EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2243

Nariadenie Rady (ES) č. 2243/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu colných kvót spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

OJ L 381, 28.12.2004, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2243/oj

28.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 381/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2243/2004

z 22. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu colných kvót spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 26,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada prijala dňa 20. decembra 1996 nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu colných kvót spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky (1). Je potrebné uspokojiť dopyt Spoločenstva po dotknutých výrobkoch a to za najvýhodnejších podmienok. Je preto potrebné otvoriť nové colné kvóty Spoločenstva so zníženým alebo nulovým clom pre vhodné objemy a určité existujúce colné kvóty by sa mali rozšíriť tak, aby sa nenarušil trh s týmito výrobkami.

(2)

Keďže množstvá určené kvótou pre určité colné kvóty Spoločenstva nie sú dostatočné na uspokojenie potrieb priemyslu Spoločenstva počas prebiehajúceho obdobia kvóty, tieto colné kvóty je potrebné zvýšiť s účinnosťou od 1. januára 2005.

(3)

Už nie je v záujme Spoločenstva pokračovať v roku 2005 v udeľovaní colných kvót pre určité výrobky, na ktoré boli clá pozastavené v roku 2004. Tieto výrobky by preto mali byť odstránené z tabuľky v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2505/96.

(4)

Vzhľadom na množstvo zmien, ktoré sa majú vykonať, malo by byť v záujme zrozumiteľnosti nahradené celé znenie prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2505/96.

(5)

So zreteľom na hospodársky význam tohto nariadenia je potrebné spoliehať sa, z dôvodov naliehavosti uvedených v bode I.3 protokolu pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k zmluvám o založení Európskych spoločenstiev, na úlohu národných parlamentov v Európskej únii.

(6)

Nariadenie (ES) č. 2505/96 by sa preto malo náležite zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 2505/96 sa nahrádza touto prílohou.

Článok 2

Pre obdobie kvóty od 1. januára do 30. júna 2005 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2505/96 platí:

platnosť colnej kvóty 09.2021 sa skončí 30. júna 2005; jej objem zostáva nezmenený,

množstvo kvóty colnej kvóty 09.2613 sa stanovuje na 400 ton pri colnej sadzbe vo výške 0 %.

Článok 3

Pre obdobie kvóty od 1. januára do 31. decembra 2005 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2505/96 platí:

množstvo kvóty colnej kvóty 09.2023 sa stanovuje na 700 000 jednotiek,

množstvo kvóty colnej kvóty 09.2603 sa stanovuje na 3 400 ton,

množstvo kvóty colnej kvóty 09.2612 sa stanovuje na 500 ton pri colnej sadzbe vo výške 0 %,

množstvo kvóty colnej kvóty 09.2619 sa stanovuje na 80 ton,

množstvo kvóty colnej kvóty 09.2620 sa stanovuje na 500 000 jednotiek,

množstvo kvóty colnej kvóty 09.2621 sa stanovuje na 1 500 ton a obdobie jej platnosti sa skončí 31. decembra 2005,

množstvo kvóty colnej kvóty 09.2985 sa stanovuje na 300 000 jednotiek a obdobie jej platnosti sa skončí 31. decembra 2005.

Článok 4

Colné kvóty 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 a 09.2999 budú uzavreté od 31. decembra 2004.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Ú. v. ES L 345, 31.12.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 1329/2004 (Ú. v. EÚ L 247, 21.7.2004, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Poradové číslo

Číselný znak KN

Pododdiel Taric

Opis

Množstvo kvóty

Clo z kvóty

(%)

Obdobie kvóty

09.2021

ex 7011 20 00

45

Sklenené obrazovky s uhlopriečkou 72 cm (± 0,2 mm) meranou medzi dvoma vonkajšími rohmi, s priesvitnosťou 56,8% (± 3 %) na hrúbku skla 10,16 mm

70 000 jednotiek

0

1.1.–30.6.2005

09.2022

ex 8504 90 11

20

Feritové jadrá určené na výrobu vychyľovacích cievok (1)

2 400 000 jednotiek (3)

0

1.7.2004–30.6.2005

09.2023

ex 8540 91 00

34

Ploché masky s dĺžkou 597,1 mm (± 0,2 mm) a s výškou 356,2 mm (± 0,2 mm) majúce na konci vertikálnej stredovej osi otvory so šírkou 179,1 μm (± 9 μm)

700 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.2005

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenylén-diamín

1 800 ton

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoxysilypropyl) tetrasulfid

3 400 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2604

ex 3905 30 00

10

Polyvinylalkohol čiastočne acetalizovaný 5-(4-azido-2-sulfobenzylidén)-rodanínom, sodná soľ

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Chlórmetylén) dimetyl chlorid amónny

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Fluorid vápenatý s celkovým obsahom hliníka, horčíka a sodíka 0.25 mg/kg alebo menej, vo forme prášku

55 ton

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3–dichlórbenzidín dihydrochlorid

