EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0036

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Text s významom pre EHP)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 22–142 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 3 - 123
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 3 - 123
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 125 - 245

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/oj

30.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/22


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES

zo 7. septembra 2005

o uznávaní odborných kvalifikácií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zretel'om na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 40, článok 47 ods. 1, článok 47 ods. 2 prvú a tretiu vetu a článok 55,

so zretel'om na návrh Komisie (1),

so zretel'om na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Podl'a článku 3 ods. 1 písm. c) zmluvy, odstránenie prekážok vol'ného pohybu osôb a služieb medzi členskými štátmi je jedným z ciel'ov Spoločenstva. Pre štátnych príslušníkov členských štátov sem patrí najmä právo na výkon povolania, či už ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo ako zamestnanec, v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom príslušná osoba získala odbornú kvalifikáciu. Článok 47 ods. 1 zmluvy okrem toho ustanovuje, že na účely vzájomného uznávania diplomov, osvedčení a iných dokladov o vzdelaní sa vydávajú smernice.

(2)

Komisia po zasadnutí Európskej rady 23. a 24. marca 2000 v Lisabone prijala správu „Stratégia vnútorného trhu pre služby“, zameranú najmä na to, aby bolo vol'né poskytovanie služieb v rámci Spoločenstva tak jednoduché ako v rámci jednotlivého členského štátu. V nadväznosti na správu Komisie s názvom „Nové európske trhy pracovných síl, otvorené pre všetkých, s prístupom pre všetkých“, Európska rada na svojom zasadnutí 23. a 24. marca 2001 v Štokholme poverila Komisiu, aby „na jarné zasadanie Európskej rady v roku 2002 predložila osobitné návrhy jednotnejšieho, transparentnejšieho a flexibilnejšieho režimu uznávania kvalifikácií“.

(3)

Zárukou, ktorú táto smernica poskytuje osobám, ktoré získali odborné kvalifikácie v členskom štáte na prístup k tomu istému povolaniu a jeho výkonu v inom členskom štáte s rovnakými právami ako jeho štátni príslušníci, nie je dotknuté dodržiavanie všetkých nediskriminačných podmienok výkonu povolania migrujúcim odborníkom, ktoré môže tento členský štát stanovit' za predpokladu, že sú tieto podmienky objektívne odôvodnené a primerané.

(4)

Na účely ul'ahčenia vol'ného poskytovania služieb by mali existovat' osobitné predpisy, zamerané na rozšírenie možnosti výkonu odborných činností na základe pôvodného profesijného titulu. V prípade služieb informačnej spoločnosti, poskytovaných na dial'ku, by sa mali uplatňovat' aj ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (4).

(5)

Vzhl'adom na to, že na cezhraničné poskytovanie služieb sú zavedené rôzne systémy, na jednej strane na dočasnom a príležitostnom základe a na druhej strane pre usadenie, mali by sa vyjasnit' kritériá rozlišovania týchto dvoch pojmov v prípade, keď sa poskytovatel' služieb presunie na územie hostitel'ského členského štátu.

(6)

Musí sa zabezpečit' ul'ahčenie poskytovania služieb v kontexte prísneho rešpektovania verejného zdravia, verejnej bezpečnosti a ochrany spotrebitel'a. Preto by sa mali prijat' osobitné ustanovenia pre regulované povolania s dôsledkami na verejné zdravie a verejnú bezpečnost', pri ktorých sa dočasne alebo príležitostne poskytujú cezhraničné služby.

(7)

Ak je to potrebné a v súlade s právom Spoločenstva, hostitel'ské členské štáty môžu ustanovit' oznamovaciu povinnost'. Táto povinnost' by nemala viest' k neúmernému zat'aženiu poskytovatel'ov služieb a nemala by zabránit' uplatňovaniu slobody poskytovania služieb, ani uplatňovanie tejto slobody urobit' menej prít'ažlivým. Potreba takýchto požiadaviek by sa mala pravidelne revidovat' v zmysle pokroku pri zriaďovaní rámca Spoločenstva pre administratívnu spoluprácu členských štátov.

(8)

Poskytovatel' služieb by mal podliehat' uplatňovaniu disciplinárnych predpisov hostitel'ského členského štátu, ktoré priamo a osobitne súvisia s odbornými kvalifikáciami, ako je vymedzenie povolania, rozsah činností, ktoré príslušné povolanie pokrýva, alebo ktoré sú preň vyhradené, používanie titulov a závažné porušenie povinností pri výkone povolania, a ktoré priamo a osobitne súvisia s ochranou a bezpečnost'ou spotrebitel'a.

(9)

Popri zachovávaní, v záujme slobody usadenia, princípov a záruk, na ktorých sú založené rôzne platné systémy uznávania, ich predpisy by sa mali zlepšovat' na základe skúseností. Príslušné smernice sa okrem toho pri viacerých príležitostiach zmenili a doplnili a je potrebné zreorganizovat' a zracionalizovat' ich ustanovenia štandardizovaním uplatnitel'ných princípov. Preto je potrebné nahradit' smernice Rady 89/48/EHS (5) a 92/51/EHS (6), ako aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/42/ES (7), ktorou sa zavádza mechanizmus uznávania kvalifikácií na odborné činnosti, a smernice Rady 77/452/EHS (8), 77/453/EHS (9), 78/686/EHS (10), 78/687/EHS (11), 78/1026/EHS (12), 78/1027/EHS (13), 80/154/EHS (14), 80/155/EHS (15), 85/384/EHS (16), 85/432/EHS (17), 85/433/EHS (18) a 93/16/EHS (19) o povolaní sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost', zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek, architektov, farmaceutov a lekárov, ich zlúčením do jedného textu.

(10)

Táto smernica nebráni členským štátom uznávat' podl'a svojich vlastných predpisov odborné kvalifikácie, ktoré získali mimo územia Európskej únie štátni príslušníci tretích krajín. Každé uznávanie by v každom prípade malo rešpektovat' minimálne požiadavky na odbornú prípravu pre určité povolania.

(11)

V prípade povolaní, ktorých sa týka všeobecný systém uznávania kvalifikácií (ďalej len „všeobecný systém“), by si členské štáty mali zachovat' právo stanovit' minimálnu úroveň kvalifikácie, aby tak zabezpečili kvalitu služieb poskytovaných na svojom území. Podl'a článku 10, 39 a 43 zmluvy by sa nemali vyžadovat' od štátneho príslušníka členského štátu, aby získal kvalifikácie, ktoré sa vo všeobecnosti stanovujú len v zmysle diplomov získaných v školskom systéme, ak už príslušná osoba získala celú alebo čast' takej kvalifikácie v inom členskom štáte. V dôsledku toho by sa malo stanovit', že akýkol'vek hostitel'ský členský štát, v ktorom sa povolanie reguluje, musí zohl'adnit' kvalifikácie získané v inom členskom štáte a zhodnotit', či zodpovedajú kvalifikáciám, ktoré požaduje. Týmto všeobecným systémom uznávania však nie je dotknutá možnost' členského štátu uložit' každému, kto vykonáva na jeho území akékol'vek povolanie, osobitné požiadavky odôvodnené uplatnením profesijných pravidiel opodstatnených všeobecným verejným záujmom. Takéto pravidlá sa týkajú napríklad organizácie povolania, profesijných noriem, vrátane etických noriem a dozoru a zodpovednosti. Napokon účelom tejto smernice nie je zasahovat' do oprávnených záujmov členských štátov týkajúcich sa zabránenia tomu, aby sa ktorýkol'vek z ich občanov vyhýbal dodržiavaniu vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa povolania.

(12)

Táto smernica sa týka uznávania odborných kvalifikácií členskými štátmi, ktoré boli získané v iných členských štátoch. Netýka sa však uznávania členskými štátmi rozhodnutí o uznaní prijatých inými členskými štátmi podl'a tejto smernice. Osoby, ktorých odborná kvalifikácia bola uznaná podl'a tejto smernice, teda nesmú použit' toto uznanie v ich členskom štáte pôvodu na získanie práv, ktoré sa líšia od práv vyplývajúcich z odbornej kvalifikácie získanej v tomto členskom štáte, pokial' nepredložia dôkaz o tom, že získali dodatočnú odbornú kvalifikáciu v hostitel'skom členskom štáte.

(13)

Na určenie mechanizmu uznávania podl'a všeobecného systému je potrebné zoskupit' rôzne vnútroštátne vzdelávacie systémy a programy odbornej prípravy do rôznych úrovní. Tieto úrovne, ktoré sa vytvoria len na účel použitia všeobecného systému, nemajú vplyv na vnútroštátne systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ani na právomoc členských štátov v tejto oblasti.

(14)

Mechanizmus uznávania ustanovený smernicami 89/48/EHS a 92/51/EHS sa nemení. V dôsledku toho by mal mat' držitel' diplomu, potvrdzujúceho úspešné ukončenie odbornej prípravy na úrovni vyššieho odborného vzdelania trvajúcej najmenej jeden rok, možnost' prístupu k regulovanému povolaniu v členskom štáte, kde je prístup k tomuto povolaniu podmienený získaním diplomu potvrdzujúceho úspešné ukončenie vyššieho alebo univerzitného vzdelania trvajúceho štyri roky, bez ohl'adu na úroveň, ku ktorej diplom požadovaný v hostitel'skom členskom štáte patrí. Naopak, tam, kde je prístup k regulovanému povolaniu podmienený úspešným ukončením vyššieho alebo univerzitného vzdelania trvajúceho viac ako štyri roky, môže byt' prístup k tomuto povolaniu umožnený len držitel'om diplomu potvrdzujúceho úspešné ukončenie vyššieho alebo univerzitného vzdelania trvajúceho najmenej tri roky.

(15)

Ak neexistuje harmonizácia minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu, ktorými sa podmieňuje prístup k povolaniam, ktorých sa týka všeobecný systém, hostitel'ský členský štát by mal mat' možnost' uložit' kompenzačné opatrenie. Toto opatrenie by malo byt' primerané a zohl'adňovat' najmä žiadatel'ovu odbornú prax. Skúsenosti ukazujú, že ak sa od migranta žiada, aby si vybral medzi skúškou odbornej spôsobilosti a adaptačným obdobím, poskytuje to primeranú záruku pokial' ide o úroveň odbornej kvalifikácie, takže akákol'vek odchýlka z tohto výberu by mala byt' odôvodnená naliehavou požiadavkou vo všeobecnom záujme.

(16)

Na účely podporovania vol'ného pohybu odborníkov pri zabezpečení primeranej úrovne kvalifikácie, rôzne profesijné združenia a organizácie alebo členské štáty by mali byt' spôsobilé navrhovat' na európskej úrovni spoločné platformy. Táto smernica by mala zohl'adňovat' tieto iniciatívy za určitých podmienok, rešpektujúc pri tom právo členských štátov rozhodovat' o kvalifikáciách požadovaných na výkon povolaní na ich území, ako aj obsah a organizáciu svojich systémov vzdelávania a odbornej prípravy a rešpektujúc právo Spoločenstva, a najmä právo Spoločenstva v oblasti hospodárskej sút'aže, pričom by mala v tejto súvislosti presadzovat' viac automatické uznávanie v rámci všeobecného systému. Profesijné združenia, ktoré môžu predkladat' spoločné platformy, by mali byt' reprezentatívne na vnútroštátnej a európskej úrovni. Spoločná platforma je skupina kritérií, ktoré umožňujú kompenzovat' najširšie spektrum podstatných rozdielov, ktoré boli zistené medzi požiadavkami na odbornú prípravu v najmenej dvoch tretinách členských štátov, vrátane všetkých členských štátov, ktoré toto povolanie regulujú. Medzi týmito kritériami môžu byt' napríklad také požiadavky ako dodatočná odborná príprava, adaptačné obdobie praxe pod dohl'adom, skúška odbornej spôsobilosti, alebo predpísaná minimálna úroveň odbornej praxe alebo kombinácie týchto požiadaviek.

(17)

V záujme zohl'adnenia všetkých situácií, pre ktoré ešte neexistuje ustanovenie o uznávaní odbornej kvalifikácie, všeobecný systém by sa mal rozšírit' na prípady, ktoré nie sú zahrnuté v osobitnom systéme, či už ide o povolanie, ktoré nie je zahrnuté v žiadnom z týchto systémov, alebo o povolanie, ktoré je zahrnuté v takomto osobitnom systéme, no žiadatel' z určitého osobitného a výnimočného dôvodu nespĺňa podmienky, ktoré by mu umožňovali tento systém využit'.

(18)

Je potrebné zjednodušit' predpisy umožňujúce prístup k viacerým priemyselným, obchodným a remeselným činnostiam v tých členských štátoch, v ktorých sú tieto povolania regulované, nakol'ko sa tieto činnosti vykonávali počas primeraného a dostatočne nedávneho obdobia v inom členskom štáte, pričom sa pre tieto činnosti zachová systém automatického uznávania na základe odbornej praxe.

(19)

Sloboda pohybu a vzájomné uznávanie dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost', zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek, farmaceutov a architektov by sa mal opierat' o základnú zásadu automatického uznávania dokladov o formálnych kvalifikáciách na základe koordinovaných minimálnych podmienok na odbornú prípravu. Prístup k povolaniu lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta by mal byt' okrem toho podmienený dosiahnutím danej kvalifikácie, čím sa zabezpečí, že príslušná osoba prešla odbornou prípravou, ktorá vyhovuje minimálnym stanoveným podmienkam. Tento systém by mal byt' doplnený viacerými nadobudnutými právami, ktoré môžu za istých podmienok využit' kvalifikovaní odborníci.

(20)

So zretel'om na charakteristiky kvalifikačného systému lekárov a zubných lekárov a na príslušné acquis communautaire v oblasti vzájomného uznávania sa naďalej uplatňuje na všetky odbory uznávané ku dňu prijatia tejto smernice zásada automatického uznania odborov všeobecného a zubného lekárstva, ktoré sú spoločné najmenej pre dva členské štáty. V snahe zjednodušit' systém by sa však automatické uznávanie malo uplatňovat' po nadobudnutí účinnosti tejto smernice len na tie nové lekárske odbory, ktoré sú spoločné najmenej pre dve pätiny členských štátov. Táto smernica sa nedotýka možnosti členských štátov dohodnút' medzi sebou automatické uznávanie určitých odborov všeobecného a zubného lekárstva, ktoré majú spoločné, ale ktoré sa automaticky neuznávajú v zmysle tejto smernice, a to podl'a svojich vlastných pravidiel.

(21)

Automatickým uznávaním formálnej kvalifikácie lekárov so základnou odbornou prípravou by nemala byt' dotknutá právomoc členských štátov spájat' či nespájat' takúto kvalifikáciu s odbornou činnost'ou.

(22)

Všetky členské štáty by mali uznávat' povolanie zubného lekára ako osobitné povolanie odlišné od povolania všeobecného lekára, bez ohl'adu na to, či je tento zubný lekár špecializovaný na odontostomatológiu alebo nie. Členské štáty by mali zabezpečit', aby odborná príprava zubných lekárov vybavila zručnost'ou, potrebnou na diagnostikovanie a ošetrovanie týkajúce sa anomálií a chorôb zubov, úst, čel'ustí a príslušných tkanív. Odbornú činnost' zubného lekára by mali vykonávat' osoby s kvalifikáciou zubného lekára podl'a tejto smernice.

(23)

Neukázalo sa ako žiaduce stanovit' štandardizovanú odbornú prípravu pre pôrodné asistentky pre všetky členské štáty. Namiesto toho majú členské štáty najväčšiu možnú slobodu organizovat' ich odbornú prípravu.

(24)

Na účely zjednodušenia tejto smernice by sa malo poukázat' na pojem „farmaceut“, aby sa obmedzil rozsah pôsobnosti ustanovení týkajúcich sa automatického uznávania kvalifikácií, bez toho, aby boli dotknuté osobitné znaky vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré upravujú tieto činnosti.

(25)

Osoby s kvalifikáciou farmaceuta sú špecialisti v oblasti medicíny a v zásade by mali mat' vo všetkých členských štátoch prístup k minimálnemu rozsahu činností v tejto oblasti. Pri vymedzení tohto minimálneho rozsahu by táto smernica nemala mat' za následok ani obmedzenie činností, dostupných pre farmaceutov v členských štátoch, najmä pokial' ide o lekárske biologické analýzy, ani by sa nemal vytvorit' pre týchto odborníkov monopol, nakol'ko to zostáva výlučne vecou členských štátov. Ustanoveniami tejto smernice nie je dotknutá možnost' členských štátov stanovit' dodatočné podmienky na odbornú prípravu, ktorými podmienia prístup k činnostiam, ktoré nie sú zahrnuté v koordinovanom minimálnom rozsahu činností. To znamená, že hostitel'ský členský štát by mal byt' schopný stanovit' tieto podmienky pre štátnych príslušníkov, ktorí majú kvalifikáciu, na ktorú sa vzt'ahuje automatické uznávanie v zmysle tejto smernice.

(26)

Táto smernica nekoordinuje všetky podmienky prístupu k činnostiam v oblasti farmácie a výkon týchto činností. Najmä geografická distribúcia lekární a monopol na prípravu a vydávanie liečiv by mal zostat' záležitost'ou členských štátov. Touto smernicou sa nemenia legislatívne, regulačné a správne opatrenia členských štátov, ktorými sa zakazuje spoločnostiam výkon určitých činností farmaceutov, alebo sa výkon takých činností podmieňuje splnením určitých podmienok.

(27)

Architektonický dizajn, kvalita budov, ich harmonické začlenenie do okolia, rešpektovanie prírodnej a mestskej krajiny, ako aj verejného a súkromného dedičstva sú vecou verejného záujmu. Vzájomné uznávanie odbornej kvalifikácie by sa preto malo opierat' o kvalitatívne a kvantitatívne kritériá, ktoré zabezpečia, aby osoby s uznanou kvalifikáciou dokázali porozumiet' potrebám jednotlivcov, sociálnych skupín a orgánov, pokial' ide o priestorové plánovanie, dizajn, organizáciu a realizáciu stavieb, zachovávanie a využívanie architektonického dedičstva a ochranu prírodnej rovnováhy, a aby dokázali tieto potreby tlmočit'.

(28)

Vnútroštátne právne predpisy v oblasti architektúry a prístupu k odborným činnostiam architekta a o výkone týchto činností majú vel'mi rozdielny rozsah. Vo väčšine členských štátov vykonávajú činnosti v oblasti architektúry de iure alebo de facto osoby, ktoré majú titul architekta, či už ako jediný titul, alebo v spojení s iným titulom, bez toho, aby tieto osoby mali na výkon týchto činností monopol, ak právne predpisy neustanovujú inak. Tieto činnosti alebo čast' z nich, môžu vykonávat' aj iní odborníci, najmä inžinieri, ktorí prešli osobitnou odbornou prípravou v oblasti výstavby alebo architektúry. Na účely zjednodušenia tejto smernice by sa malo poukázat' na pojem „architekt“, aby sa obmedzila pôsobnost' ustanovení týkajúcich sa automatického uznávania odbornej kvalifikácie v oblasti architektúry, bez toho, aby boli dotknuté osobitné znaky vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich tieto činnosti.

(29)

Ak má profesijná organizácia alebo združenie pre regulované povolania na vnútroštátnej a európskej úrovni odôvodnenú požiadavku týkajúcu sa osobitných ustanovení na uznávanie kvalifikácií na základe koordinácie minimálnych podmienok odbornej prípravy, Komisia posúdi primeranost' prijatia návrhu na zmenu a doplnenie tejto smernice.

(30)

Na účely zabezpečenia účinnosti systému uznávania odbornej kvalifikácie by sa mali vymedzit' jednotné náležitosti a pravidlá postupu na ich vykonanie, ako aj určité podrobnosti týkajúce sa výkonu povolania.

(31)

Nakol'ko je pravdepodobné, že spolupráca medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a Komisiou ul'ahčí vykonávanie tejto smernice a dodržiavanie povinností, ktoré z nej vyplývajú, mali by sa zostavit' prostriedky spolupráce.

(32)

Zavedenie profesijných preukazov na európskej úrovni profesijnými združeniami alebo organizáciami by mohlo ul'ahčit' mobilitu odborníkov, a to najmä urýchlením výmeny informácií medzi hostitel'ským členským štátom a členským štátom pôvodu. Tento profesijný preukaz by mal umožnit' sledovat' profesijnú kariéru odborníkov, ktorí sa usadia v rôznych členských štátoch. Takéto preukazy by mohli obsahovat' informácie o odbornej kvalifikácii odborníkov (absolvovaná univerzita alebo vzdelávacia inštitúcia, získaná kvalifikácia, odborná prax), ich právne postavenie, sankcie udelené v súvislosti s povolaním a údaje o príslušnom orgáne, plne rešpektujúc ustanovenia o ochrane údajov.

(33)

Vytvorenie siete kontaktných miest s úlohou poskytovat' občanom členských štátov informácie a pomoc umožní zabezpečit' transparentnost' systému uznávania. Na týchto kontaktných miestach sa budú každému občanovi, ktorý o to požiada, ako aj Komisii poskytovat' všetky informácie a adresy súvisiace s postupom uznávania. Určenie jedného kontaktného miesta každým členským štátom v tejto sieti neovplyvňuje organizáciu právomocí na vnútroštátnej úrovni. Najmä to nebráni určeniu viacerých úradov na vnútroštátnej úrovni, pričom kontaktné miesto určené vo vyššie uvedenej sieti zodpovedá za koordináciu s inými úradmi, a v prípade potreby za podávanie informácií občanom o príslušnom úrade.

(34)

Ukázalo sa, že správa viacerých systémov uznávania vytvorená zo sektorových smerníc a všeobecného systému je nepohodlná a zložitá. Preto je potrebné zjednodušit' správu a aktualizáciu tejto smernice, aby sa zohl'adnil vedecko-technický pokrok, predovšetkým tam, kde sú minimálne podmienky odbornej prípravy s ohl'adom na automatické uznávanie odbornej kvalifikácie koordinované. Na tento účel by sa mal vytvorit' jeden výbor na uznávanie odborných kvalifikácií a malo by sa zabezpečit', aby v ňom boli vhodne zastúpení predstavitelia profesijných organizácií aj na európskej úrovni.

(35)

Mali by sa prijat' opatrenia na vykonanie tejto smernice v súlade s postupom podl'a rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (20).

(36)

Príprava pravidelnej správy členskými štátmi o vykonávaní tejto smernice obsahujúcej štatistické údaje umožní stanovit' vplyv systému uznávania odborných kvalifikácií.

(37)

Mal by existovat' vhodný postup na prijatie dočasných opatrení, ak by uplatňovanie ktoréhokol'vek ustanovenia tejto smernice spôsobovalo v niektorom členskom štáte výraznejšie t'ažkosti.

(38)

Ustanovenia tejto smernice neovplyvňujú právomoci členských štátov týkajúce sa organizácie ich vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia a určenia činností, ktoré sa musia podl'a tohto systému vykonávat'.

(39)

Vzhl'adom na rýchlost' technologických zmien a vedeckého pokroku je pre mnoho povolaní obzvlášt' dôležité celoživotné vzdelávanie. V tejto súvislosti môžu členské štáty prijat' podrobné opatrenia, na základe ktorých budú odborníci prechádzat' dostatočnou priebežnou odbornou prípravou, a tak udržiavat' krok s vedecko-technickým pokrokom.

(40)

Keďže ciele tejto smernice, konkrétne racionalizácia, zjednodušenie a zlepšenie predpisov na uznávanie odborných kvalifikácií nie je možné uspokojivo dosiahnut' na úrovni samotných členských štátov, a preto ich možno lepšie dosiahnut' na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijat' opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podl'a článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podl'a uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto ciel'ov.

(41)

Táto smernica sa nedotýka uplatňovania článku 39 ods. 4 a článku 45 zmluvy týkajúcich sa najmä notárov.

(42)

Pokial' ide o právo usadit' sa a poskytovat' služby, táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ostatné osobitné právne predpisy o uznávaní odborných kvalifikácií, ako sú existujúce predpisy v oblasti dopravy, sprostredkovatel'ov poistenia a kvalifikovaní audítori. Touto smernicou nie je ovplyvnené uplatňovanie smernice Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na ul'ahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovat' služby (21), ani smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o ul'ahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (22). Uznávanie odbornej kvalifikácie pre právnikov na účely okamžitého usadenia sa na základe profesijného titulu hostitel'ského členského štátu by mala upravit' táto smernica.

(43)

Táto smernica zahŕňa taktiež, v rozsahu, v akom sú regulované, slobodné povolania, ktoré sú v súlade s touto smernicou vykonávané na základe príslušnej odbornej kvalifikácie osobne, na vlastnú zodpovednost' a odborne nezávisle osobami, ktoré poskytujú duševno — myšlienkové výkony v záujme klienta a vo verejnom záujme. Výkon povolania môže v členských štátoch podliehat', v súlade so zmluvou, osobitným právnym obmedzeniam založeným na vnútroštátnych právnych predpisoch a na právnych predpisoch stanovených autonómne, v tomto rámci, príslušným profesijným zastúpením, ktoré zaručuje a ďalej rozvíja profesionalitu, kvalitu služieb a dôvernost' vzt'ahu s klientom.

(44)

Touto smernicou nie sú dotknuté opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia a spotrebitel'a,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel

Táto smernica stanovuje pravidlá, podl'a ktorých členský štát, ktorý na svojom území umožňuje prístup k regulovanému povolaniu alebo výkon regulovaného povolania na základe osobitných odborných kvalifikácií (ďalej len „hostitel'ský členský štát“), uznáva odborné kvalifikácie získané v jednom alebo viacerých členských štátoch (ďalej len „domovský členský štát“), a ktorý umožňuje osobe s takými odbornými kvalifikáciami vykonávat' rovnaké povolanie v tomto štáte, na prístup k tomuto povolaniu a výkon tohto povolania.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa uplatňuje voči všetkým štátnym príslušníkom členského štátu, ktorí si želajú vykonávat' regulované povolanie, vrátane tých, ktorí patria k slobodným povolaniam, v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom získali svoje odborné kvalifikácie, či už ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako zamestnanec.

