Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0037

2005/37/ES: Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2004, ktorým sa zriaďuje Európske vedecko-technické centrum (EVTC) a ktorým sa ustanovuje koordinácia technických činností na ochranu euromincí pred falšovaním

OJ L 19, 21.1.2005, p. 73–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 285–286 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 139 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 139 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 85 - 86

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/37(1)/oj

21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/73


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. októbra 2004,

ktorým sa zriaďuje Európske vedecko-technické centrum (EVTC) a ktorým sa ustanovuje koordinácia technických činností na ochranu euromincí pred falšovaním

(2005/37/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 211,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2003/861/ES z 8. decembra 2003 o analýze a spolupráci s ohľadom na falšovanie euromincí (1) a rozhodnutie Rady 2003/862/ES z 8. decembra 2003 o rozšírení rozsahu pôsobnosti rozhodnutia 2003/861/ES o analýze a spolupráci s ohľadom na falšovanie euromincí na tie štáty, ktoré neprijali euro ako svoju jednotnú menu (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (3), a najmä jeho článok 5 ustanovuje, že národné centrum pre analýzu mincí (NCAM) každého členského štátu a Európske vedecko-technické centrum (EVTC) vykonajú analýzu a klasifikáciu falšovaných euromincí. Nariadenie Rady (ES) č. 1339/2001 z 28. júna 2001 (4) rozširuje účinnosť článkov 1 až 11 nariadenia (ES) č. 1338/2001 na členské štáty, ktoré neprijali euro ako jednotnú menu.

(2)

Od októbra 2001 EVTC dočasne vykonáva svoju činnosť v Parížskej mincovni, pričom využíva rámcovú a administratívnu pomoc Komisie v súlade s výmenou listov medzi predsedom Rady a francúzskym ministrom financií z 28. februára a 9. júna 2000.

(3)

EVTC prispieva k plneniu cieľov programu „Pericles“ v súlade s rozhodnutím Rady 2001/923/ES zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu euro proti falšovaniu (5) a rozhodnutím Rady 2001/924/ES zo 17. decembra 2001 rozširujúcim účinnosť rozhodnutia o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu euro proti falšovaniu (program „Pericles“) na členské štáty, ktoré neprijali euro ako jednotnú menu (6).

(4)

Článok 1 rozhodnutia Rady 2003/861/ES ustanovuje, že Komisia zriadi Európske vedecko-technické centrum a zabezpečí jeho správne fungovanie, ako aj koordináciu činností vykonávaných príslušnými technickými orgánmi s cieľom ochrany euromincí pred falšovaním. Článok 1 rozhodnutia Rady 2003/862/ES ustanovuje, že účinnosť rozhodnutia 2003/861/ES sa rozširuje na členské štáty, ktoré neprijali euro ako jednotnú menu.

(5)

Francúzske orgány sa prostredníctvom listu francúzskeho ministra financií zo 6. septembra 2004 zaviazali, že dodržia súčasné rozdelenie nákladov medzi Parížskou mincovňou a Komisiou. Výmena listov medzi členom Komisie zodpovedným za boj proti podvodom a francúzskym ministrom financií týkajúcich sa zriadenia stáleho EVTC na analýzu a klasifikáciu falšovaných euromincí preberá zásady organizácie EVTC, ktoré vychádzajú z dočasného fungovania EVTC v Parížskej mincovni v súlade s výmenou listov medzi predsedom Rady a francúzskym ministrom financií z 28. februára a 9. júna 2000.

(6)

Okrem toho je dôležité, aby sa sledovali pravidelné informácie Hospodárskeho a finančného výboru (HFV), Európskej centrálnej banky a Europolu, ako aj príslušných vnútroštátnych orgánov o činnostiach NCAM a o situácii vo falšovaní euromincí.

(7)

Je preto vhodné zriadiť EVTC v rámci Komisie v Bruseli ako súčasť úradu OLAF.

(8)

Koordinácia činností Komisiou, ktoré sú vykonávané príslušnými technickými orgánmi s cieľom ochrany euromincí pred falšovaním, zahŕňa metódy analýzy falšovaných euromincí, skúmanie nových prípadov falšovaných mincí a hodnotenie následkov, vzájomnú výmenu informácií o činnostiach NCAM a EVTC, vonkajšiu komunikáciu na tému falšovaných mincí, detekciu falšovaných mincí pomocou zariadení na triedenie mincí, ako aj skúmanie všetkých technických problémov týkajúcich sa falšovaných mincí.

(9)

Táto koordinácia si vyžaduje, aby sa v rámci Poradného výboru pre koordináciu v oblasti boja proti podvodom (7) zloženého zo zodpovedných pracovníkov NCAM a EVTC, ktorý spravuje a ktorému predsedá Komisia, pokračovalo v práci skupiny odborníkov, pričom sa zabezpečí odovzdávanie pravidelných informácií Hospodárskemu a finančnému výboru.

(10)

S cieľom nadviazať na rozhodnutia Rady 2003/861/ES a 2003/862/ES,

ROZHODLA:

Článok 1

Európske vedecko-technické centrum (EVTC) sa zriaďuje v rámci Komisie v Bruseli ako súčasť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Článok 2

EVTC analyzuje a triedi všetky nové druhy falšovaných mincí podľa článku 5 nariadenia (ES) 1338/2001. Podľa článku 4 nariadenia Rady 2001/932/ES prispieva k plneniu cieľov akčného programu Spoločenstva „Pericles“. Pomáha Národným centrám pre analýzu mincí (NCAM) ako aj policajným orgánom a spolupracuje s príslušnými orgánmi s cieľom analyzovať falšované euromince a posilniť ochranu.

Článok 3

Zásady organizácie EVTC sú tieto:

Na účely analýzy mincí môže Komisia prideliť svojich pracovníkov do Parížskej mincovne, aby mohli využiť jej vybavenie.

S cieľom splniť svoju úlohu EVTC využíva pracovníkov a materiály Francúzskeho centra pre analýzu mincí ako aj laboratóriá Parížskej mincovne nachádzajúce sa v Pessacu. Francúzske orgány prednostne poskytujú CTSE vhodných pracovníkov a materiály.

V súlade s uplatniteľnými francúzskymi predpismi je časť výdavkov vynaložených na úlohy EVTC uhrádzaných zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev. Vzhľadom na to, že Francúzsko poskytuje vyššie uvedených pracovníkov, priestory a materiály a stará sa o ich údržbu, z rozpočtu Spoločenstva sa uhradia platy pracovníkov Komisie, cestovné náklady a rôzne menšie bežné výdavky.

OLAF je poverený, aby spolu s Parížskou mincovňou stanovil nariadenie o správnych pravidlách EVTC.

Článok 4

Komisia koordinuje činnosti nevyhnutné na ochranu euromincí pred falšovaním prostredníctvom pravidelných stretnutí odborníkov na falšované mince.

Hospodársky a ekonomický výbor, Európska centrálna banka, Europol, ako aj príslušné vnútroštátne orgány sú pravidelne oboznamované s činnosťami EVTC a so situáciou v oblasti falšovaní mincí.

V Bruseli 29. októbra 2004

Za Komisiu

Michaele SCHREYER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 44.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 45.

(3)  Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6.

(4)  Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 11.

(5)  Ú. v. ES L 339, 21.12.2001, s. 50.

(6)  Ú. v. ES L 339, 21.12.2001, s. 55.

(7)  Rozhodnutie Komisie 94/140/ES z 23. februára 1994 (Ú. v. ES L 61, 4.3.1994, s. 27).


Top