500 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2613

ex 2932 99 70

40

1,3:2,4 –Bis-O-(3,4 dimetylbenzylidén) –D- glucitol

400 ton

0

1.1.–30.6.2005

09.2615

ex 2934 99 90

70

Kyselina ribonukleová

110 ton

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetylsiloxán so stupňom polymerizácie 2 800 monomérnych jednotiek (± 100)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

(R)-2- Kyselina chloromandelická

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-tienylacetonitril

80 ton

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 90

10

Zostava pre GPS systém na stanovenie

500 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2621

ex 3812 30 80

50

Alumínium-magnézium zink-hydroxid karbonát hydrát tiahnutý na povrchu aktívnou látkou

1 500 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2622

ex 1108 12 00

10

Kukuričný škrob obsahujúci najmenej 40 % ale nie viac ako 60 % hmotnosti nerozpustného potravinového vlákna

600 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2623

ex 2710 19 61

10

Palivové oleje s obsahom síry nepresahujúcim 2 % hmotnosti na použitie v palive pre námorné lode (1)

80 000 ton

0

1.1–31.12.

ex 2710 19 63

10

09.2624

2912 42 00

 

Etylvanilín (3-etoxy-4-hydroxy-benzaldehyd)

352 ton

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Film z polymérov polypropylénu, biaxiálne orientovaný, s hrúbkou 3,5 μm alebo viac, ale menej než 15 μm, so šírkou 490 mm alebo viac, ale nepresahujúcou 620 mm, na výrobu filmových kondenzátorov (1)

170 ton

0

1.1.–31.12.

09.2626

ex 4205 00 00

10

Kusy razenej zrnitej usne z hovädzieho dobytka nafarbené na sivomodro alebo béžovo a narezané do tvarov používaných na výrobky patriace do podpoložky 9401 20 00 (1)

400 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Sklenené obrazovky s uhlopriečkou 814,8 mm (± 1,5 mm) meranou medzi dvoma vonkajšími rohmi, s priesvitnosťou 51,1 % (± 2,2 %) na štandardnú hrúbku skla 12,5 mm

500 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Tkanina zo skleneného tkaniva pokrytá umelou hmotou s váhou 120 g/m2 (± 10 g/m2), používaná vo výrobe roliet proti hmyzu a orámovaných sietí

350 000 m2

0

1.1.–31.12

09.2629

ex 7616 99 90

85

Hliníkový zasúvací držiak používaný pri výrobe batožiny (1)

240 000 jednotiek

0

1.1.–31.12

09.2630

ex 3908 90 00

30

Termoplastická polyamidová živica s bodom horenia vyšším než 750 °C používaná pri výrobe vychyľovacích cievok katódových trubíc

40 ton

0

1.1.–30.6.2005

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxidy a hydroxidy vanádu výlučne na výrobu zliatin (1)

13 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Čerešne marinované v alkohole s priemerom nepresahujúcim 19,9 mm, vykôstkované, určené na výrobu čokoládových výrobkov (1):

s obsahom cukru presahujúcim 9 % hmotnosti

s obsahom cukru nepresahujúcim 9 % hmotnosti

2 000 ton

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Višne (Prunus cerasus) marinované v alkohole s priemerom nepresahujúcim 19,9 mm určené na výrobu čokoládových výrobkov (1):

s obsahom cukru presahujúcim 9 % hmotnosti

s obsahom cukru nepresahujúcim 9 % hmotnosti

2 000 ton

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetický polyalfaolefín s viskozitou nie menšou ako 38x 10-6m2 s-1 (38 centistokov) pri 100 °C merané metódou ASTM D 445

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochróm obsahujúci 1,5 % alebo viac ale nie viac ako 4 % hmotnosti uhlíka a nie viac ako 70 % chrómu

50 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Kyselinou aktivovaný montmorilonit na výrobu samokopírovacieho papiera (1)

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Pevný extrakt zo zvyškov, nerozpustný v alifatických rozpúšťadlách, získané počas extrakcie živice z dreva s nasledovnými vlastnosťami:

obsah živičnej kyseliny nepresahujúci 30 % hmotnosti,

číslo kyseliny nepresahujúce 110 a

bod topenia nie je menší ako 100 °C

1 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Brómchlórmetán

450 ton

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Zmes 1-alkénov obsahujúcich 80 % hmotnosti alebo viac 1-alkénov reťazovej dĺžky 20 a 22 atómov uhlíka

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Huby druhu Auricularia polytricha (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode) na výrobu hotových jedál (1)  (2)

700 ton

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol s čistotou najmenej 98,5 % hmotnosti

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutatión

15 ton

0

1.1.–31.12.

