Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0369

2005/369/ES: Rozhodnutie Komisie z 3. mája 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá monitorovania súladu členských štátov a zriaďujú formáty údajov na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení [oznámené pod číslom K(2005) 1355]

OJ L 119, 11.5.2005, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 237–240 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 014 P. 197 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 014 P. 197 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 5 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/369/oj

11.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 119/13


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. mája 2005,

ktorým sa ustanovujú pravidlá monitorovania súladu členských štátov a zriaďujú formáty údajov na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení

[oznámené pod číslom K(2005) 1355]

(2005/369/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (1), a najmä na druhý pododsek jej článku 7 ods. 3 a tretí pododsek jej článku 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Aby bolo možné porovnať údaje, ktoré predkladajú členské štáty, je potrebné zosúladiť spôsob výpočtu zhody s cieľmi uvedenými v článku 7 ods. 2 smernice 2002/96/ES, najmä pokiaľ ide o prezentáciu.

(2)

Aby sa dosiahla rovnováha medzi rizikom nepresností a administratívnym zaťažením spojeným so sprostredkovaním presných informácií, mali by byť členské štáty oprávnené použiť odhad pri stanovení množstva materiálov a častí z odpadu elektrických a elektronických zariadení, ktoré sa zhodnocujú, opätovne použijú alebo recyklujú.

(3)

Podľa článku 6 ods. 5 smernice 2002/96/ES sa spracovateľské činnosti môžu tiež vykonávať mimo územia príslušného členského štátu alebo mimo územia Spoločenstva za predpokladu, že preprava odpadu je v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva (2). Členské štáty, ktoré posielajú elektrické a elektronické zariadenia na spracovanie do ostatných členských štátov alebo ho vyvážajú na spracovanie do iných štátov, by mali byť oprávnené započítať vyvezené množstvo do cieľov stanovených v článku 7 ods. 2 smernice 2002/96/ES za predpokladu, že zber odpadu vykonal vyvážajúci členský štát.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 18 smernice Rady 75/442/EHS (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty poskytnú informácie požadované v súlade s článkom 12 ods. 1 smernice 2002/96/ES prostredníctvom použitia formátov uvedených v tabuľke 1 prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Vyplnením tabuľky 2 uvedenej v prílohe k tomuto rozhodnutiu členské štáty preukážu dodržanie súladu mier zhodnotenia, opätovného použitia a recyklácie s mierami, ktoré stanovuje článok 7 ods. 2 smernice 2002/96/ES.

Pri vyplňovaní tejto tabuľky môžu členské štáty použiť odhad, ktorý sa týka priemerného percentuálneho podielu opätovne použitých, recyklovaných a zhodnotených materiálov, ako sú kovy, sklo a plasty a časti z odpadu elektrických a elektronických zariadení.

2.   Keď sa odpad z elektrických a elektronických zariadení vyváža na spracovanie do tretej krajiny alebo je zaslaný na spracovanie do ďalšieho členského štátu v súlade s článkom 6 ods. 5 smernice 2002/96/ES, iba členský štát, ktorý tieto odpadové zariadenia zozbieral a vyviezol, ich môže započítať do cieľov stanovených v článku 7 ods. 2 tejto smernice.

3.   Členské štáty stanovia, či okrem dôkazného dokladu, ktorý sa vyžaduje na základe článku 6 ods. 5 druhého pododseku smernice 2002/96/ES, je potrebný ešte iný dodatočný doklad.

Článok 3

Pri zasielaní tabuliek 1 a 2 prílohy Komisii členské štáty poskytnú Komisii podrobný opis spôsobu získania údajov, akým sa údaje získali, a vysvetlia odhady a použité metódy.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. mája 2005

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2003/108/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 106).

(2)  Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 (Ú. v. ES L 349, 31.12.2001, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Tabuľka 1

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), zozbieraný a vyvezený (články 5 a 12 smernice 2002/96/ES)

Číslo stĺpca

1

2

3

4

5

6

7

Kategória výrobku

Uvedený na trh

Zozbieraný zo súkromných domácností

Zozbieraný od iných užívateľov ako súkromné domácnosti

Celkový zozbieraný OEEZ

Spracúvaný v členskom štáte

Spracúvaný v ďalšom členskom štáte

Spracúvaný mimo ES

Celková hmotnosť (1)

(v tonách)

Celková hmotnosť

(v tonách)

Celková hmotnosť

(v tonách)

Celková hmotnosť

(v tonách)

Celková hmotnosť

(v tonách)

Celková hmotnosť

(v tonách)

Celková hmotnosť

(v tonách)

1.

Veľké domáce spotrebiče

 

 

 

 

 

 

 

2.

Malé domáce spotrebiče

 

 

 

 

 

 

 

3.

IT a telekomunikačné zariadenia

 

 

 

 

 

 

 

4.

Spotrebná elektronika

 

 

 

 

 

 

 

5.

Osvetľovacie telesá

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Plynové výbojky

 

 

 

 

 

 

 

6.

Elektrické a elektronické nástroje

 

 

 

 

 

 

 

7.

Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

 

 

 

 

 

 

 

8.

Zdravotnícke prístroje

 

 

 

 

 

 

 

9.

Prístroje na monitorovanie a kontrolu

 

 

 

 

 

 

 

10.

Predajné automaty

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka č. 2

Zhodnocovanie, recyklácia a opätovné použitie (článok 7 ods. 2 smernice 2002/96/ES)

Číslo stĺpca

1

2

3

4

5

Kategória výrobku

Zhodnocovanie

Miera zhodnocovania

Opätovné použitie a recyklácia

Podiel opätovného použitia a recyklácie

OEEZ opätovne použitý ako celé zariadenie

Celková hmotnosť (2)

v tonách

%

Celková hmotnosť

v tonách

%

Celková hmotnosť

v tonách

1.

Veľké domáce spotrebiče

 

 

 

 

 

2.

Malé domáce spotrebiče

 

 

 

 

 

3.

IT a telekomunikačné zariadenia

 

 

 

 

 

4.

Spotrebná elektronika

 

 

 

 

 

5.

Osvetľovacie telesá

 

 

 

 

 

5a.

Plynové výbojky

n/a

n/a

 

 

 

6.

Elektrické a elektronické nástroje

 

 

 

 

 

7.

Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

 

 

 

 

 

8.

Zdravotnícke prístroje

 

 

 

 

 

9.

Prístroje na monitorovanie a kontrolu

 

 

 

 

 

10.

Predajné automaty

 

 

 

 

 

Poznámka: Údaje v sivých políčkach sa vypĺňajú dobrovoľne.


(1)  Ak to nie je možné, uveďte počet.

(2)  Ak to nie je možné, uveďte počet.


Top