EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0630

2005/630/ES: Rozhodnutie Komisie z 26. augusta 2005, ktorým sa ustanovuje formulár na postúpenie žiadostí o poskytovanie právnej pomoci podľa smernice Rady 2003/8/ES

OJ L 225, 31.8.2005, p. 23–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 310–314 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 181 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 181 - 185
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 108 - 112

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/630/oj

31.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 225/23


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. augusta 2005,

ktorým sa ustanovuje formulár na postúpenie žiadostí o poskytovanie právnej pomoci podľa smernice Rady 2003/8/ES

(2005/630/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch (1), a najmä na jej článok 16 ods. 1,

po konzultácii s výborom zriadeným podľa článku 17 smernice 2003/8/ES,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2004/844/ES (2) sa ustanovuje štandardný formulár pre žiadosti o poskytovanie právnej pomoci podľa smernice 2003/8/ES.

(2)

Podľa smernice 2003/8/ES by Komisia takisto mala ustanoviť štandardný formulár na uľahčenie postúpenia žiadostí o poskytovanie právnej pomoci medzi justičnými orgánmi členských štátov.

(3)

V súlade s článkami 1 a 2 protokolu o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastnilo na prijatí smernice 2003/8/ES, a preto ňou nie je viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Týmto sa prijíma štandardný formulár na postúpenie žiadostí o poskytovanie právnej pomoci, stanovený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli 26. augusta 2005

Za Komisiu

Franco FRATTINI

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 26, 31.1.2003, s. 41.

(2)  Ú. v. EÚ L 365, 10.12.2004, s. 27.


PRÍLOHA

ŠTANDARDNÝ FORMULÁR

Image

Image

Image

Image


Top