2.   Každý členský štát môže povolit' štátnym príslušníkom členského štátu, ktorí majú doklad o odbornej kvalifikácii, ktorý nezískali v tomto členskom štáte, vykonávat' regulované povolanie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) na území tohto štátu v súlade s jeho právnymi predpismi. V prípade povolaní, na ktoré sa vzt'ahuje hlava III kapitola III, sa pri tomto pôvodnom uznaní rešpektujú minimálne požiadavky na odbornú prípravu, uvedené v tej kapitole.

3.   Ak sú pre dané regulované povolanie v osobitnom nástroji alebo v práve Spoločenstva stanovené iné osobitné opatrenia, priamo súvisiace s uznávaním odborných kvalifikácií, príslušné ustanovenia tejto smernice sa neuplatňujú.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„regulované povolanie“: odborná činnost' alebo skupina odborných činností, ku ktorým prístup, ktorých výkon alebo jedna z foriem výkonu sú priamo alebo nepriamo, na základe legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení podmienené držbou osobitných odborných kvalifikácií; najmä používanie profesijného titulu obmedzené legislatívnymi, regulačnými alebo správnymi opatreniami na osoby s danou odbornou kvalifikáciou stanovuje spôsob výkonu. Ak neplatí prvá veta tohto vymedzenia pojmu, povolanie podl'a odseku 2 sa považuje za regulované povolanie;

b)

„odborná kvalifikácia“: kvalifikácia potvrdená dokladom o formálnej kvalifikácii, osvedčením o spôsobilosti podl'a článku 11 ods. 2 písm. a) bod i) a/alebo odbornou praxou;

c)

„doklad o formálnej kvalifikácii“: diplom, vysvedčenie alebo iný doklad, ktorý vydal orgán členského štátu určený v súlade s legislatívnymi, regulačnými alebo správnymi opatreniami tohto členského štátu, a potvrdzujúci úspešné skončenie odbornej prípravy získanej predovšetkým v Spoločenstve. Ak neplatí prvá veta tohto vymedzenia pojmu, doklad o formálnej kvalifikácii podl'a odseku 3 sa považuje za doklad o formálnej kvalifikácii;

d)

„príslušný orgán“: akýkol'vek orgán alebo subjekt osobitne splnomocnený členským štátom na vydávanie alebo prijímanie diplomov a iných dokumentov alebo informácií o odbornej príprave a na prijímanie žiadostí a prijímanie rozhodnutí uvedených v tejto smernici;

e)

„regulované vzdelávanie a odborná príprava“: akákol'vek odborná príprava osobitne zameraná na výkon príslušného povolania, ktoré sa skladá z kurzu alebo kurzov, v prípade potreby doplnených odbornou prípravou alebo skúšobnou alebo odbornou praxou.

Štruktúru a úroveň odbornej prípravy, skúšobnej alebo odbornej praxe určujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia príslušného členského štátu, alebo ich monitoruje alebo schval'uje orgán určený na ten účel;

f)

„odborná prax“: skutočné a zákonné vykonávanie príslušného povolania v členskom štáte;

g)

„adaptačné obdobie“: výkon regulovaného povolania v hostitel'skom členskom štáte pod dohl'adom kvalifikovaného príslušníka daného povolania, takéto obdobie praxe pod dohl'adom môže byt' doplnené ďalšou odbornou prípravou. Toto obdobie praxe pod dohl'adom podlieha hodnoteniu. Podrobné pravidlá, ktoré upravujú adaptačné obdobie a jeho hodnotenie, ako aj postavenie migranta pod dohl'adom stanovuje príslušný orgán v hostitel'skom členskom štáte.

Postavenie osoby v adaptačnom období pod dohl'adom v hostitel'skom členskom štáte, najmä pokial' ide o právo na pobyt a povinnosti, sociálne práva a požitky, dávky a odmeny, stanovujú príslušné orgány v tomto členskom štáte v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva;

h)

„skúška spôsobilosti“: skúška obmedzená na žiadatel'ove odborné znalosti, vykonávaná príslušnými orgánmi hostitel'ského členského štátu s ciel'om vyhodnotit' schopnost' žiadatel'a vykonávat' regulované povolanie v tomto členskom štáte. Aby sa umožnil výkon tejto skúšky, príslušné orgány vypracujú zoznam predmetov, ktoré na základe porovnania vzdelania a odbornej prípravy požadovanej v členskom štáte so vzdelaním a odbornou prípravou, ktoré dostal žiadatel', nie sú zahrnuté v diplome alebo inom doklade o formálnej kvalifikácii, ktorého je žiadatel' držitel'om.

Pri skúške spôsobilosti je potrebné vziat' do úvahy, že žiadatel' je kvalifikovaným odborníkom v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte, z ktorého prichádza. Skúška zahŕňa predmety, ktoré sa vyberajú z predmetov na zozname, znalost' ktorých je podstatnou podmienkou výkonu tohto povolania v hostitel'skom členskom štáte. Súčast'ou skúšky môžu byt' aj znalosti odborných predpisov uplatnitel'ných na príslušné činnosti v hostitel'skom členskom štáte.

Podrobné uplatňovanie skúšky spôsobilosti a postavenie žiadatel'a v hostitel'skom členskom štáte, ktorý si želá pripravovat' sa na túto skúšku spôsobilosti v tomto štáte, určujú príslušné orgány v takom členskom štáte;

i)

„riaditel' podniku“: akákol'vek osoba, ktorá vykonáva v podniku v oblasti príslušného povolania činnost':

i)

ako riaditel' podniku alebo riaditel' pobočky podniku; alebo

ii)

ako zástupca majitel'a alebo riaditel'a podniku, ak je s tým postavením spojená zodpovednost' rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majitel'a alebo riaditel'a, alebo

iii)

v riadiacom postavení s povinnost'ami obchodnej a/alebo technickej povahy a so zodpovednost'ou za jedno alebo viac oddelení podniku.

2.   Za regulované povolanie sa považuje povolanie, ktoré vykonávajú členovia združenia alebo organizácie uvedenej v prílohe I.

Účelom združení alebo organizácií uvedených v prvom pododseku je predovšetkým presadzovat' a udržiavat' vysoký štandard v oblasti príslušného povolania. Na tieto účely ich členský štát uznáva osobitnou formou a udel'uje ich členom doklad o formálnej kvalifikácii, zabezpečuje, aby ich členovia rešpektovali pravidlá profesionálneho správania, ktoré predpísali, a dáva im právo používat' titul alebo menovacie listiny alebo mat' výhody postavenia zodpovedajúceho tomuto dokladu o formálnej kvalifikácii.

Vždy keď členský štát uzná združenie alebo organizáciu uvedenú v prvom pododseku, informuje o tom Komisiu, ktorá vydá príslušné oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydala nečlenská krajina, sa považuje za doklad o formálnej kvalifikácii, ak má jeho držitel' tri roky odbornej praxe v príslušnej oblasti na území členského štátu, ktorý uznal tento doklad o formálnej kvalifikácii podl'a článku 2 ods. 2, osvedčený tým členským štátom.

Článok 4

Účinky uznania

1.   Uznanie odbornej kvalifikácie zo strany hostitel'ského členského štátu umožňuje príslušnej osobe získat' v tomto členskom štáte prístup k rovnakému povolaniu ako povolanie, pre ktoré je kvalifikovaný v domovskom členskom štáte, a vykonávat' ho v hostitel'skom členskom štáte za tých istých podmienok ako jeho štátni príslušníci.

2.   Na účely tejto smernice je povolanie, ktoré chce žiadatel' vykonávat' v hostitel'skom členskom štáte, rovnaké ako povolanie, pre ktoré je kvalifikovaný vo svojom domovskom členskom štáte, ak sú príslušné činnosti porovnatel'né.

HLAVA II

VOL'NÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Článok 5

Zásada vol'ného poskytovania služieb

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia práva Spoločenstva, ako aj články 6 a 7 tejto smernice, členské štáty neobmedzujú z nijakého dôvodu súvisiaceho s odbornou kvalifikáciou, vol'né poskytovanie služieb v inom členskom štáte:

a)

ak je poskytovatel' služieb v súlade so zákonom usadený v členskom štáte na účely výkonu rovnakého povolania v tomto štáte (ďalej len „členský štát usadenia“) a

b)

ak sa poskytovatel' služieb prest'ahuje, ak vykonával toto povolanie v členskom štáte usadenia najmenej dva roky počas desiatich rokov predchádzajúcich poskytovaniu služieb, ak toto povolanie nie je v tomto členskom štáte regulované. Podmienka, ktorá vyžaduje dvojročný výkon povolania, sa nepoužije v prípade, ak je regulované buď povolanie, alebo vzdelanie a odborná príprava, ktorá k tomuto povolaniu vedie.

2.   Ustanovenia tejto časti sa použijú len v prípade, ak sa poskytovatel' služieb odst'ahuje na územie hostitel'ského členského štátu, aby dočasne a príležitostne vykonával povolanie uvedené v odseku 1.

Dočasná a príležitostná povaha poskytovania služieb sa posudzuje od prípadu k prípadu, najmä vo vzt'ahu k jeho trvaniu, frekvencii, pravidelnosti a nepretržitosti.

3.   Ak sa poskytovatel' služieb odst'ahuje, podlieha odborným predpisom profesionálnej, zákonnej alebo správnej povahy, ktoré sú priamo spojené s odbornou kvalifikáciou, ako je vymedzenie povolania, používanie titulov a závažné zanedbanie povinností pri výkone povolania, ktoré je priamo a osobitne spojené s ochranou a bezpečnost'ou spotrebitel'a, ako aj disciplinárnym ustanoveniam, ktoré sú uplatnitel'né v hostitel'skom členskom štáte na odborníkov, ktorí v tomto členskom štáte vykonávajú rovnaké povolanie.

Článok 6

Výnimky

Podl'a článku 5 ods. 1 hostitel'ský členský štát udel'uje poskytovatel'om služieb usadeným v inom členskom štáte výnimku z požiadaviek, ktoré kladie na odborníkov usadených na svojom území, ktoré sa týkajú:

a)

povolenia, registrácie alebo členstva v profesijnej organizácii alebo orgáne. Členské štáty môžu, na účely ul'ahčenia uplatňovania disciplinárnych ustanovení platných na svojom území podl'a článku 5 ods. 3, zaviest' buď automatickú dočasnú registráciu, alebo členstvo pro forma v takejto profesijnej organizácii alebo v takomto orgáne, za predpokladu, že takáto registrácia alebo takéto členstvo nebude nijakým spôsobom zdržiavat' ani komplikovat' poskytovanie služieb a nespôsobí poskytovatel'ovi služieb žiadne dodatočné náklady. Príslušný orgán zašle kópiu vyhlásenia, a ak je to vhodné, obnovenia uvedeného v článku 7 ods. 1, v prípade povolaní, ktoré majú dosah na verejné zdravie a verejnú bezpečnost', uvedených v článku 7 ods. 4, alebo ktoré požívajú výhody automatického uznávania podl'a hlavy III kapitoly III, spolu s kópiou dokladov uvedených v článku 7 ods. 2, profesijnej organizácii alebo orgánu, a toto predstavuje automatickú dočasnú registráciu alebo členstvo pro forma na tento účel;

b)

registrácie u verejného orgánu sociálneho zabezpečenia na účely vyrovnania účtov s poist'ovatel'om v súvislosti s činnost'ami vykonávanými v prospech poistencov.

Poskytovatel' služieb však vopred, alebo v naliehavých prípadoch dodatočne, informuje orgán uvedený v písmene b) o službách, ktoré poskytol.

Článok 7

Vyhlásenie, ktoré je potrebné urobit' vopred, ak sa poskytovatel' služieb st'ahuje

1.   Ak sa poskytovatel' služieb po prvýkrát odst'ahuje z jedného členského štátu do iného na účely poskytovania služieb, členské štáty môžu vyžadovat', aby tento poskytovatel' služieb informoval príslušný orgán v hostitel'skom členskom štáte písomným vyhlásením, ktoré je potrebné urobit' vopred, s uvedením podrobných údajov o poistení alebo iných prostriedkoch osobnej a kolektívnej ochrany, pokial' ide o odbornú zodpovednost' poskytovatel'a. Takéto vyhlásenie sa obnovuje raz ročne, ak má poskytovatel' služieb v úmysle poskytovat' počas príslušného roka v tomto členskom štáte dočasné alebo príležitostné služby. Poskytovatel' služieb môže toto vyhlásenie predložit' akýmkol'vek spôsobom.

2.   Okrem toho členské štáty môžu pri prvom poskytovaní služieb, alebo ak nastala podstatná zmena situácie odôvodnená dokladmi, požadovat', aby boli k tomuto vyhláseniu priložené tieto doklady:

a)

dôkaz o štátnej príslušnosti poskytovatel'a služieb;

b)

osvedčenie o tom, že držitel' je usadený v členskom štáte v súlade so zákonom na účely výkonu príslušných činností a že výkon týchto činností nie je v čase vydania tohto osvedčenia zakázaný, a to ani dočasne;

c)

doklad o odbornej kvalifikácii;

d)

v prípadoch uvedených v článku 5 ods. 1 písm. b), akákol'vek forma dôkazu o tom, že poskytovatel' služieb vykonával príslušnú činnost' počas predchádzajúcich desiatich rokov najmenej dva roky;

e)

pre povolania v oblasti bezpečnosti, kde členský štát vyžaduje od svojich štátnych príslušníkov, doklad o tom, že neboli odsúdení za spáchanie trestného činu.

3.   Služba sa poskytuje na základe profesijného titulu členského štátu usadenia, pokial' tento titul v tomto členskom štáte pre príslušnú odbornú činnost' existuje. Tento titul je uvedený v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu usadenia tak, aby nedošlo nijakým spôsobom k zámene s profesijným titulom hostitel'ského členského štátu. Ak v členskom štáte usadenia takýto profesijný titul neexistuje, poskytovatel' služieb uvedie svoju formálnu kvalifikáciu v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov tohto členského štátu. Ako výnimku možno služby poskytovat' na základe profesijného titulu hostitel'ského členského štátu v prípadoch uvedených v hlave III kapitole III.

4.   Pre prvé poskytovanie služieb v prípade regulovaných povolaní, ktoré majú dôsledky na verejné zdravie a verejnú bezpečnost', na ktoré sa nevzt'ahuje automatické uznávanie podl'a hlavy III kapitoly III, príslušný orgán hostitel'ského členského štátu môže pred prvým poskytnutím služieb skontrolovat' odbornú kvalifikáciu poskytovatel'a služieb. Takáto predchádzajúca kontrola je možná len vtedy, ak je jej účelom zabránit' závažnému poškodeniu zdravia alebo bezpečnosti príjemcu týchto služieb v dôsledku nedostatočnej kvalifikácie poskytovatel'a služieb a ak nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na tento účel.

Najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vyhlásenia a sprievodných dokladov sa príslušný orgán snaží informovat' poskytovatel'a služieb buď o svojom rozhodnutí nekontrolovat' jeho kvalifikáciu, alebo o výsledku tejto kontroly. V prípade t'ažkostí, ktoré by mali za následok oneskorenie, príslušný orgán v priebehu prvého mesiaca informuje poskytovatel'a služieb o dôvode oneskorenia a o časovom horizonte pre rozhodnutie, ktoré sa musí dokončit' v priebehu druhého mesiaca od prijatia úplnej dokumentácie.

Ak existuje podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou poskytovatel'a služieb a odbornou prípravou, ktorú vyžaduje hostitel'ský členský štát, a tento rozdiel je taký, že by to mohlo byt' škodlivé pre verejné zdravie alebo bezpečnost', hostitel'ský členský štát umožní poskytovatel'ovi služieb preukázat', najmä formou skúšky spôsobilosti, že získal chýbajúce vedomosti alebo chýbajúcu kvalifikáciu. V každom prípade musí byt' možné poskytovat' služby do jedného mesiaca po prijatí rozhodnutia podl'a predchádzajúceho pododseku.

Ak príslušný orgán nezareaguje v lehotách uvedených v predchádzajúcich pododsekoch, služba sa môže poskytovat'.

V prípade, ak sa overovala spôsobilost' podl'a tohto odseku, služby sa poskytujú na základe profesijného titulu hostitel'ského členského štátu.

Článok 8

Administratívna spolupráca

1.   Príslušné orgány hostitel'ského členského štátu môžu v prípade každého poskytovania služieb požiadat' príslušné orgány členského štátu usadenia o poskytnutie všetkých informácií súvisiacich so zákonnost'ou usadenia sa poskytovatel'a služieb a s jeho bezúhonnost'ou, ako aj s neexistenciou disciplinárnych a trestnoprávnych sankcií súvisiacich s povolaním. Príslušné orgány členského štátu usadenia poskytnú tieto informácie v súlade s ustanoveniami článku 56.

2.   Príslušné orgány zabezpečia výmenu všetkých informácií potrebných na správne vybavenie prípadnej reklamácie príjemcu služieb. Príjemcovia služieb sú o výsledku vybavenia reklamácie informovaní.

Článok 9

Informácie, ktoré je potrebné poskytnút' príjemcom služieb

Ak sa služba poskytuje na základe odborného titulu členského štátu usadenia alebo na základe formálnej kvalifikácie poskytovatel'a služieb, okrem iných požiadaviek súvisiacich s informáciami uvedenými v práve Spoločenstva, môžu príslušné orgány hostitel'ského členského štátu žiadat' od poskytovatel'a služieb, aby poskytol príjemcovi služieb všetky alebo niektoré z týchto údajov:

a)

ak je poskytovatel' služieb registrovaný v registri alebo v podobnom verejnom registri, register, v ktorom je registrovaný, jeho registračné číslo alebo rovnocenný prostriedok identifikácie uvedený v tomto registri;

b)

ak príslušná činnost' podlieha v členskom štáte usadenia povoleniu, názov a adresa príslušného dozorného orgánu;

c)

všetky profesijné združenia alebo podobné organizácie, u ktorých je poskytovatel' služieb registrovaný;

d)

profesijný titul alebo, ak takýto titul neexistuje, formálna kvalifikácia poskytovatel'a služieb a členský štát, v ktorom bola udelená;

e)

ak poskytovatel' služieb vykonáva činnost', ktorá podlieha dani z pridanej hodnoty, identifikačné číslo DPH uvedené v článku 22 ods. 1 Šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (23);

f)

podrobné údaje o poistnom krytí alebo iných prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany, pokial' ide o odbornú zodpovednost' podnikatel'a.

HLAVA III

SLOBODA USADIŤ SA

KAPITOLA I

Všeobecný systém uznávania dokladov o odbornej príprave

Článok 10

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa vzt'ahuje na všetky povolania, ktoré nie sú upravené v kapitolách II a III tejto hlavy a v nasledujúcich prípadoch, v ktorých žiadatel' z osobitných a výnimočných dôvodov nespĺňa podmienky uvedené v tých kapitolách:

a)

pre činnosti uvedené v prílohe IV, ak migrant nespĺňa požiadavky uvedené v článkoch 17, 18 a 19;

b)

pre lekárov so základnou odbornou prípravou, špecializovaných lekárov, sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost', špecializovaných zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodné asistentky, farmaceutov a architektov, ak migrant nespĺňa požiadavky účinnej a zákonnej odbornej praxe uvedenej v článkoch 23, 27, 33, 37, 39, 43 a 49;

c)

pre architektov, ak má migrant doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý nie je uvedený v prílohe V bod 5.7;

d)

bez toho, aby boli dotknuté článok 21 ods. 1, články 23 a 27, pre lekárov, sestry, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodné asistentky, farmaceutov a architektov, ktorí majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí musia prejst' odbornou prípravou, ktorá vedie k získaniu titulu uvedeného v prílohe V body 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 a 5.7.1., a výlučne na účely uznania príslušnej špecializácie;

e)

pre sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost' a špecializované sestry s formálnou kvalifikáciou ako špecialisti, ktoré majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí musia prejst' odbornou prípravou, ktorá vedie k získaniu titulu uvedeného v prílohe V bod 5.2.2, ak migrant žiada o uznanie v inom členskom štáte, kde príslušnú odbornú činnost' vykonávajú špecializované sestry bez odbornej prípravy pre sestry všeobecnej starostlivosti;

f)

pre špecializované sestry bez odbornej prípravy pre sestry všeobecnej starostlivosti, ak migrant žiada o uznanie v inom členskom štáte, kde príslušnú odbornú činnost' vykonávajú sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost', špecializované sestry bez odbornej prípravy pre sestry všeobecnej starostlivosti, ktoré majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí musia prejst' odbornou prípravou, ktorá vedie k získaniu titulu uvedeného v prílohe V bod 5.2.2;

g)

pre migrantov, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v článku 3 ods. 3.

Článok 11

Úrovne kvalifikácie

Na účely uplatňovania článku 13, odborné kvalifikácie sú zoskupené do nižšie uvedených úrovní:

a)

osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré vydal príslušný orgán v hostitel'skom členskom štáte, určený na základe legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení členského štátu, na základe:

i)

buď školiaceho kurzu, ktorý nie je súčast'ou osvedčenia alebo diplomu v zmysle písmen b), c), d) alebo e), alebo osobitnej skúšky bez predchádzajúcej odbornej prípravy, alebo výkonu povolania na plný úväzok v členskom štáte počas troch po sebe nasledujúcich rokoch alebo rovnocenné trvanie čiastočného úväzku počas predchádzajúcich 10 rokov;

ii)

alebo všeobecného základného alebo stredoškolského vzdelania, ktoré potvrdzuje, že držitel' získal všeobecné vedomosti.

b)

osvedčenie o úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré je:

i)

buď všeobecnej povahy, doplnené štúdiom alebo odbornou prípravou, inou než je uvedená v písmene c), a/alebo skúšobnou alebo odbornou praxou, ktorá sa okrem tohto štúdia vyžaduje;

ii)

alebo technickej alebo odbornej povahy, doplnené podl'a potreby štúdiom alebo odbornou prípravou, ako je uvedené v bode i), a/alebo skúšobnou alebo odbornou praxou, ktorá sa okrem tohto štúdia vyžaduje.

c)

diplom, ktorý potvrdzuje úspešné ukončenie:

i)

buď odbornej prípravy na úrovni vyššieho odborného vzdelania, inej než odbornej prípravy uvedenej pod písmenami d) a e), trvajúcej najmenej jeden rok alebo rovnocenného časového obdobia na čiastočnom základe, pričom platí všeobecné pravidlo, že prijatie na túto odbornú prípravu je podmienené úspešným zakončením stredoškolského vzdelania, požadovaného na prijatie na univerzitu alebo vyššie vzdelanie, alebo ukončením rovnocenného školského vzdelania na úrovni druhého cyklu strednej školy, ako aj odbornej prípravy, ktorú možno požadovat' okrem tejto odbornej prípravy po štúdiu na úrovni vyššieho odborného vzdelania;

ii)

alebo, v prípade regulovaného povolania, odbornej prípravy s osobitnou štruktúrou, uvedenej v prílohe II, rovnocennej úrovni odbornej prípravy uvedenej v bode i), ktorá poskytuje porovnatel'ný odborný štandard a ktorá pripravuje účastníkov odbornej prípravy na porovnatel'nú úroveň zodpovednosti a funkcií. Zoznam v prílohe II možno menit' a dopĺňat' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2, aby sa zohl'adnila odborná príprava, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete;

d)

diplom potvrdzujúci úspešné zakončenie odbornej prípravy na úrovni vyššieho odborného vzdelania trvajúcej najmenej tri roky a najviac štyri roky alebo rovnocenného časového obdobia na čiastočnom základe na univerzite alebo v inštitúcii vyššieho vzdelávania alebo v inej inštitúcii, ktorá poskytuje tú istú úroveň odbornej prípravy, ako aj odbornej prípravy, ktorú možno požadovat' okrem tejto odbornej prípravy po štúdiu na úrovni vyššieho odborného vzdelania;

e)

diplom, ktorý potvrdzuje, že držitel' úspešne ukončil vyššie odborné vzdelanie trvajúce najmenej štyri roky alebo rovnocenné časové obdobie na čiastočnom základe na univerzite alebo inštitúcii vyššieho vzdelávania alebo inej inštitúcii rovnocennej úrovne, a v prípade potreby, že úspešne ukončil odbornú prípravu požadovanú po štúdiu na úrovni vyššieho odborného vzdelania.

Článok 12

Rovnaké zaobchádzanie s kvalifikáciou

Každý doklad o formálnej kvalifikácii alebo každá skupina dokladov o formálnej kvalifikácii, ktoré vydal príslušný orgán členského štátu, ktorým sa potvrdzuje úspešné ukončenie odbornej prípravy v Spoločenstve, u ktorej tento členský štát uznal, že má rovnocennú úroveň a že poskytuje svojmu držitel'ovi tie isté práva na prístup k povolaniu alebo na výkon povolania, alebo že pripravuje na výkon tohto povolania, sa bude považovat' za doklad o formálnej kvalifikácii typu upraveného článkom 11, vrátane príslušnej úrovne.

S akoukol'vek odbornou kvalifikáciou, ktorá síce nespĺňa požiadavky uvedené v legislatívnych, regulačných alebo správnych opatreniach, platných v domovskom členskom štáte pre prístup k povolaniu alebo pre výkon povolania, ktorá dáva na základe týchto ustanovení svojmu držitel'ovi nadobudnuté práva, sa taktiež zaobchádza ako s takým dokladom o formálnej kvalifikácii za rovnakých podmienok, ako sú uvedené v prvom pododseku. Toto sa vzt'ahuje predovšetkým, ak domovský členský štát zvýši úroveň odbornej prípravy požadovanej pre prijatie do povolania a pre výkon povolania a v prípade, ak osoba, ktorá absolvovala predchádzajúcu odbornú prípravu, ktorá nezodpovedá požiadavkám novej kvalifikácie, má zo získaných práv úžitok na základe vnútroštátnej legislatívy, regulačných alebo správnych ustanovení; v takom prípade je táto predchádzajúca odborná príprava považovaná hostitel'ským členským štátom na účely uplatnenia článku 13 za úroveň zodpovedajúcu novej odbornej príprave.