09.2881

ex 3901 90 90

92

Chlórsulfóvovaný polyetylén

6 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4 Dichlóro-3-etyl-6-nitrofenol práškový

90 ton

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

Sulfátový terpentín

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Farebné katódové trubice plochých obrazoviek s pomerom obrazovky šírka/výška 4/3 a rozmerom uhlopriečky obrazovky 79 cm alebo väčším, ale nepresahujúcim 81 cm a polomerom zakrivenia 50 m alebo väčším

8 500 ednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Prírodný nespracovaný tabak, tiež narezaný do pravidelných rozmerov, majúci colnú hodnotu nie menšiu ako 450 EUR na 100 kg netto hmotnosti, na použitie ako značkovacie vlákno alebo obal vo výrobe tovaru patriaceho do podpoložky 2402 10 00 (1)

6 000 ton

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vodný roztok obsahujúci nie menej ako 40 % hmotnosti suchého betaínového extraktu a 5 % alebo viac ale nie viac než 30 % hmotnosti organických alebo anorganických solí

38 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystín

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Skladacie mechy na výrobu kĺbových autobusov (1)

2 600 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3 Dichlórbenzén

2 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

Kolofónia a živičné kyseliny získané z čerstvých oleorezínov

120 000 ton

0

1.1.–30.6.

09.2935

3806 10 10

Kolofónia a živičné kyseliny získané z čerstvých oleorezínov

80 000 ton

0

1.7.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylóza

400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinylidén fluorid), v práškovej forme, na prípravu farieb alebo náterov na kovy (1)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Chloretanol na výrobu tekutých tioplastov podpoložky 4002 99 90 (1)

8 400 ton

0

1. 1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2964

ex 5502 00 80

20

Celulózové vlákno vyrábané zvlákňovaním organických rozpúšťadiel (Lyocell), na použitie v papierenskom priemysle (1)

1 200 ton

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenón-3,3':4-4'-tetrakarboxylový dianhydrid

500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Štvortaktné benzínové motory s obsahom valcov nepresahujúcim 250 cm3, na použitie vo výrobe kosačiek na trávu podpoložky 8433 11, alebo žacích strojov s motorom podpoložky 8433 20 10 (1)

750 000 (3)

0

1.7.2004–30.6.2005

09.2979

ex 7011 20 00

15

Sklenená lícna doska s väčším uhlopriečnym rozmerom z vonkajšieho rohu do vonkajšieho rohu 81,5 cm (+/– 0,2 cm) a svetelnou priepustnosťou 80 % (+/– 3 %) s priemernou hrúbkou skla 11,43 mm

600 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory, s objemom valcov presahujúcim 300 cm3 a výkonom d 6 a väčším, ale nepresahujúcim 15,5 kW, na použitie vo výrobe:

samohybných kosačiek na trávnik, so sedadlom podpoložky 8433 11 51

traktorov podpoložky 8701 90 11, s hlavnou funkciou kosačky na trávnik alebo

kosačky so štvortaktným motorom s objemom valcov nie menej ako 300 cm3  (1) podpoložky 8433 20 10

210 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2985

ex 8540 91 00

33

Ploché masky s dĺžkou 685,6 mm (+/– 0,2 mm) alebo 687,2 mm (+/– 0,2 mm) a výškou 406,9 mm (+/– 0,2 mm) alebo 408,9 mm (+/– 0,2 mm), so šírkou štrbiny v konci centrálnej vertikálnej osi 174 mikrometrov (+/– 8 mikrometra)

300 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.2005

09.2986

ex 3824 90 99

76

Zmesi terciárnych amínov obsahujúce:

60 % alebo viac hmotnosti dodecyldimetylamínu

20 % alebo viac hmotnosti dimetyl(tetradecyl)amínu

0,5 % alebo viac hmotnosti hexadecyldimetylamínu používaných pri výrobe aminooxidov (1)

14 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Propylén-butylénový kopolymér, obsahujúci v hmotnosti nie menej ako 60 % ale nie viac ako 68 % propylénu a nie menej ako 32 %, ale nie viac ako 40 % butylénu, s viskozitou taveniny nepresahujúcou 3 000 mPa pri 190 °C, ako je určené metódou ASTM D 3236, na použitie ako lepidlo vo výrobe produktov patriacich do podpoložky 4818 40 (1)

1 000 ton

0

1.1.-31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Klávesnice

pozostávajúce z vrstvy silikónových alebo polykarbonátových tlačidiel

alebo celé zo silikónu alebo polykarbonátu, vrátane potlačených tlačidiel na výrobu alebo opravu mobilných rádio-telefónov podpoložky 8525 20 91 (1)

20 000 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93

09.2998

ex 2924 29 95

80

5'-Chlór-3-hydroxy-2',4'-dimetoxy-2-naftanilid

26 ton

0

1.1.–31.12.“


(1)  Kontrola používania na tento osobitný účel sa vykonáva v súlade s relevantnými ustanoveniami Spoločenstva.

(2)  Colná kvóta však nie je dovolená, ak sa spracovanie vykonáva na úrovni maloobchodu alebo stravovacích služieb.

(3)  Množstvá tovarov patriace pod túto kvótu a prepustené do voľného obehu od 1. júla 2004 v súlade s nariadením (ES) č. 1329/2004 sa plne započítavajú do tohto množstva.

(4)  Uplatní sa osobitné dodatkové clo.


Top