EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0020

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

OJ L 70, 16.3.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 269 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 269 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 79 - 80

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/20/oj

16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 70/17


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/20/ES

z 9. marca 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2) ,

keďže:

(1)

Vzhľadom na nedávne rozšírenie Európskej únie je potrebné venovať náležitú pozornosť špecifickej situácii v nových členských štátoch, najmä v súvislosti s dosiahnutím cieľov v oblasti recyklácie a zhodnocovania, stanovených v článku 6 ods. 1 smernice 94/62/ES (3).

(2)

Členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii na základe Zmluvy o pristúpení zo 16. apríla 2003, potrebujú dodatočnú lehotu na prispôsobenie svojich systémov recyklácie a zhodnocovania cieľom stanoveným v smernici 94/62/ES.

(3)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zosúladenie vnútroštátnych cieľov recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť členskými štátmi, ale z dôvodu rozsahu tejto činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(4)

Vzhľadom na budúce rozšírenie Európskej únie je potrebné sústrediť sa na osobitnú situáciu v krajinách, ktorých pristúpenie sa plánuje neskôr.

(5)

Smernica 94/62/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V článku 6 smernice 94/62/ES sa dopĺňa tento odsek:

„11.

Členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii na základe Zmluvy o pristúpení zo 16. apríla 2003, môžu odložiť dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1 písm. b), d) a e) do dátumu podľa vlastného výberu, nie však neskôr ako do 31. decembra 2012 pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko; 31. decembra 2013 pre Maltu; 31. decembra 2014 pre Poľsko a 31. decembra 2015 pre Lotyšsko .“

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 9. septembra 2006. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po dni jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu z 9. marca 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. EÚ C 241, 28.9.2004, s. 20.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. februára 2005.

(3)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/12/ES (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2004, s. 26).


Top