Článok 13

Podmienky uznávania

1.   Ak je prístup k regulovanému povolaniu alebo výkon regulovaného povolania v hostitel'skom členskom štáte podmienený držaním osobitnej odbornej kvalifikácie, príslušný orgán tohto členského štátu povolí prístup k tomuto povolaniu alebo výkon tohto povolania za tých istých podmienok, aké sa vzt'ahujú na jeho štátnych príslušníkov, a to žiadatel'om, ktorí sú držitel'mi osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo dokladu o formálnej kvalifikácii, ktorý vyžaduje iný členský štát na získanie prístupu a výkon tohto povolania na svojom území.

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti a doklady o formálnej kvalifikácii spĺňajú tieto podmienky:

a)

vydal ich príslušný orgán členského štátu, určený podl'a legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení tohto členského štátu;

b)

potvrdzujú úroveň odbornej kvalifikácie na úrovni, ktorá je aspoň rovnocenná úrovni bezprostredne predchádzajúcej tej úrovni, ktorá sa požaduje v hostitel'skom členskom štáte, ako je uvedené v článku 11.

2.   Prístup k povolaniu a výkon povolania uvedený v odseku 1 sa umožní aj žiadatel'om, ktorí vykonávali povolanie uvedené v tom odseku na plný úväzok počas dvoch rokov v priebehu predchádzajúcich 10 rokov v inom členskom štáte, ktorý toto povolanie nereguluje, za predpokladu, že sú držitel'mi jedného alebo viacerých osvedčení o odbornej spôsobilosti alebo dokladu o formálnej kvalifikácii.

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti a doklady o formálnej kvalifikácii spĺňajú tieto podmienky:

a)

sú vydané príslušným orgánom členského štátu určeným podl'a legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení tohto členského štátu;

b)

potvrdzujú úroveň odbornej kvalifikácie na úrovni, ktorá je aspoň rovnocenná úrovni bezprostredne predchádzajúcej tej úrovni, ktorá sa požaduje v hostitel'skom členskom štáte, ako je uvedené v článku 11;

c)

potvrdzujú, že ich držitel' je pripravený na výkon príslušného povolania.

Dvojročná odborná prax uvedená v prvom pododseku sa však nesmie vyžadovat', ak doklad o formálnej kvalifikácii, ktorého je žiadatel' držitel'om, potvrdzuje regulované vzdelávanie a odbornú prípravu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. e) na úrovni kvalifikácií uvedených v článku 11 písm. b), c), d) alebo e). Regulované vzdelávanie a odborná príprava uvedená v prílohe III sa považuje za takéto regulované vzdelávanie a odbornú prípravu na úrovni uvedenej v článku 11 písm. c). Zoznam v prílohe III možno menit' a dopĺňat' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2, aby sa zohl'adnilo regulované vzdelávanie a odborná príprava, ktoré poskytujú porovnatel'ný odborný štandard a ktoré pripravujú účastníkov na porovnatel'nú úroveň zodpovedností a funkcií.

3.   Odchylne od odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b), hostitel'ský členský štát umožní prístup a výkon regulovaného povolania, ak je na jeho území prístup k tomuto povolaniu podmienený kvalifikáciou, ktorou sa osvedčuje úspešné ukončenie vyššieho alebo univerzitného vzdelania trvajúceho štyri roky, a ak má žiadatel' kvalifikáciu uvedenú v článku 11 písm. c).

Článok 14

Kompenzačné opatrenia

1.   Článok 13 nebráni hostitel'skému členskému štátu, aby požadoval od žiadatel'a ukončenie adaptačného obdobia až tri roky, alebo aby zložil skúšku spôsobilosti, ak:

a)

odborná príprava, o ktorej žiadatel' poskytol doklad podl'a podmienok článku 13 ods. 1 alebo 2, trvá najmenej o rok menej než odborná príprava, ktorú požaduje hostitel'ský členský štát;

b)

odborná príprava, ktorú žiadatel' absolvoval, obsahuje podstatne iné veci ako tie, ktoré pokrýva doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vyžaduje hostitel'ský členský štát;

c)

regulované povolanie v hostitel'skom členskom štáte obsahuje jednu alebo viac regulovaných odborných činností, ktoré v zodpovedajúcom povolaní v žiadatel'ovom domovskom členskom štáte v zmysle článku 4 ods. 2 neexistujú, a rozdiel spočíva v osobitnej odbornej príprave, ktorá sa požaduje v hostitel'skom členskom štáte a ktorá obsahuje podstatne iné veci, ako tie, ktoré sú pokryté žiadatel'ovým osvedčením o odbornej spôsobilosti alebo dokladom o vzdelaní.

2.   Ak hostitel'ský členský štát využije možnost' uvedenú v odseku 1, musí žiadatel'ovi ponúknut' možnost' vybrat' si medzi adaptačným obdobím a skúškou spôsobilosti.

Ak členský štát uváži, že vzhl'adom na dané povolanie je potrebné odchýlit' sa od požiadavky uvedenej v predchádzajúcom pododseku, teda aby sa žiadatel'ovi ponúkla možnost' vybrat' si medzi adaptačným obdobím a skúškou spôsobilosti, informuje o tom vopred členské štáty a Komisiu a predloží dostatočné odôvodnenie tejto odchýlky.

Ak Komisia po prijatí všetkých potrebných informácií uváži, že odchýlka uvedená v druhom pododseku je nevhodná alebo nie je v súlade s právom Spoločenstva, do troch mesiacov vyzve príslušný členský štát, aby upustil od tohto plánovaného opatrenia. Ak Komisia vo vyššie uvedenej lehote neodpovie, odchýlku možno uplatnit'.

3.   Odchylne od zásady práva žiadatel'a na výber, ako je uvedená v odseku 2, pre povolania, ktorých výkon vyžaduje precíznu znalost' vnútroštátneho práva a vzhl'adom na ktoré je poskytovanie poradenstva a/alebo pomoci týkajúcej sa vnútroštátneho práva podstatným a trvalým aspektom odbornej činnosti, hostitel'ský členský štát môže stanovit' buď adaptačné obdobie, alebo skúšku spôsobilosti.

Toto sa vzt'ahuje na prípady uvedené v článku 10 písm. b) a c), v článku 10 písm. d), týkajúce sa lekárov a zubných lekárov, v článku 10 písm. f), ak migrant žiada o uznanie v inom členskom štáte, kde príslušné odborné činnosti vykonávajú sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost' alebo špecializované sestry, ktoré majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí musia prejst' odbornou prípravou, ktorá vedie k získaniu titulov uvedených v prílohe V bod 5.2.2 a v článku 10 písm. g).

V prípadoch upravených v článku 10 písm. a) môže hostitel'ský členský štát požadovat' adaptačné obdobie alebo skúšku spôsobilosti, ak migrant plánuje výkon odbornej činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, čo si vyžaduje znalosti a uplatňovanie platných osobitných vnútroštátnych predpisov, za predpokladu, že znalost' a uplatňovanie týchto predpisov požadujú príslušné orgány hostitel'ského členského štátu na prístup k týmto činnostiam od svojich vlastných štátnych príslušníkov.

4.   Na účely uplatňovania odseku 1 písm.b) a c) „podstatne iné veci“ sú veci, ktorých znalost' je podstatná pre výkon povolania a s ohl'adom na ktorú odborná príprava, ktorou migrant prešiel, vykazuje, pokial' ide o trvanie alebo obsah, značné rozdiely oproti odbornej príprave, ktorú vyžaduje hostitel'ský členský štát.

5.   Odsek 1 sa uplatňuje s náležitým zohl'adnením zásady proporcionality. Najmä ak má hostitel'ský členský štát v úmysle vyžadovat' od žiadatel'a ukončenie adaptačného obdobia alebo zloženie skúšky spôsobilosti, musí sa najprv uistit', či znalosti, ktoré žiadatel' získal v priebehu svojej odbornej praxe v členskom alebo v tretej krajine, sú takej povahy, aby úplne alebo čiastočne pokryli podstatný rozdiel uvedený v odseku 4.

Článok 15

Upustenie od kompenzačných opatrení na základe spoločných platforiem

1.   Na účely tohto článku „spoločné platformy“ sú definované ako sústava kritérií odbornej kvalifikácie, ktoré sú vhodné na kompenzovanie podstatných rozdielov, ktoré sa identifikovali medzi požiadavkami na odbornú prípravu pre dané povolanie, existujúcimi v rôznych členských štátoch. Tieto podstatné rozdiely sa identifikujú porovnaním trvania a obsahu odbornej prípravy v najmenej dvoch tretinách členských štátov, vrátane všetkých členských štátov, ktoré toto povolanie regulujú. Rozdiely v obsahu odbornej prípravy môžu vyplývat' z podstatných rozdielov v rozsahu odborných činností.

2.   Spoločné platformy, ako sú definované v odseku 1, môžu predložit' Komisii členské štáty alebo profesijné združenia alebo organizácie, ktoré sú reprezentatívne na vnútroštátnej a európskej úrovni. Ak Komisia po porade s členskými štátmi dôjde k názoru, že návrh spoločnej platformy ul'ahčuje vzájomné uznávanie odbornej kvalifikácie, môže predložit' návrhy opatrení určených na prijatie podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2.

3.   Ak žiadatel'ova odborná kvalifikácia spĺňa kritériá stanovené v opatrení prijatom podl'a odseku 2, hostitel'ský členský štát sa vzdá uplatnenia kompenzačných opatrení podl'a článku 14.

4.   Odseky 1 až 3 neovplyvňujú právo členského štátu rozhodovat' o tom, aká odborná kvalifikácia sa vyžaduje na výkon povolaní na ich území, ani o obsahu a organizácii svojho systému vzdelávania a odbornej prípravy.

5.   Ak je členský štát toho názoru, že kritériá stanovené v opatrení prijatom podl'a odseku 2 už neposkytujú primerané záruky, pokial' ide o odbornú kvalifikáciu, informuje o tom Komisiu. Ak je to vhodné, Komisia potom predloží návrh opatrenia podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2.

6.   Komisia do 20. októbra 2010 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinku tohto článku a v prípade potreby predloží vhodné návrhy na jeho zmeny a doplnenia.

KAPITOLA II

Uznávanie odbornej praxe

Článok 16

Požiadavky týkajúce sa odbornej praxe

Ak je v členskom štáte prístup k niektorej z činností uvedených v prílohe IV alebo výkon týchto činností podmienený všeobecnými, obchodnými alebo odbornými vedomost'ami a schopnost'ami, členský štát uzná predchádzajúci výkon činnosti v inom členskom štáte za dostatočný dôkaz týchto vedomostí a schopností. Uvedená činnost' sa musela vykonávat' podl'a článkov 17, 18 a 19.

Článok 17

Činnosti uvedené v zozname I prílohy IV

1.   Pre činnosti v zozname I prílohy IV sa príslušná činnost' musela predtým vykonávat':

a)

počas šiestich po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, alebo

b)

počas troch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' preukáže, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej tri roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné; alebo

c)

počas štyroch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej dva roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné, alebo

d)

počas troch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak žiadatel' môže preukázat', že vykonával príslušnú činnost' ako zamestnanec najmenej pät' rokov, alebo

e)

počas piatich po sebe nasledujúcich rokoch vo vedúcej pozícii, z čoho najmenej tri roky mal technické povinnosti a zodpovednost' za najmenej jedno oddelenie spoločnosti, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej tri roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné.

2.   V prípadoch podl'a písmen a) a d) sa činnost' nesmela skončit' viac než 10 rokov pred dňom, kedy príslušná osoba predložila príslušnému orgánu úplnú žiadost' podl'a článku 56.

3.   Odsek 1 písm. e) sa neuplatňuje na činnosti v skupine Ex 855 nomenklatúry ISIC.

Článok 18

Činnosti uvedené v zozname II prílohy IV

1.   Pre činnosti v zozname II prílohy IV sa príslušná činnost' musela predtým vykonávat':

a)

počas piatich po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, alebo

b)

počas troch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' preukáže, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej tri roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné, alebo

c)

počas štyroch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej dva roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné, alebo

d)

počas troch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' môže preukázat', že vykonával príslušnú činnost' ako zamestnanec najmenej pät' rokov, alebo

e)

počas piatich po sebe nasledujúcich rokoch ako zamestnanec, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej tri roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné, alebo

f)

počas šiestich po sebe nasledujúcich rokoch ako zamestnanec, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej dva roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné.

2.   V prípadoch podl'a písmen a) a d) sa činnost' nesmela skončit' viac než 10 rokov pred dňom, kedy príslušná osoba predložila príslušnému orgánu úplnú žiadost' podl'a článku 56.

Článok 19

Činnosti uvedené v zozname III prílohy IV

1.   Pre činnosti v zozname III prílohy IV sa príslušná činnost' musela predtým vykonávat':

a)

počas troch po sebe nasledujúcich rokoch, buď ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, alebo

b)

počas dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné, alebo

c)

počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' môže preukázat', že vykonával príslušnú činnost' ako zamestnanec najmenej tri roky, alebo

d)

počas troch po sebe nasledujúcich rokov ako zamestnanec, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné.

2.   V prípadoch podl'a písmen a) a c) sa činnost' nesmela skončit' viac než 10 rokov pred dňom, kedy príslušná osoba predložila príslušnému orgánu úplnú žiadost' podl'a článku 56.

Článok 20

Zmeny a doplnenia zoznamov činností v prílohe IV

Zoznamy činností v prílohe IV, ktoré podliehajú uznaniu odbornej praxe podl'a článku 16 možno menit' a dopĺňat' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2 na účely aktualizácie alebo vyjasnenia nomenklatúry, za predpokladu, že tieto zmeny a doplnenia nemenia činnosti týkajúce sa jednotlivých kategórií.

KAPITOLA III

Uznávanie na základe koordinácie minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 21

Zásada automatického uznávania

1.   Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, farmaceuta a architekta, uvedený v prílohe V body 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 a 5.7.1 v tomto poradí, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu podl'a článkov 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 a 46 v tomto poradí, a na účely prístupu k odborným činnostiam a výkonu týchto odborných činností, uznáva takýto doklad na svojom území ako rovnocenný s dokladom o formálnej kvalifikácii, ktorý sám vydáva.

Tento doklad o formálnej kvalifikácii musí byt' vydaný príslušnými orgánmi členského štátu a v prípade potreby doplnený osvedčeniami uvedenými v prílohe V body 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 a 5.7.1 v tomto poradí.

Ustanovenia prvého a druhého pododseku neovplyvňujú nadobudnuté práva uvedené v článkoch 23, 27, 33, 37, 39 a 49.

2.   Každý členský štát uznáva na účely výkonu všeobecnej lekárskej praxe v rámci svojho vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bod 5.1.4, vydaný štátnemu príslušníkovi členského štátu iným členským štátom v súlade s minimálnymi požiadavkami na odbornú prípravu uvedenými v článku 28.

Ustanovenia predchádzajúceho pododseku neovplyvňujú nadobudnuté práva uvedené v článku 30.

3.   Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii pôrodnej asistentky, vydaný štátnemu príslušníkovi členského štátu iným členským štátom, uvedený v prílohe V bod 5.5.2, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 40 a ktorý spĺňa kritériá uvedené v článku 41, a na účely prístupu k odborným činnostiam a výkonu týchto odborných činností, uznáva takýto doklad na svojom území ako rovnocenný s dokladom o formálnej kvalifikácii, ktorý sám vydáva. Týmto ustanovením nie sú dotknuté nadobudnuté práva uvedené v článkoch 23 a 43.

4.   Členské štáty nemusia uznat' ako rovnocenný doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bod 5.6.2 na účely vybudovania nových verejne prístupných lekární. Na účely tohto odseku sa za nové lekárne považujú aj lekárne, ktoré sú otvorené menej než tri roky.

5.   Doklad o formálnej kvalifikácii architekta uvedený v prílohe V bod 5.7.1, ktorý podlieha automatickému uznávaniu podl'a odseku 1, preukazuje ukončenie kurzu odbornej prípravy, ktorý začal najneskôr počas akademického referenčného roka uvedeného v tejto prílohe.

6.   Každý členský štát umožní prístup k odborným činnostiam a výkon odborných činností lekárom, sestrám zodpovedným za všeobecnú starostlivost', zubným lekárom, veterinárnym lekárom, pôrodným asistentkám a farmaceutom na základe dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného v prílohe V body 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2 v tomto poradí, ktorý potvrdzuje, že príslušná osoba získala počas odbornej prípravy znalosti a zručnosti uvedené v článkoch 24 ods. 3, 31 ods. 6, 34 ods. 3, 38 ods. 3, 40 ods. 3 a 44 ods. 3.

Znalosti a zručnosti uvedené v článkoch 24 ods. 3, 31 ods. 6, 34 ods. 3, 38 ods. 3, 40 ods. 3 a 44 ods. 3 možno menit' a dopĺňat' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2 na účely ich prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Takéto aktualizácie nepredstavujú v žiadnom členskom štáte zmeny a doplnenia existujúcich legislatívnych zásad, pokial' ide o štruktúru povolaní v súvislosti s odbornou prípravou a podmienkami prístupu fyzických osôb.

7.   Každý členský štát informuje Komisiu o legislatívnych, regulačných alebo správnych opatreniach, ktoré prijal v súvislosti s vydávaním dokladov o formálnej kvalifikácii v oblasti upravenej v tejto kapitole. Okrem toho, v prípade dokladov o formálnej kvalifikácii v oblasti uvedenej v oddiele 8 je toto oznámenie adresované aj ostatným členským štátom.

Komisia uverejňuje všetky príslušné správy v Úradnom vestníku Európskej únie, s uvedením titulov, ktoré prijali členské štáty ako doklad o formálnej kvalifikácii, v prípade potreby s uvedením organizácie, ktorá vydáva doklady o formálnej kvalifikácii, osvedčenia, ktoré k nim patria, a zodpovedajúci profesijný titul uvedený v prílohe V body 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 a 5.7.1 v tomto poradí.

Článok 22

Spoločné ustanovenia o odbornej príprave

So zretel'om na odbornú prípravu uvedenú v článkoch 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 a 46:

a)

Členské štáty môžu povolit' odbornú prípravu na čiastočný úväzok za podmienok, ktoré stanovia príslušné orgány; tieto orgány zabezpečia, aby celková dĺžka, úroveň a kvalita tejto odbornej prípravy nebola nižšia než v prípade súvislej dennej odbornej prípravy;

b)

celoživotné vzdelávanie a odborná príprava zabezpečuje, v súlade s postupmi osobitnými pre každý členský štát, že osoby, ktoré ukončili štúdium, sú schopné držat' krok s odborným vývojom v rozsahu potrebnom na udržanie bezpečnej a účinnej praxe.

Článok 23

Nadobudnuté práva

1.   Bez toho, aby boli dotknuté nadobudnuté práva osobitné pre každé povolanie, v prípade, keď doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta, ktorého držitel'om je štátny príslušník členského štátu, nespĺňa všetky požiadavky na odbornú prípravu, uvedené v článkoch 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 a 44, každý členský štát uznáva ako dostatočný dôkaz doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý bol vydaný v tomto členskom štáte, ak tento doklad potvrdzuje úspešné ukončenie odbornej prípravy, ktorá začala pred dátumami uvedenými v prílohe V, body 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2 a je doplnený osvedčením, ktoré uvádza, že jeho držitel' sa skutočne a právoplatne venoval príslušným činnostiam najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

2.   Tie isté ustanovenia sa použijú na doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta, vydaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, ktorý nespĺňa všetky minimálne požiadavky na odbornú prípravu, uvedené v článkoch 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 a 44, ak tento doklad potvrdzuje úspešné ukončenie odbornej prípravy, ktorá začala pred:

a)

3. októbrom 1990 pre lekárov so základnou odbornou prípravou, sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost', zubných lekárov so základnou odbornou prípravou, špecializovaných zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodné asistentky a farmaceutov, a

b)

3. aprílom 1992 pre špecializovaných lekárov.

Doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prvom pododseku poskytuje svojmu držitel'ovi právo na výkon odborných činností na území Nemecka za tých istých podmienok ako doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydávajú príslušné nemecké orgány uvedené v prílohe V body 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 37 ods. 1, každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta a architekta, ktorého držitel'om sú štátni príslušníci členských štátov a bol vydaný v bývalom Československu, alebo ktorého odborná príprava začala, pre Českú republiku a Slovensko, pred 1. januárom 1993, ak orgány niektorého z týchto členských štátov potvrdia, že takýto doklad o formálnej kvalifikácii je na ich území rovnako platný ako doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý tieto orgány vydávajú, a pokial' ide o architektov, doklad o formálnej kvalifikácii uvedený pre tieto členské štáty v prílohe VI bod 6, a pokial' ide o prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta, s ohl'adom na činnosti uvedené v článku 45 ods. 2, a architektov, pokial' ide o činnosti uvedené v článku 48, a umožnia výkon týchto činností.

Takéto potvrdenie musí byt' doplnené osvedčením, ktoré vydali tie isté orgány, v ktorom sa uvádza, že príslušná osoba sa na ich území skutočne a zákonne venovala príslušným činnostiam najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním takéhoto osvedčenia.

4.   Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky, farmaceuta a architekta, ktorého držitel'mi sú štátni príslušníci členských štátov a bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze, alebo ktorého odborná príprava začala:

a)

pre Estónsko: pred 20. augustom 1991;

b)

pre Lotyšsko: pred 21. augustom 1991;

c)

pre Litvu: pred 11. marcom 1990,

ak orgány ktoréhokol'vek z týchto členských štátov osvedčia, že takýto doklad o formálnej kvalifikácii je na ich území rovnako platný ako doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý tieto orgány vydávajú, a pokial' ide o architektov, doklad o formálnej kvalifikácii uvedený pre tieto členské štáty v prílohe VI bod 6, pokial' ide o prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky, farmaceuta s ohl'adom na činnosti uvedené v článku 45 ods. 2, a architektov, s ohl'adom na činnosti uvedené v článku 48, a umožnia výkon týchto činností.

Takéto potvrdenie musí byt' doplnené osvedčením, ktoré vydali tie isté orgány, v ktorom sa uvádza, že príslušná osoba sa na ich území skutočne a zákonne venovala príslušným činnostiam najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

Pokial' ide o doklad o formálnej kvalifikácii veterinárneho lekára, ktorý vydal bývalý Sovietsky zväz alebo s ohl'adom na ktorý začala odborná príprava pre Estónsko pred 20. augustom 1991, osvedčenie uvedené v predchádzajúcom pododseku musí byt' doplnené osvedčením, ktoré vydali estónske orgány, v ktorom sa uvádza, že príslušná osoba sa na ich území skutočne a zákonne venovala príslušným činnostiam najmenej pät' po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

5.   Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky, farmaceuta a architekta, ktorého držitel'om je štátny príslušník členského štátu a bol vydaný v bývalej Juhoslávii, alebo ktorého odborná príprava začala pre Slovinsko pred 25. júnom 1991, ak orgány oboch týchto členských štátov osvedčia, že takýto doklad o formálnej kvalifikácii je na ich území rovnako platný ako doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý tieto orgány vydávajú, a pokial' ide o architektov, doklad o formálnej kvalifikácii uvedený pre tieto členské štáty v prílohe VI bod 6, a pokial' ide o prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta, s ohl'adom na činnosti uvedené v článku 45 ods. 2, a ako architekt, s ohl'adom na činnosti uvedené v článku 48, a umožnia výkon týchto činností.

Takéto potvrdenie musí byt' doplnené osvedčením vydaným tými istými orgánmi, v ktorom sa uvádza, že príslušná osoba na ich území skutočne a zákonne vykonávala príslušné činnosti najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

6.   Každý členský štát uznáva za dostatočný dôkaz pre štátnych príslušníkov členského štátu, ktorých doklad o formálnej kvalifikácii lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta nezodpovedá titulom uvedeným pre tento členský štát v prílohe V body 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2, doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydal tento členský štát, spolu s potvrdením, ktoré vydali príslušné orgány alebo organizácie.

V potvrdení uvedenom v prvom pododseku je uvedené, že tento doklad o formálnej kvalifikácii potvrdzuje úplné ukončenie odbornej prípravy podl'a článkov 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 a 44 v tomto poradí a členský štát, ktorý ho vydal, s ním zaobchádza rovnako ako s kvalifikáciami, ktorých tituly sú uvedené v prílohe V body 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2.

Oddiel 2

Lekári

Článok 24

Základná lekárska odborná príprava

1.   Prijatie na základnú lekársku odbornú prípravu je podmienené držaním diplomu alebo osvedčenia, ktoré poskytujú prístup na príslušné štúdium na univerzite.

2.   Základná lekárska odborná príprava pozostáva najmenej zo šest'ročného štúdia alebo 5 500 hodín teoretickej a praktickej odbornej prípravy, ktorú poskytuje univerzita alebo nad ktorou má univerzita dozor.

Pre osoby, ktoré začali štúdium pred 1. januárom 1972, môže kurz odbornej prípravy uvedený v prvom pododseku obsahovat' šest' mesiacov dennej praktickej odbornej prípravy na úrovni univerzity pod dozorom príslušných orgánov.

3.   Základná lekárska odborná príprava poskytuje záruku, že príslušná osoba získala tieto znalosti a zručnosti:

a)

primerané znalosti vied, o ktoré sa medicína opiera a dobré porozumenie vedeckých metód, vrátane zásad merania biologických funkcií, vyhodnocovania vedecky zistených skutočností a analyzovania údajov;

b)

dostatočné porozumenie štruktúry, funkcií a správania zdravých a chorých osôb, ako aj vzt'ahov medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím človeka;

c)

primerané znalosti klinických disciplín a praktík, poskytujúce súvislý obraz mentálnych a fyzických chorôb, medicíny z hl'adiska profylaxie, diagnostiky a terapie a l'udskej reprodukcie;

d)

vhodné klinické skúsenosti v nemocniciach pod príslušným dozorom.

Článok 25

Lekárska odborná príprava špecialistov

1.   Prijatie k lekárskej odbornej príprave špecialistov je podmienené ukončením a nostrifikáciou šest'ročného štúdia ako časti programu odbornej prípravy uvedeného v článku 24, počas ktorého účastník odbornej prípravy získal príslušné znalosti základnej medicíny.

