EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0497

2005/497/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/472/ES ustanovujúce špecifické podmienky dovozu produktov rybolovu z Bulharskej republiky [oznámené pod číslom K(2005) 2454] (Text s významom pre EHP)

OJ L 183, 14.7.2005, p. 88–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 211–214 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Nepriamo zrušil 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/497/oj

14.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/88


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. júla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/472/ES ustanovujúce špecifické podmienky dovozu produktov rybolovu z Bulharskej republiky

[oznámené pod číslom K(2005) 2454]

(Text s významom pre EHP)

(2005/497/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991, ustanovujúcu zdravotné podmienky na výrobu a umiestňovanie rybacích výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 11 ods. 1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2002/472/ES z 20. júna 2002, ktoré ustanovuje špecifické podmienky dovozu produktov rybolovu z Bulharskej republiky (2), sa stanovuje, že pridávanie nových podnikov alebo plavidiel do zoznamu podnikov a plavidiel, pre ktoré je povolený dovoz z Bulharska, si vyžaduje inšpekciu Spoločenstva.

(2)

V rozhodnutí 2002/472/ES sa taktiež ustanovuje, že zníženie frekvencie fyzických kontrol, stanovené v rozhodnutí Komisie 94/360/ES (3), sa neuplatňuje na produkty rybolovu dovezené z Bulharska.

(3)

Výsledky novej inšpekčnej návštevy odborníkov Spoločenstva ukazujú, že Bulharsko v súčasnosti spĺňa podmienky na poskytnutie sanitárnych záruk, ktorých úroveň je minimálne rovnocenná so zárukami poskytovanými Spoločenstvom. Vzhľadom na tieto výsledky je vhodné zabezpečiť zníženie frekvencie fyzických kontrol, vrátane nových podnikov uvedených v zozname, a uplatňovať postup ustanovený v článku 5 rozhodnutia Rady 95/408/ES (4) na ďalšie úpravy tohto zoznamu.

(4)

Rozhodnutie 2002/472/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Je vhodné, aby sa toto rozhodnutie uplatňovalo 45 dní od dátumu jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie, aby sa tak zabezpečilo potrebné prechodné obdobie.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2002/472/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Články 4 a 5 sa vypúšťajú.

2.

Prílohy I a II sa nahrádzajú textom prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 28. augusta 2005.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. júla 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 163, 21.6.2002, s. 24.

(3)  Ú. v. ES L 158, 25.6.1994, s. 41. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/237/ES (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 40).

(4)  Ú. v. ES L 243, 11.10.1995, s. 17. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33).


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

ZDRAVOTNÉ OSVEDČENIE

pre produkty rybolovu pochádzajúce z Bulharska a určené na vývoz do Európskeho spoločenstva, s výnimkou dvojchlopňových mäkkýšov, ostnatokožcov, blanokožcov a morských slimákov v akejkoľvek podobe

Image

Image

PRÍLOHA II

ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ A LODÍ

Schvaľovacie číslo

Názov

Mesto/Región

Schvaľovací limit

Kategória

Poznámky

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello – Vidinská oblasť

 

PP

 

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi – Plovdivská oblasť

 

PP

 

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat – Smoljanská oblasť

 

PP

 

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad – Haskovská oblasť

 

PP

 

BG 051 3002

Beluga AD

Mesto Vidin – Vidinská oblasť

 

PP

 

BG 021 3024

Buljac AD

Mesto Burgas – Burgaská oblasť

 

PP

 

BG 020 3001

Buljac AD

Mesto Burgas – Burgaská oblasť

 

PP

A

Poznámky ku kategórii:

PPa

Závod spracujúci výhradne alebo čiastočne materiály získané z akvakultúry (výrobky z chovaných živočíchov).


Top