaľ ide o vnútrozemské vodné cesty patriace do rozsahu pôsobnosti článku 2, ale s nízkou hustotou plavby, alebo pokiaľ ide o vnútrozemské vodné cesty, v prípade ktorých by náklady na splnenie týchto požiadaviek boli neprimerané vzhľadom na výhody. Táto lehota sa môže predĺžiť jednoduchým rozhodnutím Komisie; predĺženie je možné obnoviť. Odôvodnenie poskytnuté spolu so žiadosťou členského štátu sa vzťahuje na hustotu plavby a hospodárske podmienky v prípade príslušnej vodnej cesty. Predtým ako Komisia prijme rozhodnutie, môže členský štát, ktorý požiadal o predĺženie lehoty, pokračovať vo svojich činnostiach tak, akoby mu bolo udelené predĺženie.

4.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

5.   V prípade potreby si členské štáty navzájom pomáhajú pri implementácii tejto smernice.

6.   Komisia dohliada na zavedenie RIS v Spoločenstve a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu do 20. októbra 2008.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty patriace do rozsahu pôsobnosti článku 2.

V Štrasburgu 7. septembra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

C. CLARKE


(1)  Ú. v. EÚ C 157, 28.6.2005, s. 56.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. februára 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 27. júna 2005.

(3)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 185, 6.7.2001, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90.

(9)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003.


PRÍLOHA I

MINIMÁLNE POŽIADAVKY PRE ÚDAJE

Tak, ako sa uvádza v článku 4 ods. 3 písm. a), poskytujú sa najmä tieto údaje:

os vodnej cesty s určením kilometrovníka,

obmedzenia plavidiel alebo zostáv z hľadiska dĺžky, šírky, ponoru a najvyššieho pevného bodu plavidla nad hladinou,

prevádzkové časy objektov obmedzujúcich plavbu, najmä plavebných komôr a mostov,

lokalizácia prístavov a terminálov,

referenčné údaje z vodočetných staníc vzťahujúce sa k plavbe.


PRÍLOHA II

ZÁSADY USMERNENÍ A TECHNICKÝCH PREDPISOV RIS

1.   Usmernenia RIS

Usmernenia RIS uvedené v článku 5 dodržujú nasledujúce zásady:

a)

určenie technických požiadaviek pre plánovanie, zavedenie a prevádzkové využitie služieb a súvisiacich systémov;

b)

štruktúra a organizácia RIS a

c)

odporučenia pre plavidlá, aby sa zúčastňovali na RIS, aby sa podieľali na individuálnych službách a postupnom rozvoji RIS.

2.   Štandard ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty

Technické predpisy, ktoré budú vypracované v súlade s článkom 5, pre displej pre zobrazenie elektronickej plavebnej mapy a Informačný systém pre vnútrozemskú plavbu (štandard ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty) rešpektujú tieto zásady:

a)

zlučiteľnosť s námorným ECDIS, aby sa umožnila plavba vnútrozemských plavidiel v zónach pre zmiešanú plavbu ústí riek a riečno-morskú plavbu;

b)

definovanie minimálnych požiadaviek pre zariadenia štandardu ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty, ako aj minimálny obsah elektronických plavebných máp so zreteľom na bezpečnosť plavby, a to najmä:

vysoký stupeň spoľahlivosti a dostupnosti používaných zariadení štandardu ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty,

odolnosť zariadení štandardu ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty voči podmienkam prostredia typickým na palube plavidla, s vylúčením akéhokoľvek zníženia kvality a spoľahlivosti,

zahrnutie všetkých druhov geografických objektov (napr. hraníc plavebných dráh, nábrežných konštrukcií, majákov), ktoré sú potrebné na bezpečnú plavbu do elektronických plavebných máp,

monitoring elektronickej plavebnej mapy s prekrytím obrazu radaru pri kormidlovaní plavidla;

c)

zahrnutie informácií o hĺbke na plavebnej dráhe v elektronickej plavebnej mape a zobrazenie predefinovanej a aktuálnej výšky hladiny vody;

d)

zahrnutie doplnkových informácií (napr. informácií o ďalších stranách okrem príslušných orgánov) v elektronickej plavebnej mape a zobrazenie v štandarde ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty bez vplyvu na informácie, ktoré sú potrebné na bezpečnú plavbu;

e)

dostupnosť elektronických plavebných máp pre užívateľov RIS;

f)

dostupnosť údajov určených pre elektronické plavebné mapy pre všetkých výrobcov aplikácií, tam, kde je to vhodné, za primeraný poplatok súvisiaci s nákladmi.

3.   Elektronické hlásenia z lodí

Technické predpisy pre elektronické hlásenia z lodí vo vnútrozemskej plavbe v súlade s článkom 5 rešpektujú tieto zásady:

a)

umožnenie výmeny elektronických dát medzi príslušnými orgánmi členských štátov, medzi účastníkmi vnútrozemskej, ako aj námornej dopravy a multimodálna doprava, ak je v nej zahrnutá aj vnútrozemská plavba;

b)

používanie štandardizovanej notifikačnej dopravnej správy v elektronických hláseniach loď — plavebná správa, plavebná správa — loď a plavebná správa — plavebná správa s cieľom získania kompatibility s námornou dopravou;

c)

používanie medzinárodne uznávaného zoznamu kódov a klasifikácií, s možnosťou doplnenia pre rozšírené potreby vnútrozemskej dopravy;

d)

používanie jednotného európskeho identifikačného čísla plavidiel.

4.   Plavebné správy pre veliteľov lodí

Technické predpisy pre plavebné správy pre veliteľov lodí v súlade s článkom 5, najmä pokiaľ ide o informácie o vodných cestách, plavebné informácie a riadenie plavby, ako aj plánovanie ciest, rešpektujú nasledujúce zásady:

a)

štandardizovaná štruktúra údajov s použitím vopred definovaných textových modulov, vo veľkej miere kódovaná s cieľom umožniť automatický preklad najdôležitejšieho obsahu do iných jazykov a uľahčiť integráciu plavebných správ pre veliteľov lodí do systémov plánovania ciest;

b)

zlučiteľnosť štandardizovanej štruktúry údajov so štruktúrou údajov štandardu ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty kvôli umožneniu integrácie plavebných správ pre veliteľov lodí v štandarde ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty.

5.   Systémy lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy

Technické predpisy pre lokalizáciu plavidiel a sledovanie ich dráhy v súlade s článkom 5 rešpektujú tieto zásady:

a)

definovanie požiadaviek systémov a štandardných správ, ako aj postupov tak, aby boli poskytované automaticky;

b)

rozlíšenie systémov vhodných pre požiadavky informácií o momentálnej plavebnej situácii od systémov vhodných pre požiadavky strategických informácií o plavebnej situácii, oba so zreteľom na presnosť polohy a požadovanej rýchlosti aktualizácie;

c)

popis príslušných technických systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy ako vnútrozemský AIS (vnútrozemský systém automatickej identifikácie);

d)

zlučiteľnosť formátov dát s námorným systémom AIS.


Top