2.   Lekárska odborná príprava špecialistov obsahuje teoretickú a praktickú odbornú prípravu na univerzite alebo vo fakultnej nemocnici, alebo tam, kde je to vhodné, v zariadení lekárskej starostlivosti, ktoré na tento účel schválili príslušné orgány alebo organizácie.

Členské štáty zabezpečia, aby kurzy lekárskej odbornej prípravy špecialistov podl'a prílohy V bod 5.1.3 netrvali kratšie, než je uvedené v tomto bode. Odborná príprava sa poskytuje pod dozorom príslušných orgánov alebo organizácií. Zahŕňa osobnú účast' účastníkov odbornej prípravy, špecializovaných lekárov, na činnosti a zodpovednosti, súvisiacich s príslušnými službami.

3.   Odborná príprava sa poskytuje ako denná v osobitných zariadeniach, ktoré uznali príslušné orgány. Jeho súčast'ou je účast' na plnom spektre lekárskych činností oddelenia, v ktorom sa odborná príprava poskytuje, vrátane pohotovostnej služby, takým spôsobom, aby účastník odbornej prípravy, špecialista, venoval všetku svoju odbornú činnost' praktickej a teoretickej odbornej príprave počas celého pracovného týždňa a počas roka, podl'a postupov stanovených príslušnými orgánmi. Tieto miesta sú na tomto základe primerane odmeňované.

4.   Členské štáty podmienia vydávanie dokladov o lekárskej odbornej príprave špecialistov držaním dokladu o základnej lekárskej odbornej príprave, uvedeného v prílohe V bod 5.1.1.

5.   Minimálne trvanie odbornej prípravy uvedenej v prílohe V bod 5.1.3 možno zmenit' a doplnit' v súlade s postupom podl'a článku 58 ods. 2 na účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Článok 26

Typy lekárskej odbornej prípravy špecialistov

Dokladom o formálnej kvalifikácii špecializovaného lekára podl'a článku 21 je doklad vydaný príslušnými orgánmi alebo inštitúciami uvedenými v prílohe V bod 5.1.2, ako to zodpovedá pre príslušnú odbornú prípravu špecialistov titulom, ktoré sa používajú v rôznych členských štátoch, ktoré sú uvedené v prílohe V bod 5.1.3.

O zaradenie nových lekárskych špecializácií spoločných aspoň dvom pätinám členských štátov do prílohy V bod 5.1.3 možno rozhodnút' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2 na účely aktualizácie tejto smernice v súlade so zmenami vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 27

Osobitné nadobudnuté práva špecializovaných lekárov

1.   Hostitel'ský členský štát môže vyžadovat' od špecializovaných lekárov, ktorých lekárska odborná príprava špecialistov na čiastočný úväzok bola upravená legislatívnymi, regulačnými alebo správnymi opatreniami platnými k 20. júnu 1975, ktorí začali svoju odbornú prípravu špecialistov najneskôr 31. decembra 1983, aby bol ich doklad o formálnej kvalifikácii doplnený osvedčením o tom, že jeho držitel' skutočne a zákonne vykonával príslušné činnosti aspoň tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

2.   Každý členský štát uznáva kvalifikáciu špecializovaných lekárov, ktorá bol priznaná v Španielsku lekárom, ktorí skončili svoju odbornú prípravu špecialistov pred 1. januárom 1995, a to aj vtedy, keď táto odborná príprava nespĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 25, nakol'ko je táto kvalifikácia doplnená osvedčením vydaným príslušnými španielskymi orgánmi, potvrdzujúcim, že príslušná osoba zložila skúšku osobitnej odbornej spôsobilosti, ktorá sa konala v súvislosti s výnimočnými opatreniami, stanovenými v král'ovskej vyhláške 1497/99 na účely zabezpečenia toho, aby príslušná osoba mala úroveň znalostí a zručností porovnatel'nú s úrovňou lekárov, ktorí majú kvalifikáciu ako špecializovaný lekár, definovaný pre Španielsko v prílohe V body 5.1.2 a 5.1.3.

3.   Každý členský štát, ktorý zrušil svoje legislatívne, regulačné alebo správne opatrenia, týkajúce sa udelenia dokladu o formálnej kvalifikácii ako špecializovaný lekár uvedené v prílohe V bod 5.1.2 a bod 5.1.3, a ktorý prijal opatrenia súvisiace s nadobudnutými právami na prospech svojich štátnych príslušníkov, poskytne štátnym príslušníkom ostatných členských štátov právo využívat' tieto opatrenia, nakol'ko tento doklad o formálnej kvalifikácii bol vydaný pred dňom, kedy hostitel'ský členský štát prestal vydávat' doklad o formálnej kvalifikácii pre príslušnú špecializáciu.

Dátumy, kedy boli tieto ustanovenia zrušené, sú uvedené v prílohe V bod 5.1.3.

Článok 28

Osobitná odborná príprava vo všeobecnej lekárskej praxi

1.   Prístup k osobitnej odbornej príprave vo všeobecnej lekárskej praxi je podmienený ukončením a nostrifikáciou šiestich ročníkov štúdia v rámci programu odbornej prípravy uvedeného v článku 24.

2.   Osobitná odborná príprava vo všeobecnej lekárskej praxi, ktorá vedie k udeleniu dokladu o formálnej kvalifikácii vydaného pred 1. januárom 2006, je denná a trvá najmenej dva roky. V prípade, ak je doklad o formálnej kvalifikácii vydaný po tomto dni, táto odborná príprava je denná a trvá najmenej tri roky.

Ak program odbornej prípravy uvedený v článku 24 obsahuje praktickú odbornú prípravu, poskytovanú schválenou nemocnicou disponujúcou príslušným vybavením a službami pre všeobecnú medicínu, alebo poskytované ako súčast' schválenej všeobecnej lekárskej praxe alebo schváleného strediska, v ktorom lekári poskytujú primárnu lekársku starostlivost', túto praktickú odbornú prípravu možno maximálne v rozsahu jedného roka započítat' do trvania uvedeného v prvom pododseku pre osvedčenia o odbornej príprave vydané od 1. januára 2006 vrátane.

Možnost' uvedenú v druhom pododseku majú iba členské štáty, v ktorých osobitná odborná príprava vo všeobecnej lekárskej praxi trvala k 1. januáru 2001 dva roky.

3.   Osobitná odborná príprava vo všeobecnej lekárskej praxi sa vykonáva ako denná, pod dozorom príslušných orgánov alebo organizácií. Táto odborná príprava je viac praktická než teoretická.

Praktická odborná príprava sa poskytuje na jednej strane najmenej šest' mesiacov v schválenej nemocnici disponujúcej vhodným vybavením a službami, a na druhej strane najmenej šest' mesiacov ako súčast' všeobecnej lekárskej praxe alebo vo schválenom stredisku, v ktorom lekári poskytujú primárnu zdravotnú starostlivost'.

Praktická odborná príprava sa uskutočňuje v spojení s inými zdravotníckymi zariadeniami alebo štruktúrami zaoberajúcimi sa všeobecnou medicínou. Bez toho, aby boli dotknuté minimálne lehoty stanovené v druhom pododseku, možno však túto praktickú odbornú prípravu poskytovat' v období nepresahujúcom šest' mesiacov v iných schválených zariadeniach alebo zdravotníckych štruktúrach zaoberajúcich sa všeobecnou medicínou.

Táto odborná príprava vyžaduje osobnú účast' účastníka odbornej prípravy na odborných činnostiach a zodpovednosti osôb, s ktorými pracuje.

4.   Členské štáty podmieňujú vydanie dokladu o formálnej kvalifikácii v oblasti všeobecnej lekárskej praxe držaním dokladu o formálnej kvalifikácii v základnej lekárskej odbornej príprave, uvedeným v prílohe V bod 5.1.1.

5.   Členské štáty môžu vydat' doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bod 5.1.4 lekárovi, ktorý neukončil odbornú prípravu uvedenú v tomto článku, ale ktorý ukončil inú doplnkovú odbornú prípravu, čo doloží dokladom o formálnej kvalifikácii, vydaným príslušnými orgánmi v členskom štáte. Tieto orgány však nesmú vydat' doklad o formálnej kvalifikácii, ak tento doklad nepotvrdzuje znalosti na úrovni kvalitatívne rovnocenné znalostiam získaným odbornou prípravou uvedenou v tomto článku.

Členské štáty okrem iného určia, do akého rozsahu môže doplnková odborná príprava a odborné skúsenosti, ktoré už žiadatel' získal, nahradit' odbornú prípravu, uvedenú v tomto článku.

Členské štáty môžu vydat' doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bod 5.1.4 len vtedy, keď žiadatel' získal najmenej šest' mesiacov skúseností v oblasti všeobecnej medicíny vo všeobecnej lekárskej praxi alebo v stredisku, v ktorom lekári poskytujú primárnu zdravotnú starostlivost' typov uvedených v odseku 3 tohto článku.

Článok 29

Výkon odborných činností praktického lekára

Každý členský štát na základe ustanovení súvisiacich s nadobudnutými právami podmieni výkon činností praktického lekára v rámci svojho vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia držaním dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeným v prílohe V bod 5.1.4.

Členské štáty môžu vyňat' z tejto podmienky osoby, ktoré práve prechádzajú osobitnou odbornou prípravou v oblasti všeobecnej medicíny.

Článok 30

Osobitné nadobudnuté práva praktických lekárov

1.   Každý členský štát určuje nadobudnuté práva. Ako nadobudnuté právo však poskytuje právo na výkon činností praktického lekára v rámci svojho vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia bez dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného v prílohe V bod 5.1.4. všetkým lekárom, ktorí mali toto právo k referenčnému dňu stanovenému v tomto bode na základe ustanovení uplatnitel'ných na lekárske povolanie, ktorým sa poskytuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou, ktorí majú k tomuto dňu na území tohto štátu právo usadit' sa, na ktoré sa uplatňovali ustanovenia článku 21 alebo článku 23.

Príslušné orgány každého členského štátu na požiadanie vydajú osvedčenie potvrdzujúce držitel'ovo právo na výkon činností praktického lekára v rámci vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia tohto štátu lekárom, ktorí majú nadobudnuté práva podl'a prvého pododseku, a to bez dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného v prílohe V bod 5.1.4.

2.   Každý členský štát uznáva osvedčenia uvedené v druhom pododseku odseku 1, ktoré vydal štátnemu príslušníkovi členského štátu iný členský štát, a priznáva takýmto osvedčeniam na svojom území rovnaký účinok ako dokladom o formálnej kvalifikácii, ktoré vydáva sám a ktoré umožňujú výkon činností praktického lekára v rámci vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia tohto štátu.

Oddiel 3

Sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost'

Článok 31

Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost'

1.   Pripustenie sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost' k odbornej príprave je podmienené ukončením desat'ročného všeobecného vzdelania potvrdeným diplomom, osvedčením alebo iným dokladom, ktorý vydali príslušné orgány v členskom štáte alebo osvedčením potvrdzujúcim úspešné zloženie prijímacej skúšky do školy ošetrovateliek na rovnocennej úrovni.

2.   Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost' sa poskytuje ako denná a jej súčast'ou je najmenej program uvedený v prílohe V bod 5.2.1.

Obsah uvedený v prílohe V bod 5.2.1. možno zmenit' a doplnit' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2 na účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Súčast'ou týchto aktualizácií v žiadnom členskom štáte nesmú byt' zmeny ani doplnenia existujúcich legislatívnych zásad, pokial' ide o štruktúru povolaní v súvislosti s odbornou prípravou a podmienkami prístupu fyzických osôb.

3.   Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost' predstavuje najmenej tri roky štúdia alebo 4 600 hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy, z čoho teoretická odborná príprava predstavuje najmenej jednu tretinu a klinická odborná príprava najmenej jednu polovicu odbornej prípravy. Členské štáty môžu udelit' čiastočné výnimky osobám, ktoré získali čast' odbornej prípravy v kurzoch, ktoré sú najmenej na rovnocennej úrovni.

Členské štáty zabezpečia, aby inštitúcie poskytujúce odbornú prípravu sestier boli zodpovedné za koordinovanie teoretickej a klinickej odbornej prípravy po celý čas trvania študijného programu.

4.   Teoretická odborná príprava je súčast'ou odbornej prípravy sestier, z ktorej sestry, účastníčky odbornej prípravy, získajú odborné znalosti, porozumenie a zručnosti potrebné na organizovanie, poskytovanie a vyhodnocovanie celkovej zdravotnej starostlivosti. Odbornú prípravu poskytujú učitelia ošetrovatel'skej starostlivosti a iné oprávnené osoby v školách pre ošetrovatel'ky a v iných školiacich pracoviskách, ktoré vybrala školiaca inštitúcia.

5.   Klinická odborná príprava je tá čast' odbornej prípravy sestier, v ktorej sa sestry, účastníčky odbornej prípravy, naučia ako súčast' skupiny a v priamom kontakte so zdravým alebo chorým jedincom alebo so zdravou alebo chorou komunitou organizovat', poskytovat' a vyhodnocovat' požadovanú úplnú ošetrovatel'skú starostlivost' na základe získaných znalostí a zručností. Sestra, účastníčka odbornej prípravy, sa musí naučit' nielen pracovat' v skupine, ale musí vediet' aj skupinu viest' a organizovat' celkovú ošetrovatel'skú starostlivost', vrátane zdravotníckej osvety pre jednotlivcov a malé skupiny, v rámci zdravotníckeho ústavu alebo v komunite.

Táto odborná príprava sa vykonáva v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach a v komunitách pod dohl'adom učitel'ov — sestier, v spolupráci s inými kvalifikovanými sestrami a s pomocou týchto sestier. Vyučovacieho procesu sa môže zúčastnit' aj iný kvalifikovaný personál.

Sestry, účastníčky odbornej prípravy, sa zúčastňujú na činnostiach príslušného oddelenia, nakol'ko sú tieto činnosti primerané pre ich odbornú prípravu a umožňujú im naučit' sa preberat' zodpovednost', ktorú so sebou prináša ošetrovatel'ská starostlivost'.

6.   Odborná príprava pre sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost' poskytuje záruku, že príslušná osoba získala tieto znalosti a zručnosti:

a)

primeraná znalost' vied, na ktorých je všeobecná ošetrovatel'ská starostlivost' založená, vrátane dostatočného porozumenia štruktúry, fyziologických funkcií a správania zdravých a chorých osôb a vzt'ahov medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím pre človeka;

b)

dostatočná znalost' povahy a etiky povolania a všeobecných zásad zdravia a ošetrovatel'skej starostlivosti;

c)

primerané klinické skúsenosti; je potrebné, aby sa takéto skúsenosti, ktoré by sa mali vybrat' pre ich školiacu hodnotu, získavali pod dohl'adom kvalifikovaného personálu sestier a na miestach personálne a technicky vybavených primerane na to, aby mohli poskytovat' pacientovi ošetrovatel'skú starostlivost';

d)

schopnost' zúčastňovat' sa na praktickej odbornej príprave zdravotníckeho personálu a skúsenosti s prácou s týmto personálom;

e)

skúsenosti s prácou s členmi iných povolaní v zdravotníctve.

Článok 32

Výkon odborných činností sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost'

Na účely tejto smernice sú odborné činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost' tie činnosti, ktoré sa vykonávajú odborne a ktoré sú uvedené v prílohe V bod 5.2.2.

Článok 33

Nadobudnuté osobitné práva sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost'

1.   Ak sa na sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost' uplatňujú všeobecné pravidlá o nadobudnutých právach, činnosti uvedené v článku 23 musia zahrňovat' plnú zodpovednost' za plánovanie, organizáciu a správu ošetrovatel'skej starostlivosti poskytovanej pacientovi.

2.   Pokial' ide o pol'skú kvalifikáciu sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost', uplatňujú sa len nasledujúce ustanovenia o nadobudnutých právach. V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých doklad o formálnej kvalifikácii ako sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivost' bol vydaný, alebo ktorých odborná príprava začala v Pol'sku pred 1. májom 2004, a ktorí nespĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 31, členské štáty uznávajú nasledujúci doklad o formálnej kvalifikácii ako sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivost' za dostatočný dôkaz, ak je doplnený osvedčením uvádzajúcim, že štátni príslušníci týchto členských štátov sa účinne a zákonne venovali činnostiam sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost' v Pol'sku počas nižšie uvedeného obdobia:

a)

doklad o formálnej kvalifikácii ako sestra na úrovni akademického titulu (dyplom licencjata pielęgniarstwa) — najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred dňom vydania osvedčenia;

b)

doklad o formálnej kvalifikácii ako sestra, potvrdzujúci ukončenie nadstavbového stredoškolského vzdelania, získaného na strednej zdravotníckej škole (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) — najmenej pät' po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov pred dňom vydania osvedčenia.

Uvedené činnosti musia zahrňovat' plnú zodpovednost' za plánovanie, organizáciu a správu ošetrovatel'skej starostlivosti poskytovanej pacientovi.

3.   Členské štáty uznávajú doklad o formálnej kvalifikácii sestry vydaný v Pol'sku sestrám, ktoré ukončili odbornú prípravu pred 1. májom 2004, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 31, potvrdený bakalárskym diplomom získaným na základe osobitného rozširujúceho programu uvedeného v článku 11 zákona o zmenách a doplnkoch zákona o povolaní sestry a pôrodnej asistentky a niektorých iných právnych aktov zo dňa 20. apríla 2004 (Úradný vestník Pol'skej republiky z 30. apríla 2004, č. 92, položka 885) a nariadenia ministra zdravotníctva z 11. mája 2004 o podrobných podmienkach poskytovania štúdia sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré majú maturitné vysvedčenie zo strednej školy a ukončili lekárske lýceum a strednú zdravotnícku školu v odbore sestra a pôrodná asistentka (Úradný vestník Pol'skej republiky z 13. mája 2004, č. 110, položka 1170), na účely overenia, že príslušná osoba má znalosti a kvalifikáciu na úrovni porovnatel'nej so sestrami s kvalifikáciou, ktorá je v prípade Pol'ska definovaná v prílohe V bod 5.2.2.

Oddiel 4

Zubní lekári

Článok 34

Základná odborná príprava zubného lekára

1.   Pripustenie k základnej odbornej príprave zubného lekára predpokladá držanie diplomu alebo osvedčenia, ktoré umožňuje pre príslušné štúdium prístup na univerzitu alebo na vyššiu inštitúciu, ktorej úroveň sa v členskom štáte uznáva za rovnocennú.

2.   Základná odborná príprava zubného lekára zahŕňa celkom najmenej pät' rokov denného teoretického a praktického štúdia, ktorého súčast'ou je najmenej program uvedený v prílohe V bod 5.3.1, poskytovaný na univerzite, na vyššej inštitúcii, ktorej úroveň sa uznáva za rovnocennú alebo pod dozorom univerzity.

Obsah uvedený v prílohe V bod 5.3.1. možno zmenit' a doplnit' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2 na účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Súčast'ou týchto aktualizácií v žiadnom členskom štáte nesmú byt' zmeny ani doplnenia existujúcich legislatívnych zásad, pokial' ide o systém povolaní v súvislosti s odbornou prípravou a podmienkami prístupu fyzických osôb.

3.   Základná odborná príprava zubného lekára poskytuje záruku, že príslušná osoba získala tieto znalosti a zručnosti:

a)

primerané znalosti vied, na ktorých je zubné lekárstvo založené, a dobré porozumenie vedeckých metód, vrátane zásad merania biologických funkcií, vyhodnocovania vedecky zistených skutočností a analyzovania údajov;

b)

primerané znalosti konštitúcie, fyziológie a správania zdravých a chorých osôb, ako aj vplyv prírodného a sociálneho prostredia na zdravotný stav človeka, pokial' tieto faktory ovplyvňujú zubné lekárstvo;

c)

primerané znalosti štruktúry a funkcie zubov, úst, čel'ustí a súvisiacich tkanív, zdravých aj chorých, ich vzt'ah ku všeobecnému zdravotnému stavu a k fyzickému a sociálnemu blahobytu pacienta;

d)

primerané znalosti klinických disciplín a metód, poskytujúcich zubárovi súvislý obraz anomálií, poranení a chorôb zubov, úst, čel'ustí a súvisiacich tkanív a preventívneho, diagnostického a terapeutického zubného lekárstva;

e)

vhodné klinické skúsenosti pod príslušným dozorom.

Táto odborná príprava poskytne účastníkovi zručnosti potrebné na výkon činností, zahrňujúcich prevenciu, diagnostiku a liečenie anomálií a chorôb zubov, úst, čel'uste, sánky a súvisiacich tkanív.

Článok 35

Odborná príprava špecializovaného zubného lekára

1.   Prístup k odbornej príprave špecializovaného zubného lekára vyžaduje ukončenie a nostrifikáciu piatich rokov teoretickej a praktickej odbornej prípravy v rámci odbornej prípravy uvedenej v článku 34, alebo držanie dokladov uvedených v článkoch 23 a 37.

2.   Odborná príprava špecializovaného zubného lekára obsahuje teoretickú a praktickú odbornú prípravu v univerzitnom stredisku, v stredisku výuky a výskumu liečby, alebo, kde je to vhodné, v zdravotníckom zariadení schválenom na tento účel príslušnými orgánmi alebo organizáciami.

Denné kurzy špecializovaného zubného lekárstva trvajú najmenej tri roky a sú pod dozorom príslušných orgánov alebo organizácií. Ich súčast'ou je osobná účast' na odbornej príprave zubných lekárov zameranej na ich špecializáciu v príslušnej činnosti a na zodpovednosti príslušného zariadenia.

Minimálne trvanie odbornej prípravy uvedené v druhom pododseku možno zmenit' a doplnit' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2 na účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

3.   Členské štáty podmienia vydávanie dokladov o odbornej príprave špecializovaného zubného lekára držaním dokladu o základnej odbornej príprave zubného lekára uvedeného v prílohe V bod 5.3.2.

Článok 36

Výkon odborných činností zubného lekára

1.   Na účely tejto smernice odborné činnosti zubného lekára sú činnosti definované v odseku 3 a vykonávané na základe odbornej kvalifikácie uvedenej v prílohe V bod 5.3.2.

2.   Povolanie zubného lekára je založené na odbornej príprave zubného lekára uvedenej v článku 34. Je to osobitné povolanie odlišné od ostatných všeobecných alebo špecializovaných lekárskych povolaní. Výkon činností zubného lekára vyžaduje držanie dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného v prílohe V bod 5.3.2. S držitel'mi tohto dokladu o formálnej kvalifikácii sa zaobchádza rovnako ako s osobami, na ktoré sa uplatňujú články 23 alebo 37.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby zubní lekári mohli vo všeobecnosti získat' prístup k činnostiam prevencie, diagnostikovania a liečby anomálií a chorôb ovplyvňujúcich zuby, ústa, čel'ust', sánku a súvisiace tkanivá, a aby mohli tieto činnosti vykonávat' s náležitým zohl'adnením regulačných ustanovení a pravidiel profesionálnej etiky, v referenčných dňoch uvedených v prílohe V bod 5.3.2.

Článok 37

Osobitné nadobudnuté práva zubných lekárov

1.   Každý členský štát uznáva na účely výkonu odborných činností zubných lekárov na základe kvalifikácie uvedenej v prílohe V bod 5.3.2. doklad o formálnej kvalifikácii lekára, vydaný v Taliansku, Španielsku, Rakúsku, v Českej republike a na Slovensku, osôb, ktoré začali lekársku odbornú prípravu v alebo pred referenčným dátumom uvedeným pre príslušný členský štát v prílohe, doplnený osvedčením, ktoré vydali príslušné orgány tohto členského štátu.

V osvedčení musí byt' uvedené, že boli splnené tieto dve podmienky:

a)

príslušné osoby účinne, zákonne a zásadne vykonávali v tomto členskom štáte činnosti uvedené v článku 36 najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia;

b)

že táto osoba má právo vykonávat' tieto činnosti za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného pre tento členský štát v prílohe V bod 5.3.2.

Na osoby, ktoré úspešne ukončili aspoň tri roky štúdia, ktoré príslušné orgány členského štátu potvrdili ako rovnocenné odbornej príprave uvedenej v článku 34, sa nevzt'ahuje podmienka troch rokov praktických skúseností uvedená v písm. a) druhého pododseku.

Pokial' ide o Českú republiku a Slovensko, dokladu o formálnej kvalifikácii získaný v bývalom Československu sa prizná tá istá úroveň uznania ako českému a slovenskému dokladu o formálnej kvalifikácii, a to za tých istých podmienok, ako je to stanovené v predchádzajúcich pododsekoch.

2.   Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii ako lekár, vydaný v Taliansku osobám, ktoré začali svoju univerzitnú lekársku odbornú prípravu po 28. januári 1980, a nie neskôr než 31. decembra 1984, doplnený osvedčením, ktoré vydali príslušné talianske orgány.

V osvedčení musí byt' uvedené, že boli splnené tieto tri podmienky:

a)

príslušná osoba zložila príslušnú skúšku odbornej spôsobilosti, ktorú organizovali príslušné talianske orgány na účely potvrdenia, že táto osoba má znalosti a zručnosti porovnatel'né s držitel'mi dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného pre Taliansko v prílohe V bod 5.3.2;

b)

príslušná osoba účinne, zákonne a zásadne vykonáva v Taliansku činnosti uvedené v článku 36 najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia;

c)

príslušná osoba má právo vykonávat' alebo účinne, zákonne a zásadne vykonáva činnosti uvedené v článku 36, za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného pre Taliansko v prílohe V bod 5.3.2.

Na osoby, ktoré úspešne ukončili aspoň tri roky štúdia, o ktorom príslušné orgány príslušného členského štátu potvrdili, že je rovnocenné odbornej príprave uvedenej v článku 34, sa nevzt'ahuje podmienka troch rokov praktických skúseností uvedená v písm. a) druhého pododseku .

S osobami, ktoré začali univerzitnú odbornú prípravu po 31. decembri 1984, sa zaobchádza rovnako ako s vyššie uvedenými osobami, za predpokladu, že vyššie uvedené tri roky štúdia začali pred 31. decembrom 1994.

Oddiel 5

Veterinárni lekári

Článok 38

Odborná príprava veterinárnych lekárov

1.   Odborná príprava veterinárnych lekárov pozostáva celkom najmenej z piatich rokov denného teoretického a praktického štúdia na univerzite alebo vo vyššej inštitúcii, poskytujúcej odbornú prípravu, ktorej úroveň sa uznáva za rovnocennú, alebo pod dozorom univerzity. Táto odborná príprava pokrýva najmenej študijný program uvedený v prílohe V bod 5.4.1.

Obsah uvedený v prílohe V bod 5.4.1. možno zmenit' a doplnit' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2 na účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Súčast'ou týchto aktualizácií v žiadnom členskom štáte nesmú byt' zmeny ani doplnenia existujúcich legislatívnych zásad, pokial' ide o štruktúru povolaní v súvislosti s odbornou prípravou a podmienkami prístupu fyzických osôb.

2.   Prístup k odbornej príprave veterinárnych lekárov je podmienený držaním diplomu alebo osvedčenia oprávňujúceho držitel'a v súvislosti s príslušným štúdiom na prijatie na univerzitné zariadenia alebo do inštitúcií vyššieho vzdelávania, ktorého úroveň uznáva členský štát na účely príslušného štúdia za rovnocennú.

3.   Odborná príprava veterinárneho lekára poskytuje záruku, že príslušná osoba získala tieto znalosti a zručnosti:

a)

primerané znalosti vied, o ktoré sa opiera činnost' veterinárneho lekára;

b)

primerané znalosti štruktúry a funkcií zdravých zvierat, zaobchádzania s nimi, reprodukcie a hygieny vo všeobecnosti, ako aj ich kŕmenia, vrátane technológie použitej pri výrobe a skladovaní krmív, zodpovedajúcich ich potrebám;

c)

primerané znalosti správania zvierat a ochrany zvierat;

d)

primerané znalosti príčin, povahy, priebehu, účinku, diagnostiky a liečenia chorôb zvierat, či už uvažované individuálne alebo skupinovo, vrátane osobitných znalostí chorôb prenosných na človeka;

e)

primerané znalosti preventívnej medicíny;

f)

primerané znalosti hygieny a technológie použitej pri produkcii, výrobe a dávania do obehu krmív zvierat a potravín živočíšneho pôvodu, určených pre l'udskú spotrebu;

g)

primerané znalosti zákonov, predpisov a administratívnych opatrení, týkajúcich sa vyššie uvedených oblastí;

h)

primerané klinické a iné praktické skúsenosti pod príslušným dozorom.

Článok 39

Osobitné nadobudnuté práva veterinárnych lekárov

Bez toho, aby bol dotknutý článok 23 ods. 4, pokial' ide o štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých doklad o formálnej kvalifikácii ako veterinárny lekár bol vydaný, alebo ktorých odborná príprava začala v Estónsku pred 1. májom 2004, členské štáty uznávajú tento doklad o formálnej kvalifikácii ako veterinárny lekár, ak je doplnený osvedčením uvádzajúcim, že príslušná osoba sa účinne a zákonne venovala príslušným činnostiam v Estónsku najmenej pät' po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov pred vydaním tohto potvrdenia.

Oddiel 6

Pôrodné asistentky

Článok 40

Odborná príprava pôrodných asistentiek

1.   Odborná príprava pôrodných asistentiek pozostáva celkom najmenej z:

a)

osobitnej dennej odbornej prípravy pôrodnej asistentky, pozostávajúcej z najmenej troch rokov teoretického a praktického štúdia (smer I) pokrývajúceho aspoň program uvedený v prílohe V bod 5.5.1, alebo

b)

osobitnej dennej odbornej prípravy pôrodnej asistentky, trvajúcej 18 mesiacov (smer II), pokrývajúcej aspoň program uvedený v prílohe V bod 5.5.1, ktorá nebola predmetom rovnocennej odbornej prípravy sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost'.

Členské štáty zabezpečia, aby inštitúcie poskytujúce odbornú prípravu pôrodných asistentiek boli zodpovedné za koordinovanie teórie a praxe počas programu štúdia.

Obsah uvedený v prílohe V bod 5.5.1. možno zmenit' a doplnit' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2 na účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Súčast'ou týchto aktualizácií v žiadnom členskom štáte nesmú byt' zmeny ani doplnenia existujúcich legislatívnych zásad, pokial' ide o štruktúru povolaní v súvislosti s odbornou prípravou a podmienkami prístupu fyzických osôb.

2.   Prístup k odbornej príprave pôrodnej asistentky je podmienený jednou z týchto podmienok:

a)

ukončenie najmenej prvých desiatich rokov všeobecného školského vzdelania pre smer I, alebo

b)

získanie dokladu o formálnej kvalifikácii ako sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivost', uvedeného v prílohe V bod 5.2.2 pre smer II.

3.   Odborná príprava pôrodnej asistentky poskytuje záruku, že príslušná osoba získala tieto znalosti a zručnosti:

a)

primerané znalostí vied, o ktoré sa opiera činnost' pôrodnej asistentky, najmä pôrodníctva a gynekológie;

b)

primerané znalosti etiky povolania a právnych predpisov;

c)

podrobné znalosti biologických funkcií, anatómie a fyziológie v oblasti pôrodníctva a novorodencov, ako aj znalosti vzt'ahov medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím človeka, ako aj správania človeka;

d)

primerané klinické skúsenosti získané vo schválených inštitúciách pod dozorom personálu kvalifikovaného v oblasti pôrodnej asistencie a pôrodníctva;

e)

primerané porozumenie odbornej príprave zdravotníckeho personálu a skúsenosti s prácou s týmto personálom.

Článok 41

Postupy uznávania dokladu o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka

1.   Doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka uvedený v prílohe V bod 5.5.2 podlieha automatickému uznávaniu podl'a článku 21, pokial' je splnené jedno z týchto kritérií:

a)

Najmenej trojročná denná odborná príprava pôrodnej asistentky:

i)

buď je podmienená držaním diplomu, osvedčenia alebo iného dokladu o kvalifikácii umožňujúceho prístup na univerzitu alebo na inštitúciu vyššieho vzdelávania, alebo inak zaručujúcim rovnocennú úroveň znalostí, alebo

ii)

s následnými dvomi rokmi odbornej praxe, pre ktorú bolo osvedčenie podl'a odseku 2 vydané.

b)

Najmenej dvojročná denná odborná príprava pôrodnej asistentky alebo odborná príprava trvajúca najmenej 3 600 hodín, podmienená držaním dokladu o formálnej kvalifikácii ako sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivost' uvedeného v prílohe V bod 5.2.2.

c)

Najmenej 18 mesiacov alebo 3 000 hodín odbornej prípravy pôrodnej asistentky, podmienené držaním dokladu o formálnej kvalifikácii ako sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivost' uvedeného v prílohe V bod 5.2.2, s následným jedným rokom odbornej praxe, pre ktorú bolo osvedčenie podl'a odseku 2 vydané.

2.   Osvedčenie uvedené v odseku 1 vydajú príslušné orgány domovského členského štátu. Potvrdzuje sa ním, že jeho držitel' po tom, ako získal doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka, uspokojivo vykonával všetky činnosti pôrodnej asistentky počas zodpovedajúceho obdobia v nemocnici alebo v zariadení zdravotnej starostlivosti, schválenom na tento účel.

Článok 42

Výkon odborných činností pôrodnej asistentky

1.   Ustanovenia tohto oddielu sa uplatňujú na činnosti pôrodných asistentiek, ako ich definoval každý členský štát, bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, a ktoré sa vykonávajú na základe profesijného titulu uvedeného v prílohe V bod 5.5.2.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby pôrodné asistentky mohli získat' prístup a aby mohli vykonávat' aspoň tieto činnosti:

a)

poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti správneho plánovania rodiny;

b)

diagnostika tehotenstva a monitorovanie normálneho tehotenstva; výkon vyšetrení potrebných na monitorovanie vývoja normálneho tehotenstva;

c)

predpisovanie alebo odporúčanie vyšetrení potrebných na čo najskoršie diagnostikovanie rizikového tehotenstva;

d)

poskytovanie programov prípravy na rodičovstvo a úplná príprava na narodenie diet'at'a, vrátane poradenstva v oblasti hygieny a výživy;

e)

starostlivost' o matky pri práci a pomoc týmto matkám, vrátane monitorovania podmienok plodu v maternici pomocou vhodných klinických a technických prostriedkov;

f)

vedenie spontánneho pôrodu, vrátane prípadov vyžadujúcich epiziotómiu a v súrnych prípadoch vrátane pôrodov v panvovej polohe;

g)

rozpoznávanie varovných signálov nenormálnych situácií matky alebo diet'at'a, ktoré si vyžadujú zásah lekára, a v prípade potreby pomoc tomuto lekárovi; podniknutie potrebných núdzových opatrení, ak nie je prítomný lekár, najmä ručné odstránenie placenty, s možným následným ručným vyšetrením maternice;

h)

vyšetrenie novorodenca a starostlivost' o neho; vyvinutie potrebnej iniciatívy v prípade potreby a výkon bezprostrednej resuscitácie v prípade potreby;

i)

starostlivost' a sledovanie vývoja matky v popôrodnom období, poskytovanie všetkých potrebných rád matke v oblasti starostlivosti o diet'a, ktoré umožnia zabezpečit' optimálny vývoj novorodenca;

j)

výkon liečby predpísanej lekárom;

k)

spisovanie potrebných písomných správ.

Článok 43

Osobitné nadobudnuté práva pôrodných asistentiek

1.   Každý členský štát v prípade štátneho príslušníka členského štátu, ktorého doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka spĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu, stanovené v článku 40, ale nie je na základe článku 41 uznaný, ak nie je doplnený osvedčením o odbornej praxi uvedeným v článku 41 ods. 2, uznáva za dostatočný dôkaz doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydal tento členský štát pred referenčným dňom uvedeným v prílohe V bod 5.5.2, doplnený osvedčením uvádzajúcim, že tento štátny príslušník účinne a zákonne vykonával príslušnú činnost' najmenej počas dvoch po sebe nasledujúcich rokoch počas piatich rokov predchádzajúcich vydaniu tohto osvedčenia.

2.   Podmienky uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka potvrdzuje ukončenie odbornej prípravy absolvovanej na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky a spĺňa všetky minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 40, ale ak doklad o formálnej kvalifikácii nie je na základe článku 41 uznaný, pokial' nie je doplnený osvedčením o odbornej praxi uvedeným v článku 41 ods. 2, kde sa potvrdzuje kurz odbornej prípravy, ktorý začal pred 3. októbrom 1990.

3.   Pokial' ide o pol'ský doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka, uplatňujú sa len nasledujúce ustanovenia o nadobudnutých právach.

V prípade štátneho príslušníka členského štátu, ktorého doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka bol vydaný v Pol'sku pred 1. májom 2004, ktorý nespĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 40, členské štáty uznávajú nasledujúci doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka, ak je doplnený osvedčením uvádzajúcim, že štátny príslušník tohto členského štátu sa účinne a zákonne venoval činnostiam pôrodnej asistentky počas nižšie uvedeného obdobia:

a)

doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka na úrovni akademického titulu (dyplom licencjata położnictwa): najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania osvedčenia;

b)

doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka potvdrzujúci ukončenie nadstavbového stredoškolského vzdelania získaného na strednej zdravotníckej škole (dyplom położnej): najmenej pät' po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov predchádzajúcich dňu vydania osvedčenia.

4.   Členské štáty uznávajú doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka vydaný v Pol'sku pôrodnej asistentke, ktorá skončila odbornú prípravu pred 1. májom 2004, ktorá nespĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 40, potvrdený bakalárskym diplomom získaným na základe osobitného rozširujúceho programu uvedeného v článku 11 zákona o zmenách a doplneniach zákona o povolaní sestry a pôrodnej asistentky a niektorých iných právnych aktov z 20. apríla 2004 (Úradný vestník Pol'skej republiky z 30. apríla 2004, č. 92, položka 885) a nariadenia ministra zdravotníctva z 11. mája 2004 o podrobných podmienkach poskytovania štúdia sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré majú maturitné vysvedčenie zo strednej školy a skončili lekárske lýceum a strednú zdravotnícku školu v odbore sestra a pôrodná asistentka (Úradný vestník Pol'skej republiky z 13. mája 2004, č. 110, položka 1170) na účely overenia, že príslušná osoba má znalosti a kvalifikáciu na úrovni porovnatel'nej s pôrodnými asistentkami s kvalifikáciou, ktoré sú v prípade Pol'ska definované v prílohe V bod 5.5.2.

Oddiel 7

Farmaceut

Článok 44

Odborná príprava farmaceuta

1.   Prístup ku kurzu odbornej prípravy farmaceuta je podmienený držaním diplomu alebo osvedčenia, ktoré umožňuje pre príslušné štúdium v členskom štáte prístup na univerzitu alebo na vyššiu inštitúciu, ktorej úroveň sa v členskom štáte uznáva za rovnocennú.

2.   Doklad o formálnej kvalifikácii ako farmaceut potvrdzuje odbornú prípravu trvajúcu najmenej pät' rokov, vrátane najmenej:

a)

piatich rokov dennej teoretickej a praktickej odbornej prípravy na univerzite alebo na vyššej inštitúcii, ktorej úroveň sa v členskom štáte uznáva za rovnocennú, alebo pod dozorom univerzity;

b)

šest'mesačnej odbornej prípravy v oblasti farmácie, otvorenej pre verejnost' alebo v nemocnici, pod dozorom farmaceutického oddelenia tejto nemocnice.

Cyklus odbornej prípravy obsahuje najmenej program uvedený v prílohe V bod 5.6.1. Obsah uvedený v prílohe V bod 5.6.1. možno zmenit' a doplnit' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2 na účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Súčast'ou týchto aktualizácií v žiadnom členskom štáte nesmú byt' zmeny ani doplnenia existujúcich legislatívnych zásad, pokial' ide o štruktúru povolaní v súvislosti s odbornou prípravou a podmienkami prístupu fyzických osôb.

3.   Základná odborná príprava farmaceuta poskytuje záruku, že príslušná osoba získala tieto znalosti a zručnosti:

a)

primerané znalosti liečiv a látok používaných pri výrobe liečiv;

b)

primerané znalosti farmaceutickej technológie a fyzikálnych, chemických, biologických a mikrobiologických skúšok liečiv;

c)

primerané znalosti metabolizmu a účinkov liečiv, primerané znalosti pôsobenia toxických látok a používania liečiv;

d)

primerané znalosti umožňujúce vyhodnotit' vedecké údaje týkajúce sa liečiv, umožňujúce schopnost' poskytnút' primerané informácie na základe znalostí;

e)

primerané znalosti zákonných a iných požiadaviek spojených s výkonom farmácie.

Článok 45

Výkon odborných činností farmaceuta

1.   Na účely tejto smernice činnosti farmaceuta sú činnosti, prístup ku ktorým a výkon ktorých je v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch podmienený odbornou kvalifikáciou, a ktorý je umožnený pre držitel'ov dokladu o formálnej kvalifikácii typov uvedených v prílohe V bod 5.6.2.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby držitelia dokladu o formálnej kvalifikácii ako farmaceut na univerzitnej úrovni alebo na úrovni, ktorá sa považuje za rovnocennú, ktorý spĺňa ustanovenia článku 44, mohli získat' prístup a mohli vykonávat' aspoň nasledujúce činnosti, v prípade potreby s podmienkou doplnkových odborných skúseností:

a)

príprava farmaceutických foriem liečiv;

b)

výroba a skúšanie liečiv;

c)

skúšanie liečiv v laboratóriu na skúšanie liečiv;

d)

skladovanie, uchovávanie a distribúcia liečiv vo vel'koobchodnej fáze;

e)

príprava, skúšanie, skladovanie a dodávanie liečiv do lekární otvorených pre verejnost';

f)

príprava, skúšanie, skladovanie a podávania liečiv v nemocniciach;

g)

poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti liečiv.

3.   Ak členský štát podmieni poskytnutie prístupu alebo umožnenie výkonu niektorej z činností farmaceuta okrem držania dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného v prílohe V bod 5.6.2 aj doplnkovými odbornými skúsenost'ami, potom tento členský štát uznáva v tomto ohl'ade za dostatočný dôkaz osvedčenie vydané príslušnými orgánmi v domovskom členskom štáte, v ktorom sa uvádza, že príslušná osoba vykonávala tieto činnosti obdobne dlho v domovskom členskom štáte.

4.   Uznanie uvedené v odseku 3 sa neuplatňuje, pokial' ide o dvojročné obdobie odbornej praxe, ktoré vyžaduje Luxemburské vel'kovojvodstvo ako podmienku získania koncesie na verejnú štátnu lekáreň.

5.   Ak mal členský štát 16. septembra 1985 zavedené sút'ažné skúšky, určené na výber medzi držitel'mi uvedenými v odseku 2, osoby, ktoré mali právo stat' sa majitel'mi nových lekárni, o ktorých vytvorení sa rozhodlo v rámci vnútroštátneho systému zemepisného rozdelenia, členský štát môže odchylne od odseku 1 s týmito skúškami pokračovat', a od štátnych príslušníkov členských štátov, ktorí majú doklad o formálnej kvalifikácii ako farmaceut uvedený v prílohe V bod 5.6.2 alebo ktorí využívajú ustanovenia článku 23, môže vyžadovat', aby sa na týchto skúškach zúčastnili.

Oddiel 8

Architekt

Článok 46

Odborná príprava architektov

1.   Odborná príprava architekta pozostáva najmenej zo štyroch rokov denného štúdia alebo zo šiestich rokov štúdia, z čoho najmenej tri roky sú vo forme denného štúdia na univerzite alebo v porovnatel'nej školiacej inštitúcii. Táto odborná príprava musí viest' k úspešnému zloženiu skúšky na univerzitnej úrovni.

Odborná príprava, ktorá musí byt' na univerzitnej úrovni a ktorej zásadnú čast' tvorí architektúra, musí udržiavat' rovnováhu medzi teoretickými a praktickými hl'adiskami odbornej prípravy architektov a musí zaručit' získanie týchto znalostí a zručností:

a)

schopnost' vytvárat' architektonické projekty, ktoré uspokoja aj estetické aj technické požiadavky;

b)

zodpovedajúce vedomosti o histórii a teórii architektúry a príbuzných umení, technológiách a humanitných vedách;

c)

vedomosti o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu architektonického projektu;

d)

primerané vedomosti o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach v procese plánovania;

e)

chápanie vzt'ahu medzi l'uďmi a budovami a medzi budovami a ich prostredím a potreby dávat' do vzt'ahu budovy a priestory medzi nimi s l'udskými potrebami a rozsahom;

f)

chápanie povolania a úlohy architekta v spoločnosti, najmä pri príprave dokumentácií, ktoré berú do úvahy sociálne faktory;

g)

chápanie metód prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie;

h)

chápanie konštrukčného projektovania, konštrukčných a technických problémov spojených so stavebným projektom;

i)

primerané vedomosti o fyzikálnych problémoch, technológiách a o funkcii stavieb, aby boli zabezpečené komfortnými vnútornými podmienkami a klimatickou ochranou;

j)

potrebné zručnosti pri projektovaní, aby sa splnili požiadavky užívatel'ov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a požiadavkami na stavby;

k)

primerané vedomosti o priemysle, organizáciách, predpisoch a procedúrach spojených so zavádzaním konceptov projektov do stavieb s integrovaním plánov do všeobecného plánovania.

2.   Znalosti a zručnosti uvedené v odseku 1 možno zmenit' a doplnit' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2 na účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Súčast'ou týchto aktualizácií v žiadnom členskom štáte nesmú byt' zmeny ani doplnenia existujúcich legislatívnych zásad, pokial' ide o štruktúru povolaní v súvislosti s odbornou prípravou a podmienkami prístupu fyzických osôb.

Článok 47

Odchýlky z podmienok na odbornú prípravu architektov

1.   Odchylne od článku 46 sa uznáva, že článku 21 vyhovuje aj: odborná príprava počas troch rokov, ktorá existovala k 5. augustu 1985 na odborných vysokých školách „Fachhochschulen“ v Spolkovej republike Nemecko, pokial' spĺňa požiadavky stanovené v článku 46 a umožňuje prístup k činnostiam uvedeným v článku 48 v tomto členskom štáte s profesijným titulom „architekt“, a to za predpokladu, že takáto odborná príprava je doplnená štvorročným obdobím odbornej praxe v Spolkovej republike Nemecko potvrdenej osvedčením vydaným profesijným združením, v ktorého zozname je registrovaný architekt, ktorý chce využit' ustanovenia tejto smernice.

Toto profesijné združenie musí najprv stanovit', že práca, ktorú príslušný architekt v oblasti architektúry vykonal, je nezvratným dôkazom o celom spektre znalostí a zručností uvedených v článku 46 ods. 1. Toto osvedčenie sa vydá podl'a toho istého postupu, aký sa uplatňuje na registrovanie v zozname profesijného združenia.

2.   Odchylne od článku 46 sa uznáva, že článku 21 vyhovuje aj: odborná príprava ako súčast' schém sociálneho zlepšenia alebo univerzitného štúdia na čiastočný úväzok, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v článku 46, potvrdená zložením skúšky z architektúry osobou, ktorá sedem alebo viac rokov pracovala v oblasti architektúry pod dozorom architekta alebo architektonickej kancelárie. Táto skúška musí byt' na univerzitnej úrovni a musí byt' rovnocenná záverečnej skúške uvedenej v prvom pododseku článku 46 ods. 1.

Článok 48

Výkon odborných činností architekta

1.   Na účely tejto smernice sú odborné činnosti architekta činnosti, ktoré sa pravidelne vykonávajú pod profesijným titulom „architekt“.

2.   Na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorí majú právo používat' tento titul na základe zákona, ktorý dáva príslušnému orgánu členského štátu právo udel'ovat' tituly štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí osobitne vynikajú kvalitou svojej práce v oblasti architektúry, sa hl'adí akoby spĺňali požadované podmienky výkonu činností architekta pod profesijným titulom „architekt“. Architektonická povaha činností príslušnej osoby bude potvrdená osvedčením, ktoré vydal jej domovský členský štát.

Článok 49

Osobitné nadobudnuté práva architektov

1.   Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii ako architekt uvedený v prílohe VI bod 6, vydaný inými členskými štátmi, a ktorým sa potvrdzuje kurz odbornej prípravy, ktorý začal najneskôr v referenčný akademický rok uvedený v tejto prílohe, a to aj vtedy, ak tento kurz nespĺňa minimálne požiadavky uvedené v článku 46, a na účely prístupu k odbornej činnosti architekta a výkonu tejto činnosti prizná na svojom území tomuto dokladu taký účinok ako dokladu o formálnej kvalifikácii ako architekt, ktorý vydáva sám.

Za týchto okolností sa uznáva osvedčenie, ktoré vydali príslušné orgány Spolkovej republiky Nemecko, potvrdzujúce, že doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydali 8. mája 1945 alebo neskôr príslušné orgány Nemeckej demokratickej republiky, je rovnocenný takémuto dokladu uvedenému v tejto prílohe.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, každý členský štát uznáva nasledujúci doklad o formálnej kvalifikácii a na účely prístupu k odborným činnostiam architekta a výkonu týchto činností im na svojom území priznáva tú istú účinnost' ako dokladu o formálnej kvalifikácii, ktorý vydal sám: osvedčenia vydané štátnym príslušníkom členského štátu členským štátom, ktorý prijal pravidlá upravujúce prístup k činnostiam architekta a výkon týchto činností od týchto dátumov:

a)

1. januára 1995 pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko;

b)

1. mája 2004 pre Českú republiku, Estónsku, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Pol'sko, Slovinsko a Slovensko;

c)

5. augusta 1987 pre ostatné členské štáty.

Osvedčenia uvedené v odseku 1 potvrdzujú, že ich držitel' mal právo najneskôr v príslušný deň používat' profesijný titul architekta a že aktívne vykonával v súvislosti s tými pravidlami príslušné činnosti najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov predchádzajúcich vydaniu tohto osvedčenia.

KAPITOLA IV

Spoločné ustanovenia o zariadeniach

Článok 50

Dokumentácia a formality

1.   Ak príslušné orgány hostitel'ského členského štátu rozhodujú na základe tohto oddielu o žiadosti o povolenie výkonu príslušného regulovaného povolania, môžu požadovat' doklady a osvedčenia uvedené v prílohe VII.

Doklady uvedené v prílohe VII bod 1 písmená d), e) a f) nie sú v deň ich predloženia staršie než tri mesiace.

Členské štáty, organizácie a ostatné právnické osoby zaručia dôvernost' prijatých informácií.

2.   V prípade odôvodnených pochybností môže hostitel'ský členský štát požiadat' príslušné orgány členského štátu o potvrdenie autentickosti potvrdení a dokladov o formálnej kvalifikácii, ktoré boli v tomto členskom štáte vydané, a ak je to vhodné, potvrdenie skutočnosti, že žiadatel' spĺňa pre povolania uvedené v kapitole III tejto časti minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článkoch 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 a 46.

3.   V prípade odôvodnených pochybností, ak doklad o formálnej kvalifikácii, ako je vymedzený v článku 3 ods. 1 písm. c), vydal príslušný orgán v členskom štáte a ak je jeho súčast'ou odborná príprava celá alebo čiastočne absolvovaná v zariadení, zákonne založenom na území iného členského štátu, hostitel'ský členský štát má právo overit' u príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa doklad vydal:

a)

či bol kurz odbornej prípravy v zariadení, ktoré poskytlo odbornú prípravu, formálne potvrdený školským zariadením založeným v členskom štáte, v ktorom sa doklad vydal;

b)

či je doklad o vzdelaní rovnaký ako doklad, ktorý by sa vydal, ak by sa tento kurz v celom rozsahu absolvoval v členskom štáte, v ktorom sa doklad vydal, a

c)

či tento doklad o formálnej kvalifikácii dáva na území členského štátu, v ktorom sa doklad vydal, tie isté profesijné práva.

4.   Ak hostitel'ský členský štát vyžaduje od svojich štátnych príslušníkov, aby zložili slávnostnú prísahu alebo predložili miestoprísažné vyhlásenie ako podmienku získania prístupu k regulovanému povolaniu, a ak znenie tejto prísahy alebo tohto vyhlásenia nemôže štátny príslušník iného členského štátu použit', hostitel'ský členský štát zabezpečí, aby príslušná osoba mohla použit' vhodné rovnocenné znenie.

Článok 51

Postup vzájomného uznávania odbornej kvalifikácie

1.   Príslušný orgán hostitel'ského členského štátu potvrdzuje prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia a informuje žiadatel'a o všetkých chýbajúcich dokladoch.

2.   Postup preskúmania žiadosti o povolenie vykonávat' regulované povolanie sa musí skončit' čo najrýchlejšie a jeho výsledkom musí byt' náležite odôvodnené rozhodnutie príslušného orgánu v hostitel'skom členskom štáte o každom prípade do troch mesiacov odo dňa predloženia úplného žiadatel'ovho spisu. V prípadoch podl'a kapitol I a II tejto časti sa však táto lehota môže predĺžit' o jeden mesiac.

3.   Rozhodnutie alebo neprijatie rozhodnutia v lehote je predmetom práva na odvolanie podl'a vnútroštátneho práva.

Článok 52

Používanie profesijných titulov

1.   Ak sa v hostitel'skom členskom štáte používanie profesijného titulu týkajúceho sa činností príslušného povolania reguluje, štátny príslušník iného členského štátu, ktorý je oprávnený na výkon regulovaného povolania na základe oddielu III, používa profesijný titul hostitel'ského členského štátu, ktorý zodpovedá tomu povolaniu v tom členskom štáte, a používa všetky súvisiace iniciálky.

2.   Ak sa povolanie v hostitel'skom členskom štáte reguluje združením alebo organizáciou v zmysle článku 3 ods. 2, štátny príslušník členského štátu nemá právo používat' profesijný titul, ktorý vydáva táto organizácia alebo toto združene, ani jeho skrátenú formu, ak nepredloží dôkaz o tom, že je členom tejto organizácie alebo tohto združenia.

Ak toto združenie alebo táto organizácia podmieňuje členstvo určitou kvalifikáciou, môže tak urobit' len za podmienok stanovených v tejto smernici, pokial' ide o štátnych príslušníkov iných členských štátov, ktorí sú držitel'mi odbornej kvalifikácie.

HLAVA IV

PODROBNÉ PRAVIDLÁ VÝKONU POVOLANIA

Článok 53

Znalost' jazykov

Osoby využívajúce uznávanie odbornej kvalifikácie majú znalost' jazykov potrebnú na výkon povolania v hostitel'skom členskom štáte.

Článok 54

Používanie akademických titulov

Bez toho, aby boli dotknuté články 7 a 52, hostitel'ský členský štát zabezpečí, aby sa príslušnej osobe poskytlo právo na používanie akademických titulov, ktoré získala v domovskom členskom štáte, a prípadne aj ich skrátenej formy, v jazyku domovského členského štátu. Hostitel'ský členský štát môže požadovat', aby za titulom nasledovalo meno a adresa zariadenia alebo skúšobnej rady, ktorá tento titul vydala. Ak by sa akademický titul domovského členského štátu mohol v hostitel'skom členskom štáte zamenit' s titulom, na ktorý sa v hostitel'skom členskom štáte vyžaduje doplnková odborná príprava, ktorú držitel' titulu nedostal, hostitel'ský členský štát môže od držitel'a titulu požadovat', aby používal akademický titul domovského členského štátu vo vhodnej forme, ktorú stanoví hostitel'ský členský štát.

Článok 55

Schválenie fondov zdravotného poistenia

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1 a článok 6 prvý pododsek písm. b), členské štáty, ktoré vyžadujú od osôb, ktoré získali odbornú kvalifikáciu na ich území, aby ukončili prípravné obdobie odbornej prípravy v službe a/alebo obdobie odbornej praxe na to, aby získali schválenie fondu zdravotného poistenia, v prípade držitel'a dokladu o odbornej kvalifikácii lekára alebo zubného lekára, získanej v iných členských štátoch, od tejto povinnosti upustia.

HLAVA V

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA A ZODPOVEDNOSŤ ZA IMPLEMENTÁCIU

Článok 56

Príslušné orgány

1.   Príslušné orgány hostitel'ského členského štátu a domovského členského štátu úzko spolupracujú a poskytujú si vzájomnú pomoc, aby ul'ahčili uplatňovanie tejto smernice. Zabezpečujú dôvernost' vymenených informácií.

2.   Príslušné orgány hostitel'ského členského štátu a domovského členského štátu si vymieňajú informácie o disciplinárnom konaní alebo trestnoprávnych sankciách, alebo o akýchkol'vek iných vážnych osobitných okolnostiach, ktoré môžu mat' vplyv na výkon činností na základe tejto smernice, pričom rešpektujú legislatívu o ochrane osobných údajov upravenú v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a vol'nom pohybe týchto údajov (24) a 2002/58/ES z 12. júla 2000 týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (25).

Domovský členský štát preskúmava vierohodnost' okolností a jeho orgány rozhodnú o povahe a rozsahu vyšetrovania, ktoré je potrebné uskutočnit' informuje hostitel'ský členský štát o záveroch, ktoré vyvodil z dostupných informácií.

3.   Každý členský štát najneskôr 20. októbra 2007 určí orgány a organizácie príslušné na poskytovanie a prijímanie dokladov o formálnej kvalifikácii a iných dokladov alebo informácií, ako aj orgány a organizácie príslušné na prijímanie žiadostí a rozhodovanie podl'a tejto smernice, a okamžite o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

4.   Každý členský štát určí koordinátora pre činnost' orgánov uvedených v odseku 1 a informuje o tom ostatné členské štáty a Komisiu.

Tento koordinátor má:

a)

podporovat' jednotné uplatňovanie tejto smernice;

b)

zbierat' všetky informácie relevantné pre uplatňovanie tejto smernice, ako napríklad informácie o podmienkach prístupu k regulovaným povolaniam v členských štátoch.

Na účely plnenia právomocí uvedených v písmene b) môže koordinátor vyžiadat' pomoc kontaktných miest uvedených v článku 57.

Článok 57

Kontaktné miesta

Každý členský štát najneskôr 20. októbra 2007 určí kontaktné miesto, ktoré má:

a)

poskytovat' občanom a kontaktným miestam ostatných členských štátov potrebné informácie o uznávaní odbornej kvalifikácie podl'a tejto smernice, ako sú informácie o vnútroštátnom práve, upravujúcom tieto povolania a výkon týchto povolaní, vrátane sociálnej legislatívy a v prípade potreby vrátane etických pravidiel;

b)

pomáhat' občanom pri uplatňovaní ich práv na základe tejto smernice, podl'a potreby v spolupráci s ostatnými kontaktnými miestami a príslušnými orgánmi v hostitel'skom členskom štáte.

Na požiadanie Komisie kontaktné miesto informuje Komisiu o výsledkoch vyšetrovania, ktoré uskutočňujú podl'a ustanovení písmena b), a to do dvoch mesiacov od ich získania.

Článok 58

Výbor pre uznávanie odbornej kvalifikácie

1.   Komisii pomáha Výbor pre uznávanie odbornej kvalifikácie (ďalej len „výbor“), ktorý sa skladá zo zástupcov členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, použijú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zretel'om na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Výbor prijme rokovací poriadok.

Článok 59

Konzultácie

Komisia zabezpečí primeraným spôsobom konzultácie s odborníkmi z dotknutých profesijných skupín, najmä v súvislosti s prácou výboru uvedeného v článku 58, a poskytne uvedenému výboru odôvodnenú správu o týchto konzultáciách.

HLAVA VI

INÉ USTANOVENIA

Článok 60

Správy

1.   Od 20. októbra 2007 členské štáty každé dva roky zašlú Komisii správu o uplatňovaní tohto systému. Okrem všeobecných poznámok správa obsahuje štatistický prehl'ad prijatých rozhodnutí a opis hlavných problémov vyplývajúcich z uplatňovania tejto smernice.

2.   Od 20. októbra 2007 Komisia každých pät' rokov vypracuje správu o vykonávaní tejto smernice.

Článok 61

Doložka o odchýlke

Ak má členský štát pri uplatňovaní niektorého z ustanovení tejto smernice väčšie t'ažkosti v určitej oblasti, Komisia tieto t'ažkosti preskúma v spolupráci s príslušnými členskými štátmi.

Ak je to potrebné, Komisia rozhodne, postupom uvedeným v článku 58 ods. 2, o povolení dočasnej odchýlky pre príslušný členský štát.

Článok 62

Zrušovacie ustanovenie

Smernice 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS, 89/48/EHS, 92/51/EHS, 93/16/EHS a 1999/42/ES sa zrušujú s platnost'ou od 20. októbra 2007. Odkazy na zrušené smernice sa chápu ako odkazy na túto smernicu a akty prijaté na základe týchto smerníc nie sú týmto zrušením ovplyvnené.

Článok 63

Transpozícia

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 20. októbra 2007. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 64

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnost' dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 65

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 7. septembra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

C. CLARKE


(1)  Ú. v. ES C 181 E, 30.7.2002, s. 183.

(2)  Ú. v. EÚ C 61, 14.3.2003, s. 67.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ C 97 E, 22.4.2004, s. 230), spoločná pozícia Rady z 21. decembra 2004 (Ú. v. EÚ C 58 E, 8.3.2005, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 11. mája 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Ú. v. ES L 178,17.7.2000, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 19, 24.1.1989, s. 16. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Ú. v. ES L 206, 31.7.2001, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2004/108/ES (Ú. v. EÚ L 32, 5.2.2004, s. 15).

(7)  Ú. v. ES L 201, 31.7.1999, s. 77.

(8)  Ú. v. ES L 176, 15.7.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(9)  Ú. v. ES L 176, 15.7.1977, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/19/ES.

(10)  Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(11)  Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(12)  Ú. v. ES L 362, 23.12.1978, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/19/ES.

(13)  Ú. v. ES L 362, 23.12.1978, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/19/ES.

(14)  Ú. v. ES L 33, 11.2.1980, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(15)  Ú. v. ES L 33, 11.2.1980, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/19/ES.

(16)  Ú. v. ES L 223, 21.8.1985, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(17)  Ú. v. ES L 253, 24.9.1985, s. 34. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2001/19/ES.

(18)  Ú. v. ES L 253, 24.9.1985, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(19)  Ú. v. ES L 165, 7.7.1993, s. 1.Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(20)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(21)  Ú. v. ES L 78, 26.3.1977, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(22)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 36. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(23)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).

(24)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(25)  Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.


PRÍLOHA I

Zoznam odborných združení alebo organizácií, ktoré spĺňajú podmienky článku 3 ods. 2

ÍRSKO (1)

1.

Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku (The Institute of Chartered Accountants in Ireland) (2)

2.

Inštitút autorizovaných účtovných znalcov v Írsku (The Institute of Certified Public Accountants in Ireland) (2)

3.

Združenie autorizovaných účtovných znalcov (The Association of Certified Accountants) (2)

4.

Inštitúcia inžinierov Írska (Institution of Engineers of Ireland)

5.

Írsky plánovací inštitút (Irish Planning Institute)

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1.

Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)

2.

Inštitút prísažných účtovných znalcov Škótska (Institute of Chartered Accountants of Scotland)

3.

Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku (Institute of Chartered Accountants in Ireland)

4.

Výsadné združenie autorizovaných účtovných znalcov (Chartered Association of Certified Accountants)

5.

Výsadný inštitút likvidátorov škôd (Chartered Institute of Loss Adjusters)

6.

Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov (Chartered Institute of Management Accountants)

7.

Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov (Institute of Chartered Secretaries and Administrators)

8.

Výsadný poist'ovací inštitút (Chartered Insurance Institute)

9.

Inštitút poistných technikov (Institute of Actuaries)

10.

Fakulta poistných technikov (Faculty of Actuaries)

11.

Výsadný inštitút bankárov (Chartered Institute of Bankers)

12.

Inštitút bankárov v Škótsku (Institute of Bankers in Scotland)

13.

Král'ovská inštitúcia prísažných topografov (Royal Institution of Chartered Surveyors)

14.

Král'ovský inštitút plánovania miest (Royal Town Planning Institute)

15.

Výsadná spoločnost' fyzioterapie (Chartered Society of Physiotherapy)

16.

Král'ovská spoločnost' chémie (Chartered Society of Chemistry)

17.

Britská psychologická spoločnost' (British Psychological Society)

18.

Združenie knižníc (Library Association)

19.

Inštitút prísažných lesníkov (Institute of Chartered Foresters)

20.

Výsadný inštitút stavebníctva (Chartered Institute of Building)

21.

Rada pre strojárstvo (Engineering Council)

22.

Inštitút energie (Institute of Energy)

23.

Inštitúcia štrukturálnych inžinierov (Institution of Structural Engineers)

24.

Inštitúcia stavebných inžinierov (Institution of Civil Engineers)

25.

Inštitúcia banských inžinierov (Institution of Mining Engineers)

26.

Inštitúcia baníctva a metalurgie (Institution of Mining and Metallurgy)

27.

Inštitúcia elektrotechnických inžinierov (Institution of Electrical Engineers)

28.

Inštitúcia inžinierov plynárov (Institution of Gas Engineers)

29.

Inštitúcia strojných inžinierov (Institution of Mechanical Engineers)

30.

Inštitúcia chemických inžinierov (Institution of Chemical Engineers)

31.

Inštitúcia výrobných inžinierov (Institution of Production Engineers)

32.

Inštitúcia námorných inžinierov (Institution of Marine Engineers)

33.

Král'ovská inštitúcia námorných architektov (Royal Institution of Naval Architects)

34.

Král'ovská aeronautická spoločnost' (Royal Aeronautical Society)

35.

Inštitút kovov (Institute of Metals)

36.

Výsadná inštitúcia inžinierov stavebných služieb (Chartered Institution of Building Services Engineers)

37.

Inštitút merania a kontroly (Institute of Measurement and Control)

38.

Britská počítačová spoločnost' (British Computer Society)


(1)  Írski štátni príslušníci sú taktiež členovia nasledujúcich združení alebo organizácií v Spojenom kráľovstve:

 

Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese (Institute of Chartered Accountants in England and Wales),

 

Inštitút prísažných účtovných znalcov Škótska (Institute of Chartered Accountants of Scotland),

 

Inštitút poistných technikov (Institute of Actuaries),

 

Fakulta poistných technikov (Faculty of Actuaries),

 

Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov (The Chartered Institute of Management Accountants),

 

Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov (Institute of Chartered Secretaries and Administrators),

 

Kráľovský inštitút plánovania miest (Royal Town Planning Institute),

 

Kráľovská inštitúcia prísažných topografov (Royal Institution of Chartered Surveyors),

 

Výsadný inštitút stavebníctva (Chartered Institute of Building).

(2)  Iba pre činnosť vykonávanú účtovníkmi — audítormi.


PRÍLOHA II

Zoznam študijných odborov s osobitnou štruktúrou uvedených článku 11 písm. c) bode ii)

1.   Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a odborná príprava v oblasti starostlivosti o diet'a

Odborná príprava:

v Nemecku:

detská sestra („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger“),

fyzioterapeut [„Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)“] (1),

terapeut chorôb z povolania/ergoterapeut („Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut“),

logopéd („Logopäde/Logopädin“),

ortoptik [„Orthoptist(in)“],

štátom uznaný vychovávatel' [„Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)“],

štátom uznaný liečebný pedagóg [„Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)“],

zdravotný laborant [„medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)“],

zdravotný RTG technik [„medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)“],

zdravotný technik funkčnej diagnostiky [„medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik“],

veterinárny technik [„veterinärmedizinisch -technische(r) Assistent(in)“],

diétna sestra [„Diätassistent(in)“],

farmaceutický laborant („Pharmazieingenieur“), odborná príprava absolvovaná pred 31. marcom 1994 v bývalej Nemeckej demokratickej republike alebo na území nových spolkových krajín — Länder,

zdravotná sestra na psychiatrii [„Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger“],

logopéd [„Sprachtherapeut(in)“];

v Českej republike:

zdravotnícky asistent („zdravotnický asistent“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania na strednej zdravotníckej škole, ukončeného maturitnou skúškou;

asistent výživy („nutriční asistent“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania na strednej zdravotníckej škole, ukončeného maturitnou skúškou;

v Taliansku:

zubný technik („odontotecnico“),

optik („ottico“);

na Cypre:

zubný technik („οδοντοτεχνίτης“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa najmenej šest' rokov základného vzdelávania, šest' rokov stredoškolského vzdelávania a dva roky pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoročnou odbornou praxou,

optik („τεχνικός oπτικός“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa najmenej šest' rokov základného vzdelávania, šest' rokov stredoškolského vzdelávania a dva roky pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoročnou odbornou praxou;

v Lotyšsku:

zubná sestra („zobārstniecības māsa“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desat' rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou trojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí vykonat' skúška s ciel'om získat' osvedčenie v odbore,

asistent v biomedicínskych laboratóriách („biomedīcinas laborants“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desat' rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí vykonat' skúška s ciel'om získat' osvedčenie v odbore,

zubný technik („zobu tehniķis“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desat' rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí vykonat' skúška s ciel'om získat' osvedčenie v odbore,

fyzioterapeutický asistent („fizioterapeita asistents“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desat' rokov všeobecného školského vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí vykonat' skúška s ciel'om získat' osvedčenie v odbore;

v Luxembursku:

zdravotný RTG technik [„assistant(e) technique médical(e) en radiologie“],

laboratórny zdravotný technik [„assistant(e) technique médical(e) de laboratoire“],

psychiatrická zdravotná sestra („infirmier/ière psychiatrique“),

zdravotný technik na chirurgii [„assistant(e) technique médical(e) en chirurgie“],

detská sestra („infirmier/ière puériculteur/trice“),

sestra na anestéziológii („infirmier/ière anesthésiste“),

kvalifikovaný masér/masérka [„masseur/euse diplômé(e)“],

vychovávatel' („éducateur/trice“),

v Holandsku:

veterinárny asistent („dierenartsassistent“),

ktorá predstavuje štúdium a praktickú prípravu trvajúce aspoň trinást' rokov, pozostávajúce:

i)

najmenej z trojročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá sa končí skúškou, v niektorých prípadoch je doplnená jednoročným alebo dvojročným prehlbujúcim štúdiom zakončeným skúškou, alebo

ii)

aspoň z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň šest'mesačnou praxou alebo aspoň šest'mesačným odborným výcvikom v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo

iii)

aspoň z dvojročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň jednoročnou praxou alebo aspoň jednoročným odborným výcvikom v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo

iv)

v prípade veterinárneho asistenta („dierenartsassisten“) z trojročnej odbornej prípravy v odbornej škole (schéma „MBO“), alebo z trojročnej odbornej prípravy v systéme duálneho učňovského vzdelávania („LLW“), pričom obe sú zakončené skúškou,

v Rakúsku:

základná odborná príprava zdravotných sestier špecializujúcich sa na starostlivost' o deti a mladistvých („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege“),

základná odborná príprava zdravotných sestier pracujúcich na psychiatrii („spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege“),

optik kontaktných šošoviek („Kontaktlinsenoptiker“),

pedikér („Fußpfleger“).

technik zvukových pomôcok („Hörgeräteakustiker“),

lekárnik („Drogist“),

ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoň štrnást' rokov, zahrňujúce aspoň pät'ročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania, rozdelenú na učňovskú prípravu s aspoň trojročným trvaním, pozostávajúcu z odbornej prípravy čiastočne absolvovanej na pracovisku a čiastočne vo vzdelávacom zariadení, a z obdobia odbornej praxe a odbornej prípravy zakončenej odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávat' toto povolanie a vychovávat' učňov,

masér („Masseur“),

ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce štrnást' rokov, zahŕňajúce pät'ročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania pozostávajúcu z učňovskej prípravy s dvojročným trvaním, z obdobia odbornej praxe a odborného výcviku s dvojročným trvaním a z jednoročného odborného výcviku zakončeného odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávat' toto povolanie a vychovávat' učňov;

učitel' materskej školy („Kindergärtner/in“),

vychovávatel' („Erzieher“),

ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce trinást' rokov, zahŕňajúce pät' rokov odbornej prípravy na odbornej škole zakončenej skúškou;

na Slovensku:

učitel' v tanečnom odbore na základných umeleckých školách,

ktorá predstavuje vzdelávanie trvajúce aspoň štrnást' a pol roka, zahŕňajúce osem rokov základného vzdelávania, štyri roky vzdelávania v strednej odbornej škole a pät'semestrálny kurz tanečnej pedagogiky,

vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb,

ktorá predstavuje vzdelávanie trvajúce aspoň štrnást' rokov, zahŕňajúce aspoň osem, resp. devät' rokov základného vzdelávania, štyri roky štúdia na strednej pedagogickej škole alebo na inej strednej škole a dva roky doplňujúceho pedagogického štúdia externou formou.

2.   Remeselný sektor („Master/Meister/Maître“), ktorý predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu obsahujúcu zručnosti nezahrnuté v hlave III kapitole II tejto smernice

Odborná príprava :

v Dánsku:

optik („optometrist“).

Táto príprava trvá štrnást' rokov vrátane pät'ročnej odbornej prípravy rozdelenej na dvaapolročné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a na dvaapolročný praktický odborný výcvik absolvovaný na pracovisku; príprava sa zakončí uznávanou remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používat' titul „Mester“;

ortopedický technik („ortopædimekaniker“),

táto príprava trvá dvanást' a pol roka vrátane štyriapolročnej odbornej prípravy rozdelenej na šest'mesačné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a trojročný praktický výcvik absolvovaný na pracovisku; táto príprava sa zakončí uznávanou remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používat' titul „Mester“;

ortopedický protetik („ortopædiskomager“),

príprava trvá trinást' a pol roka vrátane štyriapolročnej odbornej prípravy rozdelenej na dvojročné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a dvaapolročný praktický výcviko absolvovaný na pracovisku; táto príprava sa zakončí uznávanou remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používat' titul „Mester“;

v Nemecku:

optik („Augenoptiker“),

zubný technik („Zahntechniker“),

bandážista („Bandagist“),

výrobca sluchových pomôcok („Horgeräte-Akustiker“),

ortopedický technik („Orthopädiemechaniker“),

výrobca ortopedickej obuvi („Orthopädieschuhmacher“),

v Luxembursku:

optik („optometrist“),

zubný technik („mécanicien dentaire“),

výrobca sluchových pomôcok („audioprothésiste“),

ortopedický technik/výrobca chirurgických bandáží („mécanicien orthopédiste/bandagiste“),

výrobca ortopedickej obuvi („orthopédiste-cordonnier“),

táto príprava trvá štrnást' rokov vrátane aspoň pät'ročnej prípravy absolvovanej v rámci štruktúry odborného vzdelávania, zabezpečenej čiastočne na pracovisku a čiastočne vo vzdelávacom zariadení, zakončenej úspešným absolvovaním skúšky, ktorá je nevyhnutná na výkon akejkol'vek odborne kvalifikovanej činnosti, a to samostatne alebo ako zamestnanec s porovnatel'ným stupňom zodpovednosti,

v Rakúsku:

bandážista („Bandagist“),

výrobca korzetov („Miederwarenerzeuger“),

optik („Optiker“),

výrobca ortopedickej obuvi („Orthopädieschuhmacher“),

ortopedický technik („Orthopädietechniker“),

zubný technik („Zahntechniker“),

záhradník („Gärtner“),

ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoň štrnást' rokov, zahrňujúce aspoň pät'ročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný čiastočne na pracovisku a čiastočne zabezpečený vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy s aspoň dvojročným trvaním, zakončené majstrovskou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávat' toto povolanie, vzdelávat' učňov a používat' titul „Meister“;

odborná príprava remeselníckych majstrov v odvetví pol'nohospodárstva a lesného hospodárstva, konkrétne:

majster v pol'nohospodárstve („Meister in der Landwirtschaft“),

majster vidieckeho domáceho hospodárstva („Meister in der ländlichen Hauswirtschaft“),

majster záhradníctva („Meister im Gartenbau“),

majster trhového záhradníctva („Meister im Feldgemüsebau“),

majster pomológie a spracovania ovocia („Meister im Obstbau und in der Obstverwertung“),

majster vinohradníctva a výroby vín („Meister im Weinbau und in der KEllerwirtschaft“),

majster mliekarenskej výroby („Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft“),

majster chovu koní („Meister in der Pferdewirtschaft“),

majster rybolovu („Meister in der Fischereiwirtschaft“),

majster hydinárstva („Meister in der Geflügelwirtschaft“),

majster včelárstva („Meister in der Bienenwirtschaft“),

majster lesníctva („Meister in der Forstwirtschaft“),

majster lesnej kultúry a lesnej správy („Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft“),

majster pol'nohospodárskeho vel'koskladu („Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung“),

ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoň pätnást' rokov, zahŕňajúce aspoň šest'ročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu s aspoň trojročným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný čiastočne v prevádzke a čiastočne zabezpečený vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy aspoň s trojročným trvaním, zakončené majstrovskou skúškou v odbore, ktorou sa priznáva právo vychovávat' učňov a používat' titul „Meister“;

v Pol'sku:

učitel' praktickej odbornej prípravy („Nauczyciel praktycznej nauki zawodu“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v trvaní:

i)

osem rokov základného vzdelávania a pät' rokov stredoškolského odborného vzdelávania alebo rovnocenného stredoškolského vzdelávania v príslušnom odbore s následným pedagogickým kurzom v trvaní aspoň 150 hodín, kurzom bezpečnosti pri práci a pracovnej hygieny a dvojročnou odbornou praxou v povolaní, ktorú má vyučovat', alebo

ii)

osem rokov základného vzdelávania a pät' rokov stredoškolského odborného vzdelávania a diplom o absolvovaní nadstavbovej pedagogickej technickej školy, alebo

iii)

osem rokov základného vzdelávania a dvoch, resp. troch rokov základného stredoškolského odborného vzdelávania a aspoň troch rokov odbornej praxe potvrdenej titulom „majster“ v príslušnom odbore s následným pedagogickým kurzom v trvaní aspoň 150 hodín;

na Slovensku:

majster odbornej výchovy,

ktorá predstavuje vzdelávanie v trvaní aspoň dvanást' rokov, zahŕňajúcich osem rokov základného vzdelávania, štyri roky odborného vzdelávania [úplné odborné stredoškolské vzdelanie a/alebo vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore], odbornú prax v celkovom trvaní aspoň troch rokov v odbore ukončeného štúdia alebo vyučenia a doplňujúce pedagogické štúdium na pedagogickej fakulte alebo na vysokých školách technických, alebo úplné stredoškolské vzdelávanie alebo vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore, odborná prax v trvaní aspoň troch rokov v odbore ukončeného štúdia alebo vyučenia a doplňujúce pedagogické štúdium na pedagogickej fakulte, alebo do 1. septembra 2005 špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky realizované v metodických centrách pre majstrov odbornej výchovy na špeciálnych školách bez doplňujúceho pedagogického štúdia.

3.   Námorný sektor

a)

Námorná doprava

Odborná príprava:

v Českej republike:

palubný asistent („palubní asistent“),

námorný poručík („námořní poručík“),

prvý palubný dôstojník („první palubní důstojník“),

kapitán („kapitán“),

strojný asistent („strojní asistent“),

strojný dôstojník („strojní důstojník“),

druhý strojný dôstojník („druhý strojní důstojník“),

prvý strojný dôstojník („první strojní důstojník“),

elektrotechnik („elektrotechnik“),

elektrodôstojník („elektrodůstojník“),

v Dánsku:

lodný kapitán („skibsfører“),

prvý dôstojník („overstyrmand“),

kormidelný poddôstojník („enestyrmand, vagthavende styrmand“),

palubný dôstojník („vagthavende styrmand“),

strojník („maskinchef“),

prvý lodný inžinier („1. maskinmester“),

prvý inžinier/službukonajúci inžinier („l. maskinmester/vagthavende maskinmester“).

v Nemecku:

kapitán vel'kého pobrežného plavidla („Kapitän AM“),

kapitán pobrežného plavidla („Kapitän AK“),

palubný dôstojník vel'kého pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsossizier AMW“),

palubný dôstojník pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsossizier AKW“),

hlavný inžinier, stupeň C („Schiffsbetriebstechniker CT — Leiter von Maschinenlagne“),

lodný mechanik, stupeň C („Schiffsmaschinist CMa — leiter von Maschinenanlagen“),

lodný inžinier, stupeň C („Schiffsbetriebstechniker CTW“),

lodný mechanik, stupeň C — samostatný strojný dôstojník („Schiffsmachinist CMaW — Technischer Alleinoffizier“).

v Taliansku:

palubný dôstojník („ufficiale di coperta“),

strojný dôstojník („ufficiale di macchina“),

v Lotyšsku:

elektrodôstojník na lodiach („Kuģu elektromehāniķis“),

operátor chladiaceho systému („Kuga saldēšanas iekārtu mašīnists“),

v Holandsku:

prvý lodník (pobrežné plavidlo s doplňujúcim výcvikom) („stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)“),

diplomovaný pobrežný inžinier („diploma motordrijver“),

úradník VTS („VTS-functionaris“),

ktorá predstavuje odbornú prípravu:

v Českej republike:

i)

v prípade palubného asistenta („palubný asistent“),

1.

dovŕšenie najmenej 20 rokov veku;

2.

a)

námorná akadémia alebo námorná škola — odbor navigácie, štúdium na oboch školách sa ukončuje vykonaním maturitnej skúšky a schválená služba na mori v trvaní aspoň šest' mesiacov na lodi počas štúdia, alebo

b)

schválená služba na mori v trvaní najmenej dvoch rokov ako člen posádky tvoriaci súčast' strážnej služby na pomocnej úrovni na lodiach a ukončenie schváleného kurzu, ktorý spĺňa požiadavky spôsobilosti špecifikované v oddiele A-II/1 medzinárodného zákonníka STCW (Medzinárodného dohovoru o štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohl'ade nad námorníkmi) vydávaného námornou akadémiou alebo školou zmluvnej strany dohovoru STCW, a vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou uznanou MTC (Výborom pre námornú dopravu v Českej republike);

ii)

v prípade námorného poručíka („námořní poručík“),

1.

Schválená služba na mori ako palubný asistent na lodiach s hrubou priestornost'ou najmenej 500 hrubých ton v trvaní najmenej šiestich mesiacov v prípade absolventa námornej školy alebo akadémie, alebo jedného roku v prípade absolventa uznaného kurzu, vrátane aspoň šiestich mesiacov vo funkcii člena posádky tvoriaceho súčast' strážnej služby.

2.

Riadne vyplnená a potvrdená záznamová kniha palubného výcviku pre palubnú posádku.

iii)

v prípade prvého palubného dôstojníka („první palubní důstojník“),

Osvedčenie o spôsobilosti námorného poručíka na lodiach s hrubou priestornost'ou najmenej 500 hrubých ton a aspoň dvanást'mesačná schválená služba na mori v tejto funkcii.

iv)

v prípade kapitána („kapitán“),

=

Služobný preukaz kapitána lode na lodiach s hrubou priestornost'ou 500 až 3 000 hrubých ton.

=

Osvedčenie o spôsobilosti prvého palubného dôstojníka na lodiach s hrubou priestornost'ou najmenej 3 000 hrubých ton a aspoň šest'mesačná schválená služba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornost'ou najmenej 500 hrubých ton a aspoň šest'mesačná schválená služba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornost'ou najmenej 3 000 hrubých ton.

v)

v prípade strojného asistenta („strojní asistent“),

1.

Dovŕšenie aspoň 20 rokov veku.

2.

Námorná akadémia alebo námorná škola — odbor námorného inžinierstva a počas štúdia absolvovanie schválenej služby na mori na lodi v trvaní najmenej šest' mesiacov.

vi)

strojný dôstojník („strojní důstojník“),

V prípade absolventa námornej akadémie alebo školy schválená služba na mori v trvaní najmenej šest' mesiacov vo funkcii strojného asistenta.

vii)

v prípade druhého strojného dôstojníka („druhý strojní důstojník“),

Schválená služba na mori v trvaní najmenej dvanást' mesiacov vo funkcii tretieho strojného dôstojníka na lodiach s hlavným mechanickým pohonom s výkonom najmenej 750 kW.

viii)

v prípade prvého strojného dôstojníka („první strojní důstojník“),

Vhodný služobný preukaz ako druhý strojný dôstojník na lodiach s hlavným mechanickým pohonom s výkonom najmenej 3 000 kW a schválená služba na mori v tejto funkcii v trvaní najmenej šest' mesiacov.

ix)

v prípade elektrotechnika („elektrotechnik“),

1.

Dovŕšenie najmenej 18 rokov veku.

2.

Námorná alebo iná akadémia, fakulta elektrotechniky alebo technická škola alebo škola elektrotechniky, ukončené maturitnou skúškou, a najmenej 12 mesačná schválená prax v oblasti elektrotechniky.

x)

v prípade elektrodôstojníka („elektrodůstojník“),

1.

Námorná akadémia alebo škola, fakulta námornej elektrotechniky alebo iná akadémia alebo stredná škola v oblasti elektrotechniky ukončená maturitnou skúškou alebo štátnou skúškou.

2.

Schválená služba na mori ako elektrotechnik v trvaní najmenej 12 mesiacov v prípade absolventa akadémie alebo školy, alebo 24 mesiacov v prípade absolventa strednej školy.

v Dánsku devät' rokov základnej školy a následný kurz základnej odbornej prípravy a/alebo služby na mori v trvaní od sedemnástich do tridsiatich šiestich mesiacov, doplnený o

i)

u palubného dôstojníka jednoročným špecializovaným odborným výcvikom;

ii)

pre ostatné povolania trojročnou špecializovanou odbornou prípravou,

v Nemecku od štrnástich do osemnástich rokov vrátane trojročného kurzu základnej odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasledujú jeden alebo dva roky špecializovanej odbornej prípravy doplnenej tam, kde je to vhodné, dvomi rokmi praxe v navigácii,

v Lotyšsku:

i)

v prípade elektrodôstojníka na lodiach („kuģu elektromehāniķis“),

1.

Dovŕšenie najmenej 18 rokov veku.

2.

Vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov a 6 mesiacov, ktoré zahŕňa najmenej 9 rokov základného vzdelávania a najmenej 3 roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa požaduje služba na mori v trvaní najmenej 6 mesiacov ako lodný elektrotechnik alebo asistent elektrotechnika na lodiach s generátorom s výkonom najmenej 750 kW. Odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou vykonanou príslušným úradom v súlade so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy.

ii)

v prípade operátora chladiaceho systému („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists“),

1.

Dovŕšenie najmenej 18 rokov veku.

2.

Vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 9 rokov základného vzdelávania a najmenej 3 roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa požaduje služba na mori v trvaní najmenej 12 mesiacov vo funkcii asistenta inžiniera chladiaceho systému. Odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou vykonanou príslušným orgánom v súlade so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy.

v Taliansku s trvaním trinást' rokov, z ktorých aspoň pät' rokov trvá odborná príprava zakončená skúškou a doplnená tam, kde je to vhodné, stážou,

v Holandsku:

i)

pre prvého lodného dôstojníka (pobrežné plavidlo s doplňujúcim výcvikom) stuurman kleine handlsvaarrt („met aanvulling“)a diplomovaného inžiniera pobrežných plavidiel (s diplomom) („diploma motordrijver“) zahŕňa odborné vzdelávanie trvajúce štrnást' rokov, z ktorého aspoň dva roky sa uskutočňujú v špecializovanom vzdelávacom zariadení, doplnené dvanást'mesačným praktickým výcvikom;

ii)

pre úradníka VTS („VTS-functionaris“), s trvaním aspoň pätnást' rokov, pozostáva aspoň z troch rokov vysokoškolského odborného vzdelávania („HBO“) alebo stredoškolského odborného vzdelávania („MBO“), po ktorých nasledujú štátne alebo regionálne špecializačné kurzy, z ktorých každý zahŕňa aspoň dvanást' týždňov teoretickej odbornej prípravy a zakončuje sa skúškou;

a ktorá je uznávaná podl'a medzinárodného dohovoru STCW (Medzinárodný dohovor o štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohl'ade nad námorníkmi, 1978).

b)

Morský rybolov:

Odborná príprava :

v Nemecku:

kapitán hĺbkového rybolovu („Kapitän BG/Fischerei“),

kapitán pobrežného rybolovu („Kapitän BLK/Fischerei“),

palubný dôstojník hĺbkového plavidla („Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei“),

palubný dôstojník pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei“),

v Holandsku:

prvý lodník/inžinier V („stuurman werktuigkunde V“),

inžinier IV (rybárske plavidlo) („werktuigkundige IV visvaart“),

prvý lodník IV (rybárske plavidlo) („stuurman IV visvaart“),

prvý lodník/inžinier VI („stuurman werktuigkunde VI“),

ktorá predstavuje odbornú prípravu:

v Nemecku s trvaním od štrnástich do osemnástich rokov vrátane trojročnej základnej odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasleduje jednoročná alebo dvojročná špecializovaná odborná príprava doplnená tam, kde je to vhodné, dvojročnou praxou v navigácii,

v Holandsku štúdium rôznej dĺžky, a to od trinástich do pätnástich rokov, z ktorých aspoň dva roky sú na špecializovanej odbornej škole, doplnené dvanást'mesačnou praxou, a ktorá je uznávananá

podl'a Dohovoru Torremolinos (Medzinárodný dohovor o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977).

4.   Technický sektor

Odborná príprava:

v Českej republike:

autorizovaný technik, autorizovaný stavitel' („autorizovaný technik, autorizovaný stavitel“),

ktorá predstavuje odborné vzdelávanie v trvaní najmenej 9 rokov, ktoré zahŕňa štyri roky vzdelávania na technickej strednej škole ukončené maturitnou skúškou (na strednej technickej škole), pät' rokov odbornej praxe ukončenej testom odbornej kvalifikácie pre výkon vybraných odborných činností v stavebníctve [podl'a zákona č. 50/1976 Sb. (Stavebný zákon) a zákona č. 360/1992 Sb.],

fyzická osoba riadiaca dráhové vozidlo („fyzická osoba řídící drážní vozidlo“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, zahŕňajúce najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a následne štátnou skúškou z pohonu vozidiel,

dráhový revízny technik („drážní revizní technik“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a aspoň štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania na strednej strojníckej alebo elektrotechnickej škole, ukončeného maturitnou skúškou,

učitel' autoškoly („učitel autoškoly“),

osoba, ktorá dovŕšila najmenej 24 rokov veku; predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej dvanást' rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania zameraného na dopravu a strojníctvo, ukončeného maturitnou skúškou,

kontrolný technik STK („kontrolní technik STK“),

osoba, ktorá dovŕšila najmenej 21 rokov veku; predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej dvanást' rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou s následnou najmenej dvojročnou technickou praxou; dotknutá osoba musí mat' vodičský preukaz, nesmie mat' záznam v registri trestov, musí mat' ukončenú osobitnú prípravu pre štátnych technikov v trvaní najmenej 120 hodín a musí úspešne vykonat' skúšku,

mechanik merania emisií („mechanik měření emisí“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou; ďalej musí žiadatel' absolvovat' trojročnú technickú prax a osobitnú prípravu pre „mechanika merania emisií automobilov“ v trvaní osem hodín a úspešne vykonat' skúšku,

kapitán I. triedy („kapitán I. třídy“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 15 rokov, ktoré zahŕňa osem rokov základného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a následne skúškou potvrdenou osvedčením spôsobilosti. Po tomto odbornom vzdelávaní musí nasledovat' najmenej štvorročná odborná prax ukončená skúškou,

reštaurátor pamiatok, ktoré sú dielami umeleckých remesiel („restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov a ktoré zahŕňa úplné stredoškolské technické vzdelávanie v odbore reštaurátorstva alebo desat' až dvanást' rokov štúdia v súvisiacom odbore s následnou pät'ročnou odbornou praxou v prípade úplného stredoškolského technického vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou alebo s osemročnou odbornou praxou v prípade stredoškolského technického vzdelávania ukončeného so záverečnou učňovskou skúškou,

reštaurátor diel výtvarného umenia, ktoré nie sú pamiatkami a sú uložené v zbierkach múzeí a galérií, a ostatných predmetov kultúrnej hodnoty („restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke 12 rokov s pät'ročnou odbornou praxou v prípade úplného stredoškolského technického vzdelávania v odbore reštaurátorstva, ukončeného maturitnou skúškou,

odpadový hospodár („odpadový hospodář“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a najmenej pät'ročnú prax v oblasti nakladania s odpadmi počas posledných desiatich rokov;

technický vedúci odstrelov („Technický vedoucí odstřelů“),

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou,

po ktorom nasleduje:

dvojročná prax ako odstrel'ovač v podzemí (pre podzemnú činnost') alebo jednoročná prax na povrchu (pre povrchovú činnost') vrátane šiestich mesiacov ako asistent odstrel'ovača;

výcvikový kurz v trvaní 100 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúškou pred príslušným okresným banským úradom;

odborná prax v plánovaní a uskutočňovaní väčších odstrel'ovacích prác v trvaní najmenej šiestich mesiacov;

výcvikový kurz v trvaní 32 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúškou pred príslušným Českým banským úradom,

v Taliansku:

stavebný topograf („geometra“),

zememerač („perito agrario“),

ktorá predstavuje stredoškolské technické štúdium druhého stupňa, trvajúce aspoň trinást' rokov, pozostávajúce z ôsmich rokov povinnej školskej dochádzky a následne z pät'ročného stredoškolského štúdia vrátane trojročného odborného štúdia skončeného odbornou maturitnou skúškou a doplneného:

i)

u stavebných topografov: stážou aspoň dva roky v odbornej kancelárii alebo pät'ročnou praxou;

ii)

u zememeračov praktickou odbornou prípravou v trvaní aspoň dva roky,

po ktorých nasleduje štátna skúška,

v Lotyšsku:

asistent strojvodcu motorovej lokomotívy [„vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs“],

osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku, vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného vzdelávania; odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou zamestnávatel'a; osvedčenie o spôsobilosti je vydané príslušným úradom na obdobie piatich rokov,

v Holandsku:

súdny zriadenec („gerechtsdeurwaarder“),

zubný protetik („tandprotheticus“),

ktorá predstavuje štúdium a odbornú prípravu:

i)

v prípade súdneho zriadenca („gerechtsdeurwaarder“) štúdium trvajúce devätnást' rokov, pozostávajúce z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje osemročné stredoškolské vzdelávanie, zahŕňajúce štvorročné technické vzdelávanie zakončené štátnou skúškou a doplnené trojročným teoretickým a praktickým odborným vzdelávaním;

ii)

v prípade zubného protetika („tandprotheticus“) denné štúdium trvajúce aspoň pätnást' rokov a tri roky štúdium popri zamestnaní, pozostávajúce z osemročného základného vzdelávania, štvorročného všeobecného stredného vzdelávania, absolvovania trojročnej odbornej prípravy zahŕňajúcej teoretickú a praktickú odbornú prípravu zubného technika, doplnenú trojročným odborným štúdiom popri zamestnaní so zamerním na zubného protetika, štúdium sa končí skúškou,

v Rakúsku:

lesník („Förster“),

technické poradenstvo („Technisches Büro“),

prenájom pracovnej sily („Überlassung von Arbeitskräften — Arbeitsleihe“),

sprostredkovatel' práce („Arbeitsvermittlung“),

investičný poradca („Vermögensberater“),

súkromný detektív („Berufsdetektiv“),

pracovník bezpečnostnej služby („Bewachungsgewerbe“),

realitný sprostredkovatel' („Immobilienmakler“),

realitný manažér („Immobilienverwalter“),

organizátor stavebných projektov („Bauträger, Bauorganisator, Baubetereuer“),

vyberanie dlhov („Inkassoinstitut“),

ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu v trvaní najmenej 15 rokov, pozostávajúcu z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje aspoň pät'ročné stredoškolské technické alebo obchodné štúdium, skončené technickou alebo obchodnou maturitnou skúškou, doplnené aspoň dvojročným vzdelávaním a odbornou prípravou na pracovisku, skončenými odbornou skúškou,

poist'ovací poradca („Berater in Versicherungsangelegenheiten“),

ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním pätnást' rokov, zahŕňajúcich šest'ročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu s trojročným trvaním a na trojročné obdobie odbornej praxe a prípravy, zakončené skúškou,

stavebný majster/plánovanie a technické výpočty („Planender Baumeister“),

tesársky majster/plánovanie a technické výpočty („Planender Zimmermeister“),

ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním aspoň osemnást' rokov, zahŕňajúce aspoň devät'ročnú odbornú prípravu, rozdelenú na štvorročné stredoškolské technické štúdium a pät'ročnú odbornú prax a prípravu, zakončenú odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávat' príslušné povolanie a vychovávat' učňov, a ak sa odborná príprava týka práva plánovat' stavby, vykonávat' technické výpočty a dozerat' na stavebné práce („výsada Márie Terézie“),

komerčný účtovník („Gewerblicher Buchhalter“) podl'a 1994 Gewerbeordnung (Zákon o obchode, remeslách a priemysle z roku 1994),

účtovník — živnostník („Selbständiger Buchhalter“) podl'a 1999 Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe (Zákon o verejných účtovníckych profesiách z roku 1999),

v Pol'sku:

diagnostik vykonávajúci skúšky technického stavu motorových vozidiel na stanici kontroly vozidiel na základnej úrovni („Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań“),

ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, pät' rokov stredoškolského technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a tri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a základnú prípravu v oblasti kontroly technického stavu motorových vozidiel v trvaní 51 hodín, ukončenú kvalifikačnou skúškou,

diagnostik vykonávajúci skúšky technického stavu motorových vozidiel na okresnej stanici technickej kontroly vozidiel („diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów“),

ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, pät' rokov stredoškolského technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a štyri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a 51 hodín základnej prípravy v oblasti kontroly technického stavu motorových ukončenú kvalifikačnou skúškou,

diagnostik vykonávajúci skúšky technického stavu motorových vozidiel na stanici technickej kontroly vozidiel („diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów“),

ktorá predstavuje:

i)

osem rokov základného vzdelávania a pät' rokov stredoškolského technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a potvrdenú štvorročnú prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov, alebo

ii)

osem rokov základného vzdelávania a pät' rokov stredoškolského technického vzdelávania v inej oblasti ako v oblasti motorového vozidla a potvrdenú osemročnú prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov, v celkovom trvaní 113 hodín úplnej prípravy vrátane základnej a špecializovanej prípravy s následnými skúškami po každom stupni.

Dĺžka prípravy v hodinách, obsah jednotlivých častí v rámci úplnej odbornej prípravy diagnostika sú oddelene uvedené v nariadení ministra infraštruktúry z 28. novembra 2002 o podrobných požiadavkách pre diagnostikov (Ú. v. 2002, č. 208, pos. 1796).

výpravca („dyżurny ruchu“),

ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania a štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania so špecializáciou na železničnú dopravu, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 45 dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky, alebo ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania a pät' rokov stredoškolského odborného vzdelávania so špecializáciou na železničnú dopravu, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 63 dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky.

5.   Študijné odbory vo Vel'kej Británii, akreditované ako národné odborné kvalifikácie alebo škótske odborné kvalifikácie:

Odborná príprava:

registrovaná veterinárna sestra („listed veterinary nurse“),

banský elektrikár („mine electrical engineer“),

banský mechanik („mine mechanical engineer“),

zubný terapeut („dental therapist“),

zubný hygienik („dental hygienist“),

optik („dispensing optician“),

banský zástupca („mine deputy“),

úradník zaoberajúci sa platobnou neschopnost'ou („insolvency practicioner“),

oprávnená osoba vykonávajúca majetkové prevody („licensed conveyancer“),

prvý lodník — nákladné/osobné lode — neobmedzene („first mate - freight/passenger ships - unrestricted“),

druhý lodník — nákladné/osobné lode — neobmedzene („second mate - freight/passenger ships - unrestricted“),

tretí lodník - nákladné/osobné lode neobmedzene („third mate - freight/passenger ships unrestricted“),

palubný dôstojník - nákladné/osobné lode - neobmedzene („deck officer - freight/passenger ships - unrestricted“),

dôstojník inžinier - nákladné/osobné lode - neobmedzená oblast' obchodovania („engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area“),

autorizovaná technicky spôsobilá osoba v odpadovom hospodárstvo („certified technically competent person in waste management“),

vedúca k akreditovaným štátnym odborným kvalifikáciám (NVQs) alebo v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám na úrovniach 3 a 4 Národného rámca odborných kvalifikácií Vel'kej Británie.

Tieto úrovne sú definované takto:

úroveň 3: kompetencie v širokom rozsahu rôznych pracovných činností vykonávaných v rôznych kontextoch, z ktorých väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná zodpovednost' a autonómia, pričom sa často vyžaduje kontrola alebo riadenie inými,

úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých, technických alebo odborných pracovných činností vykonávaných v rôznych kontextoch a s vysokým stupňom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednost' za prácu iných a za rozdel'ovanie zdrojov.


(1)  S účinnosťou od 1. júna 1994 je názov odboru „Krankengymnast(in)“ nahradený termínom „Physiotherapeut(in)“. Avšak odborníci, ktorí diplom získali pred uvedeným dátumom, môžu i naďalej používať predchádzajúci názov „Krankengymnast(in)“, ak si tak želajú.


PRÍLOHA III

Zoznam regulovaného vzdelávania a odbornej prípravy uvedených v treťom pododseku článku 13 ods. 2

V Spojenom kráľovstve:

Regulované štúdium vedúce k akreditovaným štátnym odborným kvalifikáciám (NVQs), alebo v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám, na úrovni 3 a 4 štátnej štruktúry odborných kvalifikácií vo Veľkej Británii.

Tieto úrovne sú definované takto:

Úroveň 3: kompetencie v širokom rozsahu rôznych pracovných činností vykonávaných v rôznych kontextoch, z ktorých väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná zodpovednosť a autonómia, často sa vyžaduje kontrola alebo vedenie inými.

Úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých technických alebo odborných pracovných činností, vykonávaných v rôznych kontextoch a s vysokým stupňom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednosť za prácu iných a prerozdeľovanie zdrojov.

V Nemecku:

Tieto regulované študijné odbory:

regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolaní technického asistenta [„technische(r) Assistent(in)“], obchodného asistenta [„kaufmännische(r) Assistent(in)“], sociálnych povolaní („soziale Berufe“) a povolania štátom autorizovaného inštruktora dýchania a výslovnosti [„staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech-, und Stimmlehrer(in)“] s celkovým trvaním najmenej trinásť rokov, ktoré vyžadujú úspešné zakončenie stredoškolského štúdia („mittlerer Bildungsabschluss“), a ktoré pozostávajú:

i)

najmenej z trojročnej (1) odbornej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou, a tam, kde je to vhodné, doplnenej jednoročným alebo dvojročným špecializačným štúdiom, tiež zakončeným skúškou, alebo

ii)

najmenej z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou a doplnenej praxou s trvaním najmenej šesť mesiacov, alebo odborným výcvikom trvajúcim najmenej šesť mesiacov v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo

iii)

najmenej z dvojročnej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou a doplnenej praxou trvajúcou najmenej jeden rok alebo odborným výcvikom trvajúcim najmenej jeden rok v schválenom zariadení,

regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolania štátom autorizovaného [„staatlich geprüfte(r)“] technika [„Techniker(in)“], obchodného ekonóma [„Betriebswirt(in)“], dizajnera [„Gestalter(in)“] a rodinného opatrovateľa [„Familienpfleger(in)“] s celkovým trvaním najmenej 16 rokov, ktorých nutným predpokladom je úspešné ukončenie povinnej školskej dochádzky alebo rovnocenného vzdelávania a odbornej prípravy (v dĺžke najmenej deväť rokov) a úspešné ukončenie štúdia na učňovskej škole („Berufsschule“) s trvaním najmenej tri roky, ktoré zahrnujú, po absolvovaní najmenej dvoch rokov praxe, riadne štúdium a odbornú prípravu trvajúce najmenej dva roky alebo štúdium a odbornú prípravu popri zamestnaní s porovnateľným trvaním,

regulované vzdelávanie a regulované štúdium popri zamestnaní s celkovým trvaním najmenej pätnásť rokov, nevyhnutným predpokladom je, všeobecne povedané, úspešné ukončenie povinnej školskej dochádzky (najmenej deväť rokov) a odborné vzdelávanie (bežne tri roky), ktoré vo všeobecnosti zahŕňa najmenej dva roky praxe (vo väčšine prípadov tri roky) a skúšku v kontexte odbornej prípravy popri zamestnaní, ktorá vo všeobecnosti obsahuje najmenej dva roky praxe (vo väčšine prípadov tri roky) a skúšku v rámci štúdia popri zamestnaní, ktoré vo všeobecnosti zahŕňa kurz odbornej prípravy, ktorý je súbežný s praxou (najmenej 1 000 hodín) alebo riadne štúdium (najmenej jeden rok).

Nemecké orgány zašlú Komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov odbornej prípravy, na ktoré sa vzťahuje táto príloha.

V Holandsku:

regulovaná odborná príprava v celkovej dĺžke najmenej pätnásť rokov, ktorej nutným predpokladom je úspešné ukončenie osemročného základného vzdelávania a štyroch rokov stredného všeobecného vzdelávania („MAVO“) alebo prípravného odborného vzdelávania („VBO“) alebo všeobecného stredného vzdelania vyššej úrovne, a ktoré vyžadujú ukončenie trojročného alebo štvorročného kurzu na vyššej odbornej škole pre stredoškolský odborný výcvik („MBO“), ukončená skúškou,

regulovaná odborná príprava v celkovej dĺžke najmenej šestnásť rokov, ktorej nutným predpokladom je úspešné ukončenie osemročného základného vzdelávania a najmenej štvorročného prípravného odborného vzdelávania („VBO“) alebo vyššej úrovne všeobecného stredného vzdelania, ktoré vyžadujú ukončenie najmenej štvorročného odborného výcviku v systéme učňovskej prípravy, pozostávajúcom z najmenej jedného dňa teoretického vyučovania na vyššej odbornej škole každý týždeň a z praktickej odbornej prípravy v ostatných dňoch v stredisku praktického odborného výcviku alebo vo firme, a ukončenej skúškou druhého alebo tretieho stupňa.

Holandské úrady zašlú Komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov, na ktoré sa vzťahuje táto príloha.

V Rakúsku:

Odborná príprava na vyšších odborných školách („Berufsbildende Hohere Schulen“) a zariadeniach vyššieho vzdelávania pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo („Hohere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten“) vrátane osobitných foriem („einschliesslich der Sonderformen“), ktorých štruktúra a úroveň je určená zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami.

Tieto študijné odbory majú celkovú dĺžku najmenej trinásť rokov a pozostávajú z päťročného odborného vzdelávania, ktoré je ukončené úspešným vykonaním záverečnej skúšky, ktorá je dokladom o odbornej kvalifikácii.

Odborná príprava v majstrovských školách („Meisterschulen“), v majstrovských triedach („Meisterklassen“), v priemyselných majstrovských školách („Werkmeisterschulen“) alebo v školách pre dielovedúcich stavebných remeselníkov („Bauhandwerkerschulen“), ktorých štruktúra a úroveň sú určené zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami.

Toto štúdium má celkovú dĺžku najmenej trinásť rokov a pozostáva z deviatich rokov povinnej školskej dochádzky, po ktorých nasledujú najmenej tri roky odbornej prípravy v odbornej škole alebo najmenej tri roky odbornej prípravy vo firme a súbežne v učňovskej škole („Berufsschule“), pričom oba sú ukončené skúškou a doplnené úspešným ukončením najmenej jednoročného kurzu odbornej prípravy v majstrovskej škole pre dielovedúcich („Werkmeisterschule“) alebo v škole pre stavebných remeselníkov („Bauhandwerkerschule“). Vo väčšine prípadov je ich celková dĺžka najmenej 15 rokov, čo zahŕňa obdobia praxe, ktorým predchádza odborná príprava v týchto zariadeniach alebo ktoré sprevádza štúdium popri zamestnaní (najmenej 960 hodín).

Rakúske orgány zašlú Komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov, na ktoré sa vzťahuje táto príloha.


(1)  Minimálna dĺžka sa môže skrátiť z troch rokov na dva roky, ak má dotyčná osoba kvalifikáciu potrebnú na prijatie na univerzitu („Abitur“), t. j. trinásť rokov predchádzajúceho štúdia a odbornej prípravy, alebo kvalifikáciu potrebnú na prijatie na „Fachhochschule“ („Fachhochschulreife“), t. j. dvanásť rokov predchádzajúceho vzdelávania a odbornej prípravy.


PRÍLOHA IV

Činnosti týkajúce sa kategórií odbornej praxe uvedených v článkoch 17, 17a a 18

Zoznam I

Hlavné skupiny, na ktoré sa vzťahuje smernica č. 64/427/EHS v znení zmien a doplnkov smernice č. 69/77/EHS a smernice č. 68/366/EHS a 82/489/EHS

1   Smernica č. 64/427/EHS

Hlavná skupina

23

Výroba textilu

232

Výroba a spracovanie textilných materiálov na vlnárskych strojoch

233

Výroba a spracovanie textilných materiálov na bavlnárskych strojoch

234

Výroba a spracovanie textilných materiálov na strojoch na spracovanie hodvábu

235

Výroba a spracovanie textilných materiálov na strojoch na spracovanie ľanu a konope

236

Ostatné odvetvia textilných vlákien (juta, tvrdé vlákna atď.) povraznícky tovar

237

Výroba pletených a háčkovaných výrobkov

238

Konečná úprava textilu

239

Ostatné textilné odvetvia

Hlavná skupina

24

Výroba obuvi a ostatného oblečenia a lôžkovín

241

Strojová výroba obuvi (okrem kože alebo dreva)

242

Ručná výroba a oprava obuvi

243

Výroba odevov (okrem kožušín)

244

Výroba matracov a lôžkovín

245

Odvetvia spracovania koží a kožušín

Hlavná skupina

25

Výroba výrobkov z dreva a korku okrem výroby nábytku

251

Pílenie a priemyselná príprava dreva

252

Výroba drevených polotovarov

253

Sériová výroba drevených stavebných komponentov vrátane podláh

254

Výroba drevených nádob

255

Výroba ostatných drevených výrobkov (okrem nábytku)

259

Výroba výrobkov zo slamy, korku, košikárskych výrobkov, prúteného pletiva a výrobkov z rákosia; výroba kief

Hlavná skupina

26

260 Výroba dreveného nábytku

Hlavná skupina

27

Výroba papiera a papierenských výrobkov

271

Výroba celulózy, papiera a kartónu

272

Spracovanie papiera a kartónu a výroba výrobkov z celulózy

Hlavná skupina

28

280 Tlačiarenské, vydavateľské a súvisiace odvetvia

Hlavná skupina

29

Kožiarsky priemysel

291

Koželužne a závody na spracovanie kože

292

Výroba kožených výrobkov

Ex hlavná skupina

30

Výroba gumených a plastických výrobkov, syntetických vlákien a škrobových výrobkov

301

Spracovanie gumy a azbestu

302

Spracovanie plastických hmôt

303

Výroba syntetických vlákien

Ex hlavná skupina

31

Chemický priemysel

311

Výroba materiálov na chemickej báze a ďalšie spracovanie takýchto materiálov

312

Špecializovaná výroba chemických výrobkov predovšetkým na priemyselné a poľnohospodárske účely (vrátane výroby na priemyselné spracovanie tukov a olejov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktoré patria do skupiny ISIC 312)

313

Špecializovaná výroba chemických výrobkov, predovšetkým na použitie v domácnostiach alebo kanceláriách [(okrem výroby liečiv a farmaceutických výrobkov (ex skupina ISIC 319)].

Hlavná skupina

32

320 Ropný priemysel

Hlavná skupina

33

Výroba nekovových minerálnych produktov

331

Výroba výrobkov zo štruktúrovanej hliny

332

Výroba skla a sklených výrobkov

333

Výroba keramických výrobkov vrátane ohňovzdorných výrobkov

334

Výroba cementu, vápna a sadry

335

Výroba štruktúrovaných materiálov z betónu, cementu a sadry

339

Kamenárstvo a výroba iných nekovových minerálnych produktov

Hlavná skupina

34

Výroba a primárna úprava železných a neželezných kovov

341

Železiarsky a oceliarsky priemysel (podľa definície v zmluve ECSC (Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ), vrátane integrovaných koksarní vo vlastníctve oceliarní)

342

Výroba oceľových rúr

343

Ťahanie drôtu, ťahanie za studena, spracovanie za studena, valcovanie pásov za studena, tvárnenie za studena

344

Výroba a primárna úprava neželezných kovov

345

Zlievarne železných a neželezných kovov

Hlavná skupina

35

Výroba kovových výrobkov (okrem strojov a dopravnej techniky)

351

Kovanie, tvrdé lisovanie a tvrdé stláčanie

352

Sekundárna úprava a povrchová úprava

353

Kovové konštrukcie

354

Výroba kotlov, výroba priemyselných dutých výrobkov

355

Výroba nástrojov, náradia a hotových kovových výrobkov (okrem elektrických zariadení)

359

Doplnkové činnosti v strojárstve

Hlavná skupina

36

Výroba strojov okrem elektrických strojov

361

Výroba poľnohospodárskych strojov a traktorov

362

Výroba kancelárskych strojov

363

Výroba kovoobrábacích a iných obrábacích strojov a príslušenstva a nástavcov pre tieto stroje a pre iné mechanické nástroje

364

Výroba textilných strojov a príslušenstva, výroba šijacích strojov

365

Výroba strojov a zariadení pre spracovanie potravín a výrobu nápojov a pre chemické a príbuzné odvetvia

366

Výroba zariadení a strojov pre bane, zlievarne železa a ocele a pre stavebný priemysel; výroba zariadení na mechanickú manipuláciu

367

Výroba prenosových zariadení

368

Výroba strojov na iné špecifické priemyselné účely

369

Výroba ostatných neelektrických strojov a zariadení

Hlavná skupina

37

Elektrotechnika

371

Výroba elektrických vedení a káblov

372

Výroba motorov, generátorov, transformátorov, rozvodní a iných podobných zariadení pre zásobovanie elektrickou energiou

373

Výroba elektrických zariadení na priame komerčné použitie

374

Výroba telekomunikačných zariadení, meračov, iných meracích zariadení a elektrických zdravotníckych prístrojov

375

Výroba elektronických zariadení, rádiových a televíznych prijímačov, audio zariadení

376

Výroba elektrických spotrebičov na použitie v domácnostiach

377

Výroba lámp a osvetľovacích zariadení

378

Výroba batérií a akumulátorov

379

Oprava, montáž a špecializovaná inštalácia elektrických zariadení

Ex hlavná skupina

38

Výroba dopravných zariadení

383

Výroba motorových vozidiel a ich častí

384

Oprava motorových vozidiel, motocyklov a bicyklov

385

Výroba motocyklov a bicyklov a ich častí

389

Výroba dopravných zariadení, ktoré nie sú klasifikované v iných skupinách

Hlavná skupina

39

Rôzne výrobné odvetvia

391

Výroba presných nástrojov a meracích a kontrolných nástrojov

392

Výroba lekárskych a chirurgických nástrojov a zariadení a ortopedických pomôcok (okrem ortopedickej obuvi)

393

Výroba fotografických a optických zariadení

394

Výroba a oprava hodín

395

Klenotníctvo a spracovanie drahých kovov

396

Výroba a oprava hudobných nástrojov

397

Výroba hier, hračiek a športových a atletických potrieb

399

Ostatné výrobné odvetvia

Hlavná skupina

40

Stavebníctvo

400

Stavebníctvo (nešpecializované); demolácie

401

Výstavba budov (obytných alebo iných)

402

Stavebníctvo; výstavba ciest, mostov, železníc atď.

403

Inštalačné práce

404

Dekorácie a konečná úprava

2   Smernica č. 68/366/EHS

Hlavná skupina

20A

200 Odvetvia vyrábajúce živočíšne a rastlinné tuky a oleje

20B

Odvetvia výroby potravín (okrem výroby nápojov)

201

Zabíjanie jatočných zvierat, príprava a uchovávanie mäsa

202

Výroba mlieka a mliečnych výrobkov

203

Konzervovanie a uchovávanie ovocia a zeleniny

204

Konzervovanie a uchovávanie rýb a iných darov mora

205

Výroba obilných výrobkov v mlynoch

206

Výroba pekárenských výrobkov, vrátane suchárov a keksov

207

Cukrovarnícky priemysel

208

Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek

209

Výroba rôznych potravinárskych výrobkov

Hlavná skupina

21

Výroba nápojov

211

Výroba etylalkoholu fermentáciou, výroba kvasníc a liehovín

212

Výroba vína a iných alkoholických nápojov bez sladu

213

Výroba piva a sladu

214

Výroba nealkoholických nápojov a vody sýtenej oxidom uhličitým

ex 30

Výroba gumových výrobkov, plastických hmôt, umelých a syntetických vlákien a škrobových výrobkov

304

Výroba škrobových výrobkov

3   Smernica č. 82/489/EHS

Ex 855

Kaderníctva (okrem služieb pedikúry a odborných škôl pre kozmetikov)

Zoznam II

Hlavné skupiny podľa smerníc č. 75/368/EHS, 75/369/EHS a 82/470/EHS

1   Smernica č. 75/368/EHS (činnosti spomínané v článku 5 ods. 1)

Ex 04

Rybolov

043

Rybolov vo vnútrozemských vodách

Ex 38

Výroba dopravných zariadení

381

Stavba a oprava lodí

382

Výroba železničných zariadení

386

Výroba lietadiel (vrátane kozmických zariadení)

Ex 71

Činnosti spojené s dopravou a činnosti iné ako doprava, ktoré patria do týchto skupín

Ex 711

Služby spacích a jedálenských vozňov; údržba železničného parku v opravovniach; čistenie vozňov

Ex 712

Údržba zariadení pre mestskú, prímestskú a medzimestskú dopravu

Ex 713

Údržba zariadení pre inú osobnú pozemnú dopravu (motorové vozidlá, autokary, taxíky)

Ex 714

Prevádzka a údržba služieb podporujúcich cestnú dopravu (cesty, tunely a mýtne mosty, skladiská tovaru, parkoviská, autobusové a električkové depá)

Ex 716

Činnosti spojené s vnútrozemskou vodnou dopravou (prevádzka a údržba vodných ciest, prístavov a iných zariadení pre vnútrozemskú vodnú dopravu; vlečné a pilotovacie služby v prístavoch, umiestňovanie bójí, nakladanie a vykladanie lodí a iné podobné činnosti, napr. pomoc lodiam pri haváriách, vlečenie a prevádzka člnových kôlní)

73

Komunikácie: poštové služby a komunikácie

Ex 85

Osobné služby

854

Práčovne a pracie služby, chemické čistenie a farbenie

Ex 856

Fotografické štúdiá: portréty a komerčné fotografovanie, okrem žurnalistických fotografov

Ex 859

Osobné služby inde nezaradené (údržba a čistenie budov alebo len ubytovanie)

2   Smernica č. 75/369/EHS (článok 6: ak je činnosť považovaná za priemyselnú činnosť alebo drobnú živnosť)

Ambulantné vykonávanie týchto činností:

a)

nákup a predaj tovaru:

ktorý vykonávajú obchodní cestujúci, podomoví obchodníci alebo pouliční predavači (ex skupina ISIC 612),

v krytých tržniciach mimo trvalo umiestnených zariadení a na nekrytých trhoch;

b)

činnosti, na ktoré sa vzťahujú už prijaté prechodné opatrenia, ktoré výslovne vylučujú alebo neuvádzajú ambulantné vykonávanie takýchto činností.

3   Smernica č. 82/470/EHS (článok 6 ods. 1 a ods. 3)

Tieto činnosti predovšetkým zahŕňajú:

organizovanie, ponúkanie na predaj a priamy alebo provízny predaj jednotlivých alebo hromadných položiek (doprava, ubytovanie, stravovanie, výlety atď.) pre cestu alebo pobyt, bez ohľadu na dôvody cestovania (článok 2 B) písm. a)),

vykonávanie činnosti sprostredkovateľa medzi poskytovateľmi rôznych spôsobov dopravy a osobami, ktoré odosielajú a prijímajú tovar, a vykonávanie súvisiacich činností:

aa)

uzatváraním zmlúv s prepravcami v mene príkazcov;

bb)

zvolením spôsobu prepravy, firmy a trasy, ktorá je najrentabilnejšia pre príkazcu;

cc)

zabezpečením technických aspektov prepravnej operácie (napr. balenie požadované pre prepravu), vykonávaním rôznych operácií súvisiacich s prepravou (napr. zabezpečenie dodávok ľadu pre chladiace vozy);

dd)

vybavovaním formalít spojených s prepravou, ako je príprava nákladných listov; spájaním a rozdeľovaním zásielok;

ee)

koordináciou rôznych etáp prepravy, zabezpečovaním tranzitu, opätovnej nakládky, prekládky a iných ukončovacích operácií;

ff)

prípravou nákladu, špeditérov a dopravcov a zabezpečovaním dopravných prostriedkov pre osoby, ktoré expedujú alebo prijímajú zásielky tovaru,

prepočítaním dopravných nákladov a podrobnou kontrolou účtov,

prijímaním určitých dočasných alebo trvalých opatrení v mene alebo v zastúpení majiteľa lode alebo námorného prepravcu (s prístavnými orgánmi, obchodníkmi predávajúcimi lodné potreby a zásoby atď.).

(Činnosti uvedené v článku 2 A) písm. a), b) a d)).

Zoznam III

Smernice 64/222/EHS, 68/364/EHS, 68/368/EHS, 75/368/EHS, 75/369/EHS, 70/523/EHS a 82/470/EHS

1   Smernica 64/222/EHS

1.

Činnosti samostatne zárobkovo činných osôb vo veľkoobchode okrem veľkoobchodu s medicínskymi a farmaceutickými produktami, toxickými produktami a patogénmi a s uhlím (ex skupina 611).

2.

Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý je na jednou alebo viacerými osobami oprávnený a poverený rokovať alebo uzatvárať obchodné transakcie v mene a na účet týchto osôb.

3.

Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý sprostredkováva kontakty osôb, ktoré chcú priamo uzatvoriť medzi sebou zmluvu, pričom nemá trvalé príkazy v tomto zmysle, alebo pripravuje ich obchodné transakcie alebo pomáha pri ich realizácii.

4.

Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý uzatvára obchodné transakcie vo vlastnom mene, pričom však zastupuje iné osoby.

5.

Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý vykonáva veľkoobchodný predaj na dražbe v mene iných osôb.

6.

Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý chodí z domu do domu s cieľom získať objednávky.

7.

Poskytovanie služieb vo forme odborných činností, ktoré vykonáva sprostredkovateľ, zamestnaný v jednom alebo viacerých obchodných alebo priemyselných podnikoch, alebo u remeselníkov.

2   Smernica 68/364/EHS

Ex skupina ISIC 612: Maloobchod

Vylúčené činnosti:

012

Požičiavanie poľnohospodárskych strojov za poplatok

640

Nehnuteľnosti, prenájom majetku

713

Požičiavanie automobilov, vozov a koňov za poplatok

718

Požičiavanie železničných vozňov a vagónov za poplatok

839

Prenájom strojov obchodným podnikom

841

Rezervácia miest v kinách a prenájom kinematografických filmov

842

Rezervácia miest v divadlách a prenájom divadelných zariadení

843

Požičiavanie člnov, bicyklov, mincových automatov na hazardné hry alebo hry zručnosti za poplatok

853

Prenájom zariadených izieb

854

Požičiavanie čistej bielizne za poplatok

859

Požičiavanie odevov za poplatok

3   Smernica 68/368/EHS

ISIC ex hlavná skupina 85

1.

Reštaurácie, kaviarne, vinárne a iné podniky podávajúce jedlá a pitie (skupina ISIC 852)

2.

Hotely, ubytovne, táboriská a iné ubytovacie zariadenia (skupina ISIC 853)

4   Smernica 75/368/EHS (článok 7)

Ex 62

Banky a iné finančné inštitúcie

Ex 620

Spoločnosti skupujúce patenty a licenčné spoločnosti

Ex 71

Doprava

Ex 713

Cestná osobná doprava, okrem prepravy motorovými vozidlami

Ex 719

Potrubná preprava kvapalných uhľovodíkov a iných kvapalných chemických produktov

Ex 82

Obecné služby

827

Knižnice, múzeá, botanické a zoologické záhrady

Ex 84

Rekreačné služby

843

Rekreačné služby, ktoré nie sú zaradené inde:

športové činnosti (športové ihriská, organizácia športového vybavenia, atď.) okrem činností športových inštruktorov,

hry (závodné stajne, miesta pre hry, jazdecké školy atď.),

ostatné rekreačné činnosti (cirkusy, zábavné parky a iné zábavné zariadenia)

Ex 85

Osobné služby

Ex 851

Domáce služby

Ex 855

Salóny krásy a služby manikúry, okrem služieb pedikúry a odborných škôl pre kozmetikov a kaderníkov

Ex 859

Osobné služby, ktoré nie sú zaradené inde, okrem športových a zdravotných masérov a horských vodcov, rozdelené do týchto skupín:

dezinfekcia a odstraňovanie škodcov,

požičiavanie šatstva a skladovacie zariadenia,

sobášne kancelárie a podobné služby,

astrológia, veštenie a podobne,

hygienické služby a súvisiace činnosti,

pohrebníctvo a údržba cintorínov,

kuriéri a tlmočníci – sprievodcovia.

5   Smernica 75/369/EHS (článok 5)

Ambulantné vykonávanie týchto činností:

a)

nákup a predaj tovaru:

ktorý vykonávajú obchodní cestujúci, podomoví obchodníci alebo pouliční predavači (ex skupina ISIC 612),

v krytých tržniciach mimo trvalo umiestnených zariadení a na nekrytých trhoch;

b)

činnosti, na ktoré sa vzťahujú už prijaté prechodné opatrenia, ktoré výslovne vylučujú alebo neuvádzajú ambulantné vykonávanie takýchto činností.

6   Smernica 70/523/EHS

Činnosti samostatne zárobkovo činných osôb vo veľkoobchode s uhlím a činnosti sprostredkovateľov v obchode s uhlím (ex skupina 6112, nomenklatúra ISIC).

7   Smernica 82/470/EHS (článok 6 ods. 2)

[Činnosti uvedené v článku 2 A) písm. c) a e), v článku 2 B) písm. b) a v článku 2 C) a D)].

Tieto činnosti predovšetkým zahŕňajú:

nájom železničných vozňov alebo vagónov na prepravu osôb alebo tovaru,

sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu lodí,

príprava, dohodnutie a uzatváranie zmlúv o preprave vysťahovalcov,

prijímanie všetkých predmetov a tovarov umiestnených v mene umiestňujúcej osoby buď pri colnej kontrole alebo mimo nej, v skladoch, všeobecných skladištiach, skladištiach nábytku, chladiarňach, silách atď.,

vydávanie príjemky za skladovaný predmet alebo tovar umiestňujúcej osobe,

poskytovanie ohrád, krmiva a predajných plôch pre dočasne umiestnený dobytok, ktorý čaká na predaj alebo počas tranzitu na trh alebo z trhu,

vykonávanie kontroly alebo technického hodnotenia motorových vozidiel,

meranie, váženie a kalibrácia tovarov.


PRÍLOHA V

Uznávanie na základe koordinácie minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu

V.1.   Doktor medicíny

5.1.1.   Doklady o formálnych kvalifikáciách v oblasti základnej lekárskej prípravy

Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udel'ujúci kvalifikácie

Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii

Referenčný dátum

België/Belgique/ Belgien

Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine

Les universités/De universiteiten

Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

 

20. december 1976

Česká republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

Lékářská fakulta univerzity v České republice

Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

1. máj 2004

Danmark

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

20. december 1976

Deutschland

Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

 

20. december 1976

Eesti

Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

 

1. máj 2004

Ελλάς

Πτυχίo Iατρικής

Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,

Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ

 

1. január 1981

España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

Ministerio de Educación y Cultura

El rector de una Universidad

 

1. január 1986

France

Diplôme d'Etat de docteur en médecine

Universités

 

20. december 1976

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20. december 1976

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia

20. december 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Ιατρικό Συμβούλιο

 

1. máj 2004

Latvija

ārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

 

1. máj 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

Universitetas

Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją

1. máj 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements,

Jury d'examen d'Etat

Certificat de stage

20. december 1976

Magyarország

Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.)

Egyetem

 

1. máj 2004

Malta

Lawrja ta' Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija

Universita’ ta' Malta

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku

1. máj 2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

20. december 1976

Österreich

1.

Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

1.

Medizinische Fakultät einer Universität

 

1. január 1994

2.

Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

2.

Österreichische Ärztekammer

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarza“

1.

Akademia Medyczna

2.

Uniwersytet Medyczny

3.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarski Egzamin Państwowy

1. máj 2004

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Universidades

Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

1. január 1986

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor medicine/doktorica medicine“

Univerza

 

1. máj 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „doktor medicíny“ („MUDr.“)

Vysoká škola

 

1. máj 2004

Suomi/ Finland

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Kuopion yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

1. január 1994

Sverige

Läkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen

1. január 1994

United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20. december 1976

5.1.2.   Doklad o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov

Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udel'ujúci kvalifikácie

Referenčný dátum

België/Belgique/ Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20. december 1976

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1. máj 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20. december 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20. december 1976

Eesti

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1. máj 2004

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1. január 1981

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1. január 1986

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

20. december 1976

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20. december 1976

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20. december 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1. máj 2004

Latvija

„Sertifikāts“—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1. máj 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1. máj 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20. december 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1. máj 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1. máj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20. december 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1. január 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1. máj 2004

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1. január 1986

2.

Titulo